Реферати українською » География » США - провідна постіндустріальна держава


Реферат США - провідна постіндустріальна держава

>транспортнийполімагістральторговийекономічний

США -провіднапостіндустріальна держава


Транспорт

>Транспортний комплекс СШАєнадзвичайнопотужним йвдалозбалансованим. Уперевезеннівантажівлідируютьзалізниці (38%вантажообігу), на автотранспортприпадає 28%,внутрішнійводний транспорт – 16%,трубопроводи – 18%. Уперевезенніпасажирівабсолютнимлідеромєавтомобільний транспорт (82%), йогоголовний конкурент –авіаційний (17%). Назалізниці таводний транспортлишається 1%пасажирообігу.Їхзначеннязберігаєтьсялише ворганізаціїтуристичнихкруїзів.

Узовнішніхзв’язкахвиключнезначеннямаєморський транспорт, але йзначначастина торгового флоту СШАплаває под ">зручнимипрапорами".Швидко зростанні рольавіації уперевезенні не лишепасажирів, але й івантажів.

Каркастранспортноїсистеми країнистановлятьполімагістралі, щоутворюютьлінійно-вузлову структуру.Найнапруженішимєпівнічно-східний "коридор" (Вашингтон – Бостон).Найважливішімеридіональні ">коридори" –це "Чикаго –Новий Орлеан", "Чикаго –Маямі", ">Сіетл – Лос-Анджелес";середширотнихвиділяютьсянапруженістю "Нью-Йорк –Піттсбург – Чикаго – Сан-Франциско" та ">Новий Орлеан –Х’юстон – Лос-Анджелес".

>Зберігаютьсвоєзначеннявнутрішніводнішляхи.Наприклад,Іллінойський каналпоєднує озероМічиган ізпритокоюМіссісіпірічкоюІллінойс,створюючи таким чиномвихід із Великих озер уМексиканськузатоку.Ері-каналєзручним шляхом з Нью-Йорку до Великих озер.Переважначастинавантажообігувнутрішнього водного транспортуприпадає набасейнМіссісіпі таВеликі озера (>найбільшірічковіпорти США –цеПіттсбург йСент-Луїс;озерні –Дулут, Чикаго,Толідо, Детройт й Буффало).Береговіканализ’єднують гирларічок йлагуни, томудаютьможливістьрічковим судампроходитивздовжузбережжя, невиходячи увідкрите море.

>Важливезначення для національноїекономіки СШАмають дваводнихшляхи, що лежати за їхнього межами:цеглибоководний шлях СвятогоЛаврентія таПанамський канал.

>Зовнішньоекономічнізв’язки

>Географіяторговихзв’язків СШАєнадзвичайноширокою зактивноїучасті країни вміжнародномуподілі роботи.Середекономічнихпартнерівнайважливішимиєбезпосереднісусіди – Канада й Мексика.ДалійдутьЯпонія й групазахідноєвропейськихкраїн.Швидкозростаютьобсягиторгівлі ізновимиіндустріальнимикраїнамиСхідноїАзії (Китай,Південна Корея, Тайвань).Важливим партнеромзавжди був йзалишаєтьсяАвстралія.

У >експорті США посленаданняпослугнайбільшезначеннямаютьготовіпромисловівироби, аякщовзятиконкретний товар –целітаки (>наступніпозиції заавтомобілями,комп’ютерами,напівпровідниками,фармацевтичними препаратами).Значноюлишаєтьсячасткасільськогосподарськогоекспорту (>м’ясо, зерно,тютюн, соя).Специфічним ">експортом"єдолароваемісія.

У >імпортіпереважаютьпаливо (особливо –нафта) таіншамінеральнасировина, широкий, спектрспоживчихтоварів (>одяг,взуття,годинники,побутоватехніка, кава, какао, чай,рибопродукти),різноманітнепромисловеустаткування,автозапчастини, сталь й папір тощо.

>Територіальна структурагосподарства США

>Іще на початку ХХстоліттястатистична служба СШАзатвердилаподіл територї країни втричівеликірайони (>макрорайони чиекономічнізони), щоісторичносклалися впроцесіосвоєння тасоціально-економічногорозвитку.Їх назвали:Північ,Південь й захід.

>КолонізаціяПівночі йПівдняпочалася практичноодночасно уХVІІІстолітті, але йздійснюваласяпо-різному. НаПівночірозвитокпродуктивних сил негальмувавсяфеодалізмом.Сюди бувспрямованийосновнийпотікпереселенців йкапіталів ізЄвропи.РозвитокПівдня до 1863 рокустримувався рабством. захід –цепереважногірськапосушливатериторія,їїколонізаціярозпочаласялише у XIXстоліття.

якнаслідок,найрозвиненішою сталаПівніч. Хоча удругійполовині ХХстоліттярозривзменшився,Південь й західпідтягнулися, а, поокремимпозиціямнавітьперехопилилідерство.Північзалишаєтьсянайбільшзаселеноютериторією, ізнайбільшимпотенціаломобробноїпромисловості, щозабезпечує понадполовинивартостіекспорту США. У наше годинуПівнічрозглядають як 2окреміекономічнізони:Північний схід таСередній захід.

Алівсерединібудь-якої із 4названихекономічних зон,враховуючи їхнівеличезнірозміри,неминучимиєвнутрішнівідмінності, котрізумовленігеографічнимположенням й характером природногосередовища,історієюосвоєння територї такваліфікацієютрудовихресурсів чиіншимиособливостями.

І.Північний схід

>І.1. НоваАнглія (у складвходятьштати Мін, Вермонт,Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектікут, Род-Айленд).

Тут у 1620році було бзаснованопершуанглійськуколонію. Намінеральніресурситериторіянебагата. Не найкращіумови і дляземлеробства.ГоловнаперевагаНовоїАнглії –приморськеположення.

>Судноплавство,морськаторгівля,рибальство,суднобудування сталипершими йголовнимиджереламинагромадженнякапіталу.Саме тут - на початку ХІХстоліттявідбувавсяпромисловий переворот йзвідсипочаласяіндустріалізація США.

Уекономічнійтеорії НоваАнглія сталакласичним прикладомбезперервноїзміниструктуригосподарства, ">еміграції" старихгалузей (>текстильна,швейна,взуттєва,деревообробна) йвиникнення на їхньогомісці нових, болеескладних –електроніка,волоконна оптика, фармацевтика,космічнеобладнання йатомніпідводнічовни – вісьсучаснеобличчя району.

>Найбільше місто – Бостон (>головнігалузі –цевиробництвокомп’ютерів йпослуг вгалузіобробкиінформації,фінансів,медицини), до йогоміськоїагломерації входити Кембридж (дефункціонуютьГарвардськийуніверситет йМассачусетськийтехнологічнийінститут).

>Хартфорд –першастолицяверстатобудування США, а тепернайбільший центрвиробництваавіаційнихдвигунів.

>ПортиНовоїАнгліїНью-Лондон йНьюпорт –головнібази ВМС США вАтлантиці.

>І.2. >Середньо-Атлантичний район (>штати Нью-Йорк,Пенсільванія,Нью-Джерсі) Незважаючи наневпиннезміщенняцентрів ваги населення таекономічноїдіяльності назахід, йсьогоднізалишається одним знайважливіших США.Адже на його територїрозташоване ядромегаполісуБосваш –міста Нью-Йорк йФіладельфія, атакожПіттсбург –американськастолицясталі.

Усучасному світірівнятися ізАтлантичнимузбережжямПівнічногоСходу США зарівнемділовоїактивності тавиробничимипотужностямиможе лишеголовнапромисловасмугаЯпонії –мегаполісТокайдо.

>Видобувнапромисловість уСередньо-Атлантичномуекономічномурайонімайжевідсутня.Енергетикабазується надовізномупаливі та АЕС.Максимальнийрівеньдиверсифікаціїмашинобудуванняспостерігається утрикутнику "Нью-Йорк – Буффало – Рочестера".Такожвиділяютьсяобсягамивиробництвахімічна,паперова,поліграфічна й легкапромисловість. Алі простовиключноює рольузбережжя уфінансах йторгівлі,ділових тамедичнихпослугах.

>Найбільше місто району – Нью-Йорк.Лідерськіфункції у Бостона таФіладельфіївінперехопив укінціХVІІІстоліттязавдякибудівництвуЕрі-каналу, апізнішезалізницьвглиб континенту. Нью-Йорк –ценайголовніший до центруділовоїактивності,неофіційна ">фінансовастолиця",такожслідзгадатирозташування тутштаб-квартири ООН. Умежах США Нью-Йорк –швейна,ювелірна таполіграфічна ">столиця".

>Місто Рочестера наберезіОнтаріознаменитештаб-квартирою,лабораторіями йзакладамифірми ">Істмен Кодак",це не лишефотоапаратура ізплівкою, а ііншівироби тапослуги вгалузі оптики йлазерноїтехніки.Середрекреаційнихмісцевостей районувиділяєтьсяЛейк-Плесід.Сільськегосподарствохоча іінтенсивне (>молочнескотарство,птахівництво), але йзначення йогомінімальне.

ІІ.Середній захід

>ІІ.1. >Північно-Східний Центр (чи >Приозер’я) –цештати Огайо,Мічиган,Індіана,Іллінойс,Вісконсін.

>Колонізаціяцієї територїрозпочаласялише на початку ХІХстоліття. Алізначний заобсягом ПРПпривів доти, що повартостіпромисловоїпродукціїПриозер’явипереджаєНовуАнглію таСередньо-Атлантичний район разомузяті.Посприяло цьомувигіднеТГПміжзалізноюрудою озераВерхнє тааппалачськимвугіллям, аширшомурозумінні –центральнеположення повідношенню довсьогонаціональногоринку США.

Детройт ставши ">автомобільною ітанковою столицею" США, а Чикаго – ">м’ясною столицею" США (начиказькихскотобойнях працюєблизько 30 тис.осіб) тасвітовою столицеюверстатобудування,важливим центромвиробництвабудівельної тагірничоїтехніки.Чиказькийаеропорт ">О’Хейр" –найбільший у світі запасажирообігом.

>Розквіт району,якийінколиназивають ">американськимРуром", припавши наполовину ХХстоліття.Заразвідбуваєтьсяпереструктуризація накористьнематеріальноговиробництва.Приозер’я сталиназивати ">морозним поясом" напротивагу так званому ">сонячному поясу"Півдня таЗаходу.

Райондужеважливий усільськогосподарськомувідношенні –цекукурудзяна ймолочнасмуги (>Вісконсін – ">наймолочніший штат" США).

>ІІ.2. >Північно-Західний Центрвключає у собіштати Айова,Міссурі,Міннесота,Північна Дакота,Південна Дакота, Небраска, Канзас.

Уфізико-географічномувідношенні –цепівнічначастина Великихрівнин США.Територія велика, але йслабозаселена,тривалий годинуїїзначеннявизначалосявиключносільськимгосподарством. І тепер тутвиробляєтьсямайже 20%продукціїрослинництва та 25%продукціїтваринництва США.

За штатом Айовазакріпився образжитниці США,кукурудзі тутнавіть поставилипам’ятник зщирого золота – ">Золотий вухо".Провіднітехнічні культури району –соняшник йцукровийбуряк. Утваринницькомувідношенні –цепівнічнам’яснасмуга, вякійсвинарство йптахівництвоуспішноконкурують зскотарством.

>Промисловийпотенціал невеликий (усі 7штатів разомузятіпоступаються одному Огайо).Міста районупереважноневеликі, їхнівиробнича структураформувалася подвпливом потребприлеглихтериторій. Упромисловостіпереважаютьборошномельна,м’ясна,олійна,комбікормова тамашинобудування.ДеякимвиняткомєСент-Луїс, вякомуметалургіяпоєднується ізхутряною тапивоварноюпромисловістю, атакожавіаційною (>виробництвовинищувачів,бомбардувальників) йракетно-космічною (>ракетнідвигуни ">Макдоннел-Дуглас").

>МістоУїчіто –вузькоспеціалізований центравіапромисловості (>стратегічнібомбардувальники ">Боїнг").

ІІІ.Південь

Засвоїмиприродно-ресурсними характеристикамиПівденьзначнобагатший заПівніч.Швидкіпозитивнізміни послевідміни рабства йпоширенняринковихвідносин булипов’язані із великим ПРП тадешевоюробочою силою.

>ІІІ.1. >Південно-Атлантичний районвключає у собіштати Делавер, Меріленд,ЗахіднаВірджинія,Вірджинія,ПівнічнаКароліна,ПівденнаКароліна,Джорджія тафедеральний округКолумбія.

Тутпростягається знаменитабавовницькасмуга ізпереважаннямтехнічних культур, щоєдужетрудомісткими (>тютюн,цукроватростина,арахіс), а зерновомугосподарстві – рису.Розвинутотоварневиробництвофруктів,ранніховочів.Сільськогосподарськасировина йзначнілісовіресурсивиступили базою дляформуванняобробноїпромисловості:текстильної,швейної,харчової,тютюнової,меблевої тацелюлозно-паперової.Обробніцентриневеликі, але йвздовжлініїводоспадівАпалачськихпередгір’їв із їхнідешевоюенергією тазалізниці "Нью-Йорк –Новий Орлеан" їхньогоконцентраціяутвориласуцільне ">дисперсне місто".

Атланта –найважливішийтранспортнийвузолзавдякивигідномуЕГП. Це містоєкрупним центром транспортногомашинобудування (">Локхід"виробляє тутлітаки-шпигуни йракети;функціонує 3автозаводи тощо), аще Атланта сталабатьківщиною наспіваю кока-кола (штаб-квартиракорпораціїзалишається тут).

>Ньюпорт-Ньюс йНорфолк –центрисуднобудування (>атомніавіаносці), атакожважливіпорти, через котрівідвантажують наекспорткам’яневугілля.

НаберезіЧесапікської затокизручнорозташувавсяБалтімор,значнийвиробниклистовоїсталі і труб, олова,радарів таелектроніки, атакожцукру іовочевихконсервів.

Вашингтон –це місто длявиконаннястоличнихфункцій.Тількиурядовихслужбовців тут понад 370 тис.осіб.Промисловістьобмежуєтьсяполіграфією тахарчовою.Неподалік Вашингтону наатлантичномуузбережжізнаходитьсявідомий курортВірджінія-Біч.

>ІІІ.2. >Південно-Східний центрмає всвоємускладіштатиКентуккі,Теннессі, Алабама,Міссісіпі.Інакше йогоназивають ">СтарийПівдень" –оскільки рабство й його пережиткиіснували тут унайвиразнішійформі.

>Північна (>гірська)частинаекономічного району на початку ХХстоліття бувслаборозвинена танизькоурбанізована (Незважаючинавіть навидобутоквугілля).Особливу роль упідняттіекономіки районуналежить ">ПрограмірозвиткудолиниТеннессі".Стікрічки бувзарегульований, вона сталаважливимсудноплавним шляхом.ЗгодомГЕС булидоповнені ТЕС нааппалачськомувугіллі та АЕС. Так було бстворенонайбільшийенергетичний комплекс країни, апотіматомнупромисловість тавиробництвофосфатнихдобрив. Нацихгалузях ">виросли"найбільшіміста району –Нешвілл йХантсвілл. УнижнійтечіїМіссісіпі,близько довиходу вМексиканськузатоку,розташованийБатон-Руж –важливийнафтохімічний центр.

>Слідзазначити, щоПівденніАппалачівідомі ірекреаційними ресурсами (>наприклад, Мамонтовапечера). ШтатКентуккі –батьківщина бурбону, 95%світовоговиробництва цогоміцного наспіваюзосередженосаме тут.

Усільськогосподарськомувідношеннітериторія районувідноситься добавовницькоїсмуги.Бавовнавдалодоповнюєтьсяіншимитехнічними культурами (>тютюн,арахіс,цукроватростина).Значніплощіріллізрошуються.Тваринництвопредставленептахівництвом (якяєчного, то йм’ясногоспрямування).

Усереднійчастинібавовницькоїсмугиголовниморганізуючим центромє містоМемфіс (>харчова, легка,меблевапромисловість).

>ІІІ.3. >Південно-західний центр (чи ">НовийПівдень") уявлень штатами Техас,Луїзіана, Оклахома, Арканзас.

>Заразценайбагатший танайдинамічнішийекономічний район США. Узагальнодержавномумасштабівінвиділяється великимсільськогосподарськимпотенціалом (особливо увиробництвіяловичини,вирощуванніовочів йфруктів, рису тощо),потужнимнафтогазовим комплексом,сільськогосподарськоюхімією тауспішнимрозвиткомнаукомісткихгалузей,зокремаелектроніки іракетно-космічноїпромисловості.

Уісторіїрозвиткуіндустріїпровідну рольвідігралипокладинафти,сірки,калійних солей.Нафтопереробка йсільськогосподарськахімія (>Х’юстон,Новий Орлеан,Корпус-Крісті, Монро,Лейк-Чарльз,Одеса) булидоповненіелектроенергетикою таенергомісткимигалузями,зокрема врайонівиплавляєтьсямайже половинаалюмінію країни (>Корпус-Крісті,Порт-Лавака,Рокдейл) ізімпортованихямайкських йсуринамськихбокситів.

Район не лишевиробляєнайбільше в странеелектроенергії, але й інайбільшеяловичини,єзначним продуцентомфруктів,овочів,бавовнику та рису.Пасовищнетваринництвокрімм’ясногоскотарствапредставленетакожм’ясо-вовнянимвівчарством.ПониззярічкиРіо-Гранде – одна ізнайкращих США зоновочівництва тавирощуванняцитрусових. УдолиніМіссісіпівирощуєтьсябавовник, рис,арахіс йцукроватростина.

Алісільськегосподарство танафтогазовий комплекс –цестарігалузівиробництва.Нові,переважнонаукомісткігалузі,тіснопов’язані ізвійськовоюсправою та космосом.

>Х’юстон –найбільше містовсьогоПівдня, ">хімічнастолиця" США,одночасно й ">космічнастолиця" держави (тутзнаходиться центруправлінняпольотами). За более ніж 2тисячікілометрівмагістральнихтрубопроводів місто прозвали ">мискою із макаронами".

Даллас йФорт-Уертрозташовані увнутрішнійчастині району настикубавовницької там’ясноїсмуг.Цімістазлилисяміж собою,утворившипромислово-міськуагломерацію, що сталабанківсько-фінансовою столицеюПівденно-Західного Центру.Значну рольвідіграєхарчовапромисловість,важкемашинобудування, аостаннім годиною йелектроніка.

>Остін –столиця штату Техас, тутзнаходитьсяТехаськийуніверситет та ">Силіконовапрерія" іздослідницькимиустановами вгалузіелектроніки.

>Новий Орлеан –найбільший порт США завантажообігом. Це містослугуєунікальним прикладомпоєднанняфранцузької танегритянської культур.

>ІІІ.4. Флорида. Ценастількинеповторний штат, щоможерозглядатися якокремийекономічний район. Тут життяяскраве тавеселе як карнавал.Цімісцядуже любити Є.Хемінгуей, але йвін категорично нехотів,щоб його тутпоховали,настільки,мовляв,несерйознімісцевімешканці. І дійсно, наякомущецвинтарі можнапобачититакіепітафії "я жказав, щохворий", апоручпохована дружина: ">нарешті мені відомо, девінсьогодніночує".

Флоридамаєсприятливікліматичніумови, що дозволилорозвинутисільськегосподарство, якуспеціалізується навирощуванніапельсинів (6 млн. тон нарік),цукровоїтростини,овочів йквітів.Сільськегосподарстводоповненеприбутковимкурортно-туристичнимбізнесом (>щорокуприймається 40 млн.відпочивальників).

>Обробнапромисловість представлена упершучергухарчовою тавиробництвоммінеральнихдобрив (>останнєґрунтується навидобуткувласнихфосфоритів). Алі намежітисячоліть напровідніпозиціївийшлинаукомістківиробництва тарізніпослуги. Упромисловомукомплексіпередуютьвиробництвазасобівзв’язку,комунікаційних систем,навігаційнихприладів.

>Маямі –це курортсвітовогозначення,важливийтранспортнийвузол,головнийфінансовий центрекономічного району.Орландо –важливий осередоккосмічнихдосліджень таавіаракетноїпромисловості (>мис Канаверал послепобудови космодрому ставши ">космічним берегом" США).

IV. захід

>Західнаекономічна зоназаймає половинуплощі країни,володієзначнимипокладамикориснихкопалин,протемаєнайменшукількість населення.

>IV.1. >Гірський західскладається ізнаступнихштатів: Монтана, Айдахо,Вайомінг, Невада, Юта, Колорадо, Арізона, Нью-Мексико.

>Територіявідзначаєтьсярізкоконтинентальнимкліматом,доситьскладнимрельєфом танезначноюрозораністю.Головнібагатства району –природніпасовища,мінеральнасировина,рекреаційніресурси. З нимитіснопов’язанавиробничаспеціалізація.

Усільськомугосподарствіголовну рольграєпасовищнетваринництво (>розведення ВРХ йвівчарство)м’ясного напрямі.Рослинництворозвиваєтьсялише вумовахзрошення.

>Гірничо-видобувнапромисловість представлена упершучергупаливною (особливокам’яновугільною, але йєнафтова йгазова),видобуваютьсятакож рудійбагатьохкольоровихметалів, золото йсрібло тощо.

>Розвиткупромисловостіпосприяланаявністьгідроенергоресурсів Колорадо таМіссурі (>верхнятечія).Провіднимигалузями сталикольороваметалургія,харчовапромисловість та ВПК.Лос-Аламос уштаті Нью-Мексико – центрстворенняядерноїзброї. УНевадірозташованіядерніполігони.

До новихгалузейспеціалізаціїслідвіднеституристичнийбізнес. Районславнийсвоїминаціональними парками "ВеликийКаньйон", ">Каньйонлендс", ">Єлоустонський", ">Глейшер" таінші.

>Знаменитий Лас-Вегас уНевадізавдякигральномубізнесу таіншимрозвагамприносить7 млрд. $ удержавний бюджетщорічно.

>НайбільшімістаГірськогоЗаходу –цеДенвер (>кольороваметалургія,випускгірничогообладнання,військовоїелектроніки,медичноїапаратури,літаків),Солт-Лейк-Сіті (>хімія набазі солей ВеликогоСолоного озера,вовнянапромисловість,комп’ютернепрограмування) таФінікс (>ракетно-космічна йхарчовапромисловість).

>IV.2. >Каліфорнія –ценайбільший штат США зачисельністю населення (31,5 млн.осіб приплощі у 411 тис. км2).

>Каліфорніяєпровіднимекономічним районом США забагатьмапоказниками, у томучислі і зарозмірами ВНП,обсягамипромислового тасільськогосподарськоговиробництва, зарівнемавтомобілізації тадеякимиіншимипоказниками.ЯкбиКаліфорнія був Державою, то вона входила б усвітову "десятку" засумарноювартістю ВНП.

>ПлюсамиКаліфорніїєм’який йтеплийклімат (>переважносухісубтропіки),родючіґрунти,значнізапасинафти таіншихкориснихкопалин.Мінусами стали:сейсмічність,напруженийводний баланс (водуакведукамиперекидають ізіншихмісцевостей).Потребипотужноїпромисловості незадовольняютьсямісцевоюелектроенергетикою,хочасаме вКаліфорніїзбудовананайпотужніша в світігеотермальнаелектростанція (1 млн. кВт) взнаменитійДолиніГейзерів,функціонує низька АЕС тощо.

>Економіка штатунадзвичайнодиверсифікована.Основоюсучасногопроцвітанняє ВПК,науковідослідження йкінематографія.Сільськегосподарствопредставленем’ясним ймолочнимскотарством,кормовими травами,бавовником, рисом, але й понадполовиниприбуткудаєовочівництво,садівництво, виноградарство йквітникарство.Головні культури – томат й салат,мигдаль, виноград, апельсин, лимон,волоськийгоріх.

>НайбільшаміськаагломераціяКаліфорнії –Лос-Анджелеська, вонвиділяєтьсяавіаракетною такосмічноюгалузями,харчовою талегкоюпромисловістю,виробництвомліків, косметики,миючихзасобів,іграшок,спорттоварів. Порт Лос-Анджелесаєнайбільшим США портом Тихого океану.

"Стопередмість в однієї центру" – такмістобудівникиназивають Лос-Анджелес,оскільки містостворювалося якполіцентричне йпереважноодноповерхове.КрімГолівудусередрайонів Лос-Анджелеса можнаназватиАнагайм,Лонг-Біч,Санта-Моніку таінші.

Напівдні штатузнаходитьсяСан-Дієго, щомаєнайкращу вКаліфорніїглибоководну гавань, вякійрозміщується база ВМС США, містоє центромаерокосмічноговиробництва таважливим курортом.

Сан-Франциско – великийкультурний,фінансовий тапромисловий центр. На берегаходнойменної затоки Сан-ФранцискознаходятьсямістаОкленд (>найбільшийконтейнерний порт США) йБерклі (>провідний центрлазерноїтехніки).

Напівдні від затоки Сан-Францискорозташоване містоСан-Хосе.Цямісцевістьвідомасвоїмифруктовими садами,їїназивалитривалий годину ">Сливовоюдолиною", але йтеперїїназва – ">Силіконова долина",ценайвідоміший у світітехнополіс,пов’язаний зСтенфордськимуніверситетом.

>IV.3. >ТихоокеанськийПівнічний захід. У йогоскладіштати Вашингтон й Орегон.

НаПівнічномуЗаходізосередженамайжетретиналісовихбагатств США.Заготівлядеревини йдеревообробкамаютьзагальнонаціональнезначення (Юджін,Портленд,Такома). КаскадГЕС нарічціКолумбія таїї притокахєнайбільшим у світі – йогосумарнапотужністьстановить 25млн.кВт. Здешевоюелектроенергієюпов’язаніенергомістківиробництва –виплавкаалюмінію,рафінуванняміді (>Уенатчі,Беллінгхем,Такома,Лонгв’ю).

>Найбільше місто районуСіетл –це ">авіаційнастолиця" США,дужеважливийморський порт,головна базарибальського флоту,крупний центррибоконсервної тацелюлозно-паперовоїпромисловості.

>Сільськегосподарствоспеціалізується намолочно-м’ясномутваринництві,сіяних травах,вирощуванніовочів тафруктів.Колумбійське платовідомепосівамипшениці.

>IV.4. Аляскамаєвідокремленегеографічнеположення;територіяосвоєна слабко,кліматичніумовидоситьсуворі, але йприроднібагатства –величезні.Площа штату Аляска – 1,5млн.км2, а населеннявсього 600 тис.осіб.

Упромисловостіпереважаєгірничо-видобувна,зокреманафтова (>Прадхо-Бей) йвугільна (>Уїттіер).Ведетьсявидобутокметалоруднихкопалин, у томучислі золота (>поблизуФербенкса,Анкоріджа та напівострові Стюард).Створеноісторичний парк ">Клондайкська лихоманка".Функціонуєціла низькаприроднихнаціональнихпарків (">Маунт-Мак-Кінлі", ">Лейк-Кларк", ">Гейтс-оф-те-Арктік") табіосфернийзаповідник ">Ноатак".Щороку Аляскувідвідуєблизько 1 млн.туристів.

>Істотну рольекономіці Аляскивідіграєрибальство йрибоконсервнапромисловість (Стюард,Кордова,Кодіак,Сітка). Навласнілісовіресурсиспираєтьсядеревообробнапромисловість (>Уїттіер,Джуно,Сітка,Кетчікан).Важливимєобслуговування військових баз (>Фербенкс таінші).

>Головне місто Аляски –Анкорідж.Поруч із нимзнаходитьсякінцевий пункттрансаляскінськогонафтогону – портВалдіз, ізякого танкераминафтатранспортується у Сан-Франциско, Лос-Анджелес, а ще черезПанамський канал упортиАтлантичногоузбережжя.

Увнутрішніх районах Аляскирозвиваєтьсяоленярство, якувідіграєважливу роль у забезпеченню населеннядешевим таекологічно чистимом’ясом, алегкоїпромисловостішкірсировиною.

>IV.5.Гавайї. Зарозмірамицейекономічний район ускладіоднойменного штату –найменший (16,6 тис. км2), але йзаселенийдужещільнозавдякисприятливомуклімату.

>Економіка району пережила багатозмін усвоємурозвитку. Напровідних роляхзмінювали один одного:заготівля сандалового дерева,китобійнийпромисел,цукрові іананасовіплантації.ЗаразГавайїспеціалізуються натуристичномубізнесі (до 10 млн.рекреантів зарік),тропічномуземлеробстві,транспортнійдіяльності.Промисловість –переважнохарчова й легка.

>Найбільше місто району –це Гонолулу наострові Оаху.Поруч із Гонолулузнаходитьсяголовнакурортна зонаВайкікі ізнайліпшими пляжами. Тутспостерігаєтьсянайкращахвиля для зайнятисерфінгом. Забагатство іекзотикусвоєїтропічноїрослинностіострів Оахуотримав другу своюназву –острівОрхідей.

>Населеннявідрізняєтьсявисокоюекологічноюсвідомістю.Вже у 1916році бувзаснованийГавайськийвулканічнийнаціональний парк. Доречі,найвищий вулкан –Мануа-Кеає на самом деленайвищою горою в світі,аджеякщорахувати від йогопідніжжя (надні океану) до кратера, тозагальнависотастановитимеблизько 10 км.

>Цікавіможливостіє взв’язку зспецифічнимгеографічнимположенням йангло-японськоюдвомовністю населення: Гонолулувідділений5-магодинними поясами як відТокіо, то й від Нью-Йорка, томудоцільно тутвідкритипроміжнубіржу, врезультаті торгиможуть статіцілодобовими.

>Ще один ">стовп"гавайськоїекономіки –військовевідомство.Найвідомішавійськова база –це Перл-Харбор.


Схожі реферати:

Навігація