Реферати українською » География » Країни південно-східної Європи Гірськолижний


Реферат Країни південно-східної Європи Гірськолижний

>КраїниЦентральної йПівденно-СхідноїЄвропи

 

>ПідЦентральною йПівденно-СхідноюЄвропою в нашомувипадкурозуміється тачастинаЄвропи, котралежить на схід відНімеччини,Австрії іІталії та обмеженазахідними кордонами Ро-сійськоїФедерації. Умеридіональному напрямірегіонпростягається від Балтики напівночі доАдріатики іЧорного моря напівдні (при цьомуслідвраховувати, щоГреціявідноситься доПівденноїЄвропи, а невеликаділянкаНижньофракійськоїнизовининалежитьазійськійдержавіТуреччині).

>Поняття «>Центральна йПівденно-СхіднаЄвропа» неєзагальновизнаним.Вчені США йросійськігеографитежназиваютьцейрегіон >Центральною йПівденно-СхідноюЄвропою, впублікаціяхЄвропейського Союзу йогоіменують >ЦентральноюЄвропою, а документах ООН –взагалі >СхідноюЄвропою.

>Об’єднання до однієїгрупуцих 19країн (див. рис. 1.1.)викликанеспільністю їхньогоісторії та Сучасної проблематикисоціально-економічногорозвитку.

>Ще всереднівіки вмежахдосліджуваногорегіонустикалисяміж собоюрізнімовнігрупи йсім’ї (>германські,слов’янські,фіно-угорські ітюркськіетноси),різніконфесії (>християнство таіслам, католицизм йправослав’я).Пізнішерегіон був полемкривавоївійськовоїборотьбиміжНімеччиною (>Пруссією),Австро-Угорською,Османською йРосійськоюімперіями.Вже у ХХстолітті тутпроходивдужежорсткий кордон (>сумновідома «>залізназавіса»)міждвомасвітовими системами –капіталізмом йсоціалізмом. Таким чином, всяісторіяіснування тарозвиткуЦентральної йПівденно-СхідноїЄврописупроводжуваласянескінченимипротиріччями вполітичній,соціально-економічній,релігійній,етнічній таінших сферах,війнами,суттєвимитериторіальнимизмінами йтрагічнимидепортаціямимільйонівсімей.

>Країнирегіону незмоглискористатисянаслідками НТРдругоїполовини ХХстоліття. СРСР длябільшості із них ставшиголовнимторговим партнером.Йоговнутрішнійринок буввеличезним, але йневибагливим. Уумовах «>дефіцитної»командно-адміністративноїекономікипоступовоякістьекспортнихтоварівпогіршувалась, а їхньогоконкурентоспроможність ізурахуваннямвимогсвітовогоринкуставаланедостатньою.

>Труднощі врозвиткукраїнЦентральної таПівденно-СхідноїЄвропи вцейперіодпосилювалась й тім, що вумовахпротистояння двохсвітових систем смердоті були практичнопозбавленіможливостіотримати наЗаходінеобхідніїмкредити,технології та ринкизбуту.

>Допомогу віндустріалізації таурбанізаціїрегіонунадававмайжевиключно Український Союз. Допевнихдосягнень тихийчасів можнавіднестиствореннярозгалуженоїміжнародноїтранспортноїінфраструктури:нафтопроводи «Дружба» й «>Дружба-2»,газопроводи «Союз», «>Братерство» таінші;високовольтнілініїелектропередачі (>ЛЕП-750 кВ «>Вінниця –Альбертірша», «>Нетішин – Жешув» таін.), щостворилиєдинуенергосистему (ЄС «Світ»)країн ЗарадиЕкономічноїВзаємодопомоги (>РЕВ);поромніпереправи «>Іллічівськ – Варна», «Клайпеда –Мукран» тощо.

Аліголовнийнаголос при цьомуробився нарозвиткукапітало-,енерго- йресурсомісткоїважкоїпромисловості.Беззастережнапереваганадавалася великим (>якщо несказати –гігантським)виробничимоб’єктам. Невраховувалось, щодеякі країни зачисельністю свого населення,розмірами територї,обсягамиприроднихресурсів задля цого необходимих умів.Імпортпалива йсировиниздійснювався впершучергу ізРадянського Союзу,включаючи і Україну.Капіталовкладення урозвитоксільськогогосподарства чисферипослуг булинедостатні, що вело доспотворенняструктуринаціональнихекономіккраїнЦентральної йПівденно-СхідноїЄвропи.

На початку 90-х років ХХстоліття країнирегіону стали шлях Поверненняринковогогосподарства. Таквиниктермін «>постсоціалістичні країни ізперехідноюекономікою».

>Різка ікардинальнаперебудовагосподарськоїсистеми,стрімкапереорієнтаціязовнішньоторговельнихзв’язків зсхідного назахіднийнапрямок,спричинилинебажанінегативнінаслідки.Чималовеличезнихпідприємств,втративши своїтрадиційніджереласировини таенергії, атакож ринкизбуту,припинилисвоєіснування.Почався процесдеіндустріалізації,зрослобезробіття.

>Істотнізміни вгалузевій йтериторіальнійструктурігосподарстваведуть досуттєвихзмінекономіко-географічноїкартирегіону.Радикальнізмінивідбулися і наполітичнійкарті:Чехословаччинарозділилася наЧехію йСловаччину;Югославія наСловенію,Хорватію,Боснію йГерцеговину,Сербію,Чорногорію,Македонію,розпався Український Союз.Процесруйнаціїколишніхфедеративних держав цьому незупинився (>самопроголошені >Республіка Косово вСербії, >ПридністровськаМолдавськаРеспубліка вМолдові тощо).Слідзазначити, щорозпадцих державусунув саміпротиріччя (>етнічні,релігійні,культурні,нерівномірностіекономічногорозвитку),натомістьстворивінші (>геополітичні,військово-стратегічні,мовні,соціальні тощо).

>Сьогодні практично усі державирегіонусформовані заетнічним принципом.Найбільшоднонаціональнимє населенняПольщі таУгорщини.Щоправда незавждидержавнікордони вже напевнеспівпадають ізетнічними –близько 1 млн.угорцівмешкає вСербії (>Воєводина),Румунії (>Банат йТрансільванія), Україні (>Закарпатська область).Специфічний статусмаєБоснія й Герцеговина,адже тутмешкаютьсерби,хорвати й босняки (тих ж сампівденніслов’яни, але й котріприйнялиіслам).

>Практично усі країниЦентральної таПівденно-СхідноїЄвропи заплощею – >малі (>лише Україна йПольща – >середні),маютькомпактнутериторію (>окрімХорватії, форма державної територїякоїнагадуєлітеру «З»). Зачисельністю населенняпереважають >середні країни (>лише Україна – >значна, аЧорногоріянавпаки – >дрібна).

>Суспільно-географічнеположення >регіонумаєрисидужевигідного:

1) >центральноєвропейськеположення на шляхах зЗахідноїЄвропи доРосії таАзії (як черезБалкани йМалуАзію, то й через Україну чиБілорусь);

2) широкийвихід доморів, якбасейнуСередземного, що сталоколискоюєвропейськоїцивілізації, то йБалтійського, щодаєвихід в Атлантику черезКільський канал чи протокиЕресунн, Каттегат,Скагеррак; акраїн звнутрішнімположенням (>Словаччина,Угорщина,Сербія)важливоютранспортноюмагістраллює р. Дунай, котразавдякисистеміканалів «Рейн – Майн – Дунай»дозволяє пройти судам ізЧорного уПівнічне море;

3) >дуже густатранспортнамережа, вякійпереважаютьполімагістралі (>залізниці,автошляхи,трубопроводи,кабелі таЛЕП, щойдутьмайже паралельно),цеполегшуєреалізаціюекономічних,культурних таіншихзв’язків,відповідно,збільшуєможливостіінтеграції всучаснесвітовегосподарство;

4) >вигіднісусіди, котріможуть, із одного боці (>переважносхідного) забезпечитирізноманітноюсировиною, а ізіншого (>західноєвропейського) –надатифінансову йтехнологічнудопомогу.

>Такевигіднесуспільно-географічнеположенняслугуєважливоюпередумовоюактивноїучасті в >географічномуподілі роботи тапідвищуєефективністьфункціонуваннянаціональнихекономіккраїнЦентральної таПівденно-СхідноїЄвропи.Щоправда, угеополітичномувідношенні така «>центральність»крімзиску часто приносила йнеприємності (>світові ірегіональні (>зокрема –балканські)війни,радянськевтручання,військовіоперації НАТО тощо).


>Господарство

>Переважають врегіоні >середньорозвиненііндустріальні країни.Єдина вусійЄвропі >низькорозвиненакраїна –цеБоснія й Герцеговина (ВНП на свою душу населеннястановить 690 $ на особу зарік). >Новимиіндустріальними заструктуроюекономікиєлишеАлбанія таБоснія й Герцеговина.

>Виходячи з такихструктурнихособливостейекономіки,галузевийоглядрозпочнемо із >промисловості.

Нагалузі «>авангардноїтрійки» врегіоніприпадає понад 50%вартостівиробленоїпромисловоїпродукції.Албанія таБоснія й Герцеговина, якновііндустріальні,маютьнижчийпоказник – 30%.Порівняноневисокіпоказники уМакедонії йМолдови – 40%.

>Енергетика >розвивається в всіхкраїнахрегіонудоситьвисокими темпами. Алі забезпеченняПЕБефективнимиенергоносіями (>нафтою й газом) зарахуноквласнихресурсівможливелише вРумунії таАлбанії.Всіінші країни від 80 до 100% потреб унафті й природногогазізадовольняютьімпортом.

>Головнимвласнимпаливомрегіонуєвугілля.Кам’янимвугіллям доброзабезпеченіПольща,Чехія та Україна.Іншимкраїнам доводитисявидобувати узначних масштабахгорючісланці (>Естонія),низькоякісне бурівугілля (>Румунія,Сербія,Боснія й Герцеговина),лігніти (>Болгарія) йнавіть торф (>Білорусь).Найгіршесеред всіхзабезпеченівласнимпаливомУгорщина,Болгарія,Словенія таЧорногорія.

>Гідроенергетика великогозначення ненабула.Чехіязбудувала низкукаскадівГЕСневеликоїпотужності наВлтаві таіншихрічках іповністювикористала їхніенергоресурси;наблизилася дотакоїситуації йСловаччина (>каскадирічкиВаг таїїдопливів).Зараз Україна,Чехія,СловаччинабудуютьпереважноГАЕС дляпокриттяпіковихнавантаженьнаціональнихенергосистем.

>Значнізапасигідроенергіїмаютьлишедеякібалканські країни таРумунія.Вони їхньоговикористали далеко ще неповністю.Найвідоміші йнайпотужніші врегіоніГЕС –це УкраїнськийДніпрогес та «>Джердап-1» й «>Джердап-2»,спільнозбудованіСербією йРумунією наДунаї.

>Атомніелектростанціїпрацюють в Україні,Литві,Польщі,Угорщині,Болгарії,Словенії.Розробляє проектбудівництва АЕСБілорусь.

Най-більшийваловийвиробникелектроенергії врегіоні – Україна (2%світовоговиробництва, 12-темісце в світі).НайкращідушовіпоказникивласноговиробництваелектроенергіїмаютьЧехія (нарівніВеликобританії) та Україна ізПольщею (нарівніІталії).НайнапруженішийелектробалансмаютьБолгарія (>електроенергії доводитисяімпортувати) таУгорщина (>споживаннязабезпечуєімпорт).

Чорнаметалургія >регіонумаєдавнітрадиції. НаЦентральну йПівденно-СхіднуЄвропуприпадає 9%світовоївиплавкисталі. По валовомупоказнику із великимвідривомлідирує Україна (7-мемісце в світі посталі, 5-те – почавуну), за неюйдутьПольща йРумунія.Найкращідушовіпоказники (1 тоннасталі налюдину зарік)маютьЧехія йСловаччина.

>Галузь стара, томувласніпокладизалізної рудійбільшістькраїнвичерпали. На цьомутлівигідновирізняється Україна (10%світовихзапасів). Україназабезпечуєбільшістькраїнрегіонуще імарганцевоюрудою длявиробництваферосплавів.Значними (>навіть посвітовим масштабам)покладамивисокоякісниххромітівволодіютьАлбанія йМакедонія.

>Коксівнимвугіллям й готуємо коксом длячорноїметалургії врегіоніуспішноторгуєПольща. Україна черезвласніенергетичніпроблемимайжепішла із цогоринку (>зберігшиневеликіобсяги продажів уБолгарії).Чехіямаєсамозабезпечення.Низкакраїнвикористовуєтехнологіїбезкоксовоїпорошковоїметалургії (Україна,Білорусь).

>Високогорівня врегіонідосяглапереробнаметалургія (наметалобрухті),розвинута околицяхконцентраціїмашинобудівнихпідприємств: вБудапешті,Варшаві,Бухаресті,Празі,Кладно (>Чехія),Жлобіні (>Білорусь) тощо.

>Кольороваметалургія – порівняно молодагалузьгосподарстваЦентральної йПівденно-СхідноїЄвропи.Завдякивласнійсировинірегіонвиплавляє 8%світовогосвинцю, 7% цинку, 5%алюмінію тощо.

>ЗагаломЦентральна йПівденно-СхіднаЄвропа доброзабезпечена рудамибагатьохкольоровихметалів, але йрозвитокгалузітривалий годинустримуєтьсяобмеженимиможливостямиелектроенергетики.Скажімо,Болгаріязаймає 1-емісце в світі за запасамисвинцево-цинкових руд урозрахунку на свою душу населення, але йвідмовилась від масштабногорозвиткукольоровоїметалургії через своюенергозалежність.Схожаситуація вУгорщині, доброзабезпеченій бокситами, але йкраїнапереважноекспортує глинозем.

ДосередземноморськоїбокситоносноїпровінціїтакожвходятьЧорногорія йХорватія.Остання доброзабезпеченадешевоюелектроенергієюгірськихрічок, томуперетворилася на великого виробникаалюмінію, як йРумунія,Польща, Україна,Словаччина.Чорногорія лишеекспортуєбоксити.

>Значнимипокладамимідних рудволодіютьПольща йСербія, смердоті жєлідерамирегіону заобсягамивиплавкичорнової йрафінованоїміді.Ємідно-нікелевіродовища вМакедонії,Болгарії, Україні.

>Лідеррегіону завидобуткомсвинцево-цинкових руд йвиплавкоюсвинцю й цинку –Польща.

Уневеликійкількостівидобуваютьсяблагородні метали: платина (>Хорватія), золото (>Румунія, Україна),срібло (>Польща,Чехія).

>Машинобудування >слідназватиголовноюгалуззюрегіону.Серед всіхкраїнрозгалуженістюсвоєїструктурипомітновиділяєтьсямашинобудівний комплексЧехії (>номенклатурисвітовогомашинобудування).Чеськемашинобудуваннявирізняєтьсявисокоюякістю,унікальністю такомплектністювиробленоїпродукції.Серійністьзалежить відрівняскладностіпродукції (>побутоватехніка,легкові йвантажніавтомобілі,мотоцикли,трамваї,тролейбуси,електровозивиготовляютьсямасово) таунікальностізамовлення (>наприклад,цукровий чипивоварний завод «под ключ»). УвартостіекспортуЧехіїпродукціямашинобудуваннястановитьмайже 70%.

>СпільноюрисоюмашинобудуваннякраїнЦентральної йПівденно-СхідноїЄвропиєвисокачастка транспортного >машинобудування.СередлідеріврегіонуслідназватиЧехію (>електровози йтепловозивиробляються уПльзені,трамваї уПразі,тролейбуси уПльзені,вантажнімашини «Татра» уКопришвніце,LІАZ умістіЛіберец,легковики «Шкода» уМлада-Болеславі). За масштабами легкового йвантажногоавтомобілебудуванняЧехіювипереджаєлише Україна.Конкурентами у легковомуавтомобілебудуваннієтакожПольща,Румунія йСербія.Значнимвиробникомвантажних машин, аостаннім годиноюавтобусів йтролейбусів сталаБілорусь (>Мінськ йЖодіно).Угорщина –крупнийвиробникдизельнихдвигунів,автобусів,дизель-поїздів,річкових суден й плавучихкранів.СпеціалізаціяБолгарії –підйомно-транспортнеобладнання (>електрокари). Україна,Румунія йПольщаспеціалізуються насуднобудуванні тасудноремонті.Річковесуднобудуванняпредставлене вСловаччині (Комарно).

>Центральна йПівденно-СхіднаЄвропа – один ізнайстаріших йнайважливішихрегіонів світу повиробництвурухомого складу длязалізниць.Продукуються таекспортуютьсяелектровози (>Чехія,Хорватія),тепловози (Україна,Чехія),пасажирські (>Словенія,Хорватія,Латвія, Україна,Угорщина) йвантажні (Україна,Польща,Румунія,Боснія й Герцеговина)вагони тарізноманітнеспеціалізованезалізничнеобладнання.

>Авіаційна >промисловістьрозвинута в Україні,Чехії таПольщі. Алі лише Українамаєповний циклвиробництва вційгалузі (відпроектування йконструкторськихрозробок – досерійноговиробництва).

>Загальноюособливістюструктуримашинобудуваннякраїн, що колися входили доВаршавського договору,є великачастка військового (>середнього)машинобудування.Чехія – один ізнайстаріших у світівиробниківстрілецькоїзброї. Україна йСловаччина –відомівиробники іекспортеританків й БТР. Україна доти ж продуцентвійськово-транспортнихлітаків,артилерійських систем,радіолокаційнихстанцій тощо. Україназагаломстабільно укладатисвітову «10»експортерівозброєнь.

>Масштабами >верстатобудування >виділяються Україна,Польща йРумунія.ЗначніобсягивиробництваверстатівмаютьтакожЧехія,Білорусь,Болгарія,Угорщина,Сербія. Аліскладніверстати із ЧПУ йкомплексніавтоматичнілініїздатнівироблятилишеЧехія,Польща і Україна.

>Комплектнегірничошахтнеобладнаннявипускають Україна,Польща,Чехія,Румунія.

>Регіонмаєрізноманітне >сільськогосподарське >машинобудування.Багатокраїнмаютьвласнетракторобудування (>найбільшімасштаби вБілорусі, Україні,Польщі,Румунії).Польщавиробляєякіснізернозбиральні йкартоплезбиральнікомбайни.НайкращубурякозбиральнутехнікувиробляєЧехія.Кукурудзозбиральнікомбайни –спеціалізація України, акормозбиральноютехнікоювідомаБілорусь.Устаткування длятваринницькихкомплексів (>доїльніапарати,обладнання дляводопостачання,кормозапарювальнутехніку,транспортери длявидалення гною)виробляютьЧехія,Білорусь, Литва, Україна таінші країни.

>Сучаснігалузімашинобудування – >електроніка та >електротехніка –найширшепредставлені вЧехії,Словенії,Угорщині,Латвії. Поокремимпозиціям (>електродвигуни,телефонніапарати,радіодеталі,побутоватехніка) перед тимнаближаютьсяПольща, Україна,Білорусь,Румунія,Болгарія,Естонія.

>Хімічнапромисловість >єдужеважливою длярегіону,оскільки: 1)більшістькраїнмаєнедостатнюмінерально-сировинну базу (невистачаєдеревини, натуральногокаучуку,кольоровихметалів тощо), ахіміявиробляєконструкційніматеріали, щослугуютьзамінникамиприроднимматеріалам; 2) практично усі країнимаютьзначну густоту населення таобмеженіземельніресурси, для їхньогоінтенсивноговикористанняпотрібна великакількістьмінеральнихдобрив,засобівзахистурослин таіншоїсільськогосподарськоїхімії.

Другові проблему країниЦентральної йПівденно-СхідноїЄвропиуспішновирішили.Сьогоднірегіонвиробляє 13%мінеральнихдобрив світу (>найбільшіпродуценти – Україна,Білорусь,Польща). А від зсучаснимиконструкційнимиматеріаламиситуаціягірша.Хімічних волокон йсинтетичногокаучуку усі країнирегіону разомузятівиробляють скільки ж, стільки одна ФРН, апластмас –вдвічі менше за ФРН.

>Найбільшдиверсифікована й «тонка»хімічнапромисловість вЧехії таУгорщині.Чехіякрімнафто- йкоксохіміїмаєпотужнугумотехнічну,лакофарбову йфармацевтичнупромисловість.Щоправда, завиробництвом йекспортоммедпрепаратів врегіоні всіхвипереджаєУгорщина (арозрахунку на свою душу населення пофармацевтичномуекспортуУгорщинапоступається в світі лишеШвейцарії).

>Великімасштабихімічноговиробництвамають Україна,Білорусь,Румунія,Польща,Словаччина тощо. Аліці країнивідоміпереважнобазовимивиробництвами, щоспоживають багатосировини, води іенергії –полімери, бензол, фенолу,етилен,кальцинована йкаустична сода,луги,кислоти таінше.

Лісова, >деревообробна й >целюлозно-паперовапромисловістьрозвинуті врегіонінерівномірно, щопов’язано знеоднаковимирівнями забезпеченнясировиною.Скажімо,Угорщина і Українамають практичнонайнижчі вЄвропіпоказникилісистості територї – 16%.Кращаситуація вБолгарії,Сербії,Хорватії,Словенії, але йдуже частоцелісигірськихсхилів, щовиконуютьважливіекологічніфункції.Найвищийрівень забезпеченнявласноюдеревиноюмаютьЧехія,Словаччина,Румунія йБілорусь. Алі вБілорусіцепереважномалоціннідрібнолистяніпороди (>осика, береза).

>Чехіяєлідеромрегіону задушовимипоказникамивиробництва всіхосновнихвидівлісопромисловоїпродукції.Цякраїнаекспортує якпиломатеріали, то й папір,сірники (>Сушіце),меблі (Прага, Табір),музичніінструменти (>Градец-Кралове),олівці (>Ческе-Будейовіце).Білорусьтакожєзначнимвиробником таекспортеромпиломатеріалів (>Калинковичі,Мозир),фанери (>Лунинець), картону (>Світлогорськ),сірників (Борисов,Пінськ) тощо.

Най-більший увсійЄвропіцелюлозно-паперовийкомбінатфункціонує вСловаччині (>Ружомберок),вінвикористовуєвласнухвойнусировину.Румуніяпершою врегіоніпочалавикористовувати длявиробництвацелюлози солому йочеретдунайськихплавнів.

>Словенія,Хорватія,Чорногорія,Болгарія йРумуніяекспортуютьціннубукову й дубову фанеру, на якоїсформувавсявисокийпопит насвітовомуринку.Румунія йСловенія доти жвирізняються масштабамивиробництва іекспортуготовихмеблів.

>Легкапромисловість >має вЦентральній йПівденно-СхіднійЄвропідужестарітрадиції. У світі добровідомічеські порцеляна,кришталь,взуття йм’якііграшки;польськийспортінвентар;молдовські,білоруські таугорськікилими;болгарськашкіргалантерея;словенський,польський йлатвійський трикотаж тощо.Взагалі,більшістювидівтоварів народногоспоживаннярегіонзабезпечує собісамостійно.

У >текстильнійпромисловостіпереважаєвиробництвобавовнянихтканин.Історичнонайбільшими продуцентами стали Україна,Угорщина,Білорусь,Болгарія,Македонія,Албанія (триостанніх країни самвирощуютьбавовник).Вовнянітканини внайбільшихобсягахвиробляються вЧехії,Польщі,Угорщині,Словаччині.ЛлянимитканинамиславлятьсяБілорусь, Україна, Литва,Польща, але йдушовийпоказникнайвищий уЧехії.Найбільшівиробникинатуральнихшовковихтканин –Болгарія йМакедонія.

>Низкакраїнрегіонуєекспортерами дешевого, але йякісного трикотажу (>Польща,Білорусь,Латвія).

>Швейна >промисловістьінтенсивнорозвивалася в 60-70-хрокахминулогостоліття, колирегіондужешвидкоіндустріалізувався таурбанізувався,внаслідок цоговиникалидиспропорції увикористаннічоловічих йжіночихтрудовихресурсів.Швейнапромисловістьсприялазбалансованомувикористаннюсамежіночої роботи.Галуззюміжнародноїспеціалізаціїшвейневиробництво ставЧехії,Словаччини,Словенії,Угорщини,Польщі,Білорусі тощо.

>Світовимлідером >шкіряно-взуттєвої >промисловості (завиробництвом на свою душу населення)єЧехія.ЗначнимиекспортерамивзуттятакожєПольща,Угорщина,Хорватія,Сербія.Власнихнатуральнихшкіррегіону невистачає, їхні багатозакуповується вМонголії;окрім цого широковикористовуютьсясинтетичнішкірозамінники, яквласноговиробництва, так іімпортні. >Галантерейнапромисловість добророзвинена вБолгарії,Чехії,Польщі,Македонії.

>Центральна йПівденно-СхіднаЄвропамаєрозгалужену >харчовупромисловість. Кожнакраїнамає усіїїосновнігалузі, але йводночас йспеціалізується навиробництвіпевнихпродуктів увідповідності доспецифікимісцевоїсільськогосподарськоїсировини йнаціональнихтрадиційхарчування.

>Наприклад,північніші країнимаютьвищучастку >м’ясної, >маслосироробної, >рибноїпромисловості тощо.Почастицепов’язано зсередньоєвропейським типомсільськогогосподарства, вякомупереважаєтваринництво. Згалузей,пов’язаних ізрослинноюсировиною, добропредставлені >цукрова й >пивоварна >промисловість.ДушовимипоказникамивиробництвапродовольствавиділяютьсяЧехія таУгорщина.

>Південніші країнивирізняються >виноробною, >консервною, >олійноюпромисловістю, адеякі країнище і >тютюновою (>Болгарія,Македонія,Боснія й Герцеговина). А Українауспішнопоєднуєрисиобохназваних групкраїн.

>Сільськегосподарство

 

>Регіонвідноситься до числанайважливішихсільськогосподарськихпродуцентів світу.Практично усі країниЦентральноїЄвропимають >середньоєвропейський типсільськогогосподарства ізбільш-меншвираженимпереважаннямтваринництва (>молочне йм’ясо-молочнескотарство,свинарство йптахівництво,ставковерибництво). Одним зсвітовихлідерів вгалузібджільництває Україна.Провіднимизерновими культурамирегіону сталипшениця йячмінь (>найбільшіваловізбори в Україні),хочазначніплощівідводяться под жито і овес (>Польща, Литва,Білорусь).Технічні культурипредставленіцукровим буряком,льоном-довгунцем, ріпаком, хмелем.

>КраїниПівденно-СхідноїЄвропирепрезентують >балканськийпідтиппівденноєвропейського типусільськогосподарськоговиробництва ізпереважаннямрослинництва (>овочівництво,садівництво, виноградарство;середзернових культурлідируєкукурудза,середтехнічних –соняшник,цукровийбуряк,тютюн таефіроолійні культури). Утваринництвівідчуваєтьсязростання вагидрібноїрогатоїхудоби (>вівчарство,козівництво) зарахунокзменшенняролімолочно-м’ясногоскотарства йптахівництва.Деякі країнимаютьвисокийрівеньрозвиткушовківництва (>Болгарія,Македонія,Албанія).

>Загаломрегіонєзначнимекспортеромбагатьох продовольчихтоварів (>картопля,овочі,фрукти,ягоди, вино,соняшниковенасіння іолія, мед,м’ясо,молочніпродукти), але йдещогіршоювиглядаєситуація у забезпеченнювласноготваринництва кормами талегкоїпромисловостісировиною.Ціла низькакраїн нездатнаповністю забезпечити собі зерном (>Угорщина,Білорусь, Молдова,Македонія,Албанія,Боснія й Герцеговина).

>Найвищимрівнемврожайностірослин тапродуктивностітваринвирізняютьсяЧехія,Словенія,Угорщина.Найнижчіпоказникиінтенсивностівиробництва тапродуктивності роботи усільськомугосподарствімаютьАлбанія,Боснія й Герцеговина, Молдова.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Країні Америки
  США й Канада >Країна США Канада >ЕГП >Площа - 9,4 млн. км2 (4-те >місце в світі),
 • Реферат на тему: Красноярський край
  Територія і економіко-географічне становище. Населення. Особливості рельєфу. Клімат. Водні ресурси.
 • Реферат на тему: Красноярський край
  Красноярський край: становище, клімат, рельєф. Красноярський край – суб'єкт федерації.
 • Реферат на тему: Кримські гори Як фізико-географічній район
  >Кримські міські як >фізико-географічний район. >Основні >екологічні >проблеми >Кримські міські
 • Реферат на тему: Кругообіг води: вода в атмосфері
  Круговорот води: вода у атмосфері Нині процес під назвою "круговорот води" вивчений. Інше

Навігація