Реферати українською » География » Характеристика факторів розміщення Галузо матеріального виробництва


Реферат Характеристика факторів розміщення Галузо матеріального виробництва

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Національнийуніверситет “>Острозькаакадемія”

Кафедраекономічноїтеорії

>Курсова робота на задану тему:

Характеристикафакторіврозміщеннягалузейматеріальноговиробництва

>Виконала: студенткагрупиЕ-12

>ЛівінчукІ.П.

>Науковийкерівник:викл.Костів Про. М.

Острог, 2007


>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1ТЕОРЕТИЧНІАСПЕКТИМАТЕРІАЛЬНОГОВИРОБНИЦТВА

ТАЙОГОРОЗМІЩЕННЯ

1.1Сутністьматеріальноговиробництва та його роль унаціональномугосподарстві України

1.2 Структураматеріальноговиробництва та йогогалузей

1.3 Характеристикафакторіврозміщеннягалузейматеріальноговиробництва

>РОЗДІЛ 2АНАЛІЗОБСЯГІВВИПУСКУПРОДУКЦІЇГАЛУЗЕЙМАТЕРІАЛЬНОГОВИРОБНИЦТВА ЗА 2004-2006РОКИ

2.1Оцінкарозвиткупромисловості за 2004-2006 рокта

2.2Аналізрозвиткусільськогогосподарства,будівництва та транспорту за 2004–2006 рокта

2.3Оцінкарозвиткугалузейматеріальноговиробництва за 2004-2006 рокта

>РОЗДІЛ 3ШЛЯХИРОЗВИТКУГАЛУЗЕЙМАТЕРІАЛЬНОГОВИРОБНИЦТВА

3.1Перспективирозвиткугалузейпромисловості

3.2Основнішляхирозвиткусільськогогосподарства

3.3Шляхи покращанняекономічного станугалузейбудівництва та транспорту

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

>ДОДАТКИ


>ВСТУП

А,щоббудь-якепідприємствоефективнопрацювало,необхідновизначити йогооптимальнерозміщення напевній територї, яку дозволити як рентабельнопродовжувати його роботу, то йсприятимеекономічномурозвитку підприємства вцілому.

>Матеріальневиробництво –складовачастина народногогосподарства, котрапосідаєдоситьзначну йогочастину. Отже, відефективностівиробництвагалузейматеріальноговиробництвазалежитьсоціально-економічне становище країни вцілому. Тому для країниєвкрайважливим забезпечитиповноціннефункціонуваннягалузейматеріальноговиробництва,правильне їхньогорозташування,визначившиусіфакторирозміщення, котрівпливають на їхньогофункціонування.

>Щороку в Україністворюютьсянові підприємстваматеріальноговиробництва, котрівимагаютьточноїметодологіївизначення їхнього правильногорозташуваннящодоресурсів,споживачів таіншихпідприємств. Тому для Україниєактуальнимвивчення характеристикифакторіврозміщеннягалузейматеріальноговиробництва,оскільки від їхнього правильногорозміщеннязалежитьрівеньекономічногорозвитку країни вцілому.

>Метоюєпроведення характеристикифакторіврозміщеннягалузейматеріальноговиробництва.

>Об’єктомдослідженнянашоїкурсової роботиєгалузіматеріальноговиробництва, а предметомдослідження –територіальнерозміщеннягалузейматеріальноговиробництва.

Длядосягненнязаданої метидослідженняпотрібновизначити рядзавдань:

-вивчитисутністьматеріальноговиробництва та йогозначення у народномугосподарстві України;

-розглянути структуруматеріальноговиробництва тафакторирозміщення;

-вивчитисучаснеекономічне становищегалузейматеріальноговиробництва наосновірезультатів їхніфункціонування;

-розглянутишляхирозвиткугалузейматеріальноговиробництва.

Придослідженнівикористовувалисятакіметоди:

-аналітичний;

-статистичний;

-графічний.


>РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІАСПЕКТИМАТЕРІАЛЬНОГОВИРОБНИЦТВА ТАЙОГОРОЗМІЩЕННЯ

 

1.1Сутністьматеріальноговиробництва та його роль унаціональномугосподарстві України

Україна –індустріально-аграрна держава,народнегосподарствоякоїскладається ізгалузейматеріального йнематеріальноговиробництв.

>Матеріальневиробництвоохоплює тих підприємства ігалузі, щовиробляютьматеріальні блага (>промисловість,сільськегосподарство,будівництво), атакож тих, щовиробляютьматеріальніпослуги (транспорт,торгівля,громадськехарчування,матеріально-технічнепостачання тазбут) [8, з. 31].

>Самематеріальневиробництвовиробляєзасобивиробництва (>сировина,паливо,енергія,машини,будівельніматеріали,споруджуються підприємства,прокладаютьсяшляхисполучення) тапредметиспоживання (>продовольство,одяг,взуття,меблі,легковіавтомобілі,побутоварадіоапаратура,електроприлади й т.д.) [20].

>Найбільшим уструктурівиробничоїсфери України заусімапоказникамиєпромисловевиробництво.Йогопродукціяспоживається в всіхгалузях народногогосподарства,йде уфондинагромадження (укапіталовкладення), наекспорт [5, з. 278].

>Паливнапромисловість йелектроенергетика –найважливішібазовігалузі,оскільки смердотізабезпечуютьрозвиток йфункціонуваннясферивиробництва,сферипослуг йпобуту людей. Неменшважливимміжгалузевим комплексом уструктуріпромисловостієметалургійний комплекс,продукціяякогоєосновоюіндустріалізації національноїекономічноїсистеми. Набазіконструкційнихматеріалівметалургійного комплексурозвиваютьсямашинобудування,капітальнебудівництво, транспорт таіншігалузібазових йсоціальнихвиробництвфондомісткоїважкоїпромисловості, котріпотребують великихобсягівробіт[5, з. 282].

>Сучаснехімічневиробництводужеважливе для національноїекономіки,бовиготовляєпродукцію для всіхосновнихгалузейпромисловості, транспорту,сільськогогосподарства, оборони,побутовогопризначення.Хімічний комплекс Україниєоднією ізнайважливішихланокїїпродуктивних сил.Йогопідприємництвавиготовляютьпродукцію, котраістотнозаміняєшкіру, метали, дерево,скло тощо [10, з. 356].

>Машинобудування –провіднагалузьпромисловості України.Машинобудування в нашій странеєорганічноюскладовоючастиноюмайже шкірногозначногопромислового комплексу.Винятковезначенняцієїгалузіполягаєнасамперед у бо вондаєзнаряддя роботи дляматеріального й духовноговиробництва, радикальнопримножуючи йогопродуктивну силу таінтелектуальніможливостілюдини [5, З. 284-285].

>Другою великоюнаціонально-господарськоюгалуззю Україниєсільськегосподарство.Сільськогосподарськевиробництво – основасоціально-економічного таполітичного життя України.Більшеполовинивартостівиробленоїпродукціїсільськегосподарствореалізовує увиглядісировини,майжечетвертачастинайдебезпосередньо у фондспоживання,тобтовикористовується якпродовольство.Виробництвопродовольства – основаіснуваннябудь-якогосуспільства [20].

>Жоднавиробнича сфера безнаслідківвиробничоїдіяльності аграрногоматеріальноговиробництваобійтися надзмозі,бо воно та для цогоматеріальногомеханізмуєорганічнотією чиіншоюмірою не лишепотрібним, а інеминученеобхідним [20].

>Будівництвостворюєновий, атакожвідбудовуєдіючийосновнийкапітал.Відньогозалежитьрозвитокжитловоїсфери, нових міст йсіл, окремихмікрорайонів,промислових йсільськогосподарськихпідприємств,транспортнихоб’єктів,лікарень,шкіл,торговельнихцентрів тощо.Будівельний комплекспідтримує вналежномустаніобороноздатність країни,створюєпередумови длязростаннявиробництва у сферігосподарства.Вінвпливає натемпи,масштаби йрозміщеннявиробництва як один ізнайбільшкапіталомістких йдиференційованихвиробничих систем. Тому под годинувизначеннярозміщеннякапітальногобудівництвавраховуютьнаявністьбудівельноїорганізації врегіоні.Водночасслабкістьбудівельноїбазистримуєпромисловевиробництво,будівництво великихкомбінатів,галузевих йтериторіально-виробничихкомплексів [13].

Транспорт –найважливіша ланка у сферіекономічнихвідносин.Вінбере доля встворенніпродукції таїїдоставціспоживачам,створюєзв’язокміжвиробництвом таспоживанням,міжрізнимигалузями народногогосподарства, атакожміжкраїнами тарегіонами.Впливає нарозвитокгосподарства й якспоживачметалу,енергії,деревини,гуми,іншихпродуктів [12].

>Сільськегосподарствовпливає на роботу транспорту взалежності відступеня йогоінтенсивності тарівнярозвиткуагропромисловоїінтеграції. Транспортвивозитьсільськогосподарськупродукцію, як в натуральному, то й впереробленомувигляді; завозити годуй,паливо,мінеральнідобрива,будівельніматеріали,сільськогосподарськімашини тазапчастини перед тим [20].

>Безпосередньо із транспортомпов’язанізовнішня тавнутрішняторгівлі.Обсягвантажообігу ізіншимикраїнамизалежить відекономічнихвідносин ізцимикраїнами. Увнутрішнійторгівліцейвантажообігзалежить відбагатьохфакторів:територіальноїорганізаціїторгівлі,особливостейтоварнихресурсів,розмірів та складутоварообігу,концентрації населення якспоживачароздрібного товару таін.

>Матеріальневиробництвопосідаєважливезначення у народномугосподарстві України,кожна ізгалузейякогооднакововажлива для йогорозвитку,структури тафункціонування.Матеріальневиробництвовідіграєважливу роль усоціально-економічногорозвитку України, дескладаєвагомучастину валовоговнутрішнього продукту.


1.2 Структураматеріальноговиробництва та йогогалузей

>Матеріальневиробництво, якзазначалось,єскладовою народногогосподарства, аотже структура йоговключає багатогалузей, котрітакожмаютьдосить непросту структуру.Вартозазначити, щоматеріальневиробництво невключаєповністюпевнікомплекси, алише їхньогоскладові, котрізаймаютьсявиробництвомпродукції.

>Матеріальневиробництвовключає:

-промисловість,сільськегосподарство,будівництво, дестворюютьсянатуральні ціності;

- транспорт йзв’язок,обслуговування натуральноговиробництва,тобто забезпечення доставкинатуральнихцінностейспоживачам;

-торгівля,матеріально-технічнепостачання,громадськехарчування,заготівля,тобтопродовженняпроцесувиробництва йстворення приростудоданоївартості [20].

Упромисловомувиробництвівиділяютьнаступнігалузі народногогосподарства:паливну,електроенергетику,чорну йкольоровуметалургію,хімічну,лісову,легку йхарчовупромисловість [10, трьома сотнями] .

>Паливно-енергетичний комплекс -цесукупністьгалузейпромисловоговиробництва, котріспеціалізуються навидобутку,збагаченні,переробці таспоживанні твердого,рідкого йгазоподібногопалива;виробництві,передачі тавикористанніелектроенергії й тепла. До складупідприємствпаливно-енергетичного комплексувходятьвугільнішахти,нафтові тагазовісвердловини,електростанції тощо [11, з. 369].

>Електроенергетика –капіталомісткаскладовапаливно-енергетичного комплексубудь-якої країни, йогобазовагалузь.Їйналежитьпровідна роль урозвиткунауково-технічногопрогресу.Функціонуваннявиробничої таобслуговуючої сфернеможливе безвикористанняелектричної ітепловоїенергії.Енергетичноюосновоюрозвиткупродуктивних сил насучасномуетапі та вперспективіє й якщоелектричнаенергія.Сучаснаелектроенергетикаєвисокомеханізованою,автоматизованоюгалуззюпромисловості [5, з. 255] .

>Вугільнапромисловістьвключає підприємства ізвидобутку,збагачення йбрикетуваннякам’яного й буроговугілля.Найбільшимиспоживачамивугіллясьогоднієтеплоенергетика,чорнаметалургія,залізничний транспорт,машинобудування, атакожжитлово-побутовий сектор [3, з. 159].

>Нафтовапромисловість. Нафта – основасвітовогопаливно-енергетичного балансу,найефективніше йнайзручнішепаливо.Продуктинафтопереробки широковикористовуються в всіхгалузяхпромисловості,сільськогогосподарства, натранспорті, упобуті.

>Газовапромисловістьсередгалузейпаливного комплексудомінує,оскількизабезпечуєпотреби впаливівиробників й населення.Промисловість природного газувключаєрозвідування,видобуток,транспортування,зберігання йпереробку природного йсупутньогонафтового газу, щовидобувається разом ізнафтою.

>Харчовапромисловість –сукупністьгалузейпромисловості, щопостачаютьпродуктихарчування, мило,тютюнові,парфумерно-косметичнівироби таін.Харчовапромисловістьохоплює триосновнігрупигалузей:харчосмакову,м’ясо-молочну йрибну. Дохарчовоїпромисловості належатигалузі:цукрова,хлібопекарська,борошномельно-круп’яна,кондитерська,макаронна,олійно-жирова,парфумерно-косметична,спиртова,лікерно-горілчана,виноробна,пивоварна,виробництвобезалкогольнихнапоїв,дріжджова,крохмале-патокова,плодоовочева,соляна,тютюново-махоркова [5, з. 324].

>Легкапромисловість України –традиційнагалузь народногогосподарства, котра відкустарнихпромислів вумовахнапівнатуральногогосподарстварозвинулася догігантівіндустрії при товарномувиробництві. Догалузівключаютьпервиннуобробкульону-довгунця таіншихлуб’яних культур,вовни, атакожшовкомотальну,бавовняну,лляну,вовняну,шовковупідгалузі,конопле-джутове,сітков’язальне,трикотажне,валяльно-повстяне,швейне,взуттєвевиробництва,випускнетканиннихматеріалів,натуральних йштучнихшкір, штучногохутра,хутровихвиробів [12].

>Легкапромисловість Україниохоплюєтекстильну,трикотажну,швейну,шкіряну,взуттєву,хутрову таіншігалузі, підприємства які урозміщенніорієнтуютьсяпереважно наспоживача,наявністьтрудовихресурсів тасировини [11, з. 330].

>Хімічнапромисловістьвключаєгірничо-хімічнупромисловість,основнухімію,промисловістьхімічних волокон й ниток,промисловістьсинтетичних смол йпластичних мас,лакофарбовупромисловість,промисловістьсинтетичнихбарвників.

>Сільськегосподарство – одна ізголовнихгалузейматеріальноговиробництва (друга послепромисловості), щомаєважливезначення дляпостачанняпродовольства для населення тасировини дляпромисловості.Сільськегосподарствоскладається із двох великихгалузейрослинництва йтваринництва [5, з. 334].

>Рослинництво –це великагалузьсільськогогосподарства,головнимзасобомвиробництваякогоє земля.Внутрішня структурарослинництва в Україні представлена такимигалузями йвиробництвами:рільництвом (>зерновегосподарство,технічні культури,картоплярство),городництвом,кормовиробництвом (>польове талуківництво),садівництвом й виноградарством.Рільництво йгородництвобазуються наобробіткуорних земель,луківництво – наприроднихкормовихугіддях (луки,сіножаті), асадівництво й виноградарством – накультурібагаторічнихдеревних такущовихнасаджень [11, з. 292].

>Головноюгалуззюрослинництва Україниєзерновегосподарство.Воноявляє собоюкультивування таких культур, якозима й ярупшениця, жито,ячмінь, овес,зернобобових (горох,біб, вика) таін.Традиційнимиукраїнськимизерновими культурамиє гречка й просо [5, з. 336].

>Технічні культури в Україні –соняшник,цукровібуряки,льон-довгунець –займаютьдещо понаддесятоїчастинипосівнихплощ.

>Картоплярство –галузь, щозадовольняєпродовольчі,кормові татехнічні (>сировинні)потребисуспільства [3, з. 388].

>Особливовеликезначення уструктурірослинництвамаєпольовекормовиробництво, щобазується навирощуваннікормових культур:коренеплодів (>кормовібуряки),кормовихбаштанних,кукурудзи на силос йзелений корм,однорічних йбагаторічних трав,зокремаконюшини,люцерни, люпину тощо.

>Садівництвовключає у собіягідництво (>вирощуванняаґрусу,порічок,смородини тощо) таплодівництво (>вирощуваннясім’ячкових –яблука,груші такісточкових – вишня, черешня, зливу,абрикоси, персики) [3, з. 389].

>Тваринництво –галузьсільськогосподарськоговиробництва,рівеньрозвиткуякоїєсвідченнямінтенсивності аграрного сектораекономіки країни.Тваринництвопідрозділяється нагалузі заосновними видамитварин:розведеннявеликоїрогатоїхудоби, свиней,овець,птахів [5, з. 338].

>Розведеннявеликоїрогатоїхудобимаєм’ясний,молочний там’ясо-молочнийнапрями [5, з. 338].

>Вівчарстворозділяється начотирипровіднихнапрями:м’ясо-вовняне,вовняне,каракульське таовчинно-шубне.Вівчарствоєпостачальником не лишем’яса, але й івисокоякісноївовни.

>Птахівництво – одна ізшвидкозростаючихгалузейтваринництва, щозабезпечуєпотреби населення ум’ясі,птиці таяйцях [5, З. 343].

>Будівництво –головна ланкабудівельного комплексу, щостворюєосновніфонди народногогосподарства.Будівництвомаєспецифічнівластивості, щовідрізняють його відіншихгалузей народногогосподарства: йогопродукція (приміщення)нерухома,великогабаритна;виробничий процесмаєперервний характер,відбуваєтьсяпротягомдовгого години та навідкритомуповітрі.

>Залежно відпризначеннябудівництворозподіляється напромислове (>спорудженнязаводів, фабрик),гідротехнічне (>гідроелектростанції,водосховища,канали),енергетичне (>електростанції,електромережі),транспортне (>автомобільні тазалізничнішляхи,аеропорти,трубопроводи),сільське (>спорудженнятваринних ферм,елеваторів),житлове [4, з. 368].

>Провіднемісце уматеріальномувиробництвізаймає транспорт - один ізнайбільшихгалузей національноїекономіки.Виділяютьназемний (>залізничний,автомобільний,трубопровідний),водний (>морський,річковий,озерний) таповітряний (>авіаційний)види транспорту [11, З. 380].

1.3 Характеристикафакторіврозміщеннягалузейматеріальноговиробництва

>Упродовжостанніхдесятиліть в Україні проведенопевну роботу,спрямовану нарозвитокпромисловоговиробництва йпідвищенняефективності йогорозміщення.Здійснювалася політикавирівнюваннягосподарськогорозвиткуекономічнихрайонів й областей. При цьому впроцесівдосконаленнятериторіальноїорганізаціїпромисловоговиробництва, особливо востанні рокта, всеширшевраховувалисятаківажливіфактори, якнаявністьтрудовихресурсів таводнаекологічнаситуація. Прирозміщенні новихвиробництв, атакож приреконструкції йтехнічномупереоснащеннідіючих,беруться доувагивитратипов’язані зствореннямоб’єктівсоціальноїінфраструктури,водозабезпеченнямвиробництва й населення,охороноюнавколишньогосередовища йвідтвореннямвідновлювальнихприроднихресурсів. Уціломуцізрушення, щовідбулися врозміщенніпромисловоговиробництваслідоцінити позитивно.Вони в основномувідповідаютьпросторовомузосередженнюприродних йтрудовихресурсів,рівневірозвитку йособливостямспеціалізаціїгосподарстваекономічнихрайонів й областей [3, з. 278].

>Проте урозміщеннігалузейматеріальноговиробництва йспеціалізаціїгосподарства окремихрегіонів Українивирішені далеко ще не усіпроблеми.Ефективністьтериторіальноїприв’язкибагатьохпромисловихоб’єктів,насампередбільших танайбільших, не можнавважатидостатньовисокою, арядівипадківбудівництво окремихпідприємств в тихий чиіншихрегіонах чинаселених пунктахвиявилосянедоцільним.Щенедостатнімиє заходь,пов’язані ізплановимрегулюваннямнарощуванняіндустріальноговиробництва врозмірнихкатегоріях міст [3, з. 278].

>Розміщенняпромисловихвиробництв вумовах України, котріхарактеризуютьсяінтенсивнимекономічнимосвоєнням територї,високимрівнемгосподарськогорозвитку,має своюспецифіку. Новепромисловебудівництвоздійснюється вумовахгустоїмережіміськихпоселень, котрімаютьпевніресурси (>трудові,водні тощо).Розрахункипідтверджують, що в Українівідсутнірізкіпросторовівідхилення увитратах,пов’язаних ізлокалізацієюпідприємствмашинобудування,легкоїпромисловості тадеякихіншихгалузей [3, з. 278].

>Існуєчималометодівраціональногорозміщенняпромисловихпідприємств. Однак багато із них, як правило,неприйнятні для потребнародногосподарської практики.Певнийінтереспредставляє метод. Задопомогоюякого заподіяннящодорозміщенняпромисловихоб’єктів в Україні можна реальнорозв’язати задопомогоюЕММ таЕОМ.Сутність його до того, що на усіелементинаселенихпунктів в яких, можнарозміститипромислові підприємствадаєтьсяоцінкаочікуванихпитомихвитрат наприродні йтрудовіресурси, транспорт,об’єктисоціальногообслуговування населення, але вохоронунавколишньогосередовища,відтворення природногопотенціалу тощо. Прирозміщенні конкретного заводуберуться доувагисукупнівитрати,пов’язанізіспоживаннямприродних йвиробничихресурсів.Здійсненіобрахунки зацим методомдаютьзмогувизначити реґіони йнаселеніпункти, в якііснуютьперспективи длярозміщення новихпромисловихвиробництв [3, з. 281].

>Територіальна організаціячорноїметалургіїзалежить відбагатьохекономічних йприроднихфакторів. Урозташуванніпідприємствчорноїметалургіїособливу рольвідіграютьсировина йпаливо.

Рудікольоровихметалівздебільшогорозташовані вкраїнах, щорозвиваються, авиробництвапотрібночималоенергії, щопродукується впромисловорозвинутихкраїнах.Під годинурозміщенняпідприємствкольоровоїметалургіїнеобхідновраховувати яксировинний чинник настадіївидобутку тазбагачення, то йенергетичний под годинувиплавкиметалу.Територіальноцідвістадіїрізкозбігаються.

>Підвищенняефективностімашинобудівноговиробництвавизначається нелишевпровадженням увиробництво новихтипів машин йустаткування,вдосконаленням йогогалузевоїструктури,реконструкцією татехнічнимпереозброєнням.Великіможливостіприховані увдосконаленнітериторіальноїорганізаціїгалузі,кращомурозташуванніїїпідприємств. Нацеістотновпливаєтрадиційнийрівеньмашинобудування івикористаннявиробничихпотужностей, атакожрізнірегіональніфактори іумови, потребарайонів упродукціїгалузі,забезпеченістьпаливом,електроенергією, транспортом.Наявністьпромисловихмайданчиків тощо.Крім того.Важливоюумовоюраціональногорозміщеннягалузієнаявністьтрудовихресурсів,зокремакваліфікованихкадрів [2, з. 278].

>Розміщенняпромисловостібудівельнихматеріаліввизначається в основномуобсягамибудівельно-монтажнихробіт заекономічними районами танаявністюсировинного чинника.

>Розміщенняпідприємствбудівельнихматеріалівбудіндустріїмає своїособливості:

1)тяжіння доджерелсировини у зв'язку ізнизькоютранспортабельністюсировини йїїзначнимивитратами привиготовленніпродукції (>цементні,гіпсові,вапнякові,нерудні,покрівельні таін. підприємства);

2)тяжіння дорайонівспоживання (заводізбірногозалізобетону, бетону,розчинів,комбінати крупно панельногодомобудування таін.).

Нарозміщеннялегкоїпромисловості великийвпливсправляєнауково-технічна революція.Ключовіфакторирозміщенняпідприємствлегкоїпромисловості:споживчий,сировинний,забезпеченістьтрудовими ресурсами.

>Якщорозглядатифакторирозміщеннясільськогогосподарства, то, нарозміщеннягалузейрослинництвазначноюміроюзалежить відпосівнихплощ, їхніструктури тараціональноговикористання.Розвиток йрозміщеннягалузейтваринництвавизначається узначніймірінаявністюкормовоїбази, якоїформуютьпольовекормовиробництво,природнікормовіугіддя, атакожпоживнівідходи ікомбікормовапромисловість.Районирозвиненогопольовогокормовиробництваспеціалізуються на молочному ймолочно-м'ясномускотарстві,свинарстві, анаявністьприроднихкормовихугідьсприяєрозвитковім'ясного йм'ясо-молочногоскотарства,вівчарства [5, з. 333].

>Потужні підприємстваспоруджуються в великихмістах, а й умалих тасередніх, бо врядівипадківсамеостаннімають болеесприятливіматеріальні йтрудовіресурси,вдалорозташованівідносноспоживачів йсировинних баз.Ціпоселенняслідрозглядати не лише яктериторіальнібази для створення новогопромисловогобудівництва, але й і ізпозицій болеерівномірногорозміщеннягалузі, забезпечення комплексногорозвитку міст.Збалансованості їхнігосподарства,розв’язанняназрілихсоціальних проблем [2, з. 280].

>Факторирозміщеннягалузейматеріальноговиробництва длякожноїгалузієрізними й вціломувключаютьусіфактори, котрівпливають наефективністьвиробництвагалузі.Правильнерозміщенняпевноїгалузіматеріальноговиробництваполягає у бо принайменших витратахпідприємствоотримаєнайбільшіприбутки.


>РОЗДІЛ 2. >АНАЛІЗОБСЯГІВВИПУСКУПРОДУКЦІЇГАЛУЗЕЙМАТЕРІАЛЬНОГОВИРОБНИЦТВА ЗА 2004-2006РОКИ

 

2.1Оцінкарозвиткупромисловості за 2004-2006 рокта

>Промисловість Українизаймаєзначнучасткуїї народногогосподарства.Спостерігаючи за темпами приростуобсягіввиробленоїпромисловоїпродукції миможемооцінитиекономічнийрозвиток країни вцілому,оскількипромисловістьзаймаєзначну йогочастину. А,щобзрозумітисучаснийекономічний станпромисловості, якщодостатнімрозглянутиобсягиїївиробництва упродовж трьох рокта,тобто за 2004-2006 рокта.

>Таблиця 2.1Темпи приростуобсягіввиробленоїпромисловоїпродукції в Україні за 2004-2006 рокта, у %

Вигляддіяльності 2005/2004 2006/2005
>Промисловостізагалом 3,1 6,2
>Металургія таобробкаметалу -1,5 8,9
>Машинобудування 7,1 11,8

Заданимитаблиці 2.1спостерігаємо, щозагаломобсягвиробленоїпромисловоїпродукції за 2006перевищив на 6,2%обсяг 2005 року, щоєвдвічібільшим темпом приросту, ніж у 2005роціпроти 2004.Тобто,якщорозглядатиобсягвиробленоїпромисловоїпродукціїзагалом, а чи не нарівніконкретноїскладовоїпромисловості, то можназробитивисновок, щопромисловістьмаєстрімкозростаючий характерекономічногорозвитку.Визначальнийвплив напокращаннядинамікипромисловоговиробництва маліметалургія, котра звід’ємного, негативного темпу приросту у 2005роціперейшла удоситьзначний темп приросту у 2006році, атакожмашинобудування, що протягом двох роктапомітнозбільшивобсягвиробленоїпродукціївідноснопопередніх років.

>Добувнапромисловістьпротягом 2004-2006 років показалауспішнітемпи приросту, щоможемопобачити ізтаблиці 2.2.

>Таблиця 2.2Динамікавиробництваосновнихвидівпродукціїдобувноїпромисловості України за 2004-2006 рокта

>Продукція >Роки Темп приросту, %
2004 2005 2006 2005/2004 2006/2005
>Вугілля вже були наготові, млн. т 59,4 60,3 61,6 1,5 2,2
Нафта сиру, млн. т 2,9 3,1 3,3 6,9 6,5

Газприродний, млрд. м3

19 19,3 19,5 1,6 1,0

Заданимитаблиці 2.2 можнаспостерігатизростаючутенденціюрозвиткуобсягіввиробленоїпродукціїдобувноїпромисловості за 2004-2006 рокта.Розглядаючиобсягивиробництвапродукції упродовж трьохостанні рокта, томожемопобачитилишедодатнізначення абсолютноговідхилення, щосвідчать про збільшенняобсягіввиробленоїпродукціївідноснопопереднього року.Проте,якщорозглянутитемпи приросту, то, очевидно, що у 2005році збільшенняобсягіввиробництвавідбувалосяекстенсивніше, ніж у 2006роціпроти 2005,це,зокрема,темпи приростуобсягіввиробництванафтисирої та газуприроднього.Водночасзріс темп приростувугілля готового у 2006роціпроти 2005, щосвідчить прострімкезростанняобсягіввипускуданоїпродукції.

>Харчовапромисловістьпротягом 2004-2006 роківсуттєвозбільшилаобсягивипускупродукції, що доводититаблиця 2.3.

>Таблиця 2.3Темпи приростуобсягіввиробництваосновноїпродукціїхарчовоїпромисловості тапереробленнясільськогосподарськихпродуктів України за 2004-2006 рокта

>Продукція Темп приросту, %
2005/2004 2006/2005
>Жири 7,9 25,3
>Продукціям’ясноїпромисловості 11,6 13,6
>Продукціятютюновоїпромисловості 18,2 9,5
>Продукціяпереробленняовочів йфруктів 29,8 11,8
>Напої 24 9,6
>Макароннівироби 18,4 7,3
>Продукціякондитерськоїпромисловості 11,2 0,7
>Продукціямолочноїпромисловості 15,6 -6,5

Миможемоспостерігатилишедодатнізначеннятемпів приростуобсягіввиробництвапродукціїхарчовоїпромисловості, , щосвідчить пропостійне збільшенняобсягіввиробленоїпродукціїпротягомданогоперіоду.Протерозглядаючитемпи приросту миможемооцінити, вякомуроціспостерігавсянайбільшийзрістобсягіввиробництвапродукціївідноснопопереднього року. Уданомувипадку немаєчіткоїзагальноїтенденціїзростання чи спадуобсягіввиробленоїпродукціївідноснопопередніх років,оскількикожен видпродукціїхарчовоїпромисловостіреалізовувавсяпо-різному.Обсяги такихвидівпродукції, як жиру тапродукціїм’ясноїпромисловості за 2004-2006 роктастрімкозростали, про щосвідчатьтемпи приросту, котрінабулидодатньогозначення тазростаючого характеру.Вище мизазначали, щотемпи приросту всіхвидівпродукції малідодатнєзначення, томусимовідзначити, щоіснуєвиключення,тобтообсягвиробництвамолочноїпродукції у 2006роціпомітнозменшився порівняно із 2005,тобто темп приростунабуввід’ємногозначення.

А,щобглибшезрозуміти станхарчовоїпромисловості варторозглянутиобсягивиробництваосновнихвидівпродукціїхарчовоїпромисловості тапереробленнісільськогосподарськихпродуктів (див.додаток А).

>Деяківидипродукціїхарчовоїпромисловості тапереробленнісільськогосподарськихпродуктівмають сувороспадний чизростаючий характер, адеякі –коливальний.Таківидипродукції, якм’ясо йсубпродуктихарчовісвійськоїптиці,оліясоняшникова, оліювершкове тасирижирнімаютьзростаючий характеробсягіввиробництвапродукціїпротягомданогоперіоду.Причому,найбільшстрімкогорозвитку уобсягахвиробництвадосяглаоліясоняшникова.Решта зназванихосновнихвидівпродукціїмаютьколивальний характеробсягіввиробництва.Обсягивиробництва молокаобробленого, оліївершкового та сирусвіжого у 2005роцідосягалинайбільшу величинувипускупродукції порівняно із 2004 та 2006роками.Проте,випускковбаснихвиробівпротягомданогоперіодускорочувався,тобто ізкожним фатальністюзнижувався.

Напідприємствах ізвиробництвадеревини йвиробів знеїпротягом 2004-2006 років непорушуєтьсятенденціярозвитку, що доводититаблиця 2.4.

>Таблиця 2.4Темпи приростуобсягіввиробленоїпродукціїпідприємствами України ізвиробництвадеревини йвиробів знеї за 2004-2006 рокта, у %

2005/2004 2006/2005
>Виробництво вцілому 19,5 13,9
>Піддонидерев'яні,спорудизбірнідерев’яні 28 26
>Вікна,двері, раме, порогидерев'яні 62 37
>Паркетдерев'янийщитовий 12 10
>Плиткидеревостружковінеоброблені 18 16

>Обсягивиробництвапідприємств ізвиробництвадеревини йвиробів знеї за 2004-2006 роктазростають, що очевидно ізданихтаблиці 2.4,тобтоіснуєчіткатенденціярозвитку.Проте, миможемоспостерігати, що у 2005роцітемпи приросту булибільшими, ніж у 2006році.Протепоказники приросту,окрім того, щоусідодатні, тоще інабуваютьдоситьзначних величин, щосвідчить протенденціюпомітногорозвиткуданоїдіяльності.Найбільшеобсягвиробництвазріс увиробництвівікон, дверей, рам тапорогівдерев’яних, якбачимо, що у 2005році темп приростумаєзначення 62% та у 2006році – 37%, щосвідчить прострімкий характеррозвитку.Вартозазначити, що данатаблицядемонструєвиробництвоосновнихвидівпродукціїпідприємств ізвиробництвадеревини йвиробів знеї, а щостосуєтьсядругорядноїпродукціїданоїгалузідіяльності, то якнаводятьрозрахункиДержкомстату –існують йвід’ємнітемпи приросту, як у 2005, то й у 2006роках, але йоскількизагальнітемпи приростуобсягіввиробленоїпродукції за 2005 та 2006 роктадодатні, атакождоситьзначні,отже не будемобрати доувагипоказникитемпів приростунеосновноїпродукції.

>Легкапромисловістьпротягом 2004 – 2006 роківзазналадеякихнегативнихпоказників (див.додаток Б).

>Якщорозглянутитемпи приростуобсягіввиробництвалегкоїпромисловості вцілому, то можназробитивисновок протенденціюзниженняобсягіввиробництвапродукціїлегкоїпромисловості, що в основному обумовленескороченнямїївипуску напідприємствахтекстильноїпромисловості тапошиттяодягу. У 2005роціобсягивиробництвалегкоїпромисловостіперевищилиобсяги 2004 року на 0,3%, щосвідчить проуповільненийрозвитоклегкоїпромисловості, на щовплинулозначнезменшенняобсягіввиробництва куртоквітрозахисних тавиробіваналогічнихжіночих тадівчачих (більше, ніж наполовину), атакожтканинворсових,лляних ташкіри йвзуття п'ять - 9%.Водночас, у 2005роцірештапродукціїлегкоїпромисловостізбільшилаобсягивиробництва порівняно із 2004 фатальністю.Проте, у 2006роціпроти 2005обсягивиробництвамайжевсієїпродукціїзменшились, особливоковдр тапледів та куртоквітрозахисних тавиробіваналогічнихжіночих йдівчачих на 42 – 43%.Водночас,збільшилисьобсягивиробництвакилимів такилимовихвиробів ташкіри йвзуття на 10 – 11%.Загальний темп приростуобсягіввиробництвапродукціїлегкоїпромисловості у 2006роцізменшивсямайже на 2 %, щопризупиняєїїрозвиток.

>Целюзно-паперова,поліграфічнапромисловістьпротягом 2004 – 2006 роківсуттєвозбільшилаобсягивиробництвапродукції (див.додаток У). Уціломуобсягивиробництвапродукції, як очевидно ізданихдодатку,значнозрослипротягомданогоперіоду.Якщорозглядатитемпи приростуобсягіввиробництваосновноїпродукціїцелюзно-паперової,поліграфічноїпромисловості у 2005році, тоспостерігаютьсялишедодатнізначення, щосвідчать про ті, що невідбувалосязменшенняобсягіввиробництвапродукції порівняно ізпопереднімироками. Най-більший темп приростуобсягіввиробництвапродукціїсередпродукціїцелюзно-паперової,поліграфічноїпромисловості маловиробництво коробок,ящиків й сумок ізгофрованихпаперу та картону. У 2006роціпроти 2005спостерігалося збільшенняобсягіввиробництвапродукції на 10,3%, щоєпоказником,якийсприяєрозвиткуданоїпромисловості.Найбільшезрослиобсягивиробництватест-лайнерунекрейдованого,паперу длягофрування ізнапівцелюлози такрафт-паперу тапаперунекрейдованого.Водночас,спостерігалосязменшенняобсягіввиробництвапаперупобутового тасанітарно-гігієнічногопризначення та шпалер тааналогічнихпокриттів ізпаперу.Проте,загаломобсягивиробництвапродукціїцелюзно-паперової,поліграфічноїпромисловостіпротягом 2004-2006 роківпомітнозбільшились, щозумовлюєекономічнийрозвитокпромисловості.

>Хімічна танафтохімічнапромисловостіпротягом 2004-2006 роківзбільшилиобсягивиробництвапродукції (див.додаток Д),протебільший темп приростуспостерігався у 2005році, ніж у 2006році.

>Розглянувшизагальнітемпи приростуобсягіввиробництвапродукціїхімічної танафтохімічноїпромисловостей, можназробитивисновок про їхньоготенденціюекономічногорозвитку. У 2005роціпроти 2004 рокуобсягивиробництвахімічної танафтохімічноїпродукціїсуттєвозбільшилися,зокремапродукціяфармацевтичноговиробництва, мила,парфумерноїпродукції,очищувальних таполірувальнихпрепаратів.Проте, у 2006році бувдоситьнезначний темп приростуобсягіввиробленоїпродукції порівняно ізпопереднім приростом,зокремазменшилосьвиробництволаків йфарби таштучних йсинтетичнихвиробів, азагальномунабулинезначного приросту.

>Загальна картинаекономічногорозвиткухімічної танафтохімічноїпромисловостейєдоситьзадовольняючою,проте усе ж таки такистрімкийїїрозвитокспостерігався у 2005році, тоді як у 2006роцірозвитокзлегка зупинився.

Дляметалургії таобробленіметалухарактернестрімке збільшенняобсягіввиробництвапротягом 2004-2006 років.

>Обсягивиробництва у 2005роціосновнихвидівпродукціїметалургії таобробленняметалів (див.додаток Є) булименшимивідноснообсягіввиробництвацієїпродукції за 2004рік,протеситуація буввиправлена,оскількиобсягивиробництва за 2006рікназдогналиобсягивиробництва 2004 року, аотже,перевищилиобсягивиробництва за 2005рік.Щоправда,обсягивиробництва такихвидівпродукції, якнапівфабрикатів та труб за данийперіод малістрімкийзростаючий характер.

>Успішнірезультати за 2004-2006 рокта показаломашинобудування (див.додаток Ж),випускпродукціїякогострімкозростав.Найбільшвагомозрісвипускавтобусів, що у 2005перевищиввипуск 2004 року на 79,2%, а й у 2006році – на 63,3%випуск 2005 року. Атакожпомітнозбільшеновипусклегковихавтомобілів, особливо у 2006році.Водночас, ізкожним фатальністюпоступовозменшувавсявипусктракторів длясільського талісовогогосподарства та у 2006 -помітнозменшивсявипуск машин.

>Незважаючи надеяківід’ємнітемпи прироступродукціїмашинобудування,загальні йоготемпиприростимаютьпозитивніпоказники.

Напідприємствах ізвиробництва коксу тапродуктівнафтопереробленнявипускпродукціїпротягом 2004-2006 роківпомітнозменшився, що можнапобачити ізтаблиці 2.5.

>Таблиця 2.5Темпи приростуосновнихвидівпродукції ізвиробництва коксу тапродуктівнафтоперероблення в Україні за 2004-2006 рокта, у %

>Продукція >Роки
2005/2004 2006/2005
>Продукція вцілому -13,4 -12,1
Бензинмоторний -1,0 -14,8
>Дизельнепаливо для транспортуавтомобільного тазалізничного -15,7 -19,2
>Мазутитопковіважкі -24,9 -34,8

>Можемоспостерігати, щоусівидиосновноїпродукції ізвиробництва коксу тапродуктівнафтопереробленнямаютьвід’ємнітемпи приросту, котрі ізкожним фатальністюнабувалибільшогозначення, щосвідчать провагомізменшеннявипускупродукції.Причомунайбільшезменшеннявипускупродукціїпротягом зазначеногоперіодуспостерігалося увиробництвімазутівтопковихважких.

>Розглядаючитемпи приростувиробництваелектроенергії за 2004-2006 рокта можназробитивисновок прозначнийрозвитокданоїсферидіяльності.

>Таблиця 2.6Темпи приростувиробництваелектроенергії в Україніпротягом 2004-2006 років, у %

2005/2004 2006/2005
>Обсягивиробленоїпродукції, ізнеї: 2,9 6,7
Наатомнихелектростанціях 2 1,7
Нагідростанціях 5,1 4,3
Натепловихелектростанціях 1,7 7,9

як у 2005році, то й у 2006році, якбачимо ізтаблиці 2.6,існуютьлишедодатніпоказникитемпів приростуобсягіввиробленоїелектроенергії.Вартозазначити, щонайбільшезбільшиливипускелектроенергіїтепловіелектростанції тагідростанціїпротягом зазначеногоперіоду.Загальнітемпи приростуобсягіввиробництваелектроенергії –доситьзначні, щостверджуютьзадовольняючийрозвитокданоїдіяльності.

2.2Аналізрозвиткусільськогогосподарства,будівництва та транспорту за 2004-2006 рокта

>Окрімпромисловості, якзазначалося,матеріальневиробництвовключаєсільськегосподарство,будівництво та транспорт, тому дляреальноїоцінкиекономічного стануматеріальноговиробництварозглянемо йогоекономічнийрозвитокіншихскладових.

>Розглядаючитемпи приростусільськогосподарськоїпродукції (див.додаток З)бачимонегативнутенденціюрозвиткусільськогогосподарства.Загальнітемпи приростусільськогосподарськоїпродукції задля Українивтішними,адже можнасказати, що смердотівзагалівідсутні.

>Протягом 2004-2006 роківпомітнозменшеновиробництво зерна, жита,вівса, просу, гречки тавеликоїрогатоїхудоби,тобто у 2004роцівипускданоїпродукціїбільший завипуски 2005 та 2006 років, щосвідчить прозанепадданоїсільськогосподарськоїпродукції.Такапродукція, якпшениця ,ячмінь та худорба йптиця маліколивальний характеробсягіввиробництвапродукції,оскільки у 2005роцітемпи приросту булидодатними,тобтообсягивиробництвапродукціїзбільшились порівняно із 2004 фатальністю,проте у 2006році –зменшились.Водночас,протягомданогоперіодузростаєвиробництво рису.Овочевоїпродукції таяєць.Інтенсивнорозвинулосявиробництвосоняшнику, темп приростуякого у 2005роцістановив 50%, а 2006році – 13,1%, щосвідчить проуспішнийрозвиток.

>Сільськегосподарствовимагаєрадикальнихзмін для збільшеннявипускупродукції,тобто дляекономічногорозвитку, щовпливає взначніймірі нарозвитокіншихгалузей народногогосподарства.

>Розвитокбудівництва, якзазначалося,єдужеважливим для України, тому варторозглянутиекономічне становищебудівництва (див. рис. 2.1).Розглядаючи даний малюнок 2.1,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація