Реферати українською » География » Регіональний Розвиток центрально-українського економічного району


Реферат Регіональний Розвиток центрально-українського економічного району

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Введення

 

>Проблемирегіональногорозвиткуцентрально-українськогоекономічного району –цепроблеминевикористанихможливостей,нереалізованогопотенціалу.Зменшеннячисельностіпрацездатного населення,депопуляція -свідчать проскладнудемографічнуситуацію.Понад із тім урайоні немає великих міст,розвиненихгалузейпромисловості, щоєносіямитехнічногопрогресу.

>ПлощаЦентральноукраїнськогоекономічного районустановить 45,5т.км2. Донього належатиКіровоградська таЧеркаськаобласті,площа якістановить 24,6 й 20,9т.км2відповідно.

ПроблемамирегіональногорозвиткуЦентральноукраїнськогоекономічного районузаймалисяпрофесор,член-кореспондент НАНС.І.Дорогунцов,Л.Г. Чернюк таінші.

>Географічнеположення таприродніумовисприятливі дляподальшогорозвитку АПКЦентральноукраїнськогоекономічного району, але йнеповністюреалізованіможливостірозвиткухарчовоїпромисловості.Розглядурівнярозвитку йструктуригосподарства району,економіко-географічнійоцінцігеографічногоположення,природних умів йприроднихресурсів району,аналізутенденцій йогорозвиткуприсвячена данакурсова робота.

 


1. Роль району в територіальномурозподілі роботи

 

Заданими на 01.01.08 уКіровоградськійобласті 21адміністративний район. 12 міст (у томучислі 4 державного й обласногопідпорядкування), 26містечок, 1004сільськихнаселенихпункти; вЧеркаськійвідповідно 20, 16 (6), 15 й 824. (>Додаток 1)

>Часткаплощі районустановить 7,4%,чисельність населення - 5,3% відзагальнихвідповіднихпоказників по Україні.Спеціалізація району вгосподарськомукомплексі держави -машинобудуваннясільськогосподарське,електротехнічне,енергетичне,приладобудування,виробництвообладнання дляхарчовоїпромисловості,харчовапромисловість,виробництвочистихметалів йтвердихсплавів,видобутокграфіту,уранових руд,будівельна,індустрія (>видобутокгранітів йлабрадоритів),хімічнапромисловість (>хімічні волокна,азотнідобрива, лаки,фарби) йдеревообробка (>меблевапромисловість),бурякоцукровий,олійно-жировий,зерновий, йплодоовоче-консервний йм’ясо-молочнийкомплекси.

ЗаструктуроюекономікиКіровоградська областьєаграрно-індустріальною. Характернаособливістьрегіону –цевисокийрівеньрозвиткуаграрно-промислового комплексу ймашинобудування, щовиділяє йогосередінших уПридніпров’ї та Україні.

Узагальнодержавномутериторіальномуподілі роботиЧеркащинавиділяєтьсявиробництвомцукру,молочних йовочевихконсервів, машин дляхарчової талегкоїпромисловості,хімічних волокон,шовковихтканин,мінеральнихдобрив, атакож зерна,м'яса й молока.Визначальними при цьомує легкапромисловість,машинобудівний таагропромисловийкомплекси.


2.Економічні йприродніпередумовирозвитку району

 

2.1Економіко-географічнаоцінкагеографічногоположення,природних умів йприроднихресурсів району

 

>Економічнаоцінка природно-ресурсного йвиробничогопотенціалів.Більшість територї районулежить узоніЛісостепу,південніше відКіровограда зонапівнічногоСтепу.Рельєф територїрівнинний наПридніпровськійнизовині іхвилястий - наПридніпровськійвисочині.Висота надрівнем моря від 39 до 269 м.Поверхнярозчленована долинамирічок, ярами та балками.

>Кліматичніумови >регіонусприятливі длярозвиткусільськогогосподарства.МістоЧеркаси йтериторіянавколонього врадіусі 150 км - район максимумубіологічноїефективностіклімату.

>Кліматпомірноконтинентальний.Середнітемператури июля 20-21 З; января -мінус 5-6 °З. Зимам'яка ізчастимивідлигами,літо теплі,сухе.Тривалістьбезморозногоперіоду 160-170днів, сумаактивних температурблизько 3000 З.Середньорічнакількістьопадівстановить 430-520 мм, максимальнавипадає утеплийперіод року (>близько 70%).Днів ізопадами зарік 120-140.

>Середнесприятливихкліматичнихявищ -посухи,суховії,пилові (>чорні)бурі, град,зливи.Буваютьтакожпізнівесняні іранніосінні заморозки.

>Південно-західначастинаЧеркаської тапівнічно-західна йпівнічначастиниКіровоградської областей лежати унедостатньовологій,теплій, апівденна йсхідначастинаКіровоградськоїобласті - упосушливій,дужетеплійагрокліматичних зонах.

Районбагатий на >кориснікопалини. >Розвідано понад 30родовищ буроговугілля >Дніпровськогобуровугільногобасейну.Єродовища горючихсланіцв(>Бовтиське). НалівобережжіДніпра, на полонинахрічок, до тогочислір.Ірдинь,видобувають торф.

>Покладипаливнихресурсіввикористовуютьсяздебільшого длямісцевих потреб. Районмаєвеликезначення длярозвиткуатомноїенергетики країни у зв'язку ізнаявними тутпокладами >уранових руд (>Смолинськерудоуправління).

Усхіднійчастині району, налініїКривийРіг -Кременчук,зосередженіпоклади >залізистихкварцитів; назаході, уПобужжі - >хромітів та >нікелевих руд (>Капітанівське іДеренюськеродовища). Уостанні роктарозвіданоКіровоградеський >золоторудний район (>родовищаКлинці,Юріївське таін.).

>Видобуваютьтакожбудівельнусировину: >вогнетривкіглини,каоліни,бентоніти,граніти,габро,лабрадорит таінші (>басейнр.Тясмин).Єпоклади >графіту (>Завалівськеродовище), смердотімаютьміжрайоннезначення. Районперспективний на >алмазоносність.

>Водними ресурсами районзабезпеченийнедостатньо. По його територїпротікаютьрічки Дніпро й Південний Буг, багатомалих йсередніхрічок:Цибульник, Сула,Супій, Рось,Вільшанка,Тясмин,Інгулець,Інгул,Синюха,Синиця,ГірськийТікич,ГнилийТікич, Ятрань тощо.Всього вКіровоградськійобласті 438річок,серед них 120довжиною понад 10 км й 45довжиною понад 25 км. УЧеркаськійобласті 181річка понад 10 кмзавдовжки. ТуттакожєКанівське,Кременчуцьке таДніпродзержинськеводосховища.Крімцих урайоніствореноще 108водосховищ (>Іскрівське,Новоархангельське,Червонохутірське,Гайворонське таін.) та 2564 ставки йзаплавних озера.Збудовановодовід Дніпро (відм.Світловодська) -Кіровоград.Водиводосховищ таставківвикористовують дляводопостачання,риборозведення,зрошування. На територї Українськогокристалічного щитаєджерелалікувальнихрадонових таіншихмінеральних вод (Умань,Новоукраїнка,Знам'янка).

Урайоні самі ізнайкращих в Україні >грунтово-кліматичніумови. УлісостеповійчастиніКіровоградськоїобластіпереважаютьчорноземитиповісередньо- імалогумусні,чорноземиопідзолені (95%площі),ясно-сірі тасірілісовігрунти; устеповій -чорноземизвичайнісередньо- імалогумусні (95%площі). У долинахрічокпоширенічорноземно-лучні талучно-болотнігрунти,є ділянкислабкозакріпленихпісків.Еродованість земельстановить упівденно-східнійчастині 53%, узахідній 43%. УЧеркаськійобластіпереважаютьтиповімалогумусні таслабогумусовані (53%площі),лісові ілучнігрунти.

>Природнітиповіландшафти (>різнотравно-типчаково-ковиловий степ) практично незбереглися,крім невеликихділянок насхилахрічкових долин та балок, наузліссях.

>Середстеповоїрослинностіпереважаютьтипчак,тимофіївка,зрідкатрапляютьсяковила,тонконіг,стокодос,волошка, молочай, ромашка,сокирки,конюшина таін. У заплавахрічокпоширеналучна таболотнарослинність (>очерет,рогіз, осока,жовтець таін.).

>Природно-ресурснийпотенціал районусприяєрозвитку АПК,будівельноїіндустрії, окремихгалузейкольоровоїметалургії, вмайбутньомурозвиткухіміко-буровугільного комплексу.

>Кіровоградська областьрозташована вцентральнійчастині країни вмежиріччіДніпра й Південний Бугу, намежістепової йлісостеповоїприродних зон, але йбільшістьїї територїлежить устеповійзоні.ВоназаймаєвигіднегеографічнеположеннявідносностаропромисловихрегіонівПридніпров’я (>Дніпропетровської йЗапорізької областей) таДонбасу.Розвиткуобластісприяє густамережатранзитнихзалізниць йавтомагістралей тавихід доДніпра.

>КліматКіровоградськоїобластіпомірноконтинентальний,тривалістьбезморозногоперіоду 160-170днів, сумаактивних температур 2696-2994 З,опадіввипадає 430-520 мм нарік примаксимальнійкількості втеплийперіод року.Середнесприятливихкліматичнихявищтрапляютьсячастіпосухи,суховії,пиловібурі.Північна йпівнічно-західна – упосушливій. Алі вціломуагрокліматичніумовисприятливі длярозвиткусільськогогосподарства.

>ПриродноресурснийпотенціалКіровоградськоїобласті >загалом (загрошовоюоцінкою)складає 3% в Україні. У йогоструктуріземельні (>ґрунтові)ресурсистановлять 70,3%,водні – 11,9,мінерально-сировинні – 10,8,природно-рекреаційні – 4,8,лісові – 1,6 йфауністичні – 0,6%.

Затериторіальноюдиференціацією природно-ресурсногопотенціалу в Україні (>індекс 1,00грн./га)регіонскладає 0,75, особливовиділяютьсяземельні йфауністичніресурси -відповідно 0,99 й 1,00.

>Мінерально-сировинніресурси. НадраКіровоградськоїобластібагаті накориснікопалини. Тутрозвідано 41родовище буроговугілля (із нихрозробляєтьсявісім),єродовища горючихсланців, торфу, насходіобласті -покладизалізної рудій, до тогочислізалізнихкварцитів (>Криворізькийзалізоруднийбасейн), наПобужжі-нікелево-хромових руд,графіту (>Завалівськеродовище), атакожуранові рудій (3родовища)..Поширеніродовищарізнихбудівельнихматеріалів. Уобластізосереджено 36водозаборівпрісної води, із які 14розробляється, та дваджереламінеральних вод.

На територїобластізосередженоблизько 96%запасівграфіту, 28,7 -промисловихзапасів буроговугілля (попаливно-енергетичних ресурсахрегіондефіцитний), 7,6будівельногокаменю, 1,7% - рудійзаліза України.Основна проблемащодомінерально-сировиннихресурсівполягає уздійсненні їхні комплексноговикористання наосновіглибокоїпереробки.

>Земельніресурси.Кіровоградська областьрозташована вмежахЦентрально-лісостепової таДністровсько-Дніпровськоїпівнічно-степовоїагроґрунтовоїпровінції. Улісостеповійчастиніпереважаютьчорноземитиповісередньо- ймалогумусні,опідзолені, устеповій -чорноземизвичайнісередньо- ймалогумусні.Середній балприродноїродючостісільськогосподарськихугідьскладає 67,ріллі -68балів (в Українівідповідно 62 й 63). Уобластівисокийрівеньсродованості земель: впівденно-східнійчастині - 53,західній 43%. Алі вціломуагроґрунтовіумовисприяютьрозвиткусільськогосподарськоговиробництва.

>Аналізтрансформації земельного фонду за 1990-2000 рр.свідчить, що вобластіскоротиласьплощасільськогосподарськихугідь у всіхземлекористувачів йвласників зарахунокзменшенняплощіріллі, атакожбагаторічнихнасаджень. У тієї ж годинурозшириласьплощаприроднихкормовихугідь. Урегіоніспостерігається негативнатенденція збільшенняплощізаболочених земель.Дещоскорочуютьсяобсягизрошуванихсільськогосподарськихугідь зарахуноквиведення зобігузрошуванихплощ на системах, котрівідбули рядківамортизації.

>Загальнаплоща земель (>суші) за станом на 01.01.2001складає 2384,1 тис. га, до тогочислі 2043,1сільгоспугідь й 1771,9 тис. гаріллі.Розораністьсільгоспугідьнадтовисока - 86,8% (в Україні - 78,1%). Уобластінайбільший у странерівеньземлезабезпеченості на свою душу населення,зокрема,сільськогосподарськихугідьприпадає 1,79 (Україна - 0,85), аріллі - 1,55 га (>відповідно 0,66 га).

>Негативнітенденції вземлекористуванні,деградаціяґрунтівпризвели дозниженняеколого-економічноїефективностівикористаних земель урегіоні.

>Водніресурси.РічкиКіровоградськоїобласті належати добасейнівДніпра й Південний Бугу.Густотарічковоїсітки назаходіскладає 0,31-0,38, напівденномусході - 0,20-0,23км/км2. НапівнічномусходітериторіюобластіомиваютьКременчуцьке таДніпродзержинськеводосховища.

>Обсягивикористання води нагосподарськіпотребипротягом1990-2000рр. урегіонізначноскоротилися. Так,споживаннясвіжої води у 2000роцістановило 86мли. м3 чи менше порівняно із 1990 р. (270 млн. м3) у 3,1 рази, щообумовленескороченнямвиробництва.Знизилисьтакожобсягиоборотної йпослідовно (повторно)використаної води: у 2000році смердотістановили 47 млн. м3 у 1990 - 321, у 1995 р. - 157 млн. м3.Значнозменшилась йчасткаоборотної води узагальномуобсязівикористання навиробничіпотреби, Якаскладалавідповідно 68, 78, й 75%. У тієї ж годинувідмічаютьсявисокіпитомівитрати води. Томуосновна проблемащодоводовикористанняполягає вскороченнівитрат води навиробництвоодиниціпродукції до оптимальногорівня.

>Лісовіресурси. землі подлісами таіншимилісовкритимиплощами вКіровоградськійобластіскладають 179,2 тис. га, у томучислі 158,3 тис. гавкритихлісовоюрослинністю; чи 7,5% дозагальноїплощіземлі (>суші) (в Україні -12,5%).Переважаютьлісисанітарно-гігієнічного,природоохоронного йрекреаційногопризначення.Лісовідновленняздійснюєтьсяневисокими темпами - нарівні 300-400 га врік, посадка йпосівлісускладаєблизько 400 га. Узагальномуобсязівипускупродукціїлісовогогосподарствацейрегіонзаймаєлише 1,4%.Основначастинадеревини завозитися ізіншихрегіонів України йзарубіжжя.

>Головна проблемалісовогогосподарстварегіонуполягає внеобхідностірозширенняобсягівзахисноголісорозведення.

>Черкаська областьрозташована вцентральнійчастині України убасейнісередньоїтечіїДніпра.Утворена 7 января 1954 року. Напівночімежує ізКиївською, насході - ізПолтавською, напівдні - ізКіровоградською, назаході - ізВінницькою областями. Заплощею (20,9тис.км2)займає18-темісцесеред областей України, щостановить 3,4%її територї.Черкаська область входити у склад Центральногоекономічного району України.Обласний центр - містоЧеркаси.

Областьмаєвигіднеекономіко-географічнеположення, якузумовленерозташуванням територї убезпосереднійблизькості допромислово-розвинутихрегіонів,проходженнямтранспортнихмагістралей, щозв'язуютьїї ізКиєвом,Донбасом,причорноморськими областями України.

>Ґрунтові йагрокліматичніумовисприятливі длярозвиткусільськогогосподарства тарекреації. Областьмає:розгалуженумережузалізничних йавтомобільнихшляхівзагальнодержавногозначення. Черезтериторіюобласті проходитигазопровід "Союз".

>Основніекономічніпоказникисоціально-економічногорозвиткуЧеркаськоїобластінаведені втаблиці 1.


>Таблиця.2.1.1Основніпоказникисоціально-економічногорозвиткуЧеркаськоїобласті [ 9 ]

>Показники 1990 1995 2000 2000-го, % до
1990 1995 України

>Територія, тис км2

20,9 20,9 20,9 100 100 3,5
>Кількістьнаявного населення, тис.осіб 1530,9 1504,6 1435,2 93,7 95,4 2,9
>Питома вагиміського населення, % 53 55 55,0 - - -
>Трудовіресурси(беззайнятих вособистомупідсобномугосподарствіосібпенсійноговіку), тис.чол. 724,2 662,8 787,9 108,8 118,9 2,7
>Питома вагитрудовихресурсів узагальнійкількості населення, % 47,3 44,0 54,9 - - -
>Кількістьзайнятих у сферіекономічноїдіяльності (беззайнятих вособистомупідсобномугосподарствіосібпенсійноговіку), тис.осіб 843,8 813,9 594,7 70,5 73,1 3,0
>Валовадоданавартість уцінах 1999 р., млн. грн.. 3531 2546 - 72,1 2,4
>Валовадоданавартість (уцінах 1999 р.) врозрахунку на свою душу населення, грн.. 2337 1747 - 74,8 83,9
>Інвестиції восновнийкапітал (>капітальнівкладення) упорівнянихцінах, млн.. грн. 1306 426 195 14,9 45,8 1,4
>Інвестиції восновнийкапітал (>капітальнівкладення)надушу населення упорівнянихцінах, грн.. 855,3 282,7 135,2 15,8 47,8 47,7
>Обсягпродукціїпромисловості (упорівняннихцінах 1999 р), млн. грн. 4061,5 2475,1 50,6 83,0 1,9
>Продукціясільськогогосподарства (упорівнянихцінах1996р.) млн. грн. 2222 1474 1245 56,0 84,5 4,8
>Виробництвотоварів народногоспоживання безвартостіалкогольнихнапоїв (уцінах 1999 р.), млн. грн. 2495 1241 942 37,7 75,9 3,9
у томучислі:
>продовольчі 1691 988 558 33,0 56,5 3,9
>непродовольчі 804 253 384 47,8 151,8 4,7
>Експорттоварів, млн. дол. США 275,5
>Виробництвоелектроенергії, млрд. кВт. рік. 2,66 1,70 1,8 67,7 105,9 1,0
>Споживанняелектроенергії впромисловості, (безвласних потребелектростанцій) млрд. кВт. рік. 3,13 1,85 1,39 44,4 75,1 1,8
>Споживанняпаливаавтобензину, тис. тонн 149,4 87,5 58,6 3,0
>вугілля тавугільноїпродукції, тис. тонн. 979,0 303,3 31,0 0,5

Газу природного млн. м3

3318 3002,2 2472,1 74,5 82,3 3,6
>топкового мазуту, тис. тонн 306,1 41,1 13,4 3,4
дизельногопального, тис. тонн 247,1 153,7 62,2 3,1

За характеромрельєфуЧеркаська областьподіляється надвічастини право— йлівобережну.Правобережначастиналежить вмежахПридніпровськоївисочини ззначнимрозвиткомерозійних формрельєфу,лівобережна наПридніпровськійнизовині ізпереважнорівниннимрельєфом.КрімДніпра, областьмаєгустумережумалих тасередніхрічок:Супій, Рось,Тясмин,ГірськийТікич таінші.Всього вобласті 181річказавдовжки понад 10 км.кожна,розташовано 33водосховища, понад 650заплавних озер йставків.Густотарічковоїмережіколивається від 0,18 налівобережжі до 0,45км/км2вбасейніГнилогоТікича.

>Черкащинабагата нарізнінеруднікориснікопалини.Паливніресурсипредставлені буримовугіллям (>Новосілківське,Тарнавське,Рижанівське,Козацьке таіншіродовища),покладами торфу (>Драбівський,Черкаський,Смілянський,Чигиринськийрайони).Наявнізначнізапасибудівельнихматеріалів:граніти,лабрадорити,пісковики,гнейси,глини (>Черкаськеродовищебентонітових глин),кварцовіпіски,покладикаолінів, атакожджереламінеральних вод уЗвенигородському іУманському районах.

>Помірноконтинентальнікліматичніумовисприятливі длярозвиткусільськогогосподарства.Середнітемператури января та июлястановлятьвідповідно -5,9 та + 20 'З. >Річнакількістьопадів 450-550 мм.

>Середзональнихтипівґрунтівпереважаютьчорноземитипові малогумусні таслабогумусовані. подлісамисірілісові татемно-сіріопідзолені. У долинахрічокпоширеніпіщані,піщаноглинисті таторфовіґрунти. УсятериторіяЧеркаськоїобластірозташована вмежахлісостеповоїзони.

>Лісивкриваютьблизько 15% територї. Це в основномудубово-грабовімасиви, атакожзаплавніліси ізвільхи,верби,осики,тополі.

>Значніземельніресурсихарактеризуютьсявисокимступенемосвоєння.Середсучаснихнегативнихприроднихпроцесівспостерігаютьсяплощиннийзмив таглибиннаерозія,зумовленінерівністюрельєфу,зливовим характеромопадів та легкиммеханічним складомґрунтів.

2.2Населення йтрудовіресурси

>Середня густота населення району 58,2осіб/км2, до тогочислі уЧеркаськійобласті - 70, уКіровоградській - 48осіб (>середня густота населення в Україні 83особи/км2).Густотасільського населення - всередньому 24,7осіб/км2, у томучислі наЧеркащині - 31,7, наКіровоградщині - 18,7.Густішезаселені (83особи/км2)Звенигородський,Христинівськнй,Городищенськийрайони, менше (до 23особи/км2) -північно-східначастинаЧеркаськоїобласті. УКіровоградськійобластінайгустішезаселеніпівнічна іпівнічно-західначастини (50-60осіб/км2),найменшепівденна (20-30осіб/км2). Рівеньзаселеності якЧеркащини, то йКіровоградщининайнижчий засередній по стране.Існуєтенденція доскороченнячисельності населеннявнаслідокнизького природного приросту (уКіровоградськійобластінароджуваністьстановить 8,2%,смертність 16,5%,природнийприріст -мінус 8,3%; уЧеркаськійвідповідно 8,3, 16,5,мінус 8,2%;показники в Україні 1998-го р.відповідно 8,3, 14,3,мінус 6,0) тазначноїміграції.Тривалий годинупростежуваласяміграціясільського населення вміста. То вЧеркаськійобластіміське населення заперіод із1980р. по1990р.зросло із 708,3 тис. до 818,1 тис.осіб. Уостанні роктацей процесмайжеприпинився (1998-го р.міське населенняЧеркащинистановило 801,1 тис.осіб).

На 1 января 2008 рокузагальначисельність населення поКіровоградськіїобластістановить1039,7 тис.жителів, у томучисліміського - 637,7 тис.,сільского – 402,0 тис, поЧеркаськійобласті – 1315,5 тис., 730,0 тис. й 585,5 тис.відповідно.

Умістахмешкає 57,6% населення відзагальноїкількості його врайоні (наЧеркащині – 54,7%,Кіровоградщині - 61,2%). Уціломуцейпоказникнижчий засередній пореспубліці. Урегіоні 28 міст, із них 10 обласногопідпорядкування; наЧеркащині -відповідно 16 й 6, наКіровоградщині 12 й 4.Переважаютьмаліміста. УЧеркаськійобластісформувалисьлокальнісистемирозселення:Черкаська,Уманська таЗвенигородсько-Ватутінська; уКіровоградській -Кіровоградська,Олександрійська,Світловодська йЗнам'янська.Містечок урегіоні 41, із них як наЧеркащині - 15, наКіровоградщині - 26.Найбільшіміста району ->Кіровоград,Черкаси,Олександрія,Сміла, Умань,Канів. За характеромнародногосподарськихфункційнаселеніпунктиподіляють наобласніпромислові,транспортні,адміністративно-політичні інауково-культурніцентри -Черкаси таКіровоград;багатогалузевіпромисловіцентри ізрозвинениминевиробничимифункціями - Умань,Сміла,Олександрія,Світловодськ;транспортно-промисловіцентри -Христинівка,Цвіткове, Гайворон,Знам'янка;адміністративніцентризізначноюобробноюпромисловістю - Городище,Шпола,Кам'янка, Золотоноша,Звенигородка,Жашків,Тальне,Канів,Лисянка,Бобримець,Долинська, Новомиргород,Новоукраїнка,Помічна таін.;одногалузевіпромисловіцентри -Верхнячка,Стеблів,Вільшана,Юрківка, Мала Виска,Ульянівка таінші.

Увіковійструктурі населеннязначначасткаосібпохилоговіку (25,8%проти 23,3% по Україні),молоді 20,1%,працездатного населення - 54,1%.Коефіцієнтдитячоїсмертності наЧеркащині у 1998 р.становив 11,2, наКіровоградщині - 13,2 (в Україні - 12,8).

>Національний склад населення вціломуоднорідний.Українцівпереважнабільшість – 90,5% уЧеркаській, 86,9% - уКіровоградській областях,росіян --відповідно 8,0% й 10,3%. НаКіровоградщині,крім того,проживає 0,9% молдаван (околицях такзваноїНовосербії) та 0,8%білорусів.

>Трудовихресурсів урегіоні 1998-го р. було б 1467,9 тисосіб, із нихзайнятих увиробництві 1124,0 тис.Рівеньзайнятості населення вКіровоградськійобласті 1997 р.становив 65,1 %,Черкаській - 64,6% (по Україні - 62,8%). Заостанні роктавінзменшився із 75% у1990р. до 72%. у1997р. череззанепадпромисловоговиробництва. (табл. 2).


>Таблиця 2.2.2 >ЗайнятістьнаселенийЦентральноукраїнськогоекономічного району у сферахматеріальноговиробництва [ 8 ]

Область >Всього, тис.осіб У томучислі, %
Уматеріальномувиробництві Уневиробничій сфері
1996 1997 1996 1997 1996 1997
>Кіровоградська 495,1 456.7 71.7 71,0 28.3 29,0
>Черкаська 613,6 579,4 73,1 73,0 26.9 27.0
По району 1108.7 1036,1 72.5 72,1 27,5 27.9
По Україні 20868.3 19835.1 70.2 69,6 29,8 30.4

>Попит наробочу силу йїїпропозиція наринку роботи на вушко 1999 р. були такими:зареєстровано незайнятихтрудовоюдіяльністюгромадян уКіровоградськійобласті30,9тис, уЧеркаській -28,7тис; потребапідприємств упрацівниках назаміщеннявакантних посадвідповідно 0,9 й 0,8;коефіцієнтнавантаження однієювакансію 32,0 й 36,0 (в Україні 30,0). Накінець 1998 р. уКіровоградськійобласті було б 93,3 тис.безробітних (>рівеньбезробіття 14,5%), уЧеркаській 77,5 тис. (10,3% прирівнібезробіття в Україні 11,3%).

У 1991-2000роцідемографічна кризуохопила всютериторіюКіровоградськоїобласті.Кількість населенняскоротилася на 76,8 тис.осіб, у томучисліміського - на 42,3 йсільського - на 34,5тисяч.Міграційне сальдо населеннявід'ємне йстановило у 2000 р. -мінус 3,9 тис.осіб.

>Згідно ізданими за 2000 р.,коефіцієнти природного руху населення вКіровоградськійобласті (на 1000осіб)складають: 7,8 -народжених (нарівнісередньогозначення в Україні), 17,9 -померлих, щозначно понадсередньоукраїнського (15,3), йприроднескороченням -мінус 10,1 (>відповідно -7,5), щоє одним ізнайменшихпоказників в Україні.Особливовисокікоефіцієнтисмертності населення - 1812осіб на 100тисяч (в Україні - 1539).Коефіцієнтидитячоїсмертностізнаходяться нарівнісередньогозначення в Україні.

>Динамікакоефіцієнтів природного руху населення вКіровоградськійобластісвідчить прозниження їхнього темпами, котрізначноперевищуютьсередніпоказники в Україні (табл. 3).

>Таблиця2.2.3 >Коефіцієнтнароджуваності,смертності та природного приросту населенняКіровоградськоїобласті [ 9 ]

>Регіон >Рік >Кількістьнароджених >Кількістьпомерлих >Природнийприріст населення
>всього уміськихпоселеннях усільськихпоселеннях >всього уміськихпоселеннях усільськихпоселеннях >всього уміськихпоселеннях усільськихпоселеннях
Україна 1990 12,7 12,7 12,7 12,1 10,2 16,1 0,6 2,5 -3,4
1995 9,6 8,8 11,1 15,4 13,6 19,1 -5,8 -4,8 -8,0
2000 7,8 7,1 9,3 15,3 13,6 19,0 -7,5 -6,5 -9,7

>Кіровоградська

область

1990 12,6 13,3 11,6 14,5 11,2 19,5 -1,9 2,1 -7,9
1995 10,0 9,6 10,6 17,7 14,2 23,4 -7,7
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Річка Дніпро
  Дніпро Дніпро – одну з найбільших річок Європи, басейн якій розміщено не більше трьох держав –
 • Реферат на тему: Річка Чорна - таємниця і загадка В'єтнаму
  Річка Чорна - таємниця та загадка В'єтнаму Про гігантської греблі річці Чорній, яку згодом
 • Реферат на тему: Річки і водоспади Криму
  >РЕКИ І >ВОДОПАДЫ КРИМУ   Справді, наші річки невеликі, а от вже воістину: малий золотнік, а
 • Реферат на тему: Річки та озера Дагестану
  >ДАГЕСТАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ >ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ >ЗАОЧНЫЙ >ФАКУЛЬТЕТ №1 >СПЕЦИАЛЬНОСТЬ >ПГС
 • Реферат на тему: Річки Красноярського краю
  Ріки Красноярського краю План Запровадження 1. Історія вивчення річок Красноярського краю 2. Чому

Навігація