Реферати українською » Государство и право » Фінансово-правові засади страхування в Україні


Реферат Фінансово-правові засади страхування в Україні

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти та науки України

>Львівськийнаціональнийуніверситетюридичний факультет

кафедраконституційного,адміністративного тафінансового права

>Магістерська робота

>Фінансово-правові засадистрахування в Україні

Львів, 2011


>Зміст

>Вступ

>Розділ І.Еволюціяпенсійногопенсійногострахування якінститутуфінансового права в Україні

>Висновки дорозділу

>Розділ ІІ.Поняття та правова природанедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права

>Висновки дорозділу

>Розділ ІІІ.Особливостінедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права

>Висновки дорозділу

>РозділІV.Суб’єктинедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права вУкраїн

>Висновки дорозділу

>Розділ V.Правовий режимфондівкоштівнедержавногопенсійногострахування

>Висновки дорозділу

>Розділ VI.Оподаткуваннядіяльності тазвітність в сферінедержавногопенсійногострахування

>Висновки дорозділу

>Розділ VII.Зарубіжнийдосвідфункціонуваннянедержавногопенсійногострахування тапропозиціїщодо покращаннянедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права в Україні

>Висновки дорозділу

>Висновки

Списоквикористанихджерел талітератури

 


>Вступ

>Актуальність тимидослідження. >Триває процесреформуванняпенсійноїсистеми України, котраскладаєтья ізтрьохрівнів -солідарної,обов’язковоїнакопичувальної, танедержавногопенсійногострахування. На даний годинудоволі активнорозвиваєтьсятретійрівеньпенсійноїсистеми -недержавнепенсійнестрахування,якийздійснюється черезнедержавніпенсійніфонди тастроаховікомпаніїзістрахування життя.Цейрівеньпенсійноїсистемихарактеризуєтьсяпевнимиособливостями якособливийсуб’єктфінансовихправовідносин.Правова природанедержавногопенсійногострахуваннярозкривається черезстраховий фондгрошовихкоштів, котріформується методомстрахування йєграмотниморганізаційно-правовимвираженнямпублічнихфінансів. Упроцесівнесеннястраховихвнесків таформуваннявідповідного фонду,виникаютьвідносини,пов’язані ізрозподілом таперерозподіломкоштіввідповідного фонду, щовиступає предметомрегулюванняфінансового права.Страхуваннявиступає предметомфінансово-правовогорегулювання якскладовачастинакатегоріїфінансів. Унедержавномупенсійномустрахуванніпереплітаються якпублічні то йприватні початку, й воно тавиступаєсвоєрідним прикладомкомпромісуміж Державою таіндивідомзадовольняючипублічніпотреби.

>Важливимєзначеннянедержавногопенсійногострахування вумовахринковоїекономіки.Окрім того, щоцейрівеньпенсійноїсистемиздатенрозв’язуватисоціальніпроблеми,страховіфондивиступаютьще іпродуктивною силою, йстворюютьдодатковіфінансовіресурси для держави.Значнікоштиінвестуються векономіку за напрямамивизначенимикабінетом Міністрів України.Страховіфондипредставлені великоюкількістюрізноманітнихціннихактивів,представлених урізноманітних формах, щоще понадрозширюєфінансовіінструментиінвестування. Урозвиненихкраїнахчастка ВВП відінвестицій векономіку зфондівнедержавногопенсійногострахуванняєдоситьвагомою. Таким чиномформуютьсяще іпублічніфінанси.Недержавнепенсійнестрахуванняпотрібнорозглядати якокрему ланкуфінансовоїсистеми й якокремийінститутфінансового права.

Рівеньнаукової розробкипроблеми.Питання,пов’язані звіднесеннямнедержавногопенсійногострахування доінститутуфінансового права одну годинузалишаються всещенедостатньодослідженими.Практично вбільшійміріробиться акцент нафункціонуванняцієїсистеми та наролістрахування уформуванніфондівкоштівнедержавногопенсійногострахування. Черезвизначенняознак,принципів тадослідженняправовоїприродистрахуваннярозкривається вся сутьнедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права. У основуданоїмагістерської роботи булипокладені роботи такихвчених якК.А. Граве йЛ.А.Лунца[1],В.К.Рейхера[2], Ю.О.Колесникова[3],Р.О.Гаврилюк[4], А.А.Нечай[5], У. У,Колосюка[6], А.А.Мамедова[7], П.С.Пацурківського[8], В.М.Юраха[9], таінших.Всізазначені намивище, атакожчималоіншихпрацьвченихминулого тасучаснихрозробокнауковців, ізданоїпроблеми послужили >науково-теоретичноюосновою >даногодослідження.

>Об’єктомдослідження у межахданоїмагістерської роботивиступаютьправовідносини, котрівиникають із приводуврегулюваннянедержавногопенсійногострахування, тадослідженнясутнісногозмістунедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права.

Предметомдослідженняєнормизаконодавства, котрівизначаютьаспектистрахування, тапенсійного забезпечення, таствореннястраховихфондівкоштів, їхніправовий режим, атакождослідженнявчених ізпитаньправовоїприродистрахування яккатегоріїфінансів танедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансовоїсистеми держави.

>Основноюметоюдослідженняєдослідження наосновіврахуваннядосягненьфінансово-правової науки,узагальненняправотворчої таправозастосовчої практики,іноземногодосвіду,аналізунауковихпрацьдослідити суть та природунедержавногопенсійногострахування тасистеми йоговрегулювання як в України, то й наприкладііноземних держав.Відповідно до метимагістерськогодослідження авторомзробленаспробавирішитинаступні заподіяння:

>дослідитиеволюціюпенсійногострахування;

>з’ясувати тавизначитиправову природупенсійногострахування;

>визначитипринципинедержавногопенсійногострахування;

>визначитиособливостінедержавногопенсійногострахування як й

>інститутуфінансового права;

>дативласневизначеннянедержавногопенсійногострахування;

>дослідитисуб’єктівнедержавногопенсійногострахування;

>з’ясуватиправовий режимфондівкоштівнедержавногопенсійного

>страхування;

>дослідитиоподаткування тазвітність в сферінедержавногопенсійного

>страхування;

>дослідитизарубіжнийдосвідфункціонуваннякоштівнедержавного

>пенсійногострахування

>страхуванняпенсійненедержавнеукраїна

>Методологічноюосновоюданогодослідження >єзастосуваннязагальних таспеціальнихметодівпізнаннясоціально-правовихявищобраних ізврахуваннямпоставленої мети тазавданьдослідження, йогооб’єкта та предмета.Застосовано методдіалектичногоматеріалізму, задопомогоюякогообґрунтуваливзаємозв’язок тавзаємообумовленістьсоціальнихпроцесів таявищ, щовідбуваються всуспільстві, їхньогодинаміку. Уходідослідження було бвикористанонаступніспеціальніметодинауковогопізнання:порівняльно-історичний,порівняльний-правовий,формально-догматичний,логічний,системно-структурний, методтлумаченняправових норм.

Задопомогоюпорівняльно-історичного методу мизмоглидослідитиеволюціюпенсійногострахування,зародження тарозвитокнедержавногопенсійногострахування, атакождослідитиособливостіпенсійногострахування нарізнихетапах йогорозвитку.

>Шляхомвикористанняформально-догматичного методу було бдослідженосутність тапринципинедержавногопенсійногострахування, атакожособливостінедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права.Цей методсприяваналізузаконодавства,якимрегулюєтьсянедержавнепенсійнестрахування.

>Застосувавшилогічний методвдалосьпослідовновикласти таузгодитиматеріал,сформулювативизначеннянедержавногопенсійногострахування тадативисновки результатамдослідження, котрілогічновипливають ізвикладеногоматеріалуданої роботи.

>Використання системно-структурного методудопомогловиділитиструктурніелементинедержавногопенсійногострахування із їхнівзаємозв’язками, котріскладають системунедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права.

>Порівняльно-правовий методдослідженнясприяваналізуфункціонуваннянедержавногопенсійногострахування взарубіжнихкраїнах,вивченню позитивногодосвіду, тазіставленнюзаконодавства України іінших держав.

Методтлумаченняправових норм було бвикористано,щобз’ясуватизмістнормативно-правовихактів, щорегулюютьправовідносинипов’язані ізнедержавнимпенсійнимстрахуванням.

>Наукова новизнадослідженняполягає до того, щовперше увітчизнянійюридичнійнауціздійсненоспеціальнедослідженнятеоретико-правових проблемнедержавногопенсійногострахування та йогоеволюцію.Дослідженоособливості таправову природунедержавногопенсійногострахування,з’ясованопублічний характернедержавногопенсійногострахування,виведеніпублічніпринципи та наведеновласневизначеннянедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права. Проведеноаналіззаконодавства, якурегулюєнедержавнепенсійнестрахування,проаналізованінедоліки тависунутопропозиціїщодозмін дозаконодавства вцій сфері.Здійсненопорівняння зособливостямифункціонуваннянедержавногопенсійногострахуваннязарубіжнихкраїн, тависвітленопропозиціїщодо покращаннянедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права в Україні. Урезультатідослідженняобґрунтованонаступне:

1.Розвитокпенсійногострахуванняпройшовтривалуеволюцію відпримітивнихфондіввзаємодопомоги дорозвиненогофінансово-правовогоінституту. Упроцесірозвиткупенсійногострахування основуданогоінститутускладифондистраховихкоштів, котріспрямовувались назадоволенняпублічних потреб. УЧернівцях на початку ХХ ст.розпочало свою діяльністьтовариствовзаємногострахування життя тапенсій ">Карпатія",характерноюрисоюякого було б всеохоплення страховогоринку,щоб людирізногостатку моглискористатисястраховимипослугами.Створення цого товариствасприялопояві У Україні такогоінституту, якнедержавнепенсійнестрахування.Булозакладено фундамент дляподальшогорозвитку цогоінституту в нашійдержаві. На початку ХХ ст. уЛьвові було бстворенопенсійний фондпрацівниківміськихелектричнихзакладів, котрі засвоєюсуттюслідвідносити досучаснихнедержавнийкорпоративнихпенсійнихфондів.Недержавнепенсійнестрахування нерозвивалось зачасів СРСР, а усідореволюційністраховіорганізації булиліквідовані.Зіздобуттямнезалежності України таприйняттям законів України "Прострахування" та "Пронедержавнепенсійне забезпечення"розпочавсяновийетапрозвиткунедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права в Україні.

2.Недержавнепенсійнестрахуваннямаєпублічний характер йвиступає предметомфінансового правовогорегулювання.Страхуванняєскладовоючастиноюкатегоріїфінансів, так якстрахуванню належати тих жознаки, що ікатегоріїфінансів,грошовий таперерозподільний характер.

3.Правоверегулюванняправовідносин у сферінедержавногопенсійногострахуваннябазується назастосуваннітеорії страхового фонду, щодозволяєвиокремитивідповідніструктурніелементисистеми права для правовогорегулюванняфінансовихвідносин ізурахуваннямформування,перерозподілу йвикористання страхового фонду.

4.Аналізнедержавногопенсійногострахуваннядозволяєвиділитипублічніпринципинедержавногопенсійногострахування,дативласнітлумаченняданихпринципів й наосновіцихпринципівз’ясуватипублічність таправову природунедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового. Уходідослідженнявиділенонаступніпринципи: - принциппріоритетупублічнийінтересів у правовомурегулюваннінедержавногопенсійногострахування; - принципсоціальноїспрямованості; - принципгласності, - принципплановості; - принципзаконності.

5.Стосовновизначення правового статусуфондівтретьогорівня,потрібноставити в основі не їхньогоналежність доприватних чипублічнихфондів, аїхнєзначення уформуванніпублічнихфінансів,адже приоподаткуванні,інвестуванні,вкладаннікоштів уцінніпапери,даніфондиформуютьпублічніфінанси.Фінансовіресурсинедержавногопенсійногострахування,займаютьважливемісцесередпублічнихфінансів,аджеберуть доля вінвестуванні векономіку країни, тазнімають з державипевнийтягарщодосоціального забезпеченнягромадян.Суб’єкт, котріздійснюютьнедержавнепенсійнестрахуванняєще іучасникамиринкуфінансовихпослуг йєінститутамифінансово-кредитноїсистеми держави, щорозкриваєфінансовускладовуїхньоїдіяльності.

6. Уходідослідження було бврахованоособливостінедержавногопенсійногострахування, й наоснові цого було б наведеновласневизначеннянедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права.Недержавнепенсійнестрахування -цескладовасистемипенсійногострахування в Україні, щостворена тафункціонує длязадоволення потребсуспільства упенсійному забезпеченню, котрі смердотіможутьзадовільнити черезстраховівнески донедержавнихпенсійнихфондів тастраховихкомпанійзістрахування життя,формуючи при цьомупенсійніфондикоштів, котрі вподальшомуакумулюються дляпенсійнихвиплат тазадоволенняпублічних потреб, й активносприяютьрозподілу таперерозподілувнутрішнього валового продукту танаціонального прибутку.

8. Уданійроботінаведеніпропозиціїзмін дозаконодавства,якимрегулюєтьсянедержавнепенсійнестрахування,стосовно правильногозастосуваннятерміну ">пенсійнестрахування". Узаконодавстві ізпитаньнедержавногопенсійногострахуванняпотрібновживатитермін ">страхування", а чи не "забезпечення".

9.Правовий статуссуб’єктівнедержавногопенсійногострахування,дозволяєсказати, щонедержавніпенсійніфонди тастраховікомпаніїзістрахування життяєвагомимифінансовимиінституціями.Страховікомпаніїзістрахування життяможутьбрати доля наетапінакопичення, йвиступатирівноціннимиучасниками іншогорівняпенсійноїсистеми.

10.Недоліками правилрозміщенняпенсійнихактивівєнеоднаковезаконодавчерегулювання правилрозміщенняпенсійнихактивівнедержавнимипенсійними фондами тастраховимикомпаніями.Внесенопропозиціющодозаконодавчогозакріплення порядкуформуванняпенсійнихактивівкомпаніямизістрахування життя уЗаконі України "Пронедержавнепенсійне забезпечення"

11. Державастимулює (>заохочує) доучасті унедержавномупенсійномустрахуванні шляхомнаданняподатковихпільг,дослідженовиди тарозміриподатковихпільг як дляфізичних то й дляюридичнихосіб.

12. Уіноземнихкраїнахнедержавнепенсійнестрахуваннявідіграєдоситьважливу роль тамісце. Наосновідослідження позитивногодосвіду внесенопропозиції для покращаннянедержавногопенсійногострахування якінститутуфінансового права в Україні.

>Зазначенінайважливішінауково-теоретичніположення,узагальнення,оцінки,висновки,одержані входімагістерськогодослідження, автор >виносить на захист.

Структурамагістерськогодослідження. >Роботаскладається звступу, семирозділів, з висновками, спискувикористанихджерел талітератури (70найменувань),загальнийобсяг роботи - 130сторінок.


>Розділ І.Еволюціяпенсійногострахування якінститутуфінансового права в Україні

>Обов’язком державиє забезпеченнядобробутуїїгромадян таствореннясуспільногобагатства. Длязахистудержавних тасуспільнихінтересівнадзвичайноважливу рольвідграєінститутстрахування, якоднієї ізнайдревніших формсуспільнихвідносин,якийпокликанийгарантувати захист яксуспільних то йдержавнихінтересів.

>Людиназавждипрагнулавласногосамозбереження, якуїйможенадати держава, томувиникаєнеобхідністьзберегти й саму державу.Звідси йвитікаютьглибинніджерелафінансового права, щопродукуютьсяпервороднимиінстинктамисамозбереженнямиіндивіда й держави.Маючиприродну потребу уфункціонуванні держави,індивідприреченийутримувати не лише собі, але й і державу, самрозподіляти черезвідповіднісуспільніінститути в необходимихпропорціяхстворені ним благаміж собою й Державою. Усучаснихумовахцивілізованоюформою такогорозподілувиступаєфінансовеправо[10].

>Зрозуміло, щоіндивідможепрацювати для держави докизможесамостійно сама собізабезпечувати. Томувиникаєнеобхідністьутриманняданогоіндивіда коливін черезвік чи втрачуздоров’я уже надзмозіпрацювати. Під час перебуваннячергу державабере доля взбереженнііндивіда,організовуєвідповіднийфінансово-правовиймеханізмзахистуіндивідів,основоюякогоєвідповіднігрошовіфонди тарозподіляєданікошти напотребиіндивіда,віддаючиналежне за доляіндивіда вутриманні держави,здійснюючипублічнівидатки. Це і далопоштовх длявиділення такогофінансовогоінституту якпенсійнестрахування.

Державаініціюєствореннявідповіднихматеріальнихфондів, котрі йєосновоюстраховихфондів, атакожрегламентуєїподальший рух, тазадоволенняпублічних потреб, а своючергуєсфероюпублічнихфінансів. Устраховійдіяльностіфункціїфінансівреалізуються черезфінансовиймеханізм, щовключаєсукупністьорганізаційних формфінансовихвідносин, порядокформування,розподілу тавикористанняцентралізованих тадецентралізованихфондівгрошовихкоштівстраховихфондів,методи їхніпланування,формиуправлінняфінансами, атакожфінансовезаконодавство у сферістрахування[11]. Томупенсійнестрахуваннявиступає предметомрегулюванняфінансового права.

>Пенсійнестрахуванняпройшлотривалийісторичний шлях, відпримітивних формнаданняпенсійноїдопомоги таствореннямалихматеріальнихфондів, довиникненняцілісних табагатофункціональнихпенсійних систем таформування,розподілу тавикористаннязначнихгрошовихфондів, котрістановлятьдоситьзначніфінансовіресурси.

>Фондикоштівпенсійногострахуванняпередбачаютьформуваннястраховихфондів повіку,страхуванні життя тапенсій,втратіпрацездатності,втратігодувальника,внаслідокзахворювання таін.

У Україні Першізгадки профонди, із яківідшкодовувалисьзбиткизавданіжиттюлюдинидатуютьсяІХ-X ст.Такіданізбереглися удавньоруськихлітописах, атакожзбірнику законів Ярослав Мудрий "Руськаправда"[12].

Звиникненнямпершихруських держав йприйняттямхристиянствапочинається йрозвитокпенсійногострахування (>Х-ХVІІ ст.) -етапцерковно-державноїблагодійності, котра носилаобов’язковий характер, про щозазначалось вЦерковномууставі 996 р. Наблагодійністьцерквавиділяла 1/10частинудоходів, котріповинні булипоступати насоціальнудопомогу.Такий характердержавна йцерковнадопомогазлегла докінцяХVII ст [13].Розвиток йоформленнямірсуспільноїдопомоги ввизначену систему державногоутриманняналежить Петру І.Кінцем XVII ст.датуються Першіфактипоявипостійнихдержавнихвидатків націлісоціальноїдопомоги.Соціальнадопомога (>благодійність) тутвиступає вякостівидатків держави та церкви.

>Важливовідмітити, щоякщо вЄвропі нафоністановлення йрозвиткукапіталістичнихформаційвідбувався процесбурхливогорозвиткурізноманітнихустановвзаємного йкомерційногострахування, тоРосійськійімперіїідеяорганізованоївзаємодопомоги зарахуноккоштів населення незнайшла своговираження.Майже усієвропейські держави до XVIII ст. малідостатньоширокі прошаркивільнихгромадян,отримавшихвласнітрудові чипідприємницькідоходи, котрі смердотістаралисязберегти принастанніможливихризиків. УРосійськійімперіїосновнамаса населення бувзакріплена заземлевласниками. Таким чиноманіхристияни,анінайманіпрацівники не маліаніцілізберегти своїдоходи,ані самихдоходів, котрі могли бівикористовуватись длясоціальногозахисту.Найбільшзначимим чинником, щоздійснюваввплив наположення населення,залишаласьдержавна влада. Тому організаціясоціальноїдопомогизакономірноприйнялаєдинуможливу форму - державногосоціальногоутримання,доповнюваногоцерковною,монаршою,вельможноюблагодійністю.Традиційнівідносинисуспільноївзаємодопомоги не отрималиподальшогорозвитку й вумовахнеобмеженогофеодалізму не переросли уфінансовівідносинивзаємного характеру [14].

якбачимо населення були вповніймірізастосовуватизадлясвоїх потребінститутстрахування.Лишевельможі моглискористатисяпослугамиіноземнихстраховихкомпаній, котрі, як вжезазначалосядосить активнорозвивались вєвропейськихкраїнах.

>Вважається, щопершийетапорганізації тастановленнядержавно-правових засідокстрахування (у томучисліфінансово-правових)починається із 1786 р.МаніфестомКатерини ІІ "ПрозаснуванняДержавногопозичкового банку",яким було бвстановленодержавнумонополію настрахову діяльність йпочалистворюватисядержавністрахові товариства [15]. Так,маніфестом від 28червня 1786 р.встановлювалося правопозичкового банкуздійснюватистрахову діяльність. У тієї ж годину ст.20 цогоманіфестузаборонялосяпроводитистрахуванняпереліченогомайна віноземнихстраховихкомпаніях.Цейнормативний актвводивосновний принципфінансово-правовогорегулюваннястрахування, щопов’язаний звкладеннямстраховихгрошовихресурсів,перш на внаціональнуекономіку.Важливимуявляєтьсяствореннястраховоїекспедиції, котра бувзаснована при банку тапроіснувала 36 років, що можнавважатипочаткомісторіїрозвиткустрахування на територї Ро-сійськоїімперії якорганізаційного таекономічногоінституту[16].

Зприйняттямданого нормативного акту,відбулосяусвідомленнязначущостіінститутустрахування як длясуспільних потреб, то й дляекономіки держави.Виникланеобхідність врегулюванністраховихфондів, правильному їхнівикористанні.

У 1827 р. буввиданийЦарський указ пропенсії. Тією годинупенсії булидоситьскромними, йтодішній урядзапочаткувавстворення такзванихемертикальнихпенсійнихкасрізнимивідомствами, основоюформування які бувзакладений принципвислугироків[17].

У 1835 р.створеноРосійськетовариствозастрахованихкапіталів йдоходів (">Життя").Вонопротягом 20 роківволоділомонопольнимстановищемздійснюватиопераціїзістрахування життя. У 1970-х рр. ХІХ ст.страхуванням життяпочинаєзайматисяПетроградськетовариство, а й у 80-х -товариство ">Росія".Вартовідзначити, що на територї Ро-сійськоїімперіїстрахуванням життязаймалисяакціонернікомпанії, авзаємних товариств було блише два.Натомість українахЄвропицимстрахуванням убільшостівипадківзаймалисясаме товариствавзаємногострахування[18].

>Діяльністьцихстрахових товариствадмініструваласянайвищимипосадовими особами держави, котрі були їхньогоспівзасновниками.Основноюметоюзаконодавця було б ненормативне, у томучисліфінансово-правоверегулюваннявідносин вгалузістрахування, австановлення такі формиадміністративногонагляду та контролю застраховоюдіяльністю, яку дозволило бдержавівтручатися вцюдіяльність[19].

У 1885 р. було бзнятозаборону на діяльність вРосійськійімперіїзарубіжнихстрахових товариств, котріспеціалізувалися нарізноманітних видахстрахування, у томучислі наперестрахуванні. Уцей годину контроль танагляд застраховоюдіяльністю відімені державиздійснювавсяМіністерствомвнутрішніхсправ.Встановлювалася платуотриманнядозволузайматися на територї Ро-сійськоїімперіїстраховоюдіяльністю таобов’язокрезервувати нарахунках державного банку 30%надходжень відстраховихплатежів[20]. Цезаклало фундаментрегламентуваннярезервуваннякоштівстраховиком, якматеріальноїгарантії, тарозвивалодержавнийфінансовий контроль.

>Страхування в Українірозвивалося на теренахГаличини таБуковини. У 1869 р.розпочалоздійснюватистрахування життя ">Краківськетовариствовзаємногострахування", якуназивалось ">Флоріанкою",охоплювалотериторіюГаличини,Буковини тапланувалопоширити свою діяльність натериторію Волині,Поділля тацентральної України. У 1891 р. уЛьвові було бстворено перше назахідних землях Українистраховетовариство ">Дністер", яку сталовагомоюфінансовоюінстанцією не лишеГаличини, а іусієїАвстро-Угорськоїімперії[21].

Удореволюційні рокта одним зважливішихцентрівстрахування в Україні бувОдеса. Тутфункціонувалисамостійністрахові товариства, атакожфіліїпровіднихстраховихкомпаній Петербурга таМоскви, атакожіноземнихстраховиків, діяльність які, як вжезазначалося був дозволена із1885р. У 1899 р. було бстворено ">Одеськетовариствовзаємногострахуванняфабрикантів таремісників віднещаснихвипадків ізїхнімиробітниками йслужбовцями"[22].

На початку ХХ ст. в Україні було бзробленоспробустворитистраховетовариство ">Любов", якуосновноюспеціалізацією малострахуватипенсії навипадокудівства тадопомоги навипадоксирітства. Товариства то й нерозпочало свою діяльність черезнедостатнюкількість охочихзастрахуватись. З годиноюпрофесорЧернівецькогоуніверситету СтефанСмаль-Стоцькийзробивспробузновустворитистраховетовариство такого типу якпопереднє (>товариство ">Любов").Йогоспробавиявиласявдалою й1911р. вЧернівцяхрозпочало свою діяльністьтовариствовзаємногострахування життя тапенсій ">Карпатія".Згодомголовнийофіс знесприятливимиполітичними тагосподарськимиобставинами було б перенесено до Львова.Характерноюрисоюдіяльності Товариствовзаємногострахування життя, іпенсій ">Карпатія" було б всеохоплення страховогоринку,щоб людирізногостатку моглискористатисястраховимипослугами[23].Створення товариствавзаємногострахування ">Карпатія", асамеголовнихнапрямків йогодіяльності -страхування життя тапенсій,сприялопояві в Україні такогоінституту, як >недержавнепенсійнестрахування. >Булозакладено фундамент дляподальшогорозвитку цогоінституту в нашійдержаві.

якбачимо на територї України булипоширені якнаціональні то йіноземністрахові товариства, діяльність які вливала порізномувпливала нарозвитокстрахової справ тастраховихвідносин.

>Цівідносини в годинупотребувалирозвинутого страховогозаконодавства, у томучислі у сферіфінансово-правовогорегулюваннястрахування. Основуфінансово-правовогорегулюванняфункціонуваннястрахових структурскладаласамефінансова сторона їхнідіяльності.Перш нацестосувалосясвоєчасності таправильностісплатиподатківдержавну скарбницю.Можливимуявляєтьсявстановленняобов’язковоїпублічноїзвітностістрахових структур повизначенійсхемі:річний баланс порозділам, станрахунків,статистичнівідомості. Занеобхідності орган страховогонаглядумігпризначитипланові тапозаплановіревізіїфінансової таоперативно-технічноїдіяльностістрахових структур. При цьомуперевірялисязбереженістьгрошовихкоштів,веденнякаси, форм таметодивідшкодуваннярезервнихфондів,правильністьвідрахувань врезервні тазапасніфонди.Страховийкомітет, щовходив у складМіністерствавнутрішніхсправ,діючи вмежахциркулярів цоговідомства,контролював ііншіправовіаспекти товариств,законністьполісних умів із точкизорувідповідальності їхні нормам права.Фінансуваннявидатків наутриманняапарату державного страховогонаглядуздійснювалося зарахунок страти шляхомперерозподілуособливого страховогозбору ззагальноїсумистраховихплатежів, щонадійшли до усістрахові товариства узвітномуроці[24]. Держававстановилаобумовленімежістраховоїдіяльності,забезпечилагарантійнірезервистраховиків, таналагодила потрібен контроль надстраховимитовариствами.

У 1905 р. бувприйнятий закон,якийнадавав праводержавнимощаднимкасамзаключати домовстрахування життяЗгідно ізцим законом домовстрахування життя моглиукладати безпопередньогомедичногоогляду. При цьомупочатковастрахова сумаскладала 25рублів.Страховівиплати поцих договорахздійснювались ізвідстрочкою на 5-7 років. Уякостіофіційноїцілістрахування життя черездержавніощаднікаси ізневеликимистраховими сумами було бпритягнення дострахування широкихпрошарків населення. Дляорганізації й контролю державногоособистогострахування системоюощаднихкас було бствореноУправліннядержавнихощаднихкас, щоскладалося зсіткиощаднихкас,розділених надванадцятьрайонів,кожний районочолювавінспектордержавнихощаднихкас та зцентральноїстраховоїканцелярії на правахсамостійного відділення длякоординаціїдіяльностіінспекторівУправління[25].

>Ця формастрахуваннядісталаподальшийрозвиток, коли 1914 р. було бзакріплено ">Положення прострахуваннядоходів йкапіталів вДержавнихощаднихкасах"[26].

>Крімдержавнихощаднихкасстрахування життяздійснювалипенсійнікаси приміських йземськихустановах[27], атакожпенсійнікаси длязалізодорожніхслужбовців[28].

На початку ХХ ст. уЛьвовіфункціонувала низькапенсійнихфондів. Одним ізяскравихприкладів бувПенсійний фондпрацівниківміськихелектричнихзакладів уЛьвові. Право навступ доПенсійного фондупрацівниківміськихелектричнихзакладів маліусіпрацівники,хтоплативвнески до фонду,пройшоввійськову службу, неналежав доіншихфондів йвік привступі до фонду неперевищував 40 років.Відповідно до статутформуванняПенсійного фондупрацівниківміськихелектричнихзакладів уЛьвові (один ізостанніхзатверджено 1924 р.)проводилося зарахунок:майнапопередньогопенсійного фонду;внесківчленівпенсійного фонду (>вступні тащомісячні);щомісячнідотаціїміських чирайоннихелектричнихзакладів;іншихдоходів фонду (>пожертви,штрафи тапені,відсотки відмайна) [29]. З цого можназробитивисновок, щопенсійнестрахуванняєкомплекснимфінансовимінститутом,включаєумовиформуваннягрошовихфондів,регулюєумовивступу уфінансовіправовідносини ймаєрозподільчий таперерозподільний характер.Функціонування уЛьвовіпенсійнихфондівпрацівниківміськихелектричнихзакладівє прикладом грамотногорозвитку >недержавногопенсійногострахування на територї України.Ціфонди засвоєюсуттюслідвідносити досучаснихнедержавнийкорпоративнихпенсійнихфондів.

До 1913 р. вросійськійімперії бувсформованастабільнафінансова система, в котрістрахуваннявідігравалозначну роль.Післяпроведеннянаприкінці ХІХ ст.С.Ю.Віттегрошовоїреформи, буливстановленийзолотиймонометалізм та вільнаконвертаціякарбованця, щосприялорозвиткустрахування.Поширеною був практикавнесеннякоштів удержавніцінніпапери тадержавнізайми[30]. З початку ХХ ст. й до 1917 р.тривавперіодформуванняджерел права, йактивізуваласьзаконотворчість, у томучислі було бзробленоспроби (>наприклад, у 1879, 1903 й 1906 рр.)кодифікуватистрахове право, котрізакінчилися нарівніопублікованихпроектів.Важливу рольрегулюванні, до того щочисліфінансово-правовому,відносинстрахуваннявідіграютьстатутистраховихакціонерних товариств.Адже ізчасівцарськоїРосіїзатвердженняцихстатутівздійснювалосябезпосередньоімператором.Відповідно,судова практика вцейперіодвизнавала за статутамиакціонерних товариств силу законів. Таким чином, при судновомурозгляді споруумовистрахуванняоцінювалися судом не якумови договору, а якурядовіустанови, що малі силуспеціального закону,тобтостатутистрахових товариств та їхньогополісніумови були одними ізджерел права,якимирегулювалисяправовідносини, у томучислі іфінансово-правові[31].

ЗутвореннямРадянського Союзугосподарське життякраїн, щоувійшли у складзмінилося.Запануваладержавнавласність йцентралізм,встановився контроль надзасобамивиробництва,ресурсинаправлялися упріоритетнігалузі,розроблялисяп’ятирічніпланигосподарства,відхилення від які було бнеможливим,зазналазмінфінансова система. За таких умівпочалаформуватися система державногострахування, було бствореновідповіднийдержавний орган -Головнеуправління державногострахування, яку через своїреспубліканські ймісцевіорганиздійснювалофункціюстрахування[32].

>Період із 1917 р. досередини 1921 р.характеризувавсяліквідацієюдореволюційнихкредитнихустанов, а йогонайбільшзначимим актом ставши Декрет ЦВК 1917 р. "Пронаціоналізаціюбанків",відповіднобанківська справа бувоголошенамонополією держави, аактиви тапасиви всіхакціонернихбанків табанківських контор булипереданіДержавному банку. Начерзі стояланаціоналізаціястрахової справ.В.І.Ленін 1918 р.підписав Декрет "Провстановлення державного контролю над всіма видамистрахування,окрімсоціального"Публічно-правоверегулюваннястрахової справ із боці державиздійснювала Рада усправахстрахування ізвиконавчим органом -Комісаріатом усправахстрахування, щопризначавсяРаднаркомом.Організаційнаперебудовастрахової справ на цьомуетапіхарактеризувалася, із одного боці,збереженням засідокстрахування, щосклалися вперіодцарськоїРосії, ізіншого -Введеннямжорсткого контролю надприбутками у страховомусегментіекономіки, щовиражалосяперш на уфінансово-правовомурегулюванніпрогресивногооподаткуванняприбутків відстраховихоперацій,повнотою тасвоєчасністюсплатиподатків,перевіркоюбухгалтерськоїзвітностістрахових товариств. При цьому, згідно із Декретом від 1918 р.усідивідендиакціонерів тапайовиків,нараховані за 1917 р., буликонфісковані у скарбницюдержави[33].

У 19-му р. було бприйнято Декрет "Прооб’єднанняощаднихкас ізНародним банком", у центральномууправлінніякого булистворені 2відділи, до тогочислівідділстрахування життя,якиймавкеруватистраховимиопераціямиколишніхощаднихкас йліквідуватиопераціїзістрахування життяприватнихстрахових товариств.Відповідно доДекрету "Проанулюваннядоговорівзістрахування життя" 1919 р.усівидистрахування життя було б скасовано. Азгодом було б скасованострахуваннякапіталів таприбутків, астраховівнески наданівидистрахуванняперерахували доказни[34].

>Наставперіодсуворогоетатизму устраховій тафінансовій сфері.Жорсткийдержавний контроль,некомпетентністьпосадовихосіб,надтоагресивнеставлення дострахуванняпризвели дозначнихпотрясінь уцій сфері,руйнувалисябагаторічнінадбаннястраховоїдіяльності.Видистрахування котрідіялиранішепочаливпроваджувати наново.

ЗприйняттямКонституції СРСР 1924 р.відбулисязміни й устрахуванні. 1925 р. ЦВК й РНК СРСР затвердилиПоложення продержавнестрахування СРСР, вякому було бвказано, що усівидистрахуванняєдержавноюмонополією СРСР, аорганиДержстрахумаютьвиключне декларація пропроведенняцихоперацій.

У 1924 р.почалипроводитисяоперації ізособистогострахування.Першим виглядомособистогострахування було бзмішанестрахування навипадокдожиття допевноговіку (>пенсійнестрахування) й навипадок смертизастрахованогошвидшедосягнення ним цоговіку.

У 1927 р.Держстрахрозпочавновий видспрощеногострахування життя, якуотрималоназвуселянськогострахування життя.

До 1929 р.страхування навипадокпохилоговіку тастарості невключалося досферисоціальногострахування. Азаконодавчезакріпленняпенсійноговіку - дляжінок 55 років й 60 років для чоловіківвідбулосялише в 1932році.

У 1956 р. було бприйнято Закон "Продержавніпенсії", атакож було бвідділенопоняттядержанихпенсій відсоціальногострахування,пенсіїрозмежовувались якчастина державного бюджету, асоціальнестрахування малоподаткову природу, йназивалосьстраховимзбором[35]. 1958 р.центральнимапаратомМіністерствафінансів СРСР було борганізованоВідділ державногострахування.Пенсіїформувалисьцентралізовановідповідно довищезазначеного закону, авиплатапенсійгарантувала держава з числа бюджетнихкоштів фонду державногосоціальногострахування.

>Починаючи із 1968 р.пенсійнестрахуванняздійснювалосьсплатоювнесків шляхомперерахунків їхнього ззаробітної плати.БулаприйнятаПостанова "Просплатуробітниками йслужбовцямистраховихвнесків поугодахособистогострахування шляхомбезготівковихрозрахунків".Вже 1970-го р. ззібраних ізособистогострахуваннявнесківблизько 69 % надійшло шляхомперерахунку.Також буливведеніновівидиособистогострахування, котрідісталивідбиток нарозвиткуфінансовоїсистеми.! 968 р. було бзапровадженострахуваннядітей, яку дозволялобатькамстворитинеобхіднізаощадження, котрі будутьвиплаченідитині увіці 18 років. У 1974 р.цимстрахуванням було букладено 6 млн.угод У 1974 р. було б введеновесільнестрахування (>страхування довступу вшлюб), якупоєднувалозмішанестрахування життя тастрахуваннядітей[36].Дістав вушкорізноплановий рухфінансовихресурсів,якийпроводився як уготівковій то й убезготівковій формах. Державапочалаотримативеличезнукількістьстраховихплатежів, й давалозмогузбільшуватиїїфінансовіактиви.

>Пізніше було бствореноєдинупенсійну систему, ізприйняттям Закону "Пропенсійне забезпеченнягромадян СРСР",внаслідок чогокошти напенсіївиділялися уже не із державного бюджету, а було бствореноПенсійний фонд, доякогопочаливідраховуватикошти підприємства,організації табезпосередньогромадяни,кількістьсплаченихкоштівякимизаписували утрудову книжку.

>Післярозпаду СРСР тапроголошеннянезалежності Українивиникла потреба уприйнятті нового страховогозаконодавства, таведенняпенсійної політики.Загалом булизапозичені тихфінансові-правовіінститути, котрізастосовувалисьраніше.Почализ’являтися багатокомерційнихстраховихкомпаній, котріще не булидостатньонадійними, тому держава винна бувзберегтимонополіющодопенсійногострахування,щобнадатигарантіюзбереженняпенсійнихзаощаджень.5 листопаду 1991 р. бувприйнятий Закон України "Пропенсійне забезпечення",який й ставшиосновоюрегулюванняпенсійногострахування внезалежній Україні.Цього ж дня було бствореноПенсійний фонд України яксамостійнуфінансову структуру, акошти фонду включалися до державного бюджету.

>Був потрібендержавний контролю надстраховоюдіяльністю, й 1993 р. бувстворенийКомітет усправахнагляду застраховоюдіяльністю,якийкоординувавсяКабінетом міністрів України черезМіністерствофінансів України.

У 1992 р. бувстворенаЛігастраховихорганізацій України, якдобровільнеоб’єднаннястраховихорганізаційзадляорганізації тарозвитку страховогоринку України, а 1996 р. було бприйнято Закон України "Прострахування"[37],якимрегулюється порядокздійснення >недержавногопенсійногострахуваннястраховимикомпаніямизістрахування життя.

>Пізніше, у2001р.Пенсійний Фонд України було бпереформовано удержавнийпозабюджетний фонд, тастворенощедекількапозабюджетнихфондів, ізметоюакумуляції тавикористаннякоштів на суворовизначеніпублічніцілі, щомаютьзначення дляусієї держави,зокремазагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування.Правовий статусфондіввизначаютьвідповідніположення. Додержавнихцільовихпозабюджетнихфондів належати:Пенсійний фонд України, Фондсоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійнихзахворювань; Фондсоціальногострахування ізтимчасовоївтратипрацездатності, Фондзагальнообов’язкового державногосоціальногострахування навипадокбезробіття тощоДержавніпозабюджетніфонди увизначеномузаконодавством порядкузвітують передДержказначействомУкраїни[38]. У 2003роцівідбулисяподальшізмінищодопенсійногореформування в Україні.Булоприйнято Закон України "Прозагальнообов’язковедержавнепенсійнестрахування"[39], та Закон України "Пронедержавнепенсійнезабезпечення"[40], що вступив удію 2004 р.Наставновийетапрозвиткуінституту >недержавногопенсійногострахування.Булозапозиченоміжнароднийдосвідрозвиткунедержавногопенсійногострахування, яквагомогофінансовоінституту, тазапровадженняінструментуінвестуваннястраховихпенсійнихактивівРозпочали свою діяльність великакількість якіноземних то й українськихстраховихкомпаній у сферістрахування життя тапенсій, атакож великакількістьнедержавнихпенсійнихфондів табанківськихустанов, котрі сталивагомимисуб’єктамирозвиткунедержавногопенсійногострахування.Такожсхваленіконцепціїпроведенняпенсійноїреформи. У 2005 р. було бприйняторозпорядженняКабінету міністрів "ПросхваленняСтратегіїрозвиткупенсійноїсистеми"[41], а 2009 р. було бсхвалено ">Концепціюподальшогопроведенняпенсійноїреформи", Якапередбачаєтьсяреалізуватипротягом 2010-2017років[42].


>Висновки дорозділу

1. З самого початкузародженняпенсійногострахуванняфондигрошовихкоштів були йзалишаються йогоосновою. Державаініціюєствореннявідповіднихматеріальнихфондів, котрі йєосновоюстраховихфондів, атакожрегламентуєїподальший рух, тазадоволенняпублічних потреб, а своючергуєсфероюпублічнихфінансів.Фондикоштівпенсійногострахуваннявідображаютьсукупність формфінансовихресурсів, атакож порядокформування,розподілу тавикористанняцентралізованих тадецентралізованихфондівгрошовихкоштівстраховихфондів,методи їхньогопланування,формиуправлінняданимифінансами,фінансовий контроль, атакожфінансовезаконодавство у сферістрахування. Томупенсійнестрахуваннявиступає

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація