Реферати українською » География » Верхоянській район РЕСПУБЛІКИ Саха


Реферат Верхоянській район РЕСПУБЛІКИ Саха

>Верхоянський районреспубліки Саха


>Зміст

>Вступ

1.Промисловість

2.Сільськегосподарство

3.Енергетика

4. Транспорт

5.Торгівля

6.Житлово-комунальнегосподарство

7.Зв'язок

8.Охороназдоров'я

9.Утворення

10.Екологія таохоронаприроди

>Закінчення

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Верхоянський районрозташований напівнічномусходіРеспубліки Саха (>Якутія) вбасейнірічки Яна таїї приплив йвідноситься до числазаполярнихрайонів.Територія районускладає137тис. км 2.Уулусі (>районі) 30населенихпунктів, у томучислі 26сільських, 1 містоулусногозначення (>Верхоянськ), 2 селища (>Батагай йЕге-Хая).Центр улусу - селищеБатагай.Відстань відулусного центру достолиціреспублікиназемним шляхом1427км,повітряним -705км.

>Чисельність населенняВерхоянського району на 01.01.2008 р.складає 13684чол., у томучислі 0-6 років - 1587чол., 7-16 років - 2760чол., 16 - (>жін. -50) Чоловік -55 років - 6797чол., старше (>жін. - 50)чол.-55 років - 2540чол.Міське населення - 6612,сільське - 7072.Чоловіків - 6758чол.,Жінок - 6801чол.Кількістьпенсіонерів по району - 2540чол., З нихпрацюючих - 842.Кількістьсімейвсього 4865, із нихмалозабезпечених - 1783, у якихналічується 5173чол.

>Кількістьпідприємств,організацій таустанов всіх формвласності по району понад 200, нерахуючи ПП, IP й т.п. Це підприємствагірничодобувноїпромисловості,геології,авіатранспорту,ЖКГ,енергетики,електрозв'язку,поштового зв'язку,сільськогогосподарства,дорожньогогосподарства,закладиохорониздоров'я,освіти, культури,фізкультури й спорту,торгівлі й т.п.


1.Промисловість

>Розвитокпромисловостіактивізувалося із приходом натериторію району великихгірничодобувнихпідприємств: ВАТ ">Нижньо-Ленське",ТОВ "Зірка", ">АЛРОСА-Якутія",ЗПК "Полюс" -дочірнякомпанія ">Норнікеля",Російськакомпанія.

Стансправ вгірничодобувнійгалузі улусупродовжуєзалишатисяскладним. Золото на територї улусудобувають 2артілі й ВАТ ">Янгеологія".

Прирозглядіобсягіввидобутку золота вдинаміці,спостерігається збільшення 2007-гороці впорівнянні із 2006 фатальністю на19,6%.Артілямизахищений на 2007рік план позолотодобування 350кілограмівзолота.Фактично за 2007ріквидобуто 313,41кілограм, щостановить 89,55% відвстановленогорічного планового заподіяння.

>Змінаструктурифінансуваннягеологорозвідувальнихробіт востанніп'ять роківвпливає й наперспективирозвитку підприємстваГУГГП ">Янгеологія" (>тепер ВАТ ">Янгеологія").Припиненняфінансування із бюджетуРеспубліки Саха (>Якутія) поставило запитання про статус підприємства, як державногоунітарного.Отриманнязамовлень нагеологічневивченнянадр зарахунок федерального бюджетувідбувається наконкурснійоснові й багато вчомувизначаєтьсякадрової та Сучасноїтехнічноїоснащеністю.

>Останній чинник якщогративирішальнезначення приотриманнізамовлень нагеологорозвідувальні роботи із боціприходять урегіоннадрокористувачів.Усіцітенденції особливопроявилися удвічі рокта. Завідсутностізамовлення ізсторін іРеспубліки Саха на 2007 р.збільшуєтьсяобсягфінансування зафедеральноюпрограмою в 1,5 рази (112,7 млн. крб.) порівняно ізминулим фатальністю.Практично у 8разів (273,0 млн. крб.) Угрошовомувираженнізростаютьобсягиробіт зазобов'язаннями ізнадрокористувачами, щоприйшли у наше район нанайбільшвеликіродовища золота (>Кючус, КДК "Полюс") йсрібла ("Прогноз", ВАТ "ГазтекІндустрія ").

>Зростаєобсягробіт й вфізичномувираженні. Збуріння в розмірі 5разів, погірськихробіт в 1,5 рази.Ці заподіяннявикликаютьнеобхідністьрізкогооновлення тамодернізаціїосновнихзасобів. Употочномуроціплануєтьсянаправити націцілі 30 млн.рублів (більше, ніж заостанні 10 років).Необхіднооновленняавтотракторного парку, бурового комплексу,включаючизакордоннеобладнання,проведеннямодернізаціїобладнання нааналітичних роботів,кадрове забезпечення,підготовкафахівціврізногопрофілю,залученнядосвідченихгеологів,буровиків,гірників ізіншихрайонів країни, змінусистеми оплати роботи.

>Середньо-Нельгесінская йЯнський партіїзабезпечилиоцінку ресурсногопотенціалу золота йсрібла уЗахідномуВерхоянье.Продовжуєгеологічневивчення перспективного районуБерелехскаяпартія (>родовищеКімпіче).КоріннупереоцінкуАдичанскойзолотоносноїзони нарудне золотоздійснюєЛазовськогопартія.

Уструктурісобівартостіробіт вданійгалузі,також як й віншихгалузяхпростежуєтьсятенденція збільшеннячасткиматеріальнихвитрат, у томучислі,перш навитрат,пов'язаних ізформуваннямосновнихфондів,споживанняменергоносіїв.

2.Сільськегосподарство

2007рікєзавершальним фатальністювиконанняПрезидентськоїпрограмисоціально-економічногорозвитку селаРеспубліки Саха (>Якутія) на2002-2007роки.Основнийпершочерговимзавданням іншогоетапуреалізаціїзазначеноїпрограмиєстворення умів дляпоступальногорозвиткусільськихтериторій ізурахуваннямспецифіки переходу намісцеве самоврядування напоселенськоїрівні. Уостанні 2 роктаповені негативновідбилися насільськомугосподарстві району, у зв'язку ізцимпозитивнізміни відвиконанняпрограмиторкнулися не усісторонигалузі.Низькарентабельність,взаємнінеплатежі,збитковістьбільшостісільгосппідприємств,нерозвиненістьринковоїінфраструктури,високийрівеньзносуосновнихфондів не дозволиливийти нарівеньсталогорозвиткуекономікиагропромислового комплексу району.

У годинупріоритетнимє запитаннязбереженнячисельностісільськогосподарськихтварин,навіть на шкодудинамікуобсягіввиробництваваловоїпродукції.Станом на 1грудня 2007 року у всіхкатегоріяхгосподарств районує 5617голів ВРХ, до тогочислі 2862голівдійнихкорів.Поголів'я конейсклало 7530голів,поголів'яоленівскладає 4181голів.Поголів'я свиней 413голів.

За 11місяців 2007 рокувиробленонайбільшепродукції: молока 5559,1тонни,м'яса - 834,6тонни,яєць 57 тис. штук.

ЗакупленосільськогосподарськоїпродукціїзаготівельнимипідприємствамиСГВК "Полюс холоду" йСГВК ">Верхоянье":

молока - 3449,1тонни (прирічномуплані 3355 тонн,виконання 102,8%);

м'яса - 58,2тонни (прирічномуплані 300 тонн,виконання 19,4%).

>Відповідно доПостанови уряду РФ від 30.01.2003 року № 52 "Прореалізацію ФЗ" Профінансовеоздоровленнясільськогосподарськихтоваровиробників "у ПК"Арилах "проведенареструктуризаціяборгів.Поголів'ятваринцихгосподарствзбережено дляподальшогорозвитку.

>МУП ">Кінний завод"Сартанські "передано увласність МО"Верхоянський район ">Республіки Саха (>Якутія)відповідно доПостанови урядуРеспубліки Саха (>Якутія) № 612 від 28.09.2003р."Пробезоплатну передачуоб'єктів державноївласностіРеспубліки Саха (>Якутія) вмуніципальнувласністьМуніципальногоутворення"Верхоянський улусРеспубліки Саха (>Якутія) ".

>Відповідно до №131-ФЗ, атакож Законом РС (Я) "Пророзмежуванняпредметівведення йповноважень,об'єктівмуніципальноївласностіміжмуніципальнимиутвореннями вРеспубліці Саха (>Якутія)МУП"Янський коня "безоплатно булипереданісільськогосподарськітварини МО "Адичінскійнаслег ".

3.Енергетика

За 11місяців 2007 рокупромисловимипідприємствами районувиробленопродукції вдіючихцінах (без ПДВ йакцизів) на суму 380,09 млн.рублів.Основнучастку взагальномуобсязіпромисловоговиробництвазаймаєвиробництвоелектроенергії -164,78 млн. крб. (43,4%). За 11місяців 2006 рокувироблено 32,9 млн. кВт рікелектроенергії.

У рамкахреалізаціїпрограмирозвиткуенергетикиВерхоянського району у 1півріччі 2007 року потехнічномупереозброєнню ймодернізаціїелектростанційвелосябудівництво тапідготовка довведення 2007-го рокудизельноїелектростанції на 1,0 МВт ус.Бетенкес.Почаласярозробкапроектно-кошторисноїдокументації набудівництводизельноїелектростанції на 10 МВт в п.Батагай ізвведенням в 2008році.

У іншомукварталі вдію введеноновуДЕС ус.Бала, проведеназамінаЛЕП вусьомуселищі. У з.ТомтортежпроведеніЛЕП відновоїДЕСсумарноюпотужністю на 600 кВт (>введеної вдіювосениминулого року), доспоруджуваної школи,підключено двапідвищуютьелектротрансформатора на 10 кВт.

Для забезпеченнянеобхідного балансупотужностейдизельнихелектростанційВЕС ВАТ ">Сахаенерго" проведенопланові роботи позабезпеченнюсталої роботиДЕС:середні йкапітальніремонти, збільшенняпотужностей, атакожзаміни дизель -генераторів внаслегах.

Проведено роботи ізелектроустаткування,ВЛ й ТП на суму 2660,5 тис.рублів. про IIкварталі 2008 рокуплануєтьсязавершеннябудівництва12-квартирногожитловогобудинку дляпрацівниківВЕС ВАТ ">Сахаенерго".


4. Транспорт

Заперіод із января по листопад 2007 рокуавтомобільним транспортом перевезеновантажів улусу 249,7тисячі тонн, щоскладає 111,6% дорівняминулого рокувантажообігсклав 20952800тонно-кілометрів чи 110,8%рівняминулого року. Заданимпоказником наш районпосів 8місце заРеспубліці.

  >2005р. >2006р. 11місяців2007р.
>Перевезеновантажів, тис. тонн 30,7 261,5 249,7
>Вантажообігпідприємствавтом. транспорту,тис.тонн-км 2302 27988,5 20952,8

Дляорганізаціїпасажирськихперевезеньміжнаселеними пунктами улусуАдміністрацієюмуніципальногоосвітипридбані дваавтобуси, один із які уже працює налініїБатагай -Авіапорт -Еге-Хая -Юттях. Інший автобуспереданий ворендуІПРожин дляздійсненнявнутрішньорайоннихпасажирськихперевезень за маршрутомБатагай -Ельгетск -Черюмча -Сайди.

5.Торгівля

По району в сферіроздрібноїторгівлі улусуфункціонує понад 70торговихточок. Ззагальноїкількостіторговельнихорганізацій лише 3 чи 4,7%ставляться до великим йсереднімпідприємствам.Решта 92,5% -індивідуальнепідприємництво чиприватний сектор.Крім цього уулусномцентрідіє 1речовийринок (>будівля ДК) та 1теплийречовийринок подкерівництвом ВПГорохів.

>Динамікаосновнихпоказників оборотуроздрібноїторгівлі тагромадськогохарчуванняпредставлені внаступнійтаблиці:


  >2005р. >2006р. >11месяцев2007р.
Оборотроздрібноїторгівлі, тис. крб. 44280 290945,3 327559,1
Оборотгромадськогохарчування 3433,9 13681,3 19883,9

Оборотроздрібноїторгівлі засічень - листопад 2007 рокусклався урозмірі 327,5 млн. крб. йзменшився на 3,7% впорівнянні ізаналогічнимперіодомминулого року. Урозрахунку на свою душу населення оборотсклав 26416,1рублів.

Уструктуріроздрібного продаж продовольчихтоварівпереважалим'ясо,ковбаса,риба, оліютваринне йрослинне, молокосухе,борошно,цукор, крупа,картопля,овочі.

Оборотгромадськогохарчування за 11місяців 2007 рокусклав 19,9 млн.рублів. У % досічня-листопада 200 7 року оборотгромадськогохарчуваннястановить143,6%.Частка великих йсередніхпідприємств вобсязігромадськогохарчуваннястановить 20%. Урозрахунку на свою душу населення оборотгромадськогохарчуваннясклав 1603,5 рубля.

>Основніпараметривиконанняплановихзавданьвиробництванайважливішихвидівпродукціїосновнимитоваровиробниками улусу уявлень унаступнійтаблиці:

>Назвапродукції

>Од.

>вим.

>МУП ">Верхоянье-Ас" ВАТ ">Заполяр'я" >СГВК "Полюс холоду"
План на 11міс. Факт за 11міс. % План на11мес. Факт за11мес. % План на11мес. Факт за 11міс. %
>Хліб йхлібобулочнапродукція т 246,0 250,3 101,7 201 180 89,5      
>М'ясо йсубпродукти 1категорії т 20 10,32 51,6            
>Цільномолочнапродукція т 682 721,2 105,7       378 316,6 83,7
Оліятваринне т 54 49,88 92,4       66 57,1 86,5
>Макароннівироби т 38 37,12 97,7            
>Товарнапродукціярибна т 10 11,48 114,8            
>Ковбаснівироби т 22,5 21,06 93,6       4,5 0,5 11,11
>Кондитерськівироби т 29,5 24,72 83,8 7,5 3,7 49,3      
>Мінеральна вода >тис.л 24 34,21 142,54            
>Безалкогольнінапої >тис.л 19 18,97 99,8            

У 1півріччі 2007 року булиукладені:УгодаміжДержавнимКомітетом РС (Я) ізторгівлі йматеріально-технічнихресурсів про забезпеченняпродовольчими товарами длядержавних потреб у рамкахдостроковогозавезеннявантажів доРеспубліки Саха (>Якутія) (зацієюугодоюукладеніконтракти назакупівліміж ВАТ ">Якутоптторг" й ГУП ">Верхоянскторг",МУП ">Верхоянье -Ас" вчастині забезпеченнябюджетополучателейпродовольством), атакожУгоду про забезпеченнянафтопродуктами длядержавних потреб у рамкахдостроковогозавезеннявантажів доРеспубліки Саха (>Якутія).

6.Житлово-комунальнегосподарство

>Муніципальнеустанова ">Житлово-комунальногогосподарства"Верхоянського районуорганізувалося із 1 января 2007 року напідставірозпорядженняадміністраціїВерхоянського району №33-р від 24 января2007року.Підприємствонадаєжитловіпослуги ізвивізногоканалізації,саночістке татехнічногообслуговування вп.Батагай,с.Юттях, п.Есе-Хайя,с.Сайди,с.Боронук,м.Верхоянськ.Кількістьобслуговуванихбудинків432.Зносжитлового фондустановить 60%.Технічнимиумовамиутриманняжитлового фонду, при такомувідсоткузносу,потрібенкапітальний ремонтвсьогожитлового фонду.

За 2006рікобсягвивізногоканалізаціїсклав 363487,2 м,вивезено сухогосміття,ТПВ,МБО 25675,4 м.Невиконання плану ізвивізногоканалізаціїпояснюється шлюбомспецавтомашин,зносом автопарку. Зметоюполіпшення роботи підприємства, бувпридбана спецмашинаАСМ.Придбані спецмашина ">Камаз"АСМ й УАЗ дляаварійно-ремонтноїслужби, в даний годинуперебувають уЯкутську.

За 2006рікнарахованоквартплати 8460475,28 крб., Знеїсплачено 6745271,99 крб., Колистановить 79% віднарахування.Субсидійнараховано на суму 215 959 крб.,Сплачено 149 684 крб., Колистановить 69% віднарахування.Пільгиоформлені на суму 790550рублів, із нихсплачено 787 176рублів, щоскладає 99%.

>Головнимпідприємством району ізнаданняпослуг ізтеплоенергії таводопостачанняєфілія ГУП ">ЖКГPC(Я)".Підприємствообслуговуєпп.Юттях,Еге-Ха я,Авіапорт,Боронук,Сайди,м.Верхоянськ йрайонний центрп.Батагай. УфіліюВерхоянського районуГУПЖКГ РС (Я)входять 9ділянок:п.Батагай,м.Верхоянськ,п.Еге-Хая, п.Юттях,с.Боронук,с.Сайди (із01.09.2006гфіліянадаєпослугищетрьомнаселеним пунктахп.Бетенкес,п.Бала,п.Хайисардах).Середньообліковачисельність 376 Чоловік.

Наобслуговуванніфіліїзнаходяться 25котелень, із них 24 навугіллі, 1 насироїнафти.Кількістькотлівстановить 97 штук,протяжністьтепловихмереж 102,7 км,мереж холодноговодопостачання 31 км.обслуговуєтьсяжитловий фондскладає 122,1 тис.м, до тогочислімуніципальний 114,3тис.м,приватний сектор 7,8тис.м,чисельність які проживають 5970чол.

>Капітальний ремонт із котельногогосподарства тамережводопостачаннявиконаний на суму 2995,6 тис.рублів, ізводопостачання 327,8 тис.рублів.Відремонтованотепловихмереж 2799 м,мережводопостачання 1957 м.

За 2007рікреалізаціятеплоенергії пофіліїВерхоянського району "ГУПЖКГ PC (Я)"склала 132 356 Гкал, у томучислі пожитловому фонду 79928 Гкал; подано води вмережу 483,9 тис. м, у т.ч.гарячої 175,2 тис. м,холодної 308,7 тис. м.

За 2007рікнарахованоквартплати на суму 21803303,4рублів,сплачено 23788641,28рублів. Зарік оформленосубсидій на суму 686 366рублів.

Унавігацію 2007 завезеновугілля 51 701 тонн,сироїнафти 944,0089 тонн,завезеннявугіллястановить 100% відпотреби (безурахуваннязновуприйнятихкотелень, потреба якіскладає 1179,4 тонн), анафта 52,5%.

7.Зв'язок

У 2007році булиздані вексплуатацію 3цифрових АТСМ-200 йЗСССVSAT йнаселених пунктах Балу,Суорд йБарилас.На початку июля бувзаміненийручнийкомутатор ">М-60" наЦМК "Маком".

У рамкахНаціонального проекту ">Освіта" буввстановленийінтернет у школахнаселених пунктахБатагай,Сайди,Юнкюр,Улахан-Кюель, Балу,суорд,Барилас йТомтор.

>Встановлено 24універсальних таксофона у всіхнаселених пунктахВерхоянського району.

Проведенокапітальний тапоточний ремонтлінійно-кабельнихмереж зв'язку йповітрянихліній на суму 1187 тис. крб. безурахування ПДВ. Дляпроведення ремонтуЛКСвитраченіматеріали на суму 482 тис. крб.

Проведенозаміна 100 опор.Відремонтованотехнічнийбудинок у п.Батагай на суму 468,8 тис. крб до тогочисліматеріали 269 тис. крб.Здана вексплуатаціюземнастанціясупутникового зв'язку ">Сарду-5".

>Всіпослуги зв'язкунадаються ВФ ВАТ ">СахаТелеком".

8.Охороназдоров'я

МУ ">ВерхоянскаяЦРЛ" працює заСтатутом МУ ">ВерхоянскаяЦРЛ"Верхоянського району тамаєліцензії наздійсненнямедичноїдіяльності ізтридцятидев'яти видах й подіяльності,пов'язаної ізобігомнаркотичнихзасобів йпсихотропнихречовин.Отрималисанітарно-епідеміологічнийвисновокщододіяльності,пов'язаної ізвикористаннямзбудниківінфекційнихзахворюваньтретьої-четвертоїгрупипатогенності йгельмінтами, наексплуатаціюджереліонізуючоговипромінювання (>рентгенологічнікабінети).

2007 бувши сяпершиметапом пореалізаціїнаціональногопріоритетного проекту ">Здоров'я".Величезна робота проведеназдійсненню цого проекту.

>Всього врайоніпрацюють 37лікарів.Укомплектованістьлікарями врайоні71%.Сертифікована - 86,8%.Категорійність - 50%. На даний годину немаєдільничнихлікарів уАдичінской,Дулгалахской йБорулахскойдільничнихлікарнях, атакож немаєлікаряокуліста,лор-лікаря.Післязакінченняінститутуприїхали 3лікаря-інтерна.Середній медперсоналвсього - 179осіб,укомплектованість - 83%. Зазакінченняколеджуприбуло 5фахівців.Сертифікована - 82,6%Категорійність -38,5%.Запрограмоюпідготовки таперепідготовкилікарів тасередньогомедичного персоналу зарікнавчено 15лікарів. З них як напервиннійспеціалізації 4лікаря; ізсертифікаційних циклам 10лікарів. На курсахпідвищеннякваліфікації 1лікар.Первиннуспеціалізаціюпройшлилікар-уролог,лікар-стоматолог-ортопед,лікар-профпатології.

За 11місяцівнародилося -139дітей.

Зазвітнийрік:

  >всього %
>Народжуваність 139 10,6
>Загальнасмертність 141 10,7
>Малюковасмертність 1 7,8
>Природнийприріст - 0,1

>Народжуваністьзменшилася впорівнянні із2006роком на 50осіб.Зменшиласясмертність - 7,2

>Аналіззагальноїсмертності по району: напершомумісці -хворобисистемикровообігу, на іншому -зовнішні заподійзахворюваності та смерти, натретьому -онкозахворювання.

>Загальназахворюємо ость:751.1.Упорівнянні із 2006 фатальністюзменшилася.Первинназахворюваність -62,4.Первиннийвихід наінвалідність - людина.

>Захворюваність натуберкульоз врайоні на 100тисяч зваселенія -137,5.Впершевзяті наоблік -18.Бацилярниххворих по району - 2 особини,впершевиявлених.ОхопленняФЛГобстеженням - 65%.

9.Утворення

Урайоніфункціонує 21 школа: 13середніхшкіл, 1основна, 1корекційна, 3школи-ДОУ3.Всьогоучнів - 2579.Дошкільнихосвітніхустанов - 23,вихованців - 1197. 4додатковихосвітніхустанови: 2 - ДЮСШ, 1 -УДЦ, 1 -ЦДЮТіК.Всьогопедагогів-642, із нихвчителів-466,вихователівДОУ-176.

63,5% учителівмаютьвищуосвіту, 34% -середню спе-ціальнуосвіту. 47% учителівмаютьвищу тапершукатегорії. МУУОщорічноукладає домов ізвипускникаминавчальнихзакладів. У 2005-2006навч /рікприбуло 13молодихфахівців ізвищоюосвітою - 8, ізсередньоюспеціальною - 5. У 2006-2007навч /рікприбуло - 28, ізвищою - 16, ізсередньоюспеціальною - 12.

>Створені тадіють Радакерівниківосвітніхустанов,муніципальними радами пореалізаціїнаціонального проекту, Центрдистанційноїосвіти,піклувальні заради,громадськенауковетовариство учителів,учнів (>науковихспівробітників),Асоціаціївчителів-предметників,Асоціаціямолодих учителів.

>Розроблені таприйнятіКомплекснапрограмарозвиткуосвіти наперіод 2005-2010 рр.., Програму ">Профілактикабездоглядності" таправопорушеньсереднеповнолітніх,програмаформування культури здорового життя восвітніх заставах наперіод 2004-2008 рр..

Урайоні 14освітніхустановпрацюють врежиміекспериментального майданчика, із них 4мають статусреспубліканськоїекспериментального майданчика,3-статус кандидата наРЕП,8-статусмуніципальноїекспериментального майданчика.

>Прийняли доля навсеросійськомуконкурсішкіл, активновпроваджуютьінноваційніосвітніпроекти.Володарем гранту Президента РФ сталаБорулахскаязагальноосвітняагротехнічнасередня школа.

>Школи районупрацюють занавчальними планами РС (Я), по базисногонавчального плану (>2005р.)працюють 8шкіл.Навчальніпрограми із всіхпредметіввиконаніповністю.

>Профільненавчання вВерхоянськрайоні в 2006-2007навчальномуроці.У 2006-2007навчальномуроці вВерхоянськрайоніфункціонували 4профільні школи:Верхоянская,Борулахская,Батагайская йЕльгетскаясереднізагальноосвітні школи, в якінавчалися упрофільнихкласах 148учнів.УБатагайскойсереднійзагальноосвітнійшколічотирипрофільнихдесятихкласи:природничо-науковий (18учнів),гуманітарний (19учнів),фізико-математичний (21учнів) йпедагогічнийклас (8учнів).

>Результатизасвоєннядержавнихпрограм.

>Класи >Успішність >Якість
>1-1Укласи 99,7% 54,7%
>У-!Хкласи 98,3% 35%
>Х-Х1класи 99,7% 32%
По району 99,3% 41%

>Охопленнядошкільноюосвітою порайону-82, 1%, у томучислідітей5-річноговіку-98, 7%.


>Результатипідсумковоїатестаціїучнів.

>Випускники >Всього накінець року >Пройшлипідсумковуатестацію йотрималиатестати
 >Усього У т.ч.особливогозразка
>Кількість % >Кількість %
>1.Основногозагальноїосвіти (9клас) 244 240 98,3% 1 0,4
2.Середньої (>повної)загальноїосвіти (11клас) 264 264 100% 4 1,5
разом: 508 504 99,2% 5 1,9

>Отримализагальнусереднюосвіту 264випускників, із нихнадійшли: УВНЗ-и-91 (34,5%),ССУЗ-и-88 (33,3%),НВО-49 (18,5%)

ЗметоюпропагандиЗСЖ,фізичної культури й спорту,підвищеннямасовості,майстерностіучнівпроводятьсярізні заходь.

10.Екологія таохоронаприроди

ЗазвітнийперіодВерхоянськийТКОП вгалузіохорони атмосферногоповітря проведеноперевірку ВАТ ">Янгеологія", под годинуперевіркиз'ясувалося, що проект ПДВ по атмосферномуповітрю написань йзнаходиться наекспертизі, а проект ПДВ повідходах черезскрутнефінансовеположення оплатили лише 2007-го й в даний момент настадії розробки.

Приплановійперевірці входісанітарногодвомісячника, було бперевірено 2складиПММ: ВАТ ">Сахаенерго" йФіліїБатагайскойнафтобази ВАТ ">Саханефтегазсбит" на територїданихпідприємств булинезначнізабруднення йпатьокиПММ,виданіприписи буливиконані в рядків.

Зохоронитваринного світуВерхоянськийТКОП проведено 28перевірок,всьоговиявлено 12порушеньтваринного світу. Уходіперевірок проведено 16рейдів помисливськихугідь й поООПТ.Перевірено 27фізичнихосіб щодобраконьєрства.Буливиявленіпорушення.

Проведено заходь ізохорони земельніресурсів йвідходів. У п.Батагай брали доля в 24комісіях ізвідведення земельніділянок подприватнігаражі,теплиці,магазини; ізкомісією:улускомземом,лісгоспом, УДЗ та СР,ВУЦГСЕН. ПроведенопозаплановіперевіркиВЕС ВАТ ">Сахаенерго",ДЕС п.Батагай,с.Сайди, з. Балу,с.Улахан-Кюель,порушень немає.

Зохорони водного фондуВерхоянськийТКОПпідтверджено 3об'єкти й 8водокористувачів ізохорониводнихоб'єктів, із 7обліковиходиницьпідтверджено3.Запопередженняпротівопадовковойситуації булиперевіреніскладиПММ:філіїБатагайскойнафтобази ">Саханефтегазсбит",ДЕС з.Бетенкес,виписаноприпис.ПеревіреноБатагайскаянафтобаза у зв'язку ізпідготовкою донавігаційногоперіоду,порушеньнемає.У ВАТ ">Янгеологія"перевіренівідстійники йдамби, щоперекочуєтьсявилившивідпрацьованих вод,порушень немає.


>ВИСНОВОК.

Програмусоціально-економічногорозвитку МО ">Верхоянський улус" на 2004-2008 роктарозроблена напідставіПостанови урядуРеспубліки Саха (>Якутія) від 15серпня 2002 № 412 "Прореспубліканськупрограму державноїпідтримкирозвиткумуніципальнихутворень йстворення умів дляреалізаціїконституційнихповноважень місцевого самоврядування".

Метапрограми -створеннясприятливогосередовища для життя, ідіяльностігосподарюючихсуб'єктів,підвищеннярівня життя населення зарахунокзбереження тарозвиткугалузейекономіки,подальшогополіпшення їхнідіяльності дляжиттєдіяльності улусу,

>підвищеннярівня життя населення зарахунокзбереження тарозвиткупідприємствіснуючихгалузейвиробництв,раціональноговикористанняматеріальних,технічних,фінансових йтрудовихресурсів, атакожперетворення їхнього насамостійнийекономічнийчинникрозвиткувсього комплексу МО ">Верхоянський улус (район)".

Програмурозроблена наосновіаналізу умів тареальнихресурсіврозвитку улусу шляхоміндикативногопланування, ізурахуваннямреальнихможливостейадміністрації улусу,суб'єктівгосподарювання,виробничихпотужностейосновнихгалузейекономіки.

Урезультатіреалізаціїосновнихзаходівпрограмисоціально-економічногорозвиткумуніципальногоосвітиочікується збільшеннянаступнихпоказників:обсягпродукції,валовийпромисловапродукція,валовапродукціягосподарства,дохід на свою душу населення,середнязаробітна плата,показникисільськогогосподарства (>поголів'я коней,поголів'я ВРХ).

Упроцесіреалізації Програминеобхідновирішититакіосновні заподіяння:

стабілізаціяфінансово-економічноїдіяльностігосподарюючихсуб'єктів,створенняпередумов дляподальшогорозвиткугалузейекономіки улусу;

наосновірозробленихбізнес-проектівпередбачаєтьсязалученняінвесторів йнадрокористувачів йдомогтисяприйняттяПостанови урядуреспубліки запріоритетниминапрямамирозвиткуосновнихгалузейекономіки улусу:

-гірничодобувноїпромисловості -перехід наосвоєнняруднихродовищ золотаКючус,Кисилга,В'юн,поліметалів Прогноз,Аркачан йСентачан;

-розвитокелектропостачання улусу шляхомбудівництвагідроелектростанції;

-капітальногобудівництва -включити йпризвестифінансування ізІнвестиційного бюджетуреспублікибудівництвашкілп.Батагай, Боруля,об'єктиохорониздоров'ябудівлютерапевтичноговідділенняЦУБ,поліклінікам.Верхоянськ,об'єктижитла 8-місячного, 48 кв.будинкуп.Батагай,

-дорожньогобудівництва -цілорічна дорогаБатагай-Тополине,Батагай-Стрілка;

-сільськогогосподарства -модернізація татехнічне забезпеченнякормозаготівельнаробіт,відновленнязруйнованоїповіннюрічнимлугомеліоратівнойсистеми;

-житлово-комунальногогосподарства -оптимізаціятепловихмереж тарозробкапрограмирозвиткуводопостачання таводовідведення населення улусу;

комплекснийрозвиток місцевоговиробництва,споживчогоринку улусу;

визначенняпершочерговихзаходівпідтримки тасоціальногозахистумалозабезпеченихверств населення,підвищеннярівня життя населення.


Списоквикористаноїлітератури

>1.Соціально-економічне становищеВерхоянського улусу за 2007 р. -Комітет державної статистикиРеспубліки Саха (>Якутія),2007р.

>2.Концепціясоціально-економічногорозвиткуВерхоянського улусу на 2001 - 2006 рокта -АдміністраціяВерхоянського улусуРеспубліки Саха (>Якусімаку),п.Батагай, 2002

>3.СтатистичнийщорічникРеспубліки Саха (>Якутія).Офіцеравізуальневидання -м.Якутськ,2007

>4.Основніпоказникиагропромислового комплексу РС (Я) -Міністерство з / р РФ, ФДМ "Центрринковоїінформації АПК",Дальфіл "Центрринковоїінформації АПК",Якутськ, 2006

>5.СтатутВерхоянського районуРеспубліки Саха (>Якутія).

6. Програмусоціально-економічногорозвитку МО ">Верхоянський улус" на 2004-2008 рокта.


Схожі реферати:

Навігація