Реферати українською » Геология » Геологічна характеристика Долинського родовіща


Реферат Геологічна характеристика Долинського родовіща

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
уверхнійчастині запобіжніпояси, щозабезпечують безпечу роботи.

>Довжина ходу точкипідвісу штангвизначаєтьсярозмірами окремихланокмеханізмустанка-качалки. Вочевидь, щоамплітудаколивань точкипідвісу шатуна до балансирадорівнюєдвомрадіусакривошипа.Якщообидва плеча балансираодинакові подовжині, тодовжина ходучепцевогоштокадорівнюєподвійномурадіусукривошипа.

У всіхконструкціяхстанків-качалокпередбаченаможливістьзмінидовжину ходучепцевогоштокувідповідно дозаданихпараметрів роботи штангового насоса. Зцієюметою накривошипахроблятьдодаткові відчини длякріплення шатуна.Переставляючинижнікінцішатунів із однихотворів вінші,одержуютьрізнийробочийрадіускривошипа йрізнудовжину ходучепцевогоштока.

Кількістькачків балансирастанка-качалкивідповідаєчастотіобертання кривошипного валу йзалежить від характеристикивстановленогодвигуна й передатного ставленняпонижуючоїтрансмісії.

Кількістькачків балансира чизмінюютьпідборомдвигуна ізвідповідноюхарактеристикою, чи, щоробитьсячастіше,зміноюдіаметрашківа на валуелектродвигуна.

>Експлуатаціянафтовихсвердловинштанговими насосами один ізосновнихспособівмеханізованоговидобуткунафти.Майже 70%діючого фондунафтовихсвердловинексплуатуються задопомогоюцихнасосів.Штанговінасосипризначені длявидобуткунафти приглибиніпідвіски насоса до 3500 м й придебітісвердловин віддекількох до 400т/добу.

>Свердловинийштанговий насосявляє собоюплунжерний насосспеціальноїконструкції,пристосований для роботи всвердловинах навеликійглибині.Привід йогоздійснюється ізповерхні через колонуспеціальних штанг.

>Насосна установкаскладається із насоса, щознаходиться всвердловині, йстанка-качалки,установленого наповерхніустя.Циліндр насосазакріплений накінціспущених усвердловинунасосо-компресорних (>піднімальних) труб, а плунжерпідвішений наколоні штанг. Самаверхня штанга (>сальниковий шток)з’єднана ізголовкою балансирастанка-качалкиканатною чиланцюговоюпідвіскою. Уверхнійчастиніплунжеравстановленийнагнітальний клапан, анижнійчастині всмоктувальний клапан.

>Колонанасосних труб, поякійрідина від насосапіднімається наповерхню,закінчується наустітрійником. Уверхнійчастинітрійникарозташованийсальниковийпристрій,призначений длязапобіганнявитокурідинуздовжсальниковогоштока, щорухається. Черезбічнийвідвідтрійникарідинизісвердловининаправляється увикиднулінію.

>Зворотно-поступальний рухколонінасосних штангпередається віделектродвигуна через редуктор йкривошипно-шатунниймеханізмстанка-качалки.

Принцип дії насосанаступний. Прирусіплунжеранагорувсмоктувальний клапан подтискомрідинивідкривається, урезультаті чогорідинанадходить уциліндр насоса.Нагнітальний клапан уцей годинузакритий, бо наньогодієтискстовпрідини, щозаповниланасосні сурми.

Прирусіплунжераунизвсмоктувальний клапанзакривається, анагнітальний клапанвідкривається йрідина ізциліндра переходити упростір надплунжером. Таким чином, приходіплунжеранагоруодночасновідбуваютьсяусмоктуваннярідини вциліндр насоса йпідйомїї внасосних трубах, а привході вниз витисненнярідини ізциліндра впорожнину труб.Ціознакихарактеризуютьштанговий (>глибинний) насос як насосодинарної дії. Прикожномунаступномуходіплунжера вциліндрнадходитьмайже та самакількістьрідини, щопотім переходити у сурми йпоступовопіднімається доустясвердловини.

Прибезперервнійроботі насосарівеньрідини вНКТзростає.

>Штангові (>глибинні)насоси поконструкції й способувстановленнярозділяються надвіосновнігрупи:невстановлені йвстановлені. Укожній ізцих групнасосивстановлюютьрізнихтипів, щовідрізняютьсяконструктивнимиособливостями, габаритами,пристроємплунжера.

>Невстановленінасосихарактерні тім, щоїхніосновнівузли (>циліндр й плунжер)спускаються всвердловинуокремо:циліндр нанасосних трубах, а плунжер узборі ізвсмоктувальними йнагнітальними клапанами на штангах.

>Підйомневставного насосазісвердловинтакожздійснюється удвічіприйоми:спочаткувитягають штанги ізплунжером й клапаном, апотім сурми ізциліндром.

>Вставний ж насосспускають усвердловину взібраномувиді (>циліндр разом зплунжером) нанасосних штангах йвитягають його наповерхнютакож узібраномувигляді шляхомпідйомуцих штанг.Насосвстановлюють йзакріплюють задопомогоюспеціального замковогопристосування, щоспускаютьзаздалегідь усвердловину на трубах. Урезультаті цого длязміни вставного насоса (принеобхідностізаміни окремихвузлів чи насоса вцілому)доситьпідняти наповерхню лишенасосні штанги,насосні ж сурмизалишаютьсяпостійно всвердловині; їхнівитягаютьлише принеобхідностівиправлення замковогопристосування, що напрактицібуваєрідко. Таким чином, зміну вставного насосавимагаєзначно менше години, ніжневставного,крім того, привикористанні такого насоса меншезношуютьсянасосні сурми, бо немаєнеобхідності їхніспускати йпіднімати, атакожвідгвинчувати йзагвинчувати прикожнійзміні насоса.

>Ціпереваги вставного насосамаютьособливепризначення приексплуатаціїглибокихсвердловин, у якіспуско-підйомніоперації припідземномуремонтізаймають багато години.

У годинубалансирніверстати-качалкивипускаються по ГОСТ 5866-76.Залежно відпараметрівприводів щоврівноважуютьвантажустановлюється чи набалансирі, чи накривошипі редуктора, чи й тут й там.Відповідноспосібзрівноваженняназиваютьбалансирним,роторним чикомбінованим.

До складуверстата-качалкивходятьнаступніосновнівузли: рама зстійкою, балансир ізопорою тапротивагами, двашатуни, двакривошипи ізпротивагами, редуктор,клинопасова передача,гальмо,злектродвигун,канатнапідвіскасальниковогоштока.

Одним ізнедоліківбалансирнихверстатів-качалокє їхнього великамаса. Цезумовлюєнеобхідністьспорудженнямасивного фундаменту,спорудженняякогоєдостатньоскладним йтрудомістким.

 

2.1Аналіздобувнихздібностейсвердловин

 

2.1.1Визначення максимального припустимоготиску всвердловині

 при n 50%

 при n 50%

Р>max.доп - максимальнодопустимийтиск

Рнас -тискнасичення

>Свердловина №101n=71,4% =0,320=6МПа

>Свердловина №103n=11,4% =0,7520=15МПа

>Свердловина №104n=99,1% =0,320=6МПа

>Свердловина №105n=8,3% =0,7520=15МПа


2.1.2Визначення максимального припустимогодебітусвердловин

>куб.м/добу

>Q>max.доп - максимальнодопустимийдебітсвердловини, ;

До -коефіцієнтпродуктивності,т/добу/МПа;

Р>пп -пластовийтиск,МПа;

Р>max.доп - максимальнодопустимийтиск,МПа;

>Свердловина №101Q>max.доп =0,1(24,8-6)=1,88

>Свердловина №103Q>max.доп =0,2(35,4-15)=4,08

>Свердловина №104Q>max.доп =0,4(44,3-6)=15,32

>Свердловина №105Q>max.доп =1(26,8-15)=11,8

 

2.1.3Визначеннярізниціміжмаксимальнимдебітом йфактичнимдебітомсвердловини

-різницяміжмаксимальнимдебітом йфактичнимдебітомсвердловини, />добу;

- максимальнодопустимийдебітсвердловини, ;

 -фактичнийдебітсвердловини, ;

>Свердловина № 101 =1,88-7,9= -6,02

>Свердловина № 103 =4,08-11,1= -7,02

>Свердловина № 104 =15,32-33,9= -18,58

>Свердловина № 105 =11,8-17,7= -5,9


>Таблиця 1

До

>п/п >свердловина >т/добу/МПа >МПа

/>добу

/>добу

1 101 0,1 6 1,88 -6,02
2 103 0,2 15 4,08 -7,02
3 104 0,4 6 15,32 -18,58
4 105 1 15 11,8 -5,9

 

>Висновок:виходячи ізрозрахунків,якінаведенівище,видно,що всвердловинах № 101, № 103, № 104 й № 105різницяміжмаксимальним йфактичнимвід’ємна, томупотрібно провестизамінуобладнання.

 

2.2Аналізтехнологічнихрежимів

 

2.2.1Визначеннявідносноїгустини газу заповітрям

 -густина газу,г/см3 ;

 -густинаповітря,г/см3;

 

2.2.2Визначеннягазовмісту

 

 

 

 -відноснагустина газу заповітрям;

 -газовий чинник, м3/т;

 -густинанафти,г/см3;

>Свердловина № 101 =900,7040,890,001 =0,056

>Свердловина № 103 =900,7040,890,001 =0,056

>Свердловина № 104 =900,7040,890,001 =0,056

>Свердловина № 105 =900,7040,890,001 =0,056

 

2.2.3Визначеннягустинипластовоїрідини

 -густинанафти,г/см3; -коефіцієнтобводненості;

 -густина газу,г/см3;  -газовий чинник, м3/т;

 -густина води,г/см3; -об’ємнийкоефіцієнт;

>Свердловина № 101

>Свердловина № 103

>Свердловина № 104

>Свердловина № 105


 

2.2.4Визначенняприведеноготиску

 

-пластовийтиск,МПа;

-критичнийтиск,МПа;

>Свердловина № 101

>Свердловина № 103

>Свердловина № 104

>Свердловина № 105

 

2.2.5Визначенняоптимальноїглибинизанурення насоса поддинамічнийрівень

 

- приведеньтиск,МПа;

-тиск взатрубномупросторі,МПа;

 -густинапластовоїрідини чисуміші,кг/м3;

g -прискореннявільногопадіння;

>Свердловина № 101

>Свердловина № 103

>Свердловина № 104

>Свердловина № 101

 

2.2.6Визначенняфактичноїглибинизанурення насоса поддинамічнийрівень

 

-глибина спускунасоса,м;

-динамічнийрівеньрідини,м;

>Свердловина № 101

>Свердловина № 103

 

>Свердловина № 104

>Свердловина № 105

 

2.2.7Визначеннярізниціміжоптимальною йфактичноюглибинамизанурення насоса

- оптимальнаглибина спуску насоса поддинамічнийрівень,м;

 -фактичнаглибиназанурення насоса поддинамічнийрівень,м;

>Свердловина № 101

>Свердловина № 103

>Свердловина № 104

>Свердловина № 105

 

>Таблиця 2

№свр G

101 0,09 0,704 0,056 5,51 558 589 -31 1006,52
103 0,09 0,704 0,056 7,86 955 1905 -950 838,94
104 0,09 0,704 0,056 9,84 918 550 368 1092,07
105 0,09 0,704 0,056 5,94 730 1144 -414 830,77

 

>Висновок:врезультатіпроведенихрозрахунків,яприйшов довисновку,що всвердловинах № 101,№ 103,№ 105насосизанурені набільшуглибину, ніжпотрібно, тому я рекомендуюпіднятинасоси 31-ий м, 950 м, 414 мвідповідно, асвердловині № 104опустити насос на 368 м.Коефіцієнтподачі насоса насвердловинах № 101, № 102, № 104-0,1; 0,2; 0,4відповідно,цеозначає, щонасосипрацюють нераціонально,отжетребазамінитиданіштанговінасоси.Насоссвердловини № 105працююєраціонально й непотребуютьзмін.

2.3Вибіробладнаннясвердловин

 

2.3.1Визначеннядебітусвердловини

До-коефіцієнтпродуктивностісвердловини,т/добуМПа.;

Рпл -пластовийтиск,атм.;

Р>виб -тиск навибоїсвердловини,атм.;

>Свердловина № 101

>Свердловина № 103

>Свердловина № 104

>Свердловина № 103

2.3.2Визначенняглибини спуску насоса

МФ -фактичнаглибинасвердловини, м;

Рв -тиск навибоїсвердловини,МПа;

Р>пр.опт - граничнооптимальнийтиск,МПа;

>Свердловина № 101

>Свердловина № 103

>Свердловина № 104

>Свердловина № 105

2.3.3 Подіаграмі “>АнНИИ” длявиборуглибинногообладнання нормального рядувибираємодіаметр насоса й типверстата-качалки

>Свердловина № 101СК=12=2,5=4000

>Свердловина № 103СК=6=1,5=1600

>Свердловина № 104СК=12=2,5=4000

>Свердловина № 105СК=6=1,5=1600

>Верстат-качалка >Найбільшедопустименавантаження нагирловий шток,кН >Номінальнідовжиниходівгирловогоштока, м Най-більшийдопустимийкрутний момент наведучому валу редуктора,кН·м >Маса комплекту, не понад кг

>Балансирніверстати-качалки

>СК=6=1,5=1600 60 1,5 16 7200
>СК=12=2,5=4000 120 2,5 40 14800

2.3.4 Порекомендаційнимтаблицямвибираємо тип насмокчу

>Свердловина № 101НВ1Б-29-30-15

>Свердловина № 103НВ1Б-29-25-15

>Свердловина № 104НВ1Б-38-30-15

>Свердловина № 105НВ1Б-32-30-15

>НВ1-вставні із замкомзверху;

Б- зтовстостіннимсуцільним (безвтулочним)циліндром;

Уумовномушифрі насоса,наприкладНВ1Б-29-25-15,позначено:

>НВ1- насосвставний із замкомзверху;29-діаметр насоса;15-довжина ходуплунжера, помножена на 100 мм;25-напір насоса,помножений на 100 м.

>СвердловиннінасосивиконанняНВ1Бпризначені длявідкачування ізнафтовихсвердловинмалов'язкоїрідини ззмістоммеханічнихдомішок до 1,3 г/л йвільного газу наприйомі насоса не понад 10%.В’язкістьвидобувальноїрідини 0,025Пас.Характеризуютьсяпідвищеноюміцністю,зносостійкістю йтранспортабельністю впорівнянні із насосами зциліндрамивиконанняЦС (>втулковими).

>Насосскладається ізбезвтулкового (>суцільного)циліндравиконання ЦБ, нанижнійкінецьякогонагвинченийздвоєнийвсмоктуючий клапан, але вверхнійкінець - замок,плунжеравиконанняП1Х,рухоморозташованоговсерединіциліндра, нарізьбовікінціякогонагвинчують:знизу -здвоєнийнагнітальний клапан, азверху -кліткуплунжера. Дляприєднанняплунжера доколонинасосних штанг насосзабезпеченийштоком, щонагвинчений накліткуплунжера йзакріпленийконтргайкою. Урозточціверхньогоперевідникациліндрарозташований упор,впираючись наякий, плунжерзабезпечуєзривсвердловинного насоса із опори.Клапанинасосівкомплектуютьсяпарою «>сідло- пакета»Свердловинний насосспускається наколонінасосних штанг в колонунасосно-компресорних труб йзакріплюється вопорі.

 

2.3.5Вибираємо порекомендаційнимтаблицямконструкціюнасосних штанг йНКТ

>Свердловина № 101Конструкціянасосних штанг – двохступенева

>dПШ =22мм-950 м;

>dПШ =19мм-1844 м;

 >d>НКТ =48 мм;

>Свердловина № 103Конструкціянасосних штанг – двохступенева

>dПШ =22мм-404 м;

>dПШ =19мм-1039 м;

>d>НКТ =48 мм;

>Свердловина № 104Конструкціянасосних штанг –трьохступенева

>dПШ =25мм-400 м;

>dПШ =22мм-445 м;

>dПШ =19мм-639 м;

>d>НКТ =>73мм;

>Свердловина № 105Конструкціянасосних штанг –трьохступенева

>dПШ =25мм-449 м;

>dПШ =22мм-496 м;

>dПШ =19мм-604 м;

>d>НКТ =60 мм;

 

2.3.6Визначення числакачків


 дебітсвердловини,кг/доб

 площа поперечногоперерізуплунжера, м;

P.S довжина ходуштока, м;

густинапластовоїрідини,кг/см;

коефіцієнткорисної дії насоса;

>Свердловина № 101

>Свердловина № 103

>Свердловина № 104

>Свердловина № 105

 

>Таблиця 3

№ св.. >Q,т/добу >LH, м

Тип насоса N,кач/хв.
101 9,2 2794 28 >НВ1Б-29-30-15 4,3
103 13,2 1443 28 >НВ1Б-29-25-15 8,9
104 31,2 1484 38 >НВ1Б-38-30-15 7,3
105 18,0 1549 32 >НВ1Б-32-30-15 7,8

 

>Висновок: У курсовомупроекті япровіваналіздобувнихможливостейсвердловин № 101, 102, 103 й 104Долинськогонафтовогородовища,визначив максимальнодопустимі лещата тадебітисвердловин тарізницюміжмаксимальним тафактичнимдебітами йвизначив, що усвердловинах № 101, № 103, № 104 й № 105необхідно провестизамінуобладнання.Провіваналізтехнологічнихрежимів,визначиврізницюміжоптимальною йфактичноюглибиноюзанурення насмокчу йзробиввисновок, що всвердловинах № 101, № 103 й № 105потрібнозменшити, асвердловині № 104 –збільшитиглибинузануреннянасосів. ПодіаграмамАзНИИ (длявибору глибинногообладнання) тарекомендаційнимтаблицямвибравдіаметри,типи таконструкціюнасосних штанг йНКТ йрозрахував числокачківверстатакачалки всіхсвердловин.

>Верстат-качалкаскладається із раме ізпідставкою под редуктор йповоротні светр,стійки, балансира ізголовкою йпротивагами (прибалансирному (чикомбінованомузрівноваженні), опори балансира,траверси, опори 6траверси, двохшатунів, двохкривошипів ізпротивагами (прикомбінованому чикривошипномуурівноваженні), редуктора 1,гальма,клинопасовоїпередачі (>включаючиклинові паси,провідний йвідомийшківи),електродвигуна,підвіскигирловогоштока із канатом,огородження,кривошипно-шатунногомеханізму.


3.Охоронанадрнавколишньогосередовища

>Завданнямзаконодавства проохоронунавколишньогосередовищаєвстановленнявідносин вобластіохорони,використання тавідновленняприроднихресурсів, забезпеченняекологічної безпеки,запобігання йліквідація негативноговпливугосподарськоїдіяльності тадовкілля.

>Кожен громадянин Українимає декларація про:

>безпечне для його життя, іздоров'янавколишнєприроднесередовище;

>отриманняекологічноїосвіти;

доля вроботігромадськихекологічнихформувань.

>Державний контроль у сферіохоронидовкілляздійснюють зарадидепутатів,міністерстваохоронинавколишнього природногосередовища.Нагляд задотриманнямвимогзаконодавстваздійснюєгенеральний прокурор України. Законрегулюєтакожвикористанняприроднихресурсів. Дляфінансуваннязаходів ізохоронидовкіллястворенодержавний йрегіональнийфондиохоронинавколишнього природногосередовища зарахунок :

>штрафів зазабрудненнядовкілля;

>штрафів запорушеннянорми й правилохоронинавколишнього природногосередовища;

>добровільнихвнесківпідприємств тагромадян узаконодавствізазначено заходьщодо забезпеченняекологічної безпеки, атакожприродні територї таоб'єкти щопідлягаютьокремійохороні (природно-заповідний фонд,курортні талікувально-оздоровчізони, тощо ).

>Порушеннязаконодавства України проохоронудовкіллятягне за собоюдисциплінарну,адміністративну такримінальну відповідальність.Законодавство України проохоронунавколишнього природногосередовищаскладається з зеленого, водного,лісовогокодексів,законодавства пронадра, проохорону атмосферногоповітря, проохорону тавикористанняводних й земельніресурсів.


3.1Техніка безпеки приексплуатаціїсвердловинштанговими насосами

Приексплуатаціїсвердловинштанговими насосами установкамислідзабезпечуватидостатнюміцністьобладнання йогородження всіхрухомихчастинмеханізму.Верстати-качалки всіхтипіввипускаються ізогородженнямикривошипно-шатунногомеханізму йпасовоїпередачі.Необхіднодотримуватисьнаступнихосновнихвимог безпеки :

-верхнійторецьгирловоготрійника-сальника виненвиступати надрівнемпригирлової не більше, ніж на 1 м;

- принабивціущільнення вкорпусі сальника голівка його виннаутримуватися насальниковомуштоціспеціальнимзатискувачем;

-забороняєтьсяповертатишківверстата-качалкивручну чигальмувати його шляхомпідкладання сурми чи брухту вспині;

- привстановленніпальцівкривошипно-шатунногомеханізму шатуннеобхіднонадійнокріпити достінкиверстата-качалки, винна бутивстановлена майданчик ізогородженням;

-забороняєтьсянадівати йзнімати паси,необхідно шляхомпересуванняелектродвигуна;

- под годинуогляду чизміни окремихчастинверстат-качалка винна бутизупинена;

-канатну йланцюговупідвіскидозволяєтьсязнімати йнадівати лишеспеціальнимипристроями ізпідлоги чипереноснихдрабин-площадок,забороняєтьсявиконуватиці роботи із балансираверстата-качалки;

- до початкуремонтнихробітелектропривід винен бутивідключений, але впусковомупристроївстановлений плакат : « Невключати -працюють люди ! », насвердловинах ізавтоматичним йдистанційним Управліннямбіля пускового прилаштую винен бутизакріплений щит ізнадписом : «Увага ! Пускавтоматичний ! »;

- приобслуговуванніелектроприводу персонал виненпрацювати вдіелектричнихрукавицях;

-глибиннонасосна установка перед пуском вексплуатацію винна бутизаземлена. Уякостізаземлювачаелектрообладнання винен бутивикористаний кондукторсвердловини. При цьому кондуктор винен бутизв'язаний ізрамоюверстатадвомазаземленимипровідниками (переріз шкірного 50 мм2 ), котріповинні бути врізних точках кондуктора й раме, котрідоступні дляогляду.Заземлюючимпровідникомможе бути кругла,кутова йіншогопрофілю сталь,крім канату.

Длязахисту відпораненняелектричнимструмом приобслуговуванніверстата-качалкизастосовуютьізолюючіпідставки.

 

3.2Протипожежні заходь

Нафта йвуглеводневий газ -вибухонебезпечні йлегкозаймистіречовини.Вибух чипожежаможутьвиникнути приповнихвідношенняхгорючого йповітря,появіджерелазагорання.Вибухможливий й прискупченні газу впевнихчастинах

>приміщення.Більшістьнафтовихгазівважчі заповітря,внаслідок чого смердотістеляться поземлі,заповнюючизаглиблення.Можливими причинамизагоранняможуть бути :відкритийвогонь,сильненагрівання, удар,тертя.

Допротипожежнихзаходіввідносятьсязаземленняметалічнихчастин, захистблискавковідводами,своєчасневидалення йохолодженняпарафінистихречовин.Білясвердловини йіншихоб'єктів винен бутипротипожежнийінвентар длягасінняпожежі,скрині ізпіском,лопати, брухт,сокири,вогнегасникипінні йвуглекислі.Виробничатериторія йробочімісцяповинніпідтримуватися учистоті.Розлитунафту йнафтопродуктинеобхіднозбирати, азабруднену майданчик -зачищати.Куритидозволяється вспеціальновідведенихмісцях.Газонебезпечні йвогневі роботиможутьвиконуватися лише за нарядом ( типуробіт )спеціальнопідготовленимиробітниками подкерівництвомінженерно-технічногопрацівника,призначеного начальником чиголовнимінженером підприємства.

Накожномупідприємствінеобхідно матірданні пропоказникипожежновибуховоїнебезпекиречовин таматеріалів, якізастосовуються втехнологічнихпроцесів.

>Параметри режиму роботитехнологічногообладнання,з’єднаногозізастосуванням горючихгазів,зріджених горючихгазівлегкоспалахуючихречовин, атакож ізнаявністювибухопожежнонебезпечної пили,забезпечуєвибухопожежнонебезпечністьтехнологічногопроцесу.

Температурапідігрівутемнихнафтопродуктів призберіганні, атакож припроведеннізливо-наливнихопераційнижчетемпературиспалахунафтопродукту взакритомутиглі на 35С й неперевищувати 90С.

На приладах контролю йрегулюванняпозначаютьдопустиміобластівибухопожежнобезпечнихпараметрів роботитехнологічногообладнання.

Привідхиленнях одного чидекількохвибухонебезпечнихпараметрів віддопустимихграницьприлади контролю тарегулюванняподаютьпопереджувальні тааварійнісигнали.

Для шкірного резервуаравстановлюється максимальнаграницязаповнення.

Схемаобв’язки трубопроводупередбачає, як правило,можливістьвиключеннянесправногообладнання зтехнологічногопроцесу йзабезпечуєаварійнийзлив.

>Основне тадопоміжнетехнологічнеобладнання підприємствазахищає від статичногоструму.

>Роботи навибухопожежнонебезпечнихтехнологічнихоб’єктахвиконуєтьсяінструментом, щовиключаєутворенняіскор.

>Обладнаннялінійноїчастинимагістральнихнафтопродукто-проводів, атакож їхньогоогорожутримають вціломустані, арослинність вмежахогорожі систематичнознищують.

>Боротьба ізпожежами й заходь по їхньогопопередженнюможуть бутиефективними лише до тоговипадку, колипротипожежні правилазасвоєні йвиконуються персоналом підприємства.Задачеюінженерно-технічнихпрацівників підприємстває ті,щоб припроектуванні установок,розміщенніобладнання,організаціїтехнологічногопроцесувиконувалисядіючі правилапожежної безпеки,запроваджуючи заходь длязахисту від вогню.

Зметоюзалученняробітників,інженерно-технічнихпрацівників доучасті впроведенніпожежно-профілактичнихзаходів й доактивноїборотьби ізпожежами напідприємствахстворюютьсяпожежно-технічнікомісії.

Узалежності відпожежо- йвибухонебезпечнихвластивостейречовин, котрізастосовуються,виробляються чизберігаються, усівиробництва постепенюпожежної безпекиподіляються п'ятькатегорій: А, Б, У, Р, Д.

>Категорія А –виробництва,пов’язані ізотриманням,застосуванням чизберіганням:рідин, котрімають температуруспалахуванняпарів28°С танижче;парів тагазів ізнижньоюмежеювибуху 10% й менше вкількостях, котріможутьутворювати ізповітрямвибухонебезпечнісуміші; горючихрідин притемпературінагрівання їхні до250°С.

>Категорія Б –виробництва,пов’язані ззастосуванням,отриманням,збереженням чипереробкою:рідин ізтемпературоюспалахуванняпарів від 29 до120°С; горючихгазів,нижня межавибуху які понад 10% дооб’ємуповітря, призастосуванніцихгазів вкількостях, котріможутьутворювати ізповітрямвибухонебезпечнісуміші;виробництва, в яківиділяютьсягорючавовна чи пив утакійкількості, щоможутьутворювати ізповітрямвибухонебезпечнісуміші.

>Категорія У –виробництва,пов’язані ізобробкою чизастосуваннямтвердихпаливнихречовин чиматеріалів, атакожрідин ізтемпературоюспалахуванняпаріввище120°С.Цякатегоріяохоплює,наприклад,складиПММ,насосністанції поперекачуваннюрідин ізтемпературоюспалахуванняпарів120°С.

>Категорія Р –виробництва,пов’язані ззастосуванням чиобробкоюречовин, котрі незгорають, йматеріалів угарячому,розжареному чирозплавленомустані й котрісупроводжуютьсявиділеннямипроменистоїтеплоти,жаринок йполум’я, атакожвиробництва, котріпов’язані ззапаленням твердого,рідкого чигазоподібногопалива.

Доцієїкатегорії,наприклад,відносяться цехитермічноїобробкиметалів,котельні таін.

>Категорія Д –виробництва,пов’язані ізобробкою непаливнихречовин йматеріалів у холодногостані.Сюдивідносятьсямеханічні цехихолодноїобробкиметалів (>окріммагнієвихсплавів),компресорністанціїповітря таіншихнегорючихгазів,градирні.

>Правильнерозміщеннявиробничихбудівель йспоруд, атакожоб’єктівбуріння,добуткунафти й газу, ізврахуваннямнаправлення йшвидкостіпануючихвітрів,температури йвологостіповітря,рівно як йправильнерозташуваннядоріг на територїнафтогазовидобуваючого підприємства,маєістотнезначення в забезпеченнюпожежної безпеки йуспішноготушіннявиниклоїпожежі.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація