Реферат Цивільне право

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЧЕРНІГІВСЬКИЙДЕРЖАВНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

>ІНСТИТУТІСТОРІЇЕТНОЛОГІЇ ТАПРАВОЗНАВСТВА

>ІМЕНІ О.М.ЛАЗАРЕВСЬКОГО

>Контрольна робота

ізцивільного права

>Виконала:

Студентка4го курсу заочноговідділення

>Історичного факультету

Кухаренка Г.А.

>Перевірила:

Доцентправовихдисциплін

Короткова Л. П.

>ЧЕРНІГІВ 2010


>Вписоквикористаноїлітератури:

 

1.Господарський кодекс України:Офіційний текст.Станом на 1жовтня2009року. До.:Атіка,2009р.

2. Громадянське це право України : Підручник у два год. / Під ред. А.А. Пушкіна, В.М. Самойленко. – Х. : Основа, 1996 р. –Ч.1

3.ДоліненкоЛ.О.Цивільне право України:Навч.посібник длястуд.вищ.навч.закл. /Л.О.Доліненко,С.О.Сарновська. – До. : МАУП,2005р.

4. Є. А. Мічурін, Громадянське це право України в схемах, навчальних посібників, ХарківЮрсвит2006р.

5. МазурО.С.Цивільне право України:навч.посіб. длядистанц.навч. – До.:Унт «Україна»,2006р.

6.Сімейний кодекс України:zakon.rada.gov.ua/

7.Цивільний кодекс України за станом на 15серпня 2006 року,Харків «>Одісей»2006р.

8.Цивільне право України зазагальноюредакцією У. ІБорисової, І. У.СпасибоФатеевої та У. Л.Яроцького,КиївЮринком Інтер2007р.

9.Цивільнийпроцесуальний кодекс України ззмінами тадоповненнями станом на 1 января 2007 року.Харків «Право»2007р.

10. Черняков У. М.монографія «>Реформаціяцивільного права» До.1995р.


Завдання 1

З звинувачуйорганізаціїздоров’юробітника бувзаподіяна школа,внаслідок чоговінвтратив 60%професійноїпрацездатності.Робітник подавшипозов доорганізації провідшкодуваннязаподіяноїшкоди. Судчастковозадовольнивпозов,стягнувши ззаподіювачашкодизбитки взаробітку,видатки по догляду запотерпілим, на йогододатковехарчування йсанаторнокурортнелікування. Устягненніморальноїшкоди судом було бвідмовлено напідставінедоведення фактуморальноїшкоди. Чиправильнерішення суду?

 

>Рішення суду,щодо покличуробітника провідшкодуваннязаподіяноїшкоди за ст.22Цивільного КодексуУраїниєправомірним, але й воно та було б неповним. За ст.23 ч.1., ч.2. суд винен бувзадовольнитипозов простягнення йморальноїшкоди,оскількиробітникові було бзаподіяннофізичнийбіль,страждання й втрачу 60%професійноїдіяльності (фактморальноїшкодидоведенно). Отже,рішення судуєнеповним бо фактморальноїшкодиєприсутній тадоведенний, апозовнівимогиробітника,щодо моральноговідшкодування невиконанні.

Завдання 2

>Громадянин З.склавзаповіт, заяким усєсвоємайнозаповів урівнихчастинахонукам До., П., Т. та Про. 20 листопаду 2004 року З. помер.Після його смертизалишилосямайно:будинок (140 тис. грн.),автомобіль (15тис.грн.),телевізор, холодильник,меблі таіншіпредметидомашньої обстановки (30тис.грн) та внесок у банку (12тис.грн.). Т. та П. подали заяву унотаріальну контору проприйняття спадщини, Довідмовився відналежноїйомучастини спадщини накористьсестри Т., ізякою проживавспадкодавець, Про. невчинив жаднихдій, щосвідчать проприйняття спадщини. Ззаявами проприйняття спадщинизвернулисятакож Р. (братпомерлого) та Ж. (дочкапомерлого).Визначте колоспадкоємців тавартістьмайна, якукожен із нихспадкує.

З ч.1.ст.1223Цивільного Кодексу України декларація проспадокмають усіспадкоємцівказані узаповіті.Спадкоємці Т. й П. заст.1269отримають своїрівнічасткиспадку.Спадкоємець До.відмовився відспадку накористьсвоєїсестри Т згідно із ч.1.ст.1274.Спадкоємець Про. невчинив жаднихдій, щосвідчать проприйняття спадщини.ЗгідноСт.1272 п.1.вінвважається таким, що неприйнявїї.Згідно із ч.2.ст.1223частина спадщиниспадкоємця Про.розподіляєтьсяміжгромадянами Р. й Ж. (брат та дочкапомерлого), почерговості праваспадкуваннязазначених у ст. 1261 йст.1262. Отже, задіями шкірного громадянина вданійзадачіспадкоємцямиєчотири особини:спадкоємиця Т.отримає98,5тис.грн.,спадкоємець П.49,25тис.грн., аспадкоємці Р. й Ж. по24,62тис.грн.

>Варіант 9

1. >Філії тапредставництва.

2.Зберігання промов у камерахсховуорганізацій,підприємств транспорту, угардеробіорганізації, уготелі.

Завдання 1

З звинувачуйорганізаціїздоров’юробітника бувзаподіяна школа,внаслідок чоговінвтратив 60%професійноїпрацездатності.Робітник подавшипозов доорганізації провідшкодуваннязаподіяноїшкоди. Судчастковозадовольнивпозов,стягнувши ззаподіювачашкодизбитки взаробітку,видатки по догляду запотерпілим, на йогододатковехарчування йсанаторнокурортнелікування. Устягненніморальноїшкоди судом було бвідмовлено напідставінедоведення фактуморальноїшкоди. Чиправильнерішення суду?

Завдання 2

>Громадянин З.склавзаповіт, заяким усєсвоємайнозаповів урівнихчастинахонукам До., П., Т. та Про. 20 листопаду 2004 року З. помер.Після його смертизалишилосямайно:будинок (140 тис. грн.),автомобіль (15тис.грн.),телевізор, холодильник,меблі таіншіпредметидомашньої обстановки (30тис.грн) та внесок у банку (12тис.грн.). Т. та П. подали заяву унотаріальну контору проприйняття спадщини, Довідмовився відналежноїйомучастини спадщини накористьсестри Т., ізякою проживавспадкодавець, Про. невчинив жаднихдій, щосвідчать проприйняття спадщини. Ззаявами проприйняття спадщинизвернулисятакож Р. (братпомерлого) та Ж. (дочкапомерлого).Визначте колоспадкоємців тавартістьмайна, якукожен із нихспадкує.

>1.Філії тапредставництва

 

>Багатоюридичнихосібздійснюють своюгосподарську діяльність на територїрізнихрегіонів держави уформіфілій чипредставництв.Згіднозі ст. 31Цивільного кодексу Україниюридична особаможевідкриватифілії йпредставництва в порядку,встановленомуцивільнимзаконодавством.Філіяявляє собоювідокремленийпідрозділюридичної особини, щорозташований позамісцем йогоперебування йреалізує усі йогофункції чи їхнічастину, до тогочисліфункціїпредставництва, тоді якпредставництво —цевідокремленийпідрозділюридичної особини,розташований позамісцемїїперебування, щопредставляє тазахищаєінтересиюридичної особини1. Отже,представництвостворюєтьсялише длявираженнязовніінтересівюридичної особини й забезпеченняїхньогозахисту,ніякихвиробничогосподарськихфункцій воно та невиконує.Філія ж —ширшепоняття: вонаможезайматисяусіма видамидіяльностіюридичної особини чичастиною їхнього,тобтобезпосередньовиробничогосподарськоюдіяльністю, йпоряд ізцим бутипредставником. Іфілії, йпредставництвастворюються яквідокремленіпідрозділи,тобто смердоті некористуються правамиюридичної особини йдіють напідставіположень, щозатверджуютьсяюридичноюособою.

>Суб'єктомцивільнихправовідносинможе бути нелишефізична особа, іюридична особа,тобто організація,створена тазареєстрована увстановленому законом порядку (ст. 80 ЦК).

Однак у тому,щобпевнуорганізацію було бвизнаноюридичноюособою, вон винна матіртакіознаки:

 >організаційнаєдність,тобтоюридична особа винна матірпевну структуру, Якахарактеризуєтьсянаявністюсистемисоціальнихвзаємозв'язківчленівюридичної особини та їхніструктурною йфункціональноюдиференціацією (>органиуправління,структурніпідрозділи тощо).Переважнозазначенаорганізаційна структуразакріплюється вустановчих документахорганізації;

 >реєстрація увстановленому законом порядку,тобтоюридичну особумає бутилегалізовано Державою, шляхомзасвідчення фактуїїстворення.Державнареєстраціяюридичної особиниздійснюється напідставі Закону України "Продержавнуреєстраціююридичнихосіб тафізичнихосібпідприємців".Дані державноїреєстраціївносяться доєдиного державногореєстру,відкритого длязагальногоознайомлення;

 >наявністьцивільноїправоздатності тадієздатності,тобтоюридична особа винна матірсоціальноправовуможливість бутивизнаноюучасникомцивільнихправовідносин;

 >майновавідокремленість,тобтоюридична особа винна матір внаявностівідокремленемайно. При цьому,вказанемайномає бутивідокремлено як відмайна колективу, то й відмайна держави,АвтономноїРеспубліки Крім,територіальноїгромади таіншихюридичнихосіб, до тогочислі івищогорівня. Цемайноможеперебувати в особини як направівласності, то й наіншихречових правах;

 >самостійнамайнова відповідальність зазобов'язаннями,тобтоюридична особа винна нестисамостійну відповідальність зазобов'язаннями усім своїм майном. При цьому,учасник (учредитель)юридичної особини не було зазобов'язаннямиюридичної особини, аюридична особа не було зазобов'язаннямиїїучасника (>засновника),крімвипадків,встановленихустановчими документами та законом;

 >виступ уцивільномуобігу та привирішенніспорів до судів відвласногоімені,тобтокожнаюридична особавиступає вправовідносинах від свогоімені. При цьому,найменуванняюридичної особинимаєміститиінформацію проїїорганізаційноправову форму (AT,ТзОВ тощо) та характердіяльності.Крімповногонайменуванняюридична особаможе матірскорочененайменування.Юридична особа, щоєпідприємницькимтовариством,може матіркомерційне (>фірмове)найменування.Найменуванняюридичної особинивказується вїїустановчих документах й вноситися доєдиного державногореєстру.Юридична особа помиляюсявикористовуватинайменуванняіншоїюридичної особини (ст. 90 ЦК).

як йбудьякийучасникцивільного обороту,юридична особамає бутинаділенаправоздатністю тадієздатністю.

>Цивільнаправоздатністьюридичної особинимаєзагальний (>універсальний) характер,тобто вонздатна матіртакийсамийобсягцивільноїправоздатності, що іфізична особа,крім тихий прав, котрі засвоєюприродоюможутьналежатилишелюдині,наприклад, декларація про життя,здоров'я, честь,гідність тощо. При цьому,окремівидидіяльності,перелік яківстановлюється законом,юридична особаможездійснювати послеодержання неюспеціальногодозволу (>ліцензії).Іноді зарішенням судуобсягцивільноїправоздатностіюридичної особиниможе бутиобмежено.Цивільнаправоздатністьюридичної особинивиникає із моментуїїстворення йприпиняється із днявнесення доєдиного державногореєструзапису проїїприпинення (ст. 91 ЦК).

>Цивільнадієздатністьюридичної особинивиникаєодночасно ізвиникненням унеїцивільноїправоздатності.Цивільнадієздатністьюридичної особиниздійснюється чи системоюорганівюридичної особини, чи, увипадках,встановлених законом, черезсвоїхучасників. Орган чи особа, Якавідповідно доустановчихдокументівюридичної особини чи законувиступає відїїімені,зобов'язанадіяти вінтересахюридичної особини,добросовісно йрозумно та неперевищуватисвоїхповноважень (ст. 92 ЦК).

Коли ж доцивільноїделіктоздатностіюридичної особини, тоюридична особасамостійновідповідає засвоїмизобов'язаннями усімналежнимїй майном,тобтоучасник (учредитель)юридичної особини не було зазобов'язаннямиюридичної особини, аюридична особа не було зазобов'язаннямиїїучасника (>засновника),крімвипадків,встановленихустановчими документами та законом.

Однак,переважно,юридична особанабуваєцивільних прав табере у собіцивільніобов'язки через своїоргани, котрідіютьвідповідно до закону таустановчого документа,формують тавиражаютьзовні волююридичної особини яксамостійногосуб'єкта права.Органиюридичної особиниможуть бутиодноособовими (директор, президент,генеральний директор тощо) таколегіальними (>правління,спостережна рада,загальнізбори тощо).Одноособовіоргани чипризначаютьзасновники, чиобираютьучасники чистворений нимиколективний орган.Колективніоргани чиобираються всімаучасниками, чискладаються із них.Органистворюються ізметоюформуванняволіюридичної особини таїївираженнязовні,щодо всіхтретіхосіб. Склад такомпетенціяорганіввизначаються взаконодавстві чи вустановчих документах.

>Важливу роль дляучастіюридичної особини вцивільнихправовідносинахвідіграєїїмісцезнаходження, якувизначаєтьсямісцемїї державноїреєстрації,якщоінше невстановлено законом.Місцезнаходженняюридичної особинивказується вїї,установчих документах (ст. 93 ЦК).

>Податковезаконодавство неоднозначнопідходить довизначеннявідокремленихпідрозділівплатникамиподатків: тільки ввипадках нимипокладаєтьсяцілий комплексподатковихобов’язків (>податковареєстрація,сплатаподатку,податковазвітність); вінших — лишечастина такого комплексу (>наприклад,обов’язокзісплатиподаткувиконуєвідокремленийпідрозділ, аобов’язок ізподатковоїзвітностівиконуєюридична особа); утретіх —юридична особа, котразареєструвалавідокремленийпідрозділ,усіподатковіобов’язки такогопідрозділувиконуєсамостійно.

>Інодіюридичні особиниздійснюютьпевну діяльність й за межами свогомісцязнаходження. Зцієюметою смердотістворюютьвідособленіпідрозділи —представництво тафілію.

>Представництво —цевідокремленийпідрозділюридичної особини, щорозташований позаїїмісцезнаходженням таздійснюєпредставництво й захистінтересівюридичної особини.

>Філія —цевідокремленийпідрозділюридичної особини, щорозташований позаїїмісцезнаходженням таздійснює усі чичастинуїїфункцій.

>Філії тапредставництва неєюридичними особами.Вонинаділяються майномюридичної особини, що їхністворила, йдіють напідставізатвердженого неюположення.Керівникифілій тапредставництвпризначаютьсяюридичноюособою йдіють напідставівиданої неюдовіреності.

>Юридична особа якучасникцивільнихправовідносинмаєпевнийперіод "життя",якийвизначається моментамиїїстворення таприпинення.

>Юридичну особуможе бутистворено шляхомоб'єднанняосіб та (чи)майна. Моментомстворенняюридичної особиниє деньїї державноїреєстрації.Першиметапомстворенняюридичної особиниєрозробкаїїучасниками (>засновниками)установчихдокументів, котрівикладаютьсяписьмово тапідписуються всімаучасниками (>засновниками),якщо законом невстановленоінший порядок їхньогозатвердження. Іншиметапомстворенняюридичної особиниєїїдержавнареєстрація, котраздійснюється напідставі Закону України "Продержавнуреєстраціююридичнихосіб тафізичнихосібпідприємців".Порушеннявстановленого законом порядкустворенняюридичної особини чиневідповідністьїїустановчихдокументів законуєєдиноюпідставою длявідмови вдержавнійреєстраціїюридичної особини.Післяпроведення державноїреєстраціїїїданівносяться доєдиного державногореєстру,відкритого длязагальногоознайомлення. Доєдиного державногореєструвносятьсявідомості проорганізаційноправову формуюридичної особини,їїнайменування,місцезнаходження,органиуправління,філії тапредставництва, міткуустанови, атакожіншівідомості,встановлені законом.

>Діяльністьюридичної особиниможе бутиприпинено врезультатіреорганізації (>злиття,приєднання,поділу,перетворення) чиліквідаціїюридичної особини.

Дляприпиненняюридичної особини передбаченечітку процедуру.Першиметапомєприйняттярішення проприпинення. Церішенняможутьприйматиучасникиюридичної особини, суд чивідповідний орган.Вказані особинизобов'язанінегайнописьмовоповідомити проце орган, щоздійснюєдержавнуреєстрацію, ізметоювнесення доєдиного державногореєструвідомостей про ті, щоюридична особаперебуває упроцесіприпиненнядіяльності. Іншиметапомєпризначеннязазначеними органами запогодженням із органом,якийздійснюєдержавнуреєстрацію,комісії ізприпиненняюридичної особини (>ліквідаційноїкомісії,ліквідатора тощо) тавстановлення порядку йстроківприпиненняюридичної особини. З моментупризначеннякомісії донеїпереходятьповноваженнящодоуправліннясправамиюридичної особини.Комісіявиступає всуді відіменіюридичної особини, Якаприпиняється,поміщає вдрукованихзасобахмасовоїінформації, в якіпублікуютьсявідомості продержавнуреєстраціююридичної особини, щоприпиняється,повідомлення проприпиненняюридичної особини та про порядок й рядківзаявлення кредиторамивимог донеї,який неможестановити менше 2місяців із дняпублікаціїповідомлення проприпиненняюридичної особини.Третіметапомєвнесення доєдиного державногореєструзапису проприпиненняюридичної особини. Ісаме із цого моментуюридична особає такою, діяльністьякоїприпинено.

>Філії йпредставництваюридичнихосібподатковезаконодавстворозглядає яксамостійнихплатниківподатків лише уразі,якщо нимипокладенообов’язоксплачуватиконкретніподатки йзбори.Відповідно в Україну «Прооподаткуванняприбуткупідприємств»3 >філії, що немають статусуюридичної особини,розташовані навідміну від головного підприємства на територїіншоїтериторіальноїгромади,єплатникамиподатку. При цьомуплатникамиподаткує лише тихфілії, щомаютьбанківськірахунки,ведутьокремийобліксвоєїдіяльності йскладають баланс.Якщофіліямаєбанківськийрахунок, Ведеокремийобліксвоєїдіяльності йскладає баланс, але йрозташована натійсамій територїтериторіальноїгромади, що йголовнепідприємство, то такафілія неєсамостійнимплатникомподатку. При цьому йголовнепідприємство, йфіліюрозглядатимуть якєдиногоплатникаподатків.Відповідно,головнепідприємствосплачуватимеподатоквиходячи ззагального результатудіяльності самого підприємства й йогофілій.Якщофіліявідповідаєкритеріямплатникаподатку, товідповідно в Україну «Прооподаткуванняприбуткупідприємств»оподаткуванняможливе задвомаваріантами: чифілія платитиподатоксамостійно, чи йогоголовнепідприємство переходити насплатуконсолідованогоподатку.Якщо жфілія йголовнепідприємство непереходять насплатуконсолідованогоподатку йсплачуютьподатококремо, то їхнірозглядають як окремихплатників. У цьомуразі дофіліїзастосовуватимуть усіположенняподатковогозаконодавства (>веденняоблікуваловихдоходів йвитрат,нарахуванняамортизації,складаннядекларації проприбуток).

Це неєдинеположення, коливідокремленийпідрозділ без статусуюридичної особиниєсамостійнимплатникомподатків. Алі вціломуобов’язокзісплатиподатків йзборів, що смердотівиконують, посуті,єобов’язком тихийюридичнихосіб, які смердотіпредставляють. У такомуразівідокремленіпідрозділи не несутьобов’язокзісплатиподатку, алишевиконуютьтакийобов’язокюридичної особини увідповіднійїїчастині.

>2.Зберігання промов у камерахсховуорганізацій,підприємств транспорту, угардеробіорганізації, уготелі.

 

>Загальніположення прозберігання промов.

>Договірзберіганнямаєширокезастосування уцивільномуобороті.Вінукладається увипадках, коли увласника чиіншої особини, котраправомірноволодієналежнимйому майном,виникає потреба вотриманні із боцііншихосібпослуг позабезпеченню йогосхоронності.Послуги позберіганню чужих промовможутьнадаватись як приздійсненніпідприємницькоїдіяльності, то й умежахінших (>зокремапобутових)відносин. За договоромзберігання один бік (>зберігай)зобов'язуєтьсязберігатиріч, Яка переданоїйдругоюстороною (>поклажодавцем), йповернутиїївідповідно до його умів усхоронності.

>Особливості правовогорегулюваннядоговірнихвідносин, котрівиникають принаданніпослуг позабезпеченнюзбереження чужогомайна,обумовлюютьспецифікуправової характеристики договорузберігання.Аналізположень ст. 939 ЦКсвідчить про ті, щодоговірзберіганняможе бути якреальним, то йконсенсуальним.Договірєреальним,якщовиникненнядоговірнихвідносин поставлено сторонами у залежність від фактупередачі промовзберігачу назберігання. Увипадках, колисторонивизначаютьможливість (>самеможливість, а чи необов'язокпоклажодавця)передачі промов назберігання после йогоукладення,тобто умайбутньомудоговірєконсенсуальним. як правило,такийдоговірукладається тоді, коли насторонізберігачавиступає особа, Яканадаєпослуги позабезпеченнюзберігання чужих промов,здійснюючипідприємницьку діяльність (>професійнийзберігач).

>Положення ст. 946 ЦКвизначаютьможливістьукладення договорузберігання як безоплатного чи оплатного. Це у своючергувизначає йогоодносторонній чидвосторонній (>взаємний) характервідповідно.Якщодоговірукладається якбезоплатний,обов'язокповернутиріч, що був предметомзберігання,виникаєлише узберігача, томудоговірєодностороннім.Встановлення удоговорізустрічногообов'язкупоклажодавцяоплатитипослугизберігачаобумовлює йогодвосторонній характер.Обов'язокзберігатиріч наоплатних чибезоплатних засідкахможевиникати не лише із договору, але й і напідставіположеньактівцивільногозаконодавства.Наприклад,продавецьзобов'язанийзберігатипроданий товар, недопускаючи йогопогіршення,якщо правовласності нанього переходити допокупцяраніше йогопередання (ст. 667 ЦК). У своючергупокупецьзобов'язанийвідшкодуватинеобхідні для цоговитрати,якщоінше невстановлено договором. Таким чином,такіпослуги зазагальним правиломєоплатними, але й договоромміжпродавцем тапокупцемможевизначатися їхньогобезоплатний характер.

>Договір,умовиякого немістятьдомовленостісторінщодо оплатипослугзберігача,найчастішеукладаєтьсяміжфізичними особами умежахвідносин, що неєпідприємницькими.Договірзберігання, зазагальним правилом,єстроковим договором (ст. 938 ЦК).Якщо рядківньому невстановлений й неможе бутивизначенийвиходячи із його умів,зберігачзобов'язанийзберігатиріч допред'явленняпоклажодавцемвимоги проїї Повернення.Якщо рядківзберіганняречівизначений моментомпред'явленняпоклажодавцемвимоги проїї Повернення,зберігачмає правозіспливомзвичайного зацихобставин рядокзберіганнявимагати відпоклажодавцязабратицюріч врозумний рядків.

Сторонами договорузберіганняєпоклажодавець йзберігач,якимиможуть бутибудьякіфізичні таюридичні особини.Винятокскладаютьвипадкиздійсненнязберігання на засідкахпідприємницькоїдіяльності, якоїможездійснювати лишепрофесійнийзберігач (год. 2 ст. 936 ЦК). Уостанньомувипадкуприйняттяречі назберіганнявизначається як йогообов'язок (ст. 940 ЦК). В частностипрофесійнийзберігач,якийзберігаєречі на яких складах (у камерахсхову,іншихпристосованих для їхнізберіганняприміщеннях)загальногокористування, помиляюсявідмовитися відукладення договорузберігання занаявності уньоготакоїможливості.

>Зберігач убудьякомувипадку винен матірвідповідніумови для забезпеченнясхоронностіпереданих назберігання промов. Увипадах,визначених актамицивільногозаконодавства,обов'язокзберіганняречіможе бутипокладено однією зсторіндоговірнихвідносин,пов'язаних зрозглядуваними. Так,положення ст. 1021 ЦКокремовизначаютьобов'язоккомісіонеразберігатимайнокомітента.Виконання цогообов'язку необов'язковоможездійснюватисяособистокомісіонером. Увипадкувідсутності умів для забезпеченнясхоронностімайнакомітента,наприклад,майно, якунадійшло длякомітентавідповідно до умів договору,громіздке й длянього уприміщеннікомісіонера невистачаємісця, воно таможе бутипереданеостаннім назберіганняпрофесійномузберігачу.Суб'єктобов'язку оплати йогопослугвизначається договоромкомісії, а й уразівиникнення спору судом.

>Поклажодавцем, як правило,виступаєвласникмайна. Однак нимможе бутитакож особа,якійвласник передавшимайно напідставах,визначених актамицивільногозаконодавства.Майноможе бутипереданепоклажодавцювласником удовірчеуправління за договорамимайнового найму (>оренди),позички тощо. Передачамайна назберіганняє правом, а чи необов'язкомпоклажодавця. Алі заумовипопередньоїдомовленості пропереданняречі назберігання,поклажодавецьзобов'язанийвідшкодуватизберігачевізбитки,завданійому у зв'язку із тім, щозберігання невідбулося,якщовін урозумний рядків непопередивзберігача провідмову від договору.

>Зберігання промов уготелі.

>Готель, якмісце,призначене длятимчасовогопроживанняосіб,відповідає засхоронність промов,внесених ними доготелю.Річвважаєтьсявнесеною доготелю заумови,якщо вон передано його працівникам чизнаходиться увідведеному для особиниприміщенні (год. 1 ст. 975 ЦК).Готельзобов'язаний забезпечитисхоронністьособистих промов особини, котрапроживає уньому, й за межі невідповідає за втрачу грошей,іншихцінностей (>ціннихпаперів,коштовностей).Така відповідальністьпокладається наготельлише увипадку, колиречіокремопереданійому назберігання іздетальнимописомвластивихїміндивідуальнихособливостей. як правило,такіречіпідлягаютьоцінці за будинківленістюсторін. Уразівтрати чипошкодження промов особамаєнегайноповідомити процеготель, аостаннійвжитизаходів до їхньогорозшуку чивідшкодуватиспричиенізбитки.Якщо особа заявила про зникнення промов чи їхніпошкодження послезакінчення рядокпроживання,готельвідповідальності за межі ненесе.Розглянутіположеннязастосовуються довипадківзберігання промовфізичнихосіб угуртожитках, мотелях,будинкахвідпочинку,пансіонатах,санаторіях таіншихорганізаціях, уприміщеннях які особатимчасовопроживає (год. 4 ст. 975 ЦК).

>Зберігання промов угардеробіорганізації.

>Гардероборганізаціїцеприміщення,спеціальнопристосоване длязберіганняверхньогоодягу йголовнихуборівїїпрацівників тавідвідувачівпротягомробочого дня чи одну годинувідвідування.Особливостідоговірнихвідносин позберіганню промов у цьомувипадкуполягають у бо їхнього предметомможуть бути лишевказаніречі, азберігачемвизнається організація,одне ізприміщеньякоївиділене под гардероб.Одночасно ізпередачею промов у гардеробпоклажодавцювидаєтьсяномерний жетон чиінший знак (год. З ст. 937 ЦК), щопосвідчує його право уразінеобхідностіотриматиречі. як правило,зберігання промов угардеробіздійснюється безоплатно.Незалежно відоплатності чибезоплатностізберігання промов, що булипереданіпоклажодавцем до гардеробу,зберігачзобов'язанийвжити всіх необходимихзаходів для забезпечення їхньогосхоронності. Увипадкувтрати жетона чиіншоголегітимаційного1 знака, щопосвідчуєвиникненнявідносин позберіганню промов угардеробі,поклажодавецьможепретендувати на Поверненняналежнихйому промов. Однак, як правило, йоговимогаможе бутизадоволена позакінченніробочого дня заумовинадання нимдоказівприналежностіречісамейому. Такимидоказамиможе бутинаданняпрацівнику гардеробаінформаціїщодоіндивідуальнихознакречі, котріможуть бутивідомілишевласнику.Якщопрацівник гардеробавідмовляєтьсявидатиречівласнику,якийвтративномерний жетон чиіншийлегітимаційний знак,спірпідлягаєрозгляду в судновому порядку.

>Зберігання промов у камерахсховуорганізацій, >підприємств транспорту.

>Камерисховузагальногокористування, щоперебувають увіданніорганізаціїпідприємств транспорту,зобов'язаніприймати назберіганняречіпасажирів таіншиосібнезалежно віднаявності вонипроїзнихдокументів.
Напідтвердженняприйняттяречі назберігання докамерисхову (>крімавтом:тичних камер)поклажодавцевівидаєтьсяквитанція чиномерний жетон.Збитки,завданіпоклажодавцевівнаслідоквтрати,нестачі чипошкодженіїречі,зданої докамерисхову,відшкодовуютьсяпротягом доби із моментупред'явленіївимоги про їхньоговідшкодування урозмірісумиоцінкиречі,здійсненої припереданні назберігання.Строк,протягомякого камерасховузобов'язаназберігатиріч,встановлюєтьс правилами, щовидаютьсявідповідно дотранспортнихкодексів (>статутів), чи за буд<мовленістюсторін.Якщо сторона не забраларіч увстановлені рядки, камерасхогзобов'язаназберігатиїїпротягомтрьохмісяців.Зіспливом цого рядокрічмо» бути продано у порядку,встановленому законом. Уразівтратиквитанції чи номерного жетонаріч,здана докамерисхову,видієтьсяпоклажодавцеві посленаданнядоказівналежностійомуцієїречі.

До договору прозберіганняречі вавтоматичних камерахсховузастосовуютьсположення цого Кодексу промайновий оренду (>оренду).

1.Зберігання в камерахзберіганнятранспортнихзасобіввиділено засуб'єктноюознікою:зберігачемєтранспортна організація.Специфіказберігачазумовиланеобхіднісістворенняспеціальних норм длярегулюванняправовідносин.Договірзберігання в камерахзберіганнятранспортнихорганізаційєпублічним. Пу(лічний характеррозглянутихдоговорівнабуває в цьомувипадкуособливогозначеннТранспортна організація невправівимагати приприйомі промовпред'явленняпроїзної документа.Загальна норма, щодіє вцихвипадках,закріплює усе жперевагиособливікатегоріїпасажирів: як вжезазначалося,транзитнимпасажирамнадаєтьсявідповідна п( слуга впершучергу.Природно, що особа, Якапретендує навідповіднупільгу, винна рвимогутранспортноїорганізаціїпред'являтипроїзний документ.Законодавецьвиділяє двавидипослуг,поперше,зберігання промоввласне в камерахзбірігання, подрузі,наданнягромадянам длявикористанняавтоматичних камерзберігання. Уосновівідносин, щоскладаються і упершому, й в іншомувипадках, лежатирізнідоговірнімоделі,хочаце неперешкоджаєіснуванню вцих договорах рядузагальних рис.Насамперед вартовказати щододоговорів: ним служитизвичайноручнапоклаж Уобох договорахзбігається йсуб'єктний склад: одназісторін —транспортнаорганізаці. уведенніякоїзнаходиться камерасхову, аїї контрагент — громадянин.Договірзберігання узвичайнійкамерізберіганняпідлягаєзагальному режимузберігаїня.Поклажодавцемє громадянин,який упідтвердженняприйняття промов назберіганготримуєквитанцію чиномерний жетон.Вінзобов'язанийзаявити сумуоцінки промов інпередачі назберігання, азберігай у своючергузобов'язанийвстановитихоча бприблизнвідповідністьрозміруоцінки промов їхніреальноївартості.Крім того,здача назберігання вручнійпоклажі грошей,облігацій,документів йіншицінностейзаборонена привідсутності назалізничнійстанціїспеціалізованоїкамерисхову.

25.Квитанція таномерний жетонслужатьдостатнім, й разом із тімнеобхіднимдоказоздачі промов;відповідно взберігачавиникаєобов'язокповернутиречі тому,хтопред'яви!квитанцію (>номерний жетон).Достатністьзазначенихспособівпідтвердженняздачіречевиражається до того, щопрацівниктранспортноїорганізації невправівимагати відпокліжодавцяякихнебудьдодатковихдоказівприналежностійомуречі.Визнанняквитанції номерного жетонанеобхіднимидоказамиспричиняє ті, що привідсутності в особиниквітанції (номерного жетона)річможе бутийомувиданалише послепопередньогонаданкдоказівприналежностіречі тому,хто за неюзвернувся.Термінзбереженнявизначаєтьсятранспортними статутами, кодексами,іншими законами йвиданимивідповідно перед тим правилами. В частности; назалізничномутранспортітакітермінивстановлені правиламиперевезення багажу йвантажобагажу.Передбачені в правилахтерміниєобов'язковиммінімумом йможуть бутизбільшені зазгодоюсторін.Якщо увизначений утакийспосібтермінріч не якщоотриманапоклажодавцем,транспортна організаціязобов'язаназберігатиїї у собіще 30днів. І лише после цогоріч можнапродати.Збитки, якізазнавпоклажодавецьвнаслідоквтрати,нестачі чипошкодження промов, котріпоміщені до камеризберігання,підлягаютьвідшкодуваннюзберігачем. Уінтересахпоклажодавцявстановлено, щорозрахунки взазначенихвипадкахповинні бутипроведеніпротягом 24 часів із моменту заявивимоги провідшкодуваннязбитків. Уіншомувипадкутранспортна організаціявиявляється встаніборжника. Однак призастосуваннізазначеної з статтею варто матір наувазі, що вінтересах самогозберіганазаконодавецьпередбачивнеобхідністьвідшкодуваннязбитків у рамкахзробленоїпоклажодавцемоцінки в останній моментпередачіречі назберігання.Цяостання нормадозволяєдійтивисновку, щоякщоріч бувприйнята безтакоїпопередньоїоцінки,збиткиповинні бутивідшкодовані вповномуобсязі й безякихнебудьобмежень.

Увідносинах, котрівиникають із приводузберігання вавтоматичнійкамері, рольофертивідіграєвстановлення взалітакоїкамери,готової до прийому промов.Ця оферта носитипублічний характер,оскількивиражаєготовністьукластидоговір наумовах,доведених дозагальноговідома, ізкожним,хтовідгукнеться.Конклюдентнадіяпоклажодавця, Якавиражається вможливостіпоміститиречі у камеру,маєдвоякезначення: акцепту йнеобхідної для реального договорупередачіречі.

>6.Договірміжтранспортноюорганізацією йпоклажодавцем,якийвикористававтоматичну камеру,містить усобіелементидоговорів «>оренди» й «>зберігання».

>Строкзберігання.

>Строк,протягомякогозберігачзобов’язанийзберігатиріч,слідвизначити удоговорі.Якщо ж рядківзберігання невстановлено й неможе бутивизначеновиходячи із умів договору,зберігачзобов’язанийзберігатиріч допред’явленняпоклажодавцемвимоги проїї Повернення.

>Строкзберіганняречіможе бутивизначений моментомпред’явленняпоклажодавцемвимоги проїї Повернення.Такувимогутребапред’явитипротягомзвичайного зацихобставин рядокзберігання тазіспливомякогозберігачмає правовимагати відпоклажодавцязабратицюріч урозумний рядків (ст. 938 ЦК). Привиникненні спорузвичайний тарозумний рядківвстановлюються судом.

>Згіднозі ст. 953 ЦК,зберігач, Незважаючи нанезакінчення рядокзберіганняречі,зобов’язаний напершувимогупоклажодавцяповернутиїї.

Оплата жзберігання.

У ст. 936 ЦК, котравизначаєзагальніознаки договорузберігання, неміститьсяпрямоївказівки наоплатність договорузберігання. Тому, ізурахуваннямзагальних правилдоговорів пронаданняпослуг (ст. 903 ЦК), безвизначення платидоговірзберіганнявважатиметьсябезоплатним.

>Якщозберіганняприпинилосядостроково черезобставини, за котрізберігач невідповідає,вінмає декларація пропропорційнучастину плати (год. 1 ст. 946 ЦК).

>Якщопоклажодавець послезакінчення рядок договорузберігання не забравширіч,вінзобов’язаний

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація