Реферати українською » Государство и право » Державна служба в органах внутрішніх справ Російської Федерації


Реферат Державна служба в органах внутрішніх справ Російської Федерації

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Запровадження

Тема даної випускний кваліфікаційної роботи – «Державна служба органів внутрішніх справ Російської Федерації».

Актуальність питання організації окремого виду державної служби органів внутрішніх справ Російської Федерації визначається значенням даного правового інституту, як особливого інструмента забезпечення громадську безпеку та правопорядку у житті сучасної держави.

Функціонування законодавства міжнародного характеру і зближення держав з різним напрямам свідчать, і світовим співтовариством постають проблеми, вирішення яких можна тільки у тісному єдності. У умовах особливу значимість отримує проблема формування державних службовців професіоналами, здатні вирішувати ці проблеми як на національному рівні, а й у міждержавному.

Державна служба органів внутрішніх справ Російської Федерації є різновидом державної служби Російської Федерації. Цю службу не можна розглядати, як абсолютно самостійну категорію, відірвану від загального розвитку державної служби Російської Федерації. Їй притаманні як загальні характеристики державної служби Російської Федерації, які виходять із завдань та зняття функцій органів внутрішніх справ Російської Федерації. Тому до вивчення державної служби органів внутрішніх справ Російської Федерації необхідно підходити комплексно.

Державна служба Російській Федерації внаслідок проведених реформ з нового своєму нинішньому вигляді лише починає складатися. З позиції наукових досліджень про багато галузей державної служби майже розглянуті. Це цілком належить до державній службі органів внутрішніх справ Російської Федерації. Отже, поза правовим регулюванням залишається величезна армія державних службовців, є такими, власне. Особливе місце у тому числі займають працівники органів внутрішніх справ. Це порушує єдність державної служби Російській Федерації і необхідність регулювання цього виду служби спеціальним законодавством. Від, якою буде створена державної служби у тих органах, залежить рішення складних питань, що з станом злочинності і ми країни, за кордоном.

Проте, очевидно, що боротьбу з злочинністю у сучасних умовах можна ефективно вести лише тоді, тоді як органах внутрішніх справ Російської Федерації працюватимуть висококласні фахівці. Звідси випливає необхідність формування нової корпусу державних службовців відповідно до реальністю нашого часу. Тож потрібно глибока проробка питань, що стосуються проходження державного служби органів внутрішніх справ Російської Федерації, правового статусу державних посад і запровадження державних службовців Російської Федерації.

Нині чинне законодавство службу органів внутрішніх справ в повному обсязі відповідає дедалі зростаючою вимогам, що ставляться до співробітникам органів внутрішніх справ. Однією з причин їхнього цього є відсутність Федерального закону про державній службі органів внутрішніх справ. Прийняття такого законом і інших правових актів зі створення міцної законодавчої бази для державної служби органів внутрішніх справ дозволило б додати системі цілісність. У цьому необхідно прийняти до уваги можливість появи нових умов, де особливу увагу відведено прав і свобод людини і громадянина, і навіть слід зважати на позитивне, нагромаджене останнім часом, і закордонний досвід.

Державна служба Російській Федерації це державно-правової інститут, являє собою складний організм із безліччю взаємозалежних елементів, що безпосередньо визначають долю державності у Росії. Без сильного держави неможлива сучасна цивілізація, висока культура, правової лад і успішна боротьби з злочинністю, моральність, розвиток ринкової економіки та стан міжнародних відносин.

Суспільство безпосередньо зацікавлений у міцному, надійному інституті державної служби, оскільки завдяки йому дозволяються складні проблеми взаємодії держави і. Такий інститут сприяє втіленню всіх прийнятих рішень державному рівні у життя у сфері кожного члена суспільства. Звідси до державних службовців суспільство вправі пред'являти підвищені вимоги, обсяг що має зростати у міру просування їх за службі. Повноваження державні органи має здійснюватися фахівцями, професійно підготовлені й досконалі як не глянь, щоб була певність в кожного члена суспільства на здібності відстоювання її інтересів. Через це актуальність вдосконаленнягосударственно-служебних відносин зростає.

Жоден державний орган, зокрема й МВС Росії, не доможеться виконання завдань, поставлених проти нього державою та громадськістю, якщо його повноваження здійснювати непідготовлені службовці. Проте підготувати професіоналів можна буде лише тоді, коли є науково-обгрунтована концепція такий підготовки, колигосударственно-служебние відносини вивчені в науково-теоретичної площини і є рекомендації практичного характеру для вдосконалення державної служби. Такий висновок ні наближається до стану державної служби органів внутрішніх справ. Тут в наявності дефіцит наукових проробок, багато запитань по правовим статусомгосударственно-служебних відносин, відсутня сучасна законодавчу базу, відбиває зміни, як у федеральному, і на регіональному рівнях у питаннях державної служби. Йдеться сьогодення та майбутнє цієї служби у системі МВС же Росії та здібності вирішувати співробітниками поставлені завдання у сфері державного управління сфері захисту права і свободи людини і громадянина, охорони правопорядку, забезпечення громадську безпеку. Бо, яким цей інститут, багато що залежить від теоретичних і практичних підходів.

Метою роботи є підставою комплексне вивчення правових і соціальних теоретичних основ проходження державного служби органів внутрішніх справ Російської Федерації, що регламентують правової статус співробітника органів внутрішніх справ Російської Федерації, і навіть пошуку шляхів поліпшення й постійного вдосконалювання нормативного регулювання проходження державного служби органів внутрішніх справ Російської Федерації.

Досягнення мети дослідження, у роботі ставляться такі:

1. Осмислення загальних питань теорії права, що стосуються державної служби органів внутрішніх справ Російської Федерації складовими елементам.

2. Визначення й позначення місця державної служби органів внутрішніх справ Російської Федерації у системігосударственно-служебних відносин Російської Федерації.

3. Вивчення питань правового статусу співробітника органів внутрішніх справ Російської Федерації.

4. Аналіз окремих актуальних проблем державної служби органів внутрішніх справ Російської Федерації.

5. Підготовка пропозицій з удосконалення організаційних і правових основ діяльності органів внутрішніх справ Російської Федерації.

Об'єктом дослідження є відносини, які під час проходження державного служби органів внутрішніх справ.

Предметом дослідження є правові норми, регулюючі порядок проходження державного служби органів внутрішніх справ Російської Федерації і які регламентують порядок проходження державного служби органів внутрішніх справ Російської Федерації, і правового статус співробітників органів внутрішніх справ.

Діяльність використовувалися Конституція Російської Федерації [1], Федеральний закон від 27 травня 2003 р. №58-ФЗ «Про систему державної служби Російської Федерації» [7], «Про міліцію» [9], Становище «Про службу органів внутрішніх справ Російської Федерації» [12] та інші нормативні акти.

>Теоретическую основу випускний кваліфікаційної роботи склали наукові праці таких учених, як: П. У. Анісімов [13], У. А.Бикмашев [18], У. Б.Гайдов [23,24], Р. І. Калмиков [31], А. І.Каплунов [32] А. З.Князьков [35], З. Ф. Мілюков [32], З. М.Мухортов [42], А. У. Никіфоров [43], У. М.Опарин [44], П. П.Сергун [50,51], А. У.Сухинин [54] та інші.

>Методологическую базу дипломної роботи становлять формально-логічна, порівняльно-правовий, системний,конкретно-социологический методи.

Виконана робота складається з запровадження, двох глав, кожна з яких розділена втричі параграфа, ув'язнення й бібліографічного списку.


Глава 1. Служба органів внутрішніх справ як різновид державної служби російської федерації

 

1.1 Поняття і сутність державної служби органів внутрішніх справ України та її місце у системі державної служби Російської Федерації

Державна служба в різних історичних етапах розвитку Росії визначалася не однаково. Так, до 1917 року до державній службі ставилася служба, здійснювана чиновниками із управління державними справами. Вона розумілася як «стала посаду з досягнення певних цілей держави, навіщо особи, що займають державницькі посади, наділялися необхідними повноваженнями [16, З. 10]». Особливістю державної служби радянських часів було те, що до неї багато вчених відносили «діяльність у управління, а й у інших державних та громадських організаціях (лікарі, вчителя) [34, З. 9]».

Чинна система державної служби усталилася у початку 90-х сучасності.

Поняття «державної служби» в юридичної літературі трактується по-різному: як соціально-правовий інститут; систему органів держави; вид діяльності.

Як правового інституту державної служби є сукупність норм, регулюючихгосударственно-служебние відносини. Будучи комплексним, він об'єднує у собі норми різних галузей права: державного (конституційного), адміністративного, фінансового, кримінального, трудового. «Причому найбільша питома вага мають норми адміністративного права, які, як відомо, носять організаційний характер – встановлюють правове становище державного службовця, порядок прийому на службу, умови його перебігу й припинення».

Як система органів держави або структурне ланка організації, куди покладено виконання виконавчих і розпорядчих функцій, державної служби є структурне освіту, наділене певним обсягом компетенції і владних повноважень, необхідні реалізації покладених її у завдань [Саме там З. 5].

Як рід діяльності державної служби є «виконання функції із забезпечення повноважень державні органи на професійній основі і є які з інші види суспільно корисною діяльності [51, З. 8]».

Отже, державної служби у різних значеннєвих значеннях: як сукупність норм; якорганизационно-структурное освіту; як рід суспільно корисної діяльності.

Для визначення місця служби органів внутрішніх справ у системі державної служби Російської Федерації важливо подивитися на неї з позиції виконуваних функцій і суспільно корисною діяльності.

Державна служба органів внутрішніх справ Російської Федерації, на думку В.Б.Гайдова [24, З. 11], належить до найбільш врегульованих правом різновидів державної служби. Він посилається у своїй на Закон Російської Федерації «Про міліцію» [9], і навіть на Положення про служби у органах внутрішніх справ [12]. Однак у законі, ні з Положенні не визначено ні поняття державної служби органів внутрішніх справ Російської Федерації, ні її місце у системі державної служби Російської Федерації.

Федеральний закон від 27 травня 2003 р. №58-ФЗ «Про систему державної служби Російської Федерації» [7] встановлює три виду державної служби: державну громадянську, військову і правоохоронну службу.

Відповідно до статтею 7 зазначеного федерального закону, правоохоронна служба – вид федеральної державної служби, що є професійну діяльність громадян посадах правоохоронної служби як у державних органах і в установах, здійснюють функції із забезпечення безпеки, законності та правопорядку, боротьби з злочинністю, захисту права і свободи людини і громадянина. Таким громадянам присвоюються спеціальні звання і класні чини.

З цієї статті варто виокремити такі ознаки правоохоронної служби:

1. Служба здійснюється громадянами посадах правоохоронної служби.

2. Здійснюється громадянами посадах правоохоронної служби як у державних органах, службах і в установах.

3. Ці органи здійснюють функції із забезпечення безпеки, законності та правопорядку, боротьби з злочинністю, захисту права і свободи людини і громадянина.

4. У процесі служби цим громадянам присвоюються спеціальні звання і класні чини.

О.Г.Бабелюк зазначає, що вітчизняна правова наука початку 1950-х років сучасності інтенсивно вивчає питання правоохоронної діяльності. Також у роботі відзначається «неоднозначність розуміння правоохоронної діяльності, що грунтується в різних підходах до розуміння визначення «правоохоронні органи [15, З. 34]».

У літературі звертали увагу те що, термін «державної служби у правоохоронних органах» невдалий у цій формулюванні,т.к. немає дефініції самих «правоохоронних органів». Поняття «правоохоронна служба» також зовсім підходяще.Ю.Н.Старилов запропонував свою версію появи у законі цього терміна: «правоохоронних органів потрібна правоохоронна служба». Далі він визначає висунутий теза: «правоохоронної службою, у сенсі слова, вважатимуться будь-якугосударственно-служебную діяльність органів виконавчої,т.к. все їхнє діяльність спрямовано виконання законів і забезпечення та гарантувати захист права і свободи людини і громадянина. державна діяльність російських громадян службовців традиційно не вважається правоохоронної, не дивлячись те що, що, в Але державна діяльність російських громадян службовців традиційно не вважається правоохоронної, не дивлячись те що, що, у сенсі, всяка державна громадянська служба є правоохоронної [53, З. 19]».

У законодавстві Російської Федерації немає визначень ні правоохоронної діяльності, ні правоохоронних органів. Вивчення діючих нормативних актів показує, що «однозначно правоохоронними визнані такі органи: органи внутрішніх справ Російської Федерації, органи федеральної служби безпеки Російської Федерації, митні органи… Основним виду виділяється боротьби з злочинністю [13, З 17-го]».

>Ю.Н.Старилов висловлює свою думку у тому, що «визначення видів служби вимагають уточнення. Ще ні чіткого уявлення про обсяг правоохоронної роботи і як наслідок – правоохоронної служби. А вказання присвоєння спеціальних звань і класних чинів і заняття саме посади правоохоронної служби єуточняющим і формальним ознакою, що вказує на організаційну особливість цього виду служби, а чи не на сутнісну (функціональну) [53, З. 22]».

Відповідно до принципом поділу влади різниться державної служби в законодавчих, виконавчих і судових органах влади. З принципу федералізму і розмежування предметів ведення між федеральними органами державної влади органами структурі державної влади суб'єктів Федерації, державної служби включає у собі федеральну державної служби та ефективну державну службу суб'єктів Російської Федерації. З огляду на особливості побудовигосударственно-служебних відносин, виділяються громадянська і мілітаризована державної служби. По специфіці професійної діяльності державної служби підрозділяється ми такі види: митну, податкову, військову, службу органів внутрішніх справ України та ін.

Держава історично виникає з необхідності створити у суспільстві порядок, щоб життя людей відбувалася умовах безпеки. Тож федеральної державної служби, поруч із загальними функціями, властиво виконання специфічних функцій, серед яких виділяються захист права і свободи людини, забезпечення особистого та громадського безпеки, охорона громадського порядку та власності, попередження, припинення і розкриття злочинів і адміністративних правопорушень та інших.

Належність органів внутрішніх справ до виконавчої означає, що вони здійснюють своїх повноважень з урахуванням тих принципів, які «закріплені у Конституції Російської Федерації і сягають до організації і діяльності всіх органів Російської держави. Це:

- формування органів внутрішніх справ відповідними органами влади;

- самостійність;

- територіальна організація структури;

- поєднання принципів централізму децентралізації (стосовно міліції громадську безпеку);

- розмежування предметів ведення з іншими правоохоронними органами й іншими державними інститутами;

- здійснення державно-владних повноважень у інтересах охорони та цивільного захисту права і свободи громадян, суспільства, держави й ін. [49, З. 22]».

Служба органів внутрішніх справ Російської Федерації здійснюється

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація