Реферати українською » География » Територія та географічне положення Іраку та Афганістану


Реферат Територія та географічне положення Іраку та Афганістану

>Ірак

>Територія тагеографічнеположення.Ірак —унітарна держава, щоскладається із 18провінцій.Розташована вПівденно-ЗахіднійАзії.Країнамежує ізТуреччиною (1),Іраном (2), Кувейтом (3),СаудівськоюАравією (4),Йорданією (5) йСирією (6), але вкрайньомупівденномусходіомивається водамиПерської затоки. КордонміжІраком таІраном порічціШатт-ель-Арабзалишаєтьсясуперечливим:Іракпретендує попри всі русло, аІрануважає, що кордонмаєпроходити по йогосередині.Довжина «>річкиарабів», як уперекладі ізарабськогозвучитьназваШатт-ель-Араб, —лише 195 км, а ширина в окремихмісцяхдосягає 4,5 км.

Природа.Іракпосідаєнизиннутериторіюміжрічками Тигр йЄвфрат, збіблійнихчасіввідому якМесопотамія.Назва «>Месопотамія»означає «>межиріччя», аякщосказатиточніше — «земляміжрічками». Напівночі іпівнічномусході країнирозташованіхребтиВірменськогонагір'я тагірЗаґрос.

>Клімат начастині територї країнисубтропічний, з спекотнимпосушливимлітом йтеплоюдощовою зимою, напівдні —тропічний.Улітку вІракупереважаєсухерозпеченеповітря,середня температура июля +32...+34 °З, максимальнадосягає +57 °З. На початкуцієї пори рокудмутьвітрипівнічно-західнихнапрямків, що несутьпісок зпустельнихрайонів,ускладнюючигосподарську діяльність у країни.Середня температура января +7...+12 °З, але впівночізафіксованамінімальна температура, котраскладає -18 °З. Убагатьох районахІракуспостерігаютьсязначнісезонні ідобовіперепади температур.Опадіввипадає від 50 до 700 мм (у горах до 1500) нарік. Районміжрічками Тигр йЄвфрат напівдень від Багдадаодержуєлише 50—200 ммопадів нарік.Землеробство тутможливелише заумови штучногозрошення. Водудаютьдвіголовнірічки країни — Тигр йЄвфрат.

>Євфратбере вухобіляпідніжжяхребтівВірменськогонагір'я. УмежахМесопотаміїрічка неодержує води,проте щедророздаєзібране серед стосівводнебагатство.Протягомбагатьохсотенькілометрів долинаЄвфрату, щопростягнулася черезІракмайже доберегівПерської затоки,являє собоюсуцільний оазис.

ДоПерської затокирине і другаголовнарічка — Тигр.Вонабере вухо із озераХазар уТуреччині іпротягоммайже 1500 кмтечетериторієюІраку.Нижчеміста Мосулрічкавиходить наМесопотамськунизовину івіддає багато води каналам,однакбагатоводні притокипоповнюютьїїводніресурси.

>Іракмаєвеликізапасинафти, щоскладають 65 млрд тонн (>третємісце у світі), природного газу,сірки,фосфатів, урану,залізної тамідної руд.

>Історичнийрозвиток.Важкознайтиіншукраїну у світі, на територїякоїіснувало б скількидавніх держав, як вІраку: Шумер,Аккад,Вавилонія,Ассирія.

>Сучасноговиглядукраїнапочаланабувати в 632 р. із приходомтудиарабів.Країнастає центромАрабськогохаліфату, депоширюютьсяарабська мова ііслам,розвиваєтьсяторгівля,будуютьсяіригаційніспорудження, дороги,зростаютьміста. У XI ст.Ірак бувзавойований сельджуками, апотім монголами. З 30-х рр. XVII ст. докінцяПершоїсвітовоївійниІракперебував ускладіОсманськоїімперії.

У1921р. було бстворенекоролівствоІрак, але й до 1932 р. мандат науправліннякраїною мала ВеликаБританія. У 1958 р.країна сталареспублікою, а десять років до влади приходитиПартіяарабськогосоціалістичноговідродження (БААС). З 1979 р.країнуочолив Саддам Хусейн. Зачасів йогоправління влада вІраку, дерелігійнубільшістьскладаютьмусульмани-шиїти,фактичноперебувала до рукобмеженоїгрупиосіб, щопереважно належати домусульман-суннітів, акурдистраждали відрепресій. У 1980 р.іракськівійськавдерлися натериторіюІрану врайонірічкиШатт-ель-Араб, щопризвело доірано-іракськоївійни, котратривалавісім років.Уклавшивлітку 1988 р.перемир'я, Саддам Хусейнвирішивперемогтивнутрішнього ворога —курдів, котріпротягомкількохдесятилітьборолися занезалежність. Уберезні 1988 р.іракськаавіація скинулахімічні бомби накурдськемістечкоХалабаджа,однакзламатиопіркурдів невдалося.

Усерпні 1990 р.Іракздійснивзбройнезахоплення Кувейту, а лютому 1991 р., урезультатіоперації «Буря" впустелі»,зазнавпоразки відбагатонаціональнихзбройних сил начолізі США.

Уберезні 2003 р.армія СШАпочалавоєннуоперацію «Шок й трепет»,спрямовану наскинення режиму С.Хусейна. Черезкількатижнів режим С.Хусейна впавши. Угрудні 2006 р. С.Хусейна було бстрачено.

>Сьогоднікраїнаєпарламентськоюреспублікою. У 2005 р. НаціональнаасамблеяІракуобрала президентом країнилідераіракськихкурдівДжалалаТалабані та двохвіце-президентів,якими сталипредставникишиїтської тасуннітськоїпартій. НовимлідерамІракувипалонепросте заподіяння:нормалізуватиситуацію в стране. Однак там йдосітриваютьтерористичніакти,також невдаєтьсяналагодитинормальну роботуосновноїгалузі. —нафтодобувної.

>Населення.НаселенняІракувідрізняєтьсявисокимипоказниками природного приросту — у 2004 р.вінсклав 2,7%.Населення країнидужемолоде,оскількисереднійвікскладає 19 років, а 40%жителів —цедіти іпідлітки до 15 років.Середнятривалість життя — 64,9 року.

75 % населення країнискладаютьараби, 17 % —курди. У странетакожпроживаютьтуркмени,ассирійці,вірмени,перси,євреї.

>БільшістьжителівІраку (97 %)сповідуютьіслам йвходять до громадімамітів (>шиїти) йсуннітів.Шиїтискладаютьтрохи більше, ніж половину всіх мусульман. УІракурозташовано багатосвятиньімамітів. Так було вЕн-Неджафі іКербелірозміщенігробниціголовнихшиїтськихімамівАлі та йогосина Хусейна.Християнствосповідуєблизько 3 % населення.Міські жителіскладають 67 % населення країни.Найбільше містоІраку, йогостолиця —Баґдад (5,6 млносіб), депроживаєкожнийчетвертийіракець йкожнийтретійгородянин країни.Баґдад — центрполітичного,економічного і культурного життяІракськоїреспубліки,важливийтранспортний йторговельний пунктміжнародногозначення. Тутрозташовано більше, ніж половина всіхпромисловихпідприємств країни, на якізайнято більше, ніж 60 % людей, щопрацюють упромисловомусекторі.

>СтарийБаґдадявляє собоютиповесхідне місто ізвузькимикривимивуличками інескінченнимиторговельними рядами.Баґдадськібазари —найбагатші інайбагатолюдніші навсьомуСході.НовийБаґдадпобудований уєвропейськомустилі.Докорінноїреконструкціїзазналидеякідавніплощі істаровинніквартали.

УБагдадірозташованийІракський музей —скупченнянайбільшихзразківкультурної спадщинилюдства,сховищепам'ятокпервісної тававилоно-ассирійської культури,витворівпарфянського,сасанідського іарабо-мусульманськогомистецтва. Умістібезлічісторичнихпам'яток,зокремагробницяарабськогохаліфаГарун-ар-Рашида, що живий 1200 років тому.

НаберезірічкиШатт-ель-Араброзташоване одному зарозмірами йзначенням містоІраку — Басра (більше, ніж 620 тис.осіб),засноване в VII ст.Сучасна Басра —головніморські воротаІраку,важливийторговельний йпромисловий центр.Багатодесятиліть Басрає «>фініковою столицею» країни. Дляарабівфінікова пальма —основнеджерелоіснування,оскількифінікислужать одним знайважливішихпродуктівхарчування.

Культура.Багатокультурнихпам'яток країнипов'язані ізмогутнімистародавніми державами.Найунікальнішіспоруди Вавилона булипобудовані зачасів царя Навуходоносора II (605—562 р. до зв.є): ВоротаІштар, Дорогапроцесій,Вавилонська вежа іфортеця-палац зВисячими садами. Вавилон бувсвітовою столицею,найбільшимторговельним центром.Вінвражавіноземцівсвоїмирозкішнимипалацами, храмами,грандіозним мостом черезЄвфрат (>перший у світікам'яний містзавдовжки 123 м) йлегендарнимиВисячими садами.

Вавилон «>подарував»людствуподіл року на 12місяців,години — нахвилини ісекунди, атакожпринципиоблаштованостібібліотек.Вавилонянипершими сталикористуватисясемиденнимтижнем й24-го-динноюдобою.Вониволоділизнаннями із арифметики ігеометрії,необхідними длявимірювання земельніділянок.

>Господарство. Основаекономіки країни —видобутокнафти таїїпереробка.Сиранафтачастковоекспортується за кордон, ачастково

>надходить напереробні іхімічні заводі,розташовані вБасрі,Байджі,Ез-Зубайрі,Баґдаді та йогооколицях. У странетакождобуваютьприродний газ,сірку,фосфати.

Донайважливішихгалузейналежитьелектроенергетика (>майже всякраїнаелектрифікована),текстильна,цементна,харчовапромисловість,єтакожмашинобудівні підприємства (>сільськогосподарське іелектротехнічнемашинобудування,складанняавтомобілів).

>Сільськегосподарстводає 6 %національного прибутку. У странепереважаєрослинництво.Обробляютьзернові (>пшениця,ячмінь, рис) йтехнічні (>бавовник,тютюн)культури..Розвиваєтьсяовочівництво,плодівництво,баштанництво. Утваринництві, щомаєекстенсивний характер,переважаєрозведеннядрібноїрогатоїхудоби, щонараховує понад 15 млнпоголів'яовець йкіз (>гірськірайони).Такожрозводятьвеликурогату худорбу,верблюдів, коней.

>Більшістьвнутрішніхперевезеньприпадає наавтомобільний йзалізничний транспорт.ЗалізничноюмагістраллюБаґдад—Мосул—Рабіатурецький кордонІракуз'єднаний зсередземноморськими портами таЄвропою.Іракськінафтовіродовищапов'язані трубопроводами ізліванськимнафтовимтерміналом уТріполі, зтурецьким — уДоріилі, зсирійським — уБаніасі.Традиційновеликезначеннямаєрічковий транспорт.Головнимрічковим портомєБаґдад


>Афганістан

 

>Територія тагеографічнеположення.Афганістан —унітарна держава, щоскладається із ЗОпровінцій (>вілаятів) і одного округу центральногопідпорядкування.Країнарозташована вПівдешго-ЗахіднійАзії тамежує ізТуркменістаном (й), Узбекистаном (2), Таджикистаном (3),Китаєм (4),Індією (5), Пакистаном (6) таІраном (7).

>ГеографічнеположенняАфганістануєдуженевигідним: йогооточують міські іпустелі,він немаєвиходу до моря, томувиглядаєвідділеним відіншого світу іпротягомостанніхдесятилітьзалишаєтьсяоднією знайбідніших державАзії.

Природа.Афганістан —гірськакраїна.Воназаймаєпівнічно-східнучастинуІранськогонагір'я, щовключаєвисокіхребти іміжгірськідолини.СхіднірайониАфганістану ізпівнічного одразу ж напівденнийзахідперетинаютьвеличніхребтиГіндукушузаввишки більше, ніж 5000 м, щорозділяютькраїну надвічастини. Напівночірозташованірайониполивних йбогарних культур йкращих пасовиськ, напівдні — міські, але впівденномузаході —пустеляРеґістан ізрухомимипісками ічереп'яно-щебневапустеляДашті-Марґо ізрідкоюполинно-солончаковоюрослинністю і оазами.

>КліматАфганістанусубтропічнийконтинентальний.Йогохарактернимирисамиєрізкіколивання температур якпротягом доби, то йпротягом року, атакож невеликакількістьопадів.Середня температура января: від 0 до +8 °З, июля: +24...+32 °З,середньорічнакількістьопадів —близько 200 мм. У горах температуразначнонижча, аопадіввипадає до 800 мм.Більшістьдощівприпадає назимові івеснянімісяці.Нестача води — одна ізголовних негараздів уАфганістані.

>Особливу роль ужиттіафганціввідіграютьрічки.Саме смердотідаютьживлющувологу жителям країни інечисленним полях. НапівденнихсхилахГіндукушуберуть вухорічки Кабул йГільменд. Убасейні Кабуларозташованийнайродючішии йнайгустонаселеніший районАфганістану. УдолиніГільменда, щоперетинаєпівденно-західнучастину держави,розташована низькаоазисів.Озер вАфганістані мало,деякі із нихвисихаютьспекотливимлітом.Найбільші інаймальовничіші озераприкрашають міськіГіндукушу.

УнадрахАфганістанузосередженочималобагатств:єзапасинафти, природного газу,кам'яноговугілля,залізних,мідних,свинцево-цинкових,олов'яних руд. Однак черезважкодоступністьбагатьохрегіонів,тривалийперіодвоєннихдій йвідсталістьекономіки смердотінедостатньовикористовуються.

>Історичнийрозвиток.Першазгадка проземліАфганістануналежить дочасівдавньоперської держави,заснованоїКіром.ЧастинаАфганістану бувокраїноюцієїмогутньої держави. У IV ст. до зв.є.воїни ОлександраМакедонського,розгромившиперсів,дійшли догірськихрайонівАфганістану, де великийполководецьзаснував містоАлександріюАрійську (>сучасний Герат). Зсередини VII ст.частина територїАфганістану входила у складАрабськогохаліфату. У 652 р.,придушившизавзятийопір,арабськівоїни взяли Герат, але йважкодоступнігірськірайонизалишалися.нескореними. На територї країнипочалосяпоширенняісламу,однак новарелігіядовго не моглазатвердитисясеред місцевого населення.Боротьбуафганцівпротиарабів таісламуочолиларелігійна секта.

Назміну арабамприйшлиіншізавойовники. У XIII ст.монгольські зажени начолі ізЧинґісханом, а XIV ст.війська, котрівівТа-мерлан,вторгайся ізпівночі ізахопили-Персію,частинуІндії таАфганістану.Наваламонголів й Тамерланапригальмувалагосподарський йкультурнийрозвиток країни.ПротягомдекількохнаступнихстолітьАфганістанзалишавсяекономічновідсталою ірозрізненою Державою.

Час від годиниафганські племенаутворювалисоюзи, у 1747 р. їхніочолив пуштунАхмад-хан.Оголосивши собі шахом,віноб'єднавафганські племена ізробив Кандагар столицеюафганської держави —Дурранійської держави.КористуючисьслабкістюПерсії таІндії,роздробленістюСередньоїАзії,вінсуттєворозширивкордонисвоєї держави, що -існувала до 1818 р.ПісляскиненнядинастіїАхмад-ханаАфганістанрозпався начотирикнязівства.                               

Наподальшуісторію країнидужевплинулоангло-російськесуперництво вАзії.РосіянамагаласявзятиАфганістан ізпівночі, зСередньоїАзії, аАнглія —зіскореної нимиІндії.Спробианглійців.підкоритиАфганістан под годинуангло-афґанськихвійнзавершилися провалом.Вонинеодноразовозаймалистолицю країни, апотімвід-1мовлялися віднеї. У 1919 р. урядАманулли-ханапроголосивнезалежністьАфганістану.

>ПісляДругоїсвітовоївійни вАфганістанізіткнулисяінтересиСІЛА і СРСР. Український Союзнадававдопомогуіснуючим тут режимам, аамериканціпідтримувалисили, щопротистояли центральному уряду. У 1979 р., напрохання влади, вАфганістан буливведенірадянськівійська.Протягом десяти років смердоті брали доля ввійні набоці уряду. У 1989 р. було боголошено проутвореннятимчасового уряду увигнанні.

>Падіння урядуНаджибулли 1992-го р.призвело доновоїгромадянськоївійни, але й ужеміжпереможцями.Боротьбу за уладові повелимусульманськіугруповання поміркованихсуннітів йрадикальнихшиїтів. Однак у странез'явилася нова сила —фундаменталістський рухталібів («>Талібан»), щопідтримувався Пакистаном.

>Протягом двох років смердотізмоглизахопитизначнучастину територї країни і увересні 1996 р.ввійшли до Кабула. У 1997 р.Афганістан бувоголошенийеміратом начолі іземіромМуллою Омаром.Конституція 1987 р. бувскасована,країнапочала жити за законамишаріату.

>Талібампротистоялиформуваннянепуштунськихнародів —таджиків,хозарів таузбеків, що входили доПівнічного альянсу. Однак послетерористичнихактів 11вересня 2001 р. увійськові діїпротиталібів вступилиСІЛА,якимпротягомкількохтижнівудалося розбитиарміюталібів.

Учервні 2002 р.ЛойяДжирга (>національнаасамблея)ухвалиларішеннящодостворенняперехідноїадміністрації країни начолі із одним злідерівпуштунівХамідомКарзаєм. На виборах, щопройшли вжовтні 2004 р., Карзай набравши 55,4 % голосів й ставши президентом країни.

Однаккраїна, щовоювалапротягомчвертістоліття, йдосіпотерпає відзбройнихконфліктів: напівднівиникаютьзіткненняпуштунів ізамериканськимивійськами, але впівночііснуєпротиборствоміж узбеками і таджиками.Роздробленістьафганськогосуспільства був ізалишається причиноючисленнихміжусобиць йконфліктів, щовиникають наґрунтітериторіальних,релігійних,ідеологічних,етнічних йкультурнихвідмінностейміжокремими племенами, народами, атакожугрупованнями --наприклад,міжпоміркованими іекстремістськиналаштованимиісламістами.

>Населення.Афґаністан —багатонаціональнакраїна, депроживають більше, ніж 20 народностей. 42 % населення —представникирізнихпуштунських племен, 27 %припадає натаджиків, по 9 % — нагазарів таузбеків,меншчисленнінуристанці,киргизи,ваханці,аймаки, казахи.Пуштунипроживають у центральних,південних йпівденно,-східних районах країни — смердотімусульмани-сунніти.Середпуштунів багатокочівників, щовільнопересуваютьсятериторієюАфганістану і Пакистану,уважаючи кордонумовністю.

>Таджикипроживають упівнічних йпівнічно-східних районах країни. Упівнічнійчастиніпроживаютьтакож узбеки, але впівнічномузаході —туркмени. І тих, іінші —мусульмани-сунніти,їхніосновнізаняття —землеробство іскотарство.Газаризосереджені вцентральнійчастині країни.Вонисповідуютьісламшиїтського напрямі —саме зцієї заподій їхнього частопригноблювали.Загаломшиїтискладають 19 % населення країни, аісламсповідують 99 %жителівАфганістану.Дуже (сильними в странеєтакожплеміннітрадиції.

>Населення країнивідрізняєтьсявисокоюнароджуваністю — 47,2 особини на 1000жителів, при цьомусмертністьтежєдосить великою — 21,1 особини на 1000жителів. Зогляду тих, щотривалість життяафганцівєневеликою,— 42 рокта — не чудово, що населеннядужемолоде, йсереднійвікафганцяскладає 17,5 року.

>Багаторічнівійни,закриті підприємства,занедбані поля,зруйнованіміста і політикаталібівпризвели доти, щомільйониафганців булизмушені облишитимісця свогопостійногопроживання.Більшість з нихопинилася на територї Пакистану іІрану. Однак теперкраїнамаєпозитивне сальдоміграції зарахунокбіженців, щоповертаються набатьківщину.

>Більшістьафганців —сільські жителі, смердотіскладають 66,3 % населення країни.Багатохтоживе великими батьківщинами в українських селах, депереважаютьглинобитні чипобудовані зсирцевої чиобпаленоїцеглижитла.Кочівники на стоянкахставлятьнаметичотирикутноїформи,виготовлені ізвовняноїтканини.

>Найбільше містоАфганістану — йогостолиця Кабул.Максимальнакількістьжителівраніше сягала 3 млносіб — тут проживавкожнийдругийміський житель країни. Однакунаслідоквоєннихдійвідбувсявідтік населення.Зараз уКабуліналічується 2,27 млнжителів.Місто було б столицею держави ВеликихМоголів йДурраній-ської держави.

НапівдніАфганістанурозташоване місто Кандагар — центроднойменноїпровінції, великогоплодівницького ітваринницького району країни.

Культура. Уфольклорі вафганців, особливопуштунів,переважаютьгероїчні пісня, щооспівуютьборотьбу занезалежність.Традиційнийодягафганцівзалежить відплемені,місцяперебування ісоціального стану.Головніелементичоловічого костюма —довга (доколін йнижче)біла чикольорова сорочка іщільнопідперезані поясомширокіштани (>каміс).Головнийубір —повстянийковпак, тюбетейка чи чалма із 5—7метрівтканини.Основнаїжаафганців —хліб (>додай),супчарва та чай. Дотрадиційнихстрав належати плов,смаженем'ясо (кебаб),манти,перепічки. Часто наїхньомустолібуваютьовочі —томати,огірки,картопля,морква.

Упуштунівзберегласятрадиційнародопліменна структура, коликілька великих батьківщинскладаютьрід,кількародів — клан (>хель), акількакланів —гілкуплемені чиплем'я.

>Господарство. Прогосподарство країни можна говорити вминулому чимайбутньомучасі. За роктавійни булизруйновані багатопідприємств,постраждалиіригаційніспорудження ішляхисполучення,перервалисяторговельнізв'язкиміжокремими районами країни ііншими державами.

>Протягомстоліть основуекономікиАфганістанускладалосільськегосподарство, а й заостанні 20 років йогочастка внаціональномувиробництвінавітьзбільшилася черезпадінняпромисловоговиробництва,однакце несвідчить провисокийрівеньрозвиткуцієїгалузі.Урожайністьсільськогосподарських культур йпродуктивністьхудобиєнизькими, аосновнимзасобомвиробництвахліборобівзалишаютьсятрадиційнімотика ікетмень. Зїхньоюдопомогоюафганціобробляютьневеликі ділянки,зосереджені в оазах угірських долинах. Ззернових культуробробляютьячмінь,пшеницю,кукурудзу, рис. Зінших культурпоширенібобові (горох,квасоля,сочевиця),олійні,бавовник,цукроватростина,конюшина,опійний мак.

Уафганських садахростутьабрикоси, персики,лоукат, гранат,дрібноплідний лимон,помаранч, зливу, виноград,апельсини.Свіжі ісухіфрукти,ізюм йгоріхи,виробленіафганцями,традиційнойшли наекспорт.

>Скотарством в основномузаймаютьсякочові інапівкочові племена.Розводятькіз, зебу,буйволів, але йосновну роль угосподарствікочівникавідіграютьверблюди.Вонивикористовуються дляодержання молока ікумису,вовни,перевезеннямайна, а верблюжийгнійкочівникивикористовують якпаливо. Упівнічнійчастині країнирозводятькаракульську породуовець, щодаєзнаменитікаракулеві смушка.

>Афганськапромисловістьдає лишеп'ятучастинунаціонального прибутку.Найбільшезначеннямаютьтекстильна іхарчовапромисловість,однакбільшістьпідприємств моральнозастаріли.Машинобудівну,хімічну,гірничо-збагачувальнугалузіафганцямдоведетьсястворювати наново у зв'язку ізруйнуваннямнечисленнихпідприємств.

У страневідсутнісучаснітранспортнімагістралі. Убагатьох районахосновнимтранспортнимзасобомзалишаютьсяверблюди іосли.


Схожі реферати:

Навігація