Реферати українською » География » Регіональна економіка сільського господарства України


Реферат Регіональна економіка сільського господарства України

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

іздисципліни «>Регіональнаекономіка»

Тема: «>Регіональнаекономікасільськогогосподарства України»


>ЗМІСТ

>ВСТУП

1Продукціясільськогогосподарства України (1990, 1995, 1996, 1997-2005) (>діаграми)

2Земельнаплоща йплощасільськогосподарськихугідь порегіонах (карта,діаграми)

3Посівніплощісільськогосподарських культур порегіонах (карта,діаграми)

4Перелікрегіонівпершої «>сімки» по валовомузбору: зерна,цукровогобуряка,насіннясоняшника,картоплі,овочів

5Перелікрегіонівпершої «>сімки» понаявностіпоголів’яхудоби (великарогата худорба,свині,вівці такози),виробництвум’яса, молока,яєць

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

 

Україна –самостійна суверенна державаукраїнського народу.Вонаєоднією знайбільшихкраїнЄвропи,їїплоща 603,7 тис. км2., щостановить 0,4 %площіземноїсуші.Земельніресурсивиступаютьтериторіальною базоюрозміщеннянародногосподарськихоб’єктів,системирозселення населення, атакожосновнимзасобомвиробництва.Всіземлі України незалежно від їхньогоцільовогопризначення,господарськоговикористання йособливостей правового режимувідносяться до земельніресурсів йскладають Єдинийземельний фонд держави.

Зарівнемрозвитку,природо-ресурсним тасоціально-економічнимпотенціалом Українаналежить досередньорозвинутихкраїн світу ізперехідноюекономікою.Проте вонаспівмірна із такиминайбільшимикраїнамиЄвропи, якНімеччина,Великобританія,Франція,Італія.

Україна малопоступаєтьсяназваним державам запотенціаломвиробництвабагатьохвидівпромисловоїпродукції,зокремасталі,залізної рудій,мінеральнихдобрив.ПереважаєІталію увиробництвіелектроенергії,посідає 2місце уЄвропі завидобуткомвугілля. Засільськогосподарськимпотенціалом йпов’язаними із нимигалузямиагропромислового комплексупосідає уЄвропі 1 й 2місце повиробництву зерна,цукровихбуряків,цукру-піску, молока йін.

Земля – один ізнайбільшуніверсальнихприроднихресурсів,необхідний для всіхгалузейгосподарства, йодночасно – предмет тазасіб роботи.Загальнийземельний фонд Українистановитьблизько 603,6 тис. км2, із які 71,2%становлятьсільськогосподарськіземлі,головним чиномсільськогосподарськіугіддя,якимизайнятомайже 70% територї України (у томучислі:рілля – 55,1%,багаторічнінасадження – 1,7%,сіножатні йпасовища – 12,5%).Лісамивкрито 17,2%загальноїплощі держави, подзабудовамизнаходяться 3,8%.Майже 4% територї Українивкрито водою, 1,5%зайнято болотами.Іншіземлі (>яри,піски,зсуви,радіоактивнозабруднені територї тощо)займають 4,1%загальноїплощі України.

Структурасільськогосподарськихугідьзначновпливає нарегіональніособливостірозміщеннясировинноїбазиагропромислового комплексу.Саме тому смердотівикликаютьособливийінтерес.Показникзабезпеченості населеннясільськогосподарськимиугіддямивважаютьнайбільшоб’єктивним приекономічнихоцінках земельніресурсів. У Українівінскладає 0,8 га однієї жителя, із них 0,65 гастановитьрілля.

>Сільськогосподарськіугіддясконцентровані на територїнерівномірно.Їхплощазростає від 37% угірсько-лісовомурегіоні Карпат до 90% устепах. Наорніземлі (>ріллю) уструктурісільськогосподарськихугідьприпадаєблизько 76%, щосвідчить провисокурозораність територї України. Зацимпоказником Україназаймає першемісце вЄвропі.

>Розподіл земельного фонду України заземлекористувачами:державні таколективнісільгосппідприємства,кооперативи,акціонерні товариства, фермерство – 77,3% земельного фонду;лісогосподарські підприємства – 11,9%; підприємствапромисловості, транспорту,зв’язку таін. – 3,5%;землідержаноївласності – 5,5%, усіінші – 1,8%.Найвищазалученість земель угосподарствоє уЛьвівській,Донецькій, тернопільській областях;найвищасільськогосподарськаосвоєність територї –Запорізька (88,3%),Миколаївська(86,6%),Кіровоградська (85,7%),Дніпропетровська (82,8%),Одеська (83,2%) таХерсонська (81,4%)області.

>Протеособливезначеннямаєпродуктивність земель, котразалежить відприродноїродючостіґрунтів. Уструктуріґрунтового покриву Українидомінуютьрізновидичорноземів,поширенімайже на 55%площорних земель. 10%орних земельзаймаютьопідзолені ідеградованічорноземи, 9% –каштанові, 7% –підзолисті, 6,7% –сірілісові, 2,5% –солонцюваті, 2% –лужні таін. У Українізосереджено 25%покритихчорноземомплощсвіту[1].


1Продукціясільськогогосподарства України (1990, 1995, 1996, 1997-2005) (>діаграми)

>Рис.1.1 -Територіальнаспеціалізаціясільського

>господарства України [10]

>Рис.1.2. –Динамікавиробництвапродукціїсільськогогосподарства України [16]

 


>Рис.1.3 –Динамікавиробництва окремихвидівпродукціїсільськогогосподарства України

(>тваринництво) [16]


>Рис.1.4 –Динамікавиробництва окремихвидівпродукціїсільськогогосподарства України

(>рослинництво) [16]


>Рис.1.5 –Динамікатемпів зростаннюпродукціїсільськогогосподарства України [16]


Стансільськогогосподарства усічні–вересні 2007року[2]

>Обсягпродукціїсільськогогосподарства в всіхкатегоріяхгосподарств засічень-вересеньп.р.противідповідногоперіоду2006р.скоротився на 5,1%, у т.ч. ваграрнихпідприємствах – на 6,4%, угосподарствах населення – на 4,4%, що обумовленезменшеннямвиробництвапродукціїрослинництва, особливозернових культур.

>Рослинництво. За 9місяцівп.р.обсягвиробництвапродукціїрослинництва порівняно ізвідповіднимперіодом2006р.скоротився на 8,9%, у т.ч. всільськогосподарськихпідприємствах – на 14,1%, угосподарствах населення – на 5,7%.

>Хідзбиранняврожаю станом на 1жовтня2007р.характеризується такимиданими (упорівнянні із 2жовтня2006р.):

>Таблиця 1.1

>Хідзбиранняврожаю 2007 року

>Валовийзбір >Зібранаплоща >Урожайність
>тис.т >2007р. до2006р. >тис.га >2007р. до2006р.

ц

із 1 га

>2007р. (+, -)

до2006р.

+, — у % +, — у %

>Зернові тазернобобові культури (>вкл.кукурудзу)1

25454,9 –4893,7 83,9 12060,6 –598,7 95,3 21,1 –2,9
 у томучислі

 >пшениця (>озима та яру)2

14532,1 150,7 101,0 5927,6 552,3 110,3 24,5 –2,3
 >кукурудза зерна 2636,8 1481,8 228,3 686,4 363,2 212,4 38,4 2,7
 просо 78,7 –45,4 63,5 74,6 –26,5 73,8 10,5 –1,8
 гречка 194,0 –53,6 78,3 237,1 –69,7 77,3 8,2 0,1
 >Рис 56,4 22,4 166,0 10,4 4,0 162,5 54,1 1,5

Соняшнику1

2680,9 –612,9 81,4 2014,8 –201,5 90,9 13,3 –1,6
>Цукровібуряки (>фабричні) 3745,3 –3148,6 54,3 126,4 –124,0 50,5 296 21
>Картопля 18908,5 –289,9 98,5 1427,3 –17,9 98,8 132 –1
>Овочівідкритогоґрунту 4783,4 –788,1 85,9 354,1 1,7 100,5 135 –23
>Плоди таягоди 1055,5 221,9 126,6 147,9 3,5 102,4 71,3 13,5

На вухожовтняп.р.виробництвозернових культур (>включаючикукурудзу)склало 25,5 млн. т (упочатковооприбуткованійвазі), що на 16% менше порівняно ізпочаткомжовтня2006р., зокрема.сільськогосподарськимипідприємствами намолочено 19,5 млн. т (на 15% менше),господарствами населення – 6,0 млн. т (на 19% менше).

>Аграрнимипідприємствамизібрано 2,1 млн. тнасіннясоняшнику присереднійурожайності 14,0 ц із 1 га (>торік –відповідно 2,6 млн. т та 15,0 ц);цукровихбуряків – 3,5 млн. т, що на 42% меншепротиминулорічного (призростанніурожайності до 303 ц із 1 гапроти 280 ц –торік,зібраніплощімайжевдвічіменші, ніж на вухожовтня2006р.).

Зурахуваннямтрансформаціїпосівнихплощ на вухожовтняп.р.аграрнимпідприємствам (>кріммалих)залишалосязібрати 1,6%площзернових тазернобобових культур (безкукурудзи), щопідлягають дозбирання (на вушкожовтня2006р. – 1,5%),кукурудзи зерна – 74,7% (90,7%),соняшнику – 42,6% (42,9%),цукровихбуряків (>фабричних) – 76,7% (67,1% –торік).

>Озимі зерна йзелений корм (>крімріпаку) под врожай 2008 рокуаграрнимипідприємствами (>кріммалих)посіяно наплощі 3,94млн.га (99,6%минулорічногорівня), із які 3,87млн.га (98,2%) –посіви зерна.

>Тваринництво. Усічні-вересні2007р.обсягвиробництвапродукціїтваринництва порівняно ізвідповіднимперіодом2006р.зріс на 0,2%, у т.ч. ваграрнихпідприємствах – на 5,4%, агосподарствах населення –скоротився на 2,5%.

>Зростаннязагальноговиробництвам’ясавідбулося зарахунок збільшенняобсягуреалізаціїхудоби таптиці назабій всільськогосподарськихпідприємствах (на 23%). Уструктуріїхньоїреалізаціїчасткаптицістановила 53% (у2006р. – 54%),великоїрогатоїхудоби – 23% (26%), свиней – 23% (21%). У тієї ж годину, ставленнязагальногообсягувирощуванняхудоби таптиці дореалізаціїтварин назабійсклало 100% (>торік – 109%).

>Таблиця 1.2

>Виробництвоосновнихвидівпродукціїтваринництва

>Усікатегорії

>господарств

>Аграрні

підприємства

>Господарства

населення

>Частка

населення, %

>січень-вересень

>2007р.

у % до

>січня-вересня2006р.

>січень-вересень

>2007р.

у % до

>січня-вересня2006р.

>січень-вересень

>2007р.

у % до

>січня-вересня2006р.

>січень-вересень

>2006р.

>січень-вересень

>2007р.

>М’ясо3,тис.т

1871,6 109,8 910,0 122,9 961,6 99,6 56,6 51,4
Молоко,тис.т 9719,4 92,8 1758,6 87,8 7960,8 94,0 80,9 81,9
>Яйця,млн.шт. 10972,3 98,1 5513,9 97,8 5458,4 98,3 49,6 49,7

За 9місяцівп.р.противідповідногоперіоду2006р.аграрні підприємствазменшили продажівнаселенню молодняку свиней – на 150 тис.голів (на 17%),птиці – на 4,6 млн.голів (на 9,5%), авеликоїрогатоїхудоби –збільшили на 9,6 тис.голів (на виборах 4%).

Зарозрахунками, на 1жовтня2007р.загальнепоголів’явеликоїрогатоїхудобисклало 6,4 млн.голів (на 8% менше, ніж на 1жовтня2006р.), у т.ч.корів – 3,3 млн. (на 9% менше); понад було б свиней – 8,3 млн. (на 2%);залишилася практично наминуло-річномурівнічисельністьптиці всіхвидів (196,7 млн.) таовець йкіз (1,9 млн.голів).

>Станом на 1жовтняп.р. ваграрнихпідприємствах (>кріммалих) було б внаявностікормів всіхвидів 3,1 млн. ткормовиходиниць, що на 19% менше, ніж навідповідну дату2006р., у т.ч.концентрованих – 1,1 млн. тк.од. (на 15% менше). Урозрахунку однієюумовну головувеликоїхудоби припадало по 7,5 цк.од.кормів всіхвидів, у т.ч.концентрованих – по 2,6 цк.од. (на 1жовтня2006р. –відповідно 8,9 ц та 3,0 цк.од.).

>Реалізаціясільськогосподарськоїпродукції.Загальнийобсягреалізованоїаграрнимипідприємствамивласновиробленоїпродукції засічень–вересень2007р. порівняно ізвідповіднимперіодом2006р.зменшився на 3%, у т.ч.продукціїрослинництва – на 14%,протеобсягпродукціїтваринництвазбільшився на 11%.Середніціни продажпродукціїаграрнимипідприємствами за всіманапрямамиреалізації засічень–вересень2007р. порівняно ізвідповіднимперіодом2006р.зросли на 29%, у т.ч. напродукціюрослинництва - на 53%,тваринництва – на 9%.

>Таблиця 1.3

>Реалізаціяосновнихвидівпродукціїаграрнимипідприємствами

усічні–вересні 2007 року

>Обсягреалізованої

>продукції

>Середняцінареалізації

>Довідково:

вересень2007р.

>тис.т

у % до

>січня-вересня2006р.

грн. за т (>тис.шт.)

у % до

>січня-вересня2006р.

грн. за т (>тис.шт.)

у % досерпня2007р.

>Зернові культури 8349,1 73,7 806,2 162,1 924,0 106,5
 у т. год.пшениця 4877,3 82,0 760,0 148,9 862,3 107,2
>Насіннясоняшнику 1508,2 124,7 1566,7 159,6 1989,0 113,4
>Цукровібуряки 949,3 47,3 152,3 84,4 152,3 125,0

Худорба таптиця

(уживійвазі)

910,0 122,0 6165,6 95,6 7536,2 107,5
 у томучислі
 великарогата худорба 231,0 114,2 5472,5 101,0 6111,1 100,7
 >свині 201,8 135,2 7273,3 83,7 9213,1 103,3
 >птиця 472,6 121,2 6051,7 98,5 7607,3 112,9
Молоко тамолочніпродукти 1424,5 89,2 1512,2 148,7 1777,1 112,9
>Яйця,млн.шт. 4766,6 98,2 233,1 130,0 311,0 121,0

 

>Надходженняпродукціїтваринництва напереробні підприємства. За 9місяцівп.р. від всіхкатегорійсільськогосподарськихтоваровиробників напереробні підприємстванадійшло 534тис.тхудоби таптиці (уживійвазі), що на 29% більше, ніж за 9місяців2006р., та 4,6 млн. т молока (п'ять% понад).Крім того,переробнимипідприємствамиперероблено 414тис.твласновирощеноїхудоби таптиці (на 24% більше, ніжторік).Часткагосподарств населення узагальномуобсязізакупленоїпереробнимипідприємствамихудоби таптиці порівняно ізминулорічнимперіодомзросла із 37,8% до 38,9%, молока – із 60,6% до 63,9%.

>Наявність зерна.Станом на 1жовтня2007р. напідприємствах, щоздійснюютьзберігання,переробкузернових культур, та всільськогосподарськихпідприємствах (>кріммалих) було б внаявності 14,2 млн. т зерна (п'ять% понадпроти 1жовтня2006р.), у т.ч. 8,4 млн. тпшениці (на 15% понад).Безпосередньо ваграрнихпідприємствах було б внаявності 7,2 млн. т зерна (нарівніминулорічного), у т.ч. 4,1 млн. тпшениці (на 20% понад).Зернозберігаючі тазернопереробні підприємства малі внаявності 7,0 млн. т зерна, у т.ч.зернозберігаючі – 4,7 млн. т.

>Середнязакупівельнаціназернових культур, якоїпропонувализберігаючі тапереробні підприємства, усічні–вересніп.р.становила 822 грн. за т, із них як напшеницю – 792 грн. за т (>торік –відповідно 534 грн. та 551 грн. за т).

2Земельнаплоща йплощасільськогосподарськихугідь порегіонах (карта,діаграми)

>Ефективністьрегіональної політикизалежить відчіткоговизначення територїрегіону, його між, природно-ресурсного тасоціально-економічного стану.Аджерегіон —цеоб'єктрегіональної політики, — томувеликезначеннямаєекономічнерайонування країни,тобтовиокремлення наїї територїсамостійнихрегіонів, котріпредставляютьекономічнірайони.

>Економічнерайонування України — непроста проблема.Регіональнийаналіз дляздійсненнярайонуваннядоцільнопочати нарівніадміністративних областей.Шляхом синтезунайважливішихпоказниківекономічногорозвитку (>національнийдохід на свою душу населення;валовий продукт на свою душу населення;продуктивністьсуспільноїцраці;виробництвопродукціїпромисловості ісільськогогосподарства на свою душу населення;обсягматеріального статку на свою душу населення;забезпеченість територїприродно-ресурснимпотенціалом;демографічнийпотенціал тощо) У.Поповкінвизначив вагикожноїобласті векономіці країни ісформувавгрупи-мезорайони:Донбас,КатеринославськеПридніпров'я,Слобідська Україна,КиївськеПолісся,ВолинськеПолісся, УкраїнськіКарпати,Поділля,СереднєПридніпров'я,ПівнічнеПричорномор'я, Крім. Напідставімезорайонуваннявінвиокремивп'ятьмакроекономічнихрайонів [12]:

1)Центральноукраїнський (>Київська,Чернігівська,Житомирська,Черкаська,Кіровоградськаобласті);

2)Донбас таНижнєПридніпров'я (>Донецька,Дніпропетровська,Луганська,Запорізькаобласті);

3)Слобідська Україна (>Харківська,Сумська,Полтавськаобласті);

4)Причорноморський (>Одеська,Миколаївська,Херсонськаобласті таАвтономнаРеспубліка Крім);

5)Західноукраїнський (>Рівненська,Волинська, Львівска,Івано-Франків-ська,Тернопільська,Вінницька,Хмельницька,Закарпатська,Чернівецькаобласті).

>Мережарайонів, якоїзапропонував У.Поповкін,єнайбільшобґрунтованою,бооб'єктивновіддзеркалюєособливостісучасногорегіональногорозвитку України. Тому характеристикамакрорегіонів України вкурсовійроботідаєтьсясаме за У.Поповкіним.Назвидеякихрегіонівспрощені, асаме:Донбас йНижнєПридніпров'я миназваніДонецько-придніпровським районом, аСлобідська Україна —Північно-Східним.

1)ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

Районскладається ізКиївської, чернігівської,Черкаської,Житомирської іКіровоградської областей. Затериторією (136,2 тис. км2, чи 22,6%загальноукраїнськогопоказника)вінпоступаєтьсялишеЗахідноукраїнському, а й закількістю населення (9,9 млнчол.) —Донецько-Придніпровському іЗахідноукраїнському.

>Агропромисловий комплексЦентральноукраїнського районуєоднією ізнайважливішихланокструктури народногогосподарства.Значеннясільськогогосподарства іхарчовоїпромисловостівиходить замежі району.Питома вагиваловоїпродукціїсільськогогосподарства взагальноукраїнськомуобсязістановить 23% (одномумісце послеЗахідноукраїнського району). НаЦентральноукраїнський районприпадає 21%виробленогокраїною зерна, 28%цукровихбуряків, 13%соняшнику, 19%овочів, 22%м'яса, 27%картоплі.

>Агропромисловий комплекс районухарактеризується великоюструктурно-галузевоюрізноманітністю, щозумовлює йогорозташування утрьохприродно-кліматичних зонах.Поліссяспеціалізується намолочно-м'ясномускотарстві,льонарстві ікартоплярстві. ЗавиробництвомкартопліЧернігівська областьпосідає першемісцесеред областей України, хочзагалом район у цьомувідношенніпоступаєтьсяЗахідноукраїнському.Спеціалізаціялісостеповоїзони —цукровібуряки,зернові культури (>пшениця,ячмінь),м'ясо-молочнескотарство,свинарство.Більшачастина територї району входити до ">цукрового поясу" України.Південна половинаКіровоградщини входити достеповоїзони. Тутщеєцукровібуряки, але й ужез'являєтьсясоряшник.Зернові культури (>пшениця,ячмінь,кукурудза)маютьбільшупитому ваги впосівах впорівнянні ізпопередніми зонами.Скотарствомаєм'ясо-молочнийнапрямок;поширенесвинарство, якубазується,зокрема, назерні,відходахцукроваріння іолійництва.

2).ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

До складу районувходятьРівненська,Волинська, Львівска,Івано-Фран-ківська,Тернопільська,Вінницька,Хмельницька,Закарпатська таЧернівецькаобласті. Це —найбільший район в Україні заплощею (158 км2, чи 26,1% територї України) йдругий закількістю населення (13,2мільйони Чоловік, чи 26,0%) послеДонецько-Придніпровського.

>Агропромисловий комплексхарактеризуєтьсязначнимобсягомваловоїпродукції тагалузевоюрізноманітністю;це район зерновогогосподарства,найбільшого в страневиробництвацукровихбуряків (43% дозагальноукраїнськоговиробництва),льонарства,овочівництва,виробництвам'яса (27%), уЗакарпаттівирощується виноград.

Заприроднимиумовами районподіляється накілька зонсільськогосподарськоїспеціалізації.Поліссяспеціалізується намолочно-м'ясномускотарстві,льонарстві,картоплярстві.Передкарпатська зона представленальонарством,цукровимибуряками,скотарствомм'ясо-молочногонапряму,свинарством.Гірська зона Карпатзайнятапасовиськамизіспеціалізацією нам'ясо-молочномускотарстві івівчарстві.

>Найбільшутериторіюзаймаєлісостепова зона, котраспеціалізується навиробництвіцукровихбуряків,зернових культурах (>пшениця,ячмінь),м'ясо-молочномускотарстві,свинарстві. ТриобластіПоділля (>Вінницька,Хмельницька йТернопільська)виробляють 68%цукровихбуряків району, 61% зерна, 42%овочів, 44%м'яса.Найбільшрозвинений АПК уВінницькійобласті. Закарпаттяспеціалізується навиноградарстві,овочівництві,тютюнництві,м'ясо-молочномускотарстві,вівчарстві.

3).ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКИЙЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

>Складається ізДонецької,Луганської,Дніпропетровської іЗапорізької областей.Територія району — 112,3 тис. км2 (18,6% територї країни), населення — 13,6 млнчол. (26,9%).Важкапромисловістьвизначаєпрофільекономіки району.

>Сільськегосподарствоперебувають у ">затінку"важкоїіндустрії, але й і вондаютьзначнийвнесок векономіку країни: районпосідає першемісце завиробництвом, зерна (22% ),соняшнику (44% ),овочів (25%).

4).ПІВНІЧНО-СХІДНИЙЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

До складу районувходятьХарківська,Полтавська іСумськаобласті. Затериторією—84 тис. км2 (13,9% територї України) такількістю населення — 6,1 млнчол. (12,1%)Північно-Східний районнайменший.Проте його рольекономічномупотенціалі державидосить велика.Вінмаєрозвиненийагропромисловий комплекс; завиробництвомцукровогобуряка (23,5%обсягу в стране) ісоняшника (17,4%) районпосідаєтретємісце.

5).ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ (>ПІВДЕННИЙ)ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

Районскладається ізАвтономноїРеспубліки Крім,Одеської,Миколаївської таХерсонської областей.Площа району — 113,4 тис. км2 (18,8%загальноукраїнської територї), населення — 7,7 млнчол. (15,2%).

>Сільськогосподарськіугіддязаймаютьприблизно 70 %всієї територї України. З нихріллястановить 55 % відзагальноїплощі,пасовища – 9 %,сіножаті – 4 % табагаторічнінасадження – менше 2 %.Землезабезпеченість в Україністановить 0,80 гасільськогосподарськихугідь, у томучислі 0,64 гаріллі однієюлюдину. Однаквнаслідокрізноїщільності населення таміграційіснуєзначнаваріаціяцихпоказників врізнихрегіонах та врізніпроміжки години.


>Рис.1.1 -Природно-кліматичнізони України [8]

 


 

>Рис.1.2 – Рейтингрегіонів України поадміністративнійплощітериторій танаселенню (>питома ваги в %) [16]


Заприродно-кліматичнимиумовами Українаподіляється (мал.1):

1.БОЛОТИСТАЛІСОВАМІСЦЕВІСТЬ йКАРПАТСЬКА ЗОНА (>ПОЛІССЯ):Івано-Франківська,Чернігівська, Львівска,Рівненська,Волинська,Закарпатська йЖитомирськаобласті (>ПІВНІЧНА ЗОНА)

Це зоназмішанихлісів; вонзаймаєпівнічнучастину України.Південна межаміжполіссям талісостепом улініїВолодимир-Волинський-Луцьк-Рівне-Корець-Шепетівка-Полонне-Чуднів-Троянів-Житомир-Крнин-Київ-Ніжин-Батурин-Кролевець-Глухів. Назахід відШепетівки доРави-РуськоїтягнетьсяміжВолинськоювисочиною напівночі йПодільською напівднісмуга так званого Малогополісся.

>ЗагальнаплощаПоліссястановить 113 500 кв. км чиблизько 19 %всієї територї України.Характерноюрисоюприродних умівцієїзониєздебільшогомозаїчний характерприроднихкомплексів ізнизиннимрельєфом,якомупритаманніширокі таздебільшогозаболоченінизини.

>КліматПоліссяконтинентальний ізтеплими йвологимилітами там’якими зимами.Середня температураповітря влипністановить +17 – +>19°C, усічні вонзнижується до -4.5 – ->7.8°C.Періодвегетаціїтриває іздругоїдекади апреля дотретьоїдекадижовтня.Період зсередньодобовими температурами понад +>15°Cтриваєприблизно 95-125діб.Річна сума температур, котріперевищують +>10°C,становитьблизько 2 600.Період без легкихзаморозків наповерхніґрунтускладає 160-180днів.Рельєф –рівний,середньорічнийрівеньопадівстановить 550-650 мм.Найбільшакількістьопадів, нарівні 400-450 мм,випадає взоніторф’яно–підзолистихґрунтів,домінуючих уверхніх куляхґрунту, котрізаймаютьдесь 75 % територїПолісся, смердоті .Середнійрівеньлісистостізонистановить 30 %.Ріллязаймає 33 %всієї територїзони, щостановить понад 4мільйони га,сінокоси – 1,2мільйони га тапасовиська – 0,7мільйонів га.Цятериторіяєширокоюпросторовою базою длявиробництвазернових (жита,вівса й гречки),технічних культур,льону, хмелю,цукровогобуряка такартоплі, апереробкильону,м’яса ймолочнихпродуктів.

2.ЛІСОСТЕПОВА ЗОНА (>Лісостеп) —Черкаська,Чернівецька,Харківська,Хмельницька,Київська,Полтавська,Сумська,Тернопільська йВінницькаобласті (>ЦЕНТРАЛЬНА ЗОНА)

>Ця зонарозташованаміжПоліссям йЛісостепом.Південна межа улініїФрунзівка-ОзероАнаніїв-Криве-Вільшана — напівніч відКіровоград-Знам’янка-Кременчук-Красноград-Зміїв.Площазонистановить 202 000 кв. км., в основномуцерівниннатериторія,лівобережнучастинуякоїскладаєВолинсько-Подільськависочина, аправобережну –ДністровськависочинаДніпра.

>Кліматзонипомірно-континентальний.Середня температура июля впівнічно-західнійчастиністановить +>18°C, але впівдні вонасягає +>22°C.Середня температура января – вмежах від -5 до ->8°C.Періодвегетації всередньомутриває 200-210днів.Період, колисереднядобова температураперевищує +>15°C, назаходіскладаєприблизно 100днів, але впівденномусході –приблизно 120днів.Річна сума температур, котріперевищують +>10°C, напівночістановить 2 500 – 2 600, але впівдні –приблизно 2 800.Період без легкихзаморозків наповерхніґрунтутриваєприблизно 135-140днів. Узахіднійчастинізонивипадає всередньомублизько 550-700 ммопадів, вцентральнійчастині – 500-550 мм, але впівденномусході – 450 мм.Найбільшакількістьопадів,близько 75 %,випадає від апреля довересня.

>Верхні шариґрунтуєдоситьрізноманітними за складом, відпідзолистихгрунтів дотиповихчорноземів.Лісистість територїнезначна –близько 12 %.Сільськогосподарськіугіддязаймають 70 % територї, зокрема. 66 % –церілля.СпеціалізаціясільськогогосподарстваЛісостепу –буряківництво тазерновиробництво, амолочне там’яснетваринництво йвідгодівля свиней. Уструктуріпосівнихплощ:озимапшеницязаймає понад 30 %,кукурудза – 10 %,близько 8 % –ячмінь табобові.Більше 10 %посівнихплощзайнятоцукровим буряком тасоняшником.

>3.СТЕПОВА ЗОНА (>СТЕП) –Кримська,Дніпропетровська,Донецька,Херсонська,Кіровоградська,Луганська,Миколаївська,Одеська таЗапорізькаобласті (>ПІВДЕННА ЗОНА)

>Ця зонавключає всюпівденну тасхіднучастини України, відЧорного йАзовськогоморів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація