Реферати українською » Государство и право » Інтелектуальна власність Як право на результат творчої діяльності людини


Реферат Інтелектуальна власність Як право на результат творчої діяльності людини

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>РЕФЕРАТ

«>Інтелектуальнавласність як декларація про результаттворчоїдіяльностілюдини»

2010


>ЗМІСТ

>Вступ

1.Поняттяінтелектуальноївласності

2.Еволюціяінтелектуальноївласності

3.Місце і рольінтелектуальноївласності векономічному ісоціальномурозвиткусуспільства

>Література

 


>ВСТУП

Уумовах глобалізацію забезпеченняконкурентоспроможностіпродукції насвітовомуринкунеможливо безвикористаннярезультатівінтелектуальноїдіяльності,об'єктівпромисловоївласності.Ця проблема особливозагострюється у зв'язку зпрагненням Україниінтегруватися вєвропейськіструктури.

>Найважливішоюсфероюміжнароднихекономічнихвідносинстаєсвітовийринокрезультатівінтелектуальноїдіяльності.Місце країни всучасному світівизначається некількістюпродукції іробочоїсили, аякістюлюдськогоматеріалу,рівнемутворення і практичноговикористання знань,інноваційноюактивністюекономіки.Важливимелементом глобалізаціюєствореннясвітовоїнауково-технологічноїінфраструктури,дистанційневикористаннязакордоннихінтелектуальнихресурсів наосновісучаснихінформаційно-комунікаційнихкомп'ютернихмереж.

>Середпредметівторгівлінайбільшрозвиненихкраїнчасткаінтелектуальноївласностімаєтенденцію дощорічногозростання,темпиякогозначновищетемпівторгівлііншоюпродукцією.Якщотемпи зростаннюсвітовогопромисловоговиробництва неперевищують 2, 5-3%, тосвітоваторгівляліцензіями на правокористуванняпромисловоювласністю ітехнологіямирозвивається темпами, котрідосягають 12% урік.

У Україні цьому видудіяльностіпротягом 90-х роківминулогостоліття неприділялосянеобхідноїуваги, що привело довтратипозицій назовнішньому івнутрішньому ринках,істотномузменшеннюнауково-технічногопотенціалу, щозростає «>відтокумозків».

Уостанні роктаположеннязмінюється докращого.Внесеноістотнізміни взаконодавство ізпитаньінтелектуальноївласності ізметоюнаближення його доміжнароднихвимог.

 


1.Поняттяінтелектуальноївласності

>Підвласністюзвичайнорозуміють правоволодіти,користуватися ірозпоряджатисяоб'єктомвласності.Розрізняютьматеріальні інематеріальніоб'єктивласності.Матеріальніоб'єкти,наприкладавтомобілі,будинку -відчутні надотик.Нематеріальніоб'єкти,наприклад,такі як >винахід,музичний >добуток -невідчутні.Об'єктиінтелектуальноївласностіставляться донематеріальних,невідчутнихоб'єктів.

>Найбільшважливоюхарактеристикоювласностіє ті, щовласникможевикористовуватинеї насвійрозсуд йніхто помиляюсязаконним шляхомвикористовуватицювласність без йогодозволу.Зрозуміло,власникможе Дозволитиіншимкористуватися йоговласністю, але й назаконнихпідставах.Використання жвласності бездозволуїївласникаєнезаконним.

>Перш ніжскористатисявласністю,потрібнозаволодіти нею. Незаконнозаволодітиматеріальнимоб'єктомвласності,наприклад,автомобілем,важче, ніжоб'єктомінтелектуальноївласності. Доти жматеріальнийоб'єкт можна легкорозпізнати.Інша справа -об'єктінтелектуальноївласності. Убагатьохвипадках,щобзаволодіти ним,доситьодержати пронього лишеінформацію (>наприклад, проідеювинаходу впроцесібесіди). У цьомувипадкуважко, а часто інеможливовизначити,хто на самом делеєвласником такогооб'єкта. Зцієюособливістюзв'язанапідвищенаскладністьохорони ізахисту прав наоб'єктиінтелектуальноївласності.

Колирозуміють подтерміном «>інтелектуальнавласність»?Інтелектуальнавласність (ІВ) у широкомурозумінніозначаєзакріплені законом права нарезультатиінтелектуальноїдіяльності увиробничій,науковій,літературній йхудожній сферах.

>Інтелектуальна діяльність -цетворча діяльність, атворчість -цецілеспрямованарозумова роботалюдини, результатомякогоє щосьякісненове, щовідрізняєтьсянеповторністю,оригінальністю,унікальністю.Чимвищеінтелектуальнийпотенціаліндивідуума, тімціннішерезультати йоготворчоїдіяльності -інтелектуальнавласність.

>Інтелектуальнавласністьмаєдвоїсту природу. З одного боці,творець (автор)об'єктаінтелектуальноївласностімаєвинятковуможливістьрозпоряджатисяцим результатом насвійрозсуд, атакожпередаватице правоіншим особам,тобто воно таподібно до прававласності наматеріальніоб'єкти (>майновому праву). Зіншого боці,поруч змайновим правоміснуєдеякедуховне правотворця на результатсвоєїтворчої роботи, такзванеавторське право.Тобто, автормаєодночасносукупністьособистихнемайнових (>моральних) прав, котрі неможутьвідчужуватися відїхньоговласника вчинністьїхньоїприроди, ймайнових прав.Інакшекажучи,якщомайнове (>економічне право) на результаттворчої роботиможе бутивіддільне відтворця (>переданиміншійособі вобмежене чинеобмеженекористування), тіморальне (>немайнове) право автораневіддільно відтворця ініколи неможе бути переданоіншійособі.Майнового іособисті (>немайнові) права на результаттворчоїдіяльностівзаємозалежний йнайтісніший образпереплетені,утворюючинерозривнуєдність.Подвійність права -найважливішаособливістьінтелектуальноївласності.

>Іншоюособливістюоб'єктівінтелектуальноївласностіє ті, що права нимиобмежені вчасі.Наприклад,типовий рядківохоронивинаходу - 20 років. >Охорона >майнових прав на >об'єктиавторського права в Українідієпротягомвсього життя автора ідодатково 70 років после його смерти. Алі >особистінемайнові права автораохороняютьсябезстроково.

2.Еволюціяінтелектуальноївласності

Уперіодшвидкогорозвиткупромисловостігостро стало запитання пронеобхідністьзахисту правтворцівінтелектуальноївласності. Уже початку XIVсторіччякоролівськоювладоюАнглії сталипривласнюватисяособливіпривілеї особам, котрізаймалисястворенням новихвиробництв.Такапідтримкаприймала формударуванняособі, щовпровадилановутехнологію,виключного правакористуванняцієютехнологієюпротягом години,достатнього дляїїосвоєння.Дане >виключне право давалорозроблювачевіперевага вконкурентнійборотьбі. Держава, у своючергу,одержувалоновутехнологіювиробництва, щосприялазміцненню йогоекономічноїнезалежності.

>Такі правазакріплювалися документом, щоназивався LettersPatent, що означало ">відкрита грамота",оскількивінмав печатку внизу, а чи невгорі, як узвичайномулисті.

Основи патентного права булизакладені на початкуXVІІсторіччя. У 1628році бувприйнятий статус промонополії.Відповідно до цого статусу, не малічинності усімонополії,дарування іпільги, завинятком ">будь-якихпатентних грамот й грамот напривілеї на рядків, щорівнявся 14рокам чи менше, котріповинні від цого годинивидаватися на >виключне право навиготовленняякого-небудь виду новихвиробів уграницях цогокоролівствадійсному іпершомувинахідникові такихвиробів,якимніхтоіншої з годинивидачі такихпатентних грамот й грамот напривілеї немігкористуватися".

>Надалі система патентного права був багато вчомувдосконалена.Патенти, як видінтелектуальної (>промислової)власності,використовуютьсядотепер якінструмент, щорегулюєстворення і передачу новихтехнологій.

>Іншимоб'єктомпромисловоївласності,історіяякоговиходить зглибинсторіч,єтоварні знаки.Такізнаки-символизображувалисяремісниками на товарах, котрівиготовлялися ними, чиставилисяскотарями увигляді "клейма".Вониреалізовуваливажливийелементзаконодавства протоварні знаки, щодіє ідонині, асаме,фіксувализв'язокміж товаром йвиробником.

>Термін ">товарні знаки"почавуживатися лише о 19-йсторіччі. З цого ж годинитоварні знаки сталивиконуватининішню роль упоширеннітоварів,доставці їхні допокупця,розширенніторгівлі. Однак,чим более широковикористовувалисятоварні знаки, тім понад було бвипадківїхньогокопіювання. Тому всерединіминулогосторіччяанглійськими судами буливиробленізасобизахиступроти такихпорушень. Такнародилася знаменитазаборона наведення справ подіншимім'ям:ніхто помиляюсявидавати своїтовари затовариіншої особини.

У 30-40роках 20сторіччя було б, в основному, завершенорозвитокзаконодавства протоварні знаки (>Німеччина 1936рік,Великобританія 1938рік, США 1946рік).Цізакони восновнихрисахзалишаються вчинності в на даний момент.

>Ключовим моментом урозвиткуавторського права послуживши >винахіддрукарства, що даломожливістьвиконуватикопіюваннямеханічним способом, а чи непереписуватидокументи від руки. Однакцевимагалобільшихдодатковихвитрат. Уцихумовахзнадобився захистпідприємців відконкуренції із боцівиготовлювачів йпродавцівнезаконнихкопій.

Звпровадженнямдрукарстварізковиріс якобсягпродажів, то йдохіддрукарів йпродавців. Томуавтори книжок, у своючергу,підняли запитання про захистсвоїх прав.Внаслідок цого вАнглії в 1709роціз'явився СтатутГанни -перший закон про копірайт: "Прозаохоченняутворення шляхомзакріплення за авторами чивласникамикопійдрукованих книжок прав наостанні одну годину, щовстановлюєтьсявідтепер". Законзабезпечувававторові >виключне праводрукувати іпублікувати книжкупротягом 14 років віддатипершоїпублікації, атакожпередаватице правовидавцеві. Закономпередбачалосяподвоєння цого рядок.

У 1791 й в 1793роках бувзакладений фундаментфранцузькоїсистемиавторського права. Навідміну віданглійськоїсистеми, уфранцузької права автора >інтерпретуються якавторські права,якими авторкористується все життя.

>Наступнийімпульсрозвиткуавторського права додалифілософиНімеччини,зокрема Кант, щобачив у копірайт непросто формувласності, щозабезпечуєекономічнувигоду для автора, а щось понад -частинасвоєїособистості.Зрештоюцяідея привела доствореннясистеминеекономічних чиморальних прав.

>Сучасна форма закону про >авторське правозакріплена взаконіСполученихШтатів Америки 1976 року, щопередбачає захистдобутківпротягомвсього життя автора і 50 років после його смерти.

>Початкомстановленнязаконодавства України про >інтелектуальнувласність >уважається деньприйняття Закону України "Провласність"(7 лютого 1991 року).Цим Закономрезультатиінтелектуальноївласностівперше буливизнаніоб'єктами прававласності.Першимнормативним актом на шляхустворенняспеціальногозаконодавства пропромисловувласність було б ">Тимчасовеположення проправовий захистоб'єктівпромисловоївласності іраціоналізаторськихпропозицій",затверджене Указом Президента України 18вересня 1992 року.

Однак,основнимиджерелами правапромисловоївласності, котрістановлять основуспеціальногозаконодавства проінтелектуальнувласність,єЗакони України: "Проохорону прав навинаходи ікориснімоделі", "Проохорону прав напромисловізразки", "Проохорону прав на знаки длятоварів йпослуг" (усе - від 15грудня 1993 року).

У тієї жперіод булиприйнятізакони України "Прообмеженнямонополізму інедопущеннянесумлінноїконкуренції впідприємницькійдіяльності" (18грудня 1992 року), "Проохорону прав на сортірослин" (21 апреля 1993 року). "Про захист віднесумлінноїконкуренції" (7червня 1996 року), "Проохорону прав натопографії >інтегральнихмікросхем" (5 листопаду 1997 року).

Урозвиток зазначеногозаконодавства пропромисловувласністьДержавнимпатентнимвідомством України було брозроблено іприйняте понад 70підзаконніакти, котрірегулюютьвідносини в сферізнаходження прав наоб'єктипромисловоївласності.

>Основним законом, щорегулюєправовідносини в сферіавторських йсуміжних прав,є Закон України "Про >авторське право ісуміжні права" (23грудня 1993 року).Питанняправовоїохорони прававторівзнайшлисвоєвідображеннятакож упостановахКабінету міністрів України,серед які: "Промінімальні ставкиавторськоївинагороди завикористаннядобутківлітератури імистецтва", "Продержавнуреєстрацію прав автора надобутки науки,літератури імистецтва", а й унормативних актахДержавного підприємства "Українське агентство поавторських йсуміжних правах".

>Завершальнимакордом урозвиткузаконодавства України в сферіінтелектуальноївласності сталоприйняття 2003-гороціВерховноюРадою УкраїниЦивільного Кодексу України, Книжка IV, щомаєназву "Правоінтелектуальноївласності".

>Важливимджерелом праваінтелектуальноївласностітакожєміжнародніконвенції і домов, до якіприєдналася Україна.

3.Місце і рольінтелектуальноївласності векономічному ісоціальномурозвиткусуспільства

>Інтелектуальнавласністьвідіграєвирішальну роль унауково-технічномупрогресі.

>Середоб'єктівпромисловоївласності великийвплив нанауково-технічний йекономічнийрозвитокроблять,безумовно,винаходу.Відбита впатентнійдокументаціїтехнічна,технологічна і правоваінформаціядаєможливістьзаощаджувати годину,гроші ічинності впроцесінауково-дослідноїдіяльності, неповторювати роботу, вжевиконануіншими.

>Патентнадокументаціядозволяєзастосовуватиальтернативні технологи,якими можназамінитименшсучаснііснуючітехнології. Наосновіаналізупатентноїдокументації можнадатиоцінкуконкретноїтехнології,розглянутиїї щодовпровадження чиліцензування.

>Патентнадокументація служититакож длявиявленняпідприємств, котрідіють утої чиіншійтехнологічній сфері,зокрема,конкурентів.

>Впливвинаходів наекономічнийрозвитокможездійснюватися почотирьохнапрямках:

1.Інформація пропатентиполегшує передачу (трансфер)технологій йсприяєзалученнюпрямихіноземнихінвестицій.

2.Патентистимулюютьнауковідослідження.

3.Патентиєкаталізатором новихтехнологій йбізнесу.

4.Бізнеснакопичуєпатенти ікоммерциализирует їхнього шляхомпередачі прав черезліцензійні догоди,внесення встатутний фондпідприємств,використання увласномувиробництві дляодержаннядодатковогоприбутку.

>Об'єктиавторського права ісуміжних прав, котрівносять внесок укультурнийрозвиток держави,можуть матір іважливеекономічнезначення як дляавторів, котрі їхністворили, то й для підприємства чи держави. Так,однієї з самихбагатихжінокВеликобританії 2002-го р. сталаписьменниця Джоан Кетлін Роулінг, щоподарувала світу Гаррі Поттера.Тільки зарік вона здобула від продаж прав навидавництвосвоїх книжок йїхнюекранізацію 77 млн.євро. Авідомафірма «Microsoft»,використовуючитакийоб'єктавторського права, яккомп'ютернапрограма, протягом години стала одним ізфінансовихгігантів світу, а йогозасновника -Білла Гейтсавважають самоюбагатоюлюдиною світу.

>Раціональне ідоцільневикористанняінтелектуальноївласностізабезпечуєїївласниковізначніприбутки, позитивновпливає нафінансовий стан підприємства.

Урозвиненихкраїнахчасткаінтелектуальноївласностістановитьблизько 35 %всієївартості підприємства, анаукомісткихвиробництвахдосягає 70-80%. ЗаданимипрофесораНью-Йоркськогоуніверситету ЛьоваБарухаринковавартість 500середніхкомпанійзі списку «>Standart&Poor» ушістьразівперевищуєчистувласність, щофігурує вбалансовихзвітах. У тієї ж годину накращі за результатамиінноваційноїдіяльностіпідприємствахДонецькоїобласті (НКМЗ, «Норд», «Стірол» йін.)цейпоказник неперевищує 1%.

>Використанняінтелектуальноївласностідаєістотнівигодипідприємству,державі,суспільству.

>Вигоди підприємства можнарозподілити наконкурентніпереваги,фінансовівигоди івигоди відвикористанняінтелектуальноївласності яквнеску встатутнийкапітал.

>Конкурентніперевагивнаслідок монопольного правакомпанії нарезультатиінтелектуальноїдіяльностівключають контрольринку іможливістьзавоювання новихринків.

>Фінансовівигоди: збільшення прибутку підприємства від продаж прав наінтелектуальнувласність,передачі комплексу прав нанеїіншийособі, монопольноговикористанняцих прав.

>Збільшуєтьсядохід йпідприємств, котрікупуєці права.Яскравий приклад - робота з франчайзингу,якщо однакомпаніякупує вінший декларація провикористанняїїторговельної марки.

>Комерціалізаціяінтелектуальноївласностісприяєзменшеннюоподатковуваноїбази шляхомзменшенняподатку наприбуток -ця базазменшується на величинунематеріальнихактивів, атакожекономіїприбутковогоподаткуфізичнихосіб -власниківінтелектуальноївласності, бовинагородавласника патентом не переносити дозаробітної плати.

>Наступний комплексвигідпов'язаний ізвикористаннямінтелектуальноївласності яквнеску встатутнийкапітал, що наетапістворенняфірмидозволяє:

•сформувати його понадзначним порозмірі чиістотнозмінити його структуру впроцесіфункціонування;

•збільшитивартістькомпанії (зарахунокнарощуваннястатутногокапіталу) приїїпродажі,приватизації чиреорганізації;

•залучитидодатковіфінансовіресурси звнутрішнього ізовнішньогоринків шляхомемісіїціннихпаперівкомпанії зарахунок збільшенняобсягівїїнематеріальнихактивів;

•одержати под заставуоб'єктівінтелектуальноївласностіінвестиційнібанківськікредити навигіднихумовах.

>Вигоди для держави.По-перше,впровадженняновітніхтехнологічнихдосягнень,залученняінвестицій векономіку зарахунокзростаннястатутногокапіталукомпанійприводять до збільшеннятемпівекономічногорозвитку, атакожобсягу ВВП,частинаякогозалишається вдержаві длявиконанняфункційкерування.

>По-друге,чимнижчерівень правовогозахистуринкуінтелектуальноївласності, тімвищеобсяги продажконтрафактноїпродукції, від чогостраждають не лишевласникиінтелектуальноївласності, але й і держава (>недоодержанняподатковихплатежів).

>По-третє,якщо держава несприяєрозвиткуринкуінтелектуальноївласності, воно тавтрачаєтакеджерело прибутку якнадходження відмита,ліцензійних йіншихплатежів, котріздійснюютьвласники прав приреєстрації прав наінтелектуальнувласність.

>Вигоди длясуспільства.Споживачіодержуютьможливістькупуватипродукцію по понаднизькихцінах -комерціалізаціясприяєістотномузниженнюподатків.


>ЛІТЕРАТУРА

1.ЦибульовП.М. Основиінтелектуальноївласності /Навчальнийпосібник. – До.: “>Інст.інтел.власн. й права”, 2005. – 112 з.

2.Інтелектуальнавласність в Україні:правові засади та практика. –Наук.-практ. вид.: у 4-х т. / Зазаг. ред.О.Д.Святоцького.-

3.Охоронаінтелектуальноївласності в Україні /С.О.Довгий,В.О.Жаров,В.О.Зайчук таін. – До.: Форум, 2002. – 319 з.

4. Бондаренко С.В.Авторське право йсуміжні права. – До.:Інст.інтел. улас. й права, 2004. – 260 з.

5.Кожарская І.Ю., ПраховБ.Г. Патентне право. – До.:Інст.інтел. влас. й права, 2003. – 140 з.

6.Тофило А.В. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності: заявки на винаходу і корисні моделі. . – До.:Інст.інтел. власе. й права, 2004. – 176 з.

7.Бутнік-СіверськийО.Б.Економікаінтелектуальноївласності. . – До.:Інст.інтел. улас. й права, 2004. – 296 з.

8.ЦибулевП.Н. Оцінка інтелектуальної власності. . – До.:Інст.інтел. влас. й права, 2003. – 184 з.

9.Зинов В. Г. Управління інтелектуальної власністю. – М.: Річ, 2003. – 512 з.

10. Жаров В.О.Захист праваінтелектуальноївласності. . – До.:Інст.інтел. улас. й права, 2004. –64с.


Схожі реферати:

Навігація