Реферати українською » География » Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвітку


Реферат Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвітку

>ЗМІСТ

>Вступ

>Харктеристкавугільногопотенціалу України

>Проблемирозвиткувугільноїпромисловості України

>Державнерегулюваннявугільноїгалузі

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>ВСТУП

>Вибір основного напрямірозвиткуекономікибудь-якої країнизалежитьнасамперед віднаявності і характерувласноїмінерально-сировинноїбази.Єдинименергоносієм,якого в Україніпотенційнодостатньо дляповного забезпеченнявласних потреб,євугілля.

>Вугільнапромисловість Україниєоднією ізбазовихгалузейекономіки,бозабезпечуєсвоєюпродукцієюелектроенергетику,металургію таіншігалузі.Вугілля -цеєдинастратегічнасировина,запасівякоїпотенційнодостатньо для забезпеченняенергетичної безпеки країни.

>Протеостаннім годиноюспостерігаєтьсясуттєваневідповідністьміжзначеннямвугільноїпромисловості для країни ітехнiко-економiчним станом, уякому воназнаходиться. Заекономічними,фінансовими,технічними тасоціальнимипоказникамивугільнапромисловістьперебуває углибокомукризовомустані, що недаєможливостірозвиватися яксамійційгалузі, такгалузямспоживачамїїпродукції. Цехарактеризуєтьсяпадіннямвидобуткувугілля,фізичнимзношеннямосновнихфондів,значнимвідставанням відпередбачених проектамиреконструкції татехнічногопереоснащеннятермініввведенняпотужностей.Шахтний фондзнаходиться вкатастрофічномустані.

>Галузь Яка мала бі бутиджерелом бюджетногонаповнення, самапостійнопотребуєбюджетноїпідтримки.Протягом двохдесятиліть (із 1976 по 1996 рокта)видобутоквугілля в Українізменшився более ніж у 2,5 рази.Державні таурядові заходь ізреформування тареструктуризаціївугільноїгалузі,розпочаті зсередини 90-х років, не принеслиочікуванихрезультатів й непризвели достабільного покращання роботи шахт тазапланованогозростаннявуглевидобутку.Значнопогіршиласяситуація й ізвирішеннямпитаньсоціальногозахистушахтарів.

>Тожактуальноюстає проблемавиводувугільноїпромисловості іздовготривалоїкризи таперетворенняїї настратегічнугалузь, Яка бзабезпечилаліквідаціюенергетичноїзалежності України відзовнішніхвпливів чихоча бзменшилаїї домінімуму.

Надцієюважливоюнауковою йпрактичноюпроблемоюпрацювали врізнічаси йпрацюють наданомуетапі ЯщенкоЮ.П., Красник В. Г., Кабанов А. І., Корзун А.В. таінші.


>Харктеристкавугільногопотенціалу України

>Запасивугілля на територї Українизосереджені в основному втрьохбасейнах:Донецькому,Львівсько-Волинському таДніпровському. Узагальних запасахвугілля в Україні (117,1 млрд. т)найвищапитома вагиналежитьДонецькомубасейну — 87,0% (101,9 млрд. т),Львівсько-Волинському таДніпровському —відповідно 2,0% (2,3 млрд. т) та 3,5% (4,1 млрд. т).

>Крім того,запасивугілляє на територїХарківської йПолтавської областей — 8,7 млрд. т таЗакарпатськоївугленосноїплощі — 0,2 млрд. т. Ззагальнихзапасів 42,5 млрд. твіднесено допрогнознихресурсів.

>Донецькийвугільнийбасейн –найважливішийвугільнийбасейн в Україні.Розташованийголовним чином вЛуганській,Донецькій йДніпропетровській,частковоПолтавській таХарківській областях України; уРостовськійобластіРосії.Площастановитьблизько 60 тис. км2 (>650х200 км), у томучислі вмежах України 50 тис. км2.Донецькийкам'яновугільнийбасейнєскладовоючастиноюнайбільшої наЄвропейськомуконтинентірифтогенноїструктури —Дніпровсько-Донецькоїзападини. УцентральнійчастинібасейнурозташованийДонецький кряж –найбільшпіднесеначастинаЛівобережної України.Найбільшіпромисловіцентри:Донецьк,Луганськ,Горлівка, Стаханов таінші.Донецькийвугільнийбасейн впромислових масштабахрозробляється ізкінцяХVІІІ ст.Першу шахту уДонецькомувугільномубасейнізбудовано вЛисичанську 1796 року.

>Станом на90-і рр. ХХ ст.сумарнізапасивугілля доглибини 1800 моцінюються в 140,8 млрд. т, із них 108,5 млрд. т.відповідаютькондиціям запотужністюпластів йзольністю.Розвіданізапасипромисловихкатегорійвугіллястановлять 57,5 млрд. т йперспективні 18,3 млрд. т.Середпромислових йперспективнихнайбільшзначнізапаси (млрд. т):антрациту (13,8), газового (27,5),пісного (6,3),коксівного (9,8)вугілля. Прирічномувидобутку 100 млн. тцихзапасіввистачає на 570 років.

>Ресурси метану увугільних пластахстановлять 491 млрд. (м. куб.), а й за межамидіючих шахт – 592 млрд.Ресурсивільного метану увмісних породахскладають 37,65 млрд. м. куб.Від години початкуексплуатаціїбасейну тут було бвидобуто понад 8 млрд. твугілля;запаси, котрі тутзалишилися — понад 90 млрд. т.Найбільшогорівнявидобутоккам'яноговугілля в Українідосяг у 1970 р. йстановив 177,8 млнт/рік.

>Розробляють 65пластів,глибина розробки вбагатьох шахтахдосягає 1100 м.Видобувні роботиведуть наглибині 400-800 м, але в 35 шахтах – наглибині 1000-1300 м.Пласти й прошаркивугіллярозташовуються через 20-40 м один від одного (усх.частинібасейну – через100 м).Потужністьпластів 0,6-1,2(2,5) м. Урозрізікарбонунараховується до 300пластів йпропластківвугілля,потужністю 0,45-2,5 м. УДонецькомувугільномубасейнівиділені усіосновні маркивугілля –довгополум’яне (Д),газове (Р),газовежирне (>ГЖ),жирне (Ж),коксівне (До),опіснено-спікливе (ОС),пісне (П),слабкоспікливе (СС) йантрацити (А), атакожперехідневугілля від бурого додовгополум’яного.Петрографічний складвугіллядоситьоднорідний.ВугілляДонецькоговугільногобасейнуналежить до класугумітівіноді ізсапропелево-гумусовимипрошарками.Пересічназольністьвугілля 13-15 %,теплотворназдатність 30-36МДж/кг.Середня теплотазгорання товарногоробочогопалива 21-26МДж/кг.Вугіллямалофосфористе, від мало- довисокосірчистого.Всіпласти (завиняткомсуперантрацитів)газоносніпочинаючи ізглиб. 150-500 м (>нижчезони газовоговивітрювання).Причомувміствуглеводневихгазів увугіллінастільки великий, що можнарозглядати яквеликегазоверодовищезіспецифічнимиумовамирозподілугазів.Геологічнізапасивуглеводневихгазів, щомістяться увугільних пластах йпропластках,перевищує 2,5 трлн. м3.Гірничо-геологічніумовискладні: 95 % шахтДонецькомувугільномубасейні -газові,70%–небезпечні завибухамивугільного пилку, 45 % –небезпечні загазодинамічнимиявищами, 30% –небезпечні засамозайманнямвугілля.

>Умови розробкивугільнихпластівЛьвівсько-Волинського йДніпровськогобасейнів болеесприятливі.Максимальнаглибина розробкипластівЛьвівсько-Волинськогобасейнустановить 550 м, апотужністьпластіввугілля — від 1 до $1,5 м.Небезпекараптовихвикидіввугілля й газумайжевідсутня. Разом із тімзольністьвидобутоговугілля (47,6%)значноперевищуєаналогічнийпоказник вДонбасі (36,2%) й доти жзапасивугіллядоситьобмежені (2,0% всіхзапасіввугілля України).

УДніпровськомубасейнізосередженізапаси буроговугілля, яку навідміну відкам'яногомає болеенизькутеплотворнуздатність йвикористовуєтьсяголовним чином длявиробництвабуро-вугільнихбрикетів, котріспоживаютьсянаселенням накомунально-побутовіпотреби.Розробкабуровугільнихродовищ проводитисяпідземним тавідкритим способом.Часткавідкритихрозробокстановить 88,2%.Глибиназаляганняпластів невелика — максимальна 100 м.Середняглибина розробкипластів на шахтахсягає 90 м, нарозрізах — 64 м.Зольністьвидобутоговугіллянижча, ніж уДонбасі таЛьвівсько-Волинськомубасейні йстановить 21,7%,однакзапасивугіллятакожневеликі (3,5% від всіхзапасіввугілля України). [3]

>Таблиця 1

>Загальна характеристикавугільнихбасейнів України

(заданими 2006 р.) [4].

>Показники >Всього >Донецькийбасейн >Львівсько-Волинськийбасейн >Дніпровськийбасейн

>Промисловізапасивугілля кат. А + У+ З1 млрд . т

45,7 42,2 1,2 1,9
>Розроблювані йпідготовлені доосвоєннязапаси, млрд. т 23,3 21,5 0,7 0,8
>Середняпотужністьрозроблюванихпластів, м 1,18 1,06 1,24 3,27
>Максимальнаглибина розробки, м 1400 1400 550 100
>Мінімальнаглибина розробки, м 24 123 345 24
>Середняглибина розробки, м 651 692 456 77
>Виробничіпотужності, млн. т 115,1 109,1 4,0 2,0
>Видобутоквугілля, млн. т 75,9 70,9 3,6 1,4
до тогочислі:коксівного, млн. т 31,6 31,6 - -
>енергетичного, млн. т 44,3 39,3 3,6 1,4
>Зольністьвидобутоговугілля, % 36,0 36,2 47,6 21,7

Таким чином, можназробитивисновок, що Українаповністюзабезпечена такименергоносієм яквугілля. Наїї територїрозміщений один ізнайбільшихвугільнихбасейнів (>Донецький), що засвоєюпотужністюмайжеповністюможе забезпечитипотребиукраїнців упаливно-енергетичних ресурсах, а через двабасейни (>Львівсько-Волинський таПридніпровський), котрітежмаютьпромисловезначення.Проте вДонбасівугільніпластипереважномалопотужні,залягаютьдоситьглибоко йєвибухонебезпечні черезїхнюгазоносність, щоробитьвидобутоквугіллядоситьнебезпечним завідсутностівідповідноготехнічногооснащення; авугілляЛьвівсько-Волинського таПридніпровськогобасейнівєменшякісним заДонецьке й йогозапасивідповіднонабагатоменші. Та Незважаючи наце в Українівугілляможезайматичільнемісцесередіншихенергоносіїв зарівнемвикористання.

>ПРОБЛЕМИРОЗВИТКУВУГІЛЬНОЇПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

>Повільнийзанепадвугільноїпромисловості в Украине еще з 70-х років.Незважаючи назначний рядківексплуатації шахт,обсягиреконструкції йбудівництва нових шахт із 1975 р. сталирізкозменшуватися. Заостанні 15—20 років уДонбасі не було бзакладено жадноїшахти, уЛьвівсько-Волинськомубасейні — одна, вДніпровськомубасейні — одинрозріз.Останнямасовареконструкціявугільних шахт був проведена удругійполовині 60-х — на початку 70-х років.Тоді вона бувздійснена на 25%підприємств.

>Однією із такоїважкого стану було бобмеженнякапітальнихвкладень наоновленнявиробничихпотужностейвугільноїпромисловості України. Цепов'язано із тім, щопротягомтрьохостанніхдесятиліть всяінвестиційна діяльність увугільнійпромисловості буворієнтована нарозвитоквидобуткувугілля усхіднихрегіонахколишнього СРСР.

>Усеце йвизначилорізкегальмуванняпроцесуоновленнявиробничихпотужностей йпогіршення станувугільноїпромисловості в Україні.

Нацей годину 96відсотківфункціонуючих шахтпрацюють безреконструкції понад 20 років.Двітретини основногостаціонарногоустаткуваннявідпрацювалонормативний рядківексплуатації йпотребуєтерміновоїзаміни. [5]

>Протягомостанньогодесятиріччяобсягидержавнихкапіталовкладень увугільнупромисловістьзменшилисямайже о 12-йразів.Кризове становище укапітальномубудівництвіпризвело дозначного спадувидобуткувугілля.Порівняно із 1991 фатальністювиробничіпотужностівугільнихпідприємствзменшувалися на 74.8 млн. тщороку, а введено вдію новихпотужностей узазначенийперіод лише 1 млн. т. За 2003 р увугільнійпромисловостіосвоєнокапіталовкладень на суму 1821,2 млн. грн., що на 17,6% більше, ніж упопередньомуроці.

У 2002 рпідприємствамигалузіреалізованотоварноївугільноїпродукції на суму 5990 млн. грн.,отриманогрошовихкоштів - 5259 млн. грн., чи 87.8%. У 2003 р.реалізовановугільноїпродукції на 6393 млн. грн.,грошовихкоштівнадійшло — 5799 млн. грн., чи 90,7%.

>Усьоговуглевидобувнимпідприємствам у 2002 р.надійшлокоштів від всіхвидівпродукції усумі 6189,5 млн. грн.проти 5931,6 млн. грн. у 2001 р., у томучислі із державного бюджету — 930,0 млн. грн., що понад від 2001 р. на 257,9 млн. грн.,тобто сума бюджетнихдотаційстановила 10,3% у 2002 р.проти 11,3% у 2001 р.

У 2002 р.вугледобувнимпідприємствамнарахованоплатежів добюджетів всіхрівнів 1496,8 млн. грн., асплачено 55,0% відсуминарахувань, у томучислігрошовимикоштами - 93,7% відзагальноїсумисплати.Порівняно із 2001 фатальністю оплатагрошовимикоштамизбільшилась на 23,3%.

Заостанні двадесятиліттяобсягвидобуткувугіллязменшився более, ніж у два із половиною рази.Зараз наша держававидобуваєтрохи понад 60мільйонів тонн нарік. (рис. 1).

Мал.1Динамікавидобуткувугілля в Україні (млн. тонн). [4]

>Незважаючи на усі заходь, котрівживає уряд,енергетичний комплекс України уже более ніж 15 роківзнаходиться углибокійкризі, арівеньенергетичної безпекипостійнознижується. Цепов’язано на лише ізпроблемоюфінансового забезпеченнягалузейенергетики, а і ізімпортноюзалежністю відросійськогопостачаннянафти та газу, із проблемамиїхньої оплати тапогашеннямборгівминулихперіодів. Україназабезпечує своїпотребивласнимиенергоресурсами на 45%,паливними — на 35%,хочамаєбільшийпотенціал.Необхіднозазначити, щожоднакраїна світу набудує своюенергетичнустратегію наімпортномупаливі,ігноруючивласніенергоносії.

Для Україниця проблеманадзвичайноскладна.Відїївірногорішеннязалежить умайбутньомуенергетична безпеканашої країни;бездіяльність уцій сферіприведе доти, що через 15 років нашакраїна якщовимушенаімпортувати всюнеобхіднуїйенергію.Щобуникнутитакоїдолі, вартозменшитиобсягиспоживання природного газу ізодночаснимзбільшеннямобсягу ічасткиспоживаннявугілля. Це дозволитизнизитизовнішню залежність України відпостачань «>блакитногопалива» йвирішити рядекономічних йсоціальних проблем. [2]

Отже, наданомуетапііснує низька проблем, щозаважають нормальномурозвиткувугільноїпромисловості,головна із які –ценизькийрівенькапіталовкладень вгалузь ймайжецілковитавідсутністьоновленняматеріально-технічноїбази.

>ДЕРЖАВНЕРЕГУЛЮВАННЯВУГІЛЬНОЇГАЛУЗІ

Ос-кількивугільнапромисловістьєважливою ізпозиції забезпеченняенергетичної безпеки країни, роль держави урегулюванніцієїгалузієзначною.Основнимконтролюючим органомвугільноїпромисловостієМіністерствопалива таенергетики,додаткововугільнагалузьрегулюєтьсяокремимиУказами Президента таРозпорядженнямиКабінету міністрів.

>Протягом 2005 року всистемірегулюванняенергетичноїсферивідбувся рядзначнихзмін:

1) 07.07.2005 р.Розпорядженням КМУ було бсхваленоновуконцепціюрозвиткувугільноїпромисловості, Якаприйшла назмінузатвердженоїраніше указами президента: Указом Президента №116 від 07.02.96 р. «Проструктурнуперебудовувугільноїпромисловості» та №752 від 06.07.2004 р.

2) 25.07.2005 р. було б бачено указ президента Українищодостворення набазіМіністерствапалива таенергетикиМіністерствавугільноїпромисловості України, якумає статіголовним органом усистемі центральнихорганіввиконавчої влади ізпитань забезпеченняреалізації державної політики увугільнійпромисловості.Видання Указупризвело довтратичинностізазначенихвищепрезидентськихуказів.

>НовостворенеМіністерствовугільноїпромисловості України (>Мінвуглепром України)єцентральним органомвиконавчої влади, діяльністьякогоспрямовується ікоординуєтьсяКабінетом міністрів України.ОсновнимизавданнямиМінвуглепрому Україниє:

1) доля вформуванні і забезпеченнюреалізації державної політики увугільнійпромисловості;

2)здійсненняструктурноїперебудовивугільноїпромисловості іпідвищенняефективностікерування нею;

>3)створеннясприятливих умів дляприватизаціїпідприємстввугільноїпромисловості;

4)формуваннябалансіввугілля івугільноїпродукції;

5)розробкакомплекснихнауковихпрограм,спрямованих наполіпшення станунавколишньогосередовища увугільнихрегіонах України, забезпеченняраціональноговикористаннянадр,утилізаціївідходіввуглевидобутку івуглезбагачення,впровадження напідприємствахвугільноїпромисловостібезвідходнихтехнологій;

6)сприяннярозвитку іудосконалюваннюринкувугільноїпродукції.

>Наявна система державноїпідтримкигалузі, як правило, нейдеїй накористь,оскількианівиробники,аніспоживачіпродукції надстворенніринковихвідносин, черезупевненість уготовності державикомпенсувативиробничівитрати. Таким чином,вуглевидобувні підприємствавтрачають стимул дляпідвищенняефективностісвоєїдіяльності. Зіншого боці,скасування державноїпідтримкивітчизнянихпідприємстввугільноїгалузісьогодніможепризвести добанкрутствабільшості із них, щозагрожуєкатастрофічнимиекономічними,соціальними іекологічниминаслідками.

Одним ізнайважливішихчинниківмайбутньогорозвиткувугільногоринкуєособливості державної політикищодонього. НоваУрядоваконцепціярозвиткувугільноїгалузі України напершомуетапі (2006-2010 рр.)передбачаєкомплекснерозв'язанняпроблемирозвитку шахтного фонду шляхом йоговідтворення насучаснійтехнічній йтехнологічнійоснові таподальшогороздержавлення. До 2010 рокуобсягвидобуткувугілляпередбачаєтьсязбільшити до 90,9 млн. т нарік, авиробничихпотужностей - до 105,8 млн. т нарік. Для цогозаплановано вводити наексплуатаціювиробничіпотужностіобсягом 17 млн. т зарахунокзавершеннябудівництва іншихчерг натрьох шахтах, атакожреконструкціїдіючихвуглевидобувнихпідприємств. Цедастьзмогузадовольнити потребу національноїекономіки венергетичномувугіллі зарахуноквласноговидобутку. Урезультаті чого,обсягекспортуенергетичноговугілляпоступовозменшиться до 5 млн. тонн.

На іншомуетапі (2011-2015 рр.)передбачаєтьсязбільшитиобсягвуглевидобутку до 96,5 млн. т, авиробничихпотужностей - до 112,2 млн. т нарік. Для цогонеобхідно якщо вводити наексплуатаціювиробничіпотужностіобсягом 8,8 млн. т зарахунокзавершеннябудівництватрьох нових шахт, котрі булизакладені до 2001 року, тапродовженняреконструкціїдіючихвуглевидобувнихпідприємств. Зметоюпідтриманняпозитивноїдинамікирозвиткувиробничихпотужностейнеобхідно із 2011 рокуздійснитизакладеннячотирьох нових шахт.

Натретьомуетапі (2016-2030 рр.) ізурахуваннямпозитивноїдинамікипопередньогодесятиріччя як векономіці держави вцілому, то й увугільнійпромисловостізокрема,обсягвидобуткувугіллямає бутизбільшений у 2030році до 112 млн. т нарік.

>Обсягвиробничихпотужностей накінецьперіоду, щорозглядається,маєзрости до 124,4 млн. т нарік прикоефіцієнтіїхньоговикористання 90%. [1].

Отже,нині наша держававживаєрізнихзаходів ізметою покращанняфункціонуваннявугільноїгалузі України.Створенанормативно-правова база для забезпеченнявпровадження у життядержавнихпрограмщодовугільноїпромисловості.


>ВИСНОВОК

Таким чином, насучасномуетапі, вумовахподорожчаннянафти та газу,вугільнапромисловістьнабуваєзначеннястратегічноїгалузі в Україні йїїрозвитоквизначаєтьсяпріоритетнимнапрямом державної політики.

Алі черезнедосконалістьнормативно-правовоїбази воназдійснюєтьсянепослідовно, адеякихвипадкахнавітьсуперечливо.

>Внаслідокневрівноваженої державної,регіональної тагалузевої політики уминулі рокта не було бствореносприятливих умів длявідродженнявугільноїпромисловості. Томувихід ізкризи тарозвитоквугільноїпромисловостіможливийлише приреалізації єдиної,цілеспрямованої,скоординованої політики, котрабазується напоглибленомувивченні тавикористаннівласнихможливостей, атакождосвідікраїн, щовирішувалианалогічні запитання нарізнихетапах свогорозвитку

Длястабілізації роботипідприємствгалузі танарощуваннявуглевидобутку в Українінеобхіднекомплексневирішенняпроблемирозвитку шахтного фонду насучаснійтехніко-технологічнійоснові тавідтворенняшахтобудівельного комплексу із йогоподальшимроздержавленням.Потребуєнадалі й збільшенняобсягів державноїпідтримкивугільноїгалузі; заоцінкамиМіністерствавугільноїпромисловості України уДержавномубюджеті на 2007рікнеобхіднопередбачити 6,9 млрд. гривень.

>Першочерговимзавданнямрозвиткувугільноїпромисловостієкомпенсаціявибуваючихпотужностей зарахунокзавершення ужепочатогобудівництва йреконструкції ряду шахт.Крім того,слідзакрити ряднерентабельних шахт іпереглянутиполітикуцін навугілля йвугільнупродукцію. Цедастьзмогудещосповільнити спадвиробництва, апотімстабілізувативидобутоквугілля йстворитипередумови для йогозростаннязавдякибудівництву нових шахт,збільшеннюобсягівреконструкціїдіючих таприділеннюособливоїувагитехнічномупереозброєннюгалузі.

Узв’язку ізвступомнашої країни доСвітовоїорганізаціїторгівлі уряду Українинеобхіднорозробити системувідповіднихзапобіжнихзаходів для забезпеченняконкурентоспроможностівугільноїгалузі таподальшої державноїпідтримкивугільноїпромисловості наперіодїїстановлення йрозвитку.


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

1.Постанова ВРУ «ПроінформаціюКабінету міністрівУкраїни„Розвитоквугільноїгалузі України тазапровадженняенергозберігаючоїмоделіекономіки - шлях донабуттяенергетичноїнезалежності”» №2517 від10.11.2006р.

2.Кошеленко В.В.Оцінкамісцявугільноїгалузі венергетичнійстратегії України тапроблемиїїрозвитку//Формуванняринковихвідносин в Україні – 2007. - №2., З. 103-106.

3.Розміщенняпродуктивних сил України:Підручник / За ред.Є.П. Качана. – До.,Юридична книга, 2001. – 552 з.

4.Статистичнийзбірник «>Регіони України» за ред.Осауленка частий. 1., - До., - 2007.

5.Щудло О.В.Проблемифункціонуваннявугільноїгалузі України вринковихумовах//Формуванняринковихвідносин в Україні – 2004. - №8.,С.68-70.


Схожі реферати:

Навігація