Реферати українською » Государство и право » Встанови виконан покарань


Реферат Встанови виконан покарань

>Кримінальневиконавче право

Тема:Установивиконанняпокарань


>Зміст

>Вступ

1.Поняття,видиорганів таустановвиконанняпокарань

2. Порядоквстановлення,здійсненняадміністративногонагляду за особами,звільненими із місцьпозбавленняволі

3. Завдання

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Сутністюпокарання, якособливоїформи державногопримусу,є кара. Тому подвиконаннямпокаранняпотрібнорозумітиврегульований нормамикримінально-виконавчого права порядокзастосуваннякари - комплексуобмежень прав й свободзасудженого.

>Діючекримінально-виконавчезаконодавство (ст.2ВТК) дляпозначанняреалізаціїкарипоряд ізтерміном ">виконання"вживаєтермін ">відбування"покарання.Вказанітермінивідображають Єдиний процесздійсненнякаральноговпливу назасуджених, але йзвернені смердоті дорізнихсуб'єктів йучасниківкримінально-виконавчихправовідносин.Термін ">виконання"покараннязвернений довідповіднихорганів, котрі усвоїйдіяльностізобов'язаніреалізувати сув'язьправообмежень,передбаченихконкретним виглядомпокарання, забезпечитиздійсненнянаданихзасудженим прав йвиконання нимипокладених ними обовязківпротягомусього рядок,встановленоговироком суду.Термін ">відбування"покараннязвернений дозасуджених, котріповинні напідставівироку судувідповідно доприписів,встановленихкримінально-виконавчимзаконодавством,виконуватипокладені нимиобов'язки,утримуватися віддій,заборонених нормами права.

>Каральнийвплив носитикомплексний характер йреалізується шляхомзастосування дозасудженихусієїсукупностіобмежень,встановлених режимомвідбування конкретногопокарання.Застосуванняцихправообмежень - несамоціль, їхніпризначенняполягає до того,щоб забезпечитиналежневиконанняпокараннявідповідно дозавдань,поставлених передцієюгалуззюзаконодавства.Вказаніправообмеженнязастосовуються якпсихолого-педагогічнийзасібвпливу назасудженого ізметою йоговиправлення йпопередження скоєння ним новихзлочинів.


1.Поняття,видиорганів таустановвиконанняпокарань

>Діяльність,спрямована навиконаннякримінальнихпокарань,посідаєзначнемісце всправіреалізації державної політики у сферівиконанняпокарань.Ця діяльністьєвиразом державногопримусу тамаєспецифіку. Тому укожнійдержавістворена системаорганів, на котріпокладеновиключновиконанняпокарань.

>Побудовасистемиорганів таустановвиконанняпокараньбезпосередньозалежить від тихийвидівпокарання, котріпередбаченідіючимзаконодавством.

>Згіднозі ст. 51Кримінального кодексу Україниіснуютьтаківидипокарань:

— штраф;

—позбавлення військового,спеціальногозвання, рангу, чину чикваліфікаційного класу;

—позбавлення праваобійматипевні посади чизайматисяпевноюдіяльністю;

—громадські роботи;

—виправні роботи;

—службовіобмеження длявійськовослужбовців;

—конфіскаціямайна;

—арешт;

—обмеженняволі;

—тримання вдисциплінарномубатальйонівійськовослужбовців;

—позбавленняволі напевний рядків;

—довічнепозбавленняволі.

>Виконанням шкірного ізвказанихвидівпокараннязаймаєтьсяпевний орган (>установа),сукупність якіскладаєкримінально-виконавчу системунашої держави.

>Загалом система -цемножинністьелементів, котріперебувають увідносинах тазв'язкахміж собою таутворюютьпевнуєдність таЦілісність.

>Відповідно додіючогозаконодавства (ст.11КВК України)кримінально-виконавчу систему Українискладаютьоргани таустановивиконанняпокарань [3].

Таким чином,кримінально-виконавчу систему можнавизначити яксукупністьорганів таустанов держави, котріздійснюють діяльність ізвиконаннякримінальнихпокарань,наділеніспеціальним статусом таперебувають увідносинахсубординаціїміж собою.

Органивиконанняпокараньє:Державний департамент України ізпитаньвиконанняпокарань, йоготериторіальніоргани,управління,кримінально-виконавчаінспекція.Тобто доорганіввиконанняпокараньзаконодавецьвідноситьтакіорганізації, котріпереважноздійснюютьуправлінські таадміністративно-господарськіфункції.

>Очолюєкримінально-виконавчу системуДержавнийдепаратамент України ізпитаньвиконанняпокарань (далі - Департамент).

Доустановвиконанняпокарань належати:арештнідоми,кримінально-виконавчіустанови,спеціальнівиховніустанови (>виховніколонії).

>Виконаннякримінальнихпокарань увигляді штрафу таконфіскаціїмайназдійснюєДержавнавиконавча служба, котра неє ані органом, аніустановоювиконанняпокарань.Окремозаконодавецьвиділяєвійськовічастини,гауптвахти тадисциплінарнібатальйони, котріздійснюютьвиконанняпокараньщодозасудженихвійськовослужбовців. Алі, ізогляду начиннезаконодавство, можнастверджувати, щовказаніустанови,хоча йздійснюютьвиконання окремихвидівпокарань, усе ж таки таки невходять докримінально-виконавчоїсистеми [7].

>Крім того, докримінально-виконавчоїсистемивходятьслідчіізолятори,лікувально-трудовіпрофілакторії,навчальнізаклади, підприємства таорганізації забезпечення.Названіустановивключені докримінально-виконавчоїсистеми Законом України "Прозагальну структуру йчисельністькримінально-виконавчоїсистеми України". Алінеобхіднозвернутиувагу тих, щоКВК України неназиваєціорганізаціїсередорганів чиустановвиконанняпокарань. Таким чином,зізмісту Законувипливає, щоустановамивиконанняпокараньназиваються тихорганізації, котрібезпосередньоздійснюютьвиконанняконкретнихвидівкримінальнихпокарань.

>Ключовимиознакамиорганів таустановвиконанняпокараньє:

—виключний характердіяльності -виконанняпокарань;

—здійсненнявизначенихфункцій -управлінських таадміністративно-господарських (>органивиконанняпокарань) тавиконавчо-розпорядницьких (>установивиконанняпокарань).

Персонал,якийзабезпечує діяльністьорганів таустановвиконанняпокарань,має статусдержавнихслужбовців. Законвимагає, щокількість цого персоналувизначається врозмірі 33% відкількостіосіб, котріутримуються вустановахвиконанняпокарань.Цявимогапоширюються навиправніколонії,виховніколонії,слідчіізолятори,виправніцентри,арештнідоми талікувально-трудовіпрофілакторії. Колистосуєтьсякримінально-виконавчихінспекцій, токількість персоналувизначається в розмірі 5% відкількостіосіб, котріперебувають наобліку вційінспекції.

>Правовий статус та порядокдіяльності такихустанов, якізоляторитимчасовоготримання,транзитно-пересильніізолятори,приймальники-розподільники длянеповнолітніх,притулки длянеповнолітніх,визначенийокремиминормативними актами [9].

Свою діяльністьоргани таустановивиконанняпокараньорганізовуютьвідповідно до закону тапринципівкримінально-виконавчого права.

>Кримінально-виконавчійсистемі Українипритаманнаєдність,їїпобудовано за принципамисубординації тапідпорядкованості,відповідностідіяльностівимогам закону,відкритостідіяльностіорганів таустанов длягромадськості,відповідальностіорганів таустановкримінально-виконавчоїсистеми.

>Органи йустановивиконанняпокараньспрямовують свою діяльність надосягненняцілей, котрі стояти передкримінальнимпокаранням, надосягнення мети йзавданькримінально-виконавчогозаконодавства, атакожнамагаютьсядосягнутивиправлення таресоціалізаціїзасудженого задопомогою тихийзасобів, котрі наданііцим органам таустановам законом.

>Установивиконанняпокарань -цетакіорганізації, котрібезпосередньо йвиключноздійснюютьвиконанняконкретнихвидівкримінальнихпокарань.Установамивиконанняпокараньє:арештнідоми,кримінально-виконавчіустанови,спеціальнівиховніустанови (>виховніколонії).

Умежах,визначених законом,виконаннякримінальнихпокараньтакожздійснюютьДержавнавиконавча служба,військовічастини,гауптвахти йдисциплінарнийбатальйон.

Знаведеноговизначеннявипливає, щооскількивиключноюдіяльністювиправних,виховнихустанов таарештнихдомівєвиконаннявідповіднихкримінальнихпокарань, топовномуобсязі належати доустановвиконанняпокарань.Державнавиконавча служба,військовічастини,гауптвахти йдисциплінарнібатальйониздійснюютьрізніфункції та заподіяння,серед якієвиконаннядеякихвидівкримінальнихпокарань. Томуціоргани неєустановамивиконанняпокарань [10].

Доти жоргани таустановивиконанняпокараньутворюються Департаментом; щостосується військовихчастин,гауптвахт йдисциплінарнихбатальйонів, то смердотіутворюютьсяМіністерством оборони України.

>Зупинимосьдокладніше накожному ізвидівустановвиконанняпокарань таінших органах, котрівиконуютьдеяківидикримінальнихпокарань.

>Арештнідоми -це видустановвиконанняпокарань, у якізасудженівідбуваютьпокарання увидіарешту. Ос-кількицей видпокаранняполягає втриманнізасудженого вумовахізоляції (ст.60 КК України), тоарештних будинкахстворюютьсяумови для забезпеченняфізичноїізоляціїзасуджених відзовнішнього світу таоточуючих.Умовитримання варештних будинкахповиннівідповідатирежимнимвимогамвідбування цогопокарання тазабезпечуватироздільнетримання окремихкатегорійзасуджених,нагляд по них, а самарештнийдім матірнеобхіднуматеріально-технічну тапобутову базу.

>Вимоги достворення тавнутрішньої йпросторовоїорганізаціїарештнихдоміввстановлюютьсязаконодавством.

Уарештних будинкахтримаютьсяповнолітні особини, атакожнеповнолітні,яким на даний моментпостановленнявирокувиповнилосяшістнадцять років й котрізасуджені зазлочининевеликоїтяжкості.

>Кримінально-виконавчіустанови -це видустановвиконанняпокарань, в якізасудженівідбуваютьпокарання увидіпозбавленняволі напевний рядків.Діяльність ізвиконаннявказаногопокаранняєосновнимзавданнямцихустанов.Ціустановизаймаютьцентральнемісце усистеміустановвиконанняпокарань.Пояснюютьсяце тім, щопокарання увидіпозбавленняволімаєширокезастосування судами України, атакожзалишається одним ізнайефективнішихпокарань. Укримінально-виконавчихустановахутримуєтьсяпереважнакількістьзасуджених допозбавленняволі.

>Кримінально-виконавчіустановиподіляються накримінально-виконавчіустановивідкритого типу (>виправніцентри) йкримінально-виконавчіустановизакритого типу (>виправніколонії) [3].

>Виправніколоніїподіляються наколоніїмінімального,середнього та максимальногорівнів безпеки.

>Виправніколоніїмінімальногорівня безпекиподіляються наколоніїмінімальногорівня безпеки ізполегшенимиумовамитримання йколоніїмінімальногорівня безпеки ззагальнимиумовамитримання.

>Існуваннякримінально-виконавчихустановрізнихвидів обумовленереалізацієювимоги закону пророздільнетриманнязасуджених допозбавленяволі (ст.92КВК України).Цявимогаспрямована на забезпеченняізоляції,запобігання негативномувпливу,якийможесправити назасудженоговперше особа, Яка ужевідбувалапокарання, длядосягнення максимальногопедагогічногоефекту відпокарання та длястворенняоптимальноїсистемикримінально-виконавчихустанов.Роздільнетриманнярізнихкатегорійзасудженихдозволяєдиференційованозастосовуватизасоби йметодивиправлення йресоціалізації.

>Кримінально-виконавчіустановимають статусюридичнихосібзі всіма правами таобов'язками, котріпередбачає закон дляюридичної особини.

>Організаційна тапросторова структуракримінально-виконавчихустановвстановлюєтьсяКВК України танормативними актами Департаменту.Ціустановибудуються затиповими проектами. Укримінально-виконавчихустановахвиділяютьсядвіізольованізони:житлова - для проживаннязасуджених;виробнича - для роботизасуджених. Під час перебуваннячергужитлова зонаподіляється нанаступнідільниці: карантину,діагностіки йрозподілу;ресоціалізації;посиленого контролю;соціальноїреабілітації.Цідільниціізолюються одна відодної.Видидільницьбезпосередньозалежать відрівня безпекиколонії.

Ужитлових зонахрозміщуютьсягуртожитки,їдальні,бібліотеки,кімнатипсихоемоційногорозвантаження,приміщення длянавчання,медичначастина,перукарня,комора длязберіганняпостільних промов таспецодягу,кабінети для начальникаустанови, йогозаступників таіншіприміщення тачастини,необхідні для забезпеченнядіяльностіустанови тажиттєдіяльностізасуджених [10].

На територїустановиобладнуютьсяприміщення камерного типу йдисциплінарногоізолятора.

>Житлова зонавідокремлюється відвиробничої коридорами, котріпроглядаються.Коридорамитакожвідокремлюютьсяприміщення камерного типу тадисциплінарногоізолятора.Міжжитловою тавиробничою зонамиобладнуютьсяприміщенняконтрольно-перепускнихпунктів такімнати дляобшуку тапереодяганнязасуджених.

Убудинку, дерозташованийконтрольно-перепускний пункт для пропуску персоналу натериторіюустанови,обладнуюютьсякімнати дляпроведенняпобачень,приймання-видаванняпосилок (передач),оглядуосіб та їхні промов.

За межамиустанови, як правило,розташовуютьсяскладипродовольства,речовогомайна,паливно-мастильнихматеріалів,гаражі, аптеки таіншіприміщення.

>Нормативними актами Департаменту,зокрема Правиламивнутрішньогорозпорядку,встановлюються правила тавимоги дообладнаннягуртожитків уколоніях й центрах,приміщень камерного типу тадисциплінарнихізоляторів.

>Внутрішнєобладнанняустановтакожзалежить відрівня безпекиконкретноїкримінально-виконавчоїустанови.

>Кримінально-виконавчаустановамаєпевнуорганізаційну структуру.Очолюєустанову начальник,якиймаєзаступників. Начальникздійснюєзагальнеуправлінняустановою,виконуєрозпорядчі,адміністративні,господарські таіншіфункції.Заступники начальникакеруютьвизначеними їм начальникомустановиокремимиділянками роботи, атакожвиконуютьфункції начальникаустанови уразі йоговідсутності.

>Кримінально-виконавчаустановамаєвідділи -оперативнийвідділ,відділнагляду й безпеки,відділ контролю надвиконаннямсудовихрішень,відділсоціально-психологічної роботи,відділохорони,інтендантську тамедичнуслужби.Вказанівідділиочолюютьвідповідні начальники.Кожен ізвідділіворганізує тавиконуюконкретний сегмент роботи ззасудженими,спрямований надосягненнязавдань, котрі стояти передкримінальнимпокаранням такримінально-виконавчимзаконодавством, але в забезпеченняналежноговиконаннякримінальногопокарання [7].

Начальниккримінально-виконавчоїустановимаєчерговогопомічника начальникаустанови,якийсприяє тадопомагає начальникукримінально-виконавчоїустанови увиконанні його обовязків.

>Організаційноюланкою, котрамаєнайбільшенавантаження,є начальникивідділеньсоціально-психологічноїслужби.Ціпосадові особиниочолюютьколективизасуджених тапроводять із нимиіндивідуальну тазагальну роботу,метоюякоїєвиправлення таресоціалізаціязасуджених.Середпосадовихосібкримінально-виконавчоїустановиєконтролери,інспектори,молодшіінспектори.

як ужевказано,кримінально-виконавчіустановиподіляються навиправніколонії тавиправніцентри.

>Виправніколонії -цекримінально-виконавчіустанови, котрівиконуютьпокарання увидіпозбавленняволі напевний рядків тадовічногопозбавленняволі.

>Стаття 18КВК Українивстановлюєкласифікаціюзасуджених допозбавленняволі за видамикримінально-виконавчихустанов.Розподіл танаправленнязасуджених довідповідноїустановиздійснює Департамент.Виховніколонії -цекримінально-виконавчіустанови, котрівиконуютьпокарання увидіпозбавленняволі напевний рядківстосовнозасудженихнеповнолітніх, їхніорганізаційна тапросторовапобудовавідповідає тімрежимнимвимогам, котрівластивіустановам цого виду [2].

>Виправніцентривиконуютьпокарання увидіобмеженняволістосовноосіб,засуджених зазлочининевеликої тасередньоїтяжкості, атакожзасуджених,якимцей видпокаранняпризначено у зв'язку іззаміноюневідбутоїчастинипокарання болеем'яким та заухилення відпокарання, непов'язаного ізпозбавленнямволі (з статтею 82, 389 КК України) [1].

>Дисциплінарнібатальйонипризначені длявиконанняпокарання увидітриманнязасудженихвійськовослужбовцівстроковоїслужби вдисциплінарномубатальйоні.Військовічастини тагауптвахтивиконуютьпокарання увидіпозбавлення військового,спеціальногозвання, рангу, чину чикваліфікаційного класу,службовогообмеження длявійськовослужбовців,засуджених зазлочининевеликоїтяжкості,покарання увидіарешту ізутриманнямзасуджених нагауптвахтах, атакожздійснюють контролю надповедінкоюзасудженихвійськовослужбовців,звільнених відвідбуванняпокарання ізвипробуванням.Організація й діяльністьцихустановвизначаєтьсяМіністерством оборони України.

  2. Порядоквстановлення,здійсненняадміністративногонагляду за особами,звільненими із місцьпозбавленняволі

>Сутністьадміністративногонаглядуполягає до того, що:

1) держава ані не ">продовжує"вирок, аздійснюєнагляд за одним зджерелможливоїнебезпеки всуспільстві;

2)вінєпримусовоюмірою,оскількипереконання якосновний методвиховання невиключаєпримушення;

3)державнепримушенняопосередковується вправі увиглядіюридичноївідповідальності (>кримінальної,адміністративної,матеріальної);

4)він немаєметоюприниженнялюдськоїгідності чизаподіянняфізичногостраждання;

5)це комплекснаміразастереженняповторнихзлочинів із боціосіб,звільнених із місцьпозбавленняволі;

6)вказанамірамаєтимчасовий характер.

Отже,адміністративнийнагляд -це систематимчасовихпримусовихпрофілактичнихзаходівспостереження й контролю заповедінкою окремихосіб,звільнених із місцьпозбавленняволі, щоздійснюються органамивнутрішніхсправ.

>Адміністративнийнаглядвстановлюєтьсящодочотирьохкатегорійповнолітніхосіб:

а)визнаних судами особливонебезпечнимирецидивістами;

б)засуджених допозбавленняволі затяжкізлочини чизасудженихдвічі й понадразів допозбавленняволі заумиснізлочини,якщо под годинувідбуванняпокарання їхньогоповедінкасвідчила про ті, що смердотівперто небажають статі на шляхвиправлення йзалишаютьсянебезпечними длясуспільства;

в)засуджених допозбавленняволі затяжкізлочини чизасудженихдвічі й понад допозбавленняволі заумиснізлочини,якщо смердоті послевідбуванняпокарання чиумовно-достроковогозвільнення відвідбуванняпокарання, Незважаючи напопередженняорганіввнутрішніхсправ, систематичнопорушують громадський порядок І правагромадян,вчиняютьіншіправопорушення;

р)засуджених допозбавленняволі за ззлочинів,пов'язаних ізнезаконнимобігомнаркотичнихзасобів,психотропнихречовин йпрекурсорів.

>Стосовноосіб,вказаних в п. а), б) й р),адміністративнийнаглядвстановлюється в судновомузасіданніодноособовесуддею районного (>міського) суду замісцезнаходженнямвиправно-трудовоїустанови, вякійвідбуваєпокараннязасуджений, заподанням начальникавиправно-трудовоїустанови, астосовноосіб,зазначених у п. в), - в судновомузасіданніодноособовесуддею районного (>міського) суду замісцемпроживання особини,звільненої із місцьпозбавленняволі, заподанням начальника органувнутрішніхсправ [9].

>Підставами длявстановленняадміністративногонаглядує:

а)вирок суду, що набравшизаконноїсили,щодоосіб,визнаних судами особливонебезпечнимирецидивістами;

б)матеріаливиправно-трудовихустанов -щодоосіб,засуджених допозбавленняволі затяжкізлочини чизасудженихдвічі й понадразів допозбавленняволі заумиснізлочини,якщо под годинувідбуванняпокарання їхньогоповедінкасвідчила, що смердотівперто небажають статі на шляхвиправлення йлишаютьсянебезпечними длясуспільства.

в)систематичніпорушеннягромадського порядку й правгромадян, скоєнняіншихправопорушень послевідбуванняпокарання чиумовно-достроковогозвільнення відвідбуванняпокараннязасудженими допозбавленняволі затяжкізлочини чизасудженимидвічі й понад допозбавленняволі заумиснізлочини;

р)засудження допозбавленняволі за ззлочинів,пов'язаних знезаконнимобігомнаркотичнихречовин йпрекурсорів.

Порядокздійсненняадміністративногонагляду.Адміністративнийнаглядздійснюєтьсяміліцією.Осіб,щодо яківстановленоадміністративнийнагляд,беруть наоблік,фотографують, аразіпотреби вониберутьвідбиткипальців.Працівникиміліціїзобов'язані систематичноконтролюватиповедінкуцихосіб,запобігатипорушенням нимигромадського порядку та правіншихгромадян йприпиняти їхні,проводитирозшукосіб, котріуникаютьадміністративногонагляду [3].

>Адміністративнийнаглядприпиняєтьсяпостановою судье заподанням начальника органувнутрішніхсправ: а й уразіпогашення чизняттясудимості із особини, Якаперебуває поднаглядом; б)достроково,якщопіднаглядний переставши бутинебезпечним длясуспільства й позитивнохарактеризується замісцем роботи йпроживання.

>Піднагляднийможе сам податіклопотання прознаттянагляду. Уіншихвипадкахадміністративнийнаглядавтоматичноприпиняється а) послезакінченнятерміну, наякий йоговстановлено,якщо органомвнутрішніхсправ не поданоклопотання пропродовженнянагляду чисуддявідмовив упродовженнінагляду; б) уразізасудженняпіднаглядного допозбавленняволі йнаправлення його домісцявідбуванняпокарання чи в) уразі смертипіднаглядного.

>Обов'язкипіднаглядних.Особи,щодо яківстановленоадміністративнийнагляд,зобов'язані вестизаконослухнянийспосіб життя, непорушувати громадський порядок йдодержуватися таких правил:

а)прибути увизначенийвиправно-трудовоюустановоютермін вобране ниммісцепроживання йзареєструватися ворганівнутрішніхсправ;

б)з'являтися завикликомміліції в вказівоктермін йдаватиусні таписьмовіпояснення ізпитань,пов'язаних ізвиконанням правиладміністративногонагляду;

>установавиконанняпокараннянагляд

в)повідомлятипрацівниківміліції, котріздійснюютьадміністративнийнагляд, прозмінумісця роботи чипроживання, атакож провиїзд замежі району (>міста) услужбовихсправах;

р) уразівід'їзду вособистихсправах іздозволуміліції віншийнаселений пункт таперебування там понад доби -зареєструватися вмісцевомуорганівнутрішніхсправ.

>Обмеженнядійпіднаглядних. Доосіб,щодо яківстановленоадміністративнийнагляд, запостановою начальника органувнутрішніхсправзастосовуютьсячастково чи уповномуобсязітакіобмеження:

а)заборонавиходу ізбудинку (>квартири) упевний годину,який неможеперевищувати восьми часів надобу;

б)заборонаперебування увідповіднихмісцях району (>міста);

в)заборонавиїзду чиобмеження годинивиїзду вособистихсправах замежі району (>міста);

р)реєстрація вміліції від одного дочотирьохразів намісяць.

>Обсягвказанихобмежень ізурахуваннямособистостіпіднаглядного, його способу життя, іповедінки приздійсненніадміністративногонаглядуможезмінюватися (>зменшуватися чизбільшуватися) начальником органувнутрішніхсправ [9].

>Відповідальність запорушеннязаконодавства проадміністративнийнагляд.Порушенняперерахованих правиладміністративногонаглядутягне за собою відповідальність по ст.187КУпАП.Кримінальна відповідальністьпередбаченаст.395 КК України запорушення правиладміністративногонагляду, подякимрозумієтьсяпорушеннясамовільнезалишенняпіднаглядниммісцяпроживання ізметоюухилення відадміністративногонагляду, атакож йнеприбуття безповажних причин увизначений рядків дообраногомісцяпроживання особини,щодоякоївстановленоадміністративнийнагляд.

Контроль заздійсненнямадміністративногонаглядупокладається наМіністерствовнутрішніхсправ України,ГоловнеуправлінняМіністерствавнутрішніхсправ України в Кріму,управліннявнутрішніхсправ областей, міст й натранспорті.Найвищийнагляд задодержанням йправильнимзастосуваннямзаконодавства проадміністративнийнаглядздійснюєтьсяГенеральним прокурором України йпідпорядкованимийому прокурорами.

  3. Завдання

>ЛоктєвЛ.О. бувзасуджений судомПодільського р-ну м. Києва по ч.2ст.286 КК України доп’яти роківпозбавленняволі ізвідбуваннямпокарання увправнійколоніїмінімальногорівня безпеки ззагальнимиумовамитримання.

Увиправнійколоніїякого виду умів винен бутивідбуватипокараннязасудженийЛоктєв?

>Ст.286 КК Українипередбачаєпокаранняпорушення правил безпекидорожнього руху чиексплуатації транспорту особами, котрікеруютьтранспортнимизасобами

Отже,порушення правил безпекидорожнього руху чиексплуатації транспортуособою, котракеруєтранспортнимзасобом, щоспричинилопотерпіломусередньоїтяжкостітілеснеушкодження,карається штрафом віддвохсот доп'ятисотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чивиправними роботами на рядків до двох років, чиарештом на рядків до шестимісяців, чиобмеженнямволі на рядків дотрьох років, ізпозбавленням правакеруватитранспортнимизасобами на рядків дотрьох років чи що такої.

титану самдіяння,якщо смердотіспричинили смертьпотерпілого чизаподіялитяжкетілеснеушкодження, -караютьсяпозбавленнямволі на рядків відтрьох до максимально восьми років ізпозбавленням правакеруватитранспортнимизасобами на рядків дотрьох років чи що такої.

>Діяння,передбаченічастиноюпершоюцієї з статтею,якщо смердотіспричинили зазагибелькількохосіб, -караютьсяпозбавленнямволі на рядків відп'яти до десяти років ізпозбавленням правакеруватитранспортнимизасобами на рядків дотрьох років.

Доти жстаття 12. КК Українивизначаєкласифікаціязлочинів.

>Залежно відступенятяжкостізлочиниподіляються назлочининевеликоїтяжкості,середньоїтяжкості,тяжкі та особливотяжкі.Злочиномневеликоїтяжкостієзлочин, заякийпередбаченепокарання увидіпозбавленняволі на рядків не понад двох років, чиінше, болеем'якепокарання.Злочиномсередньоїтяжкостієзлочин, заякийпередбаченепокарання увидіпозбавленняволі на рядків не понадп'яти років.Тяжкимзлочиномєзлочин, заякийпередбаченепокарання увидіпозбавленняволі на рядків не понад десяти років.Особливо важкимзлочиномєзлочин, заякийпередбаченепокарання увидіпозбавленняволі на рядків понад десять років чидовічногопозбавленняволі [1].

Таким чином,злочинвизначений узадачікваліфікується якзлочинсередньоїтяжкості.

>Відповідно до ст.18КВК Українизасуджені допозбавленняволівідбуваютьпокарання увиправнихколоніяхмінімальногорівня безпеки ззагальнимиумовамитримання -чоловіки,впершезасуджені допозбавленняволі зазлочининевеликої тасередньоїтяжкості;жінки,засуджені зазлочининевеликої тасередньоїтяжкості,тяжкі та особливотяжкізлочини. Увиправнійколонії цого видуможутьвідбуватипокараннятакожзасуджені,переведені ізвиховнихколоній у порядку,встановленомустаттею 147 цого Кодексу. Усекторісередньогорівня безпекивиправноїколонії цого видуможутьвідбуватипокараннятакожжінки,засуджені додовічногопозбавленняволі [2].

Таким чином,ЛоктєвЛ.О.маєвідбуватипокарання увправнійколоніїмінімальногорівня безпеки ззагальнимиумовамитримання.


>Висновки

Органивиконанняпокараньє:центральний органвиконавчої влади ізпитаньвиконанняпокарань, йоготериторіальніорганиуправління,кримінально-виконавчаінспекція.

>Установамивиконанняпокараньє:арештнідоми,кримінально-виконавчіустанови,спеціальнівиховніустанови -виховніколонії.

>Кримінально-виконавчіустановиподіляються накримінально-виконавчіустановивідкритого типу -виправніцентри йкримінально-виконавчіустановизакритого типу -виправніколонії.

>Виправніколоніїподіляються наколоніїмінімального,середнього й максимальногорівнів безпеки.Виправніколоніїмінімальногорівня безпекиподіляються наколоніїмінімальногорівня безпеки ізполегшенимиумовамитримання йколоніїмінімальногорівня безпеки ззагальнимиумовамитримання. Увиправнихколоніяхсередньогорівня безпекиможутьстворюватисясектори максимальногорівня безпеки длявідбуванняпокараннячоловіками,засудженими додовічногопозбавленняволі.

Увиправнихколоніяхмінімальногорівня безпеки ззагальнимиумовамитриманняможутьстворюватисясекторисередньогорівня безпеки длявідбуванняпокаранняжінками,засудженими додовічногопозбавленняволі.

Умежах,визначенихцим Кодексом та законами України,виконаннякримінальнихпокараньтакожздійснюютьДержавнавиконавча служба,військовічастини,гауптвахти йдисциплінарнийбатальйон.

>Територіальніорганиуправління,кримінально-виконавчаінспекція,арештнідоми,виправніцентри,виправні тавиховніколоніїорганізовуються йліквідуютьсяцентральним органомвиконавчої влади ізпитаньвиконанняпокарань, авійськовічастини,гауптвахти йдисциплінарнийбатальйон -Міністерством оборони України.


Списоквикористаноїлітератури

1.Кримінальний Кодекс Українивiд 05.04.2001 №2341-III //ВідомостіВерховної Заради України - 2001. - № 25. -ст.131

2.Кримінально-виконавчий Кодекс Українивiд 11.07.2003 №1129-IV //ВідомостіВерховної Заради України - 2004. - № 3. - ст.21

3.Науково-практичнийкоментар доКримінального Кодексу України. - До.: А. С.К. - 2009.

4. Трубніков В.М. Соціальна адаптація звільнених від відбування покарання. - Харків, 1990.

5.Пєшков В.П.Управліннявиховно-виправнимпроцесом:Монографія. -Запоріжжя, 1998.

6. РудникВ.І.Позбавленняволі:негативнінаслідки та заходьїхньоїнейтралізації. - До., 1999.

7.Кримінально-виконавче право України::Навч.посіб. / О.М.Джужа, С.Я. Фаренюк, В.О.Кор-чинський таін.; Зазаг. ред. О.М.Джужи. - 2-ге вид., перероб. тадопов. - До.:ЮрінкомІнтер, 2005. - 448 з.

8.Кримінальне право України.БажановМ.І. - До., 2004.

9.Кримінально-виконавче право України. - Х.,Одисей, 2004.

10.Кримінально-виконавче право України: Курслекцій. -Семаков Г.С., Гель О.П.,Київ, 2000


Схожі реферати:

Навігація