Реферати українською » География » Сталий розвиток Далекого Сходу


Реферат Сталий розвиток Далекого Сходу

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1 Теоретичні засади стійкого розвитку та економічній безпеці

1.1 Економічна безпека продукції та характеристика основних її показників

1.2 Сталий розвиток виробництва і його взаємозв'язок з безпекою

1.3 Методологічні основи оцінки економічної та сталого розвитку

2 Аналіз відносин Далекого Сходу Росії і близько азійсько-тихоокеанського регіону з погляду стійкості й безпеки

2.1 Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

2.2 Участь Росії у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

2.3 Оцінка безпеки і стійкості Далекосхідного регіону Росії у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

2.3.1 Динаміка показників економічної та стійкості Далекосхідного федерального округу

2.3.2 Порівняльний аналіз окремих показників безпеки і стійкості Далекого Сходу же Росії та азійсько-тихоокеанського регіону

3 Проблеми та перспективи розвитку взаємного співробітництва Далекого Сходу же Росії та Азійсько-Тихоокеанського регіону

3.1 Проблеми забезпечення економічної та стійкості Далекосхідного регіону Росії у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

3.2 Основні шляху оптимізації взаємного співробітництва Далекого Сходу Росії і близько Азійсько-Тихоокеанського регіону

Укладання

Список літератури

Додаток


Запровадження

Глибокі і масштабні перетворення, які у останні п'ятнадцять років у Росії, як оголили протиріччя, які були в економічні відносини нашої держави, а й сформували нові загрози, можливо, суттєвіші з погляду наслідків на економіку. Погрози економічній безпеці країни зумовлюють необхідність створення управління й контролю над економічної безпекою.

Здійснювані нині заходи щодо створення державного управління економічної безпекою вже сприяли певним результатам: прийнято концепція національній безпеці й стратегія економічній безпеці. На жаль, реалізовані заходи носять фрагментарний характері і зараз існує низка проблем, надають стримуюче впливають на ефективність формованої системи.

Забезпечення економічній безпеці належить до найважливіших національних пріоритетів, а ідеї сталого розвитку відповідають об'єктивного вимозі часу й можуть вирішальним чином уплинув у майбутнє Росії, зіграти значної ролі у визначенні державних пріоритетів, стратегії соціально-економічного розвитку та перспектив реформування країни.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР) відрізняється виключно потужним і динамічним економічним розвитком; відносної політичної сталістю; одночасним зростанням комплексної мощі як-от Японія, Китай, Республіка Корея, і тенденціями становленняполицентрической системи міжнародних відносин. Разом із цим у регіоні набрали силу інтеграційні процеси та супутнє їм прагнення гарантуванню безпеки.

Росії інтеграція із країнами АТР щонайменше важлива, що із країнами Євросоюзу. Саме тому, детальне вивчення питань забезпечення стійкості й безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є дуже актуальним, що визначило вибір теми випускний роботи.

Об'єкт роботи - система економічних пріоритетів і організаційних відносин, утворюють процесі забезпечення стійкості й безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Предмет - економічна діяльність Далекосхідного регіону Російської Федерації в АТР.

Мета випускний кваліфікаційної роботи – вивчення теоретичних підвалин життя і оцінка реальної загрози стійкості й безпеки Далекого Сходу Росії у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні визначення шляхів оптимізації взаємного співробітництва.

З заявленої мети вирішити такі:

- вивчити теоретичні засади стійкого розвитку та економічній безпеці;

- проаналізувати діяльності Далекого Сходу Росії у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з погляду стійкості й безпеки;

- сформулювати основних напрямів розвитку взаємного співробітництва Далекого Сходу же Росії та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Аби вирішити поставлених завдань використовувався комплекс методів дослідження: аналіз теоретичної, науково-методичною, нормативно-правової та періодичною літератури; методи попереднього економічного аналізу: порівняння даних, зведення і угруповання даних, розрахунок абсолютних і відносних величин, розгляд рядів динаміки, графічний метод.

Проблеми оцінки й управління економічної безпекою у центрі уваги як зарубіжних, і вітчизняних учених. Більшість зарубіжних провідних вчених не схильне виділяти економічної безпеки з поняття національної стратегії безпеки. Проте, даному питанню приділяли увагу такі зарубіжні вчені й політичних діячів як Кейнс Д.,Эклунд Р., Рузвельт Ф., Ніксон Р., Клінтон Б. Серед вітчизняних учених, котрі багато уваги дослідженню цієї проблеми, слід виділити роботиАбалкина Л. Н., Глазьєва С.,Дворянкова В.А.,Загашвили В.С., Олейникова Є. А., Панова С.А.,СенчаговаВ.К.,Тамбовцева У.,Татаркина А.І. та інших.

Отже, враховуючи мету й завдання випускний кваліфікаційної роботи, ми розробили таку структуру роботи: першою главою містить дослідження теоретичних аспектів економічної та стійкості, визначає ключовою поняттєвий апарат теми, розглядає методологічні основи оцінки економічній безпеці. Другий розділ містить аналіз діяльності Далекого Сходу же Росії та азійсько-тихоокеанського регіону з погляду стійкості й безпеки. Третя глава роботи представляє перспективи якої і пропозиції з удосконалення діяльність у цьому напрямі.

Загальний обсяг ЗКР становить 96 сторінок, вони містять таблиць, малюнків, має докладання, використовує 68 джерел.


1 Теоретичні засади стійкого розвитку та економічній безпеці

 

1.1 Економічна безпека продукції та характеристика основних її показників

Категорія економічній безпеці трактується у науковій літературі неоднозначно. Приміром, на думку У.Тамбовцева, “...під економічної безпекою тій чи іншій системи треба розуміти сукупність зазначених властивостей стану її виробничої підсистеми, що забезпечує можливість досягти цілей всієї системи” [60, з. 16].

В.А. Савін вважає, що “економічну безпеку є системою захисту життєвих інтересів Росії. Як об'єктів захисту можуть виступати: господарство країни загалом, окремі регіони країни, окремі сфери, і галузі господарства, юридичні і особи як суб'єкти господарської діяльності” [54, з. 19].

ПоЛ.И.Абалкину “економічну безпеку - цей стан економічної системи, що дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно й вирішувати соціальні завдання й у якому держава має можливість виробляти й здійснювати життя незалежну економічну політику” [3, з. 46].

Отже, загалом буквальному розумінні, під економічної безпекою слід розуміти найважливішу якісну характеристику економічної системи, визначальну її здатність підтримувати нормальних умов життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства.

Забезпечення економічній безпеці - це гарантія незалежності країни, умова стабільності й ефективної життєдіяльності суспільства, досягнення успіху. Це тим, що економіка є ще однією з життєво важливих сторін діяльності суспільства, держави і особи, і, отже, поняття національної стратегії безпеки буде порожнім словом без оцінки життєздатності економіки, міцності її при можливих зовнішніх та міністр внутрішніх загрозах. Тому забезпечення економічній безпеці належить до найважливіших національних пріоритетів.

Тут неприпустимі легкодумство і їх применшити, які можуть небезпеки. Дуже великою і відповідальна роль науки з розробки концепції економічній безпеці. Причому йдеться непросто про пошуку гарних формул, різноманітних класифікацій небезпек - зовнішніх й міністром внутрішніх, довгострокових і поточних. Принципово важливо розкрити саму суть проблеми, виявити реальні загрози, запропонувати надійні й ефективні методи їхньої організації відображення. Зрозуміло, економічну безпеку органічно включено до систему державної безпеки, разом із такою її складовою частиною, як забезпечення надійного обороноздатності країни, підтримку соціального світу у суспільстві, захист екологічних лих. Тут усе взаємозалежно, родовищ і одне напрям доповнює інше: може бути і військової безпеки при слабкій економіці та неефективною економіці, як і може бути і військової безпеки, ні ефективної економіки суспільстві,раздираемом соціальними конфліктами. Але, розглядаючи ті чи інші боку безпеки, не можна обминути їх економічні аспекти.

Економічна безпеку традиційно розглядають як якісна найважливіша характеристика економічної системи, що визначає послідовну реалізацію національно-державних інтересів. Сама економічну безпеку має складну внутрішню структуру, де можна виділити три її найважливіших елементи:

1. Економічна незалежність не носить абсолютного характеру оскільки міжнародний поділ праці робить національні економіки взаємозалежними друг від друга. У умовах економічна незалежність означає автоматичну можливість контролю за національними ресурсами, досягнення цього рівня виробництва, ефективності і забезпечення якості продукції, що забезпечує її конкурентоспроможність і дозволяє однакові брати участь у торгівлі, коопераційних зв'язках, і обміні науково-технічними досягненнями.

2. Стабільність і стійкість національної економіки, які передбачають захист власності переважають у всіх її формах, створення надійних умов і гарантій для підприємницької активності, стримування чинників, здатних дестабілізувати ситуацію (боротьби з кримінальними структурами економіки, недопущення серйозних розривів у розподілі доходів, які загрожують викликати соціальні потрясіння тощо.).

3. Здатність саморозвиватися і прогресу, що особливо важливо у сучасному, динамічно не зовсім розвиненому світі. Створення сприятливого клімату для інвестицій і інновацій, стала модернізація виробництва, підвищення професійного, освітнього й загальнокультурного рівня працівників стають необхідними і обов'язковими умовами стійкості й самозбереження національної економіки [7, з. 18].

Отже, економічну безпеку - це сукупність умов і внутрішніх чинників, які забезпечують незалежності національної економіки, її стабільність і стійкість, спроможність до постійному оновленню і самовдосконалення.

Для кращого розуміння сутності економічній безпеці важливо усвідомити її зв'язку з поняттями “розвиток” і “стійкість”. Розвиток - одне із компонентів економічній безпеці. Адже якщо економіка не розвивається, то різко скорочуються можливості її участі виживання, і навіть опірність і пристосовуваність до внутрішнім і зовнішніх загрозам. Стійкість і безпека - найважливіші характеристики економіки як єдиної системи. Їх годі протиставляти, їх кожна по-своєму характеризує стан економіки. Стійкість економіки характеризує міцність і надійність її елементів, вертикальних, горизонтальних та інших зв'язків всередині системи, здатність витримувати внутрішні і його зовнішні “навантаження”. Безпека - цей стан об'єкта у системі його зв'язку з погляду здібностісамовиживания за умов внутрішніх та зовнішніх загроз, і навіть дії непередбачуваних як важко прогнозованих чинників [56, з. 12].

Для економічній безпеці значення мають не самі показники, які пороговими значеннями.Пороговие значення - це граничні величини, недотримання значень яких перешкоджає нормальному ходу розвитку різних елементів відтворення, приводить до формування негативних, руйнівних тенденцій у сфері економічній безпеці. Як приклад (стосовно внутрішнім загрозам) може бути безробіття, розрив у прибутках між найбільш і найменш забезпеченими групами населення, темпи інфляції. Наближення до гранично допустимою величині свідчить про наростання загроз соціально - економічної стабільності суспільства, а перевищення граничних, чи граничних, значень - про вступ суспільства на зону нестабільності й соціальних конфліктів, тобто про реальному підриві економічній безпеці.

З погляду зовнішніх загроз як індикаторів можуть виступати гранично припустимий рівень державного боргу перед, утримання або втрата позицій на світовому ринку, залежність національної економіки та її найважливіших секторів (включаючи оборонну промисловість) від імпорту зарубіжної техніки, комплектуючих виробів чи сировини.

Критерій економічній безпеці - це оцінка стану економіки з погляду найважливіших процесів, що відбивають сутність економічній безпеці.Критериальная оцінка безпеки включає у собі оцінки: ресурсного потенціалу можливостей його розвитку; рівня ефективність використання ресурсів, капіталу і праці та його відповідності рівню найрозвиненіших і передових країнах, і навіть рівню, у якому загрози зовнішнього й внутрішнього характеру зводяться до мінімуму; конкурентоспроможності економіки; цілісності території Франції і економічного простору; суверенітету, незалежності й можливості протистояння, зовнішнім загрозам, соціальної стабільності і умов запобігання та ліквідації соціальних конфліктів [20, з. 46].

Системапоказателей-индикаторов, отримали кількісне вираз, дозволяє завчасно сигналізувати про небезпеку і вживати заходів по її попередження.

Важливо підкреслити, що найвища ступінь безпеки характеризується умови, що все комплекс показників у межах допустимих кордонів своїх граничних значень, а пороговими значеннями одного показника досягаються над збитки іншим. Наприклад, зниження темпу інфляції до граничного рівня не в має призводити до підвищення безробіття понад припустимого краю, чи зниження дефіциту бюджету до граничного значення - до повного заморожуванню капіталовкладень і падіння виробництва і т.п.

Отже, можна дійти невтішного висновку, що поза межами значень граничних показників національна економіка втрачає спроможність до динамічному саморозвитку, конкурентоспроможність на зовнішніх та міністр внутрішніх ринках, стає об'єктом експансії інонаціональних і транснаціональних монополій, роз'їдається виразками корупції, криміналу, страждають від внутрішнього і зовнішнього грабежу національного багатства.

Серед показників економічній безпеці можна назвати показники:

- економічного зростання (динаміка і структура національного виробництва та доходу, показники обсягів продажів і темпів промислового виробництва, галузева структура господарства і динаміка окремих галузей, капіталовкладення та інших.);

- що характеризують природно-ресурсний, виробничий, науково-технічний потенціал країни;

- що характеризують динамічність і адаптивність господарського механізму, і навіть його залежність від зовнішніх чинників (рівень інфляції, дефіцит консолідованого бюджету, дію зовнішньоекономічних чинників, стабільність національної валюти, внутрішню й зовнішню заборгованість);

- якості життя (ВВП душу населення, рівень диференціації доходів, забезпеченість основних груп населення матеріальними благами і послугами, працездатність населення, стан довкілля тощо) [13, з. 40].

>Пороговие рівні зниження безпеки можна охарактеризувати системою показників загальногосподарського і соціально-економічного значення, що відбивають, зокрема:

- гранично припустимий рівень зниження економічної активності, обсяги виробництва, інвестування та фінансування, поза який неможливо самостійне економічного розвитку країни на технічно сучасному, конкурентоспроможному базисі, збереження демократичних принципів суспільного устрою, підтримку оборонного, науково-технічного, інноваційного, інвестиційного і освітнього потенціалу;

- гранично дозволене зниження рівня та якості життя основної маси населення, за межами якого виникає небезпека неконтрольованих соціальних, трудових, міжнаціональних та інших конфліктів; створюється загроза втрати найпродуктивнішої частини національного “людського капіталу” і нації як органічною частини цивілізованої спільності;

- гранично припустимий рівень зниження витрат за підтримання та відтворенняприродно-екологического потенціалу, поза якого виникає небезпека необоротного руйнації елементів природного довкілля, втрати життєво важливих ресурсних джерел економічного зростання, і навіть значних територій проживання, розміщення виробництва та рекреації, нанесення непоправної шкоди здоров'ю нинішнього майбутнього поколінь, і ін. [24, з. 9].

Федеральний рівень влади може забезпечити лише захисту від найважливіших і великих загроз. Населення ж у своєму повсякденному життя має з значно більшою спектром загроз, чимало з яких носять локальний характер.

Виявлення подібних місцевих проблем найефективніше здійснюється місцеві органи влади як найбільш наближеними до населення. У той самий час попереджати й узагалі ліквідувати наслідки що виникли локальних загроз найефективніше можуть органи структурі державної влади суб'єктів Федерації.

Об'єктами економічній безпеці регіону є територія суб'єкти федерації, населення і всі стосується економіці, розташоване на цій території (ділянці земної поверхні, що має окремі межі і просторовий базис діяльності, до складу якого виробничі фонди, інфраструктуру, і який як середовище життєдіяльності населення,

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація