Реферати українською » География » Донецький економічний район


Реферат Донецький економічний район

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
одним зголовнихпостачальниківвугілля напаливно-енергетичнийринок України. Мизнаємо, щозначнучастинуелектроенергії в Українівиробляють ТЕС, котріпрацюютьпереважно накам'яномувугіллі ізДонбасу. Тому у тому,щоб Україна бувнезалежною ані від чого венергетиці,потрібноналагодити роботу ввугільнійпромисловостірегіону.

Іншим аспектом можнавважати туобставину, щовнаслідокінтенсивноговидобуткувугілля вДонецькомуекономічномурайонісклаласяскладнаекологічнаситуація, котраможепризвести доекономічноїкатастрофи.Слідподбати прострахування життя та забезпеченнякращих умів роботи працівникам шахт, які тутналічується понадмільйона.Подбати про ті,щобзнизитипоказник смертей танещаснихвипадківсередшахтарів,якийєнайвищим у світі йдорівнює 300 Чоловік.

Неменшважливимзалишається запитанняреструктуризації шахт тапереосвітигірників. як мизнаємо, назакриттяоднієїшахтипотрібно не менше 3-4 млн. гривень, а ви тутє 295.

Та Незважаючи наце,вугільнапромисловістьДонецькогоекономічногораж)ну йнадалізалишатиметьсяосновнимпостачальником твердогопалива наенергетичнийринок України.


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

1.Розміщенняпродуктивних сил йрегіональнаекономіка:Підручник /С.І.Дорогунцов,Т.А.Заяць,Ю.І.Пітюренко таін.; Зазаг. ред. д-раекон. наук, проф.,чл.-кор. НАН УкраїниС.І.Дорогунцова. – До.:КНЕУ, 2005. – 988 з.

2.Розміщенняпродуктивних сил України:Навч.-метод.Посібник длясамост.вивч.дисц. /С.І.Дорогунцов,Ю.І.Пітюренко,Я.Б.Олійник таін. – До.:КНЕУ, 2000.

3.Економічна йсоціальнагеографія України:Довідник / М.М.Прохоренко / Зазаг. ред.С.Т. Усатенко. – До.: НАУ,ЛВК, 2006.

4.Розміщенняпродуктивних сил. / За ред. В.В.Ковалевського,О.Л.Михайлюка, В.Ф. Семенова. – До.: Ли-бідь, 1998.

5.Розміщенняпродуктивних сил. / За ред.Є.П. Качана. – До.:Вища шк., 1998.

6.Продуктивнісилиекономічнихрайонів України /Б.М. Данилишин,Л.Г. Чернюк, О.В.Горська таін. – До., 2000.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація