Реферати українською » География » Китай - країна з найбільшою чісельністю населення


Реферат Китай - країна з найбільшою чісельністю населення

Китай

>Територія тагеографічнеположення. Китай —унітарна держава, щоскладається із 23провінцій,п'ятинаціональнихавтономнихрайонів,чотирьох міст центральногопідпорядкування, атакожособливихад-1міністративнихрайонів — Сянгана (Гонконгу) й Макао (>Аоминь).Країнарозташована усхіднійчастиніазіатського материка іпростяглася |зі одразу ж назахід на 5700 км, а ізпівночі напівдень на 3650 км. Це одна ізнайбільшихкраїн світу, котра заплощеюпосідаєтретємісце.

Накартікраїнатрохинагадуєвеличезну чашу,бокиякоївпираються втериторію двохінших державЄвразії —Росії (1) й Казахстану (3).Крім них, Китаймежує ізМонголією (2),Киргизстаном (4), Таджикистаном (5),Індією (6),Непалом (7),Бутаном (8),М'янмою (9), Лаосом (10),В'єтнамом (11) й КНДР (12).Китайськийсухопутний кордон —найбільший у світі. Береги КитаюомиваютьЖовте,Східно-Китайське іПівденно-Китайське моря. Морявикористовуються длясудноплавства ірибальства, урекреаційнихцілях, наїхньомушельфірозвідані ірозробляютьсянафтовіродовища.

Природа.Територія Китаю —зосередженнярізноманітнихприродних умів йресурсів.Країнавражає не лишекількістю населення івеличезноюплощею, але й іконтрастністюрельєфу такліматичних умів. Тутмежуютьнайбільше наземнійкуліТибетськенагір'я і широка ВеликаКитайськарівнина;безжиттєвіпустеліпівнічної тапівнічно-західноїчастини країни іродючі поляВеликоїКитайськоїрівнини.

>Більшістьгір йпустельрозташовані вЗахідній (>континентальній)частині, депереважаютьмалообжитіпростори, анайбільшірівнини й ізродючимиґрунтами «>обрали» для собіСхідну (>приморську)частину. ЗаприроднимиумовамиСхідний (>приморський) йЗахідний (>континентальний) Китай —це дварізніКитаї.Умовний кордонміж ними можна провести за 105меридіаном.

УСхідномуКитаїрозташованінайбільшірівнини, атакож міськізаввишки до 3000 м.Клімат тутмусонний,літнімусониприносятьрясніопади.Літодоситьспекотливе, зима напівночі холодна,південніше —прохолодна, але вкрайньомупівдні порівняном'яка, тепла.Опадіввипадає від 500 до 2000 мм нарік.Густамережаповноводнихрічок,серед якіЯнцзи,Сіцзян,Сунґарі, Ялуцзян,Хуанхе;більшість з нихсудноплавні. Напівночі іпівденномусходізбереглисявеликілісовімасиви.Найбільшродючіґрунтирозташовані на територїВеликоїКитайськоїрівнини ірівниниСунляо.

УрельєфіЗахідного Китаюпереважаютьвисокі міські,нагір'я, атакожулоговини.Значначастина територїмаєвисоту більше, ніж ,'1000 м.Кліматрізкоконтинентальний, зсуворимималосніжними зимами,літо теплі вміжгір'ях йпрохолодне увисокогірних районах. Великимиєдобовіамплітуди температур.Опадіввипадає від 5 до 200 мм нарік, особливо мало їхні напівнічномузаході, дерозташованіпустельні інапівпустельні територї.Річок мало, смердотімаловодні,деякіперіодичновсихають,більшість з нихмають великогогосподарськогозначення, але впівденномузаходіїхнєвикористанняускладнене. НаТибетськомунагір'їрозташованівисокогірні степу іхолодніпустелі.Більшість земель непридатні дляефективноговеденнясільськогогосподарства.

>Двіголовнірічки Китаю —Хуанхе таЯнцзи.Хуанхе (уперекладі — «>жовтарічка») — друга задовжиноюрічкаАзії.ПеретинаючиЛесове плато, щоскладається із легкорозмивнихгірськихпорід —лесів,річка «>захоплює»масупіску і мулу.Цічасткизабарвлюють водирічки вмутно-жовтікольори, й ізцимпов'язанаїїназва —Жовта.Частину водрічка доносити до моря,надаючийомужовтуватоговідтінку, тому не чудово, що і мореназиваєтьсяЖовтим.

ЗарозмірамиЯнцзиперевершуєХуанхе, Унижнійтечії вонаперетинає ВеликуКитайськурівнину йвпадає уСхідно-Китайське море,утворюючи дельтуплощеюмайже у трьохХарківськіобласті.

>Територія Китаюбагата накориснікопалини.Країнапосідаєодне ізперших місць у світі за запасамикам'яноговугілля,залізної тамарганцевої руд,бокситів, цинку, олова,сурми, вольфрамові,молібдену,ртуті,рідкісноземельнихметалів,титанових руд, окремихвидівхімічноїсировини. Великимиєтакожпоклади урану і золота,єродовищанафти і газу, але йцихвидівпаливанедостатньо, томуведетьсяїх-1нійпосиленийвидобуток.

Китай —володарзначнихзапасівгідроресурсів,більшість які,однак,зосереджена напівденномузаході, деїхнєвикористаннятехнічноускладнене. Великимиє іземельніресурси.

>Історичнийрозвиток. Епохадавньокитайськоїцивілізаціїпочинається назламіIII—II тис. до зв.є. йзавершуєтьсякатастрофоюімперії Хань у 220 р. зв.є.Основніперіоди вісторіїДавнього Китаюмаютьтрадиційніназви занайменуваннямдинастій й царств:Інь (>Іїїан),. Чжоу,Цінь й Хань.

Уоб'єднанні країниголовну рольвідіграло царствоЦінь.Ціньськимвійськамудалосярозгромити всіхсвоїхсупротивників йзакінчитипануваннядинастії Чжоу.Остаточнеоб'єднання країнивідбулося зацарюванняІнЧжена (259—210 рр. до зв.є.).Віноголосив собіімператором (>хуанді) йзійшов на престол подім'ямЦіньШіхуанді (>першийціньськийімператор). Уперіод йогоправління булизнищенізалишкифеодальноїсистеми і встановлено тверда,централізована системауправліннякраїною: Китайподілили на 36округів (областей),кордони які незбігалися із кордонамипідкорених царств. ЗаЦіньШіхуандівеличезні задовжиною ділянкизахиснихстін булидобудовані із'єднані,утворивши ВеликуКитайськустіну.

>ДинастіяЦіньзмоглавтриматися привладілишепівтора десятка років.Відразу ж после смертиЦіньШіхуанді навсій странепочалисяповстання, йзгодом науламках йогоімперіївиникла новаєдина; держава — Хань.Вона і сталаоднією ізнайбільшихімперійдавнині"поряд з Римом йПарфією.

>Починаючи із XII ст. вКитаїпочинаютьсячужоземнівторгнення звзахоплення.Спочатку весьПівнічний Китайпідкориликочівники ->ЧЖурчжені, а 1141 р.сунськийімператорвизнав собівасаломствореної нимімперіїЦінь. У XIII ст.чжурчжені булирозгромлені монголами, котрізавоювали Китай йзаснували тутдинастію Юань.

У XIV ст. в страненеодноразовоспалахувалиповстання, що досерединистоліттяохопили весь Китай. Командир одного ззагонівармії ЧжуЮань-чжан у 1368 р.оголосив простворенняновоїдинастії -Мін. У XVII ст.своєпанування вКитаївстановилиманьчжури,їхнядинастія -Цін - правилапротягом 1644-1911 рр.

У 1911 р. вКитаївідбулася революція,унаслідокякоїЦінськади-мпстія бувскинута. разом з неюзакінчилася ібагатовіковаісторіяправлінняімператорськихдинастій. У 1931 р.ЯпоніязахопилаМаньчжурію істворила наїї територї державуМаньчжого. Черезшість роківяпонціпочаливійськовевторгнення увнутрішнірайони країни.Почаласябагаторічнанаціонально-визвольнавійнакитайського Народовіпротияпонськихзагарбників, щозавершилася в 1945 р.розгромомКвантунськоїарміїрадянськимивійськами.

Іжовтня 1949 р. бувпроголошена КНР, йпочавсяновийетап в Історії країни.Керівництвокомуністичного Китаю начолі із Мао

>Цзедуномузяло курс - нанаціоналізаціювласності іколективізацію,сільськогогосподарства.

>Потімкраїна пережила «>великукультурнуреволюцію», У страневстановився режимособистої влади Мао Цзедуна, чи ВеликогоКерманича, якназивали йогокитайці.

>Після смертиМао-Цзедунаця політика бувпереглянута, апізнішечастково,засуджена.Наприкінці 70-х рр XX ст.керівництво країнипроголосило курс - наекономічну реформу, напобудовусоціалістичногоринковогогосподарства.

У 2003 р.економічнійреформі вКитаївиповнилося 25 років. Затакий короткийтермінкитайцізмоглипримножитисвійекономічнийпотенціал ушістьразів, адоходи населення — учотири.

Однаквисокіабсолютніпоказники Китаюпотрібноспіввіднести ізбагатомільйоннимнаселенням країни. За доходами йвиробництвомпромислової тасільськогосподарськоїпродукції на свою душу населення Китайпокизалишається порівнянобідною Державою.

>Населення. УКитаїпроживає 21 % населення землі —іншими словами,кожнап'ята людинапроживає вКитаї. Уперіод з 1950 до 1980 р.країнахарактеризувалася великимприродним приростом — до 20осіб й понад па 1000жителів нарік. Урезультатідемографічної політикиприроднийприрістзначнозменшився і теперскладає 9осіб на 1000жителів.

Китай —багатонаціональнакраїна, депроживаютьпредставники більше, ніж 50різних народностей,однак 92 % населенняскладають"китайці (>хань).Найчисленнішінекитайськінаціональності —чжуани,уйгури,тибетці,монголи,мяо,маньчжури,корейці. Кожна із нихскладає 1 % населення країни.

>Середня густота населення вКитаїєдоситьвисокою — 136осіб/км2, І але й в окремихчастинах країнизовсіміншіпоказники.Більше ніж 80 % населенняпроживає уСхідномуКитаї, то вдеяких районахВеликої ІКитайськоїрівнини густота населеннясягає 1000осіб/км2, абагатьох районах континентального Китаю вон недотягує і до 3осіб/км2.

Китаймаєнайчисленніші у світітрудовіресурси, у страненалі-1чується 700 млн парробочих рук.Китайцівирізняютьсяпрацьовитіс-1 тю,старанністю,дисциплінованістю,прагнутьздобутигарнуосвіту,шанобливоставляться до старших заслужбовимстановищем йвіком..Причиниформуванняцихякостей можназнайти вконфуціанстві,буддизмі ідаосизмі —усіцірелігіївплинули наморально-етичнінорми цого великого народу.

>Багатокитайцівзаймаються ушу —цетрадиційна системадосконалюванняособистості, щовключаєнабірфізичнихвправ йприйоми |бою ізрізними видамизброї та безнеї.Відомо більше, ніж трисотні,стилів йнапрямків ушу.Говорячи про них, не можна незгадати і кунг-фу.Термін «>гунфу» (кунг-фу)уперше бувужитий авторами книжок із ушу.Зараз подцієюназвоюрозуміютькомплекси ушу, щокультивуються вСянгані,СІЛА і наТайвані.

>Майже 62 % населення країнипроживає всільськихнаселених пунктах, особливонизькийрівеньурбанізації вЗахідномуКитаї та напівдні країни.Швидкими темпамипроцесиурбанізаціїйдуть уСхідномуКитаї, дерозташованабільшість міст.Цікаво, щомайжеполонинагородянобралимісцемпроживанняміста-мільйонери.Усього їхні у стране більше, ніждев'яносто -кожнечетвертемісто-мільйонер землінаселенекитайцями! Донайбільших з них належати Шанхай (13,37 млносіб),Пекін (10,3 млносіб),Тяньцзін (9,3 млносіб),Ухань (4,1 млносіб),Харбін (3,1 млносіб).

>Пекін -столиця Китаю таодне ізнайдавніших міст країни.ІсторичначастинаПекінаскладається ізВнутрішнього іЗовнішнього міст.Внутрішнє містовключає комплексІмператорськогоміста, ядромякогоєЗаборонене місто ізІмператорськимпалацом. Закитайськоютрадицією,Заборонене місточіткорозташоване завіссюпівніч й усунь ймаєпрямокутну форму. З шкірного боцірозташовані саміЮрота. З всіхбоківГугун, якщеназиваютьІмператорський палац,точенийглибокимровом. Покутахрозташованіоднаковісторожовівежі.УсічастиниВнутрішньогомістаоб'єднанісистемоюпалацових,храмових таіншихспоруд.

>ЯкщоПекінєофіційною «>візитноюкарткою» КНР, тоновий Китайперсоніфікує Шанхай.Заразце не лишенайбільшаміськаагломерація іпровіднийекономічний центр КНР, але й інаціональний «>випробувальнийполігон» вгалузіпромислових,наукових йфінансовихтехнологій, центрбільшостіінновацій.Крім того,цедужепривабливе ісвоєрідне місто, яку частоназивають ПарижемСходу.

>Тяньцзін — місто напівнічномусході КитаюпоблизуЖовтого моря. Це один зголовнихекономічнихцентрів Китаю іважливийтранспортнийвузол. Удавнинувін буврибацькимселищем.Сьогодні тутвиробляютьавтомобілі,мікроелектроніку,засоби зв'язку,продукціюхімічноїпромисловості,якіснийсталевий прокат.

>Уханьрозташоване усхіднійчастині Китаю, привпаданнірічкиХаньшуй уЯнцзи.Містоінодіназивають «>СхіднимЧикаґо». Тутперетинаютьсятранспортнішляхи, котріведуть удев'ятьпровінцій, щоробитьУханьнайбільшимторгово-розподільним пунктомбагатогосільськогосподарського ігірничо-промислового району.

>Харбін — місто вПівнічно-СхідномуКитаї,адміністративний центрпровінції Хейлунцзян.СвоїмвиникненнямХарбінзобов'язанийбудівництвуКитайсько-Східноїзалізниці.Сьогодніце великийекономічний центр йтранспортнийвузол.

УТибетірозташованеодне ізнайвисокогірніших міст світу —Лхаса (3650 м). Цеадміністративний центрТибетського автономного району ірелігійний центрламаїзму. Уньомурозміщенаколишнярезиденціядалай-лами —палац-монастирПотала.

Культура.Основою культурикитайцівєконфуціанство.Навчаннярегламентуєвзаєминиміж людьми,виховання інавчання, уньомусформовані правилаповедінки іморалі.Засновникнавчання —давньокитайськиймислительКонфуцій.

>Основніположенняконфуціанстватакі:взаємини вродині ісуспільствімаютьґрунтуватися наповазі до старших,слухняності ісуворомудотриманніпевних норм;кожна людинамаєпосістисвоємісце всуспільствівідповідно досвоїхздібностей;обов'язковимєдотримання культупредків;людинінеобхідно все життянавчатися іудосконалюватися.

>Сьогоднівважаєтьсязагальновизнаним, щослухняність,віра в правоту старших завіком йстановищем усуспільстві,звичкапідкорятиособистіінтересисуспільнимвідіграливирішальну рольадаптації людей дозмін, котріспричинилаекономічна реформаостанніхдетисятиліть.

>Китайціподарували світучималовинаходів,серед які компас, сейсмограф,прилад длявимірюваннявідстаней, порох, папір йпаперовігроші.Всесвітньоїпопулярностінабулавишуканакитайськапорцеляна.Країнаєбатьківщиноюшовківництва —цягалузьіснує ужечотиритисячоліття.

>Господарство.Майже половину ВВП Китаюзабезпечуєпромисловість.Швидкими темпамирозвиваєтьсяенергетика,країнапосідає першемісце у світі завидобуткомвугілля і одному завиробленнямелектроенергії.Розвитокчорноїметалургіїспирається назначнізапасизалізної рудій івугілля. Китайвиробляє більше, ніж 250 млн. тоннсталі парік. Зацимпоказникомкраїнапосідає першемісце у світі,випереджаючиЯпонію, щоперебуває на іншомумісці, більше, ніжудвічі.

>Обсягивиробництва вмашинобудуванніростутьшвидкими темпами.Багатогалузей йвиробництв протягом години сталиміжнароднимиспеціалізаціями Китаю. Цестосуєтьсяверстатобудування,виробництвіелектроніки і,побутовоїелектротехніки,наприкладрадіоприймачі п,магнітофонів,годинників,телевізорів,відеомагнітофонів,холодильників,пральних машин. У странерозширюєтьсявиробництвотракторів таіншоїсільськогосподарськоїтехніки,автомобілів, суденінпішихвидів транспорту.

УПівденнійчастині Китаюрозвиваютьсятрудомістківиробництві, аШвнічно-Східнійчастинінайбільшезначеннямаєважкемашинобудування. Тутвиробляєтьсяобладнання для шахт йметалургійнихзаводів,електростанцій йхімічнихпідприємств,виготовляютьлокомотиви івагони,вантажівки іверстати.

>Галуззюміжнародноїспеціалізації Китаює легкапромисловість. Половину всіхбавовняних,значнучастинувовняних йшовковихтканин, атакожодягувиробляють уШанхаї.

>Особливезначення вгосподарстві Китаюмаєхарчовапромисловість.Першемісце у світіпосідаєкитайськарисоочисна іборошномельнапромисловість. Узначнихобсягахвиробляютьсяолія,крупи,цукор.Розвиваються ііншівиробництва, але йекспортнезначеннямає лише чайна.Країнає великимвиробникомрізноманітнихсортів чаю,найбільшезначеннямаєзелений чай.

>Основнийнапрямоккитайськогосільськогогосподарства —зерновий.Збір всіхвидів зернасягає 500 млн. тонн, щостановитьсвітовий рекорд.Основнапродовольча культура — рис, за йогозбором — 180 млн. тонн — Китайтакожє рекордсменом. У основному рисвирощують уСичуаньськомуміжгір'ї тадолинірічкиЯнцзи.БасейнЯнцзи —найбільшийрисівницький район світу ісвоєрідна межаміж «>рисівницьким» й «>пшеничним»Китаєм.Щоправда, межацядосить умів-' на, часто рис йпшеницювирощують на одномуполі, але й врізнийчас;їулітку — рис, авзимку —пшеницю.

>Тваринництво вКитаївідіграєдругорядну роль.Частковоцепояснюється шлюбом пасовиськ унайбільшгустонаселених районах йтрадиційнійперевазівегетаріанськоїїжі враціонікитайців.Найбільшерозводять свиней,дрібну івеликурогату худорбу. Уприміських районахсучасноюіндустрієюстаєптахівництво. Китайпосідає першеміс-іце у світі запоголів'ям свиней йсвійськоїптиці.

>Провіднемісце завантажообігомпосідаютьводний йзалізничним транспорт. Увіддалених йважкодоступних районахвинятковезначеннямаєавтомобільний йв'ючний транспорт.Річковий транспорт особливоважливий дляперевезеньвантажів у широтному напрямі, причомуосновнийвантажообігприпадає нарічкову системуЯнцзи.

>Стрімкезростаннязовнішньоїторгівліобумовилорозвиток1морського транспорту, а й закількістю суден — 1817 —країнаперебуває на іншомумісці у світі.Найбільшіпорти країни: .Сянган,Шан-.] ганьби,Ціньхуандао,Ґуанчжоу,Нінбо,Далянь,Тяньцзін.


Схожі реферати:

Навігація