Реферати українською » Государство и право » Цивільно-правова Відповідальність


Реферат Цивільно-правова Відповідальність

>Реферат на задану тему:

>ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВАВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


>Цивільні праваохороняються законом.

>Цивільний кодекс України (>cm. 5)

 

1.Особливостіцивільно-правовоївідповідальності

як правило,сторонидобровільновиконують своїцивільно-правовізобов'язанняналежним чином. Аліякщо Ві,наприклад,домовилися ізоднокласником, щовінпридбає для Васякусьріч (диск,відеокасету тощо)протягом тижня, й непростодомовились, але й і передалийому для цоговласнігроші, а чи невиконав свогозобов'язання, то,звичайно, Вамце несподобається.Є багаторізноманітнихзасобіввпливу напорушника, але й із точкизоруцивільногозаконодавства у цьомувипадкуслід говорити проневиконанняукладеної Вами догоди. Зметоюзапобіганняподібнихправопорушень таусунення їхньогонаслідківвикористовуєтьсяцивільно-правова відповідальність.

>Цивільно-правовоювідповідальністювизнається одна з формюридичноївідповідальності,суттюякоїєзастосуваннявстановленогоцивільнимзаконодавством заходженнюпримусовоговпливу (>санкції) допорушникацивільних прав та обовязків.Причомуцейвпливполягає упокладенні напорушниканасампередневигіднихнаслідківздебільшогомайнового характеру —відшкодуваннязбитків,сплату неустойки (штрафу,пені),відшкодуванняшкоди.

як й усівидивідповідальності,цивільно-правова відповідальністьмає своїособливості,головними з якіє:

1)майновий характер;

2)компенсаційний характер (позначкацивільно-правовоївідповідальностіполягає упоновленніпорушенихмайнових прав кредитора,"!їїрозмір зазвичайних умівмаєвідповідатирозмірузавданихзбитків);

3)додатковий характер дляпорушника,оскільки, як правило,боржник незвільняється відвиконаннязобов'язання внатурі.

>Важливезначення дляцивільно-правовоївідповідальностімаєїї форма, подякоюрозуміють формупрояву тихийдодатковихобтяжень, щонакладаються направопорушника.Середцих формвирізняєтьсявідшкодуваннязбитків.Зумовленоце тім, щоздебільшогонаслідкомпорушенняцивільних правєсамезбитки. Томуця формавідповідальностімаєзагальнезначення йзастосовується у всіхвипадках,якщо законом чи договором невстановленоінше.

>Підзбиткамирозуміють тихнегативнінаслідки, котрі настали дляпотерпілого відцивільногоправопорушення.Вонискладаються ізреальноїшкоди тавитраченоївигоди. Чи реальна школа —цезменшеннянаявногомайнапотерпілого.Вонавключає до собівитрати,зроблені кредитором длявідновлення свогопорушеного права, таконкретну втрачу чипошкодження йогомайна.Втраченавигода —цеможливе збільшеннямайнапотерпілого, яку невідбулосявнаслідокправопорушення.Вонавідображається внеодержаних кредитором доходах, котрівін здобувши бі,якбизобов'язання було бвиконанеборжникомналежним чином.Цивільнезаконодавствозакріплює принципповноговідшкодуваннязбитків, й тому зазагальним правиломвідшкодовуються як реальна школа, то йвтраченавигода.

Узобов'язанняхформоювідповідальностіможевиступатитакож неустойка (штраф, пеня) —грошова сума, якоїборжникмаєсплатити кредитору уразіневиконання чиненалежноговиконаннязобов'язання. При цьомузбиткивідшкодовуються вчастині, непокритійнеустойкою. Законом чи договоромможуть бутипередбаченітаківипадки: колидопускаєтьсястягнення лише неустойки, але й незбитків; колизбиткиможуть бутистягнуті вповнійсумі понад неустойку; коли завибором кредитораможуть бутистягнуті чи неустойка, чизбитки.

Уцивільномуправівідшкодовуєтьсятакож моральна школа, котраполягає вдушевних йфізичнихстражданняхпотерпілого.Причомувідшкодовуватисяможуть йсутодушевністраждання. Однак декларація прокомпенсаціюморальноїшкодивиникаєлише увипадках,зазначених законом чи договором.Розмірвідшкодуваннявизначається судом, але й неможе бути менше відп'ятимінімальнихрозмірівзаробітної плати.Моральна школавідшкодовується угрошовій чиіншійматеріальнійформінезалежно відвідшкодуваннямайновоїшкоди.

Отже, зазагальним правилом школа,заподіянаособі чимайну громадянина, атакож школа,заподіянаорганізації,підлягаєвідшкодуваннюособою,котразаподіяла шкоду, уповномуобсязі.Слідзазначити, що організація виннавідшкодувати шкоду,заподіяну із звинувачуйїїпрацівників под годинувиконання нимисвоїхтрудових (>службових) обовязків.

>Присуджуючивідшкодуванняшкоди,судовий органзобов'язує особу,відповідальну за шкоду,відшкодуватиїї внатурі (>надатиріч того ж роду йякості,виправитипошкодженуріч таін.) чицілкомвідшкодуватизаподіянізбитки.

>Згідно ізанглійським правомвимагатикомпенсаціїморальноїшкоди завідсутностіфізичнихстраждань чиматеріальноїшкоди не можна.Такі кликнинавіть не дуже дорозгляду. Тутдіє принцип,сформульований лордомВенслідалом: «>Моральністраждання йтурботи право неможеоцінити й неможепретендувати на їхньогокомпенсацію,якщоукупі із нимийдеться проіншу шкоду».

>Проте послеанглійськоїправовоїреформи 1970 р. було бвизнано, що рядделіктів, таких якзваблювання,зрада,переманюваннянареченого (>нареченої),порушенняобіцянкиодружитися,єпідставою длякомпенсаціїморальноїшкоди, йнавіть непотрібнодоводитизв'язокморальноїшкоди ізфізичнимистражданнями.

УАнглії й СШАіснуєможливістькомпенсаціїморальноїшкоди увипадкахпорушення принципу «privacy», сутьякогозводиться донедоторканності приватного життя особини,зокрема увипадкахпорушення права наусамітнення,втручання уприватні справпозивача, тощо.

 


2.Дольова,солідарна тасубсидіарна відповідальність

>Поділцивільно-правовоївідповідальності наокремівидивідбувається зарізнимикритеріями.Наприклад,залежно від характерурозподілувідповідальностіміждекількомаборжникамирозрізняють:дольову,солідарну,субсидіарну.

>Дольова відповідальністьмаємісце,якщокожний зборжниківнесе відповідальність перед кредиторомлише утійдолі, котраприпадає наньоговідповідно дозаконодавства чи договору.Дольова відповідальністьмаєзначеннязагального правила йзастосовуєтьсязавжди,якщо узобов'язаннієдекількаборжників,однак їхнісубсидіарна чисолідарна відповідальність невстановлена.Долі, щоприпадають наборжників,визнаютьсярівними,якщозаконодавством чи договором не передбаченеінше.

>Солідарна відповідальністьхарактеризується тім, що вразіїїзастосування кредиторвправіпритягти довідповідальності як всіхборжників разом, то й шкірного із нихокремо,причому якповністю, то й вчастиніборгу.Більш того, кредитор,який не здобувшиповногозадоволення від одного ізсолідарнихборжників,має правовимагатинедоодержане ізрештисолідарнихборжників. При цьомусолідарніборжникизалишаютьсязобов'язанимидоти, докизобов'язання не погашеноповністю. Отже,ця відповідальністьзастосовується за принципом: «одне всіх й усі за одного» йєнайвигіднішою для кредитора.Зазначимо, щоборжник,якийвиконавсолідарнезобов'язання,має правозворотноївимоги (>регресу) до шкірного ізрештиборжників урівнійчастці,якщоінше невстановлено законом чи договором. Законом,зокрема,встановлено, що особини, котріспільнозаподіяли шкоду, несутьсолідарну відповідальність передпотерпілим.

>Субсидіарна відповідальністьзастосовується увипадку, коли взобов'язанніберуть доля дваборжники, один з якієосновним, адругий —>додатковим (>субсидіарним).Субсидіарнийборжникнесе відповідальність перед кредиторомдодатково довідповідальності основногоборжника. Кредитормає правовисувативимогу досубсидиарногоборжника неодразу, а томувипадку,якщоцювимогу незадовольнивосновнийборжник.Класичним прикладомвиникненнясубсидіарноївідповідальностієдоговіргарантії, заяким гарантзобов'язується перед кредиторомпогаситизаборгованістьборжника,якщовін незробитьцесамостійно. Уразізадоволеннявимоги кредиторасубсидіарнимборжникомвінотримує праворегресу до основногоборжника.

 

3.Договірна йпозадоговірна відповідальність

Іншимважливимчинником дляподілуцивільно-правовоївідповідальності наокремівидиєпідставивиникненнявідповідальності.Відповідно до цогорозрізняютьдоговірну тапозадоговірнувідповідальності.

>Договірна відповідальністьзавждиявляє собоюсанкцію запорушеннядоговірногозобов'язання,тобтовиникає напідставіцивільно-правового договору.Позадоговірна відповідальністьнастає увипадку,якщосанкціязастосовується доправопорушника,котрий немаєдоговірнихвідносин ізособою,якійзавданошкоди.Наприклад, занедолікипроданоїречі передпокупцем —фізичноюособою, щовідповідно в Україну «Про захист правспоживачів»визнаєтьсяспоживачем,відповідають якїїпродавець, то йвиготовлювач. Аліпродавецьнесе передспоживачемдоговірну відповідальність (>підстава —договіркупівлі-продажуречі), авиготовлювач —позадоговірну (>підстава — Закон України «Про захист правспоживачів»).

>Цей прикладілюструє йюридичнезначеннярозмежуваннявідповідальності надоговірну йпозадоговірну. Упершомувипадку (>договірна)форми ірозмірвідповідальностівстановлюються як законом, то й договором. У іншому (>позадоговірна) —>лише законом.

 


4.Поняттяделікту

>Підставою длявідшкодуванняшкодивизнається, як правило,делікт.Деліктомєдіяння, щосуперечитьцивільномузаконодавству й за якупередбаченамайнова (>цивільно-правова) відповідальність.Деліктна відповідальністьєпозадоговірноювідповідальністю йнастає запорушеннязагальногообов'язкубудь-якої особини незавдаватишкодиіншійособі.Деліктна відповідальністьвиступає успеціальнійформі —зобов'язання, щовиникаютьвнаслідокзаподіянняшкоди (гол. 40 ЦК), уякому кредиторомвизнається особа, щопостраждала, аборжником — особа, котразавдалашкоди.

Зацивільним правом длявиникненняобов'язкувідшкодувати шкодунеобхідно 4умови: 1) заподіяннямайновоїшкоди,тобтотакої, Якаможе бутивідображена у грошах (ЦКпередбачаєможливістьгрошовоїоцінки, авідтак йвідшкодуванняморальноїшкоди); 2)протиправністьдіянь особини, Яказавдалашкоди,тобтопорушення неююридичних норм й правил; 3)наявність причинного зв'язкуміжпротиправнимидіями особини, котразавдалашкоди, йцієюшкодою; 4) вина особини, Яказавдала шкоду.

 

5.Звільнення відвідповідальності

>Законодавством передбаченедеяківипадки, коли особа, Яказавдалашкоди,звільняється відвідповідальності.По-перше,сліднаголосити, що тієї,хтодіявправомірно, не було зазавдану ним шкоду завиняткомвипадків,передбачених законом. В частности, непідлягаєвідшкодуванню школа,заподіяна встанінеобхідної оборони.

>По-друге, тієї,хтозаподіяв шкоду,звільняється відїївідшкодування,якщодоведе, що воназаподіяна не із його звинувачуй.Особа, Яка невиконалазобов'язання чивиконала йогоненалежним чином,несемайнову відповідальністьлише занаявності звинувачуй (>умислу чинеобережності),крімвипадків,передбачених законом чи договором.Відсутність звинувачуй доводитисяособою, котра порушилазобов'язання. Тутслідзазначити, щовипадкові дії, котрі навідміну віднеобережних чинавмиснихмаютьзовнішніознакиправопорушення, але йпозбавленіелемента звинувачуй,визнаються казусом йздебільшого нетягнуть за собоюцивільно-правовоївідповідальності.Крім цого, увипадку,якщовиникненню чизбільшеннюшкодисприяла грубанеобережність самогопотерпілого, тозалежно відступеня його звинувачуй (а й за звинувачуйзаподіювачашкоди — йзалежно відступеня його звинувачуй)розмірвідшкодуваннямає бутизменшений чи увідшкодуваннішкоди винне бутивідмовлено.

 

6.Відповідальність без звинувачуй,поняттяджерелапідвищеноїнебезпеки

Однак удеякихвипадках закономпередбаченацивільно-правова відповідальність без звинувачуй.Наприклад,юридичні тафізичні особини, діяльність якізв'язана ізпідвищеноюнебезпекою дляоточення (>транспортні табудівельніорганізації,промислові підприємства,власникиавтомобілів таін.),зобов'язанівідшкодувати шкоду,заподіянуджереломпідвищеноїнебезпеки,якщо недоведуть, що школавиниклавнаслідокнепереборноїсили чиумислупотерпілого,тобто смердотіфактично несуть відповідальність без звинувачуй.

>Підджереломпідвищеноїнебезпекирозуміють діяльність,здійсненняякоїстворюєпідвищенуймовірністьзаподіянняшкоди черезнеможливість контролю за неюлюдини, атакож діяльністьщодовикористання,транспортування,зберіганняпредметів,речовин таіншихоб'єктіввиробничого,господарського чиіншогопризначення, котрімаютьтакі самевластивості. До такихоб'єктів належатинасампередавтомобілі,іншітранспортнізасоби,небезпечнітварини тощо.

>Наголосимо, що доцивільно-правовоївідповідальностіпритягається неводій (оператор)відповідногооб'єкта, а йоговолодар,тобтоюридична особа чи громадянин, котрі з прававласності чи наіншихзаконнихпідставах (правогосподарськоговідання, договоруоренди,довіреності тощо)володіютьоб'єктом.

 

7.Непереборна сила, вина кредитора,крайнянеобхідність

>Однією ізобставин, щозвільняє відвідповідальності,визнаєтьсянепереборна сила —надзвичайна йневідворотна заданих умівподія (>стихійне хвацько,наприкладземлетрус,повінь;суспільнеявище,наприкладбойові дії,страйк).Інодізамість цоготерміназастосовуєтьсяінший —форс-мажорніобставини. Ос-кількинепереборна силає такимявищем,наслідкиякого неможуть бутиусуненіособою, Яказаподіяла шкоду, то вонзвільняється відвідповідальності. Томунавіть й тоді, коли законпокладає наборжникаобов'язоквідшкодувати шкоду,завдану нелише із його звинувачуй, а і без звинувачуй, увипадках діїнепереборноїсилиборжникзвільняється відвідповідальності.Проте усвітовійпрактицінавіть занаявностінепереборноїсили незвільняються відвідповідальності зазавдану шкодуорганізації, котріздійснюютьавіаційніперевезення.Своєрідну такзвануабсолютнуцивільно-правову відповідальність несуть йорганізації, котріексплуатуютьатомніелектростанції.

>Ще однимвипадкомзвільненняборжника відвідповідальностіє так кликана вина кредитора. Сутьцієїпідставиполягає до того, що колиневиконання чиненалежневиконаннязобов'язання обумовленеумислом чинеобережністю кредитора,боржникзвільняється відвідповідальності заневиконання чиненалежневиконаннязобов'язання,якщоінше невстановлено законом.

>Окремі правилавстановлені увипадкузаподіянняшкоди устанікрайньоїнеобхідності. Зазагальним правилом така школамає бутивідшкодованаособою, Якаїїзаподіяла. Однак суд,враховуючиобставини, за які вон бувзаподіяна,можепокластиобов'язокїївідшкодування натретю особу, вінтересахякоїдіяла особа,котразаподіяла шкоду, чизвільнити відвідшкодуванняшкодиповністю чичастково якцютретю особу, то й того,хтозаподіяв шкоду.

 

8.Відповідальністьнеповнолітніх й їхнібатьків

У особливому порядку несуть відповідальність зазавдану шкодунеповнолітні,бо смердоті неєповністюдієздатними. Однак така школатакожмаєвідшкодовуватися. Тому ЦКвстановлює, що за шкоду,заподіянунеповнолітнім,який недосяг15-річноговіку,відповідають його батьки (>усиновителі) чиопікун,якщо недоведуть, що школасталася не із їхні звинувачуй.Якщонеповнолітній,який недосяг 15 років,заподіє шкоду у тому годину, коливінперебував поднаглядомнавчального,виховного чилікувального заставі, смердоті несутьмайнову відповідальність за шкоду,якщо недоведуть, що школавиникла не ізїхньої звинувачуй.

При цьомуслід матір наувазі, що батьки (>усиновителі) чиопікуни несутьмайнову відповідальність увипадках, коли школа,заподіянанеповнолітнім,єнаслідкомнездійснення його контролю,неналежноговиховання чи неправильноговикористаннящодо нихсвоїх прав; анавчальні,виховні ілікувальнізаклади несутьмайнову відповідальність за шкоду,якщо вонавиниклавнаслідокнездійснення ниминалежного контролю занеповнолітнім у годинуперебування його под їхньогонаглядом.

>Неповнолітнійвіком від 15 до 18 роківвідповідає зазаподіяну ним шкоду назагальнихпідставах,тобтовідшкодовуєїїсамостійно. Ілише увипадках, коли унеповнолітніх немаємайна чизаробітку,достатнього длявідшкодуваннязаподіяноїшкоди, школа увідповіднійчастині винна бутивідшкодованабатьками (>усиновителями) чипіклувальником,якщо смердоті недоведуть, що школасталася не із їхні звинувачуй.Цей їхніобов'язокприпиняється подосягненні тім,хтозаподіяв шкоду,повноліття, а й уразі, коли внього додосягненняповноліттяз'явитьсямайно чизаробіток,достатній длявідшкодуванняшкоди.

Таким чином, батьки,усиновителі,опікуни несутьмайнову відповідальність за шкоду,заподіяну їхньогонеповнолітнімидітьми увипадку,якщо вонєнаслідком їхнівинноїповедінки.Вонивідповідають завласну провину, Яка в цьомувипадкупроявляється уневиконаннісвоїх обовязківстосовновихованнядітей. Довідповідальностіпритягуються як батько, то й матір,оскільки смердотімаютьрівні права таобов'язкищодосвоїхдітей.Причому батькикористуютьсярівними правами й несутьрівніобов'язкищодосвоїхдітей й увипадках, колишлюбміж нимирозірвано. Ос-кількикожний збатьківнеповнолітньогонесе відповідальність занаслідкивласнихвиннихдій (>бездіяльності), їхні відповідальністьмаєдольовий характер.Зазначимотакож, що відповідальністьбатьківнеповнолітніхвіком від 15 до 18 роківмаєсубсидіарний характер.

бацьки (>усиновителі),опікун чипіклувальник, атакожнавчальні,виховні чилікувальнізаклади, щоздійснювалинагляд занеповнолітнім й котрівідшкодували шкоду,заподіянунеповнолітнім чиособою,визнаноюнедієздатною, помиляюсярегресу доцихосіб.


Схожі реферати:

Навігація