Реферати українською » География » Виробничий Потенціал Харківського регіону та напрямки Його Використання


Реферат Виробничий Потенціал Харківського регіону та напрямки Його Використання

>ВиробничийпотенціалХарківськогорегіону та напрями йоговикористання

>Харківщина — одна ізнайбільшіндустріальнорозвинених областей України, щопосідає 5місце заобсягамивипускупромисловоїпродукції. Уструктуріпромисловоговиробництвапереважаютьтакігалузі:машинобудування - 38%,паливно-енергетичний комплекс - 31%,харчовапромисловість - 20%, легкапромисловість - 15%.Розвинутітакожхімічна,деревообробнагалузі тавиробництвобудматеріалів.

На територїХарківськоїобластізосереджено 568підприємств.

>Харківська областьрозташована насході України,межує ізПолтавською,Сумською,Луганською,Донецькою,Дніпропетровською областями, атакож зБєлгородськоюобластюРосії.Займаєплощу 31,4 тис. кв. км (4місце в Україні).Кількість населення - 3029 тис.осіб, із які 57,2% - упрацездатномувіці.

>Середнаявнихкориснихкопалин -природний газ,нафта, бурі такам'яневугілля, торф,залізна руда,фосфорити, мергель,пісок,вапняк,крейда,гіпс,вохра, глина,кам'янасіль,мінеральна вода. При цьомурегіонзабезпеченийвласними ресурсамилише на 1,5%.

Узагальномуобсязінаціонального прибутку України,отриманого у сферіматеріальноговиробництва,часткаХарківськоїобластідорівнює 7%. За своїмнауковимпотенціаломХарківська областьпосідає 2місце в Україні послеКиївської. Тутзосереджено 167науково-дослідних таконструкторськихорганізацій.

Напідприємствахобластізосереджено всевиробництвопаровихтурбін, 70%всієїелектротехнічноїпромисловості, 60% -тракторів, 55% -підшипників, 50%видобутку газу,виробництвомайжеполовиниверстатів ізчисловимпрограмним Управлінням,радіоелектроніки,облицювальної плитки,фармацевтичнихпрепаратів, 23% шиферу, 20% цементу тощо.

>Найбільші підприємстварегіону - заводі ім.Малишева,тракторний,авіаційний,електромеханічний,машинобудівнийФЕД, "Серп й молот", НБО ">Турбоатом", ">Електроважмаш", "Хартрон", ВО ">Хімпром", ">Укрелектромаш".Усього вобласті 568підприємств, на які працює понад 280 тис.осіб.

У 1996роціпромисловоїпродукції вобластівиробленовтричі менше, ніж у 1990році. Зацейперіодвикористанняпотужностіпідприємствзнизилисявдвічі, акількістьвпроваджених нимитехнологій -майже на 80%. УкількаразівзнизивсярівеньрентабельностіпідприємствХарківщини. Уобласті 406колективнихпідприємств (71% від всіх).Вонивиробили 54%всьогообсягупродукції.

>Харківщина — великийкультурний центр. Закількістювищихнавчальнихзакладів (83) областьпосідаєтретємісце в Україні, закількістютеатрів (6) -шосте.

УХарковідіють 35готеліврізнихрозрядів - відвищого до четвертого.

>Зручнетранспортно-географічнерозташуванняХаркова та йогопотужнийпромисловийпотенціалзумовилиперетворенняміста однією знайбільшихтранспортнихвузлів України йвсього СНР. Уобласномуцентрідіють 3залізничні та 4автобуснівокзали.Головний транспорт —залізничний.Найважливішімагістралі, щопроходять черезХарків:Москва-Севастополь,Харків-Львів,Брянськ-Маріуполь.Пасажирськіпоїздиз'єднують Слобожанщину ізусімаобласними центрами країни.

>Основніавтотрасирегіону:Москва-Сімферополь,Київ-Ростов,Харків-Суми.Автобуснімаршрутиз'єднуютьХарків ізнаселеними пунктами всіхсусідніх областей, атакожКиївської,Запорізької таЧеркаської.

У 1995роцівиконано роботи ПершогоетапуреконструкціїХарківськогоаеропорту.Вінпереобладнаний згідно із нормамиіКАО, що дозволило вводити надіюміжнародний сектораеровокзалу іпоновитиавіалінії додев'ятьохкраїнблизького та далекогозарубіжжя,приймати ваеропортулітакивеликоївантажопідйомності.

Уобластіфункціонує 591 АТС.Міжміський таміжнароднийзв'язокздійснюється черездвіАМТС, одна із нихналежитьОДПЕЗ (>обласнедержавнепідприємствоелектрозв'язку) ">Харківтелеком", друга -акціонерному товариству "УТЕЛ".

>Послугистільникового зв'язкунадає СП ">Українськиймобільнийзв'язок",пейджингового зв'язку - ">Піт-зв'язок".МісцевумережурозвиваютьтакожТОВ РКТ ">інтерзв'язок" та АТ ">інтернаціоналіст".

>Харківтелекомспільно із СП ">УМЗ"встановивбазовістанціїмобільного зв'язкувздовж всіхшляхів державногозначення. Таким чином,стільниковимзв'язкомохопилиблизько 70% територїобласті. Дляполіпшення телефонного зв'язку вмістірозпочатостворення цифровогокільцянавколоХаркова.

>Головнийнапрямінвестування -машинобудівний тапаливно-енергетичнийкомплекси.

НаХарківщинірозробленопрограмузалученняінвестицій векономікурегіону, згідно ізякою допріоритетнихнапрямівінвестування належати:переоснащенняпідприємствмашинобудування,легкоїпромисловості,впровадження новихтехнологій увиробництво тапереробкусільськогосподарськоїпродукції, захистнавколишньогосередовища,впровадженняенерго- таресурсозбережнихтехнологій,розвитокпаливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв'язку, малого тасередньогобізнесу.

>Незважаючи натривалийтермінокупності вложеннихкоштів,головнийнапрямінвестування —машинобудівний тапаливно-енергетичнийкомплекси (>розвитокШебелинського газовогородовища).Середпотужнихінвестиційнихпроектів -реконструкціяцукровихзаводів ( млн),впровадженнясучаснихтехнологійвирощуваннясільгоспкультур ( млн),реконструкціяміжнародногоаеропорту ( млн),продовженнябудівництваметрополітену (0 млн).

Уобласті заминулийріквиготовлено йреалізованопромисловоїпродукції на суму понад 30,5 млрд. грн.Прирістобсягівпромисловоговиробництвасклав 9,63%. За темпами йогозростання областьвипередила такихтрадиційнихлідерів, якДніпропетровська йДонецькаобласті.

>Уперше заусі рокта українськоїнезалежностігалузьмашинобудуваннязакінчиларік ізвисокоюпозитивноюдинамікою в 117,03%.

Доляпровіднихпідприємствобласті врядідержавнихпрограмрозвитку, дозволилаосвоїтивиробництво новихвидівпромисловоїпродукції:тягових йелектродвигунів,апаратуриуправління дляманевровихтепловозів,унікальногогідрогенераторапотужністю 420 мВт дляДністровськоїГАЕС (ДП «>Електроважмаш»);паливноїапаратуристандартівЄвро-2 й 3 длярізнихдвигунів (ВАТ «>Чугуївський заводпаливноїапаратури»);кабельно-провідниковоїпродукції (ЗАТ «>Південкабель»),конструкціївузлів таагрегатів длясільгосптехніки таавтомобільноїпромисловості (ЗАТ «>ЛКМЗ»);дорожньоїтехніки («ХТЗ»), тощо.

>Наполеглива робота ізреалізаціїбагатомільйоннихзакордоннихконтрактів,зокрема, повиготовленнюстатора турбогенератора для ТЕС «>АКСУ» (Казахстан), комплексуенергетичногообладнання длястанцій «>Кайга» й «>Раджастан» (>Індія),енергетичногообладнання длязамовників Мексики й Ро-сійськоїФедерації,вузлів йагрегатів длясільгосптехнікицілого рядупідприємствБілорусі таРосії дозволила довестипоказникекспортованоїпродукції до 29% відзагальногообсягуреалізації.

Авідтак, лишеторікінвестиції восновнийкапітал впромисловомукомплексісклали понад 3,7 млрд. грн., із якіблизько 70% —власнікоштипідприємств.

>Впровадженняновітніхтехнологічнихпроцесів, в якізастосовуютьсяінноваційні чивдосконаленіметодивиробництва, уже давно сталипріоритетниминапрямамирозвиткупромисловостіобласті. Іцевкрайважливонапередоднівступу України доВсесвітньоїорганізаціїторгівлі,адже нашпромисловий комплекс винен бутиконкурентоспроможним.

Так, на «>Харківськомупідшипниковомузаводі»уведенийновийвиробничий комплексзістворенняпідшипниковихкомпонентів, щовиготовляються методомгарячогоштампування.Загальнаплоща комплексустановить 10000 м2,обсягінвестицій — понад 26 млн. дол. США. На «>Заводі «>Південкабель»впроваджується проектзагальноювартістю 62 млн. дол. США ізосвоєннявиробництваволоконно-оптичнихкабелів модульного типу.Такіприкладивпровадженняінноваційнихвиробництвможливопродовжувати й далі.

І як результат —зростаннякількостіінноваційноактивнихпідприємств, збільшення натретинуобсягуреалізованої нимиінноваційноїпродукції йголовне —зростанняпродуктивності роботи впромисловості на 28%.

>Кількістьприбутковихпідприємств впромисловості заминулийріксклала 69,2%, аотриманий нимиприбуток — понад 2 млрд. грн.

>Упродовжостанніх років, щоважливо,зрушеннявідбувалися усамійструктуріпромисловоговиробництва, збільшення внійпитомої вагимашинобудування.Зростаннявипускумашинобудівноїпродукції 2007-гороці на такихпідприємствах-лідерахвітчизняноїпромисловості, як: ВАТ «ХТЗ ім. З.Орджонікідзе» — на 57,2%, ВАТ «>ХМЗ «>Світлошахтаря» — на 44,7%, ДП «>Укрспецвагон» — на 100%, ДП «>ХПЗ ім. Т.Шевченка» — на 26,5%, ЗАТ «>ЛКМЗ» — на 39,5%, ЗАТ «>Південкабель» — на 16,8%,ДНВП «>Об’єднання «>Комунар» — на 15,8%, ДП «Завод «>Електроважмаш» — на 15,5%, ВАТ «>ХарП» — на 15% таінших,закономірнопризвело довисокихрезультатів упромисловості вцілому.

>Кріммашинобудування,зростаннявиробництва вминуломуроцізабезпечилище десять ізтринадцятигалузей. У томучислі:добуваннякориснихкопалин — 144%,обробленнядеревини тавиробів ізнеї — 184,3%,виробництво коксу тапродуктівнафтоперероблення — 114,9%,будівництво — 112,7%,хімічна танафтохімічнапромисловість — 110,6%,харчовапромисловість — 108,9%, легкапромисловість — 102,4%.

Назагальнодержавнійвиставочнійакції «>Барвиста Україна»Харківщина здобуланайвищуоцінку.Третійрікпоспіль наша область буввизнана «>Регіоном-лідером повиробництвукращихвітчизнянихтоварів року».Підприємстваобластівибороли 97золотих медалейВсеукраїнського конкурсу «>Кращийвітчизняний товар року» й 24 «>Золотихсимволів конкурсу».

Разом із тім, лишеминулого рокунарештівдалосьотримати Першірезультати віддовготривалої йвиснажливої роботи ізрізнимиурядамищодомайбутнього такзваних «>проблемних»підприємствобласті — «Завод ім.Малишева», «>ХЕМЗ», «>Електроапаратура», «>Протон» йдеякіінші.Причомуситуація натрьох із них — «>Заводі ім.Малишева»,Первомайському «>Хімпромі» таХарківському державномуавіаційномувиробничомупідприємстві —настільки критична, що із 38 млн. грн.боргу позаробітнійплаті впромисловості — 71%складаютьсаме їхньогозобов’язання.

>Малюнок 1. –Зовнішньоторговельний оборотобласті, млрд. дол. США >Малюнок 2. –Обсягиреалізованоїпродукції упромисловості, млрд. грн

 >Високотехнологічний сектор

 >інше

>Малюнок 3. –Обсягиреалізованоїпродукції помашинобудуванню, млрд. грн >Малюнок 4. –Технологічна структураекспорту за 2007рік, %

Напідприємствахпаливно-енергетичного комплексуобласті ізметоюсталого забезпеченняспоживачівенергоносіями булипроведенімасштабніремонтно-відновлювальні роботи,модернізацію тавведення новихпотужностей. В частности, «>Харківобленерго» заминулийрік нареалізаціювласноїінвестиційноїпрограмирозвиткувитратило 69,3 млн. грн.

>Сьогодніособливогозначеннянабуває збільшеннявласноговидобуткуенергоресурсів йвиконанняобласної ПрограмирозвиткупаливноїгалузіХарківськоїобласті до 2010 року. Зарікосвоєно 360,5 млн. грн.капітальнихвкладень набуріння тавипробуванняпошуково-розвідувальнихсвердловин.Відкритіновіпокладипаливно-енергетичнихкопалин наАксютівському,Качалівському,Борисівському,Наріжнянськомуродовищах, атакож введено вдослідно-промисловурозробкуноверодовищеДенисівське (>Чугуївський район).

Зарахунок всіхджерелфінансування введено вексплуатацію 222 кмгазопроводів,газифіковано 10тисяч 720 квартир тадомоволодінь, що на 700 квартир більше, ніж у 2006 р. До 20населенихпунктів газ бувподанийвперше.Рівеньгазифікаціїобластідосяг 67,6%, що на 2,6%вищерівня 2006 р.

>Новийпоштовх упитанняхенергозбереження вгосподарськомукомплексі табюджетній сферіобластівідбувся посленаради, проведеною Президентом УкраїниВікторомЮщенком влистопадіминулого року в м.Алчевськущодореалізації державноїпрограми забезпечення умівенергетичної безпеки країни таперегляду державноїпрограмиенергозбереження.

>Аджетрадиційнезалишковефінансування упитанняхенергозбереження й уХарківськійобластітакожпризвело до збільшення узвітномуроціспоживанняенергоресурсів: всільськомугосподарстві на 9%, вкомунально-побутовій сфері — на 6%, упромисловості — на виборах 4%, втранспортнійгалузі — на 2%.

З цого приводу уХарківськійобласті заучастіспеціалістів НАН України, НТУ «>ХПІ»,Харківської національноїакадеміїміськогогосподарства таІнституту проблеммашинобудуваннярозпочатарозробкапершої в Українірегіональноїконцепції «>Управлінняенергозбереженням».Крім того, проведеноаналізреалізаціїіснуючихгалузевихпрограменергозбереження,виявленігостріпроблемні запитаннязапровадженняенергозберігаючихзаходів.

Уцілому впаливно-енергетичнійгалузіобласті в цьомуроцінеобхідно, впершучергу:

— підвищитиефективністьвикористанняенергетичногопотенціалупідприємствамиелектроенергетики йпаливноїгалузі ізметоюзменшенняенергомісткостівиробленоїпродукції;

— забезпечитистабільнеенергопостачанняспоживачівобласті,повнірозрахунки заенергоносії тапогаситинакопиченіборги, до тогочислі й шляхомреалізаціїположень Закону України «Про заходь,спрямовані на забезпеченнясталогофункціонуванняпідприємств ПЕК»;

—замінитизастаріле танизько ефективного котельнійобладнання (ізККД до 60%) в бюджетнихустановах й заставах, ажитлово-комунальномугосподарстві.

Уроботіпідприємств транспорту,зв’язку тадорожньогогосподарстваосновнимпріоритетом булизусилля пореконструкції йподальшомурозвиткувідповідноїінфраструктури.

Утранспортнійгалузізалізничний транспортзалишається одним ізосновнихскладовихтранспортноїсистемиобласті, деобсягпасажироперевезеньзбільшився на 1,5 млн.осіб, аобсягперевезенихвантажівзріс на 12,5% йсклав 140 млн. тонн.

>Автомобільним транспортом всіх формвласності перевезеномайже 170 млн.пасажирів, що на 2,4% більше, ніжторік.Завдякиінвестиційнимпрограмампродовжуєтьсяоновленнярухомого складупасажирського транспорту. На 35,8%збільшивсяобсягвантажнихавтоперевезень.

>Основна роботадорожнього комплексу бувспрямована на забезпеченнябезперебійного табезпечного руху транспорту на дорогахобласті. За 2007рік нарахункиСлужбиавтомобільнихдоріг уХарківськійобластінадійшло із всіхджерелблизько 830 млн. грн., у томучислі 622 млн. грн.кредитнихкоштів набудівництвовідрізку дорогиХарків —Перещепіне (>автомагістраліХарків-Сімферополь на територїХарківськоїобласті).

>Харківськимметрополітеном перевезено зарік 222,5 млн.пасажирів, але йцемайже на 15 млн.пасажирів менше ніж 2006-гороці.Тільки зарахунок цогометрополітенвтратив понад 10 млн. грн.доходів.

>ТорікХарківськоюфілією ВАТ «Укртелекому» було бвстановлено 35 тис.одиницьтелефонів,більшість із нихгромадянампільговихкатегорій, до тогочислі 2083телефоніввстановлено ветеранамвійни.

Длясталої роботи у 2008році вгалузі транспорту йзв’язкупершочерговонеобхідно: забезпечитивиконанняДержавної таобласноїпрограмрозвиткуавтомобільнихдорігзагального тадоріг місцевогокористування;продовжитителефонізаціюобласті та подалівпровадженнявисокорентабельнихпослугзв’язку набазіновітніхтехнологій.

УХарківськійобласті багатоуваги вминуломуроці було бприділенопитаннямпокращанняінвестиційногоклімату тазалученняіноземнихінвестицій векономіку.Всьогопрямихіноземнихінвестицій було бзалучено 377 млн. дол. США. Заабсолютним їхнього приростомХарківська областьзаймає 2-гемісце в Україні.

>Станом на 1 января 2008 рокузагальнийобсягпрямихіноземнихінвестицій векономікуобластісклав 1 млрд. 282 млн. дол. США.Обсягіноземнихінвестицій, урозрахунку однієї жителярегіону,збільшився в 1,3 рази йсклав 460 дол. США. Це 3-йпоказник по Україні.

ДляекспортоорієнтованоїекономікиХарківськоїобластізовнішняторгівлястаєздебільшогосередважливішихнаповнювачів бюджетнихкоштіврегіону.Зовнішньоторговельнийобігобласті заминулийрікзріс на 21,5% йсклав 3 млрд. 435 млн. дол. США.Вперше заостанні роктаекспортперевищивобсяг один млрд. дол. США йсклав 1 млрд. 147,5 млн. грн. Доти ж йогоприріст в 29,1%значновипередивприрістімпорту,який за 2007рікдорівнює 18,9%.

При цьомуважливозазначити, що утехнологічнійструктуріекспортуобластідомінуєвисокотехнологічний сектор,питома вагиякогосклала 50,9% відзагальногообсягуекспортних поставок.Йогозростання на 26,2% відбулося,насамперед, зарахунок:електричних машин йустаткування (на 25,5%),наземнихтранспортнихзасобів (на 21,9%),котлів, машин,апаратів ймеханічнихпристроїв (на 43,2%),приладів йапаратів (на 26,4%),фармацевтичноїпродукції (на 28%).

Дляпорівняння, всередньому по Українічасткапродукціївисокотехнологічного сектору векспортіскладаєлише 18,1%.

>Зрозуміло,щоназваніздобутки узовнішньоекономічнійдіяльності булидосягнуті не було зарахунокнаполегливої роботисуб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а ізавдякидостатньоефективнійорганізаційнійроботівідповіднихпідрозділівмісцевоївиконавчої влади, котрімайжещоденноопікувалися усім, щомає ставлення до зовнішньоекономічної діяльності,починаючи відпитань зростаннюіміджурегіону й до прямоголобіюванняконкретнихугод таконтрактів ззарубіжнимипідприємцями.

ЗметоювиконаннязавданьРегіональноїпрограмирозвиткуекспортногопотенціалуХарківськоїобласті на 2007–2008 рокта, котрає, доречі,єдиною в Україні, вминуломуроці було б проведено 9міжнароднихвиставково-презентаційнихзаходів вНімеччині,Чехії,Росії,Білорусії,Туреччині. У заходахприйняли доля 111харківськихпідприємств.Угодпідписано на суму 386 млн. грн.


Схожі реферати:

Навігація