Реферати українською » Геология » Поиск и розвідка родовіщ Нафта і газу


Реферат Поиск и розвідка родовіщ Нафта і газу


>Контрольна робота на задану тему:

>Пошук йрозвідкародовищнафти й газу

«>Варіант № 2»

 


>Зміст

>Вступ

Глава 1.Геофізичніметодипошуковихробіт

Глава 2.Бурінняручними способами

Глава 3.Долото длявідборугірськихпорід (керна)

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Геофізичніметодидослідженняземної кору (>ГМІЗК),званіпо-різному:розвідувальна йсвердловинна;прикладна йпромислова;регіональна,розвідувальна тагеофізичнідослідженнясвердловин (чикаротаж), -ценауково-прикладноїрозділгеофізики,призначений длявивченняземної корупотужністю 35 - 70 км насуші та 5 - 10 км под дномакваторійокеанів йморів.

>Геофізика, якузагальнююча наука, щовивчає Землю йнавколоземнийпростір задопомогоюприродних йштучнихфізичнихполівзаймаєсередточних йприродничих наук (>астрономії,фізики, математики,географії,геології,хімії)унікальнестикове становище.Вонавикористовуєдосягненняцихфундаментальних наук чиспоріднених із ниминауково-прикладнихдисциплін (>наприклад, космонавтики,геодинаміки,інформатики,електроніки, автоматики таін.),ставлячи їхчимало проблемтеоретичного й прикладного плану.

Хочаінодігеофізикуототожнюють ізФізикою землі,однакостання наукавивчаєлише Землю, як планету йїїоболонки:кам'яну -літосферу,потужністюблизько 100 км,астеносферу, котрапростягається доглибин 400 км,мантію - доглибин 2900 км, ядрозовнішнє (доглибин 5100 км) йвнутрішньо (до центру землі).Глобальнагеофізика якузагальнююча фундаментальна наукавключає не лишеФізику землі, а ігеофізику космосу йатмосфери,гідросфери, атакож науки, щовивчаютьконкретніфізичні поля землі:гравіметрії,магнітометрії,геоелектрику,сейсмології,сейсмометрія,термометрію,ядернугеофізику. Зцихфундаментальнихгеофізичних науквиділяютьсянауково-прикладнірозділи. Так,геофізикаповітряноїоболонкивключаєфізику космосу йатмосфери,метеорологію,кліматологію таін.Геофізикаводноїоболонки (>гідросфери)складається ізгідрофізики,океанології,фізики моря,лімнології (>вивчення озер),гідрології (>вивченнярічок),підземноїгідросфери,гляціології (>вивченняльодовиків) таін.. Згеофізикилітосферивиділилисярозвідувальна чиприкладнагеофізика із методами, щомаютьвеликепрактичнезначення припошуках йрозвідцікориснихкопалин йзванимигравірозвідка,магніторазвідка,електророзвідки,сейсморозвідкою,терморозвідкой,ядерно-геофізичної тагеофізичніметодидослідженнясвердловин (>ГІС).


Глава 1.Геофізичніметодипошуковихробіт

>Геофізичніметодирозвідки,дослідженнябудовиземної коруфізичними методами ізметоюпошуків йрозвідкикориснихкопалин;розвідувальнагеофізика -складовачастинагеофізики.

>Геофізичніметодирозвідкизасновані навивченніфізичнихполів (>гравітаційного,магнітного,електричного,пружнихколивань,термічних,ядернихвипромінювань).Вимірюванняпараметрівцихполівведуться наповерхні землі (>суші й моря), вповітрі й подземлею (всвердловинах й шахтах).Отриманаінформаціявикористовується длявизначеннямісцезнаходженнягеологічних структур,руднихтіл й т.п. та їхніосновних характеристик. Цедозволяєвибратинайбільшправильнийнапрямок дорогихбурових йгірськихробіт й тім самим підвищити їхньогоефективність.

>Геофізичніметодирозвідкивикористовують якприродні, то й по однійстворюваніфізичні поля.Роздільназдатність,тобтоздатністьспецифічновиділятишуканіособливостісередовища, як правило,значновище дляметодів штучного поля.Засоби длядослідження методамиприроднихполіввідноснодешеві,транспортабельні йдаютьоднорідні, легкопорівняннірезультати для великихтериторій. У зв'язку ізцим нарекогносцирувальноїстадіїзастосовуютьсяпереважно Р. м. р.. природного поля (>наприклад,магнітнарозвідка), а при болеедетальних роботівголовним чиномвикористовуютьсяштучніфізичні поля (>наприклад,сейсмічнарозвідка).Різніфізичні полядаютьспецифічну,односторонню характеристикугеологічнихоб'єктів (>наприклад,магніторозвідка лише замагнітнимивластивостямигірськихпорід), тому вбільшостівипадківзастосовують комплекс Р. м. р.. Узалежності відприродифізичнихполів,використовуваних у Р. м. р..,Розрізняють:гравіметричнурозвідку,засновану навивченні полясилитяжіння землі;магнітнурозвідку, щовивчаєприроднемагнітне полі землі;електричнурозвідку, щовикористовуєштучніпостійні чизмінніелектромагнітні поля,рідше -вимірюванняприроднихземнихполів;сейсморозвідку, щовивчає поліпружнихколивань,викликанихвибухом зарядувибуховоїречовини (тротилу, пороху тощо) чимеханічними ударами йпоширених вземнійкорі;геотермічнихрозвідку,засновану навимірюваннітемператури всвердловинах йвикористовуєвідмінністьтеплопровідностігірськихпорід,внаслідок чогобіляповерхні землізмінюється величина теплового потоку, щойде ізнадр.Новийнапрямокгеофізичніметодирозвідки -ядернагеофізика,досліджуєприроднерадіоактивневипромінювання,найчастішегамма-випромінювання,гірськихпорід й руд та їхнівзаємодію ізелементарнимичастинками (нейтронами, протонами,електронами) йвипромінюваннями,джерелами якіслужатьрадіоактивніізотопи чиспеціальніприскорювачі (>генераторинейтронів, див.Радіометричнарозвідка).

>Всівидигеофізичніметодирозвідкизасновані навикористанніфізико-математичнихпринципів для розробки їхньоготеорії,високоточноїапаратури ізелементамиелектроніки,радіотехніки,точноїмеханіки й оптики дляпольовихвимірювань,обчислювальноїтехніки,включаючиновітніелектронніобчислювальнімашини дляобробкирезультатів.

>Дослідження всвердловинах (>каротаж)ведуться всімагеофізичними методами.Геофізичнівимірювання всвердловинахвиробляютьсяприладами,показання якіпередаються наземнуповерхню кабелем.Найбільшезначеннямаєелектричний,акустичний йядерно-геофізичнийкаротажсвердловин.Бурінняглибокихсвердловинведеться ізобов'язковим їхньогокаротажем, щодозволяєрізкообмежитивідбірпорід (керна) й підвищитишвидкість проходки.Геофізичнівимірювання всвердловинах йгірничихвиробкахзастосовуютьсятакож дляпошуків у теренахміж нимируднихтіл (т.зв.Свердловиннагеофізика).Нарешті,геофізичніметодивикористовуються длявивченнятехнічного станусвердловин (>визначення каверн йуступів, контролюякостіцементіровок за трубногопростору тощо).

>Геофізичніметодирозвідкишвидкорозвиваються,успішновирішуючи заподіянняпошуків йрозвідкикориснихкопалин, особливо околицях,закритихтовщамипухкихвідкладень, на великихглибинах, атакож под дномморів йокеанів.

Глава 2.Бурінняручними способами

У бурах,вживаних в даний година загосподарствах длябуріннясвердловин невеликих,використовується, як правило, принципгвинтового руху. У зв'язку ізцимвиготовлення такого бурапредставляєдеякускладність йвимагаєвідповідногообладнання.Вищейшлося провиготовлення бура вдомашніхумовах.Матеріалом дляньогоє практичнобудь-яка сталь.Застосування бура невимагаєвитрати великихфізичнихзусиль, атермінслужби в одномугосподарствіорієнтовнооцінюється в 20-30 років.Бурскладається із полотна увиглядіметалевого аркуша ізпетлею й наконечником на одномукінці й ізотвором для ручки наіншому, атакож ручки -металевої сурми чидерев'яногоциліндрадіаметром 20-25 мм йдовжиною 500 мм.одночасному легкому вертикальномунатисканні на ручку.Післязаглиблення полотна на величину,рівнувисотіпетлі, бурпіднімають вгору длязвільненняпетлі відґрунту.Потім всеповторюється доотриманнясвердловининеобхідноїглибини.

Упринципіручний бур укладатинижні шариґрунту то ймеханічний.Віндопомагаєвизначити складґрунту до 2метрівглибини. Для ручногомеханічногобурінняударно-обертальним способомвикористовуєтьсятринога із тонких колоддовжиною 5-6 м йзавтовшки уверхньомуобрізі 10-12 див йворіт (>лебідка).Кінцітриногипросвердлюють йскріплюють болтом, доякогокріпиться сережка із блоком.Крім тогомісцескріплення колоднакидаєтьсямотузка увиглядіпетлі, акінецьїїспускається пооднійзістійок. Мотузканеобхідна длякріплення штанги ізбуровимсвердлом приустановці вертикального снаряда.

Приглибинісвердловини понад 10 м процес ручногоударно-обертальногобуріннястаєдужеважким йтрудомістким.Довгі штанги гнутися,важкоуникнутивикривленняосісвердловини, багато годинийде назгвинчення-розвинчування штанг,виникаєнебезпека їхньогорозриву. А коли бур нейде,натикаючись накаміння, роботаперетворюється насправжню борошно. Тім годиною справа можнаістотнополегшити,якщо штангизамінитисталевим тросом чинавітьмотузкою йвироблятибуріння лишеударним способом. У годинуцейударно-канатнийспосібмаєдеякийпромисловезначення,застосовується в основному прибурінніглибокихсвердловин на воду.Верстатударно-канатногобуріння дляспорудженняколодязів буввинайденийще вСтародавньомуКитаї, й впринципівін невідрізняється відсучаснихконструкцій.Древнєтехнічнеобладнання було бпереважнодерев'яним йнаводилося в рухвручну.Незважаючи наповільнітемпибуріння, якуінодітривалокілька років йнавітьдесятиріч,споруджувалисяглибокіколодязіглибиною 1200-1500 м. Щоправда,будувалися смердоті длявидобутку вопз й газу, а чи не дляотриманняпитної води. СнарядШітца,який "працюєнадзвичайношвидко й просто.Протягом дня,якщопрацюватиудвох, ізусімаприготуваннями, можна легкопробитисвердловинудіаметром 270 мм до 20 мглибиною".Буровий снарядШітцаскладавсявсього ізчотирьохнескладнихінструментів й бувдоступний длявиготовлення вбудь-кузні.

Передбурінням усвердловинуглибиною 1 м (>робитьсябуравом)встановлюють вертикальностовпдіаметром 140-200 мм йзакріплюютьвідтяжкою заякір. На горістовпазаздалегідьроблять поперечку (увиглядіглаголиці) ізпідкосом й блоком.Підвішеним наблоцібуравомнамічають центрсвердловини.Починають проходкусвердловини тім жбуравом наглибину 1 м.

>Далі роботуведутьконічнимсклянкою -цеосновнийінструмент.Піднімають його замотузку нависоту 1-1,5 м йкидають.Склянкаврізається в дносвердловини,ґрунт входити донього,ущільнюється йутримується всклянці,поки йоговитягують наповерхню.Можетрапитися, що склянка якщозабиратиґрунтузанадто мало чизовсім його незабирати. Цевідбувається в тихийвипадках, колиґрунтдужетвердий йсухий чискладається ізсипкогопіску чипіску,нагодована водою (>пливуна). Упершомувипадкутребапідливати взабій воду, в іншому -підсипатинебагаторослинноїземлі йнезначнозмочувати водою.Можнатакожпустити всправуциліндричний склянку чижелонку.Остання йпризначена для проходкисипучих йспливаютьґрунтів,оскількизабезпечена клапаном. Задопомогоюжелонки можнавитягати йдоситьвеликікамені,аби смердотізмогли пройтиотвір под клапан.Желонки впливучихґрунтах якщоуспішнозабирати породу. Аліоскільки порода якщозаливатисвердловину, проходкусвердловинидоведеться вестиодночасно ізопусканнямобсадної сурми.Матеріали, із якіроблятьобсадні сурми,можуть бути самимирізними, відразу мипокизупинимося наконструкціїобсадної сурми іздощок. Це один ізнайбільшдоступнихваріантів.Зауважимо, щосучасніматеріалидозволяютьдещоспроститиконструкціюдощанійобсадної сурми -шинизробитивставними, а усіз'єднаннязібрати наводостійкомусинтетичномуклеї,наприклад,епоксидному, іззапресовуванням шурупами чицвяхами.Дошкинижньогокінцяобсадної сурмизагострюють,заокруглені й у якихтакожпросвердлюють відчини для проходу води уводоносномушарі.Верхнідошкивстановлюють урозбіг,щобрознестистик принарощуванні сурми.Обсадних труб под годину проходкисвердловиниопускають до дна.Описанийвище снарядШітца бездопомоги ковалявиготовитизовсім непросто. Так,навіть вумовахдоситьоснащеногоремонтно-механічного цехуконічний склянку авторузробити невдалося. Томудовелосявиготовитицейінструмент із двохвідрізків труб: унижнійвирізаликлиникисневимрізаком,нагріли до пластичного стану,підігнув й заварили -вийшов конус.

Не будутьрозглядатисяособливостібуріннярізнихпорід,дуже їхнього багато. Будівельникаколодязя сампристосується до ">своїх" породам,підбираючи тієї чиіншийінструмент. Урядівипадків справаполегшується,якщо взабійпідливати воду.Тоді і процесбурінняйделегше, йрозбуреноїпороди, особливотверді,легшезабратижелонкою.

Прикожномупідйомі з вибою буровогоінструменту йоготребаретельнооглядати. І усе ж таки, Незважаючи на усіобережності,трапляютьсяаварії.Найбільшслабкиммісцем приударно-канатномубуріннієкріпленнясталевого троса в канатному замку. Призаклинюванніінструменту взабої тросіноді можнавирвати з замку. У цьомувипадку длявилученняінструментудоведетьсявиготовитиуловлювачі. Перед спускомловителя всвердловинузуби йоготребавідвести вкрайнєположення,стиснувшипружини йзакріпившизуби штифтами. Коліуловлювачінадіне наверхнючастину канатного замку - наконуснугребінку,торець замкупідніметраверсу,штифтизвільнятьзуби, йостанні подвпливом пружинзахоплять замок законічнівиступи.

Колі проходкасвердловиниведеться ізобсадноїтрубою,буровийінструмент виненпроходитивсередині сурми із зазором 10-15 мм набік. Колизалишається настінкахсвердловинизайвийґрунт якщозрізатиобсадноїтрубою приїїопусканні. Тутзнову вельмикорисноювиявитьсяважка штанга,якої трубу можнаґрунтовнопристукнути йобложити вниз. Сталєва труба в цьомувипадку якщонайкращою.

>Якщосвердловина проходити черезтвердіпоропластикаменю,зрізатистінки задопомогоюобсадної сурми уже невдасться.Можнаспробуватирозширитисвердловинуексцентричним долотом, але й болееефективнимінструментомєспеціальнийрозширювач.Цейрозширювачмає дварізця, котріможутьповертатися наосі й,виступаючиназовні, закраїобсадної сурми,розроблятивідповідносвердловинубільшогодіаметра.Розширювач працює разом із долотом.Щобспуститирозширювач вобсадних труб,треба йогорізцівідігнути вниз,стиснувши пружину.

>Пройшовшинижнійобрізобсадної сурми,різці подвпливомстислоїпружини (черезпідкладку)розходяться йвстановлюються вробочеположення. Приподанихударної штангирізцізрізають породузістіноксвердловини за межамиобсадної сурми. Коліінструментпіднімають наповерхню,різцівпираються в краюобсадної сурми,повертаються вниз,долаючиопірпружини, йпроходять вобсадних труб.


Глава 3.Долото длявідборугірськихпорід (керна)

>геофізичнийземна корабуріння долото

Керн (>нім. Kern),циліндрична колонка (>стовпчик)гірськоїпороди,вибурюється врезультатікільцевогоруйнуваннявибоюсвердловини (>Колонковебуріння).

>Долотобурове,основнийелемент буровогоінструменту длямеханічногоруйнуваннягірськоїпороди навибоїсвердловини впроцесіїї проходки.Термін «долото»зберігся відранньогоперіодурозвиткутехнікибуріння, колиєдиним способом проходкисвердловин було бударнебуріння, приякому долотобурове малосхожість ізтеслярськимінструментом того жнайменування. долотобурове, як правило,закріплюють вкінцібурильноїколони, Якапередаєйомуосьове йокружнезусилля, щостворюєтьсябуровоюустановкою (уразі ударногобуріння долотобуровепідвішується наканаті йзавдаєударів по вибоюсвердловини зарахунокенергіївільногопадіння).

У основукласифікацій долотобуровепокладенідвіознаки:призначення й характервпливу на породу. Запризначеннямрозрізняють 3 класу долотобурове: длясуцільногобуріння (>руйнуванняпороди повсьомувибоюсвердловини), для колонковогобуріння (>руйнуванняпороди покільцю устіноксвердловини ззалишенням вїїцентральнійчастині керна) й дляспеціальнихцілей (>розбурювання цементу вколоні труб,розширеннясвердловини таін.) За характеромвпливу на породу долотобуроведіляться на виборах 4класи:дроблячої дії,дроблячо-сколювальні,стираючо-ріжучої йрежуче-сколювальні.Основніелементи долотобурове - корпус йробоча (>руйнівне)частина;останнявизначає тритипи долотобурове, широковикористовуються впромисловості:шарошечні,алмазні талопатеві.

>Шарошковихдолітбуровездійснюється понад 90%обсягубуріння на природний газ;ці долотобуровенайбільшпродуктивні прибуріннігеологорозвідувальних (>суцільнимзабоєм) тавибуховихсвердловин вміцних породах.Шарошечне долотобурове (чиколонковабурильна голівка)складається ізоднієї, двох,трьох й понадконічних,сферичних чициліндричнихшарошок,змонтованих напідшипникахкочення чиковзання чи ж їхньогокомбінації нацапфахсекцій долотобурове. Назовнішнійповерхнішарошкимаютьпородоруйнуючихелементи -фрезерованізуби чизапресовані (>запаяні)твердосплавні зубки чикомбінаціїзубів йзубків. Дляпідвищеннязносостійкостіфрезерованізубиармуються повторюємо сплавом.Зуби наконусахшарошок, як правило,маютьклиноподібну форму;твердосплавні зубки -клиноподібну чинапівсферичнуробочіповерхні.Залежно відконструкції корпусу,шарошечні долотобуровеподіляються насекційні йцільокорпусні. Усекційних долотобурове корпусзварюється із окремих (двох,трьох йчотирьох)секцій, нацапфах якімонтуютьсявільнообертаютьсяшарошки. Уцільокорпуснихбурове долото корпус літій, доньогоприварюютьсялапи ізшарошки. Дляприєднання долотобурове добурильноїколоні усекційнихпередбаченазовнішняконуснарізьба (>ніпель), укорпусних -внутрішняконуснарізьба (муфта).Секції (>лапи) йшарошки долотобуровевиготовляються ізхромо-нікельо-смолібденових,хромонікелевих йнікельо -молібденових сталей.Самеширокепоширеннямаютьтрьохшаровебурове долото Уобмеженихобсягахзастосовуютьсявставнідвох-ітрехшарошечние долотобурове длябуріннясвердловинтурбінним йроторним способами, щодозволяютьопускатинове йпіднімативідпрацьоване долотобуровевсерединіколонибурильних труб безпідйомуостанніх наповерхню, атакожбагатошаровебурове долото длябуріннясвердловиндіаметрами 346-2600 ммреактивно-турбінним способом.

>Лопатеві долотобуровескладається із кутого корпусу, доякогоприварюються трилопаті й понад. Удволопатеве долота корпус йлопатівідштамповуються якоднеціле.Переднімежілопатейармуютьсятвердосплавними пластинамипрямокутноїформи йзерновим сплавомреліту, абічні -твердосплавнимициліндричними зубками.Лопатеві долотобуровезастосовуються длярозбурюванням'яких йсередньоїтвердостіпорід.

>Ефективнебуріннясвердловинзабезпечуєтьсясвоєчаснимочищеннямвибою відвибуренихчастинокпороди йпіднесенням їхнього наповерхню, атакожохолодженнямробочихелементів долотобурове Цездійснюєтьсязвичайнопродувкою прибуріннінеглибоких (до 20 м)свердловин, а прибурінніглибоких йнадглибоких -промиванням. Ушарошкових долотобуровезастосовується двавидипромивки: на каналі йгідромоніторним -між кулями, а й у великихкорпусних долотобурове - їхньогокомбінація. Форма,перетин,розташування йкількістьпромивнихканалівзалежать відпризначення, типу тарозміру долотобурове Угідромоніторнимшарошкових йлопатевих долотобурове для збільшенняпереданої нимигідравлічноїпотужностізастосовуютьсязміннімінералокерамічні чиметалокерамічні насадкирізнихдіаметрів,перетворюють перепадтисків на долотобурове вшвидкіснийтиск,підвищуєефективністьруйнуванняпороди.

>Удосконалення долотобуровездійснюється в напряміполіпшення їхньогоконструкцій (>гідромоніторним системаочищеннявибоюсвердловини,створення нових опорковзання таін),застосування новихматеріалів (>високоміцнітвердісплави, сталиелектрошлакового і вакуумного-дуговогопереплавів),оснащенняробочихелементів долотобурове діамантами,високоміцнимитвердими сплавами йнадтвердимиматеріалами.


>Висновок

>Зростанняролігеофізики у зв'язкузізбільшеннямглибин йскладностірозвідкиродовищ Веде не дуже дозамінигеологічнихметодівгеофізичними, а дораціонального їхньогопоєднання, широкоговикористання всіма геологамиданихгеофізики. Єдність йвзаємодіягеологічної тагеофізичноїінформації -керівнийметодологічний принципкомплексування наук про Землю.Пояснюєтьсяце тім, щоможливості шкірного приватного методугеологорозвідки (>геологічназйомка,буріння, проходкавиробок,геофізика,геохімічнарозвідка таін)обмежені.Проте, вбудь-якихумовахгеофізикаполегшуєрозвідкуглибокозалягаючікориснихкопалин, особливо уважкодоступних районах.

>Зближення йспільневикористання тагеологічної, йгеофізичноїінформації - Єдинийрозумний таекономічнодоцільний шляхвивченнянадр.

Таким чином,узагальнюючисказаневище,слідповторити, щодослідженняземної кору (>прикладнагеофізика) -цебагатограннанауково-прикладнадисципліназіскладноюструктурою йрізнимипідходами докласифікацій за:

•використовуванимполів (>гравію-,магніто-,електро-,сейсмо-,терморазведка йядернагеофізика),

•технологіям ймісцяпроведенняробіт (>аерокосмічні,польові,акваторіальной,підземніметоди тагеофізичнідослідженнясвердловин),

•прикладнимнапрямкам йзавдань (>глибинна,регіональна,розвідувальна,інженерна таекологічнагеофізика),

• видамидіяльності (>теоретична,інструментальна,експериментальна,обчислювальна таінтерпретаційнагеофізика).


Списоквикористаноїлітератури

1. ">ГідротермальнірудопроявіврифтівСерединно-Атлантичного хребта" / Ю. А. Богданов .- М.:Науковий Світ, 1997 .- 167 із

2. ">РозсипніродовищаРосії таіншихкраїн СНР" /Н.Г.Патик-Кара,Б.І.Беневольскій,Б.І.Биховський та інших. - М.:Науковий світло, 1997 .- 479 із

3. Основинафтогазового справ:Учеб.пособие / А.А. Коршак А.М.Шаммазов - УФАДізайнПоліграфСервіс2001.-543с.


Схожі реферати:

Навігація