Реферати українською » География » Основні характеристики планети


Реферат Основні характеристики планети


>Реферат

 

>Основні характеристикипланети


1.  >Планетарні характеристики, щовплинули наеволюціюживої інеживоїречовини на землі

 

>Тривалеіснування води і життя наповерхні землі сталоможливимзавдякитрьомосновним характеристикам -їїмасі,геліоцентричнійвідстані ішвидкомуобертаннюнавколосвоєїосі.

>Самеціпланетарні характеристикивизначилиєдиноможливий шляхеволюціїживої інеживоїречовини землі вумовахСонячноїсистеми,підсумкиякоговідбиті внеповторномувиглядіпланети.Ці тринайважливіші характеристики за вісім планетСонячноїсистемиістотновідрізняються відземних, що із'явилося причиноюспостережуванихрозходжень уїхнійбудові і шляхахеволюції.

>Маса Сучасної землідорівнює 5,976·1027 р. Уминуломувнаслідокбезупинно, щопротікаютьпроцесів,дисипації летючихелементів й тепла вон,безсумнівно, був понад.Масапланетивідіграєвизначальну рольеволюціїпроторечовини.Куляста форма землісвідчить проперевагугравітаційноїорганізаціїречовини втіліпланети.

З зростаннямглибиниростутьтиск й температура.Речовина переходити урозплавлене,завдякичомузростає йогохімічнийпотенціал. Тім самимстворюютьсяпередумови длятривалоїтермічної і,отже,геологічноїактивностіпланети.

>Середнійрадіусгеліоцентричноїорбіти землі (>відстань відСонця)дорівнює 149,6 млн. км.Ця величинаприйнята якастрономічнаодиниця.Чому мивиділяємоцей параметрсередбезлічіінших? Праворуч до того, що наційвідстанікількістьсонячного тепла, щодосягаєповерхні землі,таке, що вода, щовиноситься ізнадр,маєможливістьтривалий годинузберігатися врідкійфазі,формуючивеликіокеанічні іморськібасейни. УжеорбітіВенери,розташованої на 50 млн. кмближче доСонця, й наорбіті Марса,розташованого на 70 млн. км далі відСонця,чим Земля, таких умів немає. НаВенері черезнадлишоксонячного тепла водавипаровується іможеіснувати лише ватмосферіпланети, наМарсі черезнедолік теплаперебуває взамерзломустані подґрунтомпланети (>можливо, уформімерзлоти). Інарешті,обертання землі:повний оборотнавколосвоєїосіщодоСонця планетаробить за 24години, чи за 86400 із;щодозірок - за 86164 з.Завдякинастількишвидкомуобертаннювиниклидинамічніумови,необхідні дляутворення земногомагнітного поля. Безмагнітногоекранарозвитоксучасних форм життя приіншихсприятливихумовах було б бнеможливо.Потіксонячнихчастоквисокихенергійбезперешкоднодосягав біземноїповерхні,несучи зазагибельживійречовині.Життя вцихумовах могла бзародитися ііснуватилише под водою чиглибоко вґрунті. Сушавиявляла б собоюмертвіпустелі,позбавленірослинності йяких-небудьживихістот.

>Добовеобертання землізабезпечуєтакожнагрівання іохолодженняїїповерхні. Цесприяєрозвиткуводної іповітряноїциркуляції,прискореннюдинаміки всіхпроцесівжиттєдіяльностібіосфери,перетвореннюречовиниземної кору.

>Нахилосіобертання доплощиниорбіти (>23°27) приводити доперіодичного (сезонному)змінікількостісонячного тепла,одержуваногорізнимиділянкамиземноїповерхні прирусіпланети погеліоцентричнійорбіті.ПовнийобігнавколоСонця Земляробить за 365,2564зоряної доби (>сидеричнийрік), чи 365,2422сонячної доби (>тропічнийрік).

>Площаповерхні землідорівнює 510 млн. км2,середнійрадіуссфери - 6371 км.

2.  >Сучасніподання провнутрішнюбудову землі

МодельБуллена.Сучасніподання провнутрішнюбудову землібазуються наданихспостережень запроходженнямпоздовжніх (Р),поперечних (P.S) йповерхневихсейсмічниххвиль, щовиникають приземлетрусах.Згідноцимданим, Землямаєскладно-диференційованубудову іскладається ізоболонок, щохарактеризуютьсярізноюшвидкістюпроходження Р і P.Sхвиль.

>Найбільшрізкізмінипружнихвластивостейспостерігаються наглибинахблизько 10-40 й 2900 км відповерхні землі. Упершомувипадкушвидкістьпоздовжніххвильзбільшуєтьсястрибком від 6,5 до 8,1км/з; у іншому -різкозменшується із 13,25 до 8,5 км/с.

>Верхняграниця (8,1 км/с) буввпершевиявленаюгославськимсейсмологом АндріємМохоровичичем в 1909 р. прианалізісейсмологомЗагребськогоземлетрусу 8жовтня 1909 р.Цяграницяумовноприйнята запідошвуземної кору.Вона здобуланазвуграницяМохоровичича, чиграниця М.

>Нижняграниця (13,25-8,5 км/с)уперше буввстановленанімецькимгеофізиком БеноГутенбергом в 1914 р. прививченнізаписуземлетрусів ізепицентральнимивідстанями понад 80° відГеттінгена.Границя Гутенбергахарактеризуєперехід відоболонки до ядра землі.

>Наявність у землі великого ядравпевненовстановлюєтьсязникненнямхвиль Р і P.S наепицентральнихвідстанях в 105° (11 тис. км) йнаявністюзонитініміж 105 й 142°.

хвиля Рз'являєтьсязновуміж 142 й 180° ізбільшимзапізнюванням.Упершеце було бвстановленоОлдгеном в 1906 р. йзгодомврахованеГутенбергом (Гутенберг, 1963).Різкезменшенняшвидкості Р іпроходження (чидужесильнеослаблення)хвилі P.S було бнадійнимсвідченням цього удіапазоніглибин 1500-2900 км (>уважаючи від центру землі)речовинамаєфізичнівластивості,близькими дорідини,оскільки, якцетреба ізвираження длявизначенняшвидкостіпоширенняпоперечниххвиль, длярідкихсередовищ модульзрушенняm = 0 йпоперечніхвилі у яких непоширюються. Однак тутвірніше говорити не прорідкий станречовинизовнішнього ядра, що, як якщо показанонижче,має все-такиненульовутвердість, інші ж, щоцяречовинає абсолютнонестисливим чи наближається до цого стану.Аналогічнимивластивостямиволодіє ірідина.

У 1936 р. датчанкаІнгаЛаманавстановилаіснуваннявнутрішнього твердогосуб’ядра. Унаступні роктазавдякизрослому числусейсмологічнихстанцій (в 1971 р. їхнього був 1620)наявністьвнутрішнього твердогосуб’ядра було бпідтвердженореєстрацієювідбитих Рхвиль від йогоповерхні.

>Дуженезабаромслідом завиділенимиграницямиусередині землі булинадійновстановленіщедвізонизмінипружнихвластивостей - вінтерваліглибин 50-250 км й наглибині порядку 900 км. Куляверхньоїмантії вінтерваліглибин 50-250 кмхарактеризуєтьсяпомітнимзменшеннямшвидкостей Р і P.Sхвиль:відповідно із 8,1 й 4,6км/з у верхахмантії до 7,8 й 4,3км/з наглибинах 100-250 км под континентами і 50-60 км под океанами.Цей кулюзниженихшвидкостей здобувшиназву «>20°-границі», чи «>хвилевід Ґуттенберґа».Твердий субстратвищехвилеводу (поддревнімидокембрійськими щитамивінзбігається зграницеюМохоровичича) здобувшиназвулітосфери, а область, щопідстилає,верхньоїмантії аж доглибин 250-400 км, деперебуваєнижняграницяхвилеводу, -астеносфери (малий.III.2).

>Починаючи зглибин 250-400 км й 900 кмсейсмологіяземлетрусівуказує на аномальношвидкезростанняшвидкостей Р і P.Sхвиль з 8,1 й 4,5км/з до 11,2 й 6,0км/звідповідно.

>Положенняграниць,швидкостіпоширення ізагасання

>сейсмічниххвильусередині землі

Куля >Глибина, км >Швидкістьхвиль,км/з >Q
>P P.S
A 0-33 6,75 3,8 450
B 33-400 8,06-9,64 4,5 60
З 400-900 11,4 7,18 150-550
D 900-2900 13,60 7,18 2000
E 2900-5000 7,50-10,0 0 4000
F 5000-5100 10,26 0 4000
G 5100-6371 11,28 3,6 400

>Установленнябудови земліналежить довидатнихдосягненькласичноїсейсмології.Ціданілягли основоювизначення законівзмінищільності, лещата іприскореннясили вагиусерединіпланети, а разом із ними дозволилипідійти дорішенняфундаментальноїпроблемиприродознавства -установленнюсполуки іприродиоболонок землі.

3.  >Положення,хімічний склад,термічний режимземної кору

>Верхня твердагеосферайменуєтьсяземноюкорою. Цепоняттяпов'язане ізім'ямюгославськогогеофізикаА.Мохоровичича, щовстановив, що уверхнійтовщі землісейсмічніхвиліпоширюютьсяповільніше, ніж набільшихглибинах.Згодомцейверхній кулю був назвземноюкорою, аграниця, щовідокремлюєземну кору відмантії землі, -границеюМохоровичича, чи,скорочено, -Мохів.Потужністьземної корумінлива.Під водамиокеанів вон неперевищує 10-12 км, але в континентахстановить 40-60 км, (щостановить не понад 1% земногорадіуса),рідкозбільшуючись угірських районах до 75 км.Середняпотужність коруприймаєтьсярівної 33 км,середнямаса - 3(10 25 р.

Погеологічним йгеохімічнимданим доглибини 16 кмпідрахованийусередненийхімічний складпорідземної кору.Ціданіпостійноуточнюються і насьогоднівиглядають утакийспосіб:кисень - 47%,кремній - 27,5,алюміній - 8,6,залізо - 5,кальцій,натрій,магній йкалій - 10,5, на усііншіелементи доводитисяблизько 1,5%, у томучислі на титан - 0,6%,вуглець - 0,1,мідь - 0,01,свинець - 0,0016, золото - 0,0000005%. Вочевидь, що Першівісімелементівстановлятьмайже 99%земної кору і лише 1%падає наінші (понадсотні!)елементитаблиці Д.І.Менделєєва.Питання просполуку понадглибоких зон землізалишаєтьсяспірним.Щільністьпорід, щоскладаютьземну кору, зглибиноюзростає.Середнящільністьпорід уверхніхобріях кору 2,6-2,7г/см3,прискореннясили ваги наїїповерхні 982див/з2.Знаючирозподілщільності іприскореннясили ваги, можнарозрахуватитиск длябудь-якоїкрапкирадіуса землі. Наглибині 50 км,тобтоприблизно впідошвиземної кору,тискстановить 13000атм.

>Температурний режим умежахземної корудоситьсвоєрідний. Надеякуглибину внадрапроникаєтепловаенергіяСонця.Добовіколиваннятемпературиспостерігаються наглибинах віддекількохсантиметрів до 1-2 м.Річніколивання впомірних широтахдосягаютьглибини 20-30 м. Нацихглибинахзалягає кулюпорід ізпостійноютемпературою -ізотермічнийобрій.Його температурадорівнюєсереднійрічнійтемпературіповітря вданомурегіоні. Уполярних йекваторіальних широтах, деамплітудаколиваннярічних температур мала,ізотермічнийобрійзалягаєблизько доземноїповерхні.Верхній кулюземної кору, уякому температураміняється по сезонах року,називаєтьсяактивним. УМоскві,наприклад,активний кулюдосягаєглибини 20 м.

>Нижчеізотермічногообрію температурапідвищується.Підвищеннятемператури зглибиноюнижчеізотермічногообрію обумовленевнутрішнім теплом землі. Усередньому збільшеннятемператури на1(Зіздійснюється призагубленні вземну кору на 33 м.Ця величинаназиваєтьсягеотермічнимщаблем.

Разом ізверхнім повторюємо кулеюмантіїземна корапоєднуєтьсяпоняттямлітосфера,сукупність ж кору іверхньоїмантіїприйнятойменуватитектоносферою.

4.  >Земна кора ігеологічнеліточислення

Прививченніісторіїрозвиткуземної коруважливо знаті годинуутвореннягірськихпорід ймінералів,хронологічнупослідовністьгеологічнихподій.

>Джереломінформації пророзвиток землі вчасі,насампередєосадовігірськіпороди, котрі впереважнійбільшостісформувалися у водногосередовищі і томузалягають кулями.

>Ніжглибше відземноїповерхнілежить кулю, тімранішевінутворився і,отже,є понаддревнімстосовнобудь-якого кулі, щорозташованийближче доповерхні йє понадмолодим. На цьому простомуміркуванніґрунтуєтьсяпоняттявідносноговіку, щолягло основоювідносноїгеохронології.

>Відноснийвікпорід легковстановлюється увипадку горизонтальногозаляганняшарів.Наприклад, у береговомуобривізверхудолілиць легкорізняться шарипіску,глини івапняку.Найбільшдревньоюпородою тут якщовапняк,потімутворився кулюглини інаймолодшимє кулюпіску.Якщопоблизу віншомуоголеннівиявляється та жпослідовністьпорід (>знизунагору:вапняк, глина,пісок), миможемоприпустити, щооднойменні шариодновікові.

Однакзіставленняпорід посполуціефективно лише длявв'язуванняпорід на невеликихвідстанях.Багатопорід,різні завіком,маютьподібнасполука, йнавпроти,одновікові, але йпороди, щоутворилися врізнихумовах, будутьвідрізнятися посполуці. Томунайбільшдостовірневизначеннявідносноговіку позалишкамрослинних йтвариннихорганізмів -скам'янілостям, щозбереглися в породах.Відкладення одноговіку,якщо смердотісформувалися вподібнихумовах,містятьподібні чиоднаковіскам'янілості. Цедозволяєзіставлятиодновіковітовщі,якщо смердотімаютьрізнусполуку ірозташовані врізнихрегіонах землі.

>Самітривалітимчасовіінтервали увідноснійгеохронології -зони;зониділяться наери,ери - наперіоди,періоди - наепохи,епохи - настоліття і т.д. Завідрізок години,рівнийзоні,нагромадиласятовщаосадовихпорід, щовідповідаєзонотемі, заеру –ератемі, заперіод -системі, заепоху - відділення, застоліття - ярусу і т.д. Навідміну відвідносної абсолютнагеохронологіяпокликанавимірятигеологічний одну годину наастрономічниходиницях -роках.Існуютьдвігрупиметодіввизначення абсолютноговіку:сезонно-кліматичні ірадіологічні.Сезонно-кліматичніметодизастосовні допорід, щомаютьсезоннушаруватість, йзводиться допідрахункусезоннихшарів.Радіологічні (>ізотопні)методиґрунтуються навизначеннівікумінералів порозпадурадіоактивнихізотопів, котрі вмалихкількостяхвходять укристалічнурешіткубагатьохмінералів. Бо процесрозпадуздійснюється ізпостійноюшвидкістю,результативизначеньєнезалежними від тихий чиінших умівсередовища.Найбільше часто дляабсолютнихдатуваньвикористовують 235U, 40K, 87>Rb, 147>Sm, 14З.Крім того,додатковим методомгеохронологічногорозчленовуванняпорідєвивченняпалеомагнетизму, наоснові чогоскладенапалеомагнітна шкала години.Ізотопні іпалеомагнітніметоди особливоважливі длявизначеннявікумагматичних йметаморфічнихпорід.

5.  >Процеси, щоформуютьземну кору

>Літосфера, атмосфера,гідросфераконтактують узоніверхньоїграниціземної кору, де разом ізбіосфероюформуютьнайбільшскладну іактивнуреакційну сферу землі.Саме туп натектоносферіздійснюютьсяпроцеси, щостворюютьземну кору ізмінюютьїїбудову ісполуку.Ціпроцесиназиваютьсягеологічними.Геологічніпроцеси,енергетичнопов'язані ізтектоносферою,називаютьендогенними (>внутрішніми), ізверхньоюреакційноюсферою -екзогенними (>зовнішніми).

>Екзогенніпроцесирозвиваються наповерхні землі і уприповерхніх куляхземної кору.Головними причинами, щовикликаютьціпроцеси,є:променистаенергіяСонця,притяганняСонця іМісяця,надходженняречовини із Космосові.Найважливішимиекзогеннимипроцесамиєвивітрювання і круговорот води.Вивітрюванняполягає вруйнуваннігірськихпорід ймінералів поддієюфізичних йхімічнихфакторів.Насампередценагрівання іохолодження,хімічнийвплив нагірськіпородикисню,вуглекислого газу,водяних пар йводянихрозчинів.Фізичне іхімічневивітрюванняроблять йпредставникибіосфери.

>Води, щовипали увиглядіатмосфернихопадів на континент,часткововипаровуються.Частина їхньогоформуєструмки,ріки,накопичується увиглядільоду існігу в зонахсуворогоклімату,фільтрується в землю. І вода, йсніг, йлідвиконуютьвеличезнуруйнівну роботу, урезультатіякоїгірськіпородиподрібнюються івипробовуютьглибокеперетворенняспоконвічногомінерального іхімічного складу. Ітвердіуламки, йрозчиненаречовинатранспортуються домісцяїхньогонагромадження (>акумуляції). Таким чином, усіекзогенніпроцесиздійснюються засхемою:руйнування (транспортування (акумуляція.Основнимиекзогеннимипроцесамиєгеологічна діяльністьвітру,рік,дощових,поталих йпідземних вод,морів,океанів, озер,боліт,льодовиків, атакожпроцеси, щоздійснюються вмерзлих породах. Уруйнівнустадію всіхперерахованихпроцесівстворюєтьсяосадовийматеріал, щонакопичується як насуші, то й уводоймах,причому уводоймахакумулюєтьсябільша йогочастина.Осаджуючись надніводойм,осадовийматеріалформуєосадовутовщу. Це процесопадонакопичення, чи седиментацію. Ускладіосадовоїтовщірізнятьсяокремі шари.Кожний кулюфіксуєякі-небудьзміни вумовахнагромадженняосадовоїтовщі.

як вжеговорилося, векзогенних процесівважливу рольграєбіосфера. Ухлорофілізеленихрослин, у томучислі іводоростей, шляхом фотосинтезу і приучастівуглекислого газу і водиутворятьсявуглеводи івільнийкисень.Кисеньнадходить у повітря ізабезпечує життя уСвітовомуокеані.Продукти жжиттєдіяльностіорганізмівутворятьтакіорганогенніутворення, як торф, сапропель, бурівугілля вконтинентальнихводоймах йорганогеннімли надніморів йокеанів.

Уміру того якпотужністьосадовоїтовщізростає,нижніїї шариущільнюються і облогперетворюється восадовугірську породу.Сукупністьпроцесівутворенняопадів йперетворення їхнього восадовігірськіпородиназиваєтьсялітогенезом.

>Осадовігірськіпородизалягають кулями. Куля -цегеологічнетіло,обмеженеприблизнопаралельнимиплощинами,верхня із якііменуєтьсяпокрівлею,нижня -підошвою. Отже,потужність кулі на усім йогопротязіприблизнооднакова.Довжина кулізавжди багато понад йогопотужності.

>Ендогенніпроцеси, щоохоплюютьтектоносферу, частойменуютьсятектонічними.Тектонічніпроцесипов'язані звнутрішньоюактивністю землі.Їхньоюрушійною силоюєвогненно-рідкийрозплав - магма.Цейпотікматерії і тепла, щоперіодичноспрямовується доповерхні ізнадрпланети,забезпечуєгеологічний процес,називаниймагматизмом. Урезультатізастиганнямагми наглибині (>інтрузивниймагматизм)виникаютьінтрузивнітіла -батоліти, штоки,пластовіінтрузії,дайки і т.д.Застигла наповерхні землі магмаутворитьлавові потоки і покриви. Цеефузивний типмагматизму.

Змагматизмомзв'язаневиверженнявулканів,виникненняземлетрусів,підняття іопусканнятериторій.

>Підйом йопусканняземної коруобумовленіпроявомтектонічнихрухів. Нарізнихтимчасовихвідрізкахрозвитку земліспрямованістьцихрухівможе бутирізної, але й результатїхнійдіяльності чидолілиць, чинагору. Руху,спрямованідолілиць йведучі доопусканняземної кору,іменуютьсяспадними, чинегативними; руху,спрямованінагору іведучі допідйому, -висхідними, чипозитивними.Сукупністьтектонічнихрухів йпроцесів, подвпливом якіформується структураземної кору,іменуєтьсятектогенезом. Урезультатітектогенезу самі територїздіймають,інші -опускаються.Здійманняземної коруспричиняєпереміщеннябереговоїлініїубік суші -трансгресію, чинастання моря. Приопусканні, коли моревідступає,говорять про йогорегресію. Урезультатітектогенезуповерхня земліможеперетинатинульовийрівень,тобтоморськіумовиможутьперемінятисяконтинентальними інавпаки.

>Тектонічнірухимнуть йрозламують шариосадовихпорід. Рухи, щоведуть доутворення складок,називаютьсяскладковідтвореннями.Такірухи непорушуютьшарів, алишезгинають їхні.Найпростішими складкамиєантикліналі ісинкліналі. (>Опукла складка, уядріякоїзалягаютьнайбільшдревніпороди,іменуєтьсяантиклінальної, аввігнута ізмолодим ядром -синклінальної.) Уземнійкоріантикліналізавждипереходять усинкліналі, й томуці складкизавждимаютьзагальнекрило. У цьомукрилі усі шариприблизнооднаковонахилені дообрію. Цемоноклінальнезакінчення складок.Складкиутворяться в породах, щоволодіютьдеякоюпластичністю.

>Якщопородивтратилипластичність (>придбалитвердість), шарирозламуються, аїхнічастинизміщаються поплощинірозламу. Призсувідолілицьговорять проскидання,нагору - провзбросі. Призсуві поддужемалимкутомнахилу дообрію - проподдвігі інасування. Утвердих породах, щовтратилипластичність,тектонічнірухистворюютьрозривні (>глибові,тектонічні)структури,найпростішими із якіє жмені іграбени.

>Складчастіструктури послевтратипластичностіїхнімигірськими породами, щоскладають,можуть бутирозірваніскиданнями. Урезультаті вземнійкорівиникаютьантиклінальні ісинклінальніпорушеніструктури.

>Тектонічнірухи, щоведуть доутвореннягір,іменуютьсяорогенічними, а сам процесгоротворення -орогенезом. Уісторіїрозвитку землівиділяютьтрохиорогенічних фаз.Самідревніструктурисформовані вкаледонську фазускладчастості, щозавершилася всилурійськомуперіоді.Девонський,кам'яновугільний йпермськийперіодипримітнігерцинськиморогенезом, назмінуякомуприйшлиальпійськігорноутворювальнірухи.Кайнозойськірухийменуютьновітніми ісучасними.

>Ендогенні іекзогенніпроцесидіютьспрямовано:ендогенністворюютьтектонічніпідняття іпрогини,екзогенніруйнуютьпідняття, аматеріалруйнуваннятранспортують узниження, у томучислі і вокеани і моря.Швидкістьцихдіяньприродидосить велика -найвищі на землі міські закількамільйонів роківвиявляютьсявирівняними.


>Література

1.Аллисон А., Палмер Д.Геологія. – До., 1994.

2.ВойткевичГ.В.Геологічнахронологія землі. - До., 1996.

3.ГангнусА.Таємницяземних катастроф. - До., 2002.

4.Келдер М.Неспокійна Земля. - До., 1997.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація