Реферати українською » География » Загальна характеристика Австралії


Реферат Загальна характеристика Австралії

>Австралія

(>загальна характеристика)


>Територія країни — 7686,8тис.км.Населення — 17,3млн.чол.Столиця — Канберра (310тис.чол.)Офіційна мова —англійська.

>Згідно ізрішенням уряду від января 1976 р. за кордономкраїна якщоназиватисяАвстралія, уряд —австралійським; а й усамій стране якщоназиватись —Австралійський Союз й уряд Союзу.

>Австралійський Союз — держава ускладіСпівдружності начолі ізВеликобританією.ДієКонституція від 1901 р. ізнаступнимизмінами йдоповненнями.

>Австралійський Союз —федерація, доякоївходятьшістьштатів:Новий ПівденнийУельс,Вікторія,Квінсленд,ПівденнаАвстралія,ЗахіднаАвстралія,Тасманія тадві територї:Північнатериторія таАвстралійськастоличнатериторія.

Глава держави — королеваВеликобританії (ізжовтня 1973 р.їїофіційний титул уКонституціїАвстралійського Союзу — королеваАвстралії,їїволодінь йтериторій), якоїпредставляє генерал-губернатор, щопризначається зарекомендацієюавстралійського уряду. Пригенерал-губернаторовієконсультативний орган —Виконавча рада, члениякоїпризначаються генерал-губернатором.Законодавча владаналежить федеральномупарламету ускладікоролеви (>представленої генерал-губернатором), сенатові йпалатипредставників.Виконавча владаналежитькоролеві вособі генерал-губернатора та уряду начолі ізпрем'єр-міністром.

>Кожен штат входити до Союзу нафедеративних засідках,має своюконституцію, парламент й уряд.

>Природніумови йресурси.Австралія —найменший материкземноїкулі.Протяжність його померидіану — 3100 км, а, попаралелі — 4400 км.

>Австралія —цегігантське плато,увігнуте уцентральнійчастині.Гірськіпідняттязаймаютьусього 5% територї.Уздовжсхідногоузбережжяпростягається система старихгір,об'єднаних подзагальноюназвою ВеликогоВододільного хребта.ЗахіднучастинузаймаєЗахідне плато, насходіякогоєневисокі міськіМакдоннелл й Масгрейв.

>Північнішецихгіррозміщеніпустелі: ВеликаПіщанапустеля такам'янистапустеляГібсона;південніше — ВеликапустеляВікторія. НапівдніЗахідного плато — плоскапосушливакарстоварівнинаНаларбор.

>Кориснікопалинидужерізноманітні. Узахіднійчастині країниєпокладирудноїсировини:заліза,нікелю,поліметалів,срібла, золота,марганцю,міді.Світовогозначенняпокладибокситівзосереджені напівостровіКейп-Йорк (>Уейна) та упівнічно-східнійчастиніПівнічноїТериторії (>Гов).

>Поклади йвидобутокнафтирозміщені уштатіКвінсленд (>Муні,Олтон), наостровіБарроу, нашельфібіля штатуВікторія (>Кінгфіш,Халібат,Баракута).

>Поклади йвидобуток газує уштатіКвінсленд (Рома), уЗахіднійАвстралії (>Гінгін,Донгара,Мандара), нашельфі штатуВікторія (>Марлін,Баракута).

>Найбільшіпокладикам'яноговугіллярозміщені усхіднихчастинахштатівНовий ПівденнийУельс таКвінсленд (>Ньюкасл йЛігтоу,Блератол йБлекуотер). Буревугіллявидобувають удолині р.Латроб уштатіВікторія.

Завиняткомнафти,країна собіповністюзабезпечуєосновними видамисировини дляпромисловоговиробництва.

>Тропічнийкліматхарактерний длявузькоїприбережноїсмуги упівнічній тапівденно-східнійчастинахАвстралії.Найбільшучастину країнизаймає зонасубтропічногоклімату.Лишекрайнійпівдень входити у зонупомірногоклімату.

60% територїАвстраліїзаймаютьбезстічні територї.Річковамережанайгустіша нао.Тасманія.Найбільшповноводнаріка країни — Муррей.РікицентральноїАвстралії немаютьпостійного стоку, їхньогоназивають ">кріками".ВеликіартезіанськібасейнирозміщеніміжЗахідним плато йсистемоюгір ВеликогоВододільного хребта..

>Рослинністьдужесвоєрідна. 75% всіхвидів —ендемічні.Найбільшпоширене дерево —евкаліпт /понад 600видів/.Засушливівнутрішнічастини материкапокритізаростями колючихнизькорослихчагарників, їхніназивають ">скребами".

>ЛісовіресурсиАвстраліїнезначні.Лісопокриті територї,включаючискреби,становлять 136,2млн.га,тобтоблизько 18%усієїплощі країни, із нихпродуктивніліси — 26,1млн.га.Підвпливомгосподарськоїдіяльностірослинністьдужезмінилась:з'явилисьєвропейськіплодові йлісові дерева,культурнірослини.

>Тваринний світлотакий жсвоєрідний, як йрослинний.Найбільшхарактерні —сумчасті (40видів). УАвстралію завезено багатовидівтварин ізіншихчастин світу, особливодомашніхтварин.

>Населення. До початкуєвропейськоїколонізації на материку мешкалоблизько 300 тис.аборигенів. На початку XVII ст.європеєцьВ.Янсзон,голландськиймореплавець,впершевідкривАвстралію.ФактичновдругевідкривАвстралію у 1770 р.англійськиймореплавець Джеймс Кук.Східнучастину континентувіноголосиванглійськимволодінням подназвоюНовий ПівденнийУельс.

>ПарламентомАнглії бувприйнятий закон простворення на територїАвстраліїкаторжнихпоселень.Першапартіязасланців буввисаджена насхідномуберезіАвстралії (>нинім.Сідней) 26 января 1778 р. У 1793 р. доАвстраліїприбулаперша група ">вільних"поселенців ізАнглії. За 1788-1850 рр. доАвстраліїприбуло 146 тис.засланців-каторжан (43,7% всіхприбулих) та 187 тис.вільнихпоселенців (56,3%).

>Динамікачисельності населенняАвстралійського Союзу така (умлн.чол.): 1881 р.— 2,5; 1901 р.— 3,7; 1921 р.— 5,4; 1954 р.— 8,9; 1971р.—12,7; 1992 р.— 17,3.Останнім годиноючасткаімігрантів узагальномуприрості населеннястановить 40%. У 1991 р. угалузяхгосподарстваАвстраліїнараховувалось 8,5 млн.зайнятих.Безробіттядосягло 11%.Австралійськіаборигени разом із метисамистановлять 1% населення (>близько 150тис.чол.).Громадянські права смердоті здобулилише у 1972 р.

Угалузяхматеріальноговиробництвазайнято 40% населення (із нихсільському йлісовомугосподарстві,мисливстві тарибальстві — 7,4%,гірничодобувнійпромисловості — 1,5%, уобробнійпромисловості — 23,2%, убудівництві — 7,9%/. 60%зайнято уобслуговуючихгалузях />включаючифінанси,торгівлю, транспорт йзв'язок,адміністрацію, сферупослуг).

УАвстраліїмістамивважаютьсяпоселеннялюдністю понад 1тис.чол. Умістахпроживає 86% населення країни.Найбільшіміста:Сідней (понад 3млн.чол.), Мельбурн (>близько 3млн.чол.),Брисбен (1млн.чол.),Аделаіда (900тис.чол.),Перт (понад 800тис.чол.), Канберра (310тис.чол.).Міста країнидужемолоді,найбільшіміста, як правило, —порти.

Зусього населення,зайнятого усільськомугосподарстві,фермери (>власники йорендарі)становлять 56%.Середня густотасільського населенняАвстралії —усього 0,2чол.на км .

>Господарство.СучаснаАвстралія —розвинутаіндустріально-аграрна держава, Яка входити у десяткунайбільшрозвинутихкраїн світу.Продукціявласногомашинобудуванняпокриває 70% всіх потреб країни у машинах таустаткуванні. Невиробляєтьсялишекапіталомісткапродукція,попитвсередині країни на якоїобмежений (>частинаенергосиловогоустаткування,складніспеціальніметалообробніверстати тощо).

>Завдякинаявностізначнихресурсівкориснихкопалин,вивізмінеральноїсировини ставшиважливоюстаттеюавстралійськогоекспорту.Країнавідіграєістотну роль усвітовомувиробництві таекспортіпшениці,м'яса,цукру,фруктів таінших продовольчихтоварів, атакожвовни.Усігалузігосподарстваконтролюютьсягігантськимимонополіями.

>Австраліявкладає своїкапітали угірничодобувнупромисловість,плантаційнегосподарство, сферупослугбагатьохкраїнОкеанії.

>Промисловість. Основаенергетики країни —вугілля,нафта й газ.Видобутоквугіллястановив 170 млн. т, із які 117 млн. тпішло наекспорт.Видобутокнафтистановив 22,6 млн. т (потреба — 38 млн. т),видобуток природного газу — 14,9млрд.м .

>Виробленоелектроенергії — 145млрд.кВт/год.Основнучастинуелектростанційстановлять ТЕС навугіллі та природногогазі.ГЕСрозміщеніпереважно угірськійчастиніСхідно-Австралійськихгір та нао.Тасманія.

Добрерозвинутагірничодобувнапромисловість. У 1990 р.видобуто 109,8 млн. тзалізної рудій,переважно уЗахіднійАвстралії (>родовищаМаунт-Голдсуерті,Маунт-Ньюмен,Маунт-Уелбек,Парабурду,Роб-Ривер,Хамерслі таінші).Зростаєпопит наавстралійську руду із боціЯпонії, КНР,Республіки Корея, Тайваню.

>Видобуто 40,4 млн. тбокситів,вироблено 10,8 млн. т глинозему, 1,2 млн. талюмінію.Виплавкамідістановить 316тис.т,нікелю — 67тис.т, кобальту — 3тис.т,видобуто 142тис.толов'яної рудій йвиплавлено 7,4тис.т олова.Виробництво вольфрамовістановить 1086 т,видобуток урану — 4163 т, із них 3723 текспортовано вЯпонію, ФРН,Республіку Корея, США,Великобританію,Бельгію таФінляндію.

>Видобуток золотастановив 242,2 т.Перероблено 5,7 млн. ткімберлітів йвидобуто 34,4млн.каратівалмазів,тобто 30%світовоговидобутку.

УАвстраліївиплавлено 6,6 млн. тсталі,виплавкачавуну — 5,8 млн. т,виробництво прокату — 3 млн. т.Найбільшіметалургійнікомбінатирозміщені умістахПорт-Кембла,Ньюкасл,Уайала,Куінана.

>Виплавкаалюмініюрозміщена умістах:Бел-Бей (>Тасманія),Карі-Карі,Йенор,Гренвіл (>Новий ПівденнийУельс),Порт-Хейнрі (>Вікторія).Виплавкаміді — уПорт-Кемблі,поліметали — уПорт-Пірі,Маунт-Айзі,виплавка золота,срібла йметалівплатиновоїгрупи — уПорт-Кемблі йМельбурні.

>Електротехнічнапромисловістьрозміщенапереважно напівденномусході країни. У страневиготовлено 3млн.шт.електромоторів, 177 тис.телевізорів, 360тис.шт.холодильників,394тис.пральних машин.

>Транспортнемашинобудуваннядостатньорозвинуте.Виробництвоавтомобіліврозміщене вМельбурні,Аделаіді,Джилонгу,Перті.Виготовленоавтомобілів 329тис.шт., із нихлегкових — 303тис.шт.

>Виробництвозалізничногоустаткуваннязнаходиться уНьюкаслі,Вулонгонгу,Літгоу, а й уСіднеї,Мельбурні,Брисбені.

>Найбільшісуднобудівельні заводі таверфірозміщенібіляСіднея, Мельбурна, уБрисбені,Девонпорті,Ньюкаслі,Уайалі.

>Сільськогосподарськемашинобудування несконцентроване упевних районах.Найбільші заводірозміщені упромисловихмістахпівдня йпівденного одразу ж.

>Хімічнапромисловість востаннідесятиріччяпройшластадіюзначноїдиверсифікації.Важливаїїгалузь —виробництвопромисловиххімікатів, кислот йвибухівки. Так,випусксірчаноїкислоти (100%)становить 1900тис.т.Цягалузьрозміщена такиммістах, якПорт-Пірі,Порт-Кембла,Ньюкасл,Літгоу.Випущено суперфосфату 3,2 млн. т,сульфатуамонію — 120тис.т.Виробництвофосфатнихдобривзосереджено уПорт-Кемблі,Ньюкаслі,Джилонгу таЯравілі (штатВікторія).Азотнідобривавиробляють уПорт-Кемблі,Брисбені,Ботані-Бей таін.

У странепродукують 716тис.тпластичних мас тасинтетичних смол (>м.Куінана).

>Целюлозно-паперовапромисловість яксировинувикористовуєімпортнудеревинухвойнихдерев, атакождеревинумісцевих дикоростучихлісів таспеціальних посадок ізшвидкоростучими породами. Най-більший районрозміщеннягалузі — штатТасманія (>містаБерні,Уеслі-Вейл,Девонпорт, Хобарт,Бел-Бейн).Виробництвопиломатеріалів у странестановить 3млн.м ,паперу — 401тис.т.

>Нафтопереробка танафтохімія наосновівласної таімпортноїнафтирозвинута умістах:Куінана (>ЗахіднаАвстралія),Джилонг (>Вікторія),Порт-Станвак (>ПівденнаАвстралія),Карнел (>Новий ПівденнийУельс),Брисбен (>Квінсленд).

Дляхарчовоїпромисловості характернаекспортнаорієнтація. Так,експортм'ясастановить до 45% йоговиробництва, олії до 50%, сиру — 45%,пшениці йборошна — до 80%,цукру — до 65%. Томунайбільшіцентрихарчовоїпромисловостірозміщені упортовихмістах.

>Виробляютьцукру — 3690тис.т,яловичини йтелятини —1774тис.т,баранини йягнятини — 524тис.т,свинини — 301тис.т, молока — 6282млн.літрів, олії — 96тис.т, сиру — 190тис.т, вина — 330млн.літрів. ШтатКвінсленддомінує увиробництвіцукру,ПівденнаАвстралія — вина.

>Найбільші підприємствалегкоїпромисловості />взуття, трикотаж,хутро,шкірянівироби,синтетичні волокна/розміщені великіпортовихмістах йпромислових центрахштатівНовий ПівденнийУельс йВікторія.

>СільськегосподарствоАвстраліївиділяєтьсявисокоютоварністю, широкимзастосуванням машин танайманої роботи.

Фермі, щомаютьвеликі ділянкиземлі,розміщеніголовним чином упосушливихвнутрішніхчастинах країни та напівночі, деекстенсивний методведеннягосподарствазумовлюєвикористання великихплощ.

Фермі, дегосподарствоведетьсяінтенсивно (>вирощуютьовочі,фрукти, ідевідгодівля молодняку),зосередженіпереважно упівденно-східній йпівденно-західнійчастинах та умежиріччіМуррея йМарамбіджі намасивахзрошуваних земель. Фермі ізприміським типомгосподарства (>свіже молоко,овочі)розміщенінавколо великихпромисловихцентрів.

>Процесінтенсифікації усільськомугосподарствіохопивтакігалузі, якмолочне йвідгодівельнегосподарство,вирощуванняовочів,фруктів, винограду,бавовнику, рису таінших продовольчих йтехнічних культур.Важливу рольвідіграєштучнезрошення.

>Поголів'явеликоїрогатоїхудобистановило 23,2млн.голів,овець — 169млн.голів, свиней — 2,8млн.голів. Начасткутваринництваприпадає 68%вартостіусієїпродукціїсільськогогосподарства.Найважливішоюгалуззютваринництвазалишаєтьсявівчарство (першемісце у світі запоголів'ям тапродукцієювовни).Найбільшачастинапоголів'яовецьзосереджена упосушливихчастинах країни наспеціальнихвівчарськихстанціях, щорозміщені наділянках усотнітисяч га, ізпоголів'ям 5-6 тис.овець.

>М'ясна великарогата худорбарозводиться утропічній йсубтропічнійчастинах країни. Заекспортомяловичини йтелятиниАвстраліяпосідає першемісце у світі.

>Спеціалізованімолочніферминевеликі (130—140 га),розміщені упівденно-східнійчастині країни танавколо великих міст.

>Птахівництвотакож добророзвинуте:розводять курей, менше —індиків й,зовсім мало — гусаків йкачок.Птахоферминевеликі зарозмірами йвузькоспеціалізовані.

У странерозводять коней (>скакових),верблюдів йбджіл.

>Землеробство.Підпосівамизернових,технічних,кормових культурзайнятоусього 2,7%використовуваного земельного фонду, ізякого 55%зайнятопосівамипшениці та 5,7%культурнимипасовищами,засіянимикормовими травами чизерновими у годівниціхудобі. ">Пшеничний пояс"простягаєтьсясмугою у 70-300 кмшириною відБрисберна уштатіКвінсленд доПівнічноїАвстралії.

>Збіросновнихсільськогосподарських культур:пшениці —14,4млн.т (>посівнаплоща 8,9млн.га), ячменю — 3,4 млн. т (>2,5млн.га),вівса — 1,98 млн. т (1,4млн.га), сорго — 1,1 млн. т (679тис.га), рису — 805тис.т (102тис.га),кукурудзи —222тис.т (60тис.га),картоплі — 1,03 млн. т (39тис.га),цукровоїтростини — 28 млн. т (313тис.га). Нарівнинахузбережжятропічноїчастини штатуКвінслендвирощуютьананаси,банани, манго,папайю , упівденній йпівденно—східнійчастинахузбережжя —цитрусові,абрикоси, персики,сливи, черешню. У болеепрохолодних районах, наплоскогір'ях —грушеві таяблуневі сади.

>Різноманітніовочівирощують таконсервують, чизаморожують (назрошуваних земляхмежиріччяМуррея таМарамбіджі).

До 95% виноградувирощується в штатахПівденнаАвстралія,Вікторія йНовий ПівденнийУельс.

>Майже весьбавовниквирощують уштатіКвінсленд.Збіряблук вАвстраліїстановить 344тис.т,цитрусових — 545тис.т, винограду — 608тис.т,родзинок — 64тис.т.Вироблено 286тис.точищеногобавовнику.

Транспорт.Довжинадержавнихзалізниць — 38,8тис.км,приватних — 5тис.км.Обсягперевезеньвантажів — 39млрд.т/км.Шосерозходятьсярадіусами відстоличних тапортових міст.Довжинаавтомобільнихшляхів — 840тис.км, із нихмаютьтвердепокриття — 470тис.км. АвтопаркАвстралії 8,4млн.машин, із них 6,6 млн. —легкових.

>Морфлот країниобслуговує в основному каботаж.Значнучасткузовнішньоторговельнихвантажівперевозять суднаіноземнихкомпаній.Найбільшіпорти:Сідней, Мельбурн,Ньюкасл,Порт-Аделаіда,Фримантл,Куінана.

>Повітряний транспортмаєвеликезначення як увнутрішніх, то й узовнішніхзв'язках.Компанія ">Куонтас", щоналежить уряду,має своївідділення великіаеропортах світу.Існує багатоприватнихавіакомпаній.Регулярнийзв'язок ізАвстралієюмаютьяпонські,американські,англійські,французькі,німецькіаіакомпанії.

Добрерозвинутий вАвстраліїтрубопровідний транспорт:нафто- йгазопроводи.Особливезначеннямаютьводопроводи назначнівідстані.

>Зовнішняторгівля.Головні з статтеюавстралійськогоекспорту —вугілля, золото,алюміній,залізна руда,нафта йнафтопродукти,вовна,пшениця,яловичина.

Уімпортіпереважаютьмашини йустаткування,транспортнізасоби,хімічнапродукція,тканини, папір,продуктихарчування,напої.

>ГоловніпартнериАвстралії:Японія,Великобританія, НоваЗеландія,Республіка Корея,Німеччина.


>ЛІТЕРАТУРА

1.Алисов М. У.,Хорев Б. З. Економічна та соціальна географія світу (загальний огляд): Підручник. — М.:Гардарики, 2001. — 704 з.

2.Безуглий У. У.,Козинець З. У.Реґіональнаекономічна тасоціальнагеографія світу:Посібник. – До.:Видавничий центр «>Академія», 2003. – 688 з.

3.Білорус Про. Р,Лук'яненко Д. Р. таін.Глобальнітрансформації йстратегіїрозвитку.Монографія. — До., 1998. —416с.

4.Географічнітаблиці:Довідковіматеріали. — Тернополі:Джура, 1998. — 230 з.

5. Географія

:Справ. матеріали — М.: Просвітництво, 1988. — 400 з.

6.ГілецькийЙ. РГеографія України.Соціально-економічна із основамитеорії:Підруч нік для 9 класу. — Львів:ВНТЛ-Класика, 2002. — 192 з.

7. Гладкий Ю. М., Лавров З. Б. Економічна та соціальна географія світу: Проб,учеб. дляю кл. середовищ. шк. — М.: Просвітництво, 1991 — 272 з.

8. Дубович І.Країнознавчийсловник-довідник. — Львів:Видавничийдім «>Панора мало», 2003. — 580 з.

9.Економічна йсоціальнагеографія світу:Навч.посібник / За ред. Кузика З. П. — Львів: Світ, 2002. — 672 з.

10. Світова економіка: Підручник — М.: Юність, 2002. — 734 з.

>11.Соціально-економічнагеографія світу. — Тернополі:Підручники йпосібники, 1998. — 256 з.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Західно-Сибірський економічний регіон
  >САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ІНСТИТУТ >ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗВ'ЯЗКІВ, ЕКОНОМІКИ Й ПРАВА Філія в
 • Реферат на тему: Заповідники Криму
  Асканія-Нова   Асканія-Нова — всесвітньо відома заповідник, єдина Європі куточок
 • Реферат на тему: Зарубіжна Азія
  Таблиця 10 - >Демографо-социально-економические показники світу, Зарубіжною Азії Показники
 • Реферат на тему: Зарубіжна Європа і Азія
  >Реферат на задану тему: "Зарубіжна Європи та Азія"   >ЗАРУБЕЖНАЯ ЄВРОПА Зарубіжна
 • Реферат на тему: Землетрус
  Землетрус як одне з небезпечних і руйнівних явищ природи, причини виникнення. Теорія тектоніки

Навігація