Реферати українською » География » Експортний Потенціал регіонів України


Реферат Експортний Потенціал регіонів України

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ЕКСПОРТНИЙПОТЕНЦІАЛРЕГІОНІВ УКРАЇНИ


>Вступ

>Активназовнішньоекономічна діяльністьвиступає одним ізосновнихфакторівринковоїтрансформаціїекономіки,підвищенняїїефективності йконкурентоспроможності.Розвитокекспортногопотенціалу, збільшення йогообсягів таформуваннязбалансованоїтоварноїструктуривідносяться доключовихпріоритетнихнапрямів державногорегулюваннязовнішньоекономічноїдіяльності.

>Проблемиекспортногопотенціалу неєновими.Вонивиникали нарізнихетапахекономічногорозвиткубагатьохкраїн світу.Особливоактуалізувавсяцей процес вкраїнах ізперехідноюекономікою, дереалізаціявласноїзовнішньоекономічної політикинабуланайважливішоїумовиекономічного йполітичногосамовизначення держави тавходженняїї усвітовугосподарську систему на правахрівноправного партнерства.

>Системнінаслідкиновітніхперетворень для Українидужесерйозні.Значеннянабуваютьпроблемиоб’єктивногодоборупріоритетнихзавданьтериторіальногорозвитку, на якістратегічнонеобхіднозосередитисили йкошти як на державному, то йрегіональномурівнях.Однією із таких проблемєраціональневикористаннявеличезнихекспортнихресурсіврегіонів України наоснові активногозастосуванняінструментарію,прийомів,методів, формміжнародного маркетингу.

Насучасномуетапірозвитку вЄвропі реґіонистаютьоб’єктамизовнішньоекономічнихвідносин. Однак уконтекстіпроцесу глобалізаціюсвітовоїекономікивиникає потреба комплексногоаналізунаявних урегіонахекспортнихможливостей,виборурегіональнимипідприємствамиоптимальноїмаркетинговоїстратегіївиходу наміжнародні ринки й розробкитактичнихприйомівїїреалізації. Методикиоцінкипотенціалу ймаркетинговоїпривабливостірегіонів Україниможуть бути впершучергувикористані дляаналізу перспективрозвитку конкретногорегіону йвироблення в цьомузв’язкуефективноїмаркетинговоїстратегії йогорозвитку.Крім тоговажливимєможливість того, щоранжування українськихрегіонів зарівнемекспортногопотенціалу йступенеммаркетинговоїпривабливостіможуть бутивикористанізакордонними партнерами длявиборунайбільшдоцільних формміжнародногоспівробітництва.

>Об’єктомдослідженняєекспортнийпотенціалрегіонів України. Предметомдослідженняєрозробкатеоретико-методологічних проблемекспортно-імпортноїдіяльностірегіонів України.

>Проблемиекспортногопотенціалурегіонів й йогозовнішньоекономічноїдіяльностівисвітлені впрацяхД.М.Стеченка, В.Д.Андріанова,С.Ю.Глазьєва,С.І.Дорогунцова, Л. В. Дейнеки,Є.Г.Кочетова, М.А.Кравця,Д.М. Крука, О.С.Лисецького, А.Тодосейчука, Л. В. Деркача, До.Сандровського, З.Терещенка таіншихучених.Вонирозглядаютьекспортнийпотенціал врізних аспектах (>економічний,ресурсний,природно-ресурсний,об’єктний,господарсько-об’єктний й т.д.). Та проблема йогооцінки дотеперзнаходиться в сферінауковогодослідження.Подальшогорозвиткупотребує йобґрунтуванняекспортногопотенціалурегіональногогосподарства всучаснихумовах,порівнянняосновнихнапрямків йогоміжрегіональних йзовнішньоторговельнихзв’язків ізекспортнимиможливостями.

>Методологічну йтеоретичну основукурсової роботисклав синтезрезультатівфундаментальних йприкладнихдосліджень вобластірегіональноїекономіки, роботивітчизняних йзарубіжнихвченихрізнихгалузей знань, в яківисвітленофундаментальнітеоріїрозвиткутериторіальних систем,становлення ірозвиткурегіональної політики. Укурсовійроботівикористовувались: методгрупування – длявиявленнятериторіальнихвідмінностей угалузевійструктуріекспортного комплексу тасистемипослуг територї; методстатистичний – длявизначення характеру таособливостейзовнішньоекономічноїдіяльності;системно-структурний метод – длявизначення таоптимізаціїфункціонально-компонентноїструктуриекспортногопотенціалу.

>Інформаційна базадослідження –звітніматеріалидосліджень за результатамизовнішньоекономічноїдіяльностірегіонів.


>Розділ 1.Теоретико-методологічніосновиформування тавикористанняекспортногопотенціалурегіону

1.1Сутність та структураекспортногопотенціалу

>Інтенсивнийрозвитокзовнішньоекономічнихзв’язків насучасномуетапірозвитку країнизумовлюєнеобхідністьдослідженняекспортногопотенціалурегіонів.Сутністьекспортногосоціально-економічногопотенціалурегіонів,визначається, якздатністьусьогосуспільноговиробництва,розташованого вмежахданої територївиробляти йреалізовувати наконкретнихзакордонних ринках уперспективіконкурентоспроможнітовари тапослуги придосягнутомурівнірозвиткуекономіки йсистеміорганізаційно-економічноїпідтримкиекспорту.

>Пріоритетними узовнішньоекономічнійполітиці країнислідвважатиорієнтир нарозвитокекспорту.Провідна рольекспорту ізреалізаціїзовнішньоекономічної політики держави уміжнародномуподілі роботи йсистемігосподарськихзв’язківвизначаються черезпостачанняконкурентоспроможноїпродукції тапослуг;можливістюодержаннякраїноюіноземноївалюти,необхідної длямодернізації йструктурноїперебудовиекономіки набазіновітніхтехнологій йвидівтехніки, оплатиімпорту тихийтоварів, длявиробництва які держава немаєдостатніхресурсів йсприятливих умів;досягненнямпозитивноївеличиниплатіжного балансу країни.Тобто,теорія таметодологіязовнішньоекономічноїдіяльності – основарозвиткуекспортногопотенціалу –розглядається ізпозиціїформуванняконкурентнихпереваггалузей національноїекономіки

>Категорія “>експортнийпотенціал”маєдвоєдину природу,боґрунтується як нанаціональному (>галузевому)підходіщодовизначенняможливостейвиробництва, то й наоцінціконкурентних умівсвітовогоринкущодореалізації.Наявність земельніресурсів,придатних длясільськогосподарськоговикористання,сприятливіприродніумови,традиційнапродуктоваспеціалізаціясільськогогосподарствастворюютьнеобхіднусировинну базу длярозвиткупотужноїхарчовоїпромисловості із широкимасортиментомпродуктівекспорту.Протерегулюванняекспортногопотенціалувимагаєґрунтовногообстеження йврахуванняфакторівзовнішньогосередовища

Увідповідності доієрархіїтериторіальногоподілу роботиіснуєекономічнийпотенціал країни, окремихекономічнихрегіонів йтериторіально-виробничихкомплексів.Використовуючитакийпідхід, принеобхідності, можнапродовжитицюкласифікацію йвиділитиекономічнийпотенціалміжгалузевихкомплексів, асаме:агропромислового,паливно-енергетичного, транспортного, атакожгалузейпромисловості,сільськогогосподарства тощо. При цьому,зазначимо, щоекономічнийпотенціал окремихтериторій тагалузейнасампередвизначаєтьсярівнемрозвиткуміжгалузевих йміжтериторіальнихзв’язків. Під час перебуваннячергуціпотенціалиєскладовимиекономічногопотенціалу країни йпевним чиномвпливають наїїконкурентоспроможність.Процесрозширеноговідтворення чипостійногооновленнявідбувається згіднооб’єктивних законівгосподарювання йвимагаєпевногоперіодуадаптації доринкових умів,чим,зокрема,визначаєтьсянаявністьперехідногоперіоду упроцесіформуванняекономіки.

Уформуванніефективноїрегіональної політикиважлива рольвідводитьсяметодичномузабезпеченню тапрактиціоцінюванняінноваційногопотенціалурегіонів. Самоб’єктоцінювання (>регіон) –єдоситьскладноюсоціально –економічною йпросторовоюсистемою, тому йогопотенціалдоцільнорозглядати ізпозиційструктурноїскладності йнеоднорідності.

З моментуодержаннянезалежності Українавстановила курс - напідвищеннявідкритостіекономіки. Заперіод 2000 – 2007 рр.середнєзначенняекспортноїквотистановило 55%. Отже,часткаекспорту уструктурі ВВПстановить понадполовини. У странеголовним чиномрозвиваються тихгалузі та підприємства, щоорієнтовані наекспорт (>машинобудування, ГМК,хімічна тафармацевтичнапромисловість).Згідно ізданимирис.1.1, із 2005 р.спостерігаєтьсявід’ємне сальдозовнішньоїторгівлі.Протеобсягиекспорту таімпортузростають, щовідповідаєзагальносвітовимтенденціямпоглибленнязовнішньоекономічногоспівробітництва.Спостерігається дисбаланс урозвиткузовнішньоїторгівлі йвнутрішньогоринку.

>Зовнішньоекономічна діяльність країнизалежить відїїекспортногопотенціалу,здатностівиробляти таекспортуватиконкурентоспроможні назовнішньомуринкутовари тапослуги. Таким чиномекспортнийпотенціалзалежить відресурсно-сировинного,промислового,фінансового,людського,соціально-культурного,інфраструктурного таінноваційно –інвестиційногопотенціалів.

>Фактори, щовпливають наформуванняекспортногопотенціалу можнаумовноподілити на дватипи, щовизначаютьуспішністьвиходу насвітовийринок -зовнішні івнутрішні

>Зовнішніфакториіснують позанаціональними системамигосподарства,представляючитенденціїрозвиткусвітовогоринку. До нихвідносятьособливостірозвиткусвітовоїекономіки;глобальнуконкуренцію;місце країни усвітовійторгівлі;рівеньекономічногорозвитку країни івикористаннядосягнень НТП.

>Внутрішніфактори –церівеньекономічногорозвиткурегіону йємністьвнутрішньогоринку; комплексресурсіврегіону; станринковоїінфраструктури;інформаційнапрозорість;наявність умівучасті всвітогосподарськихзв'язках (>умовинарощуванняекспорту,товарнаспеціалізація іконкурентоспроможністьпродукції,маркетингова іінвестиційнапривабливість);економіко-географічнеположення;соціально-політичні таекономічніфактори ;державна політика.


 

>Рис. 1.1Динаміказовнішньоекономічноїдіяльності України за 2000-2007 рр.

1.2 сучасний станзовнішньоїторгівлірегіонів України

Насьогодні структуруукраїнськогоекспортувизначаєсировиннаспрямованість. Разом із тімвивіз з Українитрадиційнихсировиннихтоварівмає своїмежі, йосновна позначказаходів йнамічуванихпрограмскладається взбільшеннівартісногообсягуукраїнськогоекспорту і,насамперед, зарахунокпродукції ізпідвищенимступенемобробки,наукомісткихтоварів,технологій йпослуг. Україна за роктанезалежностіздійснилазначнийпоступ урозвиткузовнішньоїторгівлі. Зогляду нацепостає запитання проефективністьміжнародноготоварообміну, йоговплив нарозвитоксоціально-економічнихпроцесів удержаві.З'ясуванняцихпитаньєважливим у зв'язку зформуваннямзовнішньоекономічної політики,вибороммоделіекономічногорозвитку країни.

>Найбільшачасткаекспорту із Україниприпадає нанедорогоцінні метали тавироби із них – 44,6% дозагальногообсягу. ЗаданимиДержкомстату, засічень-квітень 2008 року сумаекспортуцієїгрупитоварівперевищила ,6 млрд.

На іншомумісці зсуттєвимвідставанням у 4,5 рази –машини,обладнання,пристрої длязаписування чивідтвореннязображення й звуку.Частка їхніекспортустановить 9,9%, сума –майже 2 млрд.

>Наступнугрупуформуютьмінеральніпродукти ітоварихімічноїпромисловості ізчасткоюекспортувідповідно 8,6% та 8,3%. Доперелікутоварів, якіпродаються за кордон й зачасткою вструктуріекспортуперевищують 2%,увійшлитранспортнізасоби ташляховеобладнання (6,7%),готовіхарчовіпродукти (3,8%),жири таоліїтваринного чирослинногопоходження (3,5%),продуктирослинногопоходження (2,9%),полімерніматеріали,пластмаси та каучук (2%).

За2008р.експорттоварівсклав 67002,5млн.дол. США,імпорт – 85534,4млн.дол. США.Порівняно із2007р.експортзбільшився на 35,9%,імпорт – на 41,1%.Від’ємне сальдостановило – 18531,9млн.дол. (за2007р. – 11321,9млн.дол.). Наформуваннявід’ємного сальдо узовнішнійторгівлівплинулиокремітоварнігрупи:енергетичніматеріали;нафта тапродуктиїї перегонки (–18722,9млн.дол.),наземнітранспортнізасоби,крімзалізничних (–10126,4млн.дол.) тамеханічнеобладнання (–6072,5млн.дол.).

>Коефіцієнтпокриттяекспортомімпортусклав 0,78 (за2007р. – 0,81).

>Зовнішньоторговельніоперації проводилися із партнерами з 217країн світу.

>Обсягиекспортних поставок докраїн СНРстановили 35,5% відзагальногообсягуекспорту,Європи – 29,5% (у т.ч. докраїнЄвропейського Союзу – 27,1%),Азії – 22,8%, Америки – 6,2%, Африки – 5,8% таАвстраліі йОкеаніі – 0,1%.

Упорівнянні із2007р.збільшилисьобсягиекспортутоварів доАвстралії йОкеанії (у 4,1 разу), Америки (на 54,3%),Азії (на 47,4%), Африки (на 39,8%),країнЄвропи (на 33,6%), СНР (на 28%).

>Найбільшіобсягиекспортних поставокздійснювались до Ро-сійськоїФедерації – 23,5% відзагальногообсягуекспорту,Туреччини – 6,9%,Італії – 4,3%,Польщі – 3,5%,Білорусі –3,1%,СполученихШтатів Америки – 2,9%,Німеччини –2,7%.(рис.1.2)

>Порівняно із2007р.збільшивсяекспорттоварів донайбільшихкраїн-партнерів:СполученихШтатів Америки – на 84,2% (зарахунок збільшення поставокчорнихметалів тавиробів із них,продуктівнеорганічноїхімії),Польщі – на 42,8%,Білорусі – на 34,8%,Туреччини – на 27,1%, Ро-сійськоїФедерації – на 24,2%,Німеччини – на 11,7%,Італії – на 8,8%.

>Рис. 1.2Основнікраїни-партнери векспортітоварів

 
Узагальномуобсязіекспортутоварів упорівнянні із2007р.збільшиласьчасткачорнихметалів – із 33,9% до 34,3%,енергетичнихматеріалів;нафти тапродуктівїї перегонки – із 5,3% до 6,1%,зернових культур – із 1,5% до 5,5%,залізничних читрамвайнихлокомотивів,шляховогообладнання - із 3,7% до запланованих 4%, руд,шлаків та золі – із 2,2% до 3,2%,добрив – із 2,7% до 3%.Натомістьзменшиласьчасткавиробів ізчорнихметалів - із 5,9% до 5,3%,механічних машин – із 5,6% до 5,2%,електричних машин - із 4,5% до 4,2%,жирів таолійтваринного чирослинногопоходження - із 3,5% до 2,9%.

>Імпорт ізкраїн СНРстановив 39,2% відзагального йогообсягу,Європи – 35,6% (у т.ч. ізкраїнЄвропейського Союзу - 33,7%),Азії - 17,9%, Америки – 4,9%, Африки – 1,8%,Австралії йОкеанії – 0,5%.

>Збільшилисьобсягиімпортнихнадходжень в Україну ізАвстралії йОкеанії (у 3,4 разу), Африки (у 2,3 разу), Америки (на 85,8%),Азії (на 71,2%),Європи (на 32,2%),країн СНР (на 31,3%).

>Найбільшіімпортнінадходженняздійснювались із Ро-сійськоїФедерації - 22,7%,Німеччини - 8,4%,Туркменістану – 6,6%, Китаю – 6,5%,Польщі – 5%, Казахстану - 3,6%,Білорусі – 3,3%.

>Рис. 1.3Основнікраїни-партнери векспортітоварів

>Зрослиобсягиімпортутоварів із всіхосновнихкраїн-партнерів:Білорусі – на 94,4% (зарахунок збільшення поставокенергетичнихматеріалів;нафти тапродуктівїї перегонки,наземнихтранспортнихзасобів,крімзалізничних тамеханічногообладнання), Казахстану – на 84,9%, Китаю – на 69,4%,Польщі – на 46,6%,Німеччини – на 22,9%,Туркменістану – на 19,6%, Ро-сійськоїФедерації – на 15,3%.

Узагальномуобсязіімпортутоварівзбільшиласьчасткаенергетичнихматеріалів;нафти тапродуктівїї перегонки - із 26,3% до 26,7%,наземнихтранспортнихзасобів,крімзалізничних - із 12,8% до 13,3%,чорнихметалів – із 3,7% до 3,9%, руд,шлаків та золі – із 1,6% до 2,4%.Зменшиласьчасткамеханічних машин - із 12,3% до 11,2%,електричних машин - із 5,2% до 4,4%,полімернихматеріалів,пластмас – із 4,4% до 4,1%.

За2008р.експортдавальницькоїсировинистановив 70,7млн.дол. йзменшився впорівнянні із2007р. на 15,3%. У тієї ж годину до вживання Україниімпортованоготовоїпродукціївиготовленої іздавальницькоїсировини, на 72,5млн.дол. (>зменшення на 37,4%).

У Українунадійшлоіноземноїдавальницькоїсировини на 2502,4млн.дол. (на 0,2% менше, ніж за2007р.).Обсягекспортуготовоїпродукції ізімпортноїдавальницькоїсировини,становив 4037,2млн.дол. йзбільшився впорівнянні ізвідповіднимперіодомпопереднього року на 23,8%.

>Довідково: угрудні2008р.експорттоварівзменшився порівняно ізгруднем2007р. на 15,5% йстановив 4060,8млн.дол.,імпортвідповідно на 27,3% та 4779,1 млн.доларів.Від’ємне сальдо угрудні2008р.становило 718,3млн.дол. (загрудень2007р.такожвід’ємне – 1766,2 млн.доларів).

Колистосуєтьсяобсягівекспорту-імпортутоварів зарегіонами у 2008році, смердотівиглядаютьнаступним чином (>табл.1.1)

>Таблиця 1.1

>Обсягиекспорту-імпортутоварів зарегіонами України за 2008рік

>Експорт >Імпорт Сальдо

>млн.дол.

США

у % до

>2007р.

у % дозагальногообсягу

>млн.дол.

США

у % до

>2007р.

у % дозагальногообсягу
Україна 67002,5 135,9 100,0 85534,4 141,1 100,0 –18531,9
>АвтономнаРеспублiка Крім 586,5 126,7 0,9 431,1 161,6 0,5 155,4
 >області        
>Вiнницька 482,8 99,4 0,7 417,8 136,6 0,5 65,0
>Волинська 465,0 110,1 0,7 1307,7 123,9 1,5 –842,7
>Днiпропетровська 13176,8 134,2 19,7 8684,8 163,6 10,2 4492,0
>Донецька 14444,5 135,6 21,6 4924,6 110,6 5,8 9519,9
>Житомирська 521,2 128,7 0,8 456,8 155,0 0,5 64,4
>Закарпатська 1220,8 106,3 1,8 1866,1 120,2 2,2 –645,3
>Запорiзька 5370,1 124,2 8,0 3591,0 105,2 4,2 1779,1
>Івано–Франківська 721,7 71,8 1,1 726,4 92,1 0,9 –4,7
>Київська 943,1 121,6 1,4 3464,0 133,4 4,1 –2520,9
>Кiровоградська 391,6 143,7 0,6 238,0 133,2 0,3 153,6
>Луганська 6361,0 160,5 9,5 1780,7 120,0 2,1 4580,3
>Львiвська 998,5 96,3 1,5 2572,4 176,9 3,0 –1573,9
>Миколаївська 1649,8 149,4 2,5 915,3 171,6 1,1 734,5
>Одеська 2314,2 210,7 3,5 4762,8 186,7 5,6 –2448,6
>Полтавська 2574,6 120,1 3,8 1295,3 144,0 1,5 1279,3
>Рiвненська 452,1 117,5 0,7 533,3 128,1 0,6 –81,2
>Сумська 913,4 133,9 1,4 547,3 146,1 0,6 366,1
>Тернопiльська 144,3 115,6 0,2 339,8 201,5 0,4 –195,5
>Харкiвська 1551,6 135,7 2,3 2475,0 109,3 2,9 –923,4
>Херсонська 400,3 123,9 0,6 305,8 161,9 0,4 94,5
>Хмельницька 418,1 124,2 0,6 544,6 164,7 0,6 –126,5
>Черкаська 866,9 125,5 1,3 1022,9 206,7 1,2 –156,0
>Чернiвецька 166,2 105,6 0,3 194,9 145,5 0,2 –28,7
>Чернігівська 418,6 115,5 0,6 377,1 133,9 0,4 41,5
 >міста        
>Київ 8653,4 162,1 12,9 36097,9 152,1 42,2 –27444,5
Севастополь 124,0 113,6 0,2 75,6 145,9 0,1 48,4

1.3Формуванняфундаментальних засідокнарощуванняекспертногопотенціалурегіону

>Сучаснаекономічна наукасвідчить проперевагиучасті національноїекономіки вміжнародномуподілі роботи (МПП), щобазується навикористанніпотенціалуекспортного секторуекономіки.Значимістьекспорту якосновивирішення проблемконкурентоспроможності йпідтримкинаціональноговиробництвапомітнозросла вдругійполовиніминулогостоліття,набувшиособливогозначення уперіодкардинальнихзмінпарадигмиекономічногорозвитку.

Напрактиціпростежується прямопропорційна залежністьміжступенемрозвиткуекспортногопотенціалу іефективнимфункціонуваннямусьогогосподарського комплексу. як правило,рівеньрозвиткувнутрішньоїекономіки тімвищий,чиммогутнішимекспортнимпотенціаломволодіє держава, йнавпаки.

>Світовийдосвіддозволяєстверджувати, щонайбільшдієвою іефективноюстратегієюінтеграціїекономічноїсистеми усвітовуекономікуєпоєднанняструктурноїтрансформації національноїекономіки ізїїорієнтацією наактивнезростанняекспорту. Таких державах, якЯпонія,новііндустріальні країниАзії (>Південна Корея,Сінгапур, Тайвань), а й урядікраїн федеративного улаштую, щовикористовувалипотенціалсвоїхтериторій (>Німеччина, США,Швейцарія, Канада),основоюпідвищенняефективностігосподарстває сферазовнішньоекономічноїдіяльності. Вочевидь, щозастосування широкогоінструментаріюзаходіввсебічноїпідтримкиекспорту йрозширення йогопотенціалуєпріоритетним длярозвиткуекономіки країни вцілому таїїрегіонів.

>Основнимелементом, щохарактеризуєвикористанняекспортногопотенціалу,єекспорт.Формуванняекспортногопотенціалувідбувається,насамперед, зарахунокзміцненняконкурентоспроможнихпозиційекономічнихсуб'єктів. У зв'язку ізцимосновнимелементом, щовпливає наформуванняекспортногопотенціалу,єконкурентоспроможність. Томунайбільшаувага із боці держави виннаприділятисяконкурентоспроможності іекспорту якосновнимелементамформування йвикористанняекспортногопотенціалу.

>Успіхзалученняекономікирегіону дозовнішньоекономічнихзв'язків багато вчомувизначається станомекспортного сектора.Ефективністьрозвиткуданогопроцесупотребуєпроведенняглибокихсоціально-економічнихперетворень векономіці,пов'язаних, впершучергу, зструктуризацією ймодернізацієювиробничого, кадрового йнауково-технічногопотенціалурегіону.

>Збільшенняекспортних поставок, щозапобігаютьпадіннюсумарногообсягувиробництва можнавіднести досукупностічинниківстабілізаціївнутрішньогоринку.Активнаекспортна політика,виявлення новихекспортно-придатнихтоварів йвиробництвспільно з заходами позалученнюіноземнихінвестиційстимулюютьприскореннятехнічногопереозброєння йструктурнуперебудову включових секторахекономіки.

>Важливим моментом привизначенніосновнихнапрямівекспортної політикирегіонуєоцінка перспективпровідних, наданомуетапі,галузейекспортноїспеціалізації.

>Ефективністьекспорту багато вчомузалежить відпродуманоїнауковообґрунтованої політики на державному йрегіональномурівнях. У зв'язку ізцимнеобхідновизначитиетапи йзмістробіт поформуваннюмеханізмурозвиткуекспортногопотенціалу, щозабезпечує йогорозширеневідтворювання,спираючись на методикуоцінки перспективрозвиткуекспортногопотенціалу, наоснові розробкиекспортноїстратегіїрегіону.

>Нарощенняекспортногопотенціалупоряд ізвирішеннямвнутрішньогосподарських проблем шляхом активноговикористаннязовнішньоекономічноїдіяльностіможе будидосягнуто зарахунок:формування йреалізації державноїрегіональноїпрограмипідтримкитехнічного йнаукомісткогоекспорту;створеннясистемипільговогокредитуванняекспорту наконкурснійоснові;прискореннярозвиткусистемистрахуваннязовнішньоторговельнихоперацій,системинаданнягарантій подзовнішньоторговельніоперації йсистемистрахуванняекспортнихкредитів;стимулюваннялізингу,насамперед,фінансового;надання наконкурснійосновісубсидій й бюджетнихпозичок нарозвитоквиробництва поствореннюконкурентоспроможноїпродукції іекспортуцієїпродукції;організації державноїпідтримки впросуваннізразківновоїпродукції назовнішні ринки,зокрема, черезнаданнядопомоги в маркетингуринку,наданняпослугдержавним йнедержавнимторговимфірмам,сприянняпідприємствам йорганізаціям уствореннізбутовихмереж;організаціюефективноївзаємодіїдержавнихорганіввиконавчої влади ізвиробниками іекспортерами;створеннясприятливих умів длявпровадженнязакордоннихтехнологій;цілеспрямованеформуванняекспортоорієнтованихгалузейпромисловості,здатних забезпечитиекспортготовоїпродукції.

>Сьогодні багаторегіональнихпідприємствсамотужкинамагаєтьсявийти назовнішні ринки. Аліщоб статісуб’єктомтоварно-грошовихвідносин, бутиекономічносамостійними йповністювідповідати зарезультатигосподарськоїдіяльності,підприємствунеобхідносформуватиоптимальну системууправліннязовнішньоекономічноюдіяльністю.Більше того,вихід назовнішні ринкипотребує розробки йреалізаціїконкурентноїстратегії йогозовнішньоекономічноїдіяльності ізурахуваннямособливостейконкретнихринків,змінринковоїкон’юнктури,стрибків унауково-технічномурозвитку тазагальногозростанняекспортногопотенціалурегіону.


>Розділ 2.Передумови тафактористановленняекспортногопотенціалу України

2.1Економіко-географічнеположення

>Економіко-географічнеположення Українидоситьвигідне дляактивноїучасті уміжнародномутериторіальномуподілі роботи.Вонарозташованапоблизуекономічновисокорозвинутогорегіону –ЗахідноїЄвропи, убезпосереднійблизькості доРосії,Білорусі такраїнСхідноїЄвропи.Морським шляхом вонапов’язана ізСередземномор’ям,БлизькимСходом такраїнамибасейнуІндійського океану. Через Українупроходятьважливітранзитнімагістралі:залізниці таавтомобільні дороги,нафтопроводи ігазопроводи ізкраїнами СНР доЄвропи тачорноморськихпортів.

>Особливість Сучасноїгеополітичноїситуації в Україніполягає до того, щозв’язки ізкраїнами СНРзазнаютьзмін черезновіреалії вгалузіекономічного йполітичногосуверенітету таорієнтацію насвітовіціни.Одночаснополіпшилисьперспективи дляекономічної співпрацю України ізекономічнорозвинутимикраїнами,причому не лишеЄвропи, але й і США,Японією,Канадою.З’явиласьможливістьпроводитиактивнішуторговельнуполітикустосовнокраїн, щорозвиваються, особливо наБлизькому таСередньомуСході, вПівденній таПівденно-СхіднійАзії.

Структуразовнішньоекономічнихзв’язків Українихарактеризуєтьсярозгалуженістю, але й все-такизовнішняторгівлязалишаєтьсяїхньоюосновноюформою. Доінших формвідносятьсястворенняспільнихпідприємств,фрахтування,міграціяробочоїсили, доля векономічнихспілках тадеякіінші

>Донецькийекономічний районзаймаєплощу 53,2 тис. км2. чи 8,8% територї України ізнаселенням 7887,0 тис.чол.Складається ізДонецької таЛуганської областей.

Умежах районурозміщенийУкраїнськийДонбас (>високорозвинутий ТВК зспецифікоюдобувнихгалузейпромисловості тавідновноюобробноюпромисловістю).Характернимиєзначний ПРП тапотужнийвиробничийпотенціал.

>ОсновнимбагатствомнадрДонецькогоекономічного районуєкам'яневугілля (віддовгополумяного доантрацитів).Пластикамяноговугіллямалопотужнітовщиною 40 - 70 див.Урайонівиявленородовища природного газу уЧервонокопівську,Славяносербську,Борівському,Співаківському,Кружилівському.Є 21газоперспективнаплоща.

УбасейнірічокКальміус йТорець (>Донецька область) та Айдар йДеркул (>Луганськаоблась)знайденородовищабурихзалізняківнепромисловогозначення.

>Донецькийрегіонмаєзапасинаступнихкориснихкопалин:кам'яноїсолі,вапняків,високоякісноїкрейди,вогнетривкіглини, цементногомергелю.

>Кількістьопадів - 500 - 600 мм.,водніресурсирегіону незабезпечують потреб уводнійпромисловості,сільськогогосподарства, населення.

Насічень 2005 рокурозвідано 52площі длябудівництва нових шахт.Чисельність населенняДонецькогоекономічного районускладає понад 8,2 млн.чол. (89,1%міського населення).

>Працює 21виробничеоб'єднання ізвидобуткувугілля, котрівключають 214 шахт.

>Електроенергію в основномувиробляютьДРЕС (>Вуглегірська,Словянська,Миронівська,Міусинська,Лисичанська та рядінших).

УМаріуполірозміщені підприємствачорноїметалургії.Заводикольоровоїметалургіїрозміщені уКатянжинові - ">Укрцинк",Микитові -ртутнийкомбінат,Артемівську - заводобробкикольоровихметалів,Торезьку - заводтвердихсплавів та ">Донецьквторкольормет".

>Також урегіонірозміщені підприємствагірничохімічного комплексу такоксохімічневиробництво.

>Машинобудівний комплексрегіонувключаєнаступні підприємства: ВО ">Новокраматорськиймашинобудівний завод";Горлівськиймашинобудівний завод;Маріупольський заводважкогомашинобудування; ВО ">Луганськийтепловозобудівний завод"; таінші.

>Виділяютьнаступніпромисловівузли:

>Донецько -Макіївський (>вугільна,металургійна,коксохімічна,машинобудівна,металообробнапромисловість);

>Горлівсько -Єнакієвський (>вугільна,металургійна,машинобудівна,хімічна,енергетичнагалузі);

>Краматорсько -Славянська (>машинобудівна,металургійна,хімічна,енергетична,соляна,промисловістьбудівельнихматеріалів);

>Торезо -Снижнянський (>вугільна,електротехнічна, легка,будівництво);

>Красноармійсько -Маріупольський (>чорнаметалургія,машинобудування,рибоконсервнапромисловість);

>Луганський (>машинобудування, легка,харчовагалузі);

>Стаханово -Алчевський (>вугільна,металургійна,машинобудівна);

>Краснолуцько -Антрацитівський (>вугільна,машинобудівна);

>Свердловсько -Ровенківський таКраснодонський (>вугільна).

>Сільськегосподарствопредставленезерновими культурами татваринництвом (>північна зона -розвиненезерновегосподарство,соняшник,молочно -мяснескотарство,свинарство,птахівництво;центрально -південна зона -приміськаспеціалізація).

>Регіонмає2487км.залізничнихколій,довжинаавтошляхів - 13600 км., газо -нафтопроводи,продуктопроводи.

Екологічніпроблеми:дефіцитчистої води,запиленість,загазованість,посухи,пиловібурі.

>Придніпровськийекономічний район

>Придніпровськийекономічний районскладається ізДніпропетровської таЗапорізької областей. Цедругий район послеДонецького заобсягомвиробництвапромисловоїпродукції.

>Клімат -помірно -континентальний.Залізні рудійКриворізькогобасейнупредставлені 12 млрд. тонн.Залізна рудає уОріхові,Павлограді,Чортоницьку,Жовтих водах.

>Єродовища титану,рутило -ільменітових руд,цирконію,нікелю, кобальту. УЗахідномуДонбасізалягає 8,6 млрд. тоннкам’яноговугілля.Придніпровський районмаєпоклади буроговугілля,нафти, природного газу,бокситів.

>Грунтово-кліматичніумовисприяютьрозвиткусільськогогосподарства , ародовищакориснихкопалин -розвиткупромисловості. УПридніпров'їпоєднуєтьсярозвитокважкоїіндустрії тахарчовоїпромисловості.Провіднимигалузямиєнаступні:Залізорудна;Марганцеворудна; Чорнаметалургія;Машинобудівна;Хімічна.

>Важливезначеннямаєхарчова, легкапромисловість,електроенергетика,промисловістьбудівельнихматеріалів.

>СільськегосподарствоПридніпров'явиробляє 20%виробництвапшениці, 25% -кукурудзи, 35% -соняшнику, 14% -овочів, 14% -м'яса, 15% - молока, 20% -вовни відзагальнодержавного.

УПридніпров'їрозвинені усівиди транспорту. ЧерезрегіонзєднуєтьсяКриворізькийбасейн ізДонбасом, СНР, портамиЧорного йАзовськогоморів.

>Експортуєтьсяпродукціягірничорудної,металургійноїпромисловості,машинобудування,будівельнихматеріалів,сільськогосподарськапродукція,вугілля,нафтопродукти,боксити,ліс, текстиль уінші реґіони, СНР, країниЄвропи,Азії, Африки.

>Сформованінаступніпромисловівузли:

>Криворізький (>залізоруднапромисловість,гірничоруднемашинобудування, легка йхарчовапромисловість);

>Дніпродзержинський (>металургія,хімічна,машинобудівна,харчова, легкапромисловість);

>Дніпропетровський (>чорнаметалургія,машинобудування,хімічнапромисловість, легка,меблева табудівельнихматеріалів).

>Іде процесформування рядуіншихпромисловихвузлів.Екологічнаситуація урегіонієоднією ізнайгостріших усвітовомупорівнянні.

>Східнийекономічний район

>Східнийекономічний районвключаєПолтавську,Сумську таХарківськуобласті ізнаселенням понад

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація