Реферати українською » Государство и право » Співвідношення зрозуміти "констітуційна юстіція" і "констітуційна юрісдікція"


Реферат Співвідношення зрозуміти "констітуційна юстіція" і "констітуційна юрісдікція"

>РЕФЕРАТ

>Співвідношення зрозуміти «>конституційнаюстиція» й «>конституційнаюрисдикція»


>ВСТУП

Успеціальнійюридичнійлітературітерміну «>юрисдикція»надаєтьсядекільказначень.Юрисдикціянайчастішеототожнюється ізсудочинством,правосуддям [1, з. 755], ізповноваженнямивирішуватиспори,розглядати справ йзастосовуватисанкції, зздійсненнямконкретної державноїдіяльності, ізтериторією, на якоїпоширюєтьсяпідвідомчістьпевного органу влади.Данимтерміномтакожпозначають системувідповіднихюрисдикційнихорганів.

якзазначавШергін О.П.,вирішенняправовихконфліктівтрадиційнопов’язується ізсудовоюдіяльністю, ізправосуддям, яку,безумовно,єнайбільшдосконалим способомюрисдикційногозахистуінтересів держави й особини,проте неєдиним.Юрисдикційна діяльність необмежуєтьсялишефункцієюздійсненняправосуддя,оскільки суди - неєдиніоргани, котрівирішуютьправовіспори.Слідвиходити із того, щооднаковий вид державноїдіяльності –юрисдикцію –здійснюютьрізнісуб’єкти. Так,відповідно в Українуюрисдикціясудівпоширюється на усіправовідносини, щовиникають удержаві (год. 2 ст. 124) [1],протезаконодавством Українизакріпленіпевніюрисдикційніповноваження й заіншимисуб’єктами – органами державногоуправління.Прикладомсуб’єктаздійсненняюрисдикції якрізновиду державноїдіяльностіможуть бутиорганиопіки йпіклування, котріберутьбезпосередню доля взахистісімейних прав таінтересів.Відповідно до год. 2 ст. 19Сімейного кодексу Українирішення органуопіки тапіклуванняєобов’язковим довиконання,якщопротягом десятиднів від години йоговинесеннязацікавлена особа незвернулася зазахистомсвоїх прав чиінтересів до суду. Увинятковихвипадках прибезпосереднійзагрозі для життя чиздоров’ядитини органопіки тапіклуваннямає правопостановитирішення пронегайневідібраннядитини відбатьків (год. 2 ст. 170) [4].


Отже,юрисдикцію не можнаототожнювати ані ізправосуддям, ані ізсудовоюдіяльністю вцілому.Правосуддя - формадіяльностісудовоїгілки влади. О.П.Шергінзазначав, щоподібномуототожненнюсприявнеточний переклад ізлатинської слова «>jurisdictio» –юрисдикція, яксудочинство,оскільки влатинськіймові цьомупоняттювідповідає словоjudico. На думкувченого, болеевдалим був перекладІ.С.Перетерського,якийвиводивтермін «>юрисдикція»зісловосполученняjus+dicere, а томуперекладав його яквирішенняконфлікту чизастосуванняналежноювладоювстановлених правил.Такий перекладтерміну «>юрисдикція»залишаєтьсяактуальним йсьогодні.

>Поняття ">юрисдикція"слідвідмежовувати від зрозуміти ">підвідомчість" й ">підпорядкованість".Якщоюрисдикціяє виглядом державноїдіяльності, топідвідомчість - колопитань, котрівіднесені докомпетенціївідповідного органу.Термінпідвідомчістьслідвикористовувати длярозмежуваннякомпетенціїрізнихорганів таслужбовихосіб.Переклад російською мовоюросійськоготерміну "підвідомчий" частопризводить дозмішування зрозумітипідвідомчий тапідпорядкований. Ос-кількиросійськийтермін "підвідомчий"фактичнообіймає дваосновнихпоняття, асаме ">якийзнаходиться учиємусьвіданні" та ">підпорядкованийкомусь,чомусь",доцільнорозмежовувати їхні вукраїнськіймові задопомогоютермінів ">підвідомчий" та ">підпорядкований" йвживативідповідно до їхньогозначення.

Отже, подтерміном ">юрисдикція"слідрозуміти нелишездійсненняправосуддя, але й йіншу діяльністьдержавнихорганів повирішеннюспорів,розглядусправ проправопорушення йзастосуваннюсанкцій.

Управовійлітературінерідковикористовуютьсяпоняття «>загальнаюрисдикція» й «>спеціальнаюрисдикція».Їхзастосуванняприйнятопов’язувати ізпевниминапрямамидіяльності суду, заякимирозрізняють судизагальноїюрисдикції й судиспеціальноїюрисдикції. Так, М. Ф.Чудаковзазначає, щозагальнаюрисдикція йспеціальнаюрисдикція –напрямисудовоїюрисдикції,тобтоконкретноїпредметноїсферидіяльності суду [13, з. 464].Підзагальноююрисдикцієюслідрозуміти сферукримінального йцивільного права,тобторозглядкримінальнихсправ йцивільнихспорів, аадміністративнуюрисдикцію (>розглядадміністративнихсправ йспорів) таконституційнувідносити до сферспеціальноїюрисдикції.

>Трактуванняпоняттяюрисдикції вюридичнійлітературізалежить від предметарозгляду (>кримінально-правова,цивільно-правова,адміністративна,конституційна йіншівидиюрисдикцій). Так,наприклад,змісткримінальноїюрисдикціїприйнятопов’язувати іздіяльністюорганівміліції,прокуратури, суду тощо,пов’язану звстановленням факту скоєннякримінальногозлочину тавжиттямвідповіднихзаходів увипадкувстановлення такого факту.Змістадміністративноїюрисдикціїпов’язують ізрозглядомскарггромадян на діїдержавних йгромадськихорганів, їхньогопосадовихосіб тарозглядомсправ проадміністративніправопорушення йприйняттям із нихрішень. Уюридичнійлітературііснуютьрізнівизначенняконституційноїюрисдикції. Так,наприклад, М.А.Нудельпропонувавзастосовуватитермін ">конституційнаюрисдикція" дляпозначенняконституційного контролю,якийздійснюєтьсясудовими органами [16, із сьомої]; М. В.Вітрукхарактеризуєконституційнуюрисдикцію якскладовучастинуконституційноїюстиції (>конституційногоправосуддя) [3, з. 29]; М. В. Тесленкоконституційнуюрисдикцію в Українірозглядає якздійснення державної владиспеціальноуповноваженимКонституцією України органом -Конституційним Судом України:вирішенняпитань провідповідністьКонституції України (>конституційність) законів йіншихправовихактів,виявлення,констатація йусунення їхніневідповідностіКонституції України [12, з. 47]; О.М. Мироненказазначає, щоконституційнаюрисдикція в Україні -це, упершучергу,компетенціяКонституційного суду, а й у другу - колоповноважень того чиіншого державного органу у сферіправовоїоцінки конкретногоюридичного факту із точкизору йоговідповідностіконституції держави [8, з. 47].

У тихийкраїнах, де судизагальноїюрисдикціїмають правоздійснюватифункціюконституційного контролю (>наприклад, США), судидіють увідповідностізізвичайноюсудовоюпроцедуроюрозглядусправ.Несудовіоргани (>наприклад,конституційні заради) усвоїйдіяльностіможутьзастосовуватиособливу,інодіспрощену процедуру [4, з. 103]. У тихий жкраїнах, дефункціюконституційного контролюздійснюютьспеціальноствореніоргани, як правило,конституційні суди,ціорганинаділеніспеціальноюконституційноююрисдикцією, котрареалізується шляхомздійсненнясамостійногосудочинства –конституційногосудочинства.

Так,відповідно до год. 1 ст. 147Конституції УкраїниКонституційний Суд Україниєєдиним органомконституційноїюрисдикції в Україні. При цьомуслідпідкреслити, що згіднозі ст. 124, 144Конституції Україниусіінші запитання проконституційністьправовихактів, котрі невідносяться в Україну,вирішуються судамизагальноїюрисдикції, котріприймаютьрішення провідповідністьКонституціїактіворганіввиконавчої влади:міністерств,відомств,місцевихдержавнихадміністрацій тощо;органів місцевого самоврядування.Проте судизагальноїюрисдикції неможуть,застосовуючиКонституцію як актпрямої дії,визнаватинеконституційнимизакони чиіншіправовіакти,перевіркаконституційності яківіднесена в Україну. У Україні судизагальноїюрисдикції вчастиніздійснення нимиповноважень повизнанню такими, що невідповідаютьКонституції чи законам України,рішеньорганів місцевого самоврядування,актіворганів державноївиконавчої влади -міністерств,відомств,місцевихдержавнихадміністрацій тощо,такожє органамиконституційноїюстиції. Алірозглядпитань проконституційністьвищезазначенихактів неєосновним вдіяльностісудівзагальноїюрисдикції, навідміну відКонституційного Суду України якєдиного органуконституційноїюрисдикції.Крім того,цей виддіяльності судизагальноїюрисдикціїздійснюють, як правило, впроцесірозглядусправ, предметом якієадміністративні,цивільні,господарськіправовідносини.юрисдикціяпідвідомчість суд

>ЗдійснюванеКонституційним Судом Україниконституційнесудочинствоєсамостійним виглядомсудочинства, якувідрізняється відіншихвидівсудочинстванаступнимиознаками: 1) предметомрозгляду; 2) коломучасників; 3)правовоюприродою йогорішень; 4)особливостямипроваджень поокремимкатегоріямсправ.  

Отже,Конституційний Суд України можнаназивати й органомконституційноїюрисдикції, й органомконституційноїюстиції. як Єдиний органконституційноїюрисдикції в Україні,Конституційний Суд України не входити досистемисудівзагальноїюрисдикції таздійснюєсудовийконституційний контроль в Україні задопомогоюспеціально установленоїзаконодавством Українисудовоїпроцедури –конституційногосудочинства. ПрихарактеристиціКонституційного Суду України як органуконституційноїюстиціїдоцільнорозглядати його як один зсудовихорганів, на котріпокладеноздійсненняконституційногоправосуддявідповідно в Україну таіншихзаконодавчихактів України.

якзазначаєамериканськийвчений Б. Футей,юрисдикція всистеміамериканськогосудочинстваозначаєобсягсправ,розглядати котрімаєповноваження даний суд [38, з. 171].Юрисдикціясудів СШАвиписана вчастині IVТитулу 28Звіду законів США.

Так,відповідно до §§ 1330 - 1333глави 85частини IVТитулу 28Звіду законів СШАрайонніфедеральні судиСполученихШтатіврозглядають попершійінстанції: 1)будь-якийцивільнийпозовнезалежно від йогосуми,який невимагаєучастіприсяжних йякийпред’явленоіноземнійдержаві попозовнійвимозі, щостосується особини, повідношенню доякоїіноземна держава помиляюся наімунітет; 2) усіцивільні кликни, котрівипливають ізКонституції, законів чидоговорівСполученихШтатів; 3) усіцивільніспори, в які предмет спору посумі чи ціностіперевищує 75000доларів, невраховуючипроцентів йсудовихвитрат, й котрівиникаютьміжгромадянамирізнихштатів;громадянами штату йгромадянами чипідданимиіноземних держав;громадянамирізнихштатів, коли вякостідодатковихсторінвиступаютьгромадяни чипідданііноземних держав;іноземною Державою, котравиступає вякостіпозивача, йгромадянами штату чирізнихштатів; 4)деякіадміралтейські таморські справ, котрівиключаютьюрисдикціюсудівштатів; 5)деякіінші справфедеральноїпідсудності. якзазначає У.Бернхем,подань,пов’язаних ізфедеральним закономнабагато менше, ніжподань,пов’язаних з законамиштатів, але йякщотакіподання ужевиникають,цедоситьважливо [18, р. 183]. 

>РосійськийвченийВ.І.Лафітський наводитистатистичніданіщодокількостісправ, котріщорічнорозглядаютьрайонніфедеральні суди: 250 тис.цивільних й 40 тис.кримінальнихсправ [7, з. 164].

>Федеральніапеляційні судипершочерговоююрисдикцією ненаділені.Їхюрисдикціявиписана вглаві 83Титулу 28Звіду законів США [17, з. 209 - 211].Основна їхньогофункція -розглядапеляцій нарішеннярайонних йдеякихіншихфедеральнихсудів (завинятком тихийвипадків, колиможливийпрямийперегляд справВерховним судом), атакожскарг нарішеннядеякихнесудовихорганів,наприклад,Національногоуправління ізтрудовихвідносин,Федеральноїторговельноїкомісії, Департаменту ізпитаньздоров’я талюдськихресурсів йінших. 

>Особливуюрисдикцію, котравиписана в § 1295глави 83частини IVТитулу 28,маєФедеральнийапеляційний суд [17, з. 211].Його заподіяннярозглядатиапеляції нарішеннябудь-якого із 94районнихсудів, районного судуСполученихШтатів длязониПанамського каналу, районного судуГуаму,районнихсудівВірджинських таПівнічно-Маріанськихостровівщодопатентів,торгових марок, атакожапеляції наостаточнірішенняПретензійного судуСполученихШтатів, Суду ізпитаньміжнародноїторгівлі йдеякихіншихустанов.

>Кожен ізфедеральнихапеляційнихсудівдієсамостійно. Томурішення,прийняті в одномуокрузі,можуть невраховуватись віншому. Результатомможе статірізнетлумачення одного і саме його федерального закону врізнихсудових округах,наприклад, у Нью-Йорку (штатналежить до ІншогоСудовогоОкругу) й вКаліфорнії (>Дев’ятийСудовийОкруг).Ця ">розбіжність в округах" (">split in thecircuits") - одна ізпідставпереглядуВерховним судомСполученихШтатіврішеньокружнихапеляційнихсудів [18, р. 184].

>Верховний СудСполученихШтатівмаєподвійнепризначення.Відповідно доРозділу 2 з статтею ІІІКонституції США як судпершоїінстанціїВерховний судрозглядаєспориміждвома чи понад штатами.Розгляд такихспорів -виключнаюрисдикція Верховного судуСполученихШтатів. як судпершоїінстанціїВерховний судрозглядаєтакож справ, в якістороноює посол чиіншийдипломатичнийпредставникіноземної держави й справ, в якіоднією зсторінє штат.Протерозглядцихсправ неєвиключноююрисдикцією Верховного судуСполученихШтатів.Виконуючиапеляційнуюрисдикцію,вінрозглядає справ, котрінадходять ізапеляційнихсудівСполученихШтатів, атакожсудівштатівстосовнопитань федеральногозаконодавства.Відповідно до § 1254глави 81частини IVТитулу 28Звіду законів США в порядкуапеляції до Верховного суду ізфедеральнихапеляційнихсудівнадходять справ: 1) увигляді наказу привитребування справ,якийвидається уцивільній чикримінальнійсправі напідставіпетиціїбудь-якоїсторони,поданої до чи послевинесеннярішення чипостанови; 2) посертифікатуапеляційного суду,якийзасвідчує ті запитання права,стосовноякого вцивільній чикримінальнійсправібажаноодержативказівку. Напідставі такогосертифікатуВерховний судможедатиобов’язкові для судувказівки чивимагатиповнийсудовий протокол длявирішення повсьомузмісту спору.

До 25вересня 1988 року до Верховного суду вобов’язковому порядкунадходилиапеляції нарішенняфедеральнихсудівпершоїінстанції провизнаннянеконституційностіфедеральних законів йапеляції нарішенняфедеральнихапеляційнихсудів пронеконституційність законівштатів. якзазначаєВ.І.Лафітський, послезміниюрисдикції Судукількістьпрямихапеляцій, котріпідлягалиобов’язковомурозглядуВерховним судом,значнозменшилась [7, з. 162].ТеперВерховний суд самвизначає, котрі звказанихсправ через наказ провитребування справ чисертифікатапеляційного судуприймати дорозгляду. Уподібнийспосібобмежено й правоапеляцій нарішеннявищихсудівштатів.Відповідно до § 1257глави 81частини IVТитулу 28Звіду законів СШАВерховний судпереглядаєрішеннявищихсудівштатівлише в порядкувитребування справ в тихийвипадках, коли переносити подсумнівдійсність договору чи законуСполученихШтатів чи законубудь-якого штату напідставі йогоневідповідностіКонституції, договорами чи законамСполученихШтатів, атакожзаснованих на федеральномуправіпитань статусу, прав,привілеїв чиімунітету.

>Визначаючиконституційнуюрисдикцію США, мипідтримуємо М.А.Нікіфорову, Якахарактеризуєїї, якздійснювану судамизагального праваперевірку законів йіншихнормативнихактів із точкизору їхнівідповідностіконституції [10, з. 90].Цяперевіркамає вСполучених Штатах Америки своїособливості.По-перше,функціїконституційного контролю належатисудовійвладі вцілому. Правомтлумаченняконституційних норм йвизнанням окремихположеньзаконодавства такими, щосуперечатьКонституції США йконституціямштатів,наділені нелишеверховні суди, але й йрайонні судифедерації йштатів. Аліостаннє слово приздійсненніконституційного контролюзалишається заВерховним судом США тавищими судамиштатів,рішень якімаютьдотримуватисянижчі суди.

>По-друге, судиСполученихШтатів неможутьвиділятирозгляд запитання проконституційністьпевного акту наокремепровадженнябезвідносно доконкретноїсудової справ.Іншими словами запитаннявідповідностізаконодавстваКонституції судимають праворозглядатилише до тоговипадку,якщоці запитаннявиникли входірозглядузвичайноїсудової справ.Протеє йвиняткищодозастосування такихконституційнихобмежень. Так,наприклад,Конституціїштатів Массачусетс йМічиганвстановлюють, що їхнього судимають праводаватиконсультативнівисновки,якщоклопотання проценадходить віддержавнихпосадовихосіб [18, р. 316].

>По-третє,конституційний контроль,якийздійснюють судиСполученихШтатіввключає: контролю наддіяльністюорганівзаконодавчої тавиконавчої влади, контролю надвідправленнямправосуддя й контролю наддотриманнямконституційних прав й свобод.Судовийконституційний контролю наддіяльністюадміністративнихорганівздійснюється СШАзвичайними судами, а чи неспеціальнимиадміністративними, як вдеякихінших державах*.Характерноюособливістюадміністративноїюстиції СШАє ті, що вонадіє настикувиконавчої йсудової улад [19, з. 146]. як правило, судизагальноїюрисдикціїприймають дорозглядусправу, поякійнеобхідновирішитиадміністративно-правовийспір, тоді, коливичерпані усізаконніадміністративнізасобизахисту, що наданіігромадянину.Органиадміністративноїюстиціїмають праворозглядатилише запитання факту. Зпитаньправильностітлумачення йзастосування норм правапервиннаюрисдикціяналежить судам.

Унауковихджерелах,присвячениххарактеристицісудовоїсистеми США,нерідковикористовуєтьсявираз ">конституційні суди" (>наприклад, у роботів І.Алєбастров, Ф. Д.Уілсона [12, з. 398], М.Чудакова [14, з. 98]). Однак йогозначення неспівпадає іззначеннямконституційнихсудів у державах, котрівикористалиєвропейську чиавстрійську модельорганізації судновогоконституційного контролю. Таких державах подконституційним судомрозуміютьсудовий органконституційноїюрисдикції,основноюфункцієюякогоєоцінкапевного колаправовихактівщодо їхнівідповідностіконституції,тобтоздійснення судновогоконституційного контролю.Іншими словами, в державах ізєвропейськоюмоделлюорганізації судновогоконституційного контролюконституційний суд -цеспеціалізованийсудовий орган,який не входити досистемисудівзагальноїюрисдикції. Уамериканськійправовійдоктринірайонні (>окружні) суди,апеляційні суди таВерховний суд федеральногорівняприйнятоназиватиконституційними судами,оскільки смердоті булистворені напідставі ст. ІІІКонституціїСполученихШтатів Америки. У такому жзначеннівживаєтьсятермін ">конституційний суд" в словникуамериканського автора.Судді такихсудівмаютьконституційний захист: смердоті неможуть бутизвільнені (смердотізаймають свої посади,покидемонструють ">бездоганнуповедінку") й їхньогозаробітна плата неможе бутизменшена,поки смердотізаймають свої посади.Суди жспеціальноїюрисдикціїприйнятоназиватизаконодавчими,оскільки смердотістворені не так напідставіпрямоївказівкиКонституції, а силунаданого неюКонгресу правастворювати суди (ст. І, р. 8КонституціїСполученихШтатів Америки). Такихсудів США було бстворенодосить багато. До них,зокрема, належатиВійськовийапеляційний суд,Податкові суди,Претензійні суди,Суди усправах пробанкрутство тощо.Члени такихсудівпризначаються напевнийтермін,можуть бутизвільнені йїмможе бутизменшеназаробітна плата. У СШАіснуютьтакожспеціалізовані суди ізконституційним статусом,наприклад, Суд усправахзовнішньоїторгівлі.

>Цілкомдоречнимєзауваженняамериканськихвчених Ф.Ога й П. Рея про ті, що й «>конституційні», й «>законодавчі» судиєконституційними із точкизорунаданняїмвладнихповноважень,передбаченихКонституцією, йводночас смердотієзаконодавчими,оскількикожен зцихсудівстворюєтьсяКонгресом.Різницялише до того, що врегулюванніпитань,пов’язаних зпризначеннямсуддів «>конституційних»судів,виплатоювинагороди за їхнього службу, рядкамиперебування насуддівських посадахКонгресобмеженийположеннями ст. ІІІКонституції США.   


>ВИСНОВКИ

>Встановлено, щопоняттям ">юстиція"охоплюєтьсясукупністьсудовихустанов таїхня діяльність,пов’язана зздійсненнямправосуддя, атерміном ">юрисдикція" - нелишездійсненняправосуддя, але й йінша діяльністьдержавнихорганів повирішеннюспорів,розглядусправ проправопорушення йзастосуваннюсанкцій.

Усистеміамериканськогосудочинстватермін «>юрисдикція»означаєобсягсправ,розгляд яківіднесено докомпетенції конкретного суду. У США судизагальноїюрисдикціїздійснюютьфункціюконституційного контролю увідповідностізізвичайноюсудовоюпроцедуроюрозглядусправ.Особливостіздійснюваного судами США судновогоконституційного контролюполягають унаступному:

-функціїконституційного контролю належатисудовійвладі вцілому;

- судиСполученихШтатів неможутьвиділятирозгляд запитання проконституційністьпевного акту наокремепровадженнябезвідносно доконкретноїсудової справ;

-судовийконституційний контролю наддіяльністюадміністративнихорганівздійснюється СШАзвичайними судами, а чи неспеціальнимиадміністративними, як вдеякихєвропейських державах.

У тихий жкраїнах, дефункціюконституційного контролюздійснюютьспеціальноствореніоргани, як правило,конституційні суди,ціорганинаділеніспеціальноюконституційноююрисдикцією, котрареалізується шляхомздійсненнясамостійногосудочинства –конституційногосудочинства.


>ЛІТЕРАТУРА

1. БойченкоГ.Г. Конституція Сполучених Штатів Америки.Толкование й застосування їх за доби імперіалізму. - М.: ІМО, 1959. - 242 з.

2.Венгеров Г.Б. Про прецеденті тлумачення правової норми // Вчені запискиВНИИСЗ. – 1966. –Вип. 6. – З. 3 – 19.

3.Венгеров Г.Б. Теорія держави й права: Підручник для юридичних вузів. - М.: Новий Юрист, 1998. - 624 з.

4.Власихин В.А. Американський конституціоналізм // США: економіка, політика, культура. – 1999. - № 10. – З. 74 – 92.

5.Власихин В.А. Права американців: оцінки й реальність // США: економіка, політика, ідеологія. – 1991. - № 4. – З. 18 – 28, 69.

6.Власихин У.Крузени проти Департаменту охорони здоров'я штату Міссурі.Контрацептиви, аборт і смерть вкоматозе – для розв'язання Верховним судом США // Російська юстиція. – 2000. - № 10. – З. 50 – 52.

7.Власихин У. Феномен Верховним судом США. Американський ареопаг у першому будинку Першої вулиці // Російська юстиція. - 2000. - № 11. - З. 55 – 57.

8.Витрук Н.В. Конституційне правосуддя. Судове конституційне право та інформаційний процес:Уч. посібник для вузів. – М.: Закон право,ЮНИТИ, 1998. – 383 з.

9.Воеводин Л.Д.,ЗлатопольскийД.Л. Державне право зарубіжних соціалістичних країн. – М.: Видавництво МДУ, 1984. – 368 з.

10.Вопленко М.М. Офіційне тлумачення норм права. – М.: Юридична література, 1976. – 118 з.

11.Георгіца О.З.Конституційне правозарубіжнихкраїн:підручник. - Тернополі: «Астон», 2003. – 432 з.

12.Георгіца О.З.Конституційно-правовіінститутизарубіжнихкраїн. –Чернівці: рута, 1994. – 138 з.

13.Гергелійник В.О.Правовіпроблемистановлення тафункціонуванняконституційноїюстиції України:Автореф.дис. …канд. юр. наук: 12.00.02 / Київськийнаціональнийуніверситетімені ТарасаШевченка. - До., 2000. - 18 з.

14.Франковски З.,Лентовска Еге. Верховного суду США про цивільних своїх правах і свободи. – Польща:БЕГА, 1998. – 254 з.

15.Городецький О.В.Попередній йнаступний контрольКонституційного Суду України //ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуімені ТарасаШевченка.Юридичні науки. – 2003. –Вип. 51. – З. 115 – 118.

16.Гуценко К.Ф. Судова система навіть її класова сутність. - М.:Госюриздат, 1961. - 152 з.

17. Давид Р.,Жоффре-Спинози До. Основні правові системи сучасності. - М.: Міжнародні відносини, 1998. - 400 з.

18.Дворкін Р.Серйознийпогляд на права: Пер. із анг. - До.: Основи, 2001. - 519 з.* Так,наприклад, уФранції,Німеччині таІталіїпоряд зсистемоюзагальнихсудівспівіснує системаадміністративнихсудів, якої частоназивають ">адміністративноююстицією". Системаадміністративнихсудів уцих державахвключає триінстанції:регіональніадміністративні суди -апеляційніадміністративні суди -Державна рада (уФранції таІталії) таадміністративні суди -вищіадміністративні суди земель (>апеляційнаінстанція) -Федеральнийадміністративний суд (>касаційнаінстанція) уНімеччині.


Схожі реферати:

Навігація