Реферати українською » Геология » Методи четвертінної геології. Метод Виявлення віку генетичних тіпів четвертинах відкладів України


Реферат Методи четвертінної геології. Метод Виявлення віку генетичних тіпів четвертинах відкладів України

>Міністерствоосвіти й науки України

Київськийнаціональнийуніверситетімені ТарасаШевченка

>Геологічний факультет

Кафедрагідрогеології таінженерноїгеології

>Заочна форманавчання

>Контрольна робота

ізнавчальноїдисципліни

>Геоморфологія

на задану тему

>Методичетвертинноїгеології. Методвиявленнявікугенетичнихтипівчетвертиннихвідкладів України

>Київ 2011


Длярозчленуваннячетвертиннихвідкладів завікомвикористовуютьсядвігрупиметодів, щовиявляютьвідносний таабсолютнийвік. Уданійконтрольнійроботібільшаувагаприділена методамвизначеннявідносноговікугенетичнихтипівчетвертиннихвідкладів.Методивизначеннявідносноговікучетвертиннихвідкладівдаютьзмогувстановитипослідовністьосадконакопичення йвідноснутривалістьподій.Вонизасновані навивченнілітологічного складувідкладів йвиявленніритмівосадконакопичення,пов’язаних ізкліматичнимизмінами (>кліматостратиграфічніметоди),залишкамивимерлихтварин йрослин (>палеонтологічніметоди), атакождревньоїлюдини (>археологічний метод),взаємозв’язкомвідкладів йпорівняльниманалізом формрельєфу, котрі смердотіскладають (>геоморфологічний метод).Майже усіціметодидозволяютьвизначити нелишевідноснийвіквідкладів, але й ікліматичніумови йобставини їхньогоформування.

>Класифікаціїрельєфудужерізноманітні.Вониможуть бутизасновані за принципами,головним із якієгенетичний.Під генезисомрельєфурозуміють йогоутворення врезультатіпроявуякогосьпровідногорельєфоутворюючогопроцесу.Складністьрельєфоутвореннязаклечається всукупностідійбагатьохпроцесів, щоутворюють ту чиіншу формурельєфу, а й у бо рольрізнихрельєфоутворюючихпроцесівзмінюється вчасі. Томуформирельєфу частобуваютьгенетичнонеоднорідними.Найважливішоюзадачеюгеоморфологіїявляєтьсявиявлення головногорельєфоутворюючогопроцесу. Приутвореннірельєфу поддією рядурівноціннихпроцесіввиділяютьформи комплексногопоходження.Визначну рольутвореннідеяких формрельєфувідіграєгеологічнабудова, щотакожвраховується вгенетичнійкласифікації.

Уаналізірельєфуособливезначеннямаєрозділення нагрупиденудаційних йакумулятивних форм.

>Підвікомрельєфурозумієтьсявідноснийгеологічний годину йогоутворення.Віксучасних формможе бутидатований й вісторичнійшкалі. Ззастосуваннямрадіологічних чипалеомагнітнихдатуваньвстановлюютьтакожабсолютнийвікрельєфу.Найважливішими способамивизначеннявіку єметодивікових між йкорелятивнихвідкладів. Методвікових міжзастосовується то й вгеології:встановлюєтьсявікнаймолодшихпорід, щоскладають формурельєфу, йнайдревнішихпорід,перекриваючих чисуміжних перед тим. Методкорелятивнихвідкладівдає болееточнідані. Так,наприклад,вікрічковоїдолинивизначаєтьсявікомпов'язаного із неюалювія.Вікакумулятивних формвстановлюється завікомскладаючи їхнівідкладів.Віккорелятивнихмоласвизначаєнайбільшточнийвікгороутворення,тобтодатуєтектонічніформирельєфу.

>Поняття провік формрельєфудужескладне,оскільки смердоті сильноперетворюються протягом години свогоіснування. Усвоємурозвиткуформирельєфупроходять рядстадій. У зв'язку ізцим можна говорити провідноснийгеоморфологічнийвікрельєфу,маючи наувазістадіїюності,зрілості йстаріння урозвитку його форм. Це жпоняттямаєінший аспект, щовідображаєнаявність более стародавніх формрельєфу,ускладненихпізнішеутвореними.Прикладомможуть бутимореннігрядиминулихзледенінь,перетворенірічними долинами й ярами.

>Розвитокрельєфу йутворенняконтинентальнихвідкладівтіснопов'язаніміж собою. Історіяформуваннярельєфу й його генезис неможуть бутизрозумілі позаісторією континентальногоосадконакопичення, щовизначаєнеобхідністьодночасногорозгляду генезису як формрельєфу, то йвідповіднихїмгенетичнихтипіввідкладів.

>Поняття прогенетичний типвідкладівмаєособливезначення длягеоморфології, так як при цьомуосадконакопиченнярозглядається утісному зв'язку ізутвореннямрельєфу.Підгенетичним типомвідкладіврозуміютьвідклади, щовиникли врезультаті діїякогосьзовнішньогофізико-геологічногопроцесу.Генетичнітипивідкладіврозрізняютьсяміж собою не було залітологічним складом, щовсередині шкірного типуможе сильноколиватись, а іздебільшого за формамиповерхні й формамзалягання.

>Генетичнакласифікаціячетвертиннихвідкладів України:

·Елювіальний ряд

>oЕлювій

>oҐрунт

·Фітогенний ряд

>oТорф'яники

·Колювіальний ряд

>oКолювій

>oСоліфлюкційний тип

>oДелювій

·Аквальний ряд

>oАлювій

>oПролювій

>oЛімнічний тип

·Субтеральний ряд

>oПечернівідклади

>oФонтанальнівідклади

·Гляціальний ряд

>oГляціальні

>oФлювіогляціальні

>oЛімногляціалні

·Еоловий ряд

>oЕоловівідклади

·Субарерально-морський ряд

>oДельтовівідклади

>oЕстуарні

>oЛагунні

>oПрипливно-відпливі

>oГляціально-морські

·Морський ряд

>oГідрогеннівідклади

>oГравітаційні

>oАйсбергові

>oБіогенні

>oХемогенні

>oГідротермальні

>oПідводно-елювіальні

·Вулканогенний ряд

>oЕкструзивнівідклади

>oЕфузивні

>oГрязевулканічні

>oЛахарові

·Техногенний ряд

·Техногеннівідклади

>Літологічно-генетичний метод >являється одним ізосновних прирозчленуваннічетвертиннихвідкладів завіком.Вінзаснований назміні врозрізахвідкладівльодовикових (>холодних) йміжльодовикових (>теплих)епох. Допершихвідносятьсяморени,флювіо- талімно-гляціальнівідклади, лесі.Міжльодовиковівідкладивключаютьболотні,озерні опади,ґрунти.Алювіальні йморськівідкладиформуються як вхолодні, то й втепліепохи, але й при цьомумаютьдеякілітологічнівідмінності.

>Іншігенетичнітипивідкладівтакожсвідчать пропалеокліматичніумови. Так,соліфлюкційнівідкладивказують нанаявністьбагаторічноїмерзлоти, щорозвивається вхолоднільодовиковіепохи.Еоловіпіскисвідчать проаріднийклімат.Пористість йвисокакарбонатністьлесівговорять пропосушливіумовиосадконакопичення. Широке поширення й великапотужністьделювіяхарактерні длясемиарідних умів.Червоноколірні корувивітрюваннясвідчать провологийтропічний чисубтропічнийклімат. Для умів сухого спекотногокліматутиповимєуламковий,дресвяно-щебнистийелювій.

Таким чином змінугенетичнихтипіввідкладів урозрізах, атакож їхнілітологічніособливостідозволяютьвиділитигоризонти, щовідповідаютьхолодним йтеплимепохам.

>Кліматостратиграфічніметоди.Ця групаметодівзаснована нахарактерній длячетвертинногоперіодукліматичнійритмічності ізчергуваннямтеплих йхолоднихепох. Цевідображається улітологіївідкладів,складівключених у якихзалишківфлори йфауни, атакожіншихособливостях.

>Палеокріологічний методвивчаєслідивикопноїмерзлоти.Вонисвідчать прохолоднийклімат йвиражені увиглядірізнихкріогенних форм увідкладах. До нихвідносятьсяморозобійнітріщини,морозніклини,льодові жили, що послетаненняльодузазвичайзаповненірихлимматеріалом.Зустрічаютьсярізноманітнідеформаціїосадків –кріотурбації,пов’язані із потокомвідталихмерзлихґрунтів. Доостанніх належати, такзвані,киплячіґрунти чикипуни.Вониуявляють собою ділянкиґрунтазіслідамиінтенсивного потокуречовини. Урозрізахчетвертиннихвідкладівпівнічнихрайонівзустрічаютьсякрупнілінзиосадків, щоутворилися втермокарстових стародавніх лійках.

>антропогенхроностратиграфічнийчетвертиннийвідклад

 

>МорозніклиниСлідисоліфлюкційного потоку

>1-ґрунти,2-лесовидний суглинок, (>кріотурбації) влесовидних

>3-глини,4-піски ізгалькоюсуглинках (>С.К.Горєлов)

>1-ґрунти,2-глини,3-піскизгалькою

>Палеопедологічний метод.Ціннірезультати длякліматостратиграфіїдаєвивченнязахороненихґрунтів.Захороненніґрунти прокліматичніобставини години їхніутворення,сприятливих длярозвиткурослинності, тому вґрунтах частозберігаютьсярізноманітнізалишкирослин. Добрерозвиненийґрунтовийпокривутворюєтьсялише придостатньо теплому йвологомукліматі.Крім того,ґрунтимаютьважливезначення длястратиграфіїще і бо частопростежуються навеликівідстані. Цедаєзмогупроводитикореляціювіддаленихрозрізівмонотоннихтовщ. До такихтовщ належати лесі,стратиграфічнерозділення в які в основному й проводитися зазахороненимиґрунтами.

>Знаючиумовиформуваннярізнихтипівсучаснихґрунтів, можнадостатньо точновизначитифізико-географічніумовиформування стародавніхзахороненихґрунтів. Так,червоноколірніґрунтивказують на спекотнийвологийклімат,чорноземи – натеплийвологий,підзолисті – на болеепомірнийклімат.Захороненніґрунти увипадкузаляганнясередвідкладівхолоднихепохвідображаютькоріннізмінифізико-географічної обстановки йнайчастіше єсвідченнямтеплихміжльодовиковихепох.

>Палеонтологічніметоди.Ця групавключаєпалеофауністичні йпалеофлористичніметоди.

>Палеофауністичніметоди, щоєпровідними встратиграфії стародавніхвідкладів, прирозчленуваннічетвертинноїсистемивикористовуютьобмежено. Цепов’язано із тім, що малатривалістьчетвертинноїсистеми недозволяєвиявитиістотнізміни веволюціїорганічного світу, що були бтиповими для невеликихвідрізків години й привели допоявипанівних форм.Крім цього уконтинентальнихчетвертиннихвідкладахвзагалірідкозустрічаютьсязалишкивикопнихтварин, щопов’язано ізмалоющільністю їхньогозаселення йпоганимиумовамизахоронення. Тім неменш,середназемнихссавцівдеякі родини:слони, носороги,бізони, коней таін. –еволюціонувалишвидко, щодозволяє їхньоговикористовувати длявіковогорозчленування.

Моря йгірськіутворенняперешкоджали широкомурозселеннюбагатьохродів тавидівфауни. разом ізнеоднаковимикліматичнимиумовамицепризводило допоявисвоєріднихспільнотвидівтварин, чифауністичнихкомплексів,характерних для окремихтериторій йвизначенихвідрізків години.Зізмінамиклімату протягомчетвертинногоперіодуфауністичнікомплексизмінювалисвій склад: самітваринивимирали,інші широкорозповсюджувались.

>Найбільшдревніми ємолдавський йхапровський (>Хапри вПриазов’ї)комплекси, щомаютьпізньопліоценовийвік (>1,8-2,5млн.р).Фаунассавцівцихкомплексівхарактеризуєсухісубтропічні,степові йлісостеповіландшафти.Вона включалатрьохпалих коней (>гіпаріонів),предківсучасних коней, й ізцієї заподійцю фаунуназіваютьгіпаріоновою. Длянеїтакожхарактернімастодонти –пращурисучаснихслонів, широкорозселених навеличезних теренах,шаблезубітигри, носороги,верблюди таін.

Дляінтервалу1,8-0,8млн.р, щовиділяється веоплейстоценВ.І. Громоввиділиводеський йтаманськийкомплекси. Узв’язку ізпохолоданнямкліматуцікомплекси сильнозбіднілі на фауну.Поруч зпівденними слонами, носорогами у якихз’являються болеехолодолюбивівидислонів,бізони, вовка, атакождрібніссавці –некорнезубіполівки.

>Приблизноз’являється фаунатираспольського комплексу,віднесена доранньогоплейстоцену. Длянеїтиповідревніслони,етруськийносоріг,бізони, коней, щохарактеризуютьлісостеповіландшафти.

>Наступний, болеемолодийсингильський комплекс,охоплюєперіод години380-280тис.р. йвідповідає початкусередньогоплейстоцену (>лихвинськомуміжльодовиков’ю). Уньоговходятьдревнійлісовий слон,носоріг Мєрка,гігантський олень таін.

>Хазарський комплексмаєвік280-225тис.р.Характернимипредставникамиєшерстистийносоріг,еласмотерійсибірський,хазарськийкінь,довгоногийбізон, верблюдКноблоха, сугак таін.Цей комплекссвідчить провідкритіпростори ізрізкимконтинентальнимкліматом йвідповідаєзледеніннюпершоїполовинисередньогоплейстоцену.

>Наступнийверхньопалеолітичний чимамонтовий комплексохоплює великийінтервал години відодинцовськгоміжльодовиков’я від225до10тис.р.Йоготиповимипредставникамиєтварини,пристосовані досуворих умівіснування –мамонти,олені,лосі,вівцебики, зубри, коней,шерстисті носороги,печернілеви. Здрібнихссавцівхарактернілемінги,степові бабаки,пеструшки таін.Характернеперіодичнезмішеннявидівстепової,лісової татундровоїфаунвикликанеколиваннямклімату вміжльодовиков’я тазледеніння.

сучаснийфауністичний комплекссклався протягомостанніх10тис.р послевимираннямамонтів йшерстистихносорогів йрозселеннясучаснихвидівтварин поландшафтним зонам.

>Палеофлористичніметодивключаютькарпологічний,палінологічний (>спорово-пилковий)методи йдіатомітовийаналіз.Ціметоди єосновнимиджереламиінформації прозмінупалеоклімату йрослинності вчетвертинномуперіоді.

>Карпологічний методвивчаєвикопні плоди йнасіннярослин.Віндозволяєдужечітковизначативидовий складрослинності. Алізастосування методуобмеженерідкістюзустрічіплодів йнасіння; смердоті доброзберігаються,головним чином, увикопнихторфянниках.

>Палінологічний методвивчає пилянь йспорирослин, що широкорозповсюдженні, нерозчиняються уґрунтових водах йзначнокращезберігаються увикопномустані, ніжлистя,стебла йдеревина, йзустрічаютьсямайже у всіхгенетичних типахвідкладів.

>Діатомітовийаналіззаснований навивченнікременистихзалишківдіатомітовийводоростей,застосовується дляпереважноозернихосадків.

>Геоморфологічний метод длястратиграфічногорозчленуваннячетвертиннихвідкладів широкозастосовується у всіх районах, девідкладибіднівикопноюфауною чифлорою й їхнівік неможе бутивизначенийбудь-якимиіншими методами.Геоморфологічний методзаснований натісному зв'язкугенетичнихтипівчетвертиннихвідкладів ізвідповідними формамирельєфу.Віндозволяє за формамирельєфу, їхньогоморфологією йспіввідношенням (>накладанню,дотичності) говорити провідноснийвіквідкладів, щоскладаєціформи.Чим болеезруйнованіформирельєфу, тімдревнішийвіквідповідних ім.відкладів.Крім тогоосновігеоморфологічного методувиділяютьсярізновіковікомплексиспільних чидотичних формрельєфу йвідповіднихвідкладів. Умежах шкірного великогорегіону,рівнинного чигірського, наосновігеоморфологічноїкореляціїможуть бутивиділені 5-6різновіковихкомплексів формрельєфу чискладаючи їхньоговідкладів віднайдревніших й досучасних.Вік такихкомплексіввизначається зарідкіснимипалеонтологічними йархеологічнимизнахідками чи завікомморськихвідкладів,зазвичайнадійнодатованихфауноюморськихмолюсків.

>Археологічний метод. >Викопнірешткиіснуваннядревньоїлюдини широкопоширені на Україні.Вониприурочені дорізних завіком йгенетичними типамичетвертиннихвідкладів й формамрельєфу й томуможутьвикористовуватися длястратиграфіїчетвертиннихвідкладів.Особливоважливезначеннямаютькіснірешткисамоїлюдини,оскількиеволюціянаклалавідбиток надеякі їхніособливості.

>Методивизначення абсолютноговікучетвертиннихвідкладівдозволяютьдатувативідкладироками, сотнями йтисячами років.Вонизасновані напідрахункуроковихритмівосадконакопичення,природноїрадіоактивності йперетворенняхімічнихелементів уфізико-хімічних процесів, щопроходять вдеякихмінералах, щоє учетвертиннихвідкладах.


Списоквикористаноїлітератури:

1. Макарова Н.В.Четвертичная геологія. – М.: МДУ, 2002. – 234 з.

2.КизельватерД.С.,Раскатов Г.І., Рижова А.А.Геоморфология ічетвертичная геологія.- М.: Надра,1981.-215с.

3.КизельватерД.С., Рижова А.А. Основичетвертичной геології.- М.: Надра, 1985.-174 з.


Схожі реферати:

Навігація