Реферати українською » Государство и право » Поняття и Зміст констітуційної юстіції США


Реферат Поняття и Зміст констітуційної юстіції США

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>РЕФЕРАТ

>Поняття йзмістконституційноїюстиції США


>ВСТУП

Одним зможливихрезультатіврозвиткубудь-якоїправової наукиєпоява новихнаукових зрозуміти такатегорій. Так було внауцівітчизняногоконституційного права до числа такихкатегорійналежитькатегорія “>конституційнаюстиція”. Донедавнього годинивітчизнянінауковцівіддавалиперевагу такимпоняттям, як “>конституційний контроль”, “>конституційнийнагляд”, “>конституційнесудочинство”, “>конституційнаюрисдикція”, “>конституційнепровадження” тощо. Хочакатегорія “>конституційнаюстиція” неналежить до числа широкозастосовуваних увітчизнянійюриспруденції, Першінауковіспробитеоретичногоосмисленняцієїкатегорії ужеє.Підходисучасних українських таросійськихвчених-конституціоналістівщодовизначеннямісця “>конституційноїюстиції” всистемі права можнаподілити натакігрупи: 1) тих, котрікатегорію “>конституційнаюстиція”застосовують урозумінні “>конституційнеправосуддя”.Останнєрозглядають якнезалежну відконституційного правагалузь, щовключає у складдвіпідгалузі –судовеконституційне право (якматеріальне право) йсудовийконституційний процес (якпроцесуальне право) [6, з. 38]; 2) тих, котріконституційнуюстицію невиділяють яксамостійнийінститутконституційного права України [7, з. 24]; 3) котрірозглядаютьконституційнуюстицію яксамостійнийінститутконституційного права чи якосновнийінститут в Генеральногоконституційногоінституту основорганізації йфункціонуванняорганів державної влади й місцевого самоврядування ([1, з. 8].


>Поняття йзмістконституційноїюстиції

У широкомурозуміннітермін “>юстиція”означає системусудовихустанов. Так,Б.О.Страшунзазначає, що подюстицією (від латів.justitia)слідрозумітисукупністьсудів (аіноді їхнього діяльність), якюрисдикційнуслідрозглядати діяльність суду повирішеннюправовихконфліктів, а подюрисдикцією (від латів.jurisdictio –судовийрозгляд;судовий округ)розумітипредметну йпросторовусферитакоїдіяльності [9, з. 296]. На думкувченого,правосуддя -юрисдикційна діяльністьсудів,тобтовинесення дійсноправовихрішень поконфліктам, щорозглядаються, шляхомзастосуванняспеціальнихпроцесуальних форм,покликанихгарантувати правалюдини в судновомупроцесі йполегшити покожнійсправі, щорозглядається,встановленняїїістиннихобставин [6, з. 296].

У широкомурозумінніконституційнуюстиціюрозглядають яксукупністьсудовихорганів й їхні діяльність поперевірцівідповідності законів йіншихнормативнихактівКонституції [7, з. 13]. У болеевузькомурозумінніконституційнуюстиціювизначають як діяльність позабезпеченню верховенстваКонституції,захисту прав й свобод особини,вирішеннюконфліктівміжгілками влади, якоїздійснюють вмежахособливоїсудовоїпроцедури нелишеконституційні суди, але й йорганизагальноїюрисдикції 4, з. 103].Поширеним успеціальнійюридичнійлітературієтермін “>конституційнеправосуддя”,якийвикористовують яксинонімконституційноїюстиції.

Унауціконституційного праваіснують дваосновніпідходи дорозумінняпоняття ">конституційнеправосуддя".Згідно ізпершим,конституційнеправосуддярозглядають якелементконституційного контролю,якимохоплюється діяльністькомпетентнихдержавнихорганів поперевірці,виявленню,констатації йусуненнюневідповідностейнормативнихактівКонституції, законам, входіякоїданіорганиуповноваженіскасовувативиявленіневідповідності [13, з. 293].Механізм правовогозахистуКонституції за такогопідходувключає нелишесудовийконституційний контроль, але йтакожконституційний контроль,якийздійснюютьіншідержавніоргани.

>Аналіззаконодавства Українидозволяєвиділитиконституційнеправосуддя як одну з формконституційного контролю,хоча йвищу, але й неєдину.Певнимобсягомповноважень у сферіконституційного контролю як правовогозасобуохорони (>захисту)Конституції, забезпеченняїї верховенства йпрямої діїїї нормнаділеніВерховна Рада України, Президент України,органивиконавчої влади та судизагальноїюрисдикції.

ДоповноваженьВерховної Заради України уцій сфері можнавіднестиздійсненняпарламентського контролю умежах,визначенихКонституцією України (п. 33 год. 1 ст. 85Конституції України),достроковеприпиненняповноваженьВерховної ЗарадиАвтономноїРеспубліки Крім занаявностівисновкуКонституційного Суду України пропорушення неюКонституції чи законів України (п. 28 год. 1 ст. 85Конституції України),здійсненнясвоєрідногонаступного контролю увиглядіскасування ужеприйнятих законів [1].

>Середповноважень Президента України у сферіздійсненняконституційного контролю можнаназватизвернення в Україну ізпитаньвідповідностіКонституції Україничиннихміжнароднихдоговорів чи тихийміжнароднихдоговорів, щовносяться в Україну длянаданнязгоди на їхніобов’язковість (ст. 151Конституції України),застосуваннявідкладального вето (ст. 94Конституції України),скасуванняактівКабінету міністрів України таактів Заради міністрівАвтономноїРеспубліки Крім (п. 16 год. 1 ст. 106Конституції України),призупинення діїнормативно-правовихактівВерховної ЗарадиАвтономноїРеспубліки Крім ізмотивів їхніневідповідностіКонституції та законам України ізодночаснимзверненням в Україну (год. 2 ст. 137Конституції України).

>Повноваженняорганіввиконавчої влади в сфері забезпеченняправовоїохорониКонституції Українирегламентуються ст. 93, 118Конституції України,відповідно до якіКабінет міністрів Українинаділений правомзаконодавчоїініціативи, а головамісцевої державноїадміністраціївищогорівняможескасуватирішенняголівмісцевихдержавнихадміністрацій, щосуперечатьКонституції та законам України,іншим актамзаконодавства України.

>Відповідно до ст. 124, 144Конституції України запитанняконституційностіправовихактів, котрі не належати в Україну,вирішуються судамизагальноїюрисдикції.

>Згідно ізіншимпідходом дорозмежування зрозуміти ">конституційний контроль" та ">конституційнеправосуддя",конституційний контрольрозглядаютьлише вякостіелементаконституційногоправосуддя.

>Конституційний контроль,якийздійснюютьорганисудової влади (>загальної чиспеціальноїюрисдикції – взалежності від того, Яка модель судновогоконституційного контролюзастосовується вконкретній стране), вспеціальнійюридичнійлітературівизначають яксудовийконституційний контроль,якийєвищоюформоюконституційного контролю (повідношенню доконтрольноїдіяльностііншихорганів державної влади, для які,по-перше,це неосновнафункція, апо-друге,правотворча йправозастосовча діяльність якієоб’єктом судновогоконституційного контролю).

>Поняттям “>конституційнаюстиція”охоплюютьсяорганисудової влади, котріздійснюютьконституційнеправосуддя. Ос-кількивідомодвіосновнімоделіорганізації судновогоконституційного контролю –європейська йамериканська,саме від того, якої модель взято в основі втій чиіншійдержаві,залежитьзміст й характер судновогоконституційного контролю.

Уконституційнеправосуддя невідокремлене відзагальногоправосуддя: усіконституційні справрозглядаються судамизагальноїюрисдикції,причому як на федеральномурівні, то й нарівніштатів. якзазначаєамериканськийвчений У.Бернхем, говорити проєдину ">судову систему"СполученихШтатів недоречно, бо на самом деле в странеіснує 51судова система:федеральнасудова система йсудова система шкірного штату [8, з. 175].О.А.Жидковвказує нанаявність правовогодуалізму США, коли вмежах шкірного штатуспівіснуємісцеве право йфедеральнезаконодавство [4, з. 8]. Укожномуштатієсвійвласний судостанньоїінстанції,якомуналежитьостаннє слово утлумаченні законів штату.Лише в тихийвипадках, коли прирозгляді справвиникає запитаннязастосування федерального закону,незалежно від того, девпершерозглядаласяця справа, в федеральномусуді чисуді штату, можна говорити проєдинусудову систему, де судомостанньоїінстанціївиступаєВерховний судСполученихШтатів.Судова система,подібна доамериканської,існує й вдеякихіншихфедеративних державах (>наприклад, вМексиці йАвстралії).Протефедеральнийустрій непередбачаєобов’язковогоспівіснування двохсудових систем -федеральної йсуб’єктівфедерації.Наприклад,Австрія йНімеччинатакожфедеративні держави, але й суди земель йвищіфедеральні судискладають вцих державахєдинуцентралізовану систему [7, з. 334].

Ми неставимо за міткурозглянутиособливостіконституційноїюстиції в всіх 50 штатах.Досліджуючимеханізмреалізації судновогоконституційного контролю вмежахфедеральноїсудовоїсистеми, мизвернемоувагулише нанайбільшзагальніособливостіконституційноїюстиціїштатів.

>Важливемісце вструктуріметодологіїюридичної науки, як йкожної науки,займаєїїпонятійно-категоріальнийапарат. МидозволимособіпідтриматитезуМ.І.Козюбри про ті, щопоняття йкатегорії, котріфіксуються увідповіднихтермінах йєузагальненим результатомпізнаннядержавно-правовоїдійсності,істотнихвластивостей,зв’язків йвідносинполітичних йправовихявищ,виступають вякості одного зосновнихінструментівнауковогодослідження [5, із 16-го].Ґрунтуючись на цьому, мидосліджували, якузначення увітчизняній таросійськійнауковійлітературінадаєтьсяперекладу ізанглійськоїмовитерміну ">judicialreview", подяким СШАрозуміють діяльністьсудовихорганів США,пов’язану ізперевіркоюконституційностіправовихактіворганівзаконодавчої тавиконавчої влади.

Уукраїнській таросійськійюридичнійлітературі приперекладі цогословосполученнявживаютьрізнутермінологію: “>конституційний контроль”, “>судовийконституційний контроль”, “>конституційнийнагляд”, “>судовийнагляд”, “>судовийперегляд”, “>юридичнийперегляд”. Так, Про.Мокровольський приперекладімонографіївикладача праваЧикагськогоуніверситетуДевіда П.Каррі “>КонституціяСполученихШтатів Америки”вживаєтермін “>юридичнийперегляд”: “>Юридичнийперегляд –це владасудіввизначатизаконністьактівіншихурядовихпідрозділів. УСполучених Штатахцеозначаєповноваження, колиспірнасудова справаперебуває вмежахюрисдикції того чиіншого суду,оголошуватизаконифедеральні і окремихштатівантиконституційними” [6, із 25-ма].

Уперекладенійросійською мовою роботипрофесораполітичних наукКаліфорнійськогоуніверситету Дж.Уілсона “Американське уряд” взначенні правафедеральнихсудівоголошуватизакониКонгресу йпідзаконніактивиконавчої влади такими, що немаютьсили,якщо смердотівизнанінеконституційними,вживаєтьсятермінсудовийперегляд,хочаєпримітка редактора про ті, що практикаамериканського судновогоперегляду багато вчомунагадує порядокконституційногонагляду, але ймає рядспецифічнихвідмінностей [12, з. 392].ПрофесорМосковського державногоуніверситетуімені М. В. Ломоносова А.О.Мішинвикористовувавтермін “>конституційнийнагляд” [2, з. 36].КоментуючиКонституцію США,Мішин А.О. йВласіхін В.П.ототожнювалитерміни “>конституційнийнагляд” й “>судовийнагляд”.Вони >зазначали, щофункціюконституційногонагляду, якоїздійснюєВерховний суд США,слідрозглядати яксудовийнагляд завідповідністюзаконодавчих йадміністративнихактівКонституції США [9, з. 134-135].Такеототожненняпояснюється тім, що США запитання проконституційність закону чиіншого нормативного акта, наосновіякоговиникла конкретна справа,може бутипоставленебудь-яким судом, але йостаточнерішеннявиносить вищийсудоваінстанція –Верховний суд США.

Уперекладеній російською мовою роботипрофесора правауніверситету штатуВірджиніяДеніела Дж.Мідора “>Суди вСполучених Штатах”вживаєтьсятермін “>судовийперегляд”: “…>Характерноюрисоюамериканськихсудівє доктрина судновогоперегляду.Згідно ізцієюдоктриною, судмаєповноваженнядавативизначеннящодоневідповідності закону (>законодавчого акта)конституції й, якнаслідок,втрата нимчинності.Судитакожмають правозаперечуватинеконституційні діївиконавчихпосадовихосіб” [9, із чотирьох].Термін “>судовийперегляд”вживає йвчений Б. Футей: “>Судовийперегляд –це право суду привирішенніпевної справпроголосити, що закон,ухваленийзаконодавчим органом чи актурядової особини,починаючи від ПрезидентаСполученихШтатів йзакінчуючикерівникамирізнихміністерств та агентств,єнедійсними,бо смердотінесумісні ізКонституцією” [13, з. 71].В.І.Лафітський усвоїй роботи “Основиконституційного ладу США”вживаєтермін “>конституційнийнагляд” [9, з. 192].О.А.Жидковвикористовуєтермін ">судовийконституційний контроль",вказуючи тих, щосудовийконституційний контроль –цесукупністьвладнихможливостей Верховного суду, котрідозволяютьйомуоцінюватиконституційністьдіяльностііншихдержавнихорганів США йприймати узв’язку ізцимвище йостаточне засвоїмиюридичниминаслідкамирішення [5, з. 80].

>Існуваннятакоїсукупностіможливихпідходів дорозумінняамериканськогословосполучення “>judicialreview” можнапояснитивідсутністю в роботів українських таросійськихвченихєдиногопідходу дотермінології.

>Термін “>конституційний контроль” можнарозглядати в двохзначеннях: якспеціалізовану діяльністьорганів державної влади,пов’язану ізперевіркою навідповідністьКонституціїправовихактів, й якфункціюсудових чиквазісудовихорганів. М.А.Нудельще в 60-хроках ХХ ст. писавши проможливістьвживанняпоряд ізтерміномконституційний контрольтермінуконституційнийнагляд йзазначав, щоконституційний контроль -цепередусімперевірка законів із точкизору їхнівідповідностіКонституції, ЯкапередбачаєтлумаченняКонституції [10, із сьомої].Подібневизначенняконституційного контролюзустрічається й в роботівіншихвчених (>зокрема, у роботівО.О.Махненко [6, з. 12] В.А. Туманова [7, з. 347]).Такуперевірку втій чиіншійміріможутьпроводитирізнідержавніоргани.Наприклад, глава держави,вважаючиприйнятий парламентом закон таким, щоповністю чи невідповідаєКонституції,застосовує право вето.Протелишепевнасудоваінстанція напідставісвоїхособливихконституційнихповноваженьможезавдякиспеціальновстановленій закономсудовійпроцедурі остаточновизнати закон (чи йогоокремеположення) таким, що невідповідаєконституції.Вчені Л.Д.Воєводін йД.Л.Златопольськийхарактеризуютьконституційний контроль якперевіркудотриманняконституції йконституційних законів, атакожперевіркувідповідності всіхіншихактіввищихорганів держави –конституції [37, з. 68]. При цьомувченізазначають, що заподіянняконституційного контролю нерозглядається якокремафункція,притаманналишепевному особливому,спеціальноствореному ізцієюметою органу. На їхні думку,істотнаособливістьконституційного контролюполягає до того, щовінєчастиноюзагального контролю задіяльністю всіхіншихорганів держави [3, з. 68];

Приспробідативизначенняконституційного контролю СШАвченівикористовуютьтакіформулювання:

- С.В.Боботов таІ.Б.Жигачовсудовийконституційний контроль СШАвизначають яксукупністьвладних прерогатив, щодозволяють Верховний суд сувереннооцінюватиконституційністьактів йдійдержавнихорганів йпосадовихосіб йвиносити із нихостаточне засвоїмиюридичниминаслідкамирішення [2, з. 234];

-Конституційний контроль США - право всіхсудівтлумачитифедеральнуконституцію,конституції окремихштатів йздійснюватисудовуперевіркуконституційностіфедеральних законів й законівштатів, атакожактіввиконавчої влади йсудовихрішень [5, із 16-го];

-Конституційний контроль СШАвизначається черезнаступніправомочностісудів:владнетлумаченняКонституції,перевіркаконституційності законівКонгресу йлегіслатурштатів,нормативно-правовихактіввиконавчої влади, атакожвстановлення норм права уформісудовихпрецедентів [9, з . 31];

-Судовийконституційний контроль СШАозначає уладовісудів СШАоголошуватинедійснимиактиорганівзаконодавчої тавиконавчої влади напідставі їхніневідповідностінайвищому законунації -Конституції СШАСудовийконституційний контроль –перевіркаконституційностіправовихактів йперевіркаконституційностідій (чи,навпаки,відмови від дії)посадовихосібштатів йфедерації [55, з. 79].

>Спірнимзалишається запитання проспіввідношення зрозуміти “>конституційний контроль” й “>конституційнийнагляд”.Наявність вюридичнійлітературірізнихточокзорущодо їхньогоспіввідношенняобумовленапередусімтермінологічнимивідмінностями внаціональнихправових системах.

>Найчастіше под контролемрозуміютьтаку системувідносинміж органамипублічної влади, приякійконтролюючий органможескасовуватиактипідконтрольного органу.Нагляд навіть за цьомурозумінні –це така системавідносин, приякійнаглядовий органможелишезвернутиувагупіднаглядного органу на йогопомилку йможепризупинитидію його акта, але йскасовувати чивиправляти актмає сампіднаглядний орган [4, з. 103].ВченийАрановськийК.В.зазначає, щокритеріємрозмежуванняцих двох зрозумітиє частка акта, щооскаржується [1, з. 146 - 147].

>Є,однак, йіншерозумінняспіввідношенняміжцимидвоматермінами. При цьомурозумінні контроль –цеперевіркадіяльностіпідконтрольного органу, що проводитисяконтролюючим органом чи ізвласноїініціативи, чи поякому-небудь сигналу, анагляд –постійнеспостереження задіяльністюпіднаглядного органу [6, З. 321].

>О.А.Жидковще в 80-хрокахвказував нанедоцільністьперекладуамериканськогословосполучення ">judicialreview" як ">судовийконституційнийнагляд",пояснюючице тім, щотермін ">нагляд"передбачаєнаявністьпостійноїсистемиспостереження, котра вданомувипадкувідсутня [5, з. 78].

>Більшдоцільноцітерміни неототожнювати,виходячи із того, щорішення,прийняті за результатамиздійсненняконституційного контролю,єюридичнообов’язковими йтягнуть за собоювизнання акта,який був предметом контролю,нечинним, арішення,прийняті в порядкуконституційногонагляду,маютьрекомендаційний характер ймають за міткувиявити чинавітьпризупинитинезаконніакти чи діїорганів державної влади, але й нескасовувати їхнього.Слідврахувати, щонаслідкомвизнання актанечиннимє йогоформальнескасування. Однак, США, деконституційний контроль прямо непередбаченийКонституцією,визнання актанеконституційним нетягне за собою його формальногоскасування. Цеможезробитилише парламент.Опротестований закон формально вкорпусідіючогозаконодавства, але й незастосовується судами [9, з. 39].СтрашунБ.О.зазначає, щоорганивиконавчої влади, котрімають правозастосуватитакий акт,робити цого нестануть, бозастосування такого актаєнедоречним:рішення органувиконавчої владиможе бутиоскаржене до суду, дляякого актнібито уже неіснує й парламент такихвипадках, як правило,подібний законневдовзіскасовує [6, з. 331].ЖидковО.А.звертавувагу тих, щобудь-якіспробизацікавленихосібскористатисяположеннями,визнанимиВерховним судом СШАнедійсними,неминуче привели б їхнього досудовихорганів, але й уже безнадії науспіх [5, з. 86].

Мипідтримуємо думкуБогдановськоїІ.Ю., Якавказує тих, щонеоднаковезначення одного і саме йоготерміну несприяєефективномувивченню правовогоявища [7, з п'ятьма]. Так було взаконодавстві Українивикористовуєтьсятермін “>переглядсудовихрішень”,однак йогозначенняістотновідрізняється відзначеннятерміну “>судовий (чиюридичний)перегляд”,якийвикористовується прихарактеристицідіяльностісудів США,пов’язаної ізвирішеннямконституційно-правовихпитань шляхомздійснення судновогоконституційного контролю. Так,наприклад,відповідно до ст. ст. 91 й 107 господарськогопроцесуального кодексу України від 6 листопаду 1991 р. ізнаступнимизмінамиіснує двавидипереглядусудовихрішень: вапеляційному такасаційному порядку [5].Відмінністьміж нимиполягає до того, що вапеляційному порядкупереглядаютьсярішення місцевогогосподарського суду, котрі не набрализаконноїсили, акасаційному –лише тих, що набрализаконноїсили. УРозділі ХІІ2 господарськогопроцесуального кодексу Українивиписаний порядокпереглядусудовихрішеньвищогогосподарського суду УкраїниВерховним судом України.Переглядсудовихрішеньможе матірмісце й вцивільномупровадженні.Підстави для такогопереглядувизначені в ст. ст. 291 й 320Цивільногопроцесуального кодексу України від 18 июля 1963 року ізнаступнимизмінами [6], аРозділ VЦивільногопроцесуального кодексу України від 18березня 2004 року,якийнабираєчинності із 1 января 2005 року, але й неранішенабраннячинностіАдміністративнимпроцесуальним кодексом України,маєназву “>Переглядсудовихрішень” [2].ВідповідніположенняКримінально-процесуального Кодексу України від 28грудня 1960 р. й Кодексу України проадміністративніправопорушення від 7грудня 1984 р.такожрегламентують порядокперевіркизаконності йобґрунтованостівироків йіншихрішеньнижчестоящихсудів.

Урішеннясудівнижчихінстанційможутьпереглядатися судами, щопосідаютьвищемісце всудовійієрархії як на федеральномурівні, то й нарівніштатів.Проте надкожнійсудовійсправі, Якапереглядається, переносити запитання проконституційністьпевного акта. Отже, коли мовайде про діяльністьсудівзагальноїюрисдикції США,змістомякоїєвирішенняконституційно-правовихпитань шляхомздійсненняконституційного контролю задотриманнямКонституції, за актамиорганівзаконодавчої тавиконавчої влади, завідправленнямправосуддя й задотриманнямконституційних прав й свобод, болеедоцільно говорити просудовийконституційний контроль, а чи не просудовийперегляд.

Упростежуєтьсястійкатенденція дорозширенняобсягудіяльностісудів, котрінаділені правомздійснюватиконституційний контроль, й допосилення їхньоговпливу назагальний процесзастосування права. Узв’язку ізцимвиникає рядактуальнихпитань:наприклад, чи винентакий контрольобмежуватисяперевіркоювідповідності законів йпідзаконнихактівКонституції чипоширюватисьодночасно й наіншісфери,зокрема,крімсфериконституційногозахисту прав й свобод,також й для контролювання заздійсненнямправосуддя. Так,ЖидковО.А.вважаєпомилковимвключення дозмістуконституційного контролю СШАпоряд звизнаннямнеконституційними законів йадміністративнихактів,визнання такимитакожсудовихрішень, щосуперечатьконституції,пояснюючице тім, щоскасуванняВерховним судомрішення судунижчоїінстанції,який, на його думку, неправильновирішив ті чиіншеконституційне запитання, не було замежітрадиційнихфункційверховноїсудовоїінстанції [5, з. 80]. На думкувченого,здійсненняфункціїконституційного контролю вданомувипадку,виявляється у бо суд,скасовуючирішеннянижчого суду,висловлюється при цьому негативно (чи позитивно) із приводу того чиіншого правового акта чиюридичної дії, щооскаржуються,тобтовирішуєконституційне запитання посуті.Іншівчені (Давид Р.,Жоффре-Спінозі До. [4, з. 299], С.В.Боботов,І.Ю.Жигачов [2, з. 230 - 231], В.Б.Євдокимов [5, з десятьма, 16],В.І.Лафітський [7, з. 192, 204 - 212] таін.)вважають, щоВерховний суд США й под його контролем усіінші суди -федеральні йштатів -мають правоздійснювати контролю надконституційністю нелише законівфедерації йштатів, але й й зазастосуваннямпринципівзагального права,тобтобудь-якесудоверішення увипадкувизнання його таким, щосуперечитьконституційнійнормі,може бутискасоване.

Ос-кількитлумаченняКонституції СШАВерховним судом СШАзавжди було бдоситьгнучким, впроцесі йогодіяльності булиданітлумаченнящодоосновнихположеньКонституції США,дотримуватися якімаютьінші суди.Серед такихположень можнаназвати V поправку доКонституції, Яказабороняєпозбавляти життя,свободи чивласності безналежного судновогорозгляду чи поправку XIV, котразабороняє штатамвідмовлятибудь-якійособі,підлеглій їхнівладі, воднаковому для всіхзахисті законами. Целишеокреміприклади тихийположеньКонституції США,яким було б даногнучкетлумаченняВерховним судом США,внаслідок чого смердотіперетворилися упевніформули,конституційний контролю надякимимаєпримусити усісудовіінстанції, атакожорганизаконодавчої тавиконавчої владиповажатиосновніпринципиКонституції йзабезпечувати тім самимєдність права США.

>Відповідно дозагальноприйнятої внауціконституційного правакласифікаціївидівконституційного контролю США можнавиділитинаступні йоговиди:

1)матеріальнийконституційний контроль,якийполягає уперевірцізмісту законів йіншихнормативнихактів із точкизору їхнівідповідностізмістуКонституції;

2)конституційний контроль уформі контролю шляхомзаперечення (чиконкретний контроль), коли навідповідністьКонституціїперевіряютьсязакони, котрі уже вступив удію, а чи не тих, котрізнаходятьсялише настадіїпроходження черезКонгрес.Цю форму контролюінодіщеназиваютьінцидентним контролем,оскількипідставою дляпорушенняпроцедуриконституційного контролює конкретнасудова справа, вякійзацікавлені особинизахищають своїінтереси,посилаючись тих, що закон невідповідаєКонституції [19, з. 31]. Навідміну відвітчизняногозаконодавства,яким передбачене процедуруздійснення абстрактногоконституційного контролю (чи контролю шляхом дії),відповідно доякоїпорушити запитання провизнання закону таким, щосуперечитьКонституції, можна,незалежно від того,використовувався закон вконкретнихправовідносинах чи ані, СШАвизначальнимє фактправозастосуваннявідповідного нормативно-правового акта.

>Конституційний контроль СШАмає своїспецифічні характеристики.По-перше,вінмаєуніверсальний характер,оскільки йогодіяпоширюється не так назакони, але йтакож наактиорганіввиконавчої влади на всіхрівнях влади.По-друге,вінможездійснюватися годину від годинибудь-яким судом прирозглядібудь-якої справ, вякійрозглядається запитання прозаконнийінтерес громадянина. Безприв’язки доконкретноїсудової справ, коли одна зсторін справвважає, щовимогаіншоїсторонибазується нанеконституційнійнормі,здійсненняконституційного контролю СШАнеможливе.По-третє,конституційний контрольмаєвідносний характер,оскількирішення судуєобов’язковимлише длясторінконкретної справ.Визнаючипевну нормунеконституційною уконкретнійсправі, суди неберутьїї доуваги привинесеннівідповідногорішення посутіцієї справ. Однак, якзазначив М.А.Нудель,якщо послерішення Верховного судуКонгрес нескасовує закон,останнійзавждиможезнову набутисили,якщо входінаступногопроцесу судвизнає законконституційним [16, з. 158].

Отже,конституційнуюстицію США можнаохарактеризувати як діяльністьсудівзагальноїюрисдикції начолі ізВерховним судом США,направлену навирішенняконституційно-правовихпитань шляхомздійсненняконституційного контролю,якиймаєуніверсальний тавідносний характер (>рішення судуєобов’язковимлише длясторінконкретноїсудової справ),залежить від фактуправозастосуваннявідповідних норм права,включаєперевіркуконституційностіактіворганівзаконодавчої йвиконавчої влади, контролю наддотриманнямконституційних прав й свобод, атакож контролю надвідправленнямправосуддя.

>Використаннярізноїтермінології для характеристикитакоїдіяльності увітчизняній таросійськійюридичнійлітературіпояснюється, із одного боці,відсутністю в роботівросійських та українськихвченихєдиногопідходу допоняття “>конституційнаюстиція” тапов’язаних із нимкатегорій, а ізіншого –необхідністювраховуватитермінологічні тамовнівідмінності взаконодавствахрізних держав.


>ВИСНОВКИ

>Дискусійним внауціконституційного права СШАзалишається запитання проспіввідношення принципу судновогоконституційного контролю ізіншими принципамиамериканськоїКонституції. Так,аналізуючи у 1980-х рр.вплив принципу судновогоконституційного контролю наполітику,професор праваКаліфорнійськогоуніверситету Дж.Чоупервказував тих, що правопереглядубудь-якогорішення,прийнятогоКонгресом чи Президентом,несумісне ізфундаментальним принципомамериканськоїконституції – “принципомправліннябільшості”. На думкувченого,маючитаке право,Верховний судвідаємогутнімизасобами контролю зафункціонуваннямполітичноїсистеми, ставити собівищепредставницькихустанов, котріприйняторозглядати вякості “>основнихгарантівдемократії”.Досліджуючиприклади “>невдалого”втручання Верховного суду в запитаннявзаємовідносинміжгілками державногоуправління,федеральнимурядом йвладоюштатів й т. буд., Дж.Чоупервказував нанеобхідністьдетальноїрегламентації, Яка б дозволилапом’якшитипротиріччяміж “принципомбільшості”, із одного боці, й принципом суднового контролю – ізіншого [5, з. 164-165].Неузгодженість судновогоконституційного контролю із "принципомправліннябільшості"пов’язують ізнеспроможністювиражати волюбільшості. У тієї годину, якконгресменів,сенаторів,президентівобираютьвиборці,Верховний судніким необирається. Зогляду наце,спірнимзалишається запитання про ті,чому Судмаєзмінювати ті, щовирішуєгромадськість черезсвоїхпредставників. Л.Фрідмен із цого приводузазначає, щоКонституція дійсноєвищим законом країни, але й лише самнаївнівірять, щоВерховний суд просто ">інтерпретує" текст,тобтодосліджує, що документозначає чи що малі наувазі люди, котрі його писали [13, з. 152].


>ЛІТЕРАТУРА

>конституційнаюстиція судюрисдикція

1.Конституція України від 28червня 1996 року //ВідомостіВерховної Заради України. - 1996. - № 30. - У розділі ст. 141.

2.Цивільнийпроцесуальний кодекс України від 18березня 2004 року //Урядовийкур’єр. – 2004. - № 130.

3.Цивільний кодекс України від 16 января 2003 року:Офіційний текст /Міністерствоюстиції України. – До.:ЮрінкомІнтер, 2003. – 464 з.

4.Сімейний кодекс України від 10 января 2002 року //Урядовийкур’єр. – 2002. – № 44.

5.Господарськийпроцесуальний кодекс України від 6 листопаду 1991 року // ВВР. - 1992. - № 6. - ст. 57.

6.Цивільнийпроцесуальний кодекс України від 18 июля 1963 року // ВВР. - 1963. - № 30. - ст. 464.

7. Закон України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація