Реферати українською » География » Куба та Бразілія


Реферат Куба та Бразілія

Куба

 

УГаванієкількауніверситетів, у томучисліГаванський,заснований у 1778 р. Устолицірозташованийнайбільший вАмериці зоопарк, але вберезі затоки —найбільший у світіакваріум.

Друга закількістюжителів місто — >Сантьяґо-де-Куба (538,8 тис.осіб) —столицясхіднихпровінцій,найбільший центрважкоїпромисловості Кубі.

Культура.Кубинська культураявляє собоюбагатошаровепереплетенняіспанських,африканських таіндіанськихмотивів.

>Кубинціносятьодягєвропейського крою,пристосований до умівтропіків.Основноюдеталлюнаціонального костюма в чоловіківєгуя-вера —полотняна сорочка іздовгими рукавами,зборками тачотирмакишенями.

Символомзмішаннякультурнихтрадицій стала знаменитакубинськастрава — рис зчорноюквасолею, щоназивається «>білі інегри».Кубинціполюбляютьсолодке,п'ють багатокави ісоків.

>Кубинськалітература,пройнятаглибокиминаціональнимитрадиціями,зародилася у ХІХ ст.її основоположникомуважаєтьсявидатний співає йпрозаїк ХосеМаріяЕредія.

>Всесвітнюпопулярністьмаєнаціональний балет Кубі,створений у 1948 р.прославленоюбалериноюАлісією Алонсо, атакож «БалетКамагуея»,засновникомякогоє Фернандо Алонсо.

>Кубинці —темпераментні люди, щополюбляють спорт,музику ітанці.Найпоширенішиймузичнийінструмент —триструннагітара, широковикористовуютьсябарабани тамаракаси —брязкальця ізгарбузів.Найбільшпопулярнимитанцямиємамба, румба іча-ча-ча, щовиникли врезультатізмішаннянегритянськихритмів.

НаКубівеликупопулярністьмаютьзаняттяфізкультурою і спортом. У 1961 р. бувстворенийдержавний орган зкерівництваспортивно-фізкультурним рухом —Національнийінститут спорту,фізичноговиховання івідпочинку.Фізичневиховання —обов'язковий предмет в всіхнавчальних заставах Кубі.Щорічнопроводятьсянаціональніфестиваліфізичної культури,спортивніігри, заходьщодо активноговідпочинку (туризм, родео,полювання,риболовля). З 1900 р.кубинськіспортсмениберуть доля вОлімпійськихіграх. Закількістю медалей,отриманих наОлімпіадах, Кубапосідає першемісцесередкраїнЛатинської Америки.Найбільшихуспіхівкубинськіспортсменидосягли вбоксі,бейсболі,легкійатлетиці.

>Господарство. Основукубинськоїекономікискладаєагропромисловий комплекс, щоспирається нацукровупромисловість, котра, у своючергу,базується наплантаційномугосподарствіцукровоїтростини.Країна входити доп'ятіркикраїн світу —лідерів завиробництвомцукру, щоєголовним товаромкубинськогоекспорту.Середіншихгалузейтрадиційнопровіднемісцепосідаєтютюнництво. Зтютюну,вирощеного наКубі,виробляютьзнаменитікубинськісигари. Кубає однимзісвітовихцентріввирощуванняцитрусових йтропічнихфруктів.Головнапродовольча культура — рис — був завезенавихідцями ізПівденноїІспанії.Основнірайонивирощування рисурозташовані вбасейнірічкиКауто і назрошуваних землях уцентрі острова.Тваринництвопредставленерозведеннямвеликоїрогатоїхудоби, свиней,птиці.Перспективноюгалуззюєморськерибальство.

Наостровічималокориснихкопалин. За запасаминікелю Кубапосідає одномумісце у світі ітретємісце за йоговиробництвом;значнимиєпоклади кобальту,марганцевих,залізних руд,міді, хрому,азбесту,кам'яноїсолі,фосфоритів,будівельнихматеріалів. Назаході країнивідкритіперспективніродовищанафти та газу. Упостреволюційнийперіод задопомогою СРСР наКубі бувстворенийпотужний комплекс йгірничозбагачувальних йпереробнихпідприємствчорної такольоровоїметалургії.Розвиненінафтопереробна, легка,харчовапромисловість. Урезультатіембарго, щозберігається із боці США, йрозпадусоціалістичноїсистемиекономіка Кубізазнаєскладнихчасів. Дляподоланняекономічноїкризи уряд активнорозвиваєзовнішньоекономічнівідносини ізкраїнамиЛатинської Америки таКитаєм,залучаєіноземніінвестиції втуристичні іпромислові підприємства.Іншимипріоритетнимигалузями дляінвестуванняєвиробництво іпереробкацукру,нікелю тагалузіхарчовоїпромисловості.Однією зсерйозних проблем,їмопостає передКубою,єзначнийзовнішнійборг держави.Змінаекономічної політикикубинського уряду привела допозитивнихрезультатів: З 2000 р.спостерігаєтьсяріст ВВП нарівні 5—6 % нарік,динамічнорозвиваєтьсяпромисловевиробництво,зрослаефективністьвиробництва напідприємствахкольоровоїметалургії. Великаувагаприділяєтьсярозвиткупередовихгалузейнауково-технічногопрофілю, у томучислібіотехнологіям йфармацевтичнійпромисловості.

>Приводом длястимулюванняприпливуіноземнихінвестиційєукладення догоди прозапобіганняподвійногооподатковування. Кубапідписалаподібні догоди ізІспанією,Італією,Барбадосом йРосією.

>Високимрівнемякості наКубівідрізняютьсямедичніпослуги та системаохорониздоров'я вцілому. Заефективністюборотьби іздитячоюсмертністю (7,2 особини на 1000немовлят) Кубапосідає першемісце вЛатинськійАмериці і одному (послеКанади)середкраїнамериканського континенту. З 2001 р. Кубабезкоштовнобере налікуваннядітей-чорнобильців із України,Білорусі іРосії.

>Однією ізголовнихгалузейсферипослуг Кубіє туризм.Щорічнокраїнувідвідують до 2 млнтуристів, аобсягдоходів від туризмускладаєблизько 2 млрддоларів. У стране більше, ніж 200музеїв,деякі із нихунікальні. Так,наприклад, Єдиний усвоємуроді музейГуана-бокоа, дезібраніекспонатиафро-кубинськихтрадиційнихритуалів, атакожфортецяКастильо-дель-Моро вСантьяґо-де-Кубі — Єдиний у світі Музейісторіїпіратства.Раєм длятуристівєострівХувентуд звічнозеленоюрослинністю,безкрайнімипіщаними пляжами тамальовничимикарстовимивисочинами.


>БРАЗИЛІЯ —провіднаіндустріальна державаЛатинської Америки

 

>Територія тагеографічнеположення.Бразилія —найбільша державаЛатинської Америки, одна ізнайбільших заплощею у світі (>п'ятемісце — послеРосії,Канади, Китаю таСІЛА).Офіційнаназва —ФедеративнаРеспублікаБразилія.Країназаймаємайже половинуПівденноамериканського континенту (47,7 %). Напівночі вонамежує із >ФранцузькоюГвіаною (1), Суринамом (2),Гаяною (3) йВенесуелою (4), напівнічномузаході — зКолумбією (5), назаході — з Перу (6),Болівією (7),Парагваєм (8) таАргентиною (9), напівдні — ізУругваєм (10). Насході іпівнічномусходіБразиліяомивається водамиАтлантичного океану.Довжинабереговоїлініїскладає 7491 км, азагальнадовжинакордонів — 14 691 км. 93 % територїБразиліїрозташованоїїПівденнійпівкулі, напівночікраїнуперетинаєлініяекватора, але впівдні — Південнийтропік.

Природа.Значначастина територїБразилії"—рівнинна. Центр йпівдень країнизаймаєБразильськеплоскогір'я зсереднімивисотами від 300 до 900 м, аокремівершиниперевищують 2000 м.Гвіанськеплоскогір'язаймаєнайпівнічнішучастинуБразилії. Тут, накордоні ізВенесуелою,розташовананайвища точка країни — гораШкоде-Не-бліна (3014 м). Напівночі ізаходіБразиліїлежитьнайбільша у світі заплощеюнизовина —Амазонська (понад 2 млн км2, 40 %площі країни), поякійпротікає Амазонка ісотніїїпритоків.

>Клімат країнизмінюється ізпівнічного заходженню напівденний схід від пологогоекваторіального досезонно-вологогосубтропічного.Загаломкліматичніумовисприятливі:середня температура +>24...+2Є °Зпротягомусього року,опадіввипадає від 500 мм нарік — напівнічному (>сходіБразильськогоплоскогір'я та до 3000 мм — наАмазонськійнизовині.Найбільшспекотлива областьрозташована напівнічномусході, де всухий сезон температурапіднімаєтьсявище ніж +38 °ЗВологийклімат таособливостігеологічноїбудови територїстворилиумови дляформуваннягустоїрічковоїмережі.Головнимирічкамиє Амазонка,Сан-Франсіску, Парана, Уругвай, Парагвай.

Амазонка -найповноводнішарічка у світі, щозосередилаблизько 20 % відусієїрічкової водиземноїкулі.Маєблизько 500притоків.Вонасудноплавна для великихокеанських суденпротягом 3700 км від океану.їїбасейн,включаючи притоки,охоплюєвеличезнутериторіюплощеюблизько7млнкм2.Річкаперетинає всюПівденну Америку івиходить доАтлантичного океану. Один зїївитоків —річкаМараньйон —бере вушко від озераПатакоча нависотіблизько 4000 м,інше —річкаУкаялі — уЦентральнихАндах. Амазонка —найбільшаводнаартерія світу.Ширинаїї русла всереднійтечії - більше, ніж 5 км, а передгирлом досягати 80 км, при цьому шириназаплавиперевищує 100 км.Глибина всереднійтечії —близько 70 м, анижнійможеперевищувати 90 м.Річкуживлятьбагатоводні притоки.Близькодвадцяти із них й самєнайбільшимирічкамизавдовжки 1500— 3500 км. Разом з притоками Амазонкаутворюєвеличезну системувнутрішніхводнихшляхівзавдовжки 25 тис. км.

>РічкиБразильськогоплоскогір'ямаютьзначнийгідропотенціал.Сан-Франсіскуутворює каскадводоспадівПаулу-Афонсузаввишки 84 м, убасейніПарани —кількадесятківводоспадів,серед якінайвищий —Ігу-асу (72 м) нарічціІгуасу.Найбільші озера країни —Мірим йШтос.

>Третину територїБразиліїзаймаютьвологівічнозеленіекваторіальнілісиАмазонськоїнизовини,іншутериторію —тропічніландшафтивисокихрівнинБразильськогоплоскогір'я.

>ЛісиАмазонії (>сельва) —амазонськіджунглі, котріназивають «>зеленим садом», чи «>легенямипланети», —цеприродна оранжереянеймовірнихрозмірів. Тутзосереджено більше, ніж 4 тис.видівдерев (1/4 всіхіснуючих напланеті),зокрема,пальми,фікуси,бананові дерева, атакождеревоподібніпапороті,безлічліан (>зустрічаєтьсяліана,корінняякоївиділяютьлегендарнуотруту кураре).Є ігігантські дерева ізміцнимипідпорками-стовбурами,їхнявисотасягає 90 м.Багатствофлори тафаунилісівзабезпечується великоюкількістюопадів,високоютемпературою іродючістюмулистихвідкладень, котрінаносятьрічки.

>ВеличезнілісовіпросториАмазоніїіснують знайдавнішихчасів.Завдякинезначнимзмінам природногосередовища тутзберегласядавня фауна. Здванадцятитипівссавцівтропічного поясу, щоживуть узахіднійпівкулі,одинадцятьводяться вБразилії,причому їхні більше, ніж 600видів.Сельва —справжнійпритулок «>живихкопалин»:рептилій,нивців,лісовихоленів,різнихгризунів,численнихбезхребетних. Туттакожзустрічаютьсямурахоїди,тапіри,броненосці.Великіссавціпредставленіхижаками — ягуаром йпумою. УАмазонії водитисявеличезнакількістькрокодилів йбезлічзмій, у томучислігігантських,завдовжки більше, ніж 7 м (>наприклад анаконда). Улісах великарізноманітністьптахів —близько 1600видів,включаючипапуг йколібрі; багатометеликів, котріславляться не лишесвоєюкрасою, але й ірозмірами (>розмахїхніхкрилсягає ЗО див),жуківзавдовжки до 15 див.Річковий світло уявленьмайже 3 тис.видівриб.Найвідомішимиєпіраньї, прокровожерливість якіскладаютьлегенди, йпрісноводнідельфінизавдовжки до 2 м. У водахАмазоніїпроживаєгігантськавидра,довжинаякої із хвостомскладаєблизько 2 м;прісноводна черепахааррау —велетенськатваринамасою більше, ніж 70 кг.Тваринний світло країнивражаєрізноманітністю видового складумавп.

НасходіБразильськогоплоскогір'я зростанні мату —напівлистопадний
>ліс, щоскладається іздерев, котріскидаютьлистя всухийперіод, йвічнозеленихшироколистихпорід. УцентріБразильськогоплоскогір'ярозташованісавани тарідколісся — «>кампоссеррадос». Упосушливих районахростутькактуси.Деякі із нихнагадують дерева ісягаютьвисоти до 5 м.

>Бразилію частоназивають «>країною великихможливостей» за тихприроднібагатства,якими вонаволодіє.Крімнеосяжнихлісів,найбільшихрічок,родючихґрунтів іунікальноготваринного світу, природа «>нагородила»надраБразиліїрізноманітнимикориснимикопалинами,серед якікам'яневугілля,залізні,марганцеві,уранові,вольфрамові,хромові рудій, золото.

>Історичнийрозвиток. ЗадавніхчасівтериторіюБразилії заселялиіндіанськіплемецаараваків,карибів,гепано. На початку XVI ст. вона бувзавойованапортугальськимиконкістадорами. Колі в 1808 р. НаполеонзайнявПортугалію, доБразиліївтікпортугальський король Жуан VI йзаснував тамПортугальськуімперіюзі столицею вРіо-де-Жанейро.Після Повернення короля набатьківщину його сін Педро І, щозалишивсяправитиБразилією, подтискомвизвольного руху 7вересня 1822 р.проголосивнезалежність країни відпортугальськоїкорони. У1831р. Педро Ізрікся престолу накористь свогосина Педро II,чиєправління сталоепохоюекономічного іполітичногорозквіту країни.Наприкінці XIX ст. доБразиліїрушивпотікіммігрантів зЄвропи, йпочалосяпроникненняпівнічноамериканськогокапіталу. У 1888 р. було бскасоване рабство, а із 1889 р.Бразилія сталафедеративноюреспублікою. У 1930 р. уладові вдержавізахопилавійськова хунта начолі із президентомВарґасом.Під годину йогоправління, Незважаючи наобмеження прав й свободгромадян, бувдосягненийзначнийпрогрес векономіці країни. У 1945 р. до владиприйшовцивільний уряд, заякогостолиця ізРіо-де-Жанейро був перенесена довідновленогомістаБразиліа. Однак у 1964 р.відбувсячерговий переворот, й владаперейшла до військовихурядів, котрікеруваликраїною до 1985 р., коли подтискомсуспільнихрухів бувстворенийцивільний уряд, йкраїна стала на шляхдемократичнихперетворень.

>СучаснаБразилія —федеративнапрезидентськареспубліка.Головою державиє президент, щообираєтьсятерміном начотири рокта,Законодавча владаналежитьдвопалатному парламенту —Національномуконгресу (Палатадепутатів йФедеральний сенат).Країнаскладається із 26штатів та одного федерального округу, уякомурозташованастолицяБразиліа.Кожен штатмає своюконституцію тазаконодавчізбори.

>Населення.Бразиліявражаєсвоєюетнічноюрізноманітністю.Найбільшаетнічна група представленаєвропейцями (>португальці,іспанці,німці,італійці) — 54,7 %;представникиафриканськоїрасискладають | 5,9 % населення країни. Урезультатізмішання расзначнучастину населенняскладаютьетнічнітипи —мулати,метиси, самбо.КрімгромадянБразилії, у странеблизько 3 млніммігрантів —індійців,арабів,угорців,поляків таін.Загальнакількістькорінного населенняБразилії —індіанців-аборигенів —,складаєблизько 60 тис.осіб, більше, ніж 2/3 із нихпроживають вАмазонії.У-країнітакожіснуєнайбільша у світіяпонська громада — більше, ніж 2 млносіб, в основномуценащадки селян, щоприїхалисюди у20-ті рр. XX ст.Усецерізноманітне населеннярозмовляєпортугальською мовою, доякоїввійшлочималослівафриканського ііндіанськогопоходження.Більшістьвіруючихсповідують католицизм.

>Більше ніж половина населенняБразилії — молодь до 20 років, жителістарші за 50 роківскладаютьлише 10 %. Цепов'язане ізвисокимипоказникаминароджуваності і природного приросту.Щорічнокількість населенняБразиліїзбільшуєтьсяприблизно на 3 млносіб.Таківисокітемпи приростузагострюють проблемузайнятості іпризводять до «>помилковоїурбанізації».

>Національніриси,характерні длябразильців,—сентиментальність,щиросердечна теплота,поетичність,делікатність.Незважаючи напрекрасніприродніумови, уБразиліїпануєбідність, людизмушені чипереселятисявглиб країни,розширюючисільськогосподарськіземлі ізнищуючиамазонськіліси, чипоповнюватилавибезробітних умісті. Умістахчіткопростежуєтьсярізницяміжбідними табагатими районами.Районинетрівмежують з кварталамисучаснихбагатоповерхівок,розкішниминічними клубами,готелями.

>Бразилія —високоурбанізованакраїна, 3/4 населенняпроживає великіприбережнихмістах таїхніхпередмістях,кількість якішвидкозростає.Практично усіміста іагломераціїрозміщені насході країни. Унайбільшихагломераціях Сан-Паулу іРіо-де-Жанейрокількістьжителів віддавнаперевищила 10 млносіб.

>Ріо-де-Жанейро (уперекладі — «>січневарічка») —колишнястолиця, центрсучасного туризмуПівденної Америки.Місто було бзаснованев-1502 р.португальцями та із 1763 до 1960 р. малоофіційний статусстолиці.Візитнакарткаміста —гігантська статуя Христа. встановлено нависоті 704 м навершиніКорковадо.Ріо-де-Жанейро — культурнастолиця країни. Унаціональнійбібліотецімістанараховуєтьсяблизько 2 млннайбільшрідкісних книжок йманускриптів. Унаціональномумузеї мистецтв представлена колекція, щоскладається більше, ніж з 800 полотен. І,безперечно,Ріо —цефутбольнастолиця країни із одним знайбільших у світістадіонів «Маракана»,який бувпобудованийспеціально дочемпіонату світу із футболу 1950 р.

УРіо-де-Жанейророзташованішістьуніверситетів,Бразильськаакадемія наук, Національнаобсерваторія, Національнаконсерваторія драматичногомистецтва,Музичнаакадемія тощо.Містовідоме все світлосвоїми карнавалами, котрівлаштовуються ізнагодисвяткуванняМасниці.

УРіозосередженінайбільшісудноверфі країни, підприємствамашинобудування,металургії,нафтової,хімічної,фармацевтичної,текстильної,деревообробної,алмазогранувальної таіншихгалузейпромисловості.

Сан-Паулу — місто напівденномусходіБразилії,адміністративний центр штату Сан-Паулу,одне ізнайбільших міст світу ізнаселенням 10,5 млносіб. До складуагломерації Великого Сан-Паулу входити 14міст-супутників. Сан-Паулу --економічний центр країни.Йогопромислові підприємствавипускають 1/3обсягувсієїпромисловоїпродукції країни.

>Бразиліа — новастолицяБразилії ізнаселенням 2,2 млносіб.Розташована наБразильськомуплоскогір'ї нависоті більше, ніж 1000 м.Ідеястворенняновоїстолиці вцентрі країнивиниклащенаприкінці XVIII ст., але й лишепрезидентовіДжуселіноКубічекудіОлівейрівдалосявтілитиїї в життя.Місто було бпобудованелише упродовж трьох рокта за проектомбразильськогоархітектора-модерністаЛюсіо Кістки.Незвичайнеплануванняміста увиглядінатягнутого цибулізістрілою чилітакасимволічне — зазадумом президента,Бразиліа мала статі символомспрямованості країни вмайбутнє. У 1986 р.ІОНЕСКО внесла місто до списку «>Всесвітньої спадщини».

Культура.Бразильська культура, як й самбразильський народ,являє собоюпоєднанняєвропейських,африканських таіндіанськихелементів.

ДосвітовоїлітературиБразиліяввійшлазавдякиіменам такихвидатнихписьменників, як Жозеді Аленкар,ЖоакіиМаріяМашадудіАсіс, ЖозеГімараїнс Роза.Найвідомішісучасніписьменники — ЖоржЛмаду і ПаулоКоельо.

>Всесвітньовідомі роботиархітекторів Ж. Ф.Лісбоа,Алейджадінью, Про.Немеєра (>забудовастолиці), Р. П.Бастаса (>стадіон «Маракана» вРіо). УмістахБразилії багатомузеїв. УНаціональномумузеї вРіо-де-Жанейро представлено більше, ніж 4 млнекспонатів згеології,антропології таботаніки. УІндіанськомумузеїзібраніекспонати, що належати до життяіндіанських племен.Багатаісторичнаекспозиція представленій уМузеїімперії вПетрополісі.

>Своєрідним «>національнимнадбанням» країниєнайвідоміший у світіщорічний карнавал,витокиякого лежати уритмічнихтанцях «>Чорної» Африки. Доепіцентрівбразильського карнавалу —Ріо-де-Жанейро і Сальвадора —літакищодняпривозятьтисячітуристів.

>Першікарнавальніпроцесії вРіовідбулися в 1840 р. Карнавалтриваєпротягомп'ятиостанніхднів лютого ісимволізує вухо ВеликогоПосту передВеликоднем.Починається карнавал далеко відРіо — умістечкуОлінде, де проходити параднайстарішоїтанцювальної «школинезайманих»: 250 чоловіків,перевдягнених ужіночікостюми,безупиннотанцюють самбупротягом десяти часів! Аголовнаподія карнавалу — парадшкілсамби вРіо.Одночасно із ним саме віншихмістахБразиліїпроводятьсяконкурсикраси,бали-маскаради,конкурсикостюмів.

>Говорячи проБразилію, не можна несказати прочудову кухнюцієї країни.Вонапоєднуєрецептикреольської,африканської,індіанської,французької кухонь. Одна ізнайулюбленішихстравбразильців --моке-на —суміш зриби таовочів.Дужепопулярнимиєсолоні пончики —акараже. Вино вБразиліїмайже неп'ють,протеобожнюютьміцний самогон—кашасу.Кулінарним символом країниєфейжоада —чорнібоби із рисом,зварені ізкопченимисвинячимивухами та хвостами.

>Найпопулярніший вид спорту вбразильців — футбол.ЗбірнаБразилії із футболуп'ятьразівставалачемпіоном світу (у 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 рр.).Бразильцівходять у складфутбольнихклубівбільшостікраїн світу. Авсесвітньовідомихбразильськихфутболістів — Пеле,Гаррінчу,Діді,Жаїрзіньо —знають не лишешанувальникицієїгри.

>Господарство.Бразилія —індустріально-аграрнакраїна. Входити з десятокнайбільшихкраїн світу заобсягамипромисловоговиробництва. Укласифікації ООНБразиліявіднесена догрупи «новихіндустріальнихкраїн».

>ПобудувативласнупромисловістьБразиліязмоглазавдякибагатимприродним ресурсів.Насамперед перед тим належативисокоякісніродовищазалізної рудій, що немаютьрівних у світі, котрідобуваютьпереважновідкритим способом.Переробказалізних руд й рудкольоровихметалівздійснюється на великихметалургійнихкомбінатах.Найбільшупитому ваги (ЗО %) упромисловомувиробництві країнимаєпродукціягалузеймашинобудування. УБразиліївиробляютьавтомобілі,літаки, судна,електронно-обчислювальнутехніку.Більшачастинаакціймашинобудівнихпідприємствналежитьіноземнимкомпаніям - США,Японії,Франції,Німеччині. Добрерозвинена легкапромисловість (>хімічна,харчова). ЗавипускомбагатьохвидівпромисловоїпродукціїБразиліялідируєсередкраїн, щорозвиваються.Роботупромисловостізабезпечуєпотужнаелектроенергетика. Наповноводнихрічкахпобудованінайбільшігідроелектростанції. УБразилії, навідміну відіншихлатиноамериканськихкраїн,є іатомніелектростанції. А відзапасинафти та природного газуневеликі.Частинацієїсировинизакуповується уВенесуелі, ачастинакомпенсується шляхомвикористання якпаливатехнічного спирту,одержуваного зцукровоїтростини ідеревини.Цимпаливомзаправляютьбразильськіавтомобілі інавітьлітаки.

>Важливимджереломдобробуту країниєвиробництвокави.Цей продукт бувзавезений доБразилії зФранцузькоїГвіани у XVIII ст.Першіплантаціїкави булизакладені околицях, у які небракувалорабів, углибинісучасного штатуРіо-де-Жанейро. А сто років, коли кава стала продуктом широкоговжитку США ікраїнахЄвропи,їївиробництво сталопереважаючим векономіціБразилії та принеслоїйсправжнібагатства.

>Ще одиндарунокприродиБразилії —каучукове деревогевея.Ціну сокугевеїбразильцідізналисянаприкінці XIX ст., коли Джон БойдДанлопвинайшовпневматичнішини, а й уЄвропі іАмериціпочаласямасоваавтомобілізація.Автомобілебудуваннюпотрібні булисотнітисячпокришок, аробили їхнього з сокугевеї, що росла наоколицяхмістаМанаус. ЦеперетворилоМанаус наодне ізнайбільших йнайбагат-ших містБразилії.

>Окрімкави,цукровоїтростини ігевеї, уБразиліївирощуєтьсяпшениця, рис,кукурудза, соя,бавовна, какао.Країнатакожєпровідним у світіекспортеромтропічнихфруктів. Заобсягомсільськогосподарськогоекспортукраїнапоступається лише США іФранції. Уструктурісільськогогосподарстваосновнемісцеприділяєтьсярослинництву. УБразиліїтакожрозводятьвеликурогату худорбу^ свиней, коней,овець,свійськуптицю.Розвиненерибальство.

>Інтенсифікаціясільськогогосподарства іпромисловостіБразилії приводити довивільненняпрацівників й їхні «переходу» досферипослуг.Провіднимигалузяминевиробничоїсфериєторгівля,банківсько-фінансова діяльність й туризм.

Туризмскладає одну ізнайприбутковішихчастин державного бюджету СучасноїБразилії.Потіктуристів зкожним фатальністюзростає.Сьогодніїхнякількістьперевищує 5мільйонів.Розвиток туризмурозв'язуєтакождужеактуальну дляБразилії проблему шлюбуробочих місць,щорічно вційгалузістворюється тазаповнюєтьсяблизько 250 тис.вакансій.

>Ріо-де-Жанейропропонує гостямчисленнівизначніпам'ятки,серед якімузеї, церкви, атакожнайунікальніший карнавал йнескінченніпляжі.Найзнаменитішіокеанськіпляжі вРіо —цеКонакабана,Іпанема іЛеблон.Особливийінтерес улюбителівісторії та архітектуривикликаютьісторичнімістанавколоОуру-Прету.

>Північний схід країнибагатий на фольклор.Місто Сальвадор уштатіБаіявідрізняєтьсянаявністю народних формафро-бразиль-ської культури.Жителіпівдня країнидотримуютьсятрадиційбразильськихковбоїв. Уцентрально-західномурегіонірозташоване містоБразиліа ізмодерністськоюархітектурою табезкраїмПантанаком — одним знайбільшихзаповідниківпланети. Уштаті Парана туристамвідкриваєтьсянадзвичайна панорамаводоспадуІгуасу.


Схожі реферати:

Навігація