Реферати українською » Государство и право » Бандитизм. Ознаки банди. Форми бандитизму (на основі аналізу практики правоохоронних органів)


Реферат Бандитизм. Ознаки банди. Форми бандитизму (на основі аналізу практики правоохоронних органів)

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МОСКОВСЬКАФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ

Факультет Економіки і право

Кафедра Правових дисциплін


>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни Кримінальну право

На тему:Бандитизм. Ознаки банди. Форми бандитизму (з урахуванням аналізу практики правоохоронних органів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2010

 


Зміст

Запровадження

Розділ 1. Загальні засади про бандитизм

1.1 Поняття і той бандитизму

1.2 Поняття, ознаки і форми банди

Розділ 2. Кваліфікація створення, керівництва бандою й терміни прийняття участі у банді

2.1 Кваліфікація створення і підприємливості керівництва бандою

2.2 Кваліфікація участі у банді й у скоєних нею напади

Розділ 3. Суб'єктивні і об'єктивні ознаки бандитизму

3.1 Суб'єктивні ознаки бандитизму

3.2 Кваліфікований склад бандитизму

3.3Отграничение бандитизму від суміжних складів злочинів

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Як правове явище і той кримінально-правової охорони громадська безпеку стала об'єктом серйозних наукових досліджень про порівняно недавно. До недавнього часу більшість авторів пов'язували поняття "громадська безпеку" з порушенням або правил взаємодії людей технічними системами, або правил роботи зобщеопасними предметами.

Серед злочинів, зазіхаючи на громадську безпеку особливу групу становлять склади злочинів, що з діяльністю організованих злочинних груп.

Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що бандитизм - це найбільш небезпечне прояв організовану злочинність. Кримінальна активність бандитів викликає в громадян особисту незахищеність, почуття невпевненість у своєї ж безпеки, страху, дезорганізує роботу державних інституцій громадянського суспільства. Підвищена громадська небезпека бандитизму полягає насамперед у нахабних, агресивних формах його прояви. Тому бандитизм завжди зізнавався однією з тяжких злочинів.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у з порушенням кримінально-правової норми, передбаченої ст. 209 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Предмет дослідження – чинне кримінальна законодавство, що передбачає кримінальну відповідальності за бандитизм, наукова література, матеріали судової практики.

Метою справжньої роботи є підставою вивчення поняття, ознак і складу бандитизму як проти громадську безпеку.

Досягнення зазначеної мети перед роботою було поставлено такі завдання:

1. Визначити поняття, ознаки і форми банди.

2. Вивчити об'єктивні ознаки бандитизму.

3. Вивчити суб'єктивні ознаки бандитизму.

4. Розглянути особливості кваліфікованого складу бандитизму.

5.Отграничить бандитизм від суміжних складів злочинів.

Ступінь наукової розробленість теми. >Теоретическую основу дослідження склали наукові висновки та досягнення представників науки кримінального права.Общетеоретической й методологічною основою дослідження виступили праці сучасних учених, зокрема роботи таких авторів як:АпальковР.А.,БагаутдиновФ.Н., Бєляєв М. В.,Хадзегов А.В., Бичков В.В.,Гамзиков О.Г., Геворкян М. В.,ГояеваЗ.А., Гриб В. Г., Ільїн І.С., Шиян В.І.,ДуюновВ.К., ЄрмаковаТ.Н., Ігнатов О.Н.,Красиков Ю.О.,ИжаеваШ.М., СавельєвР.В.,Каширин О.Н., Попова Про., ПронькінаЕ.А.,Рарог А.І.,ШутемоваТ.В.

Методологічна база роботи – загальнонаукові методи дослідження, і навіть спеціальні, такі як: метод комплексного юридичного аналізу, системний метод, формально-юридичний, порівняльно-правовий та інших.

Структурно справжня робота складається з запровадження, трьох розділів, які б поєднували сім параграфів, ув'язнення й списку використаних джерел.

 

Розділ 1. Загальні засади про бандитизм

1.1 Поняття і той бандитизму

>Бандитизм - одна з найнебезпечніших злочинів, передбаченихкодексом[1]

Під час ухвалення нового КК РФ законодавець помістив ст. 209 в гол. 24 "Злочини проти громадську безпеку". Громадська безпеку як об'єкт зазіхання включає у собі сукупність громадських відносин, які забезпечують недоторканність особи, власності, нормальне функціонування державних, суспільних інституцій та інститутів, приватних структур, підтримку суспільного ладу.

Норми гол. 24 КК передбачають відповідальність за зазіхання на громадську безпека продукції та суспільний лад.

Закон РФ від 5 березня 1992 р. N 2446-1 "Пробезопасности"[2] визначає поняття безпеки і його об'єкти, поняття загрози національній безпеці, встановлює коло суб'єктів її, закріплює принципи і законодавчі основи забезпечення безпеки за дотримання права і свободи громадян, основні елементи і функції, розмежування повноважень органів влади, керівництво, сили й засоби забезпечення безпеки, статусу і склад Ради Безпеки РФ, фінансування, контролю та нагляду над діяльністю із гарантування безпеки.

У статті 1 Закону дається поняття безпеки - стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, й держави від внутрішніх та зовнішніх загроз. Життєво важливі інтереси - сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпечує існування й можливості розвитку особистості, й держави.

До основним об'єктах безпеки Закон відносить: особистість - її правничий та свободи; суспільство - його матеріальні і духовні цінності; держава - його конституційний устрій, суверенітет і територіальної цілісності.

Громадська небезпека злочинів, передбачених гол. 24 КК, надзвичайно висока, що насамперед специфікою об'єкта зазіхання. Злочини цієї групи спрямовані на дестабілізацію життя людського суспільства, зазіхають з його безпечних умов існування, його матеріальні і духовні цінності, основи безпеки особистості, й держави, від чи можуть заподіяти значний фізичний, матеріальний, моральний й інший шкода, створити умови з метою інших тяжкі й особливо тяжких злочинів проти життя і здоров'я, власності тощо. Висока громадська небезпека полягає й у тому, значна частина цих злочинів належить до злочинів міжнародного характеру (терористичний акт, захоплення заручника, викрадення повітряного судна, піратство ідр.)[3].

>Родовим об'єктом злочинів є сукупність громадських відносин, які забезпечують громадську безпека продукції та суспільний лад, безпеку здоров'я населення, екологічну безпеку, безпеку руху, і експлуатації транспорту, комп'ютерних інформаційних процесів (у сенсі слова).

>Видовим об'єктом є відносини, щоб забезпечити захищеність життя і здоров'я громадян, майнових інтересів, громадського спокою і близько, нормальної діяльність науково-дослідних закладів, організацій, підприємств.

Додатковим об'єктом бандитизму злочину можуть виступати життя, здоров'я, відносини власності, нормальне функціонування підприємств, організацій, установ, транспорту.

1.2 Поняття, ознаки і форми банди

Кримінальним кодексом РФ під бандою розуміє організовану стійку збройну групу з цих двох чи більше осіб, заздалегідь які об'єдналися з метою нападів на громадян, і організації. Однак слід зазначити, що банда може бути створена й у скоєння одного, але що вимагає ретельної підготовки нападу.

>Бандитизм є класичний приклад складеного злочину, що утворюється законодавцем з яких менше значимих, але самостійних злочинів. Для бандитизму характерно наявність банди і її діяльності (нападу). Банда характеризується такими ознаками: наявністю двох чи більше осіб, сталістю, озброєністю, спеціальної метою створення - з метоюнападений[4].

Ознака наявності двох чи більше осіб неминучий, оскільки банда є форму співучасті.

Включення ознаки стійкості в диспозицію ст. 209 КК РФ позначило його серйозного значення визнання збройної групи бандою.

Банду слід розглядати, як єдине ціле, що виявляється зовні певними діями, стабільно і постійно яке виконує поставлені собі завдання, опирається і зовнішніх впливам (як з боку конкуруючих банд, і із боку правоохоронних органів), та внутрішньою впливам (на зміну лідера чи інших конфліктах).

УПостановлении Пленуму Верховного Судна РФ від 21 грудня 1993 р. (втратив свою чинність) однією з ознак стійкості називалася згуртованість. Сенс слова "згуртованість" полягає у зведенні за одну нерозривне ціле, досягнення узгодженості у діях, вчинках, синонім - єдність, тому представляється, що стосовно досліджуваним питанням, поняття "згуртованість" буде більш характеризувати внутрішній стан досліджуваного об'єкта (організованою групи, банди, злочинного спільноти і ін.), а стійкість - це відбиток з зовнішнього боку діяльності цього об'єкта як створення єдиного цілого.

Отже, стійкість і згуртованість як прояви різних сторін створення єдиного цілого (наприклад, банди) що неспроможні характеризуватися друг через друга, а різницю між ними повинні бути враховані під час виборів засобів і методів доведення.

Ознака озброєності міститься у диспозиції ст. 209 КК РФ і є елементом складу якихось злочинів - бандитизму. Від доведеності цієї ознаки залежить: було б визнана бандою організована стійка злочинну групу, створена з метою нападу, чи ні.Вооруженность у "банді є поєднанням двох аспектів: зброї (вогнепальної, холодного, метального зброї, як заводського виготовлення, і саморобного, газового, пневматичного зброї, різних вибухових пристроїв) хоча в однієї з її і поінформованості звідси інших членибанди.[5]

Найскладніше той час у ознаці озброєності - це встановлення поінформованості членів банди зброю.

Створення банди не самоціль, а організаційне засіб з метою інших злочинів шляхом напади проти підприємства, закладу і громадян.

Дослідження змісту нападу дуже важливо задля визначення меж бандитизму. Головною складовою нападу є застосування чи можливість застосування насильства.

Для співвідношення насильства, й нападу характеризуєтся тим, що, не сполучене з насильством, неможливо, але з всяке насильство має форму нападу. У кримінально-правовому сенсі напад слід розуміти як "агресивне протиправне дію, здійснене з якимсь злочинним метою та що дає реальну і безпосередню небезпека негайного застосування насильства, як засіб досягнення цього".

Форми вчинення нападів різняться формою на потерпілого, тобто. або застосування насильства (фізичного чи психічного), або створення реальної загрози його негайного застосування.

Реальне застосування насильства під час нападу - це вчинення активним діям, вкладених у порушення цілісності, як найбільш об'єкта, і оточуючої його середовища. Насильство проявляється:

- в заподіянні фізичній особі смерті чи тілесних ушкоджень;

- в ушкодженні (знищенні) одягу, іншого особистого майна;

- в ушкодженні (знищенні) транспортних засобів, транспортних споруд, будинків та т.п.;

- у створенні безладдя та ін.

По раніше що діяв законодавству до форм бандитизму відносили організацію збройних банд, що у бандах, що у напади, скоєних бандою. Зміна законодавства призвело до й зміна змісту цього об'єктивного ознаки бандитизму. У чинному складі бандитизму, передбаченому ст. 209 КК РФ, вирізняються такі форми бандитизму: створення банди; керівництво бандою; що у банді; що у напади, скоєних бандою; вчинення створення банди, керівництва бандою, участі у банді й у скоєних нею напади з свого службове становище. Склад цього якихось злочинів є урізаним, оскільки вважається завершеним із моменту створення банди. Для складу бандитизму досить скоєння хоча самого з цихдеяний.[6]

Збройна банда - одне із видів злочинного співтовариства.

Обов'язковою ознакою банди є його озброєність, передбачає зброї хоча в однієї з її і поінформованість звідси інших члени банди. Вирішуючи питання про визнання зброєю предметів, використовуваних членами банди під час нападу, слід керуватися положеннями Федерального закону "Прооружии"[7], а необхідних випадках і укладанням експертів. Зброя може бути будь-яка - вогнепальну, холодне, метальне, газове (для закупівлі якого вимагають дозвіл), пневматичне (певноїдульной енергії і калібру, оборот що його РФ обмежений спортивними обсягами), промислового вітчизняного і іноземного виробництва чи саморобного виготовлення, різні вибухові речовини і вибуховіустройства.[8]

Не можна розглядати як зброю різні устрою, споряджені сльозогінними чи дратуючими речовинами, електрошокові та інші устрою, які підлягають реєстрацію ЗМІ й на придбання яких немає потрібно спеціального дозволу (ліцензії).

Використання непридатного до цільовому застосуванню зброї або його макетів неспроможна розглядатися як ознаки озброєності.

 

Розділ 2. Кваліфікація створення, керівництва бандою й терміни прийняття участі у банді

2.1 Кваліфікація створення й дозволу керівництва бандою

Об'єктивний бік злочину виявляється у створенні стійкою збройної групи (банди), керівництві такий групою, участі у банді, соціальній та участі у скоєних бандою напади. Ці форми прояви бандитизму щодо самостійні, і злочин вважається завершеним із часу здійснення кожного з названих дій.

Частина 1 ст. 209 КК РФ передбачає відповідальність за створення банди і керівництво нею. КК РРФСР використовував словосполучення "організація банди", тоді як діючий Кодекс вживає термін "створення", котрий за своєму змістовно - смисловому відтінку спрямовано "підставу початку існування" банди. Заміна одного терміна в інший, очевидно, поєднана з прагненням законодавця точніше відбити поглиблену інтелектуальну і фізичну, початкову діяльність окремої людини чи групи людей, що на меті створення банди.

Створення банди ніж формою прояви бандитизму у судовій практиці зустрічається нечасто, оскільки згадана діяльність відбивається у підготовчих до нападу діях, зовнішній контролю над якими дужезатруднителен. Тому на момент викриття банда встигає зробити не одне напад.

Під створенням банди розуміються будь-які дії, результатом яких стає освіту організованою стійкою збройної групи з метою напади проти громадян або організації. Дії, створені задля створення банди, носять різноманітний характер, однак у кожній оказії суди зобов'язані вироку вказати, у яких конкретно висловилися дані дії. Причому констатація створення збройної банди із зазначенням конкретних доказів завжди має до доказів у обгрунтуванню зобов'язання членам керівникам банди конкретних нападів.

Тобто. створення банди припускає скоєння будь-яких дій, результатом яких стали освіту організованою стійкою збройної групи з метою напади проти громадян або організації. Ці дії можуть виражатися змовившись, підшуканні співучасників фінансування, придбанні зброї та боєприпасів т.п.

Так, У. запропонував своєму родичу (чоловіку сестри) З. здійснювати напади проти квартири громадян, пояснивши останньому, що він є мисливське і нарізну зброю, у тому числі він заготовить обрізи, і навіть боєприпаси до них. Коли З. погодився, У. виготовив з малокаліберною гвинтівки та мисливської рушниці обрізи, і навіть маски, придбав у книгарніизоленту і ніж. Потім У. і З. склали список осіб, де вони здійснюватимуть нападу, розробили план злочинну діяльність, за яким вони попередньо вивчали обстановку і місцезнаходження квартир, наявність залізних дверей, запорів, шляхи відходу від після виконання злочину, способи приховування викраденого, розподілили ролі, домовившись, що під час нападу З. буде озброєний обрізом, а У. - ножем. Після цього зробили ряд бандитськихнападений[9].

Створення збройної банди в відповідність до год. 1 ст. 209 КК кінченим складом злочину, оскільки саме відразу ж у банди є готовність застосувати насильство задля досягнення поставленої мети. Готовність використання насильства поруч із фактом озброєності організованого злочинного групи й обумовила віднесення бандитизму до злочинів із урізаним складом.

Це початкова стадія формування збройної банди, після чого можна сказати, що стійка збройна група (банда) створена. Надалі дії організатора можуть бути різними, що проводити кваліфікацію скоєних нею діянь.

Проведемо розмежування кваліфікації дій організатора, організатора - керівника і організатора - учасника банди.

Після створення банди організатор може або її керівником,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація