Реферати українською » Государство и право » Особливості правового регулювання Економічних відносін в Україні


Реферат Особливості правового регулювання Економічних відносін в Україні

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

І.Сутність йфункції правовогорегулюванняекономічнихвідносин

1.1Співвідношення права йекономіки

1.2Ринковіекономічнівідносини як предмет правовогорегулювання.Визначення правовогорегулюванняекономічнихвідносин

1.3Співвідношення державногорегулювання йсаморегулюванняринковихекономічнихвідносин

ІІ.Особливості правовогорегулюванняекономічнихвідносин

2.1Місцегалузей права у правовомурегулюванніринковихекономічнихвідносин

2.2Місце й роль законів у правовомурегулюванніекономічнихвідносин

2.3Визначенняекономічногозаконодавства.Напрямиудосконаленняекономічногозаконодавства України

>Висновки

>Cписоквикористанихджерел

>Вступ

>Актуальність тимидослідження. >Здійснення в Україніринковихперетвореньобумовлюєякісноновеставлення до права як головного регуляторасуспільнихвідносин. Усучаснихумовах правонабуваєособливогозмісту,оскількимаєзабезпечуватиреформуваннясуспільнихвідносин наринковійоснові.Забезпечення оптимального правовогорегулюваннясуспільнихвідносин, у томучисліекономічних -дуже актуальна проблема нелишесучасногосоціально-економічного, а ісуспільно-політичного життя держави. Цезумовленоякісноновимиявищами,структурнимизрушеннями векономіці. України, йогорозвитком у напрямі доформування в Українісоціальноорієнтованоїринковоїекономіки,цевказує потребувивченняролі права врегулюванніекономічнихвідносин,удосконаленняметодів їхні правовогорегулювання.

>Визначаючисутність правовогорегулюванняекономічнихвідносин,слідзвернутиувагу тих, що “>мірилом цогопроцесуєпевнийрівеньупорядкованості, а одним ізважливихзасобів - право та закон якюридична форма йоговтілення”.

>Регулятивніможливості правазалежать відбагатьохфакторівпізнавально-правовогопроцесу:соціально-політичних,психологічних,аксіологічних,логічних таін., правовогомислення, щозагаломутворюєцілісну картинуфункціонування права якпізнання.Водночас право над залежність відсоціальнихфакторів.Щоб бутиефективним регуляторомсуспільнихвідносин правомаєвраховувати станрозвиткусуспільнихвідносин, аотже,сутність йзмістекономічнихпроцесів, котрівідбуваються вдержаві.

Зіншого боці, право задопомогоюпритаманнихйомумеханізміввпливу наекономіку,може забезпечитиїїрозвиток впевному напрямі, й бути гарантомстановлення України якдемократичної,соціальної таправової держави.

>Ціпроблеми,окрімсвоєїтеоретичноїактуальності,маютьще іважливепрактичнезначення,оскільки насучасномуетапіринковихперетворень векономічній сфері,ключовогозначеннянабуваютьпроблеми їхнього правового забезпечення,відшукання оптимальногоспіввідношення державногорегулюванняекономічнихвідносин йвикористанняринковихмеханізмів уцій сфері. Неменшважливепрактичнезначеннянабуває проблемаефективності йвиборуметодів правовогорегулюванняекономічнихвідносин,враховуючи їхніринковий характер тасутність.

>Об’єкт та предметдослідження. >Об’єктомдослідженняєправоверегулюваннясучаснихекономічнихвідносин України.

Предметомдослідженняєособливості правовогорегулюванняекономічнихвідносин, щоформуються впроцесіринковихперетворень,перспектививдосконаленняекономічногозаконодавства.

Мета й заподіяння. >Метоюдисертаційногодослідженняєз’ясуванняособливостей правовогорегулюванняекономічнихвідносин, щоформуються подвпливомринковихперетворень,виробленнянауково -обґрунтованих з висновкамищодо їхніудосконалення, атакожнапрями таперспективиудосконаленняекономічногозаконодавства.

Длядосягненняцієї мети упроцесідослідження ставилисятакі заподіяння:

·розкритизмістзв’язкуекономіки й права тапоказатинапрямивпливу права наекономічніпроцеси;

·виявитисутністьринковихекономічнихвідносин, як предмета правовогорегулювання;

·визначитисутність правовогорегулюванняекономічнихвідносин;

·виявитиспіввідношення державногорегулюванняекономічнихвідносин йринковихмеханізміввпливу наекономічнівідносини й їхніправове забезпечення;

>правоверегулюванняекономічнийукраїна

·виявитиособливості правовогорегулюванняекономічнихвідносин задопомогою норм права,договорів, законів;

· внестипропозиції поудосконаленнюекономічногозаконодавства йперспективи йогорозвитку.

>Методидослідження. >Методологічними основамидослідженнявиступають,перш на,філософськіконцепціїсоціальногодетермінізму таконкретно-історичнийпідхід до предметадослідження. Мета й заподіяннядисертаціїзумовиливикористання такихзагально-науковихметодівдослідження, якісторичний,системний,функціональний,порівняльний,логічний.Зіспеціальнихметодіввикористовувалисьтлумаченнянормативних таіншихактів ізпитань, щоторкаються правовогорегулюванняекономічнихвідносин,контент-аналіздокументів;узагальненнявідповідноїюридичної практики.

Задопомогоюструктурно-функціонального,системно-логічного таформально-логічногометодівз’ясованісутність,функції ймеханізм правовогорегулюванняекономічнихвідносин України.Завдякивикористанняісторико-порівняльного методупростеженорозвитокдослідженьпроблемиособливостей правовогорегулюванняекономічнихвідносин задопомогою норм права,договорів, законів.Крім тоговикористанняконкретно-соціологічного тастатистичногометодів далозмогуотриматикількісні,, а разом із тім йякіснірезультатипроцесуудосконаленняекономічногозаконодавства та йогорозвитку.Філософськіметодизабезпечилиорганічнуєдністьсоціально-правового, тагносеологічногоаналізу,об’єктивності таконкретності істини.

>Основніположення тависновки роботиґрунтуються нааналізіактівекономічногозаконодавства,досягнень наукицивільного,господарського права,іншихспоріднених наук.

>Нормативна таемпірична базадослідження. >Нормативну базупроведеногодослідженняскладаєчиннезаконодавство України.

Удисертаціївикористовувались роботи іззагальноїтеорії,історії держави й права,цивільного,господарського права,іншихспеціальнихюридичних наук.

>Наукова новизнаотриманихрезультатів.

>Наукова новизнадисертаціїполягає до того, що вона за характером,сутністю йзмістом в Українієоднією зперших, вякій узагальнотеоретичній тапрактичнихплощинах комплекснодосліджується проблемасутності,функцій йособливостей правовогорегулюваннясучаснихекономічнихвідносин України.

Удисертації наоснові установленої мети тавизначенихзавданьвисвітленіпевнітеоретичні,правові,організаційно-методичні запитання,викладенішляхи їхньоговирішення, щовідповідномає забезпечитиефективність правовогорегулюванняекономічнихвідносин, асаме:

1.Уточнено характервзаємозв’язків права йекономіки,зокрема,визначено, що правовпливає наекономіку,по-перше, якчинникупорядкуванняекономічнихвідносин таекономічнихпроцесів;по-друге, якінструментздійсненняекономічної політики, як із боці держави, то й із боцігосподарюючихсуб’єктів; по третє, правозакріплюєекономічнівідносини, щоскладаються вдержаві,гарантує їхньогостабільність;по-четверте, правостимулюєформування новихекономічнихвідносин;по-п’яте, правопідтримує йохороняєекономічнівідносини, а,отже правуналежитьпровідна роль установленнісоціальноорієнтованоїринковоїекономіки.

2. Наосновіаналізуособливостейекономічнихвідносинсформульовановисновок, що подправовимрегулюваннямекономічнихвідносинслідрозглядатидію норм права наекономічнівідносини задопомогоюзагальнодозвільних таіншихміжгалузевихметодів правовогорегулювання, через призму які йзабезпечуєтьсястановлення в Українісоціальноорієнтованоїринковоїекономіки.

3.Обґрунтованонеобхідність оптимальногопоєднання законів їхньогорегулювання тадерегулювання,розширеннясферизастосуваннязагальнодозвільних,диспозитивнихметодів, а особливометодіврекомендацій тазаохочень.

4.Обґрунтованоположення про ті, щолишезбалансованезастосуванняміжгалузевихметодів правовогорегулюванняекономічнихвідносинможевирішити проблему йогодостатності,необхідності таповноти.

5.Додатковообґрунтовано залежністьефективності правовогорегулюванняринковихекономічнихвідносин від між йобсягу державногорегулювання.

6.Доведено, щооптимальнеспіввідношенняміждержавнимрегулюванняекономічнихвідносин йсаморегулюванняммаєвраховуватитакіголовнічинники, як забезпеченнямеханізмуреалізації тазахисту прав й свобод особини, принцип верховенства права; принцип верховенства нормКонституції України;врахуваннясоціально-економічних уміврозвиткунашогосуспільства й держави;подальшоїєвропейськоїінтеграціїнашої держави тавходженняїї досвітової спільноти,використаннясвітовогодосвіду в розбудові України, якдемократичної,соціальної таправової держави.


І.Сутність йфункції правовогорегулюванняекономічнихвідносин

 

1.1Співвідношення права йекономіки

>Відомо, що правоє одним ізнайбільшважливих й дійовихіснуючихважеліврегулюваннясуспільнихвідносин. якзазначає А.А.Козловський, право яксоціальнеявище,безперечно,зумовленеспецифікоюфункціонування йрозвитком самогосоціуму [10].

>Свого годиниБ.О.Кистяківський писавши, що “немає болеезагальноприйнятогоположення, ніж ті, що правоєсоціальнимявищем [11].Натомість,слідврахувати, що право якелементнадбудови неєізольованимсоціальнимявищем, аперебуває раз в раз урусі йєневід’ємноюскладовоюсуспільнихпроцесів [12].

Узв’язку ізцим, вартозауважити, що правотіснопов’язане із станомсуспільногорозвитку й ззмін, котрівідбуваються всуспільстві,потребуєвідповідногореформування. Упринципі право навряд чи можнарозглядати якавтономне,самодостатнєсоціальнеявище,оскільки йоговиникнення йфункціонуванняобумовлюється вкінцевомупідсумкупевнимипотребамисуспільногорозвитку, станомсоціально-економічних,політичних таіншихвідносин, що ставити право впевніобмежувальні рамки [13].

>Водночас, будучивідбиткомсоціально-економічної політики держави, Якаспрямована умайбутнє, правоздатнесприятиформуванню новихсуспільних (>політичних таекономічних) [14]відносин, котріщеперебувають узародковомустані.

Отже,визначаючимісце права всуспільнійсистемі таспіввідношеннясистеми права ізіншимисистемнимисуспільнимиявищами,слідвиходити ізвизнанняпровідноїроліполітичноїсистеми, Яказадаєзагальніпараметри йнапрямокрозвиткуекономічної йправовоїсистеми черезмеханізмиекономічної йправової політики.

>Самевнаслідокнерозвинутостіполітичноїсистеми України,відсутностіналежносформованогогромадянськогосуспільства, аотже, іправової держави право нездатнеповноюміроювиявитисвійконструктивно-творчийпотенціал, що на свійчергу негативнопозначається нарозвиткуекономічноїсистеми.

>Досвідвпровадження в Україніринкових реформ,переконливовказує нанеможливість йнеспроможністьздійснення кардинальногореформуванняекономіки безістотнихзмін у сферісуспільного життя. Упершучергуцестосуєтьсязмін управовій сфері.

У цьомувипадкуйдеться простворення такого правовогомеханізму,якийзміг бі адекватновідображатиринковіперетворення усуспільнихвідносинах, атакожзабезпечувати їхнідемократичнуспрямованість тазаконність,гарантувати права тасвободилюдини,вільний йвсебічнийрозвитокїїособистості.

На тому годину,реформування права йстворення національноїправовоїсистеми для забезпеченняринковихперетворень викличепозитивнінаслідки, заумови, колиціпроцеси будутьспиратись наекономічнівідносини, щосклались усуспільстві.

>Суспільнівідносини, основу якіскладаютьвідносинивиробництва таспоживання,тобтомаютьекономічний характер,єголовнимджерелом права, яксоціального регулятора.

Невдаючись до детальногоаналізуіснуючихтеорійпоходження права, котріможуть бути предметомокремогонауковогодослідження,слідвідзначити, що влітературі немає однозначного йоготрактування.

Уюридичнійлітературівиникнення права всуспільствіпов‘язується ізвиробничоюекономікою [15].

>Свого години,видатнийросійськийправникБ.М.Чичерін,розглядав право як свободу, щовизначається законом [16].

>ІншийросійськийправникС.С.Алєксєєв,розглядаючипоняття "права"виходить із принципузагальноговизначення: "Право унайширшому йогорозумінні, -зазначає навчань, -полягає до того, щонадаєвизнану в цьомусуспільстві, його практичномужиттіобґрунтованість,виправданняпевноїповедінки людей,свободи (>можливості)такоїповедінки [17].

ХартХ.Л.розглядає право якоб‘єднанняпервинних йвторинних правил [18], Фуллер Лон Л.вказує тих, що право -цецілеспрямована діяльність,проявсилисуспільства [19]. Разом із тім, вартовказати, щозначначастинавченихрозглядає право через призмуматеріалістичноїдоктрини [20].

>Доситьважливезначеннямає точказору, згідноякої право можнарозглядати уоб‘єктивному йсуб‘єктивномурозумінні [21].

Уюридичномуенциклопедичному словнику (>видання 2001 року), праворозглядається як системазагальнообов‘язковихсоціальних норм, щоохороняються силою державногопримусу йзабезпечуютьюридичнурегламентаціюсуспільнихвідносин [22].

>Сучасневизначенняпоняття правадає Українськийнауковець-правник О.П.Заєць. Зпізнавально-реалістичної точкизору,зазначаєвін, -це свобода,обумовленарівністю,рівнемірилосвободи (>правомірний порядок). Однакцевизначеннядоповнюєтьсярегулятивнимвизначенням права, яклегітимованих усуспільстві норм,детермінованихдосягнутимсуспільствомрівнемморалі йетики, котріспираються навладнізасобиохорони" [23].

>Такетрактування праваєдоситьважливим йактуальним,оскількирозкриваєнайбільшважливі йогориси насучасномуетапіправотворення.

>Аналізвищеприведених таіншихвизначеньпоняття права,дозволяєзробитивисновок про йогоскладну йбагатоаспектну природу, яксоціальногоявища.

>Саме на цьомунаголошує йП.М.Рабінович. На думкувченого,можливість неоднозначногоправорозумінняпороджується,взагалікажучи,багатоаспектністю,багатоякісністю тогоявища, якувідображаютьпоняттям права.

Аліце лишегносеологічнапередумоваплюралізаціїправорозуміння.Дійсністю ж вонастає тоді, коли упроцесіінтерпретаціїпоняття прававключаютьсянерідкодоситьопосередковано, неявно,буває інеусвідомлено -певнііндивідуальні тагруповіінтереси, котрізумовлюютьакцентування (аж доспотворення) того чиіншого аспекту, ">зрізу" цогоявища" [24].

Отже, правоіснує воточеннірізнихсоціальнихявищ, котрівпливають нанього йвідповідноформуються под йоговпливом.

Уконтекстірозглядуваної тими,важливимпитаннямєспіввідношення права йекономіки.

Упринципі право засвоєюсуттю, як ужезазначалось, неєавтономним,незалежнимсоціальнимявищем. Упершучергуслід,відзначити, що правоєявищем, щодинамічнорозвивається подвпливоміншихсоціальних,політичних,ідеологічних таіншихчинників тавідповідно до станусоціально-економічних таіншихвідносин, потребсуспільногорозвитку.Взаємодіяцих таіншихчинниківстворює основуформування права. Право їхнього нелишеуособлює, а івідображає. До такихчинниківналежить йекономіка.

>Вартонагадати, що влітературі немає однозначноготрактуваннятерміну ">економіка". Так,термін “>економіка” (скидатися відгрецькогоoiconomike -мистецтвоведеннягосподарства)розглядаєтьсявченими втрьох аспектах:

>по-перше, якнароднегосподарство, щовключаєгалузіматеріальноговиробництва йневиробничоїсфери;

>по-друге,науковадисципліна, щозаймаєтьсявивченнямсекторів (>промисловість,сільськегосподарство,послуги) йгалузейгосподарства країни чи окремихїїрегіонів, атакождеякіумови таелементивиробництва [25].

разом із тім, на думкуіншихнауковців, щодосліджували запитаннявизначеннятерміну ">економіка", под нимслідрозглядатинайважливішу сферусуспільного життя, вякій наосновівикористаннярізноманітнихресурсівздійснюєтьсявиробництво,обмін,розподіл таспоживанняпродуктівлюдськоїдіяльності,формується йпостійнорозвивається системапродуктивних сил йекономічнихвідносин,якимиуправляютьрізнітипиекономічних законів [26].

>Такевизначеннявидається болеечітким, йдозволяєзробитивисновок, щоекономікаєбагатоаспектнимсоціальнимявищем ймаєскладну структуру.Немаєпотребидоводити, щоекономікабудь-якої держави винна бутиосновою забезпеченняїїсуверенітету йнезалежності,міжнародного авторитету, аголовне -надійною базоюзростаннядобробутулюдини йсуспільства вцілому.Економіка державизабезпечуєматеріальну основуреалізаціїсоціально-економічних прав та свобод особини.

>Сьогодні вкраїнах ізвисокимрівнемекономічногорозвиткуспостерігаєтьсявисокийрівеньправової культури,створені йфункціонуютьдієві йефективнімеханізмиреалізації тазахисту прав та свобод особини.

Одну ізнайбільшважливихпідсистемекономікискладаютьвиробничівідносини чивідносиниекономічноївласності, котріявляють собоювідносиниміжрізнимисуб’єктамивласності (Державою,юридичними тафізичними особами тощо) із приводупривласненнярізноманітнихоб’єктіввласності (>засобів роботи,предметів роботи,робочоїсили тощо).Самевиборничівідносини, якневід’ємнийелементцієїсистемискладаютьоб’єктивну основу права.

Засвоєюсутністюекономікаявляє собою одну зсторінматеріальноговиробництва в широкомузначенні цогопоняття.Інша його сторона -соціальна сферасуспільства, щозабезпечуєіснування тавідтворенняфізичного життялюдини.

Зогляду натакічинники, О.Х. Скакунробить вціломудоситьважливийвисновок, щовзаємодіяцихсторінєоб’єктивноюосновоюформування права [27].Науковець у приклад приводититакесоціально-економічнеявище яквласність.

Отож саме пособіналежністьособіпевногомайнавказуєлише назв’язоксуб’єктавласності ізоб’єктом.

якекономічнакатегорія ">власність"насампередтеоретичновідображаєісторичні,відповідніпевному ступенярозвиткуматеріальноговиробництвавиробничівідносиниє їхньогонаявнимузагальненням [28]. Ілишенаявністьпевнихправових норм, щовизначаютьправове ставленнясуб’єкта йоб’єктавласності,тобтоюридичногозв’язкуміж ними, переводитисоціально-економічнеявище ">власність" управовуплощину. Таквиникаєякісно новакатегорія "правовласності".

Зюридичної точкизору,власністьозначаєзагальнуумовувиробництва, йогопередумову,виявленнязагальноїволіекономічнопануючихсоціальнихкласів,прошарків, груп йправовеоформленняцієїволі узаконодавчих таіншихнормативно-правових актах, управівласності [28].

Правовласності -цеврегульовані нормами прававідносинивласності,тобтовідносинищодоволодіння,користування тарозпорядження.Звідсислідує, щопевнимекономічнимвідносинамвідповідає правова форма, що їхнізакріплює.

Таким чином,економікавпливає на правобезпосередньо чиопосередковано через державу,правосвідомість,політику таіншічинники.

>Якщо вестимову пробезпосереднійвплив, то, як приклад, можна привестизакріплене вправових нормах, право держави нарозпорядження майномказеннихпідприємств.Ці підприємстваєоб’єктом права державноївласності, а томууповноважені Державоюорганиздійснюютьуправління ним таінші діїщодонього, й тім самимвправівизначати йогоправову "частку".

Отже, вартовідзначити, щоекономікавпливає на право черезвиробничівідносини, як один ізневід’ємнихелементівструктуриекономіки,якийстворюєнеобхідну основуформування права.Важливийвплив на правосправляютьекономічнізакони. Ізалежно від того,наскільки право їхнівраховує,залежитьнаскільки право чистимулюватиме чигальмуватимерозвитокекономіки [29].

На тому годину, правоздійснюєтакожвплив наекономіку йекономічніпроцеси.

Уюридичнійлітературіакцентуєтьсяувага натрьохосновнихнапрямахвпливу права наекономіку:по-перше, правозакріплюєекономічнівідносини, щоскладаються вдержаві,гарантує їхністабільність;по-друге, правостимулюєформування новихекономічнихвідносин; по третє, правопідтримує йохороняєекономічнівідносини [27].

>Зазначенівищенапрямивпливу права наекономічнівідносиниобумовлюютьвизначеннямісця йролі права в забезпеченнюринковихперетворень векономічній сфері.Розкриваючизміст Першого напрямі,слідвиходити із того, щонеобхідністьотримання правовогозакріпленняоб’єктивнопороджуєтьсяекономічнимипотребамисуспільства.

Правозакріплює реальноіснуючіекономічнівідносини,забезпечуючи їхністабільність.Відповідність права реальноіснуючимекономічнимвідносинамдозволяєзробитивисновокщодо йогоефективності.

Право ефективного тоді, коливідповідаєсутності йзміступроцесів, щовідбуваються векономіці. Колі ж правовиходить зацімежі, воно таєнеефективним. Так,якщо Українськийзаконодавецьзакріпить вчинномузаконодавствісоціально-економічнігарантії,наприклад,щодомінімальноїзаробітної плати,допомоги побезробіттю, котрііснують в ФРН, то ми незнайдутьпрактичноїреалізації,оскільки немаютьвідповідногоекономічногопідґрунтя.

Інавпаки,якщовизначенісоціально-економічнігарантіїматимутьреальнуекономічну основу, то смердотізнайдутьпрактичнуреалізацію.

Уумовахринковихперетворень векономічній сферіособливогозначеннянабуває роль права як стимулятора вформуванніринковихекономічнихвідносин. Правомає непростонасаджуватиринковівідносини, астимулювати їхньогоформування йрозвиток.

Насучасномуетапі вартоакцентуватиувагу на бо правомаєскасуватиусіперепони на шляху України доринку,створитиекономічністимули,закріпитиекономічніосновиринковоїдинаміки,визначити колоринковихвідносин тощо. Так, правомаєстимулювати черезвідповіднімеханізмиутвердженнярівних умів длярозвитку всіх формвласності, захистгосподарюючихсуб’єктів віднедобросовісноїконкуренції тощо.

>Зрештою, вартовказати, щоособливогозначення всучаснихумовахнабуваєохороннафункція права. Правоохороняє й тім самимзабезпечуєстабільністьекономіки,економічнихвідносин.

>Фактично право, ізоднієїсторонистимулюєрозвитокринковихекономічнихвідносин, а ізіншоїзабезпечує їхньогостабільність черезвстановленнявідповідного порядкурозглядуспорів, щовиникаютьміжучасникамиринковихекономічнихвідносин,санкцій таіншихзасобівюридичної, йзокремамайнової,адміністративноївідповідальності запорушеннягосподарюючимисуб’єктамивстановлених правилповедінки.

Таким чином,формуючись подвпливомекономіки, правомаєвплив й наекономіку черезвищезазначенімеханізми таважелі. При цьому вартовказати, що правостимулюєрозвитокекономікилише до тоговипадку, коли правовіддзеркалюєреальніекономічніпроцеси, щовідбуваються всуспільстві [30].

>Доситьчіткою, із точкизорувзаємовідносин права йекономіки,є думка Ю. Тихомирова, що правоє одним ізнайбільшважливихрегуляторівекономіки й запитаннястоїтьлише до того, як йяким чиномміняютьсяоб’єкти таметодивпливу права, атакожнаскільки позитивнотакийвпливвідображається надіяльностігосподарюючихсуб’єктів [31].

Уфункціональномурозумінні,вказуєвчений,виправдано вестимову проправове забезпеченняекономіки.Воновключає у собісукупністьправовихактів із широкий спектрзасобіввпливу йюридичний захистзаконнихінтересів й правгосподарюючихсуб’єктів.Самеїмналежитьпровідна роль уформуванніринковоїекономіки,оскільки віддіяльностігосподарюючихсуб’єктів яквиробниківтоварів,робіт тапослуг взначніймірізалежатьстабільність йрістекономіки.

>Правове забезпеченняпідприємствскладається зсистеми законів, щорегулюютьрізністорони їхнідіяльності тапідзаконнихактів. Дляформуванняринковоїекономікиважливогозначеннянабуваютьтакіінструменти правового забезпечення якстатутигосподарюючихсуб’єктів,іншіустановчідокументи,локальніакти, домов та догоди.

>Правове забезпеченнягосподарюючихсуб’єктівполягає:

>по-перше, увизначенніюридичного режимуекономічногофункціонування;

>по-друге, увизначенні статусукерівників таспеціалістів тапрацівниківгосподарюючихсуб’єктів;

по третє, увизначеннімеханізмувзаємовідносингосподарюючихсуб’єктів іззовнішнімсередовищем йдержавними органами;по-четверте, уствореннімеханізмуюридичногозахисту їхні прав йзаконнихінтересів [31].

При цьому вартозауважити, щонедооцінювання чиігнорування такогоінструменту якправове забезпеченнягосподарюючихсуб’єктівєоднією ізголовних причинекономічних йуправлінськихпомилок,послабленнягосподарськихзв’язків, азрештоюпослабленняпроцесівформуванняринковоїекономіки. Тому правобезпосередньовпливає наекономіку черезправове забезпеченнягосподарюючихсуб’єктів, котрієрушійною силоюринковихперетворень векономічній сфері.

Таким чином,слідвідзначити, що правовзаємодіє ізекономікою черезвизначення правового статусупідприємств таіншихгосподарюючихсуб’єктів, котрівиступаютьрушійною силоюекономічнихперетворень.

Узв’язку іззазначеним,слідвказати, що право черезправове забезпеченняекономікисприяєформуванню новихекономічнихвідносин.

>Протедієвість йефективність праваобумовлюється їхньоговідповідністю стану реальноіснуючимекономічнимвідносинам. Станостанніхвизначаєреальніможливості прававпливати насоціальніпроцеси тарегулюватисуспільнівідносини,включаючи й тих, щовиникають векономічній сфері.

Насучасномуетапіринковихперетвореньвідбувається, процесідеологічноговзаємопроникненняекономіки та права.

На думку проф. А.Мовсесяна, З.Огнівцева, багатовченихнамагаєтьсярозширити сферузастосуванняринковихконцепцій йпідходів доохоплення всіхсоціальних йгуманітарних проблем,втручаючись втрадиційнісферивпливуполітології,етики,соціології та права [31].

На такомупідходібазуєтьсяконцепціяекономічногоімперіалізму.Головний принципцієїконцепціїпроявляється взастосуванніринковихпринципів не дуже доекономічнихресурсів, яких новихресурсіврозвитку як права,політології,етики,соціології,вплив тощо.

Отже, згіднозгаданоїконцепції: всепродається ймаєринковуціну. Чи реальнадійсністьпідтверджуєактуальністьпостулатівконцепціїекономічногоімперіалізму насучасномуетапі.

>Враховуючи ідеїцієїконцепції,сьогоднідоволіуспішнодосліджуютьсяпроблемигромадськоговибору,демократичноїорганізаціїсуспільства,парламентськоїдіяльності,законотворчості тощо [32].

Таким чиномринковіперетворення векономіціобумовлюють потребу адекватнихзмін управі, котрізабезпечували б їхні ефективногоправоверегулювання.

Разом із тім, правова культура йправовіконцепціївпливають наекономіку тарозвитокекономічноїтеорії.Слідвказати, щоінституціональнаекономічнатеоріяпередбачає, що правиларинковоїповедінки, котрімістяться законівіншихнормативно-правових актахвизначаються чинникамиекономічногорозвитку [31].

>Вартотакожвідзначити, щоеволюція права, котрамаєбагатовіковуісторію йсклаласьзадовго донашоїери,має под собоюринковуекономічну основу.

УСтародавньомуРимі був ужедоситьрозвиненаринковаекономіка, котразакріплюваласьцілоюнизкоюзаконодавчихКодексів йтвердими,освяченими годиноюзвичаямиділового обороту [31].Саме, якзагальновідомо, вРимськомуправі булизакріпленівимогичесноїконкуренції,справедливості йвільногопідприємництва, котрібазувались направіприватноївласності.

Колі ж Римвтратив своювелич, ариноквідповідноскоротився,такийважливий й тонкийінструмент якримське правовтратив своюактуальність.

>Римське право стало практично вварварських державах, щоутворились нарозвалинахімперії. Цеще развказує натіснийзв’язокекономіки та права,якщовраховувати, щосамериноквпливав натогочаснуекономіку.

>Протягомзначногопроміжку годиниримське право неотримувалопрактичноїреалізації, йлише ізрозвиткомсередньовічногоринку й зростанням міст, авідповідно йекономічнихвідносин,сутністьримського правапочалавідроджуватись.

як справедливовказується влітературі "Відбулася чудесна і парадоксальна метаморфоза - древнє право, яке склалося п'ятнадцять - двадцять століть тому за основі звичаїв древнього ринку України і закріплене законом вже саме його практичного зникнення, пролежавши тисячу років у монастирях, раптом воскреснуло у європейському ринку Нового часу [31].

З цого години, колиекономічнийрозвитоксуспільстванабувновоїякості, правопочаловідроджуватись.Положенняримського правазнайшлизастосування врізних державах світу.

>Безумовно,значнийдосвідсудової практики йновізаконодавчіакти, щовідображализміни векономічномужиттіпровідних, того годину, держав світувимагалипевногоузагальнення такодифікації. То вФранціїз'явивсявідомийЦивільний кодекс Наполеона.

>Важливість йзначимість Кодексуобумовлена тім, що стрижнем його норм ставши захист прав йінтересіввласника.Власникотримавнайбільшіпріоритети вконфліктнихситуаціях.Закріпивши, йзаконодавчооформившивідносинивласностісаме таким чином, Кодекс ставшивагомим стимуломрозвиткуринковихекономічнихвідносин.

>Звичаїділового обороту та засадидоброїсовісті лежали восновіприйнятого наосновіримського права в 1896роціЦивільногоуложенняНімеччини [31].

>Аналогічну рольстимулюваннірозвиткуекономічнихвідносинвідігралиВестмістерськіСтатути (1285-1290 років), котрі,головним чином,забезпечилиправовеоформлення праваприватноївласності на грішну землю [31], проблемаврегулюванняякогоє, доречі,наріжнимкаменемукраїнськогосуспільства.

>Безумовно, насучасномуетапірозвиткуцивілізації проблемаспівіснування йвзаємозалежності права йекономіки невтратиласвоєїактуальності.

Право й одну годинузалишаєтьсявагомим регулятором йстимулюючим чинником врозвиткуекономічнихпроцесів. Дляекономікиважливу рольвідіграєприватне, аточнішецивільне право.

>Cлідвідзначити, що предметцивільного праваскладаютьмайновівідносини, котрієневід’ємноючастиноюекономіки, одним ізголовнихїїелементів.

>Нормицивільного правазакріплюютьправовий статусучасниківекономічнихвідносин,тобтофізичних таюридичнихосіб та держави. Уцивільномуправізнаходятьправовеоформлення праваучасниківекономічнихвідносин.

>Нормицивільного прававирішують запитання правового зв'язкутоварів,предметів, щовиступаютьоб'єктамицивільного обороту іучасниківекономічнихвідносин.Особливезначення длястановленняекономічнихвідносин таздійсненняринковихперетвореньнабуваютьнорми, щорегулюютьвідносинивласності.Адже яквідомосамевласністьєосновоюринковихекономічнихвідносин.Свого годині наЦивільномукодексі Наполеона було бвідзначено, щовласністьє правомволодіти йрозпоряджатисямоваминайбільшабсолютним чином, невикористовуючиїї способомпротизаконним.

УКонституції США життя, воля йвласністьвизначені якрівнозначні права особини.

>Вартозауважититакож, щонормицивільного правазакріплюють правила переходутоварів,предметів тапослуг від одногоучасникаекономічнихвідносин доінших.

Уконтекстівказаногосліддодати, щоцивільне правовизначає статус договору, йогосторін, аотжевизначаємеханізм переходутоварів від виробника доспоживача.Рівноправний тадобровільнийдоговір -головнаумовафункціонуванняринковихекономічнихвідносин.

>Визначенняучасниківекономічнихвідносин, праввласності тарозділів договоруєосновою приватноготобтоцивільного права.

>Проте, ізрозвиткомринкупроблемивизначення правового статусуучасниківекономічнихвідносин, праввласності,розвиткудоговірних засідокнабувають новогозначення.

>Поява новихоб’єктіввласності (>наприклад,винахід,інформація,торгова марка тощо)виникнення які обумовленесамеінтелектуальним таекономічнимрозвитком,ступенемрозвиткуекономічнихвідносин,вказує нанеобхідність їхньогозакріплення у нормах права, аотже, правовомуоформленні.

>Новіоб'єктивласностівідрізняютьсявисокоюмобільністю йтранснаціональністю.Дійсно,винахід,інформація,торговарепутація незнаютькордонів.Їхпотрібнозахищати увсесвітньомумасштабі.Самецештовхає дозближеннянаціональнихзаконодавств, доти, щодещоперебільшено названозагальнопланетарним правом [31].

>Безпосереднійзв’язок права йекономікиреалізуєтьсятакож черезфункції права, котріобумовлюютьслужбовепризначення права всуспільстві.Середфункцій прававажливемісцепосідає так кликанакомпенсаційнафункція через якої можнапрослідкувативзаємодіюекономіки та права.

>Норми права,регулюючиекономічнівідносини,мають наметі забезпечитидосягненняпевногоефекту.Проте,інтересиучасниківекономічнихвідносини незавждиспівпадають, йцедосить часто Веде допорушення їхні прав тазаконнихінтересів, аотже довиникнення спору.

>Юридичний момент, на думкувідомогодослідникаЕ.Б.Пашуканіса,починається там, деєпротилежністьінтересів [33]. Іякщо,наприклад, один бікдоговірнихвідносинпорушує праваіншоїсторони, то роль органу, щовирішуватиметакийспір,полягатиме упоновленнірівновагиінтересівучасників спору.

Одним із дійовихспособівпоновленнявідповідностіміжрізновекторнимиінтересами, й впершучергуекономічнимиєкомпенсаціязаподіянихзбитків вмежахцивільно-правовоївідповідальності.Самемеханізмкомпенсаціїзабезпечуєвстановлення початкуекономічноїеквівалентності, а,зрештою,певнихвідносин [34].

>Крім того, правовиконує і, власнеекономічнуфункцію. Так,норми права,регулюючитрудову діяльністьгромадян, активно впливають навиробництво й тім самимвиконуютьекономічнуфункцію.

>Економічнафункція характерна,зокрема, трудовому праву [35].Цяфункція трудового правапроявляється до того, що йогонормивпливають наекономічнівідносини,встановлюючиміру роботи таміруспоживання,проводячидиференціацію роботизалежно відїїскладності,стимулюючиекономічнимизасобамивисокопродуктивнупрацюнайманихпрацівників.

Таким чином, право,виконуючи всуспільствіекономічнуфункцію,впливає наформуванняринковоїекономіки, захист прав йзаконнихінтересівнайманихпрацівників.

>Тіснийзв’язок права йекономікипроявляється привизначенні йзаконодавчомузакріпленні статусуфінансів. На думкубагатьохвченихфінансиявляють собою системуекономічнихвідносин, впроцесі якіутворюютьсяфондикоштів, котрінеобхіднідержаві для забезпеченняїїжиттєдіяльності, тому держава задопомогоюправових нормретельнорегламентуєвідносини, щовиникають призборі,розподілі йвикористаннікоштівфондів [36].

>Фінансовіресурсинеобхіднідержавізавжди для забезпечення всіхсторінїїдіяльності,причомучим понадрозвивається держава, тім понадїйпотрібнокоштів,зокрема нафінансуваннясоціальних,економічнихпрограм тощо, й тімретельніше вона виннарегулюватифінансовівідносини задопомогою норм права.

>Безумовнийвплив права наекономіку йекономічніпроцесипроявляється через призму норм Основного Закону України.Конституція Українизакріпилаправовіосновиекономічного ладу України.

>Особливогозначеннянорми Основного Законунабувають узв’язку із тім, щосамецінорми, згідночастини 3 з статтею 8Конституції Україниє нормамипрямої дії, аотже смердотіпідлягають практичномузастосуванню,зокрема, на їхніпідставіможутьвирішуватисьспори, щовиникаютьміжучасникамиекономічнихвідносин,провадитись захист прав й свободгромадян йгосподарюючихсуб’єктів.

>Конституція Україниміститьосновніпринципиформуванняекономічного ладу в Україні.Вони,зокремаґрунтуються:

>по-перше, навизнанні статусуземлі,їїнадр, атмосферногоповітря,водних таіншихприроднихресурсів, котрізнаходяться вмежах територї України,природнихресурсівїї континентального шельфу,виключної (>морської)економічноїзониоб'єктами прававласності Українського народу;

>по-друге, направі шкірного громадянинакористуватисяприроднимиоб'єктами прававласності народувідповідно до закону;

по третє, назаборонівикористаннявласності на шкодулюдині йсуспільству;

>по-четверте, забезпеченнязісторони державирівності всіхсуб’єктів прававласності перед законом;

>по-п’яте, на забезпеченнюзахисту прав всіхсуб'єктів прававласності йгосподарювання,соціальнійспрямованостіекономіки.

>Ці таіншіправовіпринципизабезпечуютьформування йрозвитокекономіки України,їїсоціальнуспрямованість.

>Саме тому насучасномуетапірозвиткуринковихперетворень можна говорити про ті, щостратегічнимнапрямомекономічногорозвиткунашої державиєпобудовасоціально-орієнтованоїринковоїекономіки.Тобто такогоекономічного улаштую,якийбазуватиметься навизнанні верховенства прав й свободлюдини та забезпеченнюекономічногодобробуту Українського народу.

При цьомуслідврахувати, щоформуваннясоціальноспрямованоїзмішаноїекономікиможливе приумові, щопоряд ізїїдержавним сектороммаєфункціонуватирозвинутийприватний сектор народногогосподарства, демаютьвзаємодіятидержавні таринковірегуляториекономічнихвідносин,оптимальнеспіввідношення які виннесприятизростаннюпродуктивностісуспільної роботи,ефективностінаціонального народногогосподарства,забезпеченню прав й свободлюдини тагідних умівїїматеріального та духовногобуття [37].

>Варто,нагадати, що свого годині наосновірозвиткуекономікипіслявоєнноїНімеччини лежала, яквідомо,теоретичнаконцепція ">соціальногоринковогогосподарства" [38].

Тому можназробитивисновок, що правовпливає наекономіку,по-перше, якчинникупорядкуванняекономічнихвідносин таекономічнихпроцесів;по-друге, якінструментздійсненняекономічної політики, якзісторони держави, то йзісторонигосподарюючихсуб’єктів.

Зогляду назазначене,доситьактуальноює теза, що правовиступає чинникомвпливу наекономіку, якзакономірністьїївласногорозвитку [39]. При цьомуйдеться,головним чином просоціальну бік такогозв’язку,пов’язану ізорганізацієювиробничогопроцесу,відносинамивласності тощо.

>Поряд ізцим,вплив права наекономікупроявляється черезвіднесення права дозасобівформування в нашійдержавісоціальноорієнтованоїринковоїекономіки.Саме задопомогоюправових норм державаспрямовуєрозвитокекономічнихвідносин впевному напрямку. Іосновна роль права в цьомупроцесіцілком очевидна.

>Правовізасобиздатнівідігратиключову рольздійсненніринковихперетворень векономіцізавдякипритаманнійїмспецифіці -обов’язковостіправовихприписів йзабезпечуваностіналежного їхньоговиконанняусімаучасникамиекономічнихвідносин.

>Теоретичнідослідженняскладних йсуперечливихпроцесів, щовідбуваються векономіці України,вказують нанеобхідність розробки йприйняттянормативно-правовоїбазиекономічних реформ, котрі б булизорієнтовані настановлення,формування Сучасноїринковоїсоціальноорієнтованоїекономіки, й, впершучергу,визначення правового стануїїсуб’єктів,створення дійовихмеханізмівреалізації тазахисту їхнього прав.

Таким чином, можназробитинаступнівисновки:

1.Економікавпливає на право черезвиробничівідносини, як один ізневід’ємнихелементівїїструктури, котрістворюютьнеобхідну основуформування права.

2. Правовзаємодіє ізекономікою черезвизначення правового статусупідприємств таіншихгосподарюючихсуб’єктів, котрівиступаютьрушійною силоюекономічнихперетворень векономічній сфері. На тому годину,господарюючісуб’єкти,використовуючиринкові засадивпливають на право черезмеханізмдоговірногорегулювання.

3. Право черезправове забезпеченняекономікисприяєформуванню новихекономічнихвідносин.

4. Право,виконуючи усуспільствіекономічнуфункціювпливає наформуванняринковоїекономіки через захист прав йзаконнихінтересівнайманихпрацівників.

5. Правовпливає наекономіку,зокрема,

якчинникупорядкуванняекономічнихвідносин таекономічнихпроцесів;

якінструментздійсненняекономічної політики, як із боці держави, то й із боцігосподарюючихсуб’єктів;

правозакріплюєекономічнівідносини, щоскладаються вдержаві,гарантує їхньогостабільність;

правостимулюєформування новихекономічнихвідносин; правопідтримує йохороняєекономічнівідносини.

6.Конституція України, якголовнеджерело права України,міститьосновніпринципиформуванняекономічного ладу України.Основний Закон Українивизначивголовнимпріоритетомекономічногорозвитку Українипобудовусоціально-орієнтованоїринковоїекономіки.Тобто такогоекономічного улаштую,якийбазується навизнанні верховенства прав й свободлюдини та забезпеченнюекономічногодобробуду Українського народу.

Отже, можназробитивисновок, що правоє одним

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація