Реферати українською » География » Вугільна промисловість України и Польщі: сучасний стан та перспективи


Реферат Вугільна промисловість України и Польщі: сучасний стан та перспективи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Вугільнапромисловість України йПольщі:сучасний стан таперспективи


>Вступ

УЄвропі насьогодні лишедві країни, – Україна йПольща, –зберегливугледобувнупромисловість, котра працює як дляенергетичного, то й дляметалургійного сектораекономіки. При цьомуякщоПольща практично завершилаїїреструктуризацію, то Українащепродовжуєцей процес. ТомудосвідПольщі взазначенійгалузієдужецінним для України.Статтявисвітлює стан,проблеми іперспективи української йпольськоївугільноїгалузі,міститьвисновки тарекомендаціїщодоподальшихкроків уреформуванні українськоївугільноїпромисловості ізурахуванням польськогодосвіду.


1.Світовавугільнапромисловість

Усвітовійекономіцівугіллявикористовується якосновнийенергоносій,посідаючитретюпозицію заобсягамивикористання посленафти та природного газу.

Усвітовомувиробництвіелектроенергіїчасткавугілля – (2001 р.) – 39,1%, природного газу – 17,4%;гідроенергії – 17,1%;атомноїенергії – 16,9%;нафти – 7,9%. УкраїнахЄСчасткавугілля увиробництвіелектроенергіїнижча – 15–27%, в Україні – 26%.

>Світовізапасивугілляєнайбільшимисеред горючихкопалин й вперерахунку нагорючепаливоскладають 66% їхнізагальногообсягу.

Нанафтуприпадає 18%, на природний газ – 15%. У Україніціпоказникистановлятьвідповідно 95,4% 2 й 2,6%.

>Найбільшізагальніресурсивугіллязнаходяться США, КНР,Росії,Австралії,Канаді, ФРН, ПАР,Великобританії,Польщі,Індії, Україні.

Запрогнознимиоцінкамисвітова потребавугілля в 2010 р. складі 4293 млн. т, при цьому на країниЄСприпаде 2057 млн. т,ЗахіднуЄвропу – 406,СхіднуЄвропу – 610,Північну Америку – 1040 млн. т.

>Видобутоквугіллявідповіднодосягне 4300 (весь світло), 2013 (>ЄС), 122, 607, 1285 млн. т,імпорт – 630, 352, 290, 36, 19 млн. т,експорт – 637, 308, 5, 33, 270 млн. твідповідно.Імпорт уЗахіднуЄвропувиросте із 150 до 290 млн. т. Навиробництвоенергії вкраїнахЄСвитрачається 60%вугілля, у світі – 45%.Найбільшимивугледобувнимикраїнами вцейперіод будуть:Австралія,Індія, Китай,Польща, ПАР,Росія, США, Україна.Вони будутьдаватиблизько 85%кам'яноговугілля.ЧасткаЄСзменшиться із 52% (1990) до 46% (2010).


2.Вугільнапромисловість України

 

2.1Запасивугілля в Україні

Загеологічними запасамивикопноговугілля Українапосідає першемісце вЄвропі івосьмемісце у світі.Розвіданізапасивугілля в Україніскладають 34,0 млрд. т у. п. чиблизько 50 млрд. т (станом на 1998 р.).Прогнознізапаси –близько 120 млрд. т. Уструктурібалансовихзапасівпредставлені усі марки відвугілля бурого довисокометаморфізованихантрацитів.

>Питома ваги мароквугілляскладає (%): бурі (Б) – 6,6;довгополуменеве (Д) – 22,4;газове (Р) – 36,1;газово-жирне (>ГЖ) – 4,1%;жирне (Ж) – 4,7%;коксівне (До) – 3,1%;опісненеспікливе (ОС) – 3,3%;пісне (П) – 8,4;антрацити (А) – 11,3%.Географічновугільнізапасизосереджені вп’яти областях України –насамперед уДонецькій,Луганській,Дніпропетровській.Переважначастказапасіввугіллязосереджена вДонецькомувугільномубасейні.Вугілляхарактеризується порівняно великоюзольністю –близько 25% йвисокоюсірчистістю – 2,5%.

2.2Загальна характеристикавугільноїпромисловості

 

Історіявугільноїпромисловості Україниналічує понад 120 років.

Най-більшийвидобутокзафіксовано в 1976 р. – 218,1 млн. т, насьогодні (2007 р.) – 75,5 млн. т. При цьому поМінвуглепромувидобуто 42,2 млн. т. (>Донецька область – 19,3 млн. т,Луганська – 19,4 млн. т).

>Шахтний фондскладає натравень 2008 р. 160 шахт, з них 140 –державні. У 1991 р.нараховувалося 276 шахт.

>Виробничапотужністьнаявного шахтного фонду 2007-го р. – 95 млн. твугілля нарік. У 1991 р. – 193 млн. т.

>Кількістьдіючих лавМВП у 2007 р. – 253, у т. год.комплексно-механізованихвибоїв – 143.

>Навантаження надіючийочиснийвибійстановить: заподіяння 790 т надобу (реально 2007-го р. – 742 т надобу).

>Продуктивність роботиробітника (2007 р.) – 21,9т/місяць.

>Середняглибина розробкивугільнихпластів – понад 720 м.Близько 20% шахтпрацюють на горизонтах 1000–1400 м.

>Середнятовщинавугільного пласта –близько 1 м. УДонбасіблизько 85%вугілляукладено в пластахпотужністю до 1,2 м.

>Заляганняпластів: полозі (65%) йкрутоспадне (35%).

>Факторинебезпеки: 90% шахтнебезпечні через метан, 60% – черезвибухивугільного пилку; 45% – черезраптовівикиди; 22% – черезсамозайманнявугілля. У 2002 р.коефіцієнттравмуванняскладав на 1 млн. т 26,7осіб,коефіцієнт смертельного травматизму – 3,3 особини.Кількістьпрофесійнихзахворювань – 56 тис.осіб.

>Людськийпотенціалвугільноїгалузі. Заостанні 16 роківчисельністьпрацівників угалузізменшилася на 640 тис.чол. (74%загальноїкількості) йсьогодніскладаєблизько 224 тис.чол.

Оплата роботигірників. У 2002 р.середнязаробітна платаукраїнськогошахтаря поМінвуглепромускладала 564 грн. (>прожитковиймінімум того годину – 365 грн.), у 2007роцісереднязаробітна платаукраїнськогошахтаря – менше 2 000 грн.Серед 14першихвуглевидобувнихкраїн –це один знайгіршихпоказників. У 2008 р.відбулосязростаннясередньоїзаробітної плати на 18% – до 2683 грн.Прогнозується, що послеприйняття закону України «Пропідвищенняпрестижностішахтарської роботи» уже всічні 2009 р.середнязаробітна плата - напідземних роботів складі 5019 грн.,гірниківочисноговибою – 6370 грн.,прохідників – 6010 грн.

>Загальнакредиторськазаборгованістьвугледобувнихпідприємствперевищує 7 млрд. грн.,більшість з нихбанкрути.


2.3Реструктуризаціявугільноїпромисловості України

 

>Реструктуризація бувзапочаткована 1996-го р. згідно із Указом Президента України «Проструктурнуперебудовувугільноїпромисловості».Європейськікраїни-аналоги із точкизоруреструктуризаціївугільноїгалузі:Бельгія,Великобританія,Іспанія,Німеччина,Франція,Польща.

>Основніціліреструктуризації: 1.Забезпеченняекономіки країнивітчизнянимвугіллям. 2.Досягненняекономічноїрентабельності іекологічноїбезпечності роботивугільнихпідприємств. 3.Соціально-економічнастабільність увугільнихрегіонах.

>Передумови,принципи та заходьреструктуризації.Успіхреструктуризації зарозробкамиМіжнародногоенергетичного агентства іздосліджень увугільнійгалузізалежить відкількох умів:

·створеннядовготривалоїстратегічноїпрограмиреструктуризації,розробка таприйняттяякої,по-перше,передбачає доля всіхзацікавленихсторін –керівництва держави,профспілок,місцевих громад,роботодавців;керівна структура,якійдорученакоординаціядій приреструктуризації,такожвключаєпредставників всіхзацікавленихсторін;по-друге,програмареструктуризаціївідповідаємобілізованим (>наявним йзалученим) ресурсів дляреалізаціїзаходівреструктуризації;

·жорсткого контролю із боці держави завикористаннямресурсів нареструктуризацію.Якщоцяумова невиконується, тозмінюютьрозпорядникафінансів (>досвідБельгії). Длязалученихінвестиційнихресурсівможутьстворюватисяспеціальні агентства (ВеликаБританія);

·реструктуризаціяобов’язковопередбачає заходьвідновленняекономічноїактивностішахтарськихрегіонів, забезпеченнязайнятості населення.

>Дотриманняцих умів, особливопершої,забезпечує «>м’який»сценарійреструктуризації (приклад –Німеччина, Рур),недотримання – «>жорсткий»сценарій здепресієюшахтарськихрегіонів,відновлення яківимагає великихресурсів й години (>негативнийдосвідВеликоїБританії).

2.3.1Нормативна базареструктуризації йхідподійщодореструктуризації

Увересні 2001 р. бувприйнятийсистемний документ – Програму «Українськевугілля»,розрахований наперіод 2001–2010 рр.Вінпередбачав курс - нароздержавленнявугільноїгалузі,зокремапришвидшенняпроцесукорпоратизації шахт,визначенняінвестиційнопривабливихоб’єктів тапроведення їхніприватизації.

Однак у 2002–2003 рр.відбуваласяструктурна реформагалузі, котра невідповідалапрограмі «Українськевугілля».Мінвуглепромпередбачавроздержавлення не окремихоб’єктів, аціліснихкомплексів, котріпочиналистворюватися. Набазідержавниххолдинговихкомпаній,виробничихоб’єднань тасамостійних шахтстворено 21державнукомпанію. До їхні складу входили якрентабельні, то йнерентабельні підприємства, котрівтрачали статусюридичної особини. Затакоїструктурирентабельні підприємства не малі стимулу длярозвитку.Виняток –ДХК «>Павлоградвугілля», котраприватизувалася.

Улипні 2005 р.Кабінетом Міністрів України бувсхвалена Концепціюрозвиткувугільноїпромисловості.Згідно ізКонцепцієюосновнінапрямиреформуваннягалузівключають:

–приватизацію наконкурсних засідкахпривабливих дляінвестування шахт (>розрізів),здатних забезпечитисамофінансуванняподальшогорозвитку;

–приватизаціюмалопривабливих дляінвестування шахт (>розрізів) якціліснихмайновихкомплексів напільговійоснові ізпроведеннямконкурсівпрограмїхньогорозвитку.

>Найважливішоюпередумовоюформування увугільнійпромисловостіринкового конкурентногосередовищаєствореннявідкритого,прозороговнутрішньогоринкувугілля.

>РеалізаціяКонцепціїрозділена втричіетапи:

Напершомуетапі (2006–2010 рокта) якщоприділеноувагу комплексномурозв'язаннюпроблемирозвитку шахтного фонду шляхом йоговідтворення насучаснійтехнічній йтехнологічнійоснові таподальшогороздержавлення. До 2010 рокуобсягвидобуткувугілляпередбачаєтьсязбільшити до 90,9 млн. тонн нарік, авиробничихпотужностей – до 105,8 млн. тонн нарік. Для цогонеобхідно вводити наексплуатаціювиробничіпотужностіобсягом 17 млн. тонн зарахунокзавершеннябудівництва іншихчерг натрьох шахтах, атакожреконструкціїдіючихвугледобувнихпідприємств. Цедастьзмогузадовольнити потребу національноїекономіки венергетичномувугіллі зарахуноквласноговидобутку.Обсягекспортуенергетичноговугілляпоступовозменшиться до 5 млн. тонн.

На іншомуетапі (2011–2015 рокта)передбачаєтьсязбільшитиобсягвуглевидобутку до 96,5 млн. тонн, авиробничихпотужностей – до 112,2 млн. тонн нарік. Для цогонеобхідно вводити наексплуатаціювиробничіпотужностіобсягом 8,8 млн. тонн зарахунокзавершеннябудівництватрьох нових шахт, котрі булизакладені до 2001 року, тапродовженняреконструкціїдіючихвугледобувнихпідприємств. Зметоюпідтриманняпозитивноїдинамікирозвиткувиробничихпотужностейнеобхідно із 2011 рокуздійснитизакладеннячотирьох нових шахт.

Натретьомуетапі (2016–2030 рокта) зурахуваннямпозитивноїдинамікипопередньогодесятиріччя як векономіці держави вцілому, то й увугільнійпромисловостізокремаобсягвидобуткувугілля винен бутизбільшений у 2030році до 112 млн. тонн нарік.Обсягвиробничихпотужностей накінецьперіоду, щорозглядається, винензрости до 124,4 млн. тонн нарік прикоефіцієнті їхнівикористання 90відсотків.

Утравні 2008 р.прийнято «>Концепціюреформуваннявугільноїгалузі».

МетаКонцепції – забезпеченняприскореногорозвиткувугільноїпромисловості тадосягненняпоказників роботи,передбаченихЕнергетичноюстратегією України наперіод до 2030 року (>145а-2006-р), шляхомринковогореформуванняпідприємств й системногоусуненнякризовихчинників.

Посуті,ця Концепціюопрацьовуємеханізмреструктуризаціївугільноїгалузі, восновіякогоєприватизація всіхвугледобувнихпідприємств шляхомукомплектування їхні у 22лоти. Разом з тім, Концепціюпередбачає широкий, спектрзаходівзаконодавчого,технічного іфінансового забезпеченняреструктуризаційнихпроцесів.

>Удосконаленнязаконодавчоїбазивключає розробказаконодавчихактів,спрямованих настворення умів дляадаптаціїпідприємствгалузі доринковогосередовища тасприянняїїрозвитку. Упершучергурозробляютьсяакти,спрямовані напідвищенняпрестижностішахтарської роботи,відновлення тазростаннялюдськогопотенціалугалузі,розв'язанняінших проблем, щосприятимезабезпеченнюналежногорівнятехніки безпеки таохорони роботи навугільних шахтах,підвищеннюрівня оплати роботишахтарів,соціальномузахиступрацівниківгалузі тачленів їхнісімей.

>Пріоритетомєствореннязаконодавчоїбази дляприскоренняпроцесівприватизації увугільнійгалузі ізурахуваннямїїособливостей. Увідповідних законопроектахповинні бутиврахованіспецифікарозвитку та структурногореформуваннявугільноїпромисловості, порядокприватизаціїпідприємствгалузі,механізмзалученнянедержавнихінвестицій,визначеннясоціальноорієнтованихзобов'язаньстратегічнихінвесторів, забезпеченнянадійного,безпечного дляпрацівників танавколишньогосередовищафункціонуванняприватизованих шахт тощо.

>Визначальнимнапрямомєзаконодавчеврегулюванняпроцедурифінансовоїсанації тавдосконаленнямеханізму державногосубсидуваннявугледобувнихпідприємств державного сектора ізурахуванням норм йвимог СОТ таЄС.Відповіднізаконопроектиспрямовуються настворенняекономічних умів длярівноправноїринковоїконкуренціївугледобувнихпідприємств, котрі заоб'єктивнимиприродними івиробничимипоказникамимаютьрізнийрівеньрентабельності; забезпеченняефективноїреструктуризаціївугільноїпромисловості,прискоренняїїнауково-технічногорозвитку;розв'язання рядусоціальних таекологічних проблем,зумовленихзбитковістю шахт.

>Удосконаленнязаконодавчоїбазипередбачаєтакож розробкаактів, котрівизначаютьосновні засадифункціонуванняринкувугілля,зокремарегулюють запитаннящодовдосконаленнявідповідногомеханізму, тасуміжнихринків (>електроенергії,гірничогообладнання тощо);умови продажвугільноїпродукції набіржових торгах, правила іспецифікуукладеннявідповіднихбіржовихконтрактів;методивизначеннябазовоїцінивугільноїпродукції на оптовогоринкувугілля чистартовоїціниторгів;впровадженнямеханізмугарантуваннянайкращоїціни, заякоговиробникивугільноїпродукціїзможуть максимальновідшкодувати своївиробничівитрати та будутьзацікавлені на продажпродукції навнутрішньомуринкувугілля.

>Реформуваннявідносинвласності. Заходь, щоздійснюються у сферівідносинвласності,спрямовуються насистемнуприватизаціюпідприємствгалузі.Основним методомприватизаціївугільнихпідприємств й продажпакетівакційєвідкритийаукціонний продажів.

>Підготовка доприватизаціївключаєінвентаризацію всіхоб'єктів державного секторавугільноїгалузі,резервнихділяноквугільнихродовищ длябудівництва нових шахт йпідприємстввиробничоїінфраструктури;складеннявідповіднихреєстрів йпаспортів накожнийприватизаційнийоб'єкт звизначенням йогоосновних характеристик (>виробничий стан,обсягзапасіввугілля,чисельність персоналу,виробнича тасоціальнаінфраструктура,фінансове становище, потреба вінвестиціях тощо);групуванняінвестиційнихоб'єктів уприватизаційнілоти ззабезпеченням їхнімаксимальноїінвестиційноїпривабливості; розробка тазастосування вразінеобхідностісхемифінансовоїсанаціїпідприємств ізметоюпідвищенняїхньоїінвестиційноїпривабливості.

>Підприватизаційним лотомрозуміється групаоб'єктів, котрапропонується для продаж. Одним лотом навідкритомуаукціоні для продажможутьвиставлятисяціліснімайновікомплексидержавнихвугледобувнихпідприємств;шахти, котрівідпрацювалипромисловізапасивугілля іповинні бутипідготовлені дозакриття;шахти, щозакриваються;шахтизізначними запасамивугілля, котрітимчасовоприпиниливиробничу діяльність;резервні ділянки длябудівництва шахт;шахти-новобудови.

>Окремопропонуються дляприватизаціїоб'єктивугільноїгалузі (>діючішахти,шахти-новобудови,резервні ділянки длябудівництва шахт) шляхом продаж доскладієдиного лота разом зтепловимиелектростанціями.

Формулавизначеннястартовоїціни лота виннавраховувати,крімбалансовоївартостіоб'єкта,цінністьвугільногородовища ізурахуваннямможливостей збільшенняоб'ємувуглевидобутку,очікувануприбутковістьгосподарськоїдіяльності,обсягінвестицій,необхідний для забезпеченняприбутковості,фінансові тасоціальнізобов'язання підприємства, щоприватизується.

Рядкиреструктуризації таоновлення шахтного фонду,модернізації тапідвищеннятехнологічногорівнявугільноговиробництвавизначаються згідно ізположеннямискоригованої Програми «Українськевугілля». разом з тім, якзазначивМіністрвугільноїпромисловості У. І.Полтавець, вже у іншомупівріччі 2008 р.маютьз’явитисяпроектиурядовихрішеньщодовдосконалення державногоуправліннягалуззю.Крім того, передміністерствомпоставлене заподіяння із іншого кварталузапровадити продажівкоксівноговугілля набіржових торгах та забезпечитивиконаннявідповіднихпрограменерго- іресурсозбереження.Травеньнинішнього року названоостаточнимтерміном дляпідготовкиприватизаційнихугод йформуванняприватизаційнихлотів з тим, щоб вже унаступномупівріччірозпочативідкритіаукціони із продажоб’єктів державноївласності.

>Очікуванірезультати: до 2010 року збільшеннявиробничихпотужностей ізвидобуткувугілля до 108,1 млн. та до 2015 року – до 122,5 млн. тонн нарік;обсягіввидобуткувугілля в 2010році до 90,9 млн. тонн (у томучисліенергетичного – 60,6 млн. тонн,коксівного – 30,3 млн. тонн), у 2015році – до 110,3 млн. тонн (до тогочисліенергетичного – 73,6 млн.,коксівного – 36,7 млн.).

>Фінансове забезпеченняреформування йджерелафінансування. Дляреалізаціїположень,передбаченихКонцепцією,необхідно забезпечитипротягом 2008–2011 роківзалучення вгалузь зарахунок всіхджерелінвестуванняорієнтовно 650–700 млн. гривень на 1 млн. тонн приростувиробничихпотужностей ізвидобуткувугілля. Уподальшому длявидобуткувугілля вобсязі 100–110 млн. тонн нарікобсягикапітальнихінвестиційповинніщорокустановити 300–350 млн. гривень на 1 млн. тоннвідтворюванихпотужностей (убазовихцінах).

2.3.2Позитиви танегативи відзаходівщодореструктуризації

>Позитиви від вжереалізованихетапівреструктуризації.Реструктуризація далапокращання окремихпоказників роботи,зокремастабілізаціюобсягіврічноговуглевидобутку, але й кардинальнозмінитикризовий стангалузі невдалося.

>Негативи насьогодні.Фактичномайже неоновлюєтьсяшахтний фонд.Суттєвоскоротилисявиробничіпотужності.Темпимодернізації татехнічногооснащеннянизькі.Імпортвугілляпереважає над йогоекспортом.Кредиторськазаборгованістьвугільнихпідприємствзростає.

Посуті великакількістьприйнятихнормативнихдокументівщодореструктуризації,різновекторні дії вокремічасовіперіоди,формальний характер рядуприйнятихгалузевихдокументів, атакожнедостатняпродуманістьпропозиційщодореструктуризації (>наприклад,жоден зприйнятихдокументів непередбачаєраціонального шляхурозвиткувугільної науки,інноваційнихтехнологій тощо) – усєцесвідчить провідсутністьстратегічногомисленнящодомайбутньоговугільноїгалузі.

>Ринокзбутувугілля іринокгірничошахтногообладнаннямонополізовані великимипосередницькими структурами.Самеціструктуриврешті-рештотримуютьголовнучасткуприбутку віддотуваннявугільноїпромисловості Державою. якприпускає Центр Разумкова,можливістьотримуватинадприбуткимонопольнимиприватнимикомпаніями, щопов’язані із органами державної влади,єголовною причиноюнеефективностіспробвпровадження як увугільнугалузь, то й вміжгалузевівідносинипрозорихринковихмеханізмів талегальноїприватизації.


3.ВугільнапромисловістьПольщі

Програмиреструктуризації польськогогірництва в 1991–2004роках

Станвидобуваннякам'яноговугілля вПольщі,якийпостійнопогіршувався, у 1990–1992 рр. бувнаслідкомнереагуваннякерівництва шахт, наполітично-економічнуреальність у стране, щопостійнозмінювалася,зокремазниженнярівняпопиту,обмеженняадреснихдотацій длягірництва, атакожнестабільностіцінизбуту. Ускладених уцей годинуокремими шахтамипрограмахреструктуризаціїосновнаувагаконцентрувалася натехнічнійреструктуризації,частково – наорганізаційній йповністюоминалося заподіянняфінансовоїреструктуризації [7].

>Створення в 1993 р.вугільнихспілок не принеслопозитивнихзмін вадаптаціївугільноїгалузі до умівринковоїекономіки.

>Урядовапрограмареструктуризаціїгірництва в 1996–2000 рр. малаголовноюметоюпристосуваннягірництва до умівринковоїекономіки.Вонапередбачалапідвищеннявтручання держави векономічніпроцеси та подаліобмеженняфункціонуванняринковихмеханізмів.Однією ізголовних умівцієїпрограми було бутримання всекторі так званогосоціальногопрацезабезпечення, азменшенняпрацезабезпечення винне було бнаставативнаслідокприроднихпроцесів.Потрібно позитивнооцінити тієї факт, щореалізаціяреформи в 1998–2001 рр. привела дозагальмуванняфінансовихпоказників сектора, котріпостійнопогіршувалися, й,починаючи із 2000 року, довідверненнятенденції лавинного збільшеннярівнязобов'язань, котрістановили: у 1999 р. – 20. 574,8 млн.злотих (23. 898,8 млн.злотих), у 2000 р. – 21. 784,8 млн.злотих (22. 983,0 млн.злотих) й 2001-го р. – 21. 437,9 млн.злотих.

>Фінансовийаналіз показавши, щодосягненнярентабельностігірництвавимагає болеерадикальноїреструктуризації, результатомякої був бівугільний сектор з 50–60тисячпрацівників, заумови продажвугіллящорічно вмежах від 60 до 90мільйонів тонн.

Уперіодреалізаціїпершихпрограмреструктуризації в 1993–1995 й 1996–1997роках не лишезниженорівеньвидобуткувугілля, анавітьнавпаки,усупереч принципамурядовихпрограм,видобутокзріс з 131 млн. т у 1993 р. до 137,1 млн. т у 1997 р.

Зараз початку реформ упольськомугірництві,зокрема 1990-го р.,працювало 387,9тисячосіб,видобутоквугіллястановив 147 млн. т, апродуктивність роботи вперерахунку однієїпрацівниказагаломстановила 389тонн/рік. Накінець 2001 р.кількістьпрацюючихзменшилася до 146 тис. (на 62,4%),рівеньвидобуткувугіллязменшився до 102,8 млн. т (на 30,3%), а пропродуктивність уперерахунку однієїробітниказагалом, порівняно із 1990 р.,виросла до 704тонн/рік (на 81%). Однакнадаліпродуктивність роботи впольськомугірництвієнижча відпродуктивності роботи в шахтахЗахідноїЄвропи.

>Основні заподійнеефективностіпрограмреструктуризаціївугільноїгалузі:

–відсутністьдовготермінової державної політикищодогірництва танеефективновтілюванаконцепціяреструктуризації сектора – незакріпленазаконодавчо досерпня 1997 р.;

–занадтооптимістичні танереальнівихідніоцінки, котріприймаються впрограмах реформ, що невраховуютьпристосуваннявиробничогопотенціалу шахт доможливостей рентабельногозбутувугілля;

–відсутністьсоціально-економічноїстабілізації, атакожтиск сильногогалузевого тапрофспілковоголобіювання, щобореться за своїпривілеї уситуаціїфінансовогоколапсу сектора.

>Умовиреформуваннягірництвавідповідно до праваЄвропейського Союзу.Окрім нормпервинного права, якурегулюєпринципидіяльностіспільногоринку, щовизначали, котріформидопомогивідповідають цьому (>спільному)ринку,умовинаданнядопомоги вкраїнах-членах,зокрема вПольщі,регулюють:

розпорядження Заради (>ЄЄ) №1407/2002 від 23 июля 2002 рокущододопомоги державивугільнійпромисловості [8];

рішення Комісії від 17жовтня 2002 р. продопомогу державивугільнійпромисловості [8].

Сферадопомоги держави таЄС

>Допускаютьсятаківидидопомоги:

допомога наскороченнядіяльності;

допомога наутримання доступу до резервувугілля;

допомога напокриттянадзвичайнихкоштів.

План доступу дозапасівкам'яноговугілля в 2004–2006 р.

Упроцесікваліфікації шахт, на предметвиділеннянеперспективнихприйнятотакікритерії:достатністьзапасіввугілля,економічнарентабельністьвидобутку.

На початку 2004 р. увидобуваннікам'яноговугілляпрацювало 135 456осіб, у т. год. наперспективних шахтах – 123579осіб. Упроцесіреструктуризаціїпрацезабезпеченнявикористовувалисязахисні таактивізаційно-адаптаційніінструменти:стипендії наперекваліфікацію, контракт наперекваліфікацію.

>Закриття шахт у 2004–2007роках

До планузакриття шахт у 2004–2007рокахкваліфікувалишахти з запасами, щозакінчувалися,експлуатація які не могла забезпечитиекономічнуефективність.Крім того, уцих шахтахмавмісцевисокийрівеньприроднихзагроз. Це були:ГоловнеУправління «>Bytom ІІ» здатоюзакінченнявидобування 31.10.2004 року,KWK «>Polska-Wirek» таKWK «>Katowice –Kleofas».

>Ліквідацію шахт та дії послезакінченняліквідації шахтздійснювали: ATСпілкаРеструктуризації Шахт уКатовіце таТОВБитомськаСпілкаРеструктуризації Шахт.

>Польськегірництво послевступу доЄС
>ПріоритетнісфериЄС:

–охоронанавколишньогосередовища;

–новітехнології;

– безпека тагігієна роботи.

>Охоронанавколишньогосередовища

>Викид СО2

•Польський секторвиробленняелектричної татепловоїенергіїфункціонуєінакше, ніж урештікраїнЄвропейського Союзу. Цепов'язано ізвикористанням уПольщі длявиробництваенергіїмайжевиключно (>біля 95%)вугілля – яккам'яного, то й бурого.Недолікомситуаціїєнезвичнавразливість державноїелектроенергетики до всіхрегулюваньЄСщодо нормохорониповітря.Ця проблема буввисунутаелектроенергетичноюгалуззюще довступуПольщі в Європейський Союз.

•Враховуючисподіване збільшеннярівнявикиду СО2 тавступПольщі вЄС,Міністерствоохоронинавколишньогосередовища РПоголосило 2003-го - 68,2 р. тендер навиконання державного планунадання прававикиду СО2 на 2005–2007 рокта (проектKPAU).Метою цого проекту,якийреалізуєТОВСистемніДослідженняEnergSys,євведення впольське правопринципівдирективи2003/87/ЄС, котравизначає системуторгівлі правом навикидтепличнихгазів на територїЄвропейського Союзу. У рамках проектуведетьсядетальнаінвентаризаціяпромисловихвикидів СО2 уПольщі.Дослідницькі роботи у сферівизначенняголовнихджерелвикиду СО2 уПольщіздійснено вІнститутіЕкономікиМінеральноїСировини таЕнергій1PAN.Вонифінансувалися ззасобівКомітетунауковихдосліджень.

• У 2001році вЄС введено такзвану директивуLCP, котрарізкообмежуваладопустимівикиди великихджерелспалювання.Дативступуположеньцієїдирективи в життя (2008 та 2016 рокта)збігалися із моментомприпиненняексплуатаціїбільшостівугільнихблоків,якимиволоділидержави-члениЄС. У своючергу, дляПольщіце означаловиключеннябагатьохнещодавномодернізованихблоківщезадовго до їхньоготехнічногозносу, незгадуючинавіть про їхньогоамортизацію.Ця проблемадонині остаточно не виправлена й, згідно ізекспертизами 2012–2020 років,можепозначитися намінімум 10 000MWeпотужностіелектроенергетичноїсистеми (>близько 40%) черезвимушенівиключення,впровадженідирективоюLCP.

>Пропозиції новихрегулюваньЄС

•Дужеважкуситуацію польського секторавиробництвадодатковопоглиблюютьпропозиціїчерговихсоюзнихрегулювань,націлених навикористаннявугільногопалива. До них належатиПропозиціяпереглядудирективиІРРС (>необхідністьотримання такзванихінтегрованихдозволів).Відповідно додирективиLCP,обмеження, щовпроваджуються после 2016 р., будутьсуворішими дляпідрозділів зсередньою табільшоюпотужністю таохоплять нелишеновозбудовані блоки, але й і тих, щопрацюютьсьогодні.Усеце схоже на «>зміну правил под годинугри».

•ПрийняттяЄСзобов'язаннязменшеннявикидіввуглекислого газу,якийвиникає впроцесіспаленнявугілля, ізметоюобмеження парниковогоефекту тасповільненнянаявнихкліматичнихзмін наземнійкулі стало причиноюскликання 2007-го рокудержав-членів та КомісіїЄвропейської Заради ізметоюопрацювання необходимихтехнологічних,економічних тарегуляторних систем, котріслугуватимутьгарантуваннюрозвиткубезпечної длясередовищагеологічноїсеквенціївуглекислого газу.

• 21.01.2008прийнята «>ЗаяващодоДирективиЄвропейського Парламенту та Зарадищодогеологічногоскладуваннявуглекислого газу, ЯказамінюєДирективи Заради85/337/EWG,96/61/WE,директиви2000/60/WE,2001/80/WE,2004/35/WE,2006/12/WE тарозпорядження (>WE) №1013/2006».Цей актєвропейського прававизначає рамки дляведеннядіяльності у сферіскладуваннявуглекислого газу увідкладах,зокрема впідземнихгірничихвиробках, зодночаснимгарантуванняммаксимальної безпекивикористаннятехнологіївилученнявуглекислого газу (>CarbonCapture andStorage –CCS).

>Новітехнологіїпредставлені в документах:

• Європейськийстратегічний план (>SETPlan);

•ЄвропейськідослідницькіпроектиТехнологіїCCS;

•ТехнологіїCCS уПольщі.

>Безпека тагігієна роботи увугільнійпромисловостіобумовлені:

•комюнікеЄС від лютого 2007 «>Підвищенняпродуктивності таякості роботи:стратегіяєвропейськоїСпільнотищодо безпеки тагігієни на 2007–2012»;

•Концепцієюсоюзноїстратегії;

•імплементацієюстратегії на державномурівні,зокрема вПольщі,концепції документа «>Покращення безпеки та умів роботи».

>ЄС якперспективнийринокзбутувугілля

Наступного днявугілляєконкурентнимносієменергії,якийзабезпечуєвисокийрівеньенергетичної безпекиПольщі таЄС уцілому. Уситуаціївтіленнячистихтехнологій йогоспалюваннявідіграєвагому роль уборотьбіЄСзізмінамиклімату та венергетичнійбезпеціЄвропейського Союзу. Однакзначеннявугілля вЄСпоступовознижувалося врезультатізаміниєвропейськоговугілля надешевеімпортне (в основному ізАвстралії, ПАР, Китаю,Індії).Високацінаєвропейськоговугіллядиктується, упершучергу,високими стандартами безпеки роботи таохоронинавколишньогосередовища.

>Чинниками, котрігальмуютьрозвитоквидобування вкороткотерміновійперспективі,єборотьбазізмінамиклімату,високасобівартістьвидобування, безпека роботи.АналізуючиперспективирозвиткувугільногоринкуЄС,потрібнотакожурахувати ті, щодоступніпоклади вЄвропівичерпуються.Майбутнєвидобуваннязалежить в основному відвтіленнячистихтехнологійспалювання,вилучення таскладування СО2.

>Таблиця 1. –Виробництвоелектроенергії вЄС (1990–2030TWh/%)

>Рік >Загалом >Енергоносії
>вугілля >нафта газ >атомна >інші
1990–2002 рр.
1990

2.140.6

100

784.1

36,6

182.6

8,5

166.2

7,8

720.0

33,6

287.7

13,5

2000

2.574.3

100

635.2

24,7

181.7

7,1

426,3

16,6

868.4

33,7

462.7

17,9

2002

2662.0

100

689.0

25,9

145.0

5,4

456.0

17,1

887,0

33,3

485.0

18,3

>Прогнози
2010

3.431.0

100

703.0

20,5

99.0

2,9

1.081.0

31,5

954.0

27,8

594.0

17,3

2020

3.988.0

100

861.0

21,6

76.0

1,9

1.523.0

38,2

834.0

20,9

694.0

17,4

2030

4.477.0

100

1.196.0

26,7

90.0

2,0

1.634.0

36,5

767.0

17,1

792.0

17,7

>Таблиця 2. –Видобуваннявугілля (млн.. тонн)

№>п/п >Група >Видобуваннявугілля (млн. тонн)
>Кам’яневугілля Буревугілля >Загалом
1. >ЄС –старі члени (15) 61,5 74,5 136,0
1.1 >Німеччина 26,8 56,4 83,2
1.2 ВеликаБританія 24,7 - 24,7
1.3 >Греція -
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація