Реферати українською » Государство и право » Оформлення диплома з юриспруденції


Реферат Оформлення диплома з юриспруденції

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Запровадження

У відповідність до вимог Державних освітніх стандартів вищого професійної освіти студенти, які навчаються на спеціальності 030501.65 «Юриспруденція» Юридичного інститутуСПбГУСЭ, виконують випускну кваліфікаційну роботу у формі дипломної роботи.

Державний освітній стандарт вищого професійної освіти визначає, що юрист у межах спеціальності 030501.65 отримує фундаментальну і спеціальна підготовка у сфері юриспруденції.

Об'єктами професійної діяльності випускників є:

події та дії, мають юридичне значення;

правові відносини, що у сфері функціонування державних інституцій;

правові відносини між державними органами, фізичними і юридичних осіб.

Юрист мусить уміти:

тлумачити і застосовувати податкові закони та інші нормативні правові акти;

забезпечуватиме дотримання законодавства надають у діяльності державні органи, фізичних юридичних осіб;

юридично правильно кваліфікувати факти і що обставини;

розробляти документи правового характеру, же здійснювати правовий експертизу нормативних актів, давати кваліфіковані юридичні ув'язнення й консультації;

приймати правомірні рішення та робити інші юридичні дії точному відповідно до закону;

розкривати та викладачу встановлювати факти правопорушень, визначати заходи відповідальності держави і покарання винних; робити необхідні заходи до відновлення порушених прав;

систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати законодавство у його застосування, орієнтуватися у спеціальної літературі.

Юрист повинен:

мати громадянської зрілістю і високої громадської активністю, професійної етикою, правової та психологічної культурою, глибоко поважаючи вождя до Закону і дбайливим ставленням до соціальним цінностям правової держави, честі і людської достойності громадянина, високим моральним свідомістю, гуманністю, твердістю моральних переконань, почуттям боргу, відповідальністю за долі покупців, безліч доручену справу, принциповістю і незалежністю у забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особистості, її охорони та соціального захисту, необхідної волею й наполегливістю у виконанні прийнятих правових рішень;

розуміти суть і соціальну значимість даної свою професію, чітко усвідомити сутність, характері і взаємодія правових явищ, знати проблеми дисциплін, визначальних конкретнішу сферу своєї діяльності, бачити їх постійно взаємозв'язок в цілісну систему знань і значення для реалізації права у професіональній діяльності.

Справжнє методичний посібник містить весь перелік встановлених державними стандартами вимог до процесу написання, оформлення, захисту дипломної роботи цивільно-правового напрями по яка випускає кафедрі громадянського права Юридичного інститутуСПбГУСЭ.

Необхідною умовою успішного написання та цивільного захисту дипломної роботи є підставою дотримання студентом вимог справжнього посібники, яке, безсумнівно, має бути настільною книжкою процесі написання та цивільного захисту випускний кваліфікаційної (дипломної) роботи.

У справжніх методичних рекомендаціях сформульовані основні вимоги до дипломної роботі, визначено цілей і завдання виконання дипломної роботи, наведено рекомендації за вибором теми, етапах виконання дипломної роботи, обсягу, структурі, оформленню, і навітьрецензированию і процедурі захисту дипломної роботи з огляду на вимоги Державного освітнього стандарту вищого професійної освіти.


1. Мета і завдання випускний кваліфікаційної (дипломної) роботи

>Випускная кваліфікаційна (дипломна) робота юриста – це теоретичне чи експериментальне дослідження одній із актуальних тим, у галузі права, у якій випускник демонструє рівень оволодіння необхідними теоретичними знаннями й практичними вміннями і навички, що дозволяє йому самостійно розв'язувати професійні завдання. Дипломна робота – комплексна самостійна робота студента, головна мета і змістом якої є всебічний аналіз стану та (чи) наукових досліджень однієї зі нових питань теоретичного чи практичного характеру профілем спеціальності. У дипломної роботі мають поєднуватися теоретичне висвітлення питань теми з аналізом нормативних правових актів і матеріалів юридичної практики.

Захист випускний (дипломної) роботи є, поруч із державними іспитами, підсумковеаттестационное випробування підсумковій державної атестації випускників вузів. У цьому спеціалістів як випускний роботи виконується саме дипломна робота. У дипломної (чи, як ще називається, кваліфікаційної) роботі випускник вузу, має продемонструвати все, чого вона навчилася під час, що минув від моменту її надходження у навчальний заклад. Дипломна робота є свого роду квінтесенцією процесу, вона повинна переважно відбивати всі навики й уміння, якими необхідно мати дипломованому юристу.

Відповідно до Державним освітнім стандартом випускна кваліфікаційна робота юриста показує рівень освоєння випускником методів наукового аналізу складних соціальних явищ, вміння робити теоретичні узагальнення і практичні висновки, обгрунтовані пропозиції з рекомендації для вдосконалення правовим регулюванням громадських взаємин у досліджуваної області.

Виконання дипломної роботи є підставою завершальним етапом навчання дітей і має на меті:

систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань і практичних навичок і умінь;

прищеплювання студентам навичок щодо застосування практично отриманих у період навчання знань;

вдосконалення навичок пошуку нормативних правових джерел, ведення самостійної роботи;

оволодіння методиками наукового дослідження;

виявлення рівня готовності випускника до практичну роботу.

Завдання, розв'язувані студентом і під час дипломної роботи, мають бути спрямовані для досягнення поставленої мети і відповідати вимогам, які висуваються Державними освітніми стандартами вищого професійної освіти і завданнями, що їх буде вирішувати у своїй практичній роботі.

>Випускная кваліфікаційна робота юриста повинна:

носити творчий характер з допомогою актуальних статистичних даних, і діючих нормативних правових актів;

відповідати чинним нормативним правових актів;

відповідати вимогам логічного і чіткої викладу матеріалу, доказовості і достовірності фактів;

відбивати вміння студента користуватися раціональними прийомами пошуку, відбору, опрацювання і систематизації інформації, здібності працювати з нормативно-правовими актами;

утримувати приклади судової, арбітражної, нотаріальної практики щодо реалізації конкретних правових норм;

бути правильно оформлена (чітка структура, завершеність, логічність змісту, правильне оформлення бібліографічних посилань, списку літератури та нормативних правових актів, акуратність виконання);

оформлятися як тексту із фотографією графіків, таблиць, креслень, карт, схем та інших матеріалів, ілюстрували зміст роботи;

бути обсягом 2–2,5п.л. (50–60 сторінок машинопису).

Виконання дипломної роботи за фахом «Юриспруденція» включає у собі такі етапи:

ознайомлення з вимогами, що висуваються до дипломним роботам;

вибір, і закріплення теми дипломної роботи;

призначення керівника дипломної праці та видача дипломного завдання;

складання плану дипломної праці та узгодженням з керівником;

добір вивчення нормативних правових актів, наукової, навчальної літератури, матеріалів правозастосовчої практики та інших джерел;

написання й дипломної роботи;

підготовка дипломної роботи до захисту;

захист дипломної роботи.

Дипломна роботи являє собою самостійну дослідження, проведене студентом під керівництвом наукового керівника. Це означає, що науковий керівник спрямовує студента по дорозі дозволу обраної їм проблеми, але з пише роботу за минулий нього.

До обов'язків наукового керівника, зокрема, входить:

практична допомогу студентові у виборі теми дипломної праці та розробці плану його виконання;

допомогу у виборі методики проведення дослідження;

кваліфіковані консультації з добору літератури та фактичного матеріалу;

систематичний контролю над ходом виконання дипломної роботи у відповідність до розробленим планом;

оцінка якості виконання випускний кваліфікаційної роботи у відповідність до що висуваються до неї вимогами (відгук наукового керівника);

проведенняпредзащити випускний кваліфікаційної роботи з виявлення готовності студента до захисту.


2. Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи

Процес підготовки, написання та питаннями захисту дипломної праці полягає з низки послідовних етапів:

Вибір теми праці та узгодження її із пошуком науковим керівником.

Підбір нормативних правових актів й інший літератури.

Оформлення організаційних документів.

Вивчення вимог до оформлення дипломної роботи.

Вивчення підібраною літератури.

Написання роботи.

>Предзащита дипломної роботи з кафедрі.

Зовнішнє рецензування дипломної роботи.

Розробка тез доповіді за захистом дипломної роботи.

Захист дипломної роботи.

Усі перелічені етапи не рівнозначні за складністю та кількості затрачуваного часу.

Спочатку із великим науковим керівником узгоджується тематика дипломної роботи, складається план-завдання для написання дипломної роботи. Згодом науковим керівником складається відгук дипломну роботу.

2.1 Вибір закріплення теми дипломної роботи

Дипломна робота – це випускна кваліфікаційна робота, вища формаучебно-исследовательской діяльності обожнює, і слухача у ВНЗ, з урахуванням якому вони атестуються як підготовлені (чи минулі перепідготовку) на роботу фахівці. Тема – ценаикратчайшая форма пред'явлення змісту всієї хірургічної роботи, відбиває її сутність.

Науковий, фаховий рівень і практичний інтерес є основним критерієм вибору теми дипломної роботи. Необхідно враховувати, що запропоновані кафедрою теми дипломних робіт є зразковими й у окремих випадках, з урахуванням правозастосовчої діяльності студента, допускається коригування та деяка відступ від запропонованої кафедрою тематики, за умови затвердження цієї теми із великим науковим керівником.

Тема дипломної роботи то, можливо запропонована спеціальної заявкою з ім'ям директора філії підприємством, установою, організацією на роботі студента. Студент проти неї проконсультувавшись із будь-яким викладачем кафедри з питань, що з вибором теми роботи.

При виборі теми роботи випускникові рекомендується врахувати місце проходження переддипломної виробничої практики. Це сприятиме ефективнішого збиранню та узагальнення матеріалів правозастосовчої практики, а саме дослідження теми і написання роботи зробить цікавішим і більш пізнавальним.

Кілька студентів можуть виконувати дипломну роботу з однієї темі, якщо об'єкти вивчення чи коло досліджуваних питань різні. Цю відмінність можна обов'язково відбивається у плані дипломної роботи.

При виборі теми дипломної роботи доцільно керуватися наступним:

тема мусить бути актуальною, відповідати сучасному станові й існувати перспективам розвитку юридичної науку й практики;

зазвичай, містити виконаних курсових і наукових роботах у процесі навчання у Університеті;

враховувати ступінь розробки та освітленості їх у літературі;

наявністю публікацій з досліджуваної проблемі;

можливістю на здобуття необхідної практичного матеріалу у процесі підготування роботи;

інтересами і потребами заклади, чи органу, на матеріалах яких виконується робота;

можливістю прояви здібностей студента як дослідника.

Інакше висловлюючись, вибір теми дипломної роботи окреслюється об'єктивними чинниками, і суб'єктивними.

Тема дипломної роботи має відповідати наступним вимогам:

гранична стислість;

проблемність;

ясність сенсу (зрозумілість);

благозвучність.

Велике значення має виявлення і постановка проблеми. Проблема (від грецькогоproblema – завдання, завдання) – це теоретичний чи практичний питання, який потребуватиме вирішення, дослідження. Проблема є щось невідоме, протиріччя між науковими фактами та його осмисленням. Неможливість пояснити факт чи інакше вирішити завдання за опорою на наявні знання викликає потреба у нових знаннях, певних відомостях, необхідні виконання завдання. Наукова проблема висловлює протиріччя, виникаючі між наявної теорією і "новими науковими фактами, які вдається пояснити з допомогою старих, діючих нині теоретичних знань, між конкуруючими науковими теоріями. Протиріччя має бути осмислене і чітко сформульовано.

Рекомендується вибір теми зробити щонайменше як по шість місяців до захисту.

2.2 Призначення керівника дипломної праці та видача дипломного завдання

Перед написанням дипломної роботи з ім'я завідувача кафедри громадянського права кожнимстудентом-дипломником подається заяву проприкреплении його до кафедрі для написання дипломної роботи. У заяві студентом зазначається лише яку він обрав тематика дипломної роботи. Завідувач кафедри стверджує заяву студента після ознайомлення з темою обраної дипломної праці та виходячи з обраної студентом теми, розподілу навантаження серед професорсько-викладацького складу кафедри тощо., призначає наукового керівника.

Після призначення завідувачем кафедри наукового керівника студент погоджує з всі питання, пов'язані з підготовкою дипломної роботи. Керівник призначається у складі професорів, доцентів, старших викладачів кафедри. За окремими тем керівником може бути призначені фахівці-практики, найбільш досвідчені викладачі.

Під час підготовки дипломної роботи кожному студентові призначаються керівник й за необхідності – консультанти. Кандидатури керівників, рецензентів, консультантів визначаються кафедрою.

Керівник роботи повинен:

дати завдання виконання дипломної роботи, проставити дату та підпис;

встановити студентові календарний робочий план виконання дипломної роботи (додаток 3), затвердити його (проставити дату та підпис) і контролювати його виконання;

перевірити, наскільки грунтовно підібрані студентом наукова і навчальну літературу, нормативні правові акти, матеріали правозастосовчої практики, а за необхідності – дати рекомендації з використання тих чи інших джерел у цілях складання студентом повної бібліографії на тему роботи;

консультувати студента з питань написання роботи, надавати методичну допомогу у подоланні труднощів й питання;

скласти письмовий відгук дипломну роботу у відповідно до вимог, що у додатку 4.

Після призначення керівника дипломної роботи відбувається перша консультація викладача зі студентом, у межах якої:

керівник видає студентові дипломне завдання;

керівник дає методичних рекомендацій усе своєю чергою виконання дипломної роботи, зокрема. рекомендації зі складання студентом плану дипломної роботи.

Науковий керівник рекомендує необхідну літературу, довідкові, статистичні і архівні матеріали, інші джерела з темі; проводить систематичні, передбачених розкладом консультації, консультує студента за змістом і оформленню роботи; надає допомогу у зборі додаткової інформації; підтримує зв'язку з працівниками організації, за матеріалами якої студент пише випускну кваліфікаційну роботу; читає і коригує принаймні готовності окремі розділи роботи, оцінює зміст виконаної роботи як у частинам, і у цілому, інформує кафедру у разі недотримання студентом встановленого графіка; дасть згоду подання роботи до захисту.

2.3 Упорядкування плану дипломної праці та узгодженням з керівником

Планування дипломної роботи має важливого значення на початківця дослідника. У цьому доцільно розрізняти такі поняття, як «план дій зі виконання дипломної роботи» і «план дипломної роботи».

План дій зі виконання дипломної роботи виходить з типовий структурі наукового дослідження, яка передбачає певну послідовність пошукових кроків, вкладених у рішення досліджуваної проблеми. Він охоплює:

складання списку літератури з темі дослідження;

виділення базових понять на тему дослідження;

обгрунтування актуальності теми;

складання плану дипломної роботи;

складання огляду літературних джерел;

вивчення судової практиці по обраної тематиці;

написання тексту;

написання ув'язнення й т.п.

>Студенту необхідно чітко уявляти мережевий графік черговості намічених робіт та палестинці час, необхідне рішення планованих завдань і операцій. Можливо складання програми наукового дослідження, яка складовою включала б ряд процедурних моментів, як-от:

методика збирання й аналізу даних із досліджуваного питання;

вивчення матеріалів, наявних на цю тему, нормативних актів, наукової літератури, передового досвіду у сфері громадянського права т процесу інших дисциплін цивільно-правового напрями, і навіть статистичних даних, звітності, обробку даних тощо.

Усі внутрішні питання, пов'язані з порядком проведення дослідження, мають бути узгоджені із великим науковим керівником, керівництвом практичного органу (установи), з урахуванням яких проводяться дослідження.

План дипломної роботи є послідовність розташування основних частин, яких відносять запровадження, основний текст (тобто. глави уряду та параграфи), висновок, і навіть частини їїсправочно-сопроводительного апарату (примітки, докладання).

Правильно побудований план служить організуючим початком, допомагає узагальнити і систематизувати накопичений матеріал, сприяє стрункому (послідовному, логічному чи історичному) викладу.

План дипломної роботи студент

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація