Реферати українською » Государство и право » Порівняльна характеристика основних сучасних та класичних теорій походження держави і права


Реферат Порівняльна характеристика основних сучасних та класичних теорій походження держави і права

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1. Причини появи держави

1.1 Передумови виникнення держави

1.2 Причини появи держави

2. Основні теорії походження держави

2.1 Класичні теорії походження держави

2.2 Сучасні теорії походження держави

3. Особливості виникнення права

3.1 Поняття права

3.2 Джерела виникнення права

Укладання

Список літератури

 


Запровадження

 

Розглядаючи процес походження держави й права, як основних елементів розвитку суспільства, треба сказати, що питання має актуальність незалежно від періоду часу, ще дослідження даної проблематики викликає як академічний а й політико-правової інтерес.

Дослідження питання походження держави й права дозволяє глибше зрозуміти основи соціальної природи держави й права, а як і дає можливість проаналізувати причини, умови й освоєно основні чинники походження держави, а як і сутність природи права, її основних ознак і вибір джерел права.

Нині ми всі частіше повертаємося до початків тієї чи іншої питання, отже й відповіді ці запитання ми бачимо у минулому.

У цілому нині процес пізнання всіх елементів державного будівництва починається з пізнання теорій походження держави, й пошуку відповіді питання чи завжди держави існувало, як соціальна інституція або його поява стало результатом жодних історичних змін.

Метою згаданої курсової роботи є підставою дослідження питання походження держави й права з погляду класичних і сучасних теорій.

Досягнення поставленої мети вирішити ряд завдань, які у своє чергу виражені в розділах даної курсової роботи. Отже, основне завдання рішення, викладених у рамках роботи, є:

1. Основні причини виникнення держави.

2.Рассмотрения основних класичних і сучасних теорій походження держави.

3. Особливості виникнення права.

У результаті розгляду питань автор дійшов висновку, що принципами утворення Держави є конкретний історичний період, загальним, що об'єднує все теорії, те, що у тій чи іншій мірою є результатом людської роботи і отже покликане вирішувати проблему саме людини. У цьому, сама людина своєю чергою неспроможна існувати поза державою, оскільки саме він яких і визначає основні норми та принципи взаємодії між учасниками громадських відносин.


1. Причини появи держави

1.1 Передумови виникнення держави

Перш чому ми почнемо розглядати основні причини виникнення держави необхідно визначити, що у сучасному розумінні є сама держава. Отже, держава їсти, ні що інше, як, група людей, об'єдналася у єдиний громадський союз реалізації постійного спілкування, ведення спільного господарювання, лише з метою особистого добробуту, але й забезпечення гідного існування своїх приймачів. У межах що така союзу виробляється, його учасники виробляю всередині себе особливий громадський орган, керівний її життям впотребних відносинах і становить з себе одне самостійного незалежне ціле.

Для існування кожної держави необхідна добровільна, міцна солідарність більшості дорослих членів такого об'єднання. Отже, держава було може бути до того часу, поки окремі особи, під тиском життєвих потреб, не навчилися досить єднання друг з одним заради спільних інтересах, поки сімейна солідарність залишалася загалом дуже слабкій економіці та неміцній, а родової і взагалі було чи вона виявлялася лише деінде, тимчасово в слабкої ступеня.

Вперше виникнення держави з'явилася можливість у разі:

1. у процесі істотного розростання стадної сім'ї та розвитку сімейної солідарності до великим та міцності.

2. коли спільність інтересів встановилася між членами вмоногамических,полигинических,полиандрических і малолюдних стадних сім'ях й понад те стала значна родова солідарність.

Отже, у межах першого випадку держава має, виникнуть у однієї багатолюдній стадної сім'ї, тоді як у другий випадок як союз кількох сімей. Але, зрештою, усі вони виникають і результат природний приріст чисельності населення.

Взагалі розвитку та становлення держави як громадського інституту необхідна, щоб група людей, здатна до об'єднання, справді об'єдналася за одну ціле і виробила всередині себе особливий громадський орган, керівний її життям.

Відповідно до вищезазначеного, час торкнутися розгляду основних про причини і чинників виникнення держави.

 

1.2 Причини появи держави

Говорячи про причини виникнення держави слід зазначити, що цей процес закономірним, і з'явився наслідком природного розвитку суспільства на умовах досягнення певної міри зрілості. Держава виділили з акціонерного товариства у процесі розпаду устоїв первіснообщинного ладу під впливом цілого ряду про причини і чинників. До що така чинникам можна віднести такі:

- всебічно що розвивається процес громадського поділу праці. У межах цього процесу відбувалося виділення управління у цілях підвищення його ефективності у спеціальну галузь суспільної діяльності. Так, з розвитком продуктивних сил, а як і розширення господарських та інших зв'язків, укрупнення людських спільностей в суспільстві знадобилися посиленні управлінських функцій і зосередженні їх в певних осіб органів.

- виникнення та розвитку приватної власності у процесі становлення громадського виробництва, а так класів та експлуатацій. У кінцевому підсумку, держава з'явилося як наслідок класової окремості та невжиття міжкласових взаємовідносин, як політична організація економічно панівного класу тут і знаряддя придушення їм інших класів та верств. Такі позиція походження держави була найближча марксисткою ідеології. Зокрема Ленін був у своїх працях неодноразово стверджував, держава це «машина для гноблення одного класу іншим, машина, щоб тримати в покорі одного класу інші підлеглікласси[1]»

У цьому немарксистські наукові напрями у цілому не заперечують важливого впливу економічних пріоритетів ісоциально-классових відносин формування державності, та заодно де вони вивищують роль приватної власності і класів. У історії відомі випадки, коли освіту держави історично передувало сприяло класовому розшарування суспільства. У результаті у суспільному розвиткові принаймні стирання класових протилежностей та демократизації суспільства держава дедалі більше надкласової, загальнонаціональної організацією.

У межах політичної теорії поруч із класовими причинами, виділяють й інших причинних чинників сприяють виникненню держави. Отже, до подібного роду чинникам ставляться: демографічні, антропологічні, психологічні, раціональні й емоційні, а як і завоювання території. Розглянемо кожен чинник у окремішності.

- Демографічна чинник. У межах даного чинника промову на першу чергу про відтворенні самої людини. У межах відтворення насамперед говоритися про зростання чисельності та густоти населення, переходу від кочового до осілому способу життя, заборона кровозмішення та упорядкуванням шлюбних відносин. Усе це підвищувало потреба суспільства на регулюванні взаємозв'язків для людей, котрі живуть на певній території.

-Антропологический чинник. Основоположники і послідовники даної концепції вважають, що джерелом державної форми організації є саме громадська природа людини. Ще античне час у своїх працях Аристотель писав, що людина, будучи істотою найвищою мірою колективним, самостійно може реалізуватися у себе лише певних форм спілкування. Державу ж, подібно сім'ї та селищу, є природна, органічно притаманна людству на певної стадії розвитку вища форма гуртожитки.

- Психологічний, раціональний і "емоційний чинник. У разі держава сприймається як результат людського мислення та розуму,созревающий під впливом потреб і емоцій людини. Такі думка характерна, зокрема, для договірних (контрактних) теорій держави. На думкуТ.Гоббса, найсильнішим мотивом, що спонукає людей до висновку громадського договору створення держави, є страх перед агресією із боку іншим людям, побоювання про життя, волю і майно. Д.Локк ставить першому плані людський розум, віру у те, держава здатне краще забезпечити природні прав людини, ніж традиційні,догосударственной форми гуртожитки.

Очевидним є також те, що реальний держава виникла результаті довготривалого природно-історичного розбудови держави, а чи не внаслідок підписання громадського договору.

Для певного проміжку часу концепція держави мала прогресивне значення, поставивши першому плані проблеми взаємовідносин особистості, й держави.

- Заключним чинником є – завоювання одних народів іншими. На одній із важливих причин даного чинника виникнення держави, надавали прибічники теорії насильства - Л.Гумплович,Ф.Оппенгеймер та інших. Відповідно до їхнього концепції держава виникла результаті зовнішніх завоювань і політичного насильства, що у своє чергу посилювало соціальну нерівність, призводить до утворення класів та експлуатації.

Також у низці літературних джерел можна зустріти і такі фактори, як географічні, етнічні та інших.

З усього вищевикладеного можна узагальнити все чинники та ознаки виникнення держави у одну єдину структурну схему (мал.1.)

>Рис. 1. Причини появи держави

З усього вищевикладеного можна буде усвідомити, держава стало результатом сукупного поєднання різноманітні причини і внутрішніх чинників. У цілому нині держава виникає, розвивається і видозмінюється під впливом як зовнішніх, і внутрішніх причин, які можуть існувати окремо друг від друга. Держава виникає, є і розвивається результат ускладнення економічної та соціальній життя, форма задоволення потреб у упорядкування, регулюванні і потребу керувати громадськими справами.


2. Основні теорії походження держави

Протягом багато часу, як минулого, і у теперішньому різні вчені, історики і політологи шукали пояснення причин виникнення держави, як найважливішого інституту людського суспільства. Сьогодні є велика число теорій походження держави, і з них має місце існувати. У межах даної роботи ми розглянемо найпоширеніші класичні i сучасні теорії походження держави.

 

2.1 Класичні теорії походження держави

>Теологическая теорія чи або її ще називають божественна, полягає в теорії походження держави, як найбільш ранньої теорії, посталої з першихрелигиозно-мифологических поглядів на походження світу.

Теорія виходить з думці, що позаяк світ створив Бог, те й держава має у основі божественну сутність. Найбільш знаним представником цього вчення єучений-богослов Хома Аквінський (1225-1274).

Не дивлячись те що, що теологічна теорія зародилася у стані глибокої давнини, найбільше розвиток вона отримало епоху середньовіччя (при феодалізмі). У цьому треба сказати, що це теорія має місце існування й в суспільстві, прикладом може бути офіційна доктрина Ватикану.

У основі теологічною теорії лежить принцип не розмежування процесів виникнення суспільства, держави й права. Суспільство, держава й право є витвором і практичним втіленням волі Бога землі. У цілому нині вся теорія побудовано принципі, що це, що є землі, є воля божа. У цьому державу й суспільство вічні, як і саме божественне явище. На думку послідовників теологічною теорії намісників бога землі, є монарх, і він єдиний правителем держави здатним втілити волю Бога землі. Як наслідок народ повинен беззаперечно коритися велінь державної волі, як продовження волі божественної.

З погляду наукового підходу теологічна теорія досить уразлива. У результаті історичних перетворень, і нових теорій походження держави й права було висунуто теорії у тому, держава виникло за засобом Божественного волевиявлення, а, по бажанню самої людини. Навіть пророк Мухаммед, діяла, як він стверджував, волею Аллаха, сам організував військо захопив Мекку. Але водночас особливість теологічною теорії походження держави у тому і полягає, що її прибічникиаппелируют немає знань, немає доказам, а повірити. Вони стверджують, що однаково неспроможні збагнути всієї глибини божественного задуму, і тому вони мають просто вірити, що це Землі створено Богом - зокрема і держави.

Наступною теорією походження держави є патріархальна теорія держави.

Засновником даної теорії є Аристотель. Найбільш знаменитими прибічниками даної теорії є англієцьФилмер (XVII в.) і російський дослідник Михайлівський (ХІХ ст.).

Основами даної теорії є також те, що джерелами походження держави є сім'я, і передумовами її формування стає розростання цієї родини.

У цьому Аристотель вважав, держава як продуктом природного розвитку, а й вищої формою людського спілкування. Воно включає у собі й інші форми спілкування: сім'ю, селища тощо. У цьому останнє (поселення) сягає своєї кінцевої мети що виражається полягає у задоволенні такої потреби, як «благої життя». З іншого боку, у ньому є і елементи політичної природи людини. Державна влада, на думку даної теорії, їсти, ні що інше, як продовження батьковій влади. Влада государя, монарха - це патріархальна влада глави сім'ї.Патриархальная теорія служила у середні віки обгрунтуванням абсолютної ("батьківської") влади монарха.

>Договорная теорія чи теорія договірного походження держави й права. Ця теорія виникла Стародавню Грецію, її засновниками вважаються софісти, Епікур,Гиппий - V-IV ст. е..

Послідовники договірної теорії дотримувалися принципу, держава виникла результаті договірного об'єднання з метою забезпечення справедливості. УЭпикура "вперше зустрічається уявлення у тому, держава спочиває на взаємній договорі людей...". Але тоді як поглядах філософів Стародавню Грецію ми бачимо лише зачатки даної теорії, то працях блискучої плеяди мислителів XVII-XVIII ст. Р. Греція, Б. Спінози (Голландія), А. Радищева (Росія), Т. Гоббса,Дж-Локка (Англія), Ж.-Ж. Руссо (Франція) та інших. вона отримала цілковитий свійразвитие[2].

Прибічники названої теорії виходили речей, що державі передує природне стан, що вони характеризували по-різному. Для Руссо, наприклад, в природному стані мають природженими правами і свободами, для Гоббса цей стан "війни всіх проти всіх". Потім заради миру й епідемічного добробуту полягає суспільний договір між кожним членом нашого суспільства та створюваним державою. За цим договором люди передають частину власних прав державної влади беруть зобов'язання підпорядковуватися їй, а держава зобов'язується охороняти невідчужувані прав людини, т. е. право власності, свободу, безпеку. Угоду людей, на думку Руссо,- основа законної влади. У результатідоговаривающийся підпорядковується загальної волі (державі), але водночас стає однією з учасників цієї волі. Суверенітет належить народу загалом, а правителі - це уповноважені народу, зобов'язані звітувати проти нього і змінювані з волі.

Теорія договірного походження держави і не відповідає стосовно питань, де, що й як відбувся суспільна угода, хто був її учасником чи свідком. Ні, схоже, і історичних доказів, які дали б ними відповідь. Одне слово, дана теорія страждаєантиисторизмом, але ці не позбавляє її наукової цінності. Вона вперше показала, держава виникає (нехай і з об'єктивних причин) як наслідок свідомої і цілеспрямованої діяльності людей. Це, фактично перший створений людьми суспільно-політичний інститут,оказивавший і який надає дуже впливає життя індивідів, груп, класів, всього

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація