Реферати українською » Государство и право » Вплив права на взаємодію особістості и держави


Реферат Вплив права на взаємодію особістості и держави

>Вплив права навзаємодіюособистості й держави


План

>Вступ

Глава 1. Історія татеоріявпливу права навідносиниособистості та держави

Глава 2.Критеріїефективностівпливу права навзаєминиособистості й держави

>Висновок

>Література


>Вступ

УсучаснійРосіїтриваютьпроцесидемократизаціїсуспільства тастановленняправової держави,оскількипрогресивний шляхрозвиткуостанньогоможливий лише надемократичнійоснові.Звідсивиникаєоб'єктивнанеобхідністьзатвердженняправових засідок усуспільномужитті.Інша означало б Повернення старихпорядків, коли правовиступалоширмою, щоприкриваєсвавілля влади йвседозволеність,зведену до тями.

>Чинне дотеперішнього годинизаконодавствовиявилосянеготовимвитриматинегативніпроцесиперехідногоперіоду йзберегтиналежнийрівеньзахиступриродних правлюдини, забезпечитистійкефункціонування всіхправовихінститутів. Отже,теоретичнарозробкаконцепціїефективностівпливу права йреальнеїївтілення впрактичнійдіяльностієсьогодніпершочерговимизавданнями.Підтвердженням цьомуслужать слова Президента РФ В.В.Путіна,якийзазначив в одномузісвоїхщорічнихпосланьФедеральнимЗборам РФ, що «всучаснихумовахголовнеполітико-правова заподіянняполягає урозвиткуРосії яквільної,демократичної держави,основнимицінностямиякогоєзаконність,справедливість,дотримання прав й свободгромадян».

>Тривалевикористання прававиключно якзасобипримусового характеру державноговпливу на людей породилонегативнеставлення донього. Усуспільнійсвідомості правосприймалося якінструментзалякування. Система породила не лишеособливий тип правовогомислення,якийзаперечує право, але й йсформувалаособливий типособистості, несприйнятливою до права, що невміє й небажаєвикористовуватиправовізасоби длядосягненняцілей.

>Стримуючіфактори розробкипитаньефективностівпливу права навідносиниособистості та держави лежатитакож уплощинівідносинюридичної практики татеорії права.Спробизаконодавцівсамостійно, увідриві відтеоретичнихрозробок,вирішуватипроблеми, щороблятьнегативнийвплив насуспільне життя,успіху не малі.Небажання йневмінняпрактиківприслухатися до «голосу»теорії,виходити ізнеобхідностівзаємодії із нею,використовуватинауковірекомендації привирішеннісоціальнихзавданьпризводили донегативнихнаслідків.Проте йтеорія, у своючергу,виявиласянеготовоюзапропонуватипрактиціадекватніспособивирішеннявиникаючих проблем.

>Крім того,глибокомудослідженнюпитаньефективностівпливу права навідносиниособистості та державизаважалорізкерозмежуванняметодологічнихпідходів доданихпитань, щовиражається увідривісоціологічногоосмислення права відспеціально-юридичного, йнавітьпротиставленні їхнього один одному.Якщоранішетакерозмежуванняпочасти було бвиправдано,оскількисприялофілософсько-соціологічномуосмисленню права, тостосовно до потреб Сучасноїсуспільної практикинеобхіднаінтеграціязазначенихпідходів увивченні права.

Колистосуєтьсякатегорії «>ефективність», тофахівці, котрірозроблялидану тему у межах дії права,обмежилисяаналізом окремих йогоелементів, таких як: норма права,правозастосування таін. Однаксьогодніважливовиробитикомплекснийпідхід довивчення яквпливу права, то йякостіфункціонування йогомеханізму.

Таким чином,є усіпідставистверджувати, що проблема, котраскладає предметреферату,єактуальною й в практичному, й внауково-теоретичномуплані.


Глава 1. Історія йтеоріявпливу права навідносиниособистості та держави

Проблемаефективностівпливу права в практичномуаспектівиникає уже напершихетапахрозвиткулюдськоїцивілізації. Уперіодзародженнядержавності правовикористовувалося якпотужнийінструментуправліннясуспільством. То в II ст. зв. е..законодавствоСтародавнього Китаюпередбачалосмертну кару заневиконання законупосадовими особами.

УСтародавнійГреції,навпаки, акцентробиться не так назалякуванні, стільки насумлінномувиконанніприписів закону.Цьому,зокрема,сприялиширокевикористання узаконотворчостімеханізмуузгодженняінтересіврізнихверствгромадян йпов'язане із нимвпровадження вправотворчий процес принципузмагальності.

УцарськийперіодісторіїСтародавнього Римувиконаннядоговорівзабезпечувалося «>кров'ю йм'ясом». Увипадку, коли уборжникавиявлялосякількакредиторів,Закони XIIТаблицьнаказували: «>Нехайпорубаютьборжника начастини».

Уепохусередніхстоліть йпочатковийперіодновоїісторії, деправове вушкоцілкомопосередковано догматами церкви, проблемавпливу права бувзведенаголовним чином до скори.

>Подібнаситуаціяхарактеризує йсередньовічнуРосію (>періодМосковського царства).

>Положеннязмінилосялише за Петра I. Коли стало афоризмом йоговислів «>всуєзакониписати,якщо їхнього невиконувати»переконливосвідчило про ті, якуважливезначеннянадавалосяпроблемірегулюючого діїзаконодавства.

>Розвитокросійськоїюридичної науки у ХІХ ст.характеризуєтьсявиникненнямбезлічішкіл йнапрямів, котрівиявляютьпідвищенийінтерес допроблеми дії права.

Так,відомий юрист й теоретик С.А.Муромцев виходив із того, щодослідженняправових норм уконтекстісоціального життя дозволитистворитисправжню картинуфункціонування права.Вінаналізувавобставини, заякими норма нереалізується, й в цьому зв'язкуобґрунтовуваввисновок пронаявність «>діючих» й «>мертвих» норм.

У посадуреволюційнийперіод проблема дії праватривалий годину непотрапляла на полізорурадянськихдослідників.Тільки із початку 60-х рр.. XX ст.починає активноосвоюватисяїїспеціально-юридичний аспект.З'являється циклробіт,присвяченихпитанням правовогорегулювання, його предмета, методу ймеханізму. У тих ж роктаоб'єктомдослідженнястаєправозастосування, ізякогозгодомвиділилася проблемареалізації права.

У80-і рр. XX ст. вон ужерозглядається вконтексті реальномужитті,починаєрозвиватисясоціологічнийпідхід доосмислення права.Незважаючи тих, щовін не ставшипереважаючим,намітивсяпевнийзсув добагатоаспектномурозумінню праваприхильниками йогоспеціально-юридичноїінтерпретації.

Таким чином, запитаннявпливу права навідносиниособистості та державивимагалидозволу із моментувиникненняостанніх. Разом із тім, яквипливає ізаналізувідповіднихджерел, смердоті неотрималидостатньої розробки, що обумовленецілоюнизкоючинників,зокрема:

-Специфікоюсоціально-правовогорозвиткусуспільства,ставленням до права (>визнанням йогоролі й ціності);

-Особливостямирозвиткуюридичної науки йперш напанують унійпідходів до права;

-Специфікоюрозвиткуюридичної практики таїївпливом насуспільнівідносини;

-Розмежуваннямметодологічнихпідходів довивчення права.

>Аналізконцепцій йюридичної практики,присвяченийрізним аспектампроблеми, щорозглядається,дозволяєстверджувати, щовплив праваєфундаментальнепоняття (>категорія) права, щомаєсамостійнезначення внауковомуінструментаріїправознавства,покликанеохарактеризуватисубстанцію права,розкрити йогодіяльну природу,нерозривнузв'язок ізінтересами йпріоритетамисоціальногосуб'єкта.

Умежах цогодослідженнянеобхідновиділитинаступніознакивпливу права

>По-перше, воно тавідображаєзв'язокміжфактичнимицілями права й результатами його дії,міжфактичнимзмістом права й йогоюридичноюформою.Вплив права узазначеномусенсієспосібвирішенняпротирічміжюридичноналежним й справжнім вправі,міжназрілимипотребами увизнанні новихправовихможливостей йюридичноофіційним їхнівизнанням.

>По-друге, в широкомусенсі воно тавідображаєпроцесистановленняправовихможливостей та їхньоговтілення вправовійдійсності. Увласному (чивузькому)розумінні -представляє результатз'єднання двохвзаємопов'язанихпроцесів -існування права та йогофункціонування,відображаючиперехідюридичноналежного всуще, вюридичну практику.

>По-третє,вплив праває воб'єктивуватиформісукупнимпоказникомактивності права, йогосоціальноїмощі, характерупанування всуспільномужитті.

>По-четверте, воно тавідображаєбезперервний рух права усоціальномупросторі,процесиопредметненняїмсоціальноїдіяльності йнаданняїйвнаслідок цогоюридичноправомірного характеру.

Уструктурівпливу права, на думку автора,правомірновиділити тривідносновідокремлених йспецифічнихкомпоненти: 1)сприйняття права; 2)правочин, 3)правовий порядок. При цьомуслід матір наувазі, щовиділенікомпонентиєскладніутворення, котрізавдяки своїмособливимякостямпороджують комплекс (>ланцюг)залежних від нихправовихявищ йоб'єднують їхнього своїмзмістом.

Напідставіознак йструктуривпливу правапропонуєтьсянаступневизначення:цеобумовленесоціально -економічнимиумовами,потребами таінтересами людейвластивість (>спроможність) права впевномусередовищінадаватиінформативне таціннісно-мотиваційнийвплив наособистість,спільності людей йвнаслідок цогозабезпечувативідповідноцілям , принципам йприписами праваправомірний характер їхнідіяльності йвчинків,досягненняцивілізованимизасобамифактичнихрезультатів й тім самимсприятиутвердженню реальногопанування права всуспільнихвідносинах.

Урезультатіаналізунавчань прорівні ймежахвпливу права насуспільнівідносининеобхідно прийти довисновку, що правохарактеризуєтьсярізнимирівнямипрояву.Особливостівпливу прававідображають двапервиннихрівня -існування йфункціонування права.

перший із ниххарактеризуєголовним чиномінформативне таціннісно-орієнтаційної дії права (>хочаповністю до цого незводиться).Вінвідображає тустадіюбуття права, коли воно тамаєбезпосереднійвплив наіндивідуальну йсуспільнусвідомість,визначаючи характер йогосприйняття йвнаслідок цогоповедінку йогоадресатів.Вплив права в цьомусенсіпов'язано іззакономірністю, сутьякоїполягає до того, щоцілі,принципи чирозпорядження права, лишеполамав впсихіцілюдини,реалізуються в йогопрактичнихдіях. У зв'язку ізцимнадзвичайноважливимипредставляютьсядослідженняюридичноюнаукоюпроблемисприйняття права йтеоретичнеобґрунтуваннязакономірностей,способів,джерел йоговідтворення упсихіці людей.

>Функціонування правапроявляється черезсоціально-правові дії,рівні якіможуть бутидиференційовані взалежності відспеціально-юридичнихфункцій права,розмаїттярежимів діїправових норм,особливостей правового станудіючогосуб'єкта таіншихпідстав.

>Данийпідхід допроблемидозволяєдослідити характервпливу права вєдності йогоідейно-мотиваційного та регулятивноговпливу.Виходячи із цого авторвиділяєлокальний,проміжний йінструментальнийрівнівпливу права.Кожному ізперерахованихрівнівпритаманні своїтипи,методи правовогорегулювання,засоби забезпеченняправомірноїповедінки,питома вагипримусу.

>Межівпливу праваокреслюютьоб'єктивно областьвзаємодіїміж людьми, вякій воно таздатненадаватипрогресивнестимулюючийвплив насуспільне життя.Специфікаідейно-мотиваційного таспеціально-юридичноговпливу праваєпідставою длявизначення його між.

>Правильневіддзеркаленнякордонівідейно-мотиваційноговпливу взаконотворчомупроцесіможеубезпечити сус-пільство відюридичногосвавілля,неправомірноговикористанняюридичнихзасобів привирішеннісоціальних проблем.

>Підводячипроміжніпідсумки,зауважимо, що увітчизнянійправовійнауцівідсутнєєдиневизначенняпоняттяефективностівпливу права. У зв'язку ізцимдисертантрозглядаєкатегорію «>ефективність». Умежах цогодослідженнявстановлено, що:

-Ефективністьєміра «промов»,оціночнакатегорія;

-Ефективність -це не лишевизначає, але й йвизначаєтьсядефініція;існуєзв'язоккатегорії «>ефективність» як ізособливостямиохоплюваногоданимпоняттямявища, то й із характеромвпливає нарівеньефективностісередовища;

-Фактори, котрівизначаютьпараметриефективності, невідносяться до величинпостійним,отже, ісамепоняттяефективностімаємислитися яквідносна величина;

-Обсягкатегорії «>ефективність» невключаєїї «негативного»значення;

-Розумінняефективності нетотожнезначенням слова «>ефект»;

-Термін «>ефективність»необхідновідрізняти від зрозуміти «>оптимальність», «>доцільність», «>корисність», «>економічність».

Таким чином,ефективністьвпливу праваєоціннакатегорія, задопомогоюякоївизначаєтьсярівень йогофункціональності вдинамічномустані.

право державаособистістьправопокора


 

Глава 2.Критеріїефективностівпливу права навзаєминиособистості й держави

>Категорія «>критерій»відмежовується відкатегорій «>показник» й «>умова»,оскількимислиться якознака,своєріднаспрямованістьоцінки. У своючергу,категорія «>показник»позначаєабсолютну чивідносну величинуцієїознаки, заяким можнавизначити його стан, а «>умова»представляє собоюобставина, відякого щосьзалежить, й як обстановка, вякій будь-щовідбувається. Тому вдисертаціїкритеріїефективностівпливу праваподіляються назагальні таспеціальні, аумови - назовнішні йвнутрішні.

>Внутрішніумовиділяться назагальні таспеціальні, будучи чинниками, щомаютьзначення чи длявсьогомеханізму дії права, чи для його окремихстадій.Зовнішніумовиефективностівпливу права навідносиниособистості та державивиступають вролізагальних умів.Вонипредставленірівнемсуспільноїправосвідомості,правової культури,ступенемправовоїобізнаностігромадян,процесамиполітичної,економічної,суспільного життя,рівнемзаконності, правопорядку,успішністю роботидержавних систем таіншимичинникамисередовища,зовнішнімистосовновпливу права.

>Загальнікритеріїлітератураподіляєнаступним чином: а)статичні; б)динамічні; в)загальносистемні.

Задопомогоюспеціальнихкритеріївоцінюєтьсяпрямевплив права наокремі ланкисистемисуспільнихвідносин, а чи неефективністьвпливу права вцілому.

Длякомплексноїоцінки всіхпроявівефективностівпливу правапотрібенціліснийсистемнийаналіз.Вченіпропонують дваметодологічних прийому, щодозволяютьвирішитице заподіяння.

першийприйомпередбачає,по-перше,виявленняефективності окремихструктурнихскладових системногоявища й,по-друге,визначеннясумарноїефективності,тобтоефективностівпливу права навідносиниособистості та держави ізурахуваннямякостівнутрішніхсистемнихзв'язків такогоявища.

Іншийприйомзаснований,по-перше, навиявленніякостістатичнихелементіввпливу права,по-друге, навизначенніякості йогодинамічноїсторони (поддинамічноїстороноюмається наувазі процес діїстатичнихелементів) й, по третє, наз'ясуванняякостівнутрішніхсистемнихзв'язківданогоявища .Якістьєоб'єктивна,істотнавнутрішнявизначеністьявища, щозадає йогоцілісність,функціональнуєдність.Звідси,якщоефективність -церівеньфункціонування, тоякість -цесукупністьістотнихвластивостейявища, щообумовлюють йогопридатність длявикористання запризначенням. Таким чином,ефективністьвпливу права навідносиниособистості та державиобумовленаякістюскладовихїїкомпонентів.

Данакатегорія, як й багатоіншихнауковихкатегорії,маєсуперечливий характер. З самого силуабстрактностіїївизначення,наприклад, якякіснекількість чи серединаміжкрайнощами,використанняцієїкатегорії вконкретно-науковомудослідженніутруднено. Зіншого боці,самеабстрактний йуніверсальний характерданогопоняттядозволяєзастосовувати його до всіхпредметівпізнаннянезалежно від їхньогоприроди йспецифіки.

Зурахуваннямданоїтези вроботіпроаналізовано понад десятивітчизняних тазарубіжнихпідходів дорозуміння таутриманнякатегорії «>міра», напідставі яківстановлено, що:

-Міраєпевнакількість, Якамаєякіснезначення;

-Міра -це ставленняспецифічнихпевнихкількостей яксамостійнихзаходів;

-Єодиницявиміру, межа, межа проявичого-небудь,засібздійсненнячого-небудь;

-Міра -цеміцнастароруськаодиницявимірюванняємностісипучихтіл;

-Головнафункціяміриєінтегруючий чинник,завдякиякому вонформується,зберігається йрозвивається якціле.

>Спираючись нааналізосновнихпідходів таознак, котрірозкриваютькатегорію «>міра»,стосовносправжньогодослідженню авторформулюєїїопераційневизначення:міра -цесуб'єктивнакатегорія, щоміститькордони, у межах якікількіснізміни невикликаютьякісних, й Яка служити масштабом длявимірювання таоцінкиявищнавколишньоїдійсності.

>Цяінтерпретаціязаходівбезпосередньопов'язується ізефективністювпливу права навідносиниособистості й держави. Цепроявляється внаступному:

1.Міра,виражена в нормах, як правило, носитиобов'язковий характер для тихийвідносин, на котрі вонарозрахована.Відносно правацевластивість заходьозначаєнеухильнеїїдотримання тавиконання йпередбачаєобов'язковуреакцію із боцісуспільства, держави,соціальноїгрупи наповедінкулюдини.

2.Міратісновзаємопов'язана із годиною, так якнорми правапов'язуються ізбудь-якоюситуацією, вбудь-якомувипадку носититимчасовий характер.

3.Мірадозволяємоделюватирегульованівідносиниміжособистістю й Державою, при цьому модельвиступає увигляді правовогозасобу.

4. Задопомогоюзаходіввизначаютьсякількісні таякісніпоказникивпливу права навідносиниособистості й держави. Так,останнірегламентуються задопомогою норм,реалізація якіхарактеризуєякістьданихвзаємозв'язків.

5.Міравизначаєступіньправопокоригромадян удержаві, що,безсумнівно,свідчить проефективністьвпливу права навідносиниособистості й держави.


>Висновок

Таким чином,міраефективностівпливу права навідносиниособистості й держави -цесуб'єктивнаоціннакатегорія, щохарактеризує кордонкількісної характеристикикритеріїввзаємовідносинміжособистістю й Державою,реалізаціясуми якідозволяєоцінитиякістьвпливу права надану сферувідносин.

>Будь-яка держава,бажаючи бутиповноправним членомсвітовогоспівтовариства,маєпогоджуватисвоєправоверегулювання довимогміжнароднихстандартів угалузі правлюдини.

>Аналізчинногозаконодавства тарезультатисоціологічнихдослідженьдозволяютьстверджувати, що, Незважаючи надекларований приматприродних прав й свободлюдини,зафіксованих вКонституції РФ, увідносинах особини й державиіснуєдиспропорція.Вонаполягає до того, щопозначені права йсвободи Державою незабезпечуються. Отже,склалася системавпливу права навідносиниособистості та державистраждаєвадами.

Урезультатіузагальненняюридичної практики, авторрезюмує, що длянайбільшефективноговпливуправових норм (й вцілому права)необхідно:

-Підвищитикомпетенціюдержавнихорганів, щовиражається надзаконодавчомузакріпленніповноважень, а й уздатності йможливостівирішувати запитання,пов'язані ізрегламентацією прав й свободлюдини;

-Конкретизувати йдеталізуватинормичинногозаконодавства ізурахуваннямсоціальних,економічних йполітичних потребсуспільства;

-Встановитиінститутвідповідальностіпосадовихосіб,громадян й вцілому держави;

-Визначитипроцедурно-процесуальну формуреалізації,захисту тавідновленняпорушених йпорушених прав й свободгромадян;

-Посилити (заходами держави)дотримання правового режимузаконності (верховенства права йКонституції РФ й т.п.)

Увисновкудисертантомпідведеніпідсумкипроведеногодослідження,сформульованіосновнітеоретичні тапрактичнівисновки, атакожрекомендаціїщодовдосконаленняросійськогозаконодавства,спрямовані напідвищенняефективностівпливу права всучасномусуспільстві.


 

>Література:

1. Аристотель.Нікомаховаетика. Великаетика //Соч.: У 4 т. М., 1984. Т. 4.

2. ГегельГ.В. Ф.Міра // Наукалогіки. М., 1998.

3.Закони XIIТаблиць //Пам'ятникиРимського права:Закони XIIТаблиць.Інституції Гая.ДигестиЮстиніана. М., 1997.

4.Мєшков,Д.М.Правовевплив йправоверегулювання (>дослідження,полеміка,пропозиції) /Д.М.Мєшков // «>Чорнідірки» вросійськомузаконодавстві. - 2007.

5.Мєшков,Д.М.Аналізтеоретичнихпоглядів із запитання пропоняття дії права /Д.М.Мєшков //Юрид. науки. - 2007. - № 4.

6.Мєшков,Д.М.Соціальнийсуб'єкт (>особистість,колективіндивідів) як компонентмеханізму дії права /Д.М.Мєшков //Юридичні науки впрацяхмолодихвчених:зб. наук. ст.;Владім.юрид.ін-т. -Володимир, 2005.

7.МєшковД.М.Правовізасобимеханізму дії права всучаснійюридичнійнауці /Д.М.Мєшков //PANDECTAE:зб. ст.викладачів йаспірантів каф.держ.-правовихдисциплінюрид.фак.ВДПУ. - 2007.

8.Мєшков,Д.М. Проблема дії права вюридичнійтеорії тапрактиці (>історико-правовий аспект) /Д.М.Мєшков //Проблемикримінальноївідповідальності йпокарання:зб. наук.тр. -Рязань, 2007.

9.Мєшков, Д. М.Дозволу йзаборони якосновипроявусвободи йнесвободи вправі / Д. М.Мєшков //Сб.тр.молодихвченихВладім.держ. ун-ту. - 2007. -Вип. 7.

10.Мєшков,Д.М.Межі дії права /Д.М.Мєшков //Владім. адвокат. - 2007. - № 2 (14).

11.Мєшков,Д.М.Історико-теоретичний аспектзмісту дії права /Д.М.Мєшков //Владім. адвокат. -


Схожі реферати:

Навігація