Реферати українською » Государство и право » Принципи міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення


Реферат Принципи міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення

>РЕФЕРАТ

>Принципиміжнародно-правовогорегулюваннятрудовоїміграції населення

>міжнароднийрегулюваннятрудоваміграція


>Взаємнийвпливміжнародно-правовогорегулюваннятрудовоїміграції населення тасуспільнихвідносин, котріскладаються взв’язку ізміжнародноютрудовоюміграцією населення,базується за принципамиміжнародного права [6].Принципи –цеосновоположні ідеї,керівні засади, котрівизначаютьзміст танапрями правовогорегулювання [5]. яквідзначаєГ.М.Вельямiнов,принципиміжнародного права –цеокремо особливоважливінормиміжнародного права [1].Функціонуваннябудь-якоїгалузі,інституту в реальномужиттіґрунтується назагальнообов’язкових для всіхсуб’єктівположеннях, котрівласне йвизначаютьзміст правовогорегулюванняпевнихвідносин йвиступаютьмірою їхньогоповедінки. Посуті,принципивідіграють рольперехідногоелемента відсуспільнихвідносин досистеми правовогорегулюванняцихвідносин.Залежно відфункціональногопризначення таоб’єктазастосуванняпринципи праваподіляють надвігрупи:соціально-правові (чизагальні) таспеціально-правові (>галузеві), котріпритаманнівиключно дляданихправовідносин.

>Загальніпринципиміжнародного прававідображаютьосновнийзмістсучасногоміжнародного права [6], системуцінностей, Якапритаманнаміжнароднійсистемі вцілому –суверенноїрівності,невтручання увнутрішні справ,мирневирішенняспорів тощо.Спеціально-правовіпринципи –цепринципи,притаманні конкретномуінституту права.Принципи такогорегулювання належати докатегоріїміжгалузевих,адже смердотієхарактернимивідразу длядекількохгалузей (>підгалузей,інститутів):міжнародного трудового права,міжнародногоміграційного права таін.

>Аналізуючи системупринципів такогорегулювання,доцільнорозпочати із дії (>впливу)загальнихпринципівміжнародного права наміжнародно-правоверегулюваннятрудовоїміграції населення.

Доктринаміжнародного права й немаєєдиноговизначенняпринципівміжнародного права.Єдине ізчимпогоджуються усінауковці,є ті, щопринципивиступаютькритерієм „>законності“ всіхінших норм, котрінапрацьовуються державами у сферіміжнародноїтрудовоїміграції, атакожповедінки держав, уцій сфері.Загальніпринципиміжнародного праваздійснюютьімперативнерегулюваннявідносинсуб’єктівміжнародно-правовогорегулюваннятрудовоїміграції населення [7].Ціпринципи якімперативнінормиповинні бутивраховані державами пристворенні норм такогорегулювання й йогореформування ізурахуваннямспеціальних (>специфічних)обставин. Короткозупинимося наосновних принципахміжнародного права йїхнійролі вміжнародно-правовомурегулюваннітрудовоїміграції [1].

Принципнезастосуваннясили чипогрози силою [12]включаєзобов’язання державутримуватися в їхньогоміжнароднихвідносинах відпогрози силою чиїїзастосування якпротитериторіальної недоторканності чиполітичноїнезалежностібудь-якої держави, то йіншим чином,якийнесумісний ізцілями ООН (ст. 2Статуту ООН [20]).Цей принциппоширюється на усі держави світу, а чи не лише надержави-члени ООН, що було бпідтвердженоположеннямиДекларації пропосиленняефективності принципувідмови відпогрозисили чиїїзастосування вміжнароднихвідносинах 1987 р. [10].Зазначений принципслідрозглядати широко,аджевінстосується не лишезаборониокупації територїоднієї державиіншою,організації,наданнядопомоги чиучасті в актахгромадянськоївійни читерористичних актах віншійдержаві,наданнясвоєї територїіншійдержаві дляздійсненняактівагресії, але й іпогрозекономічнимисанкціями уразінеприйнятностізовнішньополітичного (>зовнішньоекономічного,міграційного тощо) курсуіншої держави [11]. На цьомупринципібазуєтьсянаціональний режим,якийєосновоположним державамщодо їхньогоставлення доіноземців.Адже дії, котріпризводять доекономічноїнестабільності,такі жнебезпечні для безпекиміжнародної спільноти, як й дії, щоспричиняютьполітичнунестабільність.Цей принципвідображається,наприклад, вгалузевих принципахміжнародно-правовогорегулюваннятрудовоїміграції населення: державногосуверенітетущодо правового режимуімміграції; державного контролю заправовим режимомстосовногромадянина-мігранта наіноземномуринку роботи; державногозахистугромадян-мігрантів;заборони напримусовупрацю;наданнянаціонального режиму.

Дляуникненнянестабільності векономічних таполітичнихвідносинахміжсуб’єктамислідвраховувати принцип мирноговирішенняспорів таким чином,щоб нестворюватизагрозуміжнародному світу,безпеці тасправедливості (п. 3 ст. 2Статуту ООН [20]).Причомунеобхідноутримуватися відбудь-якихдій, щоможутьпогіршити стан промов,оскількицеможеускладнити процес мирноговирішенняспорів. Цестосується йміжнародногоекономічного права –погіршення правового стануіноземців упорівняннізісвоїмигромадянами чи ізгромадянамиінших державжодним чином несприятимевирішенню спору чиконфліктнихситуаційміж державами.Міжнародне право необмежуєсуб’єктів увиборіметодіввирішенняспорів,включаючи переговори,судові таарбітражніпроцедури тощо.Даний принциппевним чиномвідбивається внаступнихгалузевих принципахМПРТМН: державного контролю заправовим режимом повідношенню догромадянина-мігранта наіноземномуринку роботи;рівності умів роботи;недискримінації;наданнянаціонального режиму;взаємності.

Дляпідтриманняміжнародного світу та безпеки державимаютьздійснюватиміжнароднеспівробітництво увирішенніміжнародних проблемекономічного,соціального тагуманітарного характеру.Конкретніформиспівробітництвавизначаютьсясфероюнеобхідногорівняспівробітництва,внутрішньогозаконодавства таприйнятихпопередньо у собіміжнароднихзобов’язань.Ефективнареалізація принципуміжнародногоспівробітництваможлива лише уразі,якщоспівпрацювати будутьсуб’єкти на засідкахрівності. Про щовласне йсвідчить принципрівноправності,який уполітичномуаспектіпов’язаний ізсамовизначеннямнародів.Згідно із до п. 2 ст. 1Статуту ООН [2], одна знайважливішихцілей ООН –розвиватидружнівідносиниміж державами. Цепідтверджує й принципсуверенноїрівності держав,якийдозволяє державамсамостійновизначатиправовий режимтрудовихмігрантів,однак ізурахуваннямміжнароднихзобов’язань держави. У тієї ж годинуцей принципдозволяєзабезпечуватирівну доля держав, уміжнароднихвідносинах, у томучисліщодовизначення правового режимуміжнародноїтрудовоїміграції.Держави апріорімаютьрівніможливостіщодовстановленняміжнароднихстандартів у сферіміжнародноїтрудовоїміграції.Загальніпринципи, щорозглядаються,отримуютьсвійрозвиток угалузевих принципахміжнародно-правовогорегулюваннятрудовоїміграції населення, асаме: державного контролю заправовим режимом повідношенню догромадянина-мігранта наіноземномуринку роботи; державногозахистугромадян-мігрантів;рівності умів роботи;заборони напримусовупрацю;заборонинелегальноїтрудовоїміграції;недискримінації;взаємності.

Однакусівищепереліченіпринципинеефективні,якщо держави невиконуютьвзяті у собізобов’язання (>pactasuntservanda, ст. 2Статуту ООН [7], ст. 26Конвенції ООН про правоміжнароднихдоговорів 1969 р. [16]).Необхідностворитиумови, за які будутьдотримуватисясправедливість таповага дозобов’язань, котрівипливають зміжнароднихзобов’язань.

>Принципинепорушностідержавнихкордонів тацілісності державної територї –цепринципи, котрісприяютьполітичнійстабільності, що у своючергусприяєзміцненнюміжнародноїсистеми правовогорегулюванняміжнароднихтрудовихміграційнихпроцесів та їхнього законному (легальному)протіканню.

>МПРТМНвизначаєбазовим принципповаги прав таосновних свободлюдини, [6]якийрозвивається в принциподнаковогоставлення дотрудовихмігрантів та “>власних”громадян. Принципповаги правлюдинивключає у собі йрівноправ’ячоловіка тажінки (ПреамбулаСтатуту ООН [21]),відсутністьдискримінаціїзалежно відраси,мови тарелігії тощо. Посуті,цей принцип можнарозглядати якзагальний то й якспеціальний. У розділі ст. 55Статуту ООН [260]однією ізцілейОрганізації (авідповідноцескладаєзобов’язання держав)складає:підвищеннярівня життя,повноїзайнятості населення,економічний йсоціальнийрозвиток. У розділі ст. 56Статуту прямозобов’язує держависпівпрацювати вцій сфері.Також принципзагальноїповаги правлюдинивідображається вправі напересування,правіпокидатибудь-якукраїну та правошукатипритулку віншихкраїнах такористуватися ним. Однакбезпосередньозахистити правалюдини, до тогочислі ібазові права трудовогомігранта,неможливо безімплементаційцихзаходів нанаціональномурівні. Це один ізосновнихпринципів длясферитрудовихміграційнихвідносин,який виненрозвиватися й,звичайно,закріплюватися в всіхгалузевих принципах, особливо в принципах державногозахистугромадян-мігрантів;рівності умів роботи;заборони напримусовупрацю;свободинаданняприватним особампослугвідповідно довнутрішньогозаконодавства;недискримінації;наданнянаціонального режиму;взаємності.

Отже, вякостіспеціальнихпринципівМПРТМН, можнавиокремититакіпринципи [9]:

– державногосуверенітетущодо правового режимуімміграції;

– державного контролю заправовим режимомщодогромадянина-мігранта наіноземномуринку роботи;

– державногозахистугромадян-мігрантів;

–рівності умів роботи;

–заборони напримусовупрацю;

–заборонинелегальноїтрудовоїміграції;

–заборони надемпінгробочоїсили;

–свободинаданняприватним особампослуг увідповідності довнутрішньогозаконодавства;

–недискримінації;

–наданнянаціонального режиму;

–взаємності.

>Окремослідзауважити, щовзаємність, авідповідно і принципвзаємності, можнаподілити нарізновиди: позитивна та негативнавзаємність; формальна таматеріальнавзаємність.

>Принципи жміжнародногоекономічного праващодовищезазначенихпринципівмають болеезагальний характер йконвенційнезакріплення [16, з. 103].Вонивизначаютьторгово-політичнірежими, котрізумовлюють уподальшомурозвитокпринципівміжнародно-правовогорегулюваннятрудовоїміграції населення [9]. До такихпринципів доктрина та практикаміжнародногоекономічного прававідносить принципнайбільшогосприяння йвідповідний режим (>РНС) [15],тобтозобов’язання державинадаватиіншійдержавіпільговіумови, котрідіють чиможутьдіяти й повідношенню дотретьої держави. Принципнаданнянаціонального режиму чинаціональний режим [16, з. 109] як принципміжнародногоекономічного праваозначає, що наосновівзаємності особиниоднієї державиповністюприрівнюються усвоїх правах таобов’язках до “>національнихосіб”, завинятком тихий прав йобов’язків, котрі упереважнійбільшостістосуютьсяправоздатностііноземнихосіб,включаючиможливістьреалізаціїцієїправоздатності втрудовій йторговій сферах.

Принципвзаємноївигоди [16, з. 109]випливає із принципуміжнародногоспівробітництва таекономічного (>торговельного) характеруміжнароднихтрудовихміграційнихвідносин –співробітництвомає бутивзаємовигідним й лише таким чиномефективним. Принципнедискримінації [16, з. 104] –наданняіншійдержаві таїї особам умів, котрі негірші від умів длятретьої держави таїїосіб, щостосується йсфериміжнародноїтрудовоїміграції населення.Преференційний режим [16, з. 113] –наданняпільг упевнихекономічнихвідносинах, як правило,щодо держав, у рамкахекономічнихінтеграційнихоб’єднань чизобов’язаньщодоміжнароднихдоговорів.Інодіпреференційний режимвідносять не дуже досамостійнихпринципів, а довинятків зРНС.

>ПринципиМПРТМНсформувалися подвпливомпринципівміжнародного права вцілому таміжнародногоекономічного правазокрема.Зупинимосяще за принципамиМПРТМН, котрізакріпленіконвенційно й неувійшли довищеперелічених.

>Одні ізосновнихпринципівМПРТМН –недискримінації тарівності (>рівноправ’я)взагалі тарівних умів роботизокрема,необхіднощедеталізуватинаступним чином.КонвенціяМОП № 19 Прорівноправністьгромадян країни таіноземців угалузівідшкодування працівникам под годинунещаснихвипадків 1925 р. [22]закріпила принципрівноправ’ягромадян держави таіноземців узазначенійгалузі. Церівноправ’язабезпечується повідношенню доіноземнихпрацівників та їхньогоутриманцівнезалежно відмісцяїхньогопроживання. Порядоквиплативизначаєтьсявнутрішніми законами держави, на територїякоїємісцепрацевлаштування.Ця жКонвенціязакріпила принципобов’язковогострахуванняпрацівників-мігрантів (ст. 3 ) нарівні ізгромадянами держави.

>КонвенціяМОП №26 Простворенняпроцедуривстановленнямінімальноїзаробітної плати від 16.06.1929 [15],хочанапряму і нерегулює запитаннящодорівноправ’ягромадян держави тамігрантів,однакпередбачаєствореннямеханізмунаданнямінімальноїзаробітної плати. З цогоположення абсолютнологічнимєвисновок про ті, щоміжнароднимтрудовиммігрантам, котрі легальнопрацюють удержаві,маютьвиплачуватизаробітну плату ненижче установленоїмінімальної. Принципсправедливоїзаробітної плати бувпідтвердженийКонвенцією № 95 Проохоронузаробітної плати 1949 р. [16].

Принципзбереження замігрантаминабутих та тихий, щонабуваються, прав усоціальній сферізакріплено вКонвенції № 157 Провстановленняміжнародноїсистемизбереження прав угалузісоціального забезпечення 1982 р. [14],однак ізурахуваннямвзаємностіщододопомоги ізінвалідності,старості,втратигодувальника.

Принципспівробітництва шляхомобмінуінформацією прополітику тазаконодавство держави у сферіміграції таеміграції, до тогочисліміграції ізметоюпрацевлаштування.Цей принципрозширений зарахунокзобов’язання державінформуватимігрантів проумови роботи шляхомстворенняспеціальних службдопомогипрацівникам-мігрантам.Даний принципчастковоспіввідноситься із принципомсвободинаданняприватним особампослугвідповідно довнутрішньогозаконодавства.

>Власнеці жпринципизакріплюються в одному ізосновних уданій сферідокументів –КонвенціїМОП протрудящих-мігрантів № 97,прийнятій у 1939 р. йпереглянутій у 1949 р. [18].Розвиває йуточнюєпринципирівності танедискримінації принципрівності забезпеченняпрацівникам-мігрантам та членамїхніхсімейнеобхідногомедичногообслуговування.Чіткозакріплюється принципнадання бездискримінації заознакоюраси,національності,релігії чистаті умів неменшсприятливіших, ніжумови длявласнихгромадян. Цестосується йзаробітної плати,включаючидодатковівиплати,робочого години,понаднормовихробіт,відпусток,вікуприйняття на роботу,приналежності допрофесійнихсоюзів,житловихпитань,соціального забезпечення тощо.

ДанаКонвенціяпередбачаєтакож принципневисилкипрацівника-мігранта натійпідставі, щовін за станомздоров’я неможепродовжуватипрацювати натій жпосаді.Конвенційнозакріплена й свободапереказувалюти вбудь-яку державу світу.

>ПринципиМПРТМНстосуються не лишеповодженнякраїн ізтрудовимимігрантами, але й іпринципівзахистунаціональнихінтересів й безпеки держав, котріполягають уможливостіобмеженнятрудовоїміграціїдержавою-імпортером,якщокількістьмігрантівзагрожуєїїінтересам.Звичайно, увнутрішньому правовомурежимімістяться усінеобхідні йвизнаніправомірнимивинятки ізвищезазначенихпринципів, асамещодопублічного порядку,суспільної та державної безпеки тощо.

>Перелікнаведенихпринципів неєвичерпним йможерозширюватися тауточнюватисявнаслідок того, щоміжнародніміграційно-трудовівідносинимаютькомплексний характер йщеперебувають упроцесістановлення (>розвитку).


>Висновки

 

1.Розвитокміжнароднихтрудовихміграційнихпроцесів йвідносиноб’єктивнопов’язаний ізісторієюлюдства вцілому.Умовно його можнаподілити на дваперіоди ташістьетапів.

першийперіод – „>Становлення“ (із 4 тис. дон.е. по 1919 р.) –поділяється начотириетапи –цеперіодзародження йформуванняпередумов йзачатківелементів правовогорегулюваннятрудових таміграційнихвідносин тапроцесів.

Іетап – (>Рабовласницький чиЕтапСтародавнього світу – 4 тис. дон.е. – 5 ст. (476 р.).

ІІетап –Феодальний чиСередньовічний – 6 ст. – межа 15–16 ст.

ІІІетап –ЕтапРаннього нового години – 16 ст. – 1815 р.

>ІVетап –Етапвизрівання –1815–1919 рр.

Іншийперіод – „сучасний“ (1919 р. – дотепер) –складається із двохетапів –це вушкоуніверсальногоміжнародно-правовогорегулюванняміграційно-трудовихпроцесів.

Vетап – „ЕпохаЛігиНацій“ -- 1919–1939 рр.

>VІетап – (1944 р. –дотепер) – так кликана „Епоха ООН“.

2.Міжнародніміграційно-трудовівідносинивнаслідокмасового характерубудь-якихміграційнихпроцесів (як комплексногоявища), у томучислі ітрудових (якспецифічних за складом йвагомих дляекономічного йсуспільного життя),щеперебувають настадіїстановлення йвимагаютьвнутрішньодержавного таміжнародного правовогорегулювання.

>МПРТМН усучасний моментявляє собоюрухомиймеханізм уперіодстановлення,якийвключає у собіміжнародно-правовінорми (>джерела)універсального,регіональногопоходження, щомаютьлишерамковий характер, абезпосередніми регуляторамиє держави із їхньогонаціональнимипозиціями (>концепціями,стратегіями,законодавством тощо).

3. ПредметомМПРТМНєміжнароднийринок роботи, наякомуздатністьтрудящих-мігрантів до роботиє товаром. Упевніперіоди таетапиісторіїрозвиткутрудовихміграційнихпроцесів чинникамивпливуможутьвиступати:політичні,соціальні,економічні,територіальні,демографічні,природо-ресурсні,науково-технічні,екологічні таіншісоціальніумови вбудь-якомупоєднанні,взаємозв’язку.Традиційноосновною причиноюміграціїєекономічний чинник,пов’язаний з масштабами, темпами йструктуроюнакопиченнякапіталу.Міжнароднатрудоваміграція –це форма рухунадлишкового населення із одного центрунакопичення ресурсу вінший. У цьому іполягає сутьекономічноїприродитрудовоїміграції тарегуляторна роль уданомупроцесі держави та держав.

4.Об’єктомМПРТМНєправовідносинищодотрудящих-мігрантів, із приводу які держависпівпрацюють наміжнародному танаціональномурівнях урегулюваннісвоїхвзаємовідносин тавизначенні їхнього правового статусу, режимдіяльності, порядкузахисту тагарантування Державою тощо.

5. МетодамиМПРТМНє:

–договірний (>конвенційний), щозастосовується надвосторонньому табагатосторонньому;регіональному,субрегіональному,міжрегіональному тауніверсальномурівняхрамковогорегулювання. При цьому у межахінтеграційнихоб’єднань (>регіональногорегулювання)спостерігаєтьсятенденція дозаміщеннябагатосторонньогорегулювання методомнаднаціональногорегулювання;

–імперативний;

–диспозитивний;

–політико-правовий;

–морально-правовий;

–організаційно-правовий;

–спеціально-правовий таін.


>ЛІТЕРАТУРА

 

1. Абдулаєв, М. І. Права чоловіки й закон:историко–теоретические аспекти [Текст] / М. І. Абдулаєв. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2004. – 322 з. – (Теорія і розпочинається історія держави й права).

2. АбуСалех Мухамед.Міжнародно-правоверегулювання статусутрудящи-мігрантів [Текст]:автореф.дис. наздобуття наук.ступеняканд.юрид. наук : 12.00.11 / АбуСалех Мухамед ; НАН України;Ін-т держави й права ім. У. М.Корецького. – До., 1999. – 19 з.

3.Авдокушин, Євгене Федоровичу. Міжнародні економічних відносин [Текст] :учеб. / Є. Ф.Авдокушин. – М. :Экономистъ, 2004. – 366 з.

4.Аметистов, Еге. М. Міжнародне трудове право і непрацевлаштований працівник клас [Текст] / Еге. М.Аметистов. – М. :Междунар. відносини, 1970. – 184 з.

5.Анцелевич, Р. А. Актуальні проблеми міжнародного права [Текст] : / Р. А.Анцелевич, А. А.Покрещук. – До. : Українська академія зовнішньої торгівлі, 2006. – 282 з.

6.Анцелевич, Р. Про.Міжнародне право [Текст] :підруч. / Р. Про.Анцелевич, Про. Про.Покрещук. – До. :Алерта; Пектораль, 2003. – 409 з.

7. Балабанова, Р. П.Трудова >міграц>ія в Україні вумовах глобалізацію [Текст] / Р. П. Балабанова // Держава та реґіони.Серія:Економіка тапідприємництво. – 2008. – № 2. – З. 9–13.

8. Балацький, Є. Зовнішня трудова міграція і російський ринок праці [Текст] / Є. Балацький // Проблеми теорії та практики управління. –1995. – № 6. – З. 86–88.

9. Балацький, Є. Державне регулювання експорту робочої сили в [Текст] / Є. Балацький // Світова економіка та багатосторонні міжнародні відносини. – 1994. – № 8. – З. 135–144.

10.Барац, Р. М.Критико-сравнительний аналіз договорів Русі з Візантією: відновлення тексту, переклад, коментар і порівняння з іншими правовими пам'ятниками, зокрема – із Російською Правдою / Р. М.Барац. – Київ: Тип. 1 Київ. артіліпеч. справи, 1910. – 278 з.

11.Білорус, Олег Григорович.Глобалізація йнаціональнастратегія України [Текст] / Про. Р.Білорус. – До. :Броди-Просвіта, 2001. – 304 з.

12.Блажівський,Є.Міжнародна >міграц>ія – одна ізнайбільших проблем Сучасної України [Текст] /Є.Блажівський //Вісн.прокуратури. – 2008. – № 6. – З. 3–12.

13. Бойко, Про. Д. Історія України [Текст] :навч.посіб. / Про. Д. Бойко. –3-тє вид.,випр. йдопов. – До. :Академвидав, 2005. – 687 з. – (>Альма-матер).

14. Великий юридичний словник [Текст] : словник / ред. А. Я. Сухарєв. – 3-тє вид., перераб. ідоп. – М. :Инфра-М, 2007. – 857 з.

15.Броунли, Я. Міжнародне право [Текст].Кн. 2 / Я.Броунли; під ред. Р. І.Тункина. – М. : Прогрес, 1977. – 507 з.

16.Вельяминов, Георгій Михайлович. Міжнародне економічне право та інформаційний процес [Текст] :академ. курс:учеб. / Р. М.Вельяминов; РАН; Інститут держави й права ; Академічний правової ун-т. – М. :ВолтерсКлувер, 2004. – 477 з. – (Бібліотека студента).

17.Вишневська, Про. А.Сучаснаміжнароднатрудова >міграц>ія тадержавна >міграц>ійна політика [Текст] / Про. А.Вишневська // Статистика України. – 2008. – № 2. – З. 87–91.

18.Гавердовский, А. З. Імплементація норм міжнародного права [Текст] / А. З.Гавердовский. – До. :Вища шк., 1980. – 320 з.

19.Гаврушко,ЮліяФилимонівна.Правоверегулюванняміграційнихпроцесів науніверсальному таєврорегіональномурівнях [Текст] :автореф.дис. наздобуття. наук.ступеня.канд.юрид. наук: 12.00.11 / Ю. Ф.Гаврушко; Київськийнаціональний ун-т ім. ТарасаШевченка. – До., 2005. – 16 з.

20.Гомьен, Д. Європейська конвенція про права чоловіки й Європейська соціальна хартія: право і практика [Текст] : перекл. з анг. / Д.Гомьен, Д. Харріс, Л.Зваак. – М. : Вид-воМоск. незалежного ін-тамеждунар. права, 1998. – 598 з.

21.Грузінова, Л.Правоверегулювання роботиіноземнихгромадян в Україні [Текст] / Л.Грузінова //Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – З. 86–90.

22.Данюк, У.Удосконалення державноїеміграційної політики України [Текст] / У.Данюк, Про.Леонтенко // Україна:аспекти роботи. – 1999. – № 6. – З. 47–51.


Схожі реферати:

Навігація