Реферати українською » Государство и право » Тлумачення Констітуції США Як форма реалізації юрісдікції Верховного суду США


Реферат Тлумачення Констітуції США Як форма реалізації юрісдікції Верховного суду США

>РЕФЕРАТ

>ТлумаченняКонституції США як формареалізаціїюрисдикції Верховного суду США


>Конституція СШАєстислим йконцентрованим документом,якийскладався подвпливомідейприродних правлюдини таобмеженогоурядування. УнауковійлітературіКонституцію СШАрозглядають якосновний закон держави,якийвизначає засадисуспільного таекономічного ладу країни,формиправління й державного улаштую, порядокорганізації йкомпетенціюфедеральних ймісцевихорганів влади,організацію таосновніпринципивиборчоїсистеми йправосуддя,правове становищеособистості [11, з. 303].

>Більшістьелементів державноїсистеми, котрівважаютьсятрадиційними для Сучасноїсвітової практикиконституціоналізму, не буликонституційнозакріплені,зокрема, правасоціального характеру,судовийконституційний контроль,основи статусуполітичнихпартій, порядокутворення йдіяльностіпостійнихкомітетів палатКонгресу таін.Можнаконстатувати тієї факт, що СШАіснуєпевнарозбіжністьміжКонституцієюформальною й ">живою". Хоча роботавсього державногоапарату впринципірегулюєтьсяположеннямиКонституції, вній із моментуутворення СШАпочаливиникатиелементи, котрі не булипередбачені ">батьками-засновниками" втекстіКонституції.

>Американськівчені Д. Бернс та Д.Пелтасонзазначають, що на даний моментприйняттяКонституції СШАцей документвключав 6000слів йприпускалося, щобудь-якійособізнадобитьсялишепівгодини наознайомлення із його текстом.Незважаючи наце,вченіпосилаються надосвідвідомогопрофесора праваГарвардськогоуніверситетуТ.Р.Пауела,якийвикладаючиконституційне право,радив своїм студентам нечитати текстКонституції.

>Позиціяпрофесора Т.Пауелапояснюється тім, щоконституційне право СШАвивчаєвеликукількість доктрин, про котрі немаєзгадки втекстіКонституції, якнаприклад, доктрина “>рівних, але йрозділених”.Цідоктриниє результатомдіяльності Верховного суду США йвідображаються в йогорішеннях. Томує усіпідставипогодитись ізтвердженням А.О.Мішина про ті, що тієї текстКонституції,який бувсхвалений більше, ніж 200 років тому засутіє не більше, ніж ">кістякоммеханізму влади" [91, з. 30].КрімактівКонгресу та Президента,величезна роль узаповненніцих прогалинвідводитьсясудовим прецедентів.СьогоднітлумаченняКонституціїнеможливе безврахуваннясудовихпрецедентів,створенихВерховним судом США.СамесуддівськетлумаченняпристосовуєКонституцію до новихісторичних умів. якзауваживамериканськийвчений З.Уейн,вносячизміни задопомогоюсвоїхтлумачень,Верховний суд тім самимзменшував потребу врізноманітних поправках йскликанніконституційнихконвентів, що дозволялоКонституціїзалишатисядіючим документом, а чи неісторичноюреліквією [13, з. 63].

>Конституція СШАміститьзначнукількістьзагальнихвиразів.Водночасслідвраховувати, що, як йбудь-якаіншаконституція, вон неможеохопитивсього колапитань державного улаштую.Їїметоюєвикладеннялишезагальнихпринципіворганізації йдіяльностідержавнихорганів.Конкретизаціїосновнихположень йпринципівКонституціїслугуютьнормативніакти йтлумаченнясудів.Головне, якзазначаєГ.Г. Бойченко,щобнормативніакти,спрямовані нарозвитокположеньКонституції, несуперечилиположенням й принципамКонституції, атлумачення не було замежіз’ясуваннясуті йзмісту закону ізметою його правильногозастосування [9, з. 54].ВченийІ.Д.Сліденкослушнозауважує, що шляхомінтерпретації нормКонституціївідбуваєтьсявзаємодіястатутного ізагального права,здійснюєтьсяопосередкованийзв’язокміж волеюзаконодавця,суддівськимрозсудом, Державою,суспільством,окремоюособою таінтересамицих груп [11, з. 38].

>Конституція СШАскладається із 7 статей та 27 поправок. ТекстКонституції СШАпочинається ізПреамбули. Унауціконституційного права Преамбулурозглядають якнеобхіднийскладовийелементконституції,якиймістить далеко ще некожнаконституція. ІхочаположенняПреамбули, як правило, неєправовими нормами, але й смердотімаютьнормативнезначення длятлумачення тазастосуваннярештиположеньконституції [3, з. 66 - 67].

>Окремівченізвертаютьувагу тих, що Преамбула доКонституції США - невизнається аніконституційноютеорією, ані судамичастиноюКонституції (БойченкоГ.Г. [9, з. 28],Шумілов В.М. [15, з. 52] таін.).Іншими словами, вона неєджерелом права й аніВерховний суд США, аніінші суди неможутьпосилатися нанеї привинесеннісвоїхрішень. якзазначає БойченкоГ.Г.,подібне ставлення допреамбулиКонституціїнідеофіційно, взаконодавчому порядку, незафіксовано, воно та - результаттлумаченняКонституції СШАВерховним судом й ">творчого"мисленняамериканськихправників [2, з. 28]. Преамбулавиконуєподвійнепризначення.По-перше, вонавказує тих, щоКонституція США скидатися від народу, а чи не відштатів,тобто народ, а чи нештати,вважаєтьсязасновникомамериканськоїКонституції.Доказомєвикористання утекстіпреамбулинаступнихслів: "Ми, народСполученихШтатів…" [1, з. 133].По-друге, впреамбулівказаніцілі, котріпереслідуєКонституція США –утворенняфедерації.

>Складна процедуравнесеннязмін йдоповнень доКонституції СШАдозволяєвіднестиїї дожорсткихконституцій. За більше, ніж 210 роківіснуванняКонституції США доїї текступропонувалось внести 5тисячзмін, але йвнаслідок складногомеханізму їхньоговнесення було бзробленовсього 27 поправок.

>Відповідно до з статтею VКонституції СШАконституційні поправкиможуть бутиприйнятідвоматретинами голосівобох палатКонгресу чиспеціальнимКонвентом,якийскликається навимогузаконодавчихзборів двохтретинштатів [2, з. 145]. Уобохвказанихвипадках поправкимають бутиратифікованізаконодавчимизборамитрьохчвертейштатів чи ж конвентами втрьохчвертяхштатів,залежно від того,який зцихспособівратифікаціїзапропонуєКонгрес.Конституційні поправкидодаються доКонституції США, а чи невключаються донеї шляхомпереглядупочаткового тексту. Хоча поправки невключаються до текстуКонституції, смердотімаютьтакийсамийюридичний статус, як йвищий закон держави, томуВерховний судвимушений годину від годиниусуватиколізіїміжпоправкою йпочатковим текстомКонституції чиміж поправками [6, з. 31].

Черезскладниймеханізмприйняття поправок доКонституції смердотіможутьдесятиріччями йнавітьстоліттямирозглядатисязаконодавчимизборамиштатів.Прикладомможеслугуватиостання XXVII поправка, котра набула чинності 1992-гороці. У 1789 р.Конгрес запропозицією Дж.Медісонаприйняв поправку доКонституції: “>Ніякий закон, вякому говоритися про збільшеннярозміріввинагороди сенаторам й членампалатипредставників за службу вКонгресі, не набрати чинності дочерговихвиборів допалатипредставників” [9, з. 11 - 12].Ця поправказнаходилась настадіїратифікації 203 рокта. Ілише 7травня 1992 р. вона бувратифікована 38-му штатом (>Мічиган) й набула чинності. З 1917 р.Конгреспочаввстановлювати рядки дляратифікації, йякщоштати їхні невиконують, то поправказнімається із порядкуденного [9, з. 12].

Уякостіпроміжноговисновкузазначимо, щокрім основного текстуКонституція СШАвключаєтакіструктурніелементи, як преамбулу та поправки, котрімаютьрізнийюридичний статус. яксвідчить практика Верховного суду США, преамбула доКонституції США - неєджерелом права й аніВерховний суд США, аніінші суди неможутьпосилатися нанеї привинесеннісвоїхрішень. Поправки ж доКонституції СШАмаютьтакийсамийюридичний статус, як й самаКонституція,хоча смердоті невключаються донеї шляхомпереглядупочаткового тексту, адодаються.

>ЩеоднієюхарактерноюознакоюКонституції СШАє прямадіяїї норм. Однак можнапогодитись іздумкою Г.Б.Вєнгєрова проіснуванняпевнихобмежень у прямомузастосуванніконституційних норм, котрівстановлюються самоюКонституцією.Вченийвказує тих, що вдеякихвипадкахКонституція самавказує наконституційнийфедеральний закон чифедеральний закон,якиймаєрозвиватиїїположення,конкретизувати їхнього, але йцезовсім неозначає, що без цого федерального законунормиКонституції недіють [3, з. 529].Багато нормКонституції СШАє нормамипрямої дії, але й в окремихстаттяхвказується, щоКонгресмає правовиконувати їхнього шляхомприйняттявідповідногозаконодавства. Це,зокрема,стосуєтьсядеякихпитаньвиборчого права (>Розділ 5 поправки XIV,Розділ 2 поправки XV,Розділ 2 поправки XIX,Розділ 2 поправки XXIII,Розділ 2 поправки XXIV,Розділ 2 поправки XXVI доКонституції США).

Уіснуєдворівневаконституційна система.Конституціїштатіввизнають верховенствофедеральноїКонституції, але йвідрізняються віднеїобсягом й коломврегульованих вонипитань. Вони болееповнозакріплені правагромадян, атакожтакіінститутипрямоїдемократії, яквибори, народнаініціатива,відкликанняпосадовихосіб, референдум.

>Сьогодні СШАактуальнимє запитанняспіввідношенняконституційнихтлумаченьвищихсудівштатів ізконституційнимитлумаченнями Верховного суду США, особливо ізпитаньзахисту прав й свобод особини.Американськийвчений Л.Фрідменвідзначає, що в тієї годину якВерховний суд СШАоголошуєрішення, котрістосуютьсясфери діїфедеральноїКонституції, в віданні суду шкірного штатузалишаєтьсяфункція “>останньогоарбітра” уроз’ясненнізаконодавства штату,включаючиКонституцію .Верховний суд СШАнеодноразовозазначав усвоїхрішеннях, щотлумаченняконституційштатівєзавданнямсудової владиштатів. То в 1980 р. усправіPruneYardShoppingCenter v.RobinsВерховний суд СШАвказав, щокожний штатмає “>суверенне правовстановлювати усвоїйКонституціїіндивідуальнісвободи более широко, порівняно із тім, як смердотівиписані уФедеральнійКонституції” [19]. Цеположення було буточнене усправіMichigan v.Long, котрарозглядаласяВерховним судом США у 1983році [18]. УційсправіВерховний суд СШАвказав,яким чином судиштатівможутьуникнутипереглядусвоїхрішеньфедеральним судом.Верховний судвизнав, щорішення суду штату неможе бутипереглянуте,навітьякщо воно тастосується федеральногозаконодавства,якщорішення суду штату “>чітко й ясновказує, що воно табазується надобросовісних,самостійних,компетентних йнезалежнихпідставах” .Ця справапідтвердила правосудовихорганів шкірного штатутлумачитизаконодавство штатувідповідно до йогоконституції.

>Водночас Л.Фрідменвідзначає, що, Незважаючи на правосудовихорганів штатутлумачити своюКонституцію, запитаннязаконностірішеньсудовихорганівштатів будутьвиникатизнову узв’язку із ужеіснуючимитлумаченнямиподібнихположеньфедеральноїКонституціїВерховним судом США.

Наступного днясередамериканськихвчених немає єдиної точкизору із приводу того,застосуванняякого ізтрьохметодівтлумаченняконституції штатуєнайбільшдоцільним:

1) методу “>жорсткоївідповідності” (>lockstepapproach), згідно ізяким суд штатувраховує усіпопереднітлумачення федеральногоконституційного тексту,здійсненіВерховним судом США поаналогічномупитанню.Іншими словами,відповідно до цого методуаналізКонституції штатупочинається йзакінчуєтьсярозглядомтлумачень Верховного суду США.Повнавідповідністьфедеральнимрішеннямсприймається якобов’язкове правило, відякого не можнаухилятися;

2) методу “>критерію” (>criteriaapproach),якийбазується навикористанні низькі “>інтерпретативних”критеріїв длявизначення, чи якщовиправданийвідхід прирозглядіконкретної справ відпрецедентів,створенихВерховним судом США.Вирішуючиконкретнусправу, суд штатуспочаткумаєзвернутися дофедеральноїКонституції йтлумачень Верховного суду США.Лише до тоговипадку,якщонорми федеральногозаконодавства невраховуютьспецифічних рисправовоїдійсності конкретного штату,наприклад, йогоісторію,звичаї й т.д.,допускаєтьсявідхід від федерального прецедентного права;

3) методу “>першості” (>primacyapproach),відповідно доякого суд штатуздійснюєнезалежнийконституційнийаналіз,використовуючирішення Верховного суду США, котрістосувалися федеральногозаконодавства,лише вякостіорієнтиру,допоміжногоматеріалу.Цей методвимагає,щоб суд штатуставився доконституції штатуподібно доти, якВерховний суд США переносити дофедеральноїКонституції.

Так,наприклад,американськийвчений Л.Фрідменвіддаєперевагу методупершості,пояснюючисвійвибір тім, щовикористання цого методу впрактицісудівштатів дозволитиякнайефективнішерозв’язатитривалудискусіюстосовноможливостівідступусудівштатів відтлумаченьположеньфедеральноїКонституції Верховного суду США впитаннях, котрістосуються прав й свобод особини.

Навідміну відзаконодавства України, як йзаконодавствабільшостієвропейських держав, в якіміститьсяпоняття ">офіційнетлумаченняКонституції й законів", вюридичнійтеорії йпрактиці держав, право яківіднесене доанглосаксонськоїправовоїсистеми,цепоняттявідсутнє. якзазначаєЮ.М.Тодика, причинаполягає у бо вцихкраїнахдомінуєпозитивістськесприйняттясутності прававиключно черезвизнання йзастосуваннявідповіднихправових нормсудовими органами, йподібнасудова ">експертиза"правових нормвважаєтьсясамодостатньою як позмісту, то й понаслідкам.

>ВченийІ.Д.Сліденко,розкриваючизмістпроцесутлумаченняКонституції США,відзначає, щотлумаченняКонституції СШАприпускаєвстановленняконкретнихцілей йзагальногонамірузаконодавця,з’ясуваннявикористаних унійслів,виявленнявнутрішньоїлогіки тексту, атакожзастосування “>адаптованогопідходу”,тобтовзятих доувагисуддями упроцесіінтерпретаціїположеньКонституції як ужевиробленихпідходів, то й умів, щозмінюються .

>Важливимєз’ясування причин, котріобумовлюютьздійсненняофіційноготлумаченняКонституції.Можнавиділитидвіосновні заподійоб’єктивноїнеобхідностітлумаченняконституцій.По-перше, воно таєстадієюреалізаціїконституційних норм.По-друге,Конституція якособливийнормативно-правовий актрозрахована натривале йстабільнефункціонування. УсвоємурозвиткуКонституція проходити дваетапи.ЯкщоКонституціяще нова, тоїїроз’ясненняпов’язане, в основному, ізнедоліками вправотворчості (>наявність прогалин,суперечливість окремихконституційних норм,іншінедоопрацюваннязаконодавця). Іншийетапускладнюється,оскількипов’язаний ізпроблемоювідставання тексту від життя. [13, з. 385]. Ос-кільки вправовійдержавінедопустимимєрозривміжКонституцією йсуспільноюпрактикою,виникаєдилема: чи раз в раззмінювати текстКонституції, чипристосовуватиКонституцію досуспільної практики задопомогоюофіційноготлумачення.

>Відмінності віснуючихправових системахвідображаються назастосуванніпринципів, котрі лежати восновіінтерпретаційноїдіяльностіорганів, щоздійснюютьтлумаченняКонституції.

>Судді Верховного суду США привирішенніконкретнихсправ абсолютновільні увиборіметодівтлумаченняКонституції. Для Верховного суду США - не характерносувородотримуватисьяких-небудьєдиних правил чиприйомівконституційноготлумачення. У йогорішеннях, аамериканськійнауковійлітературівизнаєтьсяфундаментальнезначення двохпринципів:справедливості йсвободи бездостатньоїконкретизації.ВільнетлумаченняКонституції, непов’язаненамірамизасновниківКонституції,визначаєтьсядвомаголовнимицілями:захистомосновних правлюдини йпідтримкою балансуміжгілками влади [1, з. 93].

>Залежно відособистихпереконань шкірного зсуддів Верховного суду США тавибору ними конкретного методуінтерпретаціїконституційнихположеньсередсуддів Верховного судурозрізняютьприхильників двохосновнихпідходів –це такзвані “>оригіналісти” чи “>інтепретивісти” та “>модерністи”, якіщеінодіназивають “>активістами” [4, з. 241].Прихильники Першогонапрямувважають, що роль судьеполягаєпередусім уаналізі тексту йструктуриКонституції наїїісторичномуфоні у тому,щобвстановити, що думалитворціКонституції із конкретного запитання.Іншими словами судьеставлять собі зазапитання:якиминамірамикерувалися тих,хто писавши йприймавКонституцію у 1787році йБілль про права у 1791році? “>Модерністи” чи “>активісти”виходять із того, щоКонституціяє документом,якийдинамічнорозвивається йякиймаєвстигати зазмінами години. А,щобздійснититлумаченняКонституції США,необхіднимєаналізджерел, котрі лежати за межамиКонституції,їїісторичного фундаменту таструктури.

А,щобсформулювативласну думку про ті,який ж звищевказанихпідходів дотлумаченняКонституції СШАє болеедоцільним,американськийвчений Р.Гольдманпропонуєвідповісти назапитання:якийВерховний суд був біідеальним [4, з. 246]? На думкувченого,ідеальний суд виненскладатися ізприхильниківобохпідходів,оскільки заумови, що усі судьедотримуються одногопідходу дотлумаченняКонституції США, були бвтраченіперевагиколективноговинесенняпостанов:обмін думками та їхні “>сутичка”.

Унауковійлітературівиділяютьп’ятьосновнихпідходів дотлумаченняКонституції США. У їхніоснові: 1) текст, 2)наміри “>батьків-засновників”, 3)конституційнатеорія, 4)судовий прецедент, 5)ціннісні чиморальніаргументи [15, з. 89].

>Вибір конкретного методу чи прийомутлумаченнязалежить від характеруконституційних норм.

Так,тлумаченняКонституції напідставіїї текстуздійснюється тоді, коли текстоднозначний длярозуміння.Наприклад,аналіз окремихположень з статтею ІІКонституції СШАдозволяєдійтиоднозначних з висновками (асаме, що Президентом СШАможе бутилише особа, котрадосяглатридцятип’ятилітньоговіку, що уразіусунення Президента із посади чи його смерти йогоповноваженняпереходять доВіце-президента, тощо).

>Прихильників методувстановленнянамірів “>батьків-засновників”, атакожосіб, котрі брали доля вратифікаціїКонституції,називають “>оригіналістами” відамериканського слова “>original”, щодослівноозначає “>першосонова”.Супротивникитеорії “>першосонови”вказують тих, щовстановитипочатковінаміритворцівКонституціїдоситьважко.Жодне ізофіційнихісторичнихджерел не наводитизмістудискусії, Яка маламісце под годинупроведенняКонституційногоКонвенту 1787 р., анеофіційніджерела –цепереважно записи ДжеймсаМедісона –висвітлюютьблизько 10 %подій, котрі тодівідбувалися.

>ТлумаченняКонституції згідно ізнамірами “>батьків-засновників”американськоїКонституціїщеназивають “>механістичним”тлумаченням. якзазначаєВ.І.Лафітський,цей методєнепридатним длявирішення низькіконституційних проблем.Він часто був причиноюгострихконфліктів, атакожзбереження прогалин уконституційнійрегламентації.Виникланеобхідність упояві новихпідходів доконституційноготлумачення.

Суть методуконституційноїтеоріїполягає устворенніВерховним судом впроцесітлумачення якКонституції вцілому, то й окремихїїчастин, доктрин татеорій дляподальшого їхнізастосування:наприклад, доктрина “>рівних, але йрозділених”, “верховенства федерального права”, “>рівності правгромадян” й т.д.Вчений З. Шевчукзазначає із цого приводу, щожодна ізконституційнихтеорій неєпанівною тауніверсальною приобгрунтуваннітлумаченняконституційнихположеньпевнихпозицій,теоретичніпідходипостійнозмінюються. У ХХстоліттіВерховний судпереглянувблизько 150своїх доктрин, атакожзробивуточнення чизмінив багатопрецедентівзавдякипрактиці “>диференціювання”, коли стараконституційна доктрина прямо нескасовується, але йконкретизується доособливого складуконкретнихжиттєвихфактів.

Призастосуванні методутлумаченняКонституції напідставіцінніснихаргументіврозрізняють дваосновніпідходи: 1)текстовий,якийдозволяєсуддямздійснитирозширенетлумачення окремихположеньКонституції ізметоюдеталізуватипевніціннісніпоняття,такі як верховенство права,належна правова процедура,однаковий для всіх захист законами тощо та 2)нетекстовий,якийдаєзмогусуддямвийти замежі писаного текстуКонституції.

Отже,ухвалюючирішенняВерховний суд СШАкористуєтьсярізними методамитлумачення,поєднуючи їхнього насвійрозсуд.Аналізметодівконституційноготлумачення вдіяльності Верховного суду СШАускладнюється тім, щоВерховний суд зовсім недотримуєтьсяєдиних правилконституційноготлумачення всвоїйдіяльності.

>Є усіпідставипідтримати думку окремихвченихщодонеприйнятності методувільноготлумаченняКонституції всистемі континентального права,оскількипризначеннясуддів йсудовихрішень вЄвропіістотновідрізняється від їхніположення вкраїнахзагального права (>Лузіна В.В. [8, з. 93],ТодикуЮ.М. [13, з. 397] таін.). якзауважуєЮ.М.Тодика,якщоконтинентальна система вїїкласичномуваріантізавждиорієнтувалася нарозмежуваннянормотворчоїдіяльності йдіяльності потлумаченню законів, тоамериканське право із самого початкумає наувазірозвиток,конкретизацію законів вході їхньоготлумачення [13, з. 397].

законконституціяверховний суд


>Література

1.Конституційне правозарубіжнихкраїн:Навч.посібник / В.О.Ріяка, В.С. Семенов, М. В.Цвік таін.; Зазаг. ред. В.О.Ріяки. – До.:ЮрінкомІнтер, 2002. – 512 з.

2.Конституційне право України:Підручник /Городецький О.В.,КорнієнкоМ.І.,КравецьЄ.Я. таін.; За ред.ПогорілкаВ.Ф. – До.:Наукова думка, 2000. – 732 з.

3.Конституційне право України:Підручник / За ред.Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. – До.:ВидавничийДім “>Ін Юрі”, 2002. – 544 з.

4. Конституційне (державне) право розвинених країн: У 4 т. / Під ред. Б. А.Страшуна. – М.:БЕК, 1995. - Т. 2: Загальна Частина. – 438 з.

5. У конституційному праві розвинених країн: Підручник для вузів / Підобщ.ред. М. В.Баглая, Ю.І.Лейбо іЛ.М.Энтина. - М.: НОРМА, 2002. - 832 з.

6. Конституційний судовий процес: Підручник для вузів / Відп. ред. М.С.Саликов. - М.: Видавництво НОРМА, 2003. - 416 з.

7. Конституція США: Історія Комсомольця та сучасність /Каримский А.М.,Маникин О.С., Марченко М. Н. та інших. / Під ред. Михайликова А.А., ЯзиковаЕ.Ф. - М.: Юридична література, 1988. - 320 з.

8. Короткий юридичний словник / М.Є.Волосов, В.М.Додонов та інших. – М.:ИНФРА-М, 2000. – 304 з.

9.Кросс Р. Прецедент у "англійському праві: Пер. з анг. - М.: Юридична література, 1985. - 239 з.

10.Куандиков М.К. Судовий прецедент як джерело права в англосаксонської системі права:Автореф.дис. …канд. юр. наук: 12.00.01 / Казахський національний університет ім.аль-Фараби. – Республіка Казахстан, Алмати, 2002. – 29 з.

11.КутафинО.Е. Предмет конституційного права. - М.:Юристъ, 2001. - 444 з.

12.КухнюкД.В. До запитання просудовий прецедент укримінальномупроцесі України //ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуімені ТарасаШевченка.Юридичні науки. – 2001. –Вип. 43. – З. 60 – 63.

13.Лайтфут До. Права людини по-американськи. Від колоніальних часів до “нового курсу” включно. – М.: Прогрес, 1983. – 287 з.

14.Лафитский В.І. Основи конституційного ладу США. – М.: Норма, 1998. – 272 з.

15. ЛівшицьР.З. Судова практика як джерело права // Журнал російського права. – 1997. - № 6. – З. 49 – 57.

16.Лузин В.В. Методи тлумачення Конституції на діяльності Верховного Судна США // Держава право. - 1997. - № 10. - З. 90 – 93.

17.Магнуссон П. Відбір суддів у США // Російський суддя. – 2003. - № 11. - З. 28 – 32.

18.МалишевБ.В.Судовий прецедент управовійсистеміАнглії (>теоретико -правовий аспект):Автореф.дис. …канд. юр. наук: 12.00.01 / Київськийнаціональнийуніверситетімені ТарасаШевченка. - До., 2002. - 19 з.

19. Марченко М. Н. Побічні джерела романо-германського права: прецедент, доктрина // Вісник Московського університету. - сірий. 11, Право. - 2000. - № 4. - З. 52 – 63.

20. Марченко М. Н. Правові системи сучасного світу. - М.: Зерцало - М, 2001. - 394 з.

21.МахненкоЕ.А. Формування Верховним судом США як органу конституційного контролю:Автореф.дис. …канд. юр. наук: 12.00.01 /ВЮЗИ. – М., 1988. – 24 з.

22. Махов У., Пєшков М. ПравилаМиранди зазнають критики // Російська юстиція. – 2000. - № 1. – З. 55 – 57.

23. Мироненка Про. Продеякізагальніпідходи допоняття ">конституційнаюстиція" й предметаїїісторії //ВісникКонституційного Суду України. - 1998. - № 4. - З. 44 – 52.

24.Мідор Д.Д.Суди вСполучених Штатах. –Сент-Пол,Міннесота: ВестПаблішинг Ко, 1991. – 85 з.

25. Мішин А.А.,ВласихинВ.П. Конституція США:Политико-правовой коментар. – М.: Міжнародні відносини, 1985. – 336 з.

26. Мішин А.А. Державне право США. - М.: Наука, 1976. – 207 з.

27. Мішин А.А. Конституційне (державне) право розвинених країн: Підручник / 6-те вид. перераб. ідополн. – М.: Біліальви, 1999. – 456 з.

28. Мішин А.А. Принцип поділу влади у конституційному механізмі США. – М.: Наука, 1984. – 190 з.

29. Михайликова Є.Миранда проти штату Арізона (революція суду Уоррена) // Російська юстиція. – 1997. - № 2. – З. 50 – 53.

30. Михайликова Є. Міссісіпі проти Джонсона як судове дзеркало президентського імунітету // Російська юстиція. - 1998. - № 1. - З. 45 – 47.


Схожі реферати:

Навігація