Реферати українською » География » Рекреаційні райони Закавказзя


Реферат Рекреаційні райони Закавказзя


>КОНТРОЛЬНАРОБОТА

>Дисципліна: «>Рекреаційнагеографія».

Тема:РекреаційнірайониЗакавказзя.


План

>Вступ

1. Азербайджан

2.Вірменія

3.Абхазія

>Висновок


Уступ

>Закавказзі, як й весь Кавказ, -важливийгеополітичнийрегіон, ізглибокоїстаровинипредставлявсполучну ланкуміжкраїнамиСходу йЗаходу й перебував наперехрестіторговихшляхівміжБлизьким йСереднімСходом йЄвропою,міграційниххвиль,армійзавойовників, котріпрагнулиопануватистародавніми йсередньовічними державамиЗакавказзя.Широкі булиторгові йкультурнізв'язкицих державміж собою й ізсуміжнимикраїнамиЄвропи йСходу -Іраном,Індією,Китаєм тощо

Ось уIX-VIстоліттях до зв. е..знаходилосяодне ізнайдавніших держав світу - Урарту,охоплювало вперіодсвоєїмогутності всеВірменськенагір'я, аближче донашоїери -Колхідське царство,КавказькаАлбанія.Відстародавніхцивілізаційзалишилисяшедеври архітектури,видатнілітературніпам'ятники.

>Наявністьродючих земель,воднихресурсів йм'якогокліматусприялоствореннюрозвиненогосільськогогосподарства -зрошуваногоземлеробства,пасовищноготваринництва.Торгівля наводила дорозвитку ремесел,будівництва міст,розвитку транспорту.

Зіншого боці,багатіземліпостійноприверталиувагусильних йвойовничихсусідів -спочаткуце бувРимськаімперія,потім -Візантія,араби. У XIII - XVстоліттях -татаро-монголи й Тамерлан.ПотімЗакавказзя сталооб'єктомсуперництваміжПерсією (>Іраном) йОсманськоюімперією (>Туреччиною).Середньовіччя було б годиноюнескінченнихвоєн, геноциду,работоргівлі,феодальнихрозбратів йспустошливихпоходівчужоземнихзавойовників.Особливожорстокопівденнісусідиобходилися ізхристиянами - грузинами йвірменами.Кількалегше було б народам, котріприйнялиіслам.Подальшийрозвитокподій моглопризвести дофактичноповногофізичноговинищенняхристиянськихнародівЗакавказзя. Уцихумовахвходження у складРосії на початку XIXстоліттясприяловиживаннюзакавказькихнародів,залученню їхні доцінностейєвропейськоїцивілізації.

>Події вЗакавказзізіграливажливу роль урозваліРадянського Союзу. До цого моменту влада взакавказькихреспубліках уже перебувала до рукрадикальнихнаціоналістичнихлідерів, а ізнабуттямнезалежності смердотідістали доступ й дозапасівзброї на яких складах й військових базахЗакавказького військового округу.Частинирадянськихозброєних сил,дислоковані туп на основномускладалися із місцевого населення. Дляуправлінняскладноюбойовоютехнікоютерміновонабиралисянайманці,зокрема ізРосії та України. Усі було б веде дорегіональнихконфліктів. 1992-1993 рокта булиознаменованікровопролитнимиконфліктамиміж Азербайджаном,Вірменією йНагірним Карабахом,Грузією йАбхазією,Грузією йПівденноюОсетією.


1. Азербайджан

>Рекреаційний режим Азербайджанупростягнувсявздовжзахідного берегаКаспійського моря более ніж на 800 км.Найбільшсприятливими умедико-кліматологічнівідношеннієЯлама-Набраньский йДівіческийрайони напівночіприморськоїзони, напівдні -Ленкоранський,Куринський йПівденно-Кадогаский.

>Худат-Яламінскоеузмор’я,розташоване упівнічно-східнійчастиніСамур-Дівіческоїнизовини,має широкийпіщаний пляжзавдовжки 10 км.Кліматсухий,субтропічний. Зимам'яка,сніговийпокривспостерігаєтьсяблизько 20днів.Літоспекотне.Опадіввипадає до 400 мм нарік.Відноснасередньорічнавологістьповітряблизько 70%. Кількість часівсонячногосяйва 2200 урік. Температура водивлітку 24 -26С.Купальний сезонпочинається востаннійдекадітравня йтриває дожовтня.Сприятливийклімат, теплівлітку море,піщаніпляжідозволяютьорганізувати ефективногокліматолікування. НаХудат-Яламінськомуузмор'їєпіонерськітабори,сімейнібудинкивідпочинку йтурбазипереважно сезонного характеру.

НаАпшеронськомупівостровісформувалася велика групакурортів ізпіщаними пляжамизагальноюдовжиною до 100 км. УпівнічнійчастинірозмістилисякурортиБільге,Піршага,Загульба, упівнічно-східнійчастині -Бузовна,Шувелян,Мардакян, упівденнійчастині -Сурахани.Купальний сезонтриває ізсерединитравня досерединивересня.НегативноюрисоюкліматуАпшеронськогоузбережжяєнаявністьсильниххазрі-бакинськихпівнічнихвітрів.

>Крімсприятливихкліматоприроднихфакторів улікуванніхворихвикористовуютьсямісцевісульфідні ййодо-бромнімінеральні води,муловісульфіднігрязі озераМасазир.

Напівдні Азербайджану позахідномуузбережжюКаспіюпростягнуласяЛенкоранськанизовина із великимипіщаними пляжами.

>Основнимипоказаннями длялікуваннядітей наАпшеронським курортахєхворобиорганівкровообігу,дихання, до тогочислі не туберкульозного характеру,функціональнірозладицентральноїнервовоїсистеми,органів опори та руху,периферичноїнервовоїсистеми.

>М'якийсубтропічнийклімат,прогріваєтьсявлітку море,піщаніпляжі, атакожтермальні водисульфідніАнджінськихмінеральнихджерелдозволяють активнорозвиватикурортнудопомогудітям. НаЛенкоранських курортахздійснюєтьсялікуваннядітей ізхворобамиорганів опори та руху,периферичноїнервовоїсистеми ташкіри.

>КліматсхідногоузбережжяКаспію вмедичномувідношенні маловивчений.Різкоконтинентальнийкліматстепів Казахстану,напівпустель йпустельТуркменістану черезприсутністьморськихбризів наузбережжікількапом'якшується,амплітудадобовихтемпературнихколиваньзнижена й неперевищує 6 -8С. Насотнікілометрівпростягаються тутоксамитовіпіщаніпляжі.

>Перспективнимиприморськимимісцевостями для курортногобудівництває селищеАвазапоблизуКрасноводська йпівострівЧелек. Берег моря вАваза уявленьпіщаним пляжемдовжиною вкількакілометрів,якийпоступовозанурюється вглибину моря. З боцісуші до пляжупідходятьневисокіпіщанібархани.Тепле море,пляжі ізгарячимпіском, великакількістьсонцястворюють усіумови дляорганізаціїкліматолікування:аеро- йгеліотерапії,морськихкупань,пісочних ванн.Сухий спекотнийкліматвліткудозволяєорганізувати тутлікуваннянирковиххворих. УАвазаєсімейнібудинкивідпочинку,піонерськітабори.

>ПівострівЧелекмає всвоємурозпорядженнібагатимилікувальнимиприродними ресурсами:піщаними пляжами,теплим морем,мінеральнимиджерелами (>термальнимийодо-бромними йвисокомінералізованимисірководневими водами), атакож великими запасамиозокериту,мінеральними грязями озерРожеве йЗахіднийПорсугель, котріутворилися в кратерахгрязьовихвулканів.

>Численнісоляно-грязьові озерає напівнічнійпіщанійкосі знаменитогоКара-Богаз-Голу. У двохкілометрах від морязнаходиться озероЧікішляр із великими запасамиціннихмінеральних грязей, котріще на початку XXстоліттявикористовувалися влікувальнихцілях.

НаЧелекене порівняном'якийморськийклімат ізрівномірноютемпературоюповітря,помірноювідносноювологістю,інтенсивноїсонячноїрадіацією.

2.Вірменія

>Вірменіяекономічно вельмивразлива черезвідсутність великихенергетичнихресурсів,виходу до моря йнадійнихтранспортнихзв'язків ззовнішнімсвітом.

БлокадаВірменії,встановленаТуреччиною й Азербайджаном,створюєвеликіпроблеминалагодженнюгосподарського життя в стране послерозпаду СРСР.Положенняускладнюється реальнодоситьобмеженимтранспортноюспівпрацею із боціГрузії, Якаблокуєвідновленнязалізної таавтомобільноїдоріг із РФ доВірменії почорноморськогоузбережжя.Країна досіпір неподолалаглибокуекономічну кризові,викликануруйнуваннямгосподарськихзв'язків послерозвалу СРСР. Тім не менше,здійсненаприватизаціямалих йсередніхпідприємств.Введення вдію 1996-го р. АЕС уМецамор,закритої послеСпітакськогоземлетрусу 1988 р., дозволило в основномувирішитиенергетичніпроблеми.

>Керівництво країниробить ставкизалученняінвестиційз-за кордону, у томучислі задопомогоювірменськоїдіаспори.Проставлений акцент нарозвитоквисокотехнологічнихгалузейвиробництва,використання ізцієюметоюзначноїнауковоїбази,наявної уВірменії. Тім не менше,зберігаєтьсявисокийрівеньбезробіття й, якнаслідок,еміграції доРосії. Заофіційнимиданими, заостанні 10 років число тихий,хтовиїхав ізВірменіїперевищило число тихий,хтов'їхав на 664 тис.чол.


3.Абхазія

>ПроцесвідновленняекономікиАбхазії послеруйнівноївійни таїїпереорієнтація намирніресурсивідбувається ускладнійполітичнійобстановці, що природно негативновідбивається на темпахрозвитку.Становищеускладнюєтьсядефіцитомгрошових,матеріальних,людськихресурсів.ЕкономікаАбхазії, як йекономікаколишніхреспублік СРСРхарактеризується спадомпромислового йсільськогосподарськоговиробництва,розривоміснувалиекономічнихзв'язків,частковою таповноюзупинкоюбільшостіпідприємств йрізким спадомінвестиційноїактивності.

>Рекреаційний комплексАбхазії, як одна ізосновнихїїгалузей,відчуває насобі усі тихзміни, котрівідбулися йвідбуваються із початку 90-х років. Сутьпроблемноїситуаціїполягає до того, що востанні 15 роківмайже в $ 20разівскоротиласявідвідуванняАбхазії туристами ізогляду наполітичнуізольованості. ПрестижАбхазії яктуристичної країни востаннідесятиліттязнизився: в годину якзбільшується числотуристів увсьому світі, внаявностівсесвітнійтуристичний бум,Абхазіязалишаєтьсявідвідуваних.Тоді, як багатокраїнбудують своюнаціональнуекономіку натуристичнійінфраструктурі, немаючи такихрекреаційнихресурсів, якАбхазія, смердоті на багатоїївипереджають забагатьмапоказниками.

УсформованихекономічнихумовахРеспубліки, колисільськогосподарськевиробництвоскорочується, апромисловість,втратившиколишніекономічні йвиробничізв'язки, практичноприпиниласвоєіснування,єдиноюгалуззю, Яказдатна забезпечитиекономічнезростання,єрекреаційний комплекс, йогобагатющіресурси йзбереглисякадрифахівців.

>Методологічноюосновоютеоретичноїбазивиконаногодослідження послужили роботи не лишевідомихросійськихдослідників туризму, але й йабхазьких,якийстворив понаддвадцятьмонографій,присвяченихкурортнихмістах й зончорноморськогоузбережжя, щодосліджувалисанаторно-гігієнічніумовифункціонуваннясанаторно-курортнихустанов нарізнихвисотнихщабляхРеспубліки, котрівисвітлювали станрекреаційного комплексуРеспубліки нарізнихетапах йогорозвитку, йбагатьохінших,досліджувалипроблемирозвиткурекреаційного комплексугірськихрайонів Кавказу йвзаємодію його ізекономікою йсоціально-економічнимрівнем життя населення того чиіншого району.

>Вперше було б проведенорайонування територїреспублікиАбхазія за характеромрозвитку таструктурітуристськихпослуг.

>Чудовий містоСухумі, ізабхазького ">Акуа" -столицяАбхазії,найбільшийкультурний й науковий центр країни,важливийморський порт,всесвітньовідомий курорт й один ізнайпопулярнішихтуристських містколишнього СРСР.Площаміста понад 23 кв. км. КурортСухумірозташований вцентральнійзонівологихсубтропіківЧорноморськогоузбережжя Кавказу, наберезівеликоїбухти. НадніСухумібухтиприхованіруїнистародавньогомістаДіоськуріадазаснованогоще в V ст. до зв. е..

>Навітьузимку, колибіляпівнічнихберегівЧорного морялежитьсніг, вСухумісвітитьсонце,цвітутьакації тамімоза.Тривалість сезонукупання вСухумібухті 7 - 8місяців. УСухумівиключнобагатасубтропічнарослинність, тутакліматизувалися:південно-європейські,китайські,японські,південноамериканські тадекоративніавстралійські йплодовірослини.Екзотичнарослинність йогочисленнихсадів,скверів,парківдає правоназиватиСухумі столицею пальм,містом-парком.

>Загальнаплощазеленихнасадженьблизько 760 га. Томутутешнійповітрячисте,насиченекиснем.Прямінабережні із рядами пальм,світлі приміщеннясанаторіїв йготелівдоповнюють картинусучасногоміського пейзажу. У ХІХ ст.відбувся вМосквіВсесвітнійз'їздлікаріввизнав районСухумі одним ізкращихкурортів длялікуваннялегеневиххворих.М'якийклімат,багатарослинність, море,іонізованеповітря - вісьвинятковийлікувальний комплекс,якийприготувала природа длялюдини.

>Новий Афон -чудовий курортАбхазії,розташований в 21кілометрі напівнічнийзахід відмістаСухумі.Якщодивитися наприбережнусмугу Афона ізлітака, тоНовоафонські міські -відрогиКавказького хребта, щопідступають до курорту ізпівночі,виглядають ">виступом",виступпо-абхазької - ">Анакопії".Звідси іпішло словоАнакопії - одна із стародавніхназв Нового Афона -столицісередньовічногоАбхазького царства.Головнедостоїнство йгордість курортуНовий Афон -це його природа.Дужецікавийрельєфмісцевості. Курорт ізпівночіоточенийвідрогамиКавказького хребта, котрізахищають його відхолоднихпівнічнихвітрів, а із морядмутьосвіжаючіморськібризи, що особливоприємно вспекотну пору року.ВзагаліНовий Афон закліматичнимиумовамихарактеризується великоюкількістюсонячнихднів,помірноювологістю йпостійнимдієюморськихбризів.

>Клімат Нового Афона -морськийсубтропічний ізсередньорічноютемпературою +14,8 °.Коливаннятемпературипротягом доби в НовомуАфоні неперевищуютьпомірних норм, що,безсумнівно,маєвеликезначення дляхворих, особливо ззахворюваннямисерцево-судинноїсистеми. Красупейзажів Нового Афонадоповнюєбагатасубтропічнарослинність.Пагорби, на які,головним чином,розташований курорт,являють собоюсуцільнілимонні,апельсинові,мандаринові ймаслиновігаї.Кипарисовіалеїтягнуться повсій територї курорту, вприбережнійзоніростутьпальми,лаври,магнолії,банани,олеандри,евкаліпти. Відразурозташовані ставки,обсаджені плакучими вербами.Схилигірпокритілистяноїрослинністю: граб, бук, дуб таінші.Дужецікавіпам'ятки курорту -руїнистародавньоїстолиціАбхазького царства,сторожовівежі й храм VIIIстоліттяєсусідами із одним ізосередків православногохристиянства вАбхазії -Новоафонськамонастирем,заснований в 1874роціросійськимиченцями ізПантелеймонівськогомонастиря,каплиця на честьікониБожоїМатеріВратарніци,побудованаченцями в 1916році йфантастичнетворінняприроди - знаменитаНовоафонськапечера, одна ізнайбільших у світі.Мініатюрнийпоїздбезшумно доставити Вас указковийпідземний палац,повний загадокпідземних озер йтаємницьсталактитів йсталагмітів.Оригінальнеосвітленнязахованих вущелинахскельліхтарів йвеличнамузикастворюютьнезабутню картину.Новий Афон - курорт для тихий,хто любити море, природу йбажаєвідпочити не було затридев'ять земель, але в нашихрідних курортахбіляЧорного моря.

>Піцунда - один із найвідомішихкурортівАбхазії.СвоєюназвоюПіцундазобов'язанасосні:по-грецьки сосна - ">пітіус". Курортзнаходиться вкрасивійбухті, вмальовничомумісці на територїпіцундськаязаповідника. Центррозташований в 25 км відмістаГагра.Піцундаявляє собоюневеликекурортне селище.Морська вода намисіПіцунді - сама чиста йпрозора навсьомуЧорномуморі.Навіть улітнюспекуморськібризи йтінистісоснові, йкипарисовіалеїзберігають вПіцундідивнупрохолоду.Потопає взеленіпансіонатиКурортувишикувалисяуздовж краюзнаменитоїзаповідноїсосновоїгаї.СамеїїцілющимивластивостямиПіцундазобов'язанасвоєюпопулярністю.Площасосновоїгаї - понад 22Га, внійблизько 27 тис.дерев. Апоручрозташованийще одинрідкісний оазис -самшітовий гай.

>СучаснаПіцунді -цеупорядкований курорт. Ось уоточеннітридцятитисячреліктових сосен йвічнозеленогосамшиту - ">абхазькоїпальми" - на самомуберезіЧорного морявиросликількабагатоповерховихготелів йпансіонатів, щоприймаютьодночасноблизькотрьохтисяч Чоловік.Поручвибудуваніпершокласніїдальні,ресторани,адміністративно-торговий центр,літнійкінотеатр натисячу місць,автомобільна стоянка на 300 автомашин,плавальнібасейни ізпідігрівом води.Будинкиоточенібетоннимидоріжками, клумбами,зеленимигалявинами йприкрашені скульптурами.

>Гагра -цесамиймальовничий курорт увсійАбхазії,розташована в 22 км відаеропортуміста Адлер.Особливокрасивий районСтароїГагри, де із берега морявідкриваєтьсяказковий вид на міські,ущелини й бухту.Вонанаповнюєтьсявідпочиваючими уже втравні. Горістворюютьсвіймікроклімат,захищаючи місто відхолоднихвітрів йутримуючитеплийморськеповітря. Черезконтрастностівисот,гірськіущелинивентилюють йоновлюютьповітря вмісті.Морська вода тут кришталево чиста йпрозора.Вечорами народгуляє понабережній, заходити учисленні кафе й дворики національноїкухні - «>Апацхі», в яких, можнаспробуватисправжнюабхазьку кухню -мамалигу,різнікопченості ізгострими соусами,хачапурі,ніжний сир «>сулугуні»,перепілки,різнісоління та,звичайно ж,домашнє вино «>Ізабелла», атакож чачу.Уденьзісім'єю можнавідвідати аквапарк -вінзнаходиться вцентріГагри, аввечері тут можна якслідповеселитися на дискотеках й до кав'ярні ізживоюмузикою.

>ЗаснувавГагри принц О.П.Ольденбурзький (родич Миколи II),турботамиякого було бперетворити місто ввеликосвітський курорт.Стараннями принца булипобудовані - телеграф,електричнеосвітлення,водопровід,кліматичнастанція,відкриттяякоївідбулося 9 января 1903 року вресторані ">Гагріпш".Цей день йвважаєтьсядатоюзаснування курортувеликосвітського, наякийз'їжджаласяросійська знати йпідприємці. Наберезі моря бувзакладений парк, де булипосадженіагави,хамеропс,лимонні іапельсинові дерева,кипариси. Наступного дняГагра донесла до нас йсвійзнаменитий парк, й ресторан «>Гагріпш»,який ставши символомміста, й замок принцаОльденбурзького йколонаду, ізрозташованим недалеко «>Зимовим театром», й тепліласкаве море, й всі ті, щодозволяє бути курортукращим навсьомуЧорноморськомуузбережжі!


У>исновок

У годину запосередництваРосії йміжнароднихорганізацій уЗакавказзідосягнутокрихкарівновага сил,проте проповневрегулюванняпоки говорити не доводитися.

Азербайджан -єдина державаЗакавказзя, щозуміло забезпечитибільш-меншприйнятнийрівень життя для свого населення зарахунокпоки що неповністювироблених йзноввідкритихнафтогазовихродовищ.Істотначастинавалютнихдоходівпоступає вреспубліку відчисленнихгромадян Азербайджану, щозаймаютьсяекономічноюдіяльністю вРосії.ПобудованийОсновнийекспортнийтрубопровід Баку -Тбілісі - Чейхан,якийзабезпечить Азербайджануальтернативнийвихід насвітові ринкизбутувуглеводнів.Проте Азербайджан неконтролюєчастинусвоєї територї -Нагірний Карабах (>колишня НКАО), атакожповністю чичастковосімприлеглихрайонів Азербайджану (>включаючитериторіюміж НКАО йВірменією - «>Лачинський коридор»);посилюєсоціально-економічнуситуаціюнаявністьдекількохсотеньтисячбіженців,вигнаних із місцьпостійногопроживання уВірменії йвнутрішніхпереселенців ізокупованого Карабаху йприлеглих доньогорайонівреспубліки.

>Вірменіяповністюблокована й немаєвласнихтранспортнихвиходів назовнішній світло.Залізниця черезГрузіюперекрита нагрузино-абхазькомукордоні.Економікареспубліки взанепаді.Країна ужедругий десяток роківзнаходиться встанівійни.

>Грузії доводитисявирішуватицілий клубоквзаємозв'язаних проблем -економіказруйнована,курортнечорноморськепобережжянедоступне, увнутрішнійГрузіїсоціальнунапруженістьпідсилюєприсутністьдекількохсотнітисячбіженців ізАбхазії, світсамійАбхазії йПівденноїОсетіїпідтримуютьросійськімиротворці.ГрузинськекерівництвозвинувачуєРосію до того, що вона негласнопідтримуєсепаратистськіпрагненняневизнанихдержавнихутворень наїї територї.


Схожі реферати:

Навігація