Реферати українською » Государство и право » Службові права та обов'язки суддів України


Реферат Службові права та обов'язки суддів України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

 

На тему:

«>Службові права таобов'язкисуддів України»

>Харків 2011


>Вступ

>Професійні судье Україникористуються всіма правами таосновними свободамилюдини й громадянина, завиняткомвстановленихнаціональнимзаконодавствомобмежень,обумовленихособливостями статусуданоїпрофесійноїгрупи.Вонитакож незвільняються відвиконанняконституційнихобов’язків, як-то захист Вітчизни;сплатаподатків йзборів; незавдаватишкодиприроді,культурнійспадщині;неухильнододержуватисьКонституції України та законів України; непосягати на права йсвободи, честь йгідністьінших людей тощо.

разом із тім,відповідно допокладених насуддівфункцій,останнінаділяютьсядодатковими,службовими правами,обов'язками таповноваженнями.

>Службові права,обов’язки таповноваженнянайбільшповновизначаютьміруможливої танеобхідної (>службової)поведінки судье.Даніінститутирозкриваютьзмістправомірноїповедінки судье приздійсненніпрофесійноїдіяльності,встановлюютьїїконкретний вид таміру.Цяможливістьзабезпечується йгарантується Державою.Засобомїїзакріпленняєправовінорми.Службові права,обов'язки таповноваження судьезавждиіснують впевнихмежах –періодуволодіння статусом,реалізуються уконкретнихправовідносинах, щовиникають вумовахздійсненняпрофесійнихфункційносіясудової влади.Розглянемоюридичну природу тазмістцихінститутівдокладніше.


1.Службові правасуддів

Призайнятті посади судье особавідповідно ізнабутим статусомнаділяєтьсядодатковимиправовимиможливостями –службовими правами, щосприяютьуспішномуздійсненнюпрофесійнихфункцій. Призвільненні ззайманої посади судье особавтрачає статусносіясудової влади й, якнаслідок,такожспеціальні (>додаткові)правовіможливості.

>Службові правасуддів засвоєюприродоюєсуб'єктивним правом,оскільки належати конкретномусуб'єкту – судье, йвказують напевніправовіможливості йогоповедінки,встановленізаконодавством, щорегулює статусносіясудової влади.Виникненняслужбових прав судьеобумовлюєтьсяконкретнимюридичним фактом –призначенням (>обранням) на посаду судье.

>Сутністьслужбових правполягає вможливості нормативновизначити вид таміруможливої (>допустимої)поведінки особини,наділеної статусомносіясудової влади.Законодавець черезкатегорію «>службові права судье»встановлює не лишеміру (>межі,обсяг)поведінки судье, а іконкретнийїї вид.Тобто,службові права судьепередбачаютьміру конкретновизначеноїповедінкилюдини,наділеної статусомпосадової особинисудової влади.Ці праваєдодатковими,оскільки смердотізавждиіснують у рамкахпевноготимчасовогопроміжку –періодуволодіння статусом,реалізуються уконкретнихправовідносинах йїмзавждикореспондуютьсячиїсьобов'язки.

>Службові права судье упевнихмежахзалежать від його (судье)волі йсвідомості,особистогоінтересу, особливо при їхнівикористанні.Суддяможевідмовитися відвикористаннянаданихйомуправовихможливостей, невчинятипередбачених закономдій чи,навпаки,наполягати ними.Вінможе за своїмвласнимрозсудомвчиняти чи невчинятипевні дії,використовувати наданііможливості уповномуобсязі чичастково, у порядку,найбільшзручному длязадоволення свогоінтересу.Саменаявність свого,особистогоінтересу приреалізації правєосновнимкритеріємрозмежуванняслужбових прав йповноважень судье. Приреалізаціїостанніхсуддязадовольняє неособистийінтерес, аслужбовий,інтересисудової влади,відновленнясправедливості. Хоча не можна непогодитися із тім, що упевнихвипадкахтакерозмежуванняєдоситьштучним.

Отже,службовим правам судьепритаманнітакіхарактерніриси:по-перше, смердоті належати конкретномусуб'єкту – судье;по-друге,ґрунтуються на нормах позитивного права –Конституції України,Законі Україні «Про статуссуддів» таін.; по третє,являють собоюзабезпечену Державою й правомможливістьпевноїповедінки,спрямованої надосягнення того чиіншогосоціального блага;по-четверте, їхньоговиникненняобумовлюєтьсяконкретнимюридичним фактом –призначенням (>обранням) на посаду судье;по-п'яте,зміст йобсягслужбових праввизначаютьсяспецифікою правового статусу судье, правового стануносіясудової влади вдержаві;по-шосте, в основномуреалізуються вособистихінтересах судье;по-сьоме,забезпечуютьсязагальними (>економічними,політичними,ідеологічними,організаційними) йспеціальними (>юридичними)гарантіями;по-восьме,захищаються в судновому,адміністративному таіншомувстановленому законом порядку.

Зазмістомслужбові праваможуть бутикласифіковані на:

а) права, щозабезпечуютьособливийправовий статус судье й йогоправовий захист.Ця група прав подчеркиваетвиключнеправове становище судье вдержаві,вказує на йогопідвищенуправовузахищеність,збільшуєобсягправовихможливостей судье.Ці правахарактеризують статус судье в йогостатичномувигляді.Серед широкого коласлужбових правсуддівцієїгрупи варто особливовиділити декларація проповагупрофесійноїчесті йгідності судье; право судье на особисту ймайновунедоторканність; декларація простабільністьтрудовоїзайнятості; декларація прокар'єру; декларація провідставку;

б) права, щосприяютьбезпосередньомувиконаннюслужбових обовязків.Ця група правпов'язаназіздійсненнямсуддеюсвоїхповноважень йхарактеризує його статус удинамічномуаспекті.Найбільшповноці правареалізуються привиконанніпрофесійнихфункцій. Доданоїгрупислужбових правслідвіднести: правосамостійноприйматирішення вмежахсвоїхповноважень; правовимагатистворення й забезпечення необходимих умів дляздійсненняпрофесійноїдіяльності; декларація просуддівськийіндемнітет,інші права,передбаченінаціональнимзаконодавством;

в) права, щодопомагають судьереалізуватиналежнійомуконституційні права йосновнісвободи,закріплюютьможливістькористуватисясоціальними благами.Ці прававстановлюютьпевніпереваги,пільгищодосуддів. Заправовоюприродою їхньогослідвіднести донорм-гарантій, котрівказують напідвищенийдержавний захистсуддів, що,безперечно,пов'язано ізособливоюсоціальноюроллюцихосіб удержаві. Доцієїгрупислужбових правсуддів можнавіднести: декларація просоціальний йправовий захист; декларація проодержанняматеріальноївинагороди упродовж свогопрацю;інші права,передбаченітрудовим йпенсійнимзаконодавством; декларація прополіпшеніжитловіумови; декларація пропільги ізжитлово-комунального, транспортного таіншогообслуговування; декларація провідпочинок; декларація провільнийвибірдодатковоїпедагогічної,наукової таіншоїоплачуваноїтворчоїдіяльності; декларація простраховігарантії; декларація пронавчання йпідвищеннякваліфікації;інші права,передбаченінаціональнимзаконодавством.

>Розглянемодеякі ізслужбових правсуддів.

1.1 Право наповагупрофесійноїчесті йгідності судье

>Поважатипрофесійну честь йгідність судье – означати >визнавати >посадову особусудової владиправомочноюпредставлятисудову уладові й невчинятибудь-якихдій, котрізаподіюють шкоду чиперешкоджаютьздійсненнюпрофесійнихфункцій.Відповіднозі ст. 14 Закону України «Про статуссуддів»проявнеповаги до суду чи судье із боціосіб, котріберуть доля всправі чиприсутні в судновомузасіданні, атакож скоєння позасудовимзасіданнямбудь-якихдій, щосвідчать проявнунеповагу до суду чи судье в зв'язку із йогослужбовоюдіяльністю,тягнуть відповідальністьвідповідно до закону. Таким чином, державагарантує захистпрофесійноїчесті йгідності судье відбудь-якихпроявівнеповаги.Некоректнеставлення до судукарається тоді, коли воно та маломісце як уприміщенні суду, то й за його межами.

>Кримінальний кодекс Україниміститьрозділ XVIII «>Злочинипротиправосуддя», депередбачається відповідальність за дії, щосвідчать пронеповагупрофесійноїчесті йгідності судье, як-то:втручання в діяльність судье;погрозанасильствомвідносно особини судье, атакожумиснезнищення чипошкодження йогомайна,якщоці діївиражаютьставленняправопорушника допрофесійнихдій судье;невиконання судновогорішення;відмовасвідка відсвідчень чивідмоваексперта чиперекладача відвиконанняпокладених ними обовязків таін.Слідзазначити, щодеякі зцихпротивоправнихдійспрямованіпротиправосуддя вцілому, а чи непроти судьеособисто. Алісаме тому миакцентували напрофесійнійчесті йгідності судье.Дії, щоспричиняютьперешкоди доздійсненняправосуддя,свідчать упершучергу про ті, що людина невизнає статусу судье, йогоздатностівирішувати усіправовіконфлікти наосновізагальнихправових норм, невизнаєобов’язковостірішень судье,ігноруєсудову (авідтак, йдержавну) уладові вцілому.

1.2 Право судьесамостійноприйматирішення вмежахсвоїхповноважень

>Суддяпокликанийздійснювати своїповноваженнянезалежно відбудь-чиїсьбажань,крімінтересівсправедливості, тасторонніхвпливів. Право судьесамостійноприйматирішення вмежахсвоїхповноваженьбезпосередньобазується напринципінезалежностісудової влади.Самецей принципвизначає становище суду тасуддів удержаві.Найбільшповновін бувсформульований вЗагальних принципахнезалежностісудовихорганів,схваленихГенеральноюАсамблеєю ООН в 1985 р.,Ефективних процедурахздійсненняЗагальнихпринципівщодонезалежностісудовихорганів,прийнятихЕКОСОС 1990-го р.,Європейськійхартії про статуссуддів,прийнятій 1998-го р. вСтрасбурзі. Унаціональномузаконодавствіцей принципзнайшовзакріплення в ст. 12 Закону «Про статуссуддів», котраміститьположення пронедопустимістьвтручання впрофесійну діяльність судье.Будь-якевтручання в діяльність судьепереслідується за законом.Суддя незобов'язанийдаватибудь-якихпояснень із приводурозглянутих чи тихий, щощезнаходяться в йогопровадженні,справ, атакожнадавати їхнібудь-кому дляознайомлення,інакше як увипадках й в порядку,передбачених законом.

>Необхідністьзакріплення взаконодавстві цого права судьемаєісторичніпередумови. Не дуже давноминулому були непоодиноківипадки грубоговтручання всудову діяльністьпартійнихорганів,виконавчої влади держави та місцевого самоврядування, атакожпевнихгромадськихорганізацій.

>Кримінальний кодекс України (ст. 376)передбачаєкримінальну відповідальність завтручання вбудь-якійформі в діяльність судье ізметоюперешкодитивиконаннюсуддеюсвоїхслужбових обовязків чидомогтисявинесення неправосудногорішення. Тім самимгарантується свободаволевиявленнясуддів упроцесівинесеннярішення.

>Гарантієюздійснення права судье нанезалежність йсамостійність приприйняттірішеньтакожєвстановленийпроцесуальний порядокприйняттясудовихрішень. Так,наприклад,відповіднозі ст. 322 КПК, ст. 209 ЦПК, ст. 160 КАСсудовірішеннявиносяться іухвалюються судом унарадчійкімнаті. Унарадчійкімнатіможутьзнаходитисялише судье, щовходять у склад суду поданійсправі.Присутністьіншихосіб унарадчійкімнаті недопускається.Судді помиляюсярозголошуватисудження, що буливисловлені унарадчійкімнаті.

>Встановлений порядокнаділення таприпиненняповноважень судьетакожєважливоюгарантієюздійсненнясуддею свого права насамостійність йнезалежність вухваленні судновогорішення.

>Прийняттясуддеюрішення посправі засвоєюсуттюєвольовим актом,якийхарактеризуєтьсяпостановкою тамотивуванням мети,свідомимобранням порядку тазасобівїїдосягнення. Сам процесприйняттясуддеюпевногорішеннязалежить від:

1)обсягуінформації посправі;

2)повноти правовоговрегулюванняпроцедуриприйняттярішень;

3)рівняпрофесійногодосвіду,кваліфікації,правосвідомості судье;

4) характеру судье,рівня йогопсихофізіологічноївитривалості.

>Першідвіумовиєоб’єктивними йхарактеризують правила, процесприйняттярішення встатичномуаспекті.Наступнідвіумовиєсуб’єктивними,впливають на процесприйняттярішення вдинамічномуаспекті.Саме смердоті,визначаютьступіньзалежності,можливостіздійсненнявпливу на процесприйняттярішеннясуддею із боцііншихсуб’єктів. Томунеобхідно болееуважноговивчатирівеньпсихологічної іемоційноїстійкості,правосвідомості,професійноїзрілості йякостейіндивідуальногодосвіду придоборікандидатів на посадупрофесійного судье.

Аліслідзазначити, щооб’єктивніумовиприйняттярішеньтакожвідіграютьзначну роль.Недосконалістьзаконодавства,нестійкістьекономічного стану держави,незавершеністьстановленняправової держави йформуваннягромадянськогосуспільствазалишаютьпевніможливостіздійсненнязовнішнього (державного,суспільного) тавнутрішнього (корпоративного)впливу на процесприйняттярішеннясуддею.

>Можливістьздійсненнязовнішньоговпливу насуддів впершучергупов’язана ізсоціально-економічноюсферою, асаме:особливим порядкомфінансуваннясудів,матеріальним тапобутовимзабезпеченнямсуддів, їхньогосоціальнимзахистом. ЗаКонституцієюналежневирішенняцихпитаньєобов’язком держави. Аліаналізстатистичнихданихсвідчить про ті, щореаліїсьогоденняпереводять запитанняматеріальноїнезалежностісуддів зсоціально-економічноїсфери всоціально-політичну.Ситуація ззабезпеченнямдіяльностісудів йсуддів не лишесуперечитьміжнародним нормам й принципам, а ідосізберігає залежність відорганівмісцевої влади. Причинацих проблем,зокрема, у бо їхньоговирішеннядорученоДержавнійсудовійадміністрації, котраєцентральним органомвиконавчої влади.Якщо бвирішенняпитаньсоціально-економічного забезпеченнядіяльностісуддів було б бдоручено органусудової влади, то тім самимсклалися бумови дляобмеженнясоціально-політичного аспекту для скоєннятиску насуддів приприйнятті нимирішень.

>Можливістьвнутрішнього (чи корпоративного)впливу нарішення судьеможе матірдекільканапрямків: із боцівищестоящоїінстанції; із боці голови суду; із боціколег.

Таким чином,реалізація права судьесамостійноприйматирішення вмежахсвоїхповноваженьзабезпечується не лише нормативновстановленимигарантіями, а івнутрішнімиякостями судье: йогопрофесіоналізмом,правосвідомістю,моральноюпозицією,психофізіологічноювитривалістю тамужністю.Самостійність танезалежність судьеоб’єктивуються вгромадянськупозиціюносіясудової влади тапроявляються вприйнятих нимрішеннях посправі, воснові які лежати закон тавнутрішнєпереконання, але йзнов, вмежах закону.

1.3 Право судье на особисту ймайновунедоторканність

>Відповідно до ст. 13 Закону України «Про статуссуддів»посадові особинисудової владинедоторканні. Однакслідрозуміти, що право судье нанедоторканністьє неособистимпривілеєм громадянина,якийобіймає посаду судье, азасобомзахиступублічнихінтересів,насампередінтересівправосуддя.Вартотакожвраховуватиособливий режимсуддівської роботи,підвищенийпрофесійнийризик,наявністьрізнихпроцесуальних йорганізаційнихзасобів контролю зазаконністюдій йрішень судье.

Зметою забезпечення цого права, Закономвстановленіюридичнігарантії. Так,професійнийсуддя України неможе беззгодиВерховної Заради України бутизатриманий чизаарештований довинесенняобвинувальноговироку судом (ст. 126Конституції України). Закономтакожвстановлюєтьсянедопустимістьзатримання судье запідозрою вучиненнізлочину, атакож донього неможе бутизастосованийпривід убудь-якийдержавний орган узв’язку ізпровадженням справ проадміністративнеправопорушення.Суддя,затриманий запідозрою вучиненнізлочину чиадміністративногоправопорушення,стягнення за якунакладається в судновому порядку, винен бутинегайнозвільнений послевстановлення його особини.

>Суддівськийімунітетпоширюєтьсятакож нажитло таслужбовеприміщення судье,особистий таслужбовий транспорт, але взасобикомунікації. Право на їхньогонедоторканністьможе бути порушене (чиобмежено)лише умежахпровадження покримінальнійсправі, але й іздотриманнямконституційнихвимог.Проникнення вжитло числужбовеприміщення судье, вособистий числужбовий транспорт,проведення тамогляду,обшуку чивиїмки,прослуховування йоготелефоннихрозмов,особистийобшук судье, а так самеогляд,виїмка йогокореспонденції, промов йдокументів,можутьпровадитися лише завмотивованимрішенням суду, а й зазгодою судье вразіприйняття головоювідповідного судурішення провжиттяспеціальнихзаходів забезпечення безпеки (п. 4 ст. 13 Закону «Про статуссуддів»).

>Положення просуддівськийімунітетзнайшлосвоєроз’яснення й вміжнародних нормах, асаме: в в.п. 16 – 20Загальнихпринципівщодонезалежностісудовихорганів,процедурі 5Ефективних процедурздійсненняЗагальнихпринципівщодонезалежностісудовихорганів.

Алі неслідрозуміти принципнедоторканності якуседозволеність.Суддівськийімунітетпередбачаєстворенняспеціальних процедурпритягненнясуддів довідповідальності, котрідозволяють, із одного боці, забезпечитинедоторканність судье, а ізіншого – уразінеобхідностівирішити запитання пропритягнення його доти чиіншого видуюридичноївідповідальності.

>Згідно іззаконодавством завчиненіправопорушеннясуддяможе бутипритягнутий докримінальної,адміністративної чидисциплінарноївідповідальності. Алісуддя неможе бутипритягнутий доюридичноївідповідальності заголосування чивисловлювання под годину судновогорозгляду справ, зарішення, яку було бприйнятесуддею наосновіматеріалів справ згідно із законом тасуддівськимрозсудом. У цьомувипадкудієіндемнітет судье.Винятокстановить відповідальність за образу чи наклеп прирозглядісправ,прийняттірішень тадачі з висновками (год. 3 ст. 28 Закону «ПроКонституційний Суд України»).

>Порушеннясуддівськогоімунітетуможе бутипов’язано ізкримінальнимпровадженням тапереслідуванням заадміністративнеправопорушення.Національнезаконодавствовстановлюєлишеособливий порядокпровадженнядеякихслідчихдійщодосуддів:затримання,арешту,обшуку й т.д., та порядку судновогорозгляду справ. Алі до ладукримінального таадміністративногопровадження, судновогорозглядусправщодопритягненнясуддів довідповідальностіздійснюється назагальних засідкахпроцесуальногозаконодавства.

>Додатковоюгарантієюнедоторканності судье та йогонезалежності вціломує ті, щопідсудність справвизначаєтьсяГоловою Верховного Суду України чи його заступником. При цьому справа неможерозглядатись тім судом, уякомуобвинуваченийпрацювавсуддею (п. 6 ст. 13 Закону «Про статуссуддів»).

>Суддюможе бутипритягнуто додисциплінарноївідповідальності в порядкудисциплінарногопровадження ізпідстав,передбачених Законом «Про статуссуддів». Правоздійсненнядисциплінарногопровадженнящодосуддів Законнадаєспеціальним органам –кваліфікаційнимкомісіямсуддів таВищійрадіюстиції. Досуддівможуть бутизастосованітаківидидисциплінарнихстягнень:догана тапониженнякваліфікаційного класу.

1.4 Правовимагатистворення й забезпечення необходимих умів дляздійсненняпрофесійноїдіяльності

>Успішнареалізація права судье наналежніумови роботивизначається не лишеюридичними, але й іматеріальнимигарантіями. До них можнавіднести:

а)фінансові;

б)матеріально-технічні;

в)кадрові.

>Успішнареалізація права судье настворення й забезпечення необходимих умів дляздійсненняпрофесійноїдіяльностізалежитьсаме відповноти тадієвостіцихгарантій.

>Однією ізфінансовихгарантійуспішноїреалізації цого права судьеєвстановлений год. 1 ст. 130Конституції України й год. 2 ст. 87 Бюджетного кодексу Україниобов'язок державизабезпечуватиналежніумови длядіяльностісуддів шляхомокремоговизначення вДержавномубюджеті Українивитрат напотребисудової влади.

>Крімнеобхідногоматеріально-технічного забезпеченнядіяльності судье, до числа необходимих умів, котрізабезпечуютьналежнездійсненняпрофесійноїдіяльностітакож вартовіднестивизначення йзапровадженнянормативівнавантаження насуддів.

>Чинна системарозподілунавантаження насуддів таіснуюча проблемафінансового забезпеченнядіяльності судье не лишепорушують його декларація простворення й забезпечення необходимих умів дляздійсненняпрофесійноїдіяльності, а істворюютьперешкодидоступностіправосуддя.СтаєпроблематичнимвиконанняУкраїноювимог ст. 6Конвенції про захист прав йосновних свободлюдини 1950 р.відповідно доякої на державупокладаєтьсяобов'язок забезпечити декларація просправедливий йвідкритийрозгляд його справнезалежним йбезстороннім судомпротягомрозумного рядок,встановленого законом.

>Позитивнезначеннящодо забезпечення права судье нанеобхідніумови дляздійсненняпрофесійноїдіяльностімаєреалізація принципуспеціалізації (якзовнішньої, то йвнутрішньої). Для цогонеобхідно забезпечитисудову системудостатньоюкількістюкваліфікованихфахівців (впершучергунеобхідноухвалитиновуКонцепціюкадрової політикищодосуддів) та,звичайно,передбачитисуттєвівитрати напідвищеннярівняутриманнясуддівського корпусу.

1.5 Право судье насоціальний йправовий захист

Принцип забезпечення правовогозахисту судьереалізовано взаконодавстві України практично уповномуобсязі.Суддя, члени йогосім’ї та їхньогомайнознаходяться подособливимзахистом держави.

>Зміст правового йсоціальногозахистусуддівстановитьсукупністьзакріплених управових нормах умів йзасобів, щоспрямовані на забезпеченнябезперешкодноїреалізаціїзахисту правового статусу судье, атакожорганізаційно-правова діяльністьдержавнихорганів по їхнізастосуванню.

Право судье насоціальний йправовий захистзакріплено, упершучергу, вЗаконі «Про статуссуддів».Згодом низькаположень цого Закону бувконкретизована йрозвинута віншихправових актах.Відповідно доРішенняКонституційного Суду України від 20березня 2002 р.правовінорми, щомістятьположення просоціальний захистсуддів, неможуть бутискасовані чизмінені у бікзменшеннягарантій, щомістяться у яких, безвідповідноїкомпенсації.

>Відповідно до год. 1 ст. 42 Закону «Про статуссуддів»органивнутрішніхсправзобов'язанівживати необходимихзаходівщодо забезпечення безпеки судье,членів йогосім’ї,збереженняналежногойомумайна,якщо від судьенадійдевідповідназаява.

Дозаходів державногозахистузакони України «Про статуссуддів» й «Продержавний захистпрацівників суду йправоохороннихорганів»відносять:

–спеціальні заходьщодо забезпеченняособистої безпеки судье йчленів йогосім’ї, атакожохорониналежногойомумайна. Спектр такихзаходівдосить широкий: відвидачісуддямзброї таіншихзасобівіндивідуальногозахисту довстановленнясучаснихтехнологійохоронноїсигналізації вприміщеннях, у якіпроживають судье й їхньогосім’ї.Обов'язок позабезпеченню йздійсненнюпереліченихзаходів, атакожохороніприміщеньсудів тагромадського порядку под годинуздійсненняправосуддяпокладається наМіністерствовнутрішніхсправ України йспеціальніпідрозділиміліції (ст. 133 Закону «Просудоустрій України» передбаченестворенняпідрозділівсудовоїміліції,завданнямякоїєпідтриманнягромадського порядку всуді,припиненняпроявівнеповаги до суду, атакожохоронаприміщеньсудів,виконанняфункційщодо державногозахистусуддів,працівників суду, забезпечення безпекиучасників судновогопроцесу тощо);

–підвищенукримінальну відповідальність завчинене в зв'язкузіслужбовоюдіяльністю судьепосягання на його життя, іздоров'я, атакож йогоблизькихродичів,знищення чипошкодженнямайна,погрозувбивством,насильством чипошкодженням їхнімайна;

– заходьсоціальногозахистусуддів.

>Відповідно до Закону, життя, іздоров'я судьепідлягаютьобов'язковомустрахуванню зарахунокДержавного бюджету на сумудесятилітньоїгрошовоївинагороди наостаннійпосаді. Порядок йумови такогострахуваннявстановленінормативними актамиорганіввиконавчої влади. Закономпередбаченавиплата увипадкузагибелі (смерти) судье,унаслідоктілесногоушкодження чизаподіянняіншоїшкоди йогоздоров'ю,пов'язаних звиконаннямслужбових обовязків,непрацездатним членам йогосім’їщомісячноїгрошовоїкомпенсації.Збитки,заподіянізнищенням чипошкодженняммайна судье у зв'язку ізвиконанням нимслужбових обовязків,відшкодовується Державою вповномурозмірі. Уразізалишення посадисуддямає декларація просоліднупенсію чинеоподатковуванещомісячнедовічнегрошовеутримання урозмірі 80% відзаробітної платипрацюючого навідповіднійпосаді судье. Державагарантуєповнувиплатупенсії чидовічного копійчаногоутримання судьенезалежно відзаробітку,одержуваного послевиходу його увідставку чи напенсію.

>Крім того,відповідно в Україну від 24 лютого 1994 р. «Про забезпеченнядіяльностісудів» судье й члени їхнісімей вмедичному,побутовому й транспортномуобслуговуванніприрівнюються довідповіднихпосадовихосібКабінету міністрів України,місцевихдержавнихадміністрацій.

Законом «Про статуссуддів» передбачене, що непізніше шестимісяців послеобраннясуддя,якийпотребуєполіпшенняжитлових умів, винен бутизабезпеченийупорядкованимжитлом увиглядіокремоїквартири чибудинкувідповідними органамивиконавчої влади замісцезнаходженням суду.Такожсуддям й членам їхньогосімейнадається 50%знижка приоплаті зажитло такомунальніпослуги (>водопостачання, газ,електрична йтепловаенергія, установка йкористуванняіндивідуальнимдомашнім телефоном).Такі жпільгизберігаються по них й послевиходу увідставку.

>Суддя й члени йогосім’їмаютьтакож декларація пробезкоштовнемедичнеобслуговування вдержавнихустановахохорониздоров'я.Також судьемають декларація прощорічнесанаторно-курортнелікування зарахунокДержавного бюджету.

1.6 Право судье наматеріальнувинагородусвоєї роботи

>Матеріальне забезпечення судье винне бутидостатнім,узгоджуватися ізекономічнимиумовами, щозмінюються в стране.Необхідність забезпеченнядоситьвисокоїматеріальноївинагороди судьепередбачаєтьсяспецифікою йогослужбовоїдіяльності. У п. 6Європейськоїхартії про статуссуддівзазначено, що «>рівень оплати виненвстановлюватися так,щобзахиститисуддю відтиску,націленого тих,щобвплинути назміст йогорішень йвзагалі на йогоповедінку всуді,порушуючи, таким чином, йогонезалежність йнеупередженість».Рекомендація №R (94) 12Комітету Міністрівдержавам-членам пронезалежність,ефективність й рольсуддів від 13жовтня 1994 р.акцентує на борівеньвинагородисуддів винен бутипропорційний їхніпрофесійному авторитету йрівнювідповідальності всуспільстві.

Структуразаробітної платисуддів Українивизначена в год. 1 ст. 44 Закону «Про статуссуддів» йскладається зпосадового окладу,премій, доплат закваліфікаційнікласи, надбавок завислугу років таінших надбавок та доплат. В частности,відносносуддівзаконодавствомпередбачені надбавка зазнання йвикористання вроботііноземноїмови, доплата за науковийступінь кандидата чи доктораюридичних наук.Заробітна платасуддів необкладаєтьсяподатком.

Таким чином,розмірзаробітної платисуддів винен забезпечити їхніфінансовунезалежність й неможе бутизменшений безвідповідноїкомпенсації.Умови оплати роботимають бутичіткорегламентованівідповідниминормативно-правовими актами.

>Прийняттянормативно-правовихактів, щозмінюють структурузаробітної плати,передбачаютьїїзменшення чивзагалі незабезпечуютьвиплату,суперечитьКонституції України й Закону «Про статуссуддів». Тому,щобуникнутирізного родупорушень правсуддів, винен бутиприйнятовідповіднийнормативний документ,який бізабезпечив Єдиний порядокнарахуваннязаробітної платисуддям.


1.7 Право настабільністьтрудовоїзайнятості

Це правогарантуєсуддямможливістьобіймати посаду додосягненнявікувиходу напенсію (чиможливістьвиходу увідставку) чизакінчення рядок їхніповноважень.

Принципбезстроковостізайняття посади судье убільшостівипадківрозуміється якосновнаскладова принципунезмінюваності.Вінзакріплений убагатьохміжнародних документах:Загальних принципахщодонезалежностісудовихорганів;РекомендаціїКомітету міністрів ЗарадиЄвропидержавам-членамщодонезалежності,ефективності таролісудів №R (94) 12 від 13.10.94;Європейськійхартії про статуссуддів.Цей принципсприйнятий інаціональнимзаконодавством.

У ст. 126Конституції Українидекларується принципбезстроковостізайняття посадиносіясудової влади,крім посади судьеКонституційного Суду України та судье,якийпризначений на посадувперше. Разом із тім, така «>безстроковість»перебування напосаді судьеобмежується65-річнимвіком судье.Тобто,щодосуддівпроголошуєтьсябезстроковість якнезмінюваність, асаме правозалишатися напосаді судье, придотриманнівідповідних умівслужбовоїдіяльності,незалежно відбажання органу,якийпризначив (>обрав)суддю нацю посаду.Суддя неможе бутипозбавленийзайманої посади неінакше як напідставах й в порядку,передбачених законом, але й вмежахвстановленого рядок.

>Критеріямищодорозмежуваннянезмінюваностісуддівє вид тарівень суду, вякому працюєсуддя. Так,щодосуддівКонституційного Суду Українинезмінюваністьрозуміється вмежах9-річного рядокповноважень;щодосуддів, котріпризначені на посадувперше, –5-річнимстроком.Стосовноіншихсуддівпоняттянезмінюваностіобмежуєтьсяграничнимвікомперебування напосаді –досягненнямсуддею 65 років.Досягненнясуддею цоговікуімперативновизначено як одна ізпідстав длябезумовногоприпиненняповноважень. Привизначення «межовоговікуперебування напосаді судье»законодавець,напевне, виходив ізурахуваньтривалостіпрацездатногоперіодужиттєдіяльностілюдини.Усунення відзайманої посадиможливо лише завласнимбажанням судье, завиняткомвипадків,передбачених законом.

Принципнезмінюваності судье із посадимаєпевніісторичніпередумови.Необхідність йогозбереження й далівизначається,насамперед,соціально-політичнимивідносинами, котрісклалися одну годину вдержаві.

>Упершеположення пронезмінюваністьсуддів було бзаконодавчозакріплене в ст. 243Статутівсудовихустанов 1864 р.Відповідно доцієї з статтею судье було неможливо бутианізвільнені без їхніпрохання,аніпереведені ізоднієїмісцевості віншу.Виняткистановиливипадкитривалоїхвороби,нез’явлення судье довиконання обовязківпротягомтривалого години,учинення нимзлочину,оголошення йогонеспроможнимборжником. Алі врезультатіпроведеннясудовоїконтрреформи уже 20травня 1885 р. було бствореновищудисциплінарнуприсутність Сенатові, котра здобула правозміщення йпереміщеннясуддів.

Звстановленнямрадянської влади, принципнезмінюваностісуддів буввідкинутийзовсім, що були непозначитися наякостіправосуддя вдержаві.Важкочекатиналежноїнеупередженості йповноїнезалежності від судье,якомущохвилинизагрожуєнебезпекавідставки.

З годиниприйняттяКонституції України 1996 р., судье вдержавінезмінювані. При цьомуслідвраховувати двамоменти.По-перше,незмінюваністьсуддів неслідрозуміти якбезстрокове (чидовічне)заняття посади.Залежно відюрисдикції суду,процедуринабуття статусу судьезаконодавством передбаченепевний рядківперебування судье напосаді, рядкидужевідрізняються затривалістю. Так, длявпершепризначуваних на посаду судье, рядківзайняття посадистановитьп’ять років.СуддіКонституційного Суду Українипризначаються надев’ять років.Всіінші судьеперебувають навідповіднійпосаді додосягнення65-літньоговіку.

>По-друге,незмінюваність судье неєабсолютною:

а)повноваження судьеможуть бутиприпинені, але й напідставах й в порядку,передбаченихКонституцією й законами України;

б)переміщення судьеможе матірмісце (як погоризонталі, то й повертикалі), але й лише із йогозгоди.

Наособливуувагузаслуговує право судье накар'єру.Йогореалізаціяздійснюється шляхомзаняттясуддеювакантної посади всуді болеевисокогорівня чи шляхомприсвоєння судье болеевисокогокваліфікаційного класу. разом із тім запитаннякар'єриєдужескладним,делікатним дляпрактикуючихсуддів.

Право судье накар'єру передбаченеміжнародними нормами – в.п. 11, 13Загальнихпринципівщодонезалежностісуддів.Напевно, в Українітакожповинні бутиствореніналежніумови у тому,щобкоженсуддямавможливістьскористатисяцим правом.

Улітературі подтерміном «>кар'єра»розумієтьсяпросуванняпрацівника послужбовихсходинках чипослідовна зміну зайняти як у рамкахокремоїорганізації, то йпротягомусього життя.Вінвідображає роботу,просування йналежність достійкої,ієрархічноорганізованоїсистеми посад, щовизначає стаж,пільги,умовипросування послужбі,вимоги, щообумовленіметою й коломслужбових обовязків.

>Питання пронеобхідністьзбереженням засуддею права напрофесійнукар'єру активно впливають на IVзустрічіголівверховнихсудів державЦентральної йСхідноїЄвропи, щовідбулася 12 – 14жовтня 1998 р. у м.Києві.Деякі країнивирішилице запитання врадикальнийспосіб: смердоті простоусунулипоняттяієрархії чипоняттячинів, якіможедосягтисуддя. Однак усе ж таки таки вбільшості державпоняття «>професійнакар'єра судье»існує. Уцихкраїнахкар'єрнийзрістсуддівзалежить відпрофесійного стажу.

Уукраїнськомузаконодавстві

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація