Реферат Країни Балтії

>Міністерствоосвіти та науки України

>Реферат

>КраїниБалтії

>Черкаси 2010


>КраїниБалтії

УПівнічнійЄвропісвоєріднимісторичнимрозвитком,природнимиумовами й ресурсами,національним колоритом йкультуроювиділяєтьсятрійкаПрибалтійськихкраїн (країниБалтії):Естонія, Литва,Латвія.

>Пропонуємостислуінформацію довивченняцихкраїн укурсі ">Країнознавство" запрограмою дляпрофільногонавчання взагальноосвітніхнавчальних заставах.

1.Естонія (>ЕстонськаРеспубліка)

>Естляндія йЛіфляндія -такіісторичніназвизакріпилисявідповідно запівнічними йпівденними землями СучасноїЕстонії.

>Естонія - невеликаприбалтійськапарламентськареспубліка, главоюякоїє президент, щообирається парламентом чиспеціальноюколегієювиборців (увипадкуотриманняменш як 2/3 голосів упарламенті)терміном п'ять років.Вищазаконодавча влада в страненалежить однопалатномупарламентові -Рійгікогу (>Державнимзборам), щоскладається із 101 депутата. Главу урядузатверджує парламент послепризначеннякандидатури президентом йпредставленняпрограмидіяльностімайбутнього уряду.

>Естоніяєунітарною Державою, щоадміністративноскладається із 15повітів (>маакундів) й 6 міст центральногопідпорядкування.НинідіючаКонституція бувприйнята 28червня 1992 р.Площа країни - 45 226 км2, населення - 1,42 млн Чоловік,столиця - м.Таллінн.

>Географічнеположення.Особливостіприродних умів йресурсів

>Естоніяєнайменшою ізкраїнБалтії.Особливістюїїгеографічногоположенняє великадовжинаморськихкордонів -країнарозташованаміжЧудським озером (насході) йзатокамиБалтійського моря:Фінською (папівночі) йРизькою (назаході). Посуходолукраїнамежує ізЛатвією напівдні й ізРосією напівнічному йпівденномусході. Черезморськуакваторіюсусідить ізФінляндією йШвецією.Естоніїналежить понад 1500островів уБалтійськомуморі,найбільшими із якіє Сааремаа йХійумаа.

>ЕстонськаРеспубліка —типоворівниннакраїна. Південний схід країни болеемальовничий,оскільки тутпролягаєсмугагорбкуватихвисочин,вкритихлісами із великоюкількістю озерльодовиковогопоходження.

>Невеликірозміри країни іоточенняїї ізтрьохбоківводними обширамиобумовлюютьперевагуморського типуклімату, Дляякогохарактерненежаркеліnо,м'яка зима йзначнезволоження (понад 700 ммопадів нарік).Середньосічневітемпературистановлять —5 °З, асередньолипневі — + 16 °З.

>Значнезволоження іособливостігеологічноїісторіїрозвитку територїсприялиформуваннювеликоїкількостіболіт (20 %площі країни) й озер (понад 1500), атакожгустоїрічковоїсітки.НайбільшимирічкамиЕстоніїє Пярну,Емайигі,Нарва,Казарі.

>ТериторіяЕстоніїцілкомрозташована взонімішанихлісів, щодосить добро тутзбереглися.Лісамивкрито 38 % територї країни.Переважаютьхвойніліси (>найбільшепоширена сосна).Багатим зтваринний світлоестонськихлісів. Тутводяться лось, кабан,козуля,вовк,лисиця,заєць,білка. Звукилісунасичені голосамирізноманітнихптахів:глухаря, тетерева,іволги, рябця,куріпки тощо. УЕстонії багатостародавніхмальовничихпарків, щоохороняються,зістолітніми дубами, липами, кленами ііншимидеревами.Найважливішимприродним ресурсомЕстоніїєпромисловарибаприбережнихморськихакваторій йЧудського озера.Найпопулярніші тут салака,кілька (>балтійський шпроти), судак,тріска, сиг, ряпушка.

НамінеральніресурсиЕстоніябідна.Єзапаси горючихсланців, торфу,фосфоритів, янтарю йдеякихнидівсировини дляпромисловостібудівельнихматеріалів.

>Історичнадовідка

Предкисучаснихестонцівфінські племенаести (чудь) йводь,оселилися на землях СучасноїЕстоніїзадовго до початкунашоїери. УІХ—Х ст.цятериторіяпіддаваласячастимжорстокимнабігамвікінгів,хочамісцеві племена сам брали доля в військових походах наземліШвеції йДанії.Вже в Х-ХІ ст. тутпочаливиникати Першівеликіторговіцентри (>Таллінн, Пярну). У1030р.західніземліестівзавоювали слов'янськедружини Ярослав Мудрий йзаснували тут містоЮр'єв (>сучасний Тарту).

У XIII ст.німецькілицарі Орденихрестоносців (>майбутньогоЛівонського ордена)підкорилизахідну іпівденнучастиниестонської територї, амісцевим жителямнав'язалихристиянство. Уцей ж годинупівнічніземлі булизахопленіДанією. УXVI—XVIІ ст.різнічастини територїЕстоніїпотрапляли под уладовіШвеції,Польщі іРосії.ПісляПівнічноївійниРосіярозгромилашведів,цілкомзаволоділаестонськоютериторією, щомайже на 200 роківувійшла у склад Ро-сійськоїімперії.Скасуваннякріпосного права у ХІХ ст.сприяловідродженнюестонської національної культури ймови, атакожістотноприскорилосоціально-економічнийрозвитокЕстляндської йЛіфляндськоїгубернії.

>Наприкінціжовтня 1917 р. на територїЕстонії буввстановленарадянська влада. 24 лютого1918р.лідеримісцевоїбуржуазіїпроголосилинезалежність країни,однакнезабаром вон бувокуповананімецькимивійськами.Післявідступунімців 29Листопада 1918 р.ненадовгоутвориласьЕстонськаРадянськаРеспубліка. Вже19травня 1919 р. було бпроголошенонезалежнуЕстонськуРеспубліку, якої в1920р.визналаРадянськаРосія. На початкуДругоїсвітовоївійни вЕстонію буливведенірадянськівійська й 21 июля 1940 р. було бутвореноЕстонськуРСР.

20серпня 1991 р.Естоніяпроголосила своюнезалежність,вийшлазі складу СРСР й 17вересня того ж року стала членом ООН. У 2004 р.ЕстонськаРеспублікаввійшла у складЄвро-союзу й НАТО.

>Населення.Великіміста. Культура

>Естоніяєневеликою не було заплощею, а й закількістю населення,етнічний складякогодоситьнеоднорідний.Більшучастину населення країнистановлятьестонці (62%). Туттакожпроживаютьросіяни,українці,білоруси.фіни,латишів тощо.Російськомовне населенняЕстоніїсконцентровано впівночно-східнійчастині країни із центром у м.Нарва.Своєріднаетнографічна групаправославнихестонців — сету, то компактнопроживає напівдні країни, а й усвоємупобуті іфольклорізбереглатрадиціїдавніхчасів. Завіросповіданням населенняЕстонії -лютерани (40 %),православні (40 %).Єпредставникиіншихконфесій.

>Державною мовоюєестонська, Яканалежить дофінно-угорськоїгрупиуральськоїмовмовноїсім’ї.Естонська мовавирізняєтьсяблагозвучністю, великоюкількістюголосних, щоробитьїїдужеспівучою. У зв'язку йцим одним ізнаціональнихзахопленьестонцівєспів,зокремахоровий. Центрамипроведенняоригінальниххоровихспівочих святийєТаллінн й Тарту.Збереглиестонці йтрадиції народногомистецтва:ручнев'язання,виготовленнядерев'яних йметалевих прикрас,різьблення з дерева.

Уостанні роктавідбуваєтьсяскороченнякількості населення країни як зарахунок негативного природного приросту, то й врезультатіеміграціїнеестонськомовного населення.Естоніяналежить домалозаселенихкраїн, босередня густота населеннястановитьблизько 31 Чоловік на 1км2.Більшачастикажителів проживав вмістах (69 %),НайбільшимимістамиєТаллінн (430 тис.чоломк), Тарту,Нарва,Кохтла-Ярве, Пярну.

>Справжнім шедевром середьновічної архітектуривважаєтьсястолиця країни —м.Таллінн, щовідомесвоїми музеями,готичними соборами,стародавнімивузькими нувуличками,вежами й воротами, замкамиВерхньогоMicтa,будинками іспорудами уcтилі готики ібарокоXIV—XV і ст.Своєріднимє і одному завеличиноюMicтo Тарту, центр я когопобудований устилікласииизму. ТутмістятьсястародавнійДерптськийуніверситет.

>Господарство

>ЕстонськаРеспубліка —постсоціалістичнаіндустріально-аграрна держава,сучаснаекономічна політикаякоїспрямована наподальшуінтеграцію доєвропейських структур,продовження курсуринкових реформ івсебічневпровадження увиробництвоновітніхтехнологій.Галузеватериторіальна структурагосподарстваЕстоніїсформувалися, як йсусідніхкpаїнБалтії ,ще вчасиїхньоговходження у склад СРСР.Нинівідбуваютьсязміни вгалузевійструктурі в бік збільшеннячасткизайнятих віндустрії туризму.Протечасткапромисловості уформуванні ВВП країнизалишаєтьсяпровідною (понад 30%).Основнимигалузямиестонськоїпромисловості (>машнобудування йметалообробка,хімічна йелектроенергетична (>ГЕС), легка іхарчова.).Машинобудуванняпереважаснауково- ітрудомicтке (>електротехнічне,радіоелектроніка,приладобудування). У странетакожпрацюютьпромислові підприємствапереробкидеревини,виробництвамеблів,целюлози,паперу ібyдiвельнихматеріалів.

>Аграрний секторестонськоїекономіки уявленьвисокопродуктивнимтваринництвом (>молочно-мясовескотарство йбеконнесвинарство) івисокоінтенсивнимрослинництвом, щоcпeцiалізується на зерновомугосподарстві,картоплярстві іовочівництві.З-поміжсільськогосподарськихпідприємствпереважаютьневеликіприватніфермерськігосподарства .Значну рольекономіці країнивідіграютьлісовегосподарство ірибальство.

>Основнимиекспортними товарамиЕстоніїєрадіоелектронні іелектротехнічнівироби,xімікати,деяківидипромисловогоустаткування,продовольства ітоварів широкоговжитку. Уімпортіпереважаєнафта, газ,нафтопродукти,різноманітнапродукціямашинобудування,хімічної йлегкоїпромисловості.

>Головнимизовнішньоекономічними партнерамиЕстоніїє країниБалтійськогобасейну іРосія.МіжЕстонією істолицямиШвеції іФінляндіїфункціонуєпостійнапоромна переправа.

У десяткунайважливіших дляЕстонії йзовнiшньоекономічнихпартнерів входити і Україна. Уостанні роктазначнозрістоварообігміждвомакраїнами,здійсненівигідніінвестиційніпроекти,налагодженоспівробітництвоміжТаллінським іОдеським портами,відкритіспільні підприємства,продовжуєвзаємовигіднорозвиватисяспівробітництво вбанківській сферіпослуг.

2.Литва(Литовськареспубліка)

>Литва(Литовськареспубліка) —найбільша державасередкраїнБалтії, що до початку 90-х років XX ст. входили у склад СРСР.Площа країни — 65 301 км2, населення — 3,6 млн. Чоловік,столиця — м.Вільнюс.

>Сучасна Литваєпарламентськоюреспублікою. Глава держави — президент, щообирається шляхомусенароднихвиборівтерміном п'ять років (із 26 лютого 2003 р. президентЛитвиРолан-дас Паксас).Вищазаконодавча влада в страненалежить однопалатному парламенту — сейму, щоскладаєтьсязі 141 депутата.Вищувиконавчу уладовіздійснює уряд (Рада Міністрів) начолі ізпрем'єр-міністром,якогопризначає президент. Литва —унітарна держава,адміністративнимиодиницямиякоїємуніципалітети (>повіти).Нинідіючаконституція бувприйнятавсенародним референдумом 25жовтня 1992 р.

>Географічнеположення.Особливостіприроднихумовіресурсів

Литвазаймаєпівнічно-західнучастинуСхідноєвропейськоїрівнини. НазаходіїїтериторіяомиваєтьсяБалтійським морем урайоніКуршської затоки,відділеної від моря великоюпіщаноюкосоюзавдовжки 98 км. Зпівдня йпівденного одразу ж Литвамежує ізБілоруссю, напівночі — ізЛатвією, але впівденномузаході — ізПольщею іКалінінградськоюобластю Ро-сійськоїФедерації.

Литварозташована налісисто-болотистійрівнині, десереднявисота надрівнем моря неперевищує 200 м.Нинішнійрельєфсформувавсяблизько 10— 12ти з. років тому, колитериторіязвільнилася відмогутньогольодовиковогопокриву.Давнійльодовикзгладивнерівностірельєфу,залишивзначнукількістьмореннихвідкладів й озер, які у страненараховуєтьсяблизько 3тисяч.Найбільшим озеромєДрукшяй (>площа 45 км2), анаймальовничішимвважаєтьсяЖувінтас ізнайбільшою вЄвропіколонієюлeбедів-шипунів. УЛитвідосить густарічковасітка.Річки країниналежитьбасейновіБалтійського моря.Найбільшарічка країни —Німан (>литовською ">Нямунас").Кліматпомірний,перехідний відморського до континентального,причомуконтинентальністьзростає ізвіддаленням відбалтійськогоузбережжя.Середня температура январястановить —5 °З,липня+17 °З.

Одним зприроднихбагатствЛитвиєліси,, котрівкриваютьблизько 28 %її територї.Улюбленим деревомлитовцівєдуб, щонинітрапляєтьсярідко.Саме ізньогозробленабільшістьхарактерних дляЛитвипоклінниххрестів,повсюдновстановленихуздовждоріг. У странепереважаютьхвойніліси (сосна йялина),єтакожмасивишироколистихлісів ізберези, клена,липи івільхи. Улісахводятьсялосі,олені,кабани,лисиці, вовка,бобри,зайці,трапляютьсярись,куниця тощо.

Надра країнибідні накориснікопалини.Єродовища янтарю, торфу,гіпсу,цементноїсировини йнезначнізапасинафти наприлягаючомушельфі.

>Історичнадовідка

>Територія СучасноїЛитви був населенабалтськими племенамище вдоісторичний годину.Згідно ізлітописами уже в І ст. до зв. е, тут активнопроцвіталаторгівля бурштиномміжмісцевими жителями і римлянами.

УXI—XII ст. убасейніНіману сталиутворюватися Першісоюзикнязів, а до 1240 р. тутсклалася великафеодальна держава —ВеликекнязівствоЛитовське, щошвидкоперетворилося водне ізнаймогутніших усередньовічнійЄвропі. Учасиправління князяГедимінаса йоготериторія включалаземлінинішньоїБілорусі, атакожчастинисучаснихПольщі, України йРосії.

>Більш як200-річнаборотьбалитовськихкнязівпротирицарівТевтонського орденазакінчиласяГрюнвальдськоюбитвою, коли в 1410 р,об'єднаневійськолитовців,поляків йукраїнціврозгромилотевтонськиххрестоносців.

>СпівдружністьПольщі йЛитвипоступоворозвивалася, й в 1569 р. було бпідписаноЛюблінськийдоговір, згідно ізякимВеликекнязівствоЛитовське ікоролівствоПольськезлилися вєдину державу —Річ Посполиту.

На початку XVIII ст. Литваненадовгопотрапила под уладовіШвеції, аз 1795 р.усіїїземлі,крім м.Мемеля (>сучасна Клайпеда),увійшли у склад Ро-сійськоїімперії.Під годинуПершоїсвітовоївійни ЛитвуокупувалаНімеччина. Однак послеїїпоразки вЛитві 16 лютого 1918 р. бувпроголошенанезалежність.

Улипні 1940 р, натериторіюЛитви буливведенірадянськівійська й вона сталареспублікою вскладі СРСР. У 1990 р. Литвапершоюз-поміжреспублікРадянського Союзу водносторонньому порядкупроголосиланезалежність.У1991 р.країнувизнав СРСР. У тому жроці Литва сталаповноправним членом ООН. Угрудні 2002 р. насаммітіЄС уКопенгагені Литва здобулаофіційнезапрошення навступ доЄвросоюзу й 2004-го р.увійшла у склад. Литваєтакож членом НАТО.

>Населення.Великіміста. Культура

>Історичне минуле країни, особливоподії XX ст.,позначилися наформуваннісучасногоетнічного складуЛитовськоїреспубліки.Більшість населення країни -литовці (80 %).Крім нихреспубліціпроживаютьпредставникиіншихнаціональностей:росіяни (8,6 %), поляки (7,7 %),білоруси (1,7 %),українці (1 %)тощо.

Уформуваннілитовськоїнародності встародавнічаси брали доля племена , що мешкали на берегахБалтійського моря,зокремаести,селі,пруси.Сучасналитовська мовазберегла багато рис,властивихдавніміндоєвропейськиммовам.Литовська мовамає,дотепер багатослів,подібних додавньогерманських й додавньослов'янських.Литовцідужедбайливоставляться досвоїхнаціональнихцінностей,люблять йзберігаютьзвичаї йтрадиції. У странещорокупроходятьфольклорніпісенні йтанцювальніфестивалі,організуютьсяімпровізовані ярмарки йвиставки народної творчости (>вироби із янтарю,різьблення з дерева,гравюри надереві тощо).

>Різноманітнийрелігійний склад населення країни.,Незважаючи тих, щоблизько 80 %віруючихє католиками, уЛитвіпоряд ізкатолицькими храмами (>костьолами)трапляютьсяправославні церкви йпротестантськікірхи.Дужескладною в странезалишаєтьсядемографічнаситуація.Щенаприкінці XX ст. тутспостерігався процесдепопуляції населення.Традиційнасереднялитовськасім'яскладається, як правило, зтрьох Чоловік, що йєоднією із причинповільного збільшеннячисельності населення.Нинінароджуваністьтрохизбільшилася, але й все однеприроднийприрістзалишаєтьсядуженизьким (>0—І %).

>Територія країни обжита й населенарівномірно.Середня густота населення 55 Чоловік на 1 км2, ачасткаміськихжителівстановить 68 %. ДляЛитвихарактерноюєнаявністьвеликоїкількості селищміського типу й невеликих міст (до 50 тис. Чоловік).НайбільшимимістамиєВільнюс (550 тис. Чоловік), Клайпеда,Шяуляй, Рига йПаневежіс.Багато містзберігають усвоємуландшафтіпам'ятьстоліть увиглядістародавніхзамків,ратуш,храмів таіншихцікавихбудівель. Одним ізяскравихприкладівдбайливогоставлення доісторіїєнайпопулярнішийсередтуристівсередньовічний замокТракай,побудованийпосерединіорзераГальве, недалеко відстолиці.

>З-поміжбагатьохвидатнихлитовцівособливоюповагою йзагальноюлюбов'южителів країникористуєтьсяталановитий йсамобутнійлитовський художник й композиторМикалоюс КонстантінасЧюрльоніс (1875—1911),будинок-музейякогорозташований уВільнюсі.Господарство

Литваєпостсоціалістичноюіндустріально-аграрною Державою, щоуспішноздійснюєекономічніреформи наосновіринковихвідносин. У стране активнопройшлипроцесиприватизації йроздержавленнявласності, щопризвело доформуваннязмішаноїбагатоукладноїекономіки.

Уформуванні ВВПтрадиційновисокоюзалишаєтьсячасткапромисловості йсільськогогосподарства (>близько 50 %),хочаостаннім годиноюзростаєчасткасоціальноїсфери. Основуенергетики країнистановитьІгналінська АЕС, щовиробляєблизько 80 %електроенергії в стране.Провіднимигалузямипромисловостіємашинобудування (>приладобудування,верстатобудування,суднобудування,електротехнічне,важке),хімія,нафтохімія, легка,харчова йпромисловістьбудівельнихматеріалів.

>Сільськегосподарствопредставленеінтенсивнимтваринництвом (>молочно-м'яснескотарство,свинарство,птахівництво),зерновимгосподарством (>ячмінь,пшениця, жито),вирощуваннямкормових йтехнічних культур (>льон-довгунець,цукровібуряки).

>Основнимиекспортними товарамиєелектромотори, холодильники йхолодильнікамери,продукціяважкогомашинобудування, атакож текстиль,деревина,продуктихарчування. УімпортіЛитвипереважаютьпродукціязагальногомашинобудування,нафта, газ,електроенергія,транспортнізасоби іустаткування,хімічнапродукція йтовари широкоговжитку.

>Головнимизовнішньоторговельними партнерамиЛитвиєРосія,Німеччина,Латвія,Естонія,Білорусь, країниЄС. Уостанні роктапомітнопожвавішалиукраїнсько-литовськізовнішньополітичні іторгово-економічнівідносини. На початку XX ст.істотнозріс Українськийекспорт у Литву на 30%. Так, Українаімпортуєметаловироби,залізничнівагони,хімікати,деяківидипромисловогоустаткування, атакожсільськогосподарськупродукцію.

3.Латвія (>ЛатвійськаРеспубліка)

>Відповідно додіючоїКонституції,прийнятоїще в 1922 р. йвідновленої вновійредакції 1992-го р.,Латвія заформоюправлінняєпарламентськоюреспублікою.Вищазаконодавча влада в страненалежить однопалатномупарламентові — сейму, щоскладається із 100депутатів. Парламентобирає на виборах 4 рокта главу держави — президента.Вищувиконавчу уладовіздійснює уряд начолі ізпрем'єр-міністром,якогопризначає президент йзатверджує парламент.

Заформоюадміністративно-територіального улаштуюЛатвіяєунітарною Державою,найбільшимиадміністративнимиодиницямиякоїє 7. міст центральногопідпорядкування (>муніципалітети) й 26районів, щоподіляються наволості.ПлощаЛатвії — 64 589 км2, населення — 2,38 млн. Чоловік,столиця — м. Рига.

>Географічнеположення.Особливостіприроднихумовіресурсів

>ЛатвійськаРеспубліка —приморська держава, щомаєдоситьпротяжнубереговулінію (>близько 500 км) ізчисленними пляжами ізручними бухтами.Країна назаходіомивається водамиБалтійського моря, напівночімежує ізЕстонією, насходіїїсусідомєРосія, напівденномусході—Білорусь, але впівдні—Литва.Недалекимисусідами країни вБалтійськомуморієФінляндія,Швеція,Польща йНімеччина. Уціломуекономіко-географічнеположенняЛатвіїєдоситьвигідним.

>Рівниннаповерхня країни представленій у основному низинами,ускладненими назаході йсходігорбкуватими пасмами, щоутворятьневеликівисочини:Курземську,Відземську йЛатгальську.Багато формрельєфу країнимаютьльодовиковепоходження йстворенімореннимивідкладами.Найважливішийрекреаційний ресурсявляє собоюузбережжяРизької затоки, щоєсуцільноюсмугоюпіщанихпляжів й дюн,вкритихсосновими борами. Тутзнаходиться популярна далеко за межамиЛатвіїрекреаційна зона (>Ризькеузбережжя), щовключаємісто-курорт Юрмалу й рядблизькорозташованихкурортних селищ:Дзінтарі,Булдурі,Дубулті тощо.

>Клімат країнипомірний, ізрисамиперехідного відморського до континентального.Характернимиєзахіднівітри, що частоприносять із Атлантикициклони йпохмуру погоду.Середнітемператури июлястановлять +16 — +18 °З, асередньосічневіколиваються від — 2 °З наузбережжі до —8 °З — насході країни.Опадів нарікбуває до 800 мм.

УЛатвіїсформувалася густарічковасітка, щоналежить добасейнуБалтійського моря.Найбільшимирічкамиє Даугава,Лієлупе,Вента,Гауя. У странетакож багато озер (>близько 3 тис.) йболіт (1,5 %площі).Природнимбагатством країниєзначнімасивилісів, щовкриваютьблизько 40 % територї країни.Ліси в основномумішані, щоскладаються зсосни,ялини,берези,вільхи,осики і дуба. Але вони доброзбереглисявеликітварини:лосі,козулі,кабани,олені,лисиці,єнотовидні собаки.Багата ірізноманітна фаунаприбережнихакваторій.Основнимипромисловимирибамиє салака;кілька,вугор,тріска тощо.

>Мінеральними ресурсамиЛатвіянебагата. Тутєпоклади торфу,знаходятьянтар,ведетьсявидобутоквапняку,гіпсу,доломітів таіншихбудівельнихматеріалів.

>Історичнадовідка

>Ще вIII—II ст. до зв.є.територію СучасноїЛатвії заселилибалтські племена, від які взялисвій вушко предкилатишів —курші,латгали,земгали.Першіфеодальнікнязівства тут стализ'являтися вX—XIII ст.Вонипіддавалисяпостійнимнападам із боцігерманськиххрестоносців, котрі впідсумкупідкорилисобіціземлі тазробили їхньогочастиноюЛівонії —конфедераціїнімецькихкнязівств.Місцеве населеннянасильницьки було бобернено вкатолицтво, ачасиРеформаціїпотрапило подвплив лютеранства. У XVI в. послеЛивонськоївійнизначначастинаЛатвіївідійшла доРечіПосполитої, але в початку XVII ст.Швеціявідвоювалазахіднілатиськіземлі разом ізРигою.

>ПісляПівнічноївійни, у 1721 р., а й у 1795 р.територіяЛатвії бувприєднана до Ро-сійськоїімперії йзалишалася вїїскладі доПершоїсвітовоївійни. У лютому 1918 р.їїокупувалинімецьківійська. Однак послепоразкиНімеччини увійні уже влистопаді тогооднійчастині країни бувпроголошенанезалежнаЛатвійськаРеспубліка, але віншій (разом ізРигою)утворенаЛатвійськаРадянськаРеспубліка, щопроіснувала до 1920 р., коли всятериторіяЛатвії сталанезалежноюреспублікою. У 30-хроках XX ст. в стране после державного перевороту був установленьдиктаторський режим, щосимпатизувавполітиціГітлера. У 1939 р. натериторіюЛатвії буливведенірадянськівійська, а 1940 р. —утворенаЛатвійськаРСР, щоувійшла у складРадянського Союзу 21серпня 1991 р.Латвіяпроголосиланезалежність й черезпівторамісяці (17вересня) стала членом ООН. Угрудні 2002 р. насаммітіЄС уКопенгагеніЛатвіядісталаофіційнезапрошення навступ доЄвросоюзу й 2004-го р. стала його членом.

>Населення.Великіміста. Культура

>ЛатвійськаРеспубліканалежить добагатонаціональних держав. Наформуваннісучасногоетнічного складу населенняпозначиласятривалаісторіявходженняїї територї у складспочатку Ро-сійськоїімперії, апотім СРСР.Латишістановлятьледве понадполовини населення країни (52 %).Крім них туттакожпроживаютьросіяни (35 %),білоруси,українці, поляки,литовці тапредставникиіншихнаціональностей.Незважаючи натакийстрокатийетнічний склад населення,державною мовоює лише одна —латиська, щоналежить добалтійськоїгрупиіндоєвропейськоїмовної сім'ї.

>Характернимирисамипредставниківлатиськоїнаціональностієурівноваженість, практицизм йдбайливеставлення досвоїхнаціональнихцінностей.Латишізбереглитрадиції прикладногомистецтва, що теперутілюють у життячисленнінародніумільці ізобробки дерева,металу, янтарю, ізвиробленняшкіри,тканин,в'язання йвишивки, атакожвиготовленнякерамічнихвиробів.Різноманітною йбагатоюєтакожспадщиналатиського фольклору, щознайшовсвоєвідображення в народнихпіснях,сказаннях й легендах. Так саме як й всусіднійЕстонії, тут регулярнопроводятьсявеликомасштабніспівочі свята, щопідтримуютьрозвиток національноїхорової культури.

Уостанні рокта у зв'язку ізнегативнимприродним приростом уЛатвіїспостерігається процесдепопуляції населення.Ще донедавнакоефіцієнтсмертностімайжевдвічіперевершувавкоефіцієнтнароджуваності. ДлясистемирозселенняЛатвіїхарактерноюєнаявність невеликих міст, селищ йчисленниххуторів.Часткаміського населення в странестановить 68 %.Найбільшимимістамиє Рига (>близько 750 тис. Чоловік),Даугавпілс (128 тис),Лієпая (114 тис. Чоловік),Юрмала.Гордістюлатвійського народуєстолиця країни — Рига, котра 1998-го р.відзначиласвоє800-річчя. Рига,розташована вгирліДаугави.Туристів містоприваблюєкрасою йнеповторністюстародавніхвулиць,костьолів,соборів,веж,архітектурнихпам'ятниківрізнихепох йстилів. УРизінараховується понад 20музеїв,кількавищихнавчальнихзакладів,серед яківиділяютьсяЛатвійськийуніверситет йРизькийтехнічнийуніверситет.

>Господарство

>Латвіяналежить до новихпостсоціалістичнихєвропейськихкраїн,економічна політика якіспрямована навсебічнуінтеграцію доєвропейських структур,послідовнездійсненняринкових реформ й подаліпідвищеннярівня життя свого населення.

>ПровідноюгалуззюматеріальноговиробництваЛатвіїзалишаєтьсяпромисловість,часткаякої уформуванні ВВПстановитьблизько 30 %.Однієї із проблемекономіки країниє недостачавласноїелектроенергії, щовиробляється накількох ТЕС йГЕС, атакож залежність відпалива,сировини інапівфабрикатів.Основнимигалузямипромисловостіємашинобудування (>залізничне,автомобілебудування,радіоелектроніка,приладобудування),хімічна, легка,харчова,рибна,парфумерна йдеревообробнапромисловість. УсільськомугосподарствіЛатвіїпріоритетнопродовжуютьрозвиватисям'ясне ймолочнетваринництво,зерновегосподарство (>пшениця,ячмінь),овочівництво йвирощуваннятехнічних культур (>льон,цукровібуряки).Великезначення дляекономіки країнимаєрозвиток великого портовогогосподарства (Рига,Лієпая,Вентспілс) йрозвитокміжнародного туризму (>Ризькеузбережжя).

НазовнішнійринокЛатвіяпостачаєелектровози,вагони,мікроавтобуси (РАФу),радіоапаратуру, текстиль,продукціюсільськогогосподарства йхарчовоїпромисловості,ліс йпиломатеріали.Основнимистаттямиімпортуєнафта, газ,кам'яневугілля, метав,електроенергія,різнеустаткування,транспортнізасоби,побутоватехніка,продукціяхімічноїпромисловості,товари широкоговжитку.

>Головнимизовнішньоторговельними партнерамиЛатвіїєНімеччина,Росія,Швеція,Фінляндія,Великобританія, Литва іЕстонія.Ниніпродовжуютьрозвиватисядвосторонніукраїно-латвійськівідносини вгалузіторгово-економічного,науково-технічного,фінансово-інвестиційного,гуманітарного й культурногоспівробітництва.


Схожі реферати:

Навігація