Реферати українською » Государство и право » Фізична особа-підприємець


Реферат Фізична особа-підприємець

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міжрегіональнаакадеміяуправління персоналом

>Одеськийінститут

>Спеціальність –Правознавство

>Спеціалізація –Комерційне татрудове право

>КУРСОВАРОБОТА

затемою

>Фізичнаособа-підприємець

Чорна ГаннаГнатівна

шифргрупи – ТУОд 10-09С5П (2.6дс/п)

>Науковийкерівник,

старшийвикладачЗолотарьоваО.А.

>Одеса 2010


 

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Суб’єктигосподарського права

1.1Поняття таознакисуб’єктагосподарського права

1.2Видисуб’єктівгосподарського права

>Розділ 2.Фізичнаособа-підприємець

2.1Підприємництво:поняття таознаки

2.2Видипідприємницькоїдіяльностіфізичнихосіб таїїобмеження

2.3 Права таобов’язкифізичної особинипідприємця

>Розділ 3.Правоверегулюваннядіяльностіфізичноїособи-підприємця

3.1Державнареєстраціяфізичноїособи-підприємця

3.2Ліцензування йпатентуваннядіяльностіфізичноїособи-підприємця

3.3Припиненнядіяльностіфізичноїособи-підприємця

>Висновок

>Переліквикористаноїлітератури


>Вступ

Уостаннідвадцять років нашакраїнапоступово переходити доринковихвідносин.Їхрозвитокнеможливий без правового забезпечення реформ тастворення умів дляфункціонуваннясуб’єктівпідприємницькоїдіяльності.Такожважливе ідодержаннясуб’єктамипідприємницькоїдіяльностівимогзаконодавства.

УпершучергуслідзгадатиКонституцію України, котрагарантуєкожному декларація пропрацю, щовключаєможливістьзароблятисобі на життяпрацею, якоївінвільнообирає чи на якоївільнопогоджується атакож декларація пропідприємницьку діяльність, котра незаборонена законом. [1,ст.42]

16 января 2003 р.Верховна Рада УкраїниприйнялаГосподарський кодекс України,підготовленийвідповідно дозатвердженої нею у 1992роціКонцепціїсудово-правовоїреформи. Прирозробці таприйнятті господарського кодексувраховуваласянеобхідністьвзаємодії всистемі правовогорегулюваннягосподарськоїдіяльностіпублічно-правових йприватноправових засідок, забезпеченняпоєднання державногорегулюванняекономіки таринковоїсаморегуляції,встановлення болеестабільних йпрозорих «правилгри» векономіці.Окремінормигосподарськогозаконодавствамістяться надГосподарському, а й уЦивільномукодексі. [2, с.4]

>Загальні засадицивільногозаконодавства,ідеологія верховенства права,повага до особини, довласності, свободапідприємництва, свободаукладення договору,справедливерегулюванняособистихвзаємин,такожстановлятьфундаментальну базу для правового забезпеченнязахисту йрозвиткунаціональногопідприємництва.

>Найпростішоюформоюздійсненняпідприємницькоїдіяльностіє форма приватногопідприємництвафізичними особами,тобто безстворенняпідприємств чиіншихюридичнихосіб.Ринковаекономіканадаєможливостілюдині, котрамаєбажання,знання,кошти чимайно й на якої непоширюютьсязаконодавчізаборони,розпочатисправу йвтілити у життясвоєуявлення проефективну,прибуткову діяльність та, якнаслідок,досягтиматеріальногодобробуту. [3]

Усвоїйроботі я травня наметіз’ясуватисутністьпоняття «>суб’єктгосподарського права»датизагальну характеристикусуб’єктівгосподарського права,визначитипоняттяпідприємництва,детальнішерозглянутитакий видсуб’єктів якфізична особапідприємець.

>Самефізична особапідприємецьєоб’єктоммоєї роботи, атакожвидидіяльностіпритаманні цьому видусуб’єктівгосподарського права,обмеженнядіяльностіхарактерні дляфізичнихосібпідприємців, порядокреєстрації таприпинення їхньогодіяльності.

>Курсова роботаскладається ізтрьохрозділів,першийприсвяченийзагальнійхарактеристиціпоняття йвидивсуб’єктівгосподарського права, в іншомувисвітлюютьсяособливостіфізичної особинипідприємця яксуб’єктагосподарського права,видидіяльності права йобов’язкифізичнихосібпідприємців,третійрозділприсвячений правовомурегулюваннюдіяльностіфізичнихосібпідприємців.

Принаписаннівикористанінавчальніпосібники, з статтею вперіодичнихвиданнях,науково-практичнікоментарі дозаконодавстваскладеніпровіднимиправознавцями України, атакожнормативно-правовіакти:Конституція,Кодекси,Закони України.

 


1.  >Суб’єктигосподарського права

1.1Поняття таознакисуб’єктагосподарського права

>Згідно до господарського кодексу України (далі ДК)суб’єктамигосподарюваннявизнаютьсяучасникигосподарськихвідносин, котріздійснюютьгосподарську діяльність,реалізуючигосподарськукомпетенцію (>сукупністьгосподарських прав таобов’язків),маютьвідокремленемайно й несуть відповідальність засвоїмизобов’язаннями вмежах цогомайна,крімвипадків,передбаченихзаконодавством. [4,ст.55]

Таким чиномвизначенняпоняттясуб’єктагосподарювання вКодексі недається.Суб’єктигосподарюванняз’ясовуються вньому черезпоняття «>учасникигосподарськихвідносин, щоздійснюютьгосподарську діяльність». Ос-кількигосподарська діяльністьрегламентуєтьсязаконодавством йїїздійснення позаправовими рамкаминеможливо,учасникипроцесугосподарювання,вступаючиміж собою врізнівідносини,врегульовані нормами права,стаютьносіямисуб’єктивних прав йсуб’єктивнихобов’язків,тобто –суб’єктамигосподарськихправовідносин,суб’єктамигосподарського права. [2,с.92]

>Суб’єктгосподарюваннямаєвідповідати такимознакам:

>здійснюватигосподарську діяльність (ст. 3 ДК України);

> матіргосподарськукомпетенцію (>сукупністьгосподарських прав таобов’язків);

> матірвідокремленемайно (напідставі прававласності,господарськоговідання, оперативногоуправління чи оперативногогосподарськоговикористання);

>відповідати зазобов’язаннями вмежах свогомайна (>крімвипадківпередбаченихзаконодавством). [5,с.155]

>Однією ізознакє така, щосуб’єктигосподарювання (>підприємці)маютьвідокремленемайно.Стосовноюридичнихосібце,зокрема,означає, що одну годинуреєстрації їхні яксуб’єктівгосподарськоїдіяльностінеобхіднанаявністьмайна, склад та порядоквнесенняякоговизначається їхнізасновниками. Дляюридичнихосібвизначенихзаконодавствоморганізаційно-правових формвартістьмайна, що вноситисязасновниками, не винна бутименшою завстановленувідповідним законом.

>Щодофізичної особини –підприємцязаконодавство непередбачаєположень,безпосередньорегулюютьвідокремленнямайна, щовикористовується нею длязайняттяпідприємницькоюдіяльністю, відїїособистогомайна.Винятком із цогоєположення ст. 54Цивільного кодексу України (далі ЦК), котрапередбачає, тоякщофізична особа –підприємецьвизнанабезвісновідсутньою,недієздатною чиїїцивільнадієздатність обмежена чиякщовласникоммайна, якувикористовувалося упідприємницькійдіяльності, сталанеповнолітня чималолітня особа, органопіки тапіклуванняможепризначити управителя цогомайна. [6,с.16]

>Правами, напідставі якісуб’єктигосподарюванняреалізують своюгосподарськукомпетенціює правовласності, правогосподарськоговідання, право оперативногоуправління та правооперативно-господарськоговикористаннямайна.Ці прававрегульованівідповідно ст. 134, 136, 137 та 138 ДК. [7,с.144]

>Щеоднієюознакоює така, щосуб’єктигосподарювання несуть відповідальність засвоїмизобов’язаннями вмежахвідокремленогомайна,крімвипадків,передбаченихзаконодавством.

>Юридична особасамостійновідповідає засвоїмизобов’язаннями всімналежнимїй майном. При цьомуучасник (учредитель)юридичної особини не було зазобов’язаннямиюридичної особини, яюридична особа не було зазобов’язаннямиїїучасника (>засновника),крімвипадків,встановленихустановчими документами та законом. [8,ст.96]

>Фізична особа –підприємець заГосподарським йЦивільним кодексами Українивідповідає зазобов’язаннями,пов’язаними ізгосподарською (>підприємницькою)діяльністю, всім своїм майном,кріммайна, на яку згідно з законом неможе бутизверненостягненняКрім того, год. 2 ст. 52 ЦКміститьположення,відповідно доякогофізична особа –підприємець, Якаперебуває ушлюбі,відповідає зазобов’язаннями,пов’язаними ізпідприємницькоюдіяльністю, всім своїмособистим майном йчасткою управіспільноїсумісноївласностіподружжя, Яканалежатимеїй приподілі цогомайна. [6,с.17]

Напідставі ч.1, 13 ст. 58 ДКслідтакождодатитакуважнуознаку, якобов’язковудержавнуреєстраціюсуб’єктагосподарювання (>крімфілій тапредставництв –ч.17 ст.58). [5,с.155]

>Частина 2 з статтею 55 ДК наводитинеповнукласифікаціявидівсуб’єктівгосподарювання, щовключає:

1)господарськіорганізації. їхньогоголовнавідмітнаознака, щопоєднує до одного видсуб’єктівгосподарювання,полягає у бо,незалежно відорганізаційно-правових форм (>будь-які підприємства,господарські товариства,кооперативи,фермерськігосподарства,господарськіоб’єднання,органигосподарськогокерівництва),усі смердотієюридичними особами,тобтоможуть бутисамостійними (>діяти від свогоімені, подвласнумайнову відповідальність зазобов’язаннями,виступатипозивачем йвідповідачем у судах)учасникамитоварно-грошового обороту;

2)фізичні особини (у томучислігромадяни України,іноземці, особини безгромадянства).Головнийкритерій легальномуфункціонування впроцесігосподарювання – бутизареєстрованими яксуб’єктпідприємництва вустановленому законом порядку (>тобто бутилегітимізованими);

3)філії,представництва,інші (>незалежно відназви)внутрішньоструктурніпідрозділигосподарськихорганізацій –юридичнихосіб,створюваніостанніми дляздійсненнягосподарськоїдіяльності. [2,с.92]

>Цюкласифікацію можнаумовноприв’язати дореєстраціїсуб’єкта: впершомувипадкуцеюридична особа, в іншому –фізична особа,третьому видувзагалі непотрібнареєстрація,бовінявляє собоючастиниіншихюридичнихосіб.

>Більшрозгорнутакласифікаціявидівсуб’єктівгосподарського права наведена унаступномурозділі.

1.2Видисуб’єктівгосподарського права

>Основними видамисуб’єктівгосподарюваннявідповідно до ДК (ст. 55 – 57, ст. 73, 74, 78, 80, 93, 113)є:

> підприємства всіх формвласності,державні такомунальніунітарні підприємства,господарські товариства, підприємстваколективноївласності,приватні, та їхніструктурніпідрозділи;

>об’єднанняпідприємств (>асоціації,трести,синдикати,концерни,корпорації,конгломерати таін.);

>органи державної влади йуправління ізуправлінняекономікою;

>фінансово-кредитніустанови (>Національний банк,комерційні банки,ощадний банк);

>посередницькіорганізації (>біржі,брокерськіконтори,аудиторськікампанії);

>фізичні особини –підприємці, котріздійснюютьгосподарську діяльність безстворення підприємства. [9,с.10]

Досуб’єктівгосподарювання ДКвідносить яккомерційні, то й некомерційніорганізаціїрізноманітнихорганізаційно-правових форм та формвласності.Комерційнимиєсуб’єкти, щоздійснюютьгосподарську діяльність длядосягненняекономічних йсоціальнихрезультатів та ізметоюодержанняприбутку.Господарська діяльністьнекомерційнихорганізацій чивзагалі непов’язана ізодержаннямприбутку, чиприбуток,одержуваний відтакоїдіяльності,використовуєтьсялише длястворення йпідтримання необходимихматеріально-технічних умів їхніфункціонування. [10,с.52]

>Суб’єктигосподарського праванадзвичайнорізноманітні й тому їхньогоподіляють нагрупи, запевнимикритеріями (>ознаками).

За характеромздійснюваноїдіяльностірозрізняють:

>суб’єктигосподарського права, котрібезпосередньоздійснюютьгосподарську діяльність (перед тим належатиіндивідуальніпідприємці, підприємства,виробничікооперативи,більшістьгосподарських товариств,комерційні банки);

>суб’єктигосподарського права, котріздійснюютькерівництвогосподарськоюдіяльністю, в т. год.організаціютакоїдіяльності (перед тим належатигосподарськіміністерства тавідомства,органи місцевого самоврядування та їхньоговиконкоми,господарськіоб’єднання,промислово-фінансовігрупи,власникимайнапідприємств,фондовібіржі,Національнийдепозитарій України).

>Залежно від формвласності, набазіякої смердотіфункціонують,розрізняютьдержавні,комунальні,колективні,приватні тазмішані (>функціонують набазі двох й понад формвласності)суб’єктигосподарського права.

> додержавних належатидержавні таказенні підприємства,державнігосподарськіоб’єднання,господарськіміністерства тавідомства.

> докомунальних належатикомунальні підприємства,органи місцевого самоврядування та їхньоговиконавчіоргани.

> доколективних –господарські товариства,виробничікооперативи,добровільнігосподарськіоб’єднання,унітарні підприємства,створені кооперативами,господарськимитовариствами,громадськими тарелігійнимиорганізаціями.

> доприватних –індивідуальніпідприємці,приватні підприємства.

> дозмішаних –орендні підприємства,спільні підприємства, атакожпромислово-фінансовігрупи, у склад якіможутьвходитигосподарськіорганізаціїрізних формвласності. [11,с.59]

Уструктурісуб’єктівгосподарського праваособливемісценалежитьгромадянам України,іноземцям й особам безгромадянства, котрівідповідно в Українуможутьстворювати підприємства,фірми,займатисяторгівлею,підприємницькоюдіяльністю йнадаватипослуги. [9,с.11]


2.Фізичнаособа-підприємець

2.1Підприємництво:поняття таознаки

>Згідно із ч.2 ст. 3 ДКіснують дварізновидигосподарськоїдіяльності:комерційна (>підприємницька) танекомерційна.

>Підприємницька діяльністьє таким виглядомгосподарськоїдіяльності,якийрозвивається наринкових засідках.Самеринковегосподарство, яквідомо,пройшлодекількаетапіврозвитку: відповноїнезалежності,свободисуб’єктівтакоїдіяльності відбудь-якоговтручання держави до початку активноговторгнення держави тарегулюваннядіяльностіпідприємців уперіодрозвинутогокапіталізму (>кінець XIX ст.). Іякщораніше така діяльністьпереважно маланазвуторговельної, те вперіодпромисловоїреволюції вон сталабільшою заобсягом,поширивши свою сферутакож на процесвиробництватоварів,виконанняробіт танаданняпослуг. [2,с.80]

>Згідно ізвизначенням ДКпідприємництво –цесамостійна,ініціативна,систематична, навласнийризикгосподарська діяльність, щоздійснюєтьсясуб’єктамигосподарювання (>підприємцями) ізметоюдосягненняекономічних йсоціальнихрезультатів таодержанняприбутку.[4, ст..]

>Визначенняпоняттяпідприємництвамає не лишеважливетеоретичне, а іпрактичнезначення,оскількизначначастина нормзаконодавствастосуєтьсялише такого родудіяльності.Особливогозначенняценабуває призастосуванніімперативних норм, у томучислі тихий, щорегламентуютьсанкції запорушеннязаконодавства пропідприємництво. [12,с.9]

>Наприклад зазаняттяпідприємницькоюдіяльністю безвідповідної державноїреєстрації,моженастатиадміністративна відповідальність, [13,ст.164] аздійсненняпідприємницькоїдіяльності котрапідлягаєліцензуванню ізпорушенням умівліцензуванняможепотягти за собоюкримінальну відповідальність. [14, ст. 202]

Алі така відповідальністьможенастатилише заумовинаявностіознаксамепідприємництва удіяхпорушника.Визначальними йнайбільшістотнимиознакамипідприємництваєтакі:

> позначка –одержанняприбутку;

>систематичність;

>здійсненняцієїдіяльності навласнийризик (>здатністьвідповідативласним майном зарезультати). [3,с.134]

Метаодержанняприбуткуєнеобхідноюознакоюпідприємницькоїдіяльності. Алі неслідзмішувати міткупідприємницькоїдіяльності й результаттакоїцілеспрямованоїдіяльності. Та чиінша діяльність неможе бутивіднесена допідприємницької,якщоїїметою неєодержанняприбутку.Протеякщоприбуток неотриманий, Незважаючи націльовеспрямуваннядіяльності наїїдосягнення, то сам пособіцей факт неможеслужитипідставою длявиключенняїї із числапідприємницької.

Отже,визначальноюєнаявністьсаме метиодержанняприбутку, а чи недосягненняїї набудь-якомуетапіцієїкомплексноїдіяльності.Наявність метиодержанняприбутку невиключаєможливостінедосягненняїї впідприємницькійдіяльності (як й вбудь-якійіншійцілеспрямованійдіяльності) йнавітьнавпаки,одержанняпротилежного результату (>збитки,банкрутство). [12,с.13]

>Важливоюознакоюпідприємництваєсистематичність.Господарськезаконодавствопоки що неміститьконкретизації цогопоняття (стількиразів йпротягомякого годинислідзайматисядіяльністю, щоміститьрештуознакпідприємництва,,абиця діяльністьвважаласяпідприємницькою вконтексті ст. 42 ДК). Напрактиці й ізметоюоподаткуванняпідприємницькоїдіяльностізастосовуютьположення ст. 1Декрету КМУ «Проподаток напромисел». Тутвстановлено, щоплатникамиподатку напромиселєгромадяни України,іноземнігромадяни та особини безгромадянства, як тих, щомають, то й тих, що немаютьпостійногомісцяпроживання в Україні,якщо смердоті незареєстровані яксуб’єктипідприємництва йздійснюютьнесистематичний, не понадчотирьохразівпротягом календарного року, продажіввироблених,перероблених такупленихпродукції, промов,товарів.

Наційпідставі, методом відпротилежного, модноювизначитипоняттясистематичності якздійсненнядіяльностіп’ять й понадразівпротягом календарного року. [2,с.136]

>Підприємництвоєдіяльністю навласнийризик. Цеозначає, що запорушеннядоговірнихзобов’язань,кредитно-розрахункової йподатковоїдисципліни,вимог доякостіпродукції таінших правилздійсненнягосподарськоїдіяльностіпідприємство таприватнийпідприємецьсамостійно несуть відповідальність,передбаченузаконодавством України.Тобтосуб’єктпідприємницькоїдіяльностібере у собі якпозитивні, то йнегативнінаслідкипідприємницькоїдіяльності.

>Підтвердженням цогоєположення ЦК, щовстановлюютьсамостійну відповідальністьфізичної особини –суб’єктапідприємницькоїдіяльності (ст. 52) таюридичної особини (ст. 96) зазобов’язаннями,пов’язаними із їхніпідприємницькоюдіяльністю. [6,с.10]

2.2Видипідприємницькоїдіяльностіфізичнихосіб таїїобмеження

Одним звидівсуб’єктівгосподарського праваєфізична особапідприємець. Цевідносноновийсуб’єктгосподарського права,оскількипідприємницька діяльність запланово-розподільчоїекономіки бувзаборонена йлегалізаціяїї в Українівідбуласявідповідно в Україну від 07.02.1991 р. «Пропідприємництво» [11,с.114]

>Відповідно до ст. 3Класифікаціїорганізаційно-правових формгосподарювання,затвердженоїНаказомДержавногокомітету України ізпитаньтехнічногорегулювання таспоживчої політики від 28травня 2004 р. № 97підприємцемєфізична особа, Якаєгромадянином України,іноземнимгромадянином,особою безгромадянства, щоздійснюєпідприємницьку діяльність.Умовамиздійсненняпідприємницькоїдіяльності згіднозі ст. 50 ЦК Україниєповнацивільнадієздатністьфізичної особини тадержавнареєстрація. [15]

>Громадянин-підприємецьєсамодостатнімсуб’єктом й задляздійсненнядіяльностідодатковихорганізаційно-правових форм.Зважаючи навизначеннягосподарськоїдіяльності, що наводитися у ст. 3 ДК України, у широкомузначенні смердотіможутьвиготовляти тареалізовуватипродукцію,виконувати роботи чинадаватипослугивартісного характеру, щомаютьціновувизначеність. [6,с.19]

Таким чином за предметомдіяльностіфізична особаможездійснювати:

1)виробничупідприємницьку діяльність,тобто діяльність, упроцесіякоївиробляєтьсяпевнапродукція;

2)невиробничупідприємницьку діяльність, умежахякоївиділяють:

> діяльність звиконанняробіт,наданняпослуг (>виконанняремонтнійробіт,наданняінформаційнихпослуг,здійсненнятранспортнихперевезені.);

> діяльність ззайняттяторгівлею;

>іншаневиробнича діяльність,зокрема діяльність нафінансовомуринку. [6,с.13]

>Протезаконодавствоміститьобмеженнящодоможливостіпровадженняфізичними особамипевнихвидівпідприємницькоїдіяльності.

>По-першепідприємницька діяльність, щоїїбажаєпровадитифізична особа, немаєналежати до тихийвидівдіяльності, котрізабороняє закон.Підцеобмеженняпідпадають йнезаконнівидидіяльності (>наприкладпроституція, контрабанда), йвидидіяльності, що неможуть статіоб’єктомпідприємництва черезпідвищенівимоги до безпеки роботи тадоконечну потребуцентралізаціїфункційуправління (>наприклад,якщойдеться провиробництвоатомноїенергії).

>По-другеобмеження права особини напідприємницьку діяльністьвстановлено вКонституції тадеяких законах.Наприкладпровадитибанківську чистрахову діяльність дозволенолишеюридичним особам;певніобмеженнянакладенотакож напідприємницьку діяльністьдепутатів,посадових йслужбовихосіборганів державної влади та місцевого самоврядування (>зокрема ст. 103Конституції УкраїнизабороняєПрезидентові Українипроводитибудь-якупідприємницьку діяльність). [16,с.13]

>Індивідуальнийпідприємецьвправіздійснюватибудь-якупідприємницьку діяльність,щодоякої законом невстановленозаборони дляданоїкатегоріїсуб’єктів.

Так,індивідуальніпідприємці невправіздійснюватитаківидидіяльності:

1) щостановлятьмонополію держави (год. 1 ст. 4 Закону України «Пропідприємництво»: діяльність,пов’язана ізобігомнаркотичнихречовин,прекурсорів,психотропнихречовин,виготовлення тареалізаціявійськовоїзброї табоєприпасів донеї,вибуховихречовин,видобуваннябурштину,охорона особливоважливихоб’єктів права державноївласності,перелік яківизначається увстановленомуКабінетом міністрів України порядку, атакож діяльність,пов’язана зрозробленням,випробуванням,виробництвом таексплуатацієюракет-носіїв, діяльність,пов’язана ізтехнічнимобслуговуванням таексплуатацієюпервиннихмереж (>кріммісцевихмереж) тасупутникових систем телефонногозв’язку вмережахзв’язкузагальногокористування (задеякимивинятками);

2)провадження якіпередбачається законом упевнійорганізаційнійформі:ломбардніоперації (>державні підприємства чиповні товариства),страхова діяльність (>господарські товариства,крім товариства ізобмеженоювідповідальністю),банківська діяльність (>комерційні банки, щостворюються уформіакціонерного товариства, товариства ізобмеженоювідповідальністю чи кооперативного банку) таін. [11,с.116]

>Окрім тогофізичнійособі-підприємцюзаборонено:

>займатисядіяльністю у сферіорганізаціїтелебачення йрадіомовлення (див. Закон України від 21грудня 1993 р. №3759-ХІІ «Протелебачення йрадіомовлення»);

>займатисякосмічноюдіяльністю (див. Закон України від 15 листопаду 1996 р. №502/96-ВР «Прокосмічну діяльність»);

>займатисядіяльністю у сферіздійсненняоперацій ізметалобрухтом (згіднозі ст. 4 Закону України від 5травня 1999 р. №619-ХІV «Прометалобрухт»операції ізметалобрухтомздійснюютьсялишеспеціалізованими чиспеціалізованимиметалургійнимипереробнимипідприємствами, атакож їхніприймальними пунктами);

>займатисядіяльністю у сферізагальноїсередньої тавищоїосвіти (див.закони України від 13травня 1999 р. №651-XIV «Прозагальнусереднюосвіту», від 17 января 2002 р. №2984-III «Провищуосвіту»);

>займатисяконцесійноюдіяльністющодобудівництва таексплуатаціїавтомобільнихдоріг (згіднозі ст. 1 Закону України від 14грудня 1999 р. №1286-ХІV «Проконцесії набудівництво таексплуатаціюавтомобільнихдоріг»концесіонеромможе бутиюридична особа). [3]

Правоздійснюватипідприємницьку діяльність, якої незаборонено закономмаєфізична особа ізповноюцивільноюдієздатністю. Алідосягненняпевноговіку (>реєстраціяшлюбу,народженнядитини тощо) неєбезумовнимсвідченнямнаявності у особиниповноїцивільноїдієздатності.

>Цивільнадієздатністьєобмеженою колийдеться профізичну особу, Якастраждає напсихічнийрозлад,якийістотновпливає наїїздатністьусвідомлюватизначеннясвоїхдій та (чи)керувати ними; особини, котразловживаєспиртниминапоями,наркотичнимизасобами,токсичнимиречовинами тощо й тім ставити собі чи своюсім’ю, атакожіншихосіб, які вона за закономзобов’язанаутримувати, ускрутнематеріальне становище (ст. 36 ЦК) чивизнанняїїнедієздатною,якщо вонавнаслідокхронічного,стійкогопсихічногорозладу нездатнаусвідомлюватизначеннясвоїхдій та (чи)керувати ними (ст. 39 ЦК). [6,с.21]


 

2.3 Права таобов’язкифізичної особинипідприємця

>Підприємницька діяльність яксуб’єктапідприємницькоїдіяльності –фізичної особиниєнайзручнішим способомпровадженнябізнесу напочатковомуетапі. Це непотребуєскладання статуту чиустановчого договору, непотребуєформуваннястатутного фонду, аотже і великогопочатковогокапіталу. Непотрібно матірокремуюридичну адресою,оскількиадресоюсуб’єктапідприємницькоїдіяльності якщодомашня адресипідприємця. Необов’язкововідкриватирахунок у банку йвиготовляти печатку:підприємецьможезробитице завласнимбажанням.

>Нарешті,якщофізичнаособа-підприємець не якщовикористовуватипрацюнайманихпрацівників,їй необов’язковореєструватися воргані Фондусоціальногострахування ізтимчасовоївтратипрацездатності, уцентрізайнятості, воргані Фондусоціальногострахування віднещаснихвипадків:це можназробити надобровільних засідках. [17,с.6]

Алі Незважаючи не ті, що такаорганізаційно-правова формапідприємництваєнайпростішою,фізична особапідприємецьдіє наринку,вступаючи увідносини танабуває при цьомувідповідних прав таобов’язків.

>Фізична особапідприємецьздійснює діяльність вмежахуніверсальноїправоздатності – правазайматисяпідприємницькоюдіяльністю,передбаченого ст. 42Конституції України. Цеозначаєможливість особинизайматисябудь-яким виглядомпідприємницькоїдіяльності,здійсненняякого несуперечитьзаконодавству.Вонадіє безустановчихдокументів навідміну відюридичної особини, котрадіє вмежахспеціальноїправоздатності та обмежена видамидіяльності,встановленимизасновниками вустановчих документах.

>Згідно із год. 5 ст. 128 ДК Українигромадянин-підприємецьздійснює свою діяльність на засідкахсвободипідприємництва тавідповідно допринципів,передбачених у ст. 44 ДК України,зокрема,вінможездійснюватисамостійнобудь-яку діяльністьвідповідно до потребринку, навласнийрозсудприймаючивідповіднірішення, що несуперечать закону. [6,с.19]

>Підприємницька діяльністьздійснюєтьсягромадянином-підприємцем від свогоімені, насвійризик.Вінєрівноправнимучасникомгосподарськогообігу,має правонаймати йзвільнятипрацівників,розпоряджатися насвійрозсудприбутком, щозалишається послесплатиподатків, тощо. [12,с.82]

>Фізичнаособа-підприємецьмаєможливість зверниспосібоподаткуваннядоходів заспрощеноюсистемою.

>Фізичнаособа-підприємецьмаєможливість невідкриватибанківськийрахунок,працювативиключно заготівковікошти йвикористовуватиготівковувиручку насвійрозсуд. [6, с.20]

У тієї ж годину нафізичну особу щозаймаєтьсяпідприємницькоюдіяльністюпокладено низкуобов’язків,невиконання якіможепотягти за собоююридичну відповідальність.

>Громадянин-підприємецьзобов’язаний:

> упередбачених закономвипадках й порядкуодержатиліцензію наздійсненняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності;

>повідомлятиоргани державноїреєстрації прозміну йогоадреси,зазначеної вреєстраційних документах, предметадіяльності,іншихсуттєвих умівсвоєїпідприємницькоїдіяльності, щопідлягаютьвідображенню уреєстраційних документах;

>додержуватися прав йзаконнихінтересівспоживачів,забезпечуватиналежнуякістьтоварів (>робіт,послуг), що нимвиготовляються,додержуватися правилобов’язковоїсертифікаціїпродукції,встановленихзаконодавством;

> недопускатинедобросовісноїконкуренції,іншихпорушеньантимонопольно-конкурентногозаконодавства;

> вестиоблікрезультатівсвоєїпідприємницькоїдіяльностівідповідно довимогзаконодавства;

>своєчаснонадаватиподатковим органамдекларації продоходи,іншінеобхіднівідомості длянарахуванняподатків таіншихобов’язковихплатежів;сплачуватиподатки таіншіобов’язковіплатежі в порядку й врозмірах,встановлених законом.

>Громадянин-підприємецьзобов’язанийдодержуватисявимог,передбачених ст. 46 й 49 ДК, атакожіншимизаконодавчими актами, йнесемайнову таіншувстановлену законом відповідальність зазавдані ним шкоду йзбитки.

>Громадянин-підприємецьвідповідає усім майном, щоналежитьйому направіприватноївласності, засвоїмиобов’язками у сферіпідприємництва (завиняткоммайна, на якувідповідно до закону неможе бутизверненестягнення).Вимогикредиторівфізичної особини –суб’єктапідприємництвазадовольняються зарахунокналежногоїїмайна, на якуможе бутизверненестягнення.Перелікмайнагромадян, на яку неможе бутизверненестягнення,встановлюєтьсяЦивільнимпроцесуальним кодексом України.Вінстосується йгромадян-підприємців. [12,с.82]


3. >Правоверегулюваннядіяльностіфізичноїособи-підприємця

3.1Державнареєстраціяфізичноїособи-підприємця

>Конституціязакріплює закожним декларація пропідприємницьку діяльність, що незаборонена законом. Однак державазалишає за собою правовстановлюватипевнівимого допідприємців.Однією із такихвимогєдержавнареєстраціясуб’єктівпідприємницькоїдіяльності.

>Головноюметоюреєстраціїсуб’єктівпідприємницькоїдіяльностієнаданняофіційного статусупідприємцеві дляреалізації його прав йобов’язків.Реєстраціяєнеобхідноюпроцедурою для шкірного,хтобажаєпровадитипідприємницьку діяльність. [17, с.4]

>Правовезначення державноїреєстраціїполягає до того, що врезультатісамої державноїреєстраціїфізична особанабуває статуссуб’єктагосподарювання (>підприємництва).Якщофізична особа нездійснила державноїреєстрації яксуб’єктапідприємництва, Незважаючи нафактичнезайняттяпідприємницькоюдіяльністю, така особа ненабуває статусусуб’єктагосподарювання (>підприємця).

Законпов’язуєвиникнення статусупідприємця не ізфактичнимзаняттямпідприємництвом, а іздержавноюреєстрацією яксуб’єктапідприємництва. [15]

>Загальні правила державноїреєстраціїсуб’єктівгосподарюваннямістяться в ст.58 господарського кодексу України.

Детально процедура державноїреєстраціїрегламентується Законом України «Продержавнуреєстраціююридичнихосіб тафізичнихосіб-підприємців» від 15.05.2003 р.

>Державнареєстраціяфізичнихосіб-підприємців проводитисядержавнимреєстраторомвиключно увиконавчомукомітетіміської зарадиміста обласногозначення чи урайонній,районній умістахКиєві таСевастополідержавнійадміністрації замісцемпроживанняфізичноїособи-підприємця.

>Відповідно до ст.17 ЦК Українимісцемпроживання громадянинавизнається тімісце, де громадянинпостійно чипереважнопроживає. як правило,місцепроживання громадянинавизначається запропискою. [18,с.58]

Процедура державноїреєстраціїсуб’єктівгосподарювання –громадян, котрімаютьнамір вестипідприємницьку діяльність безстворенняюридичної особини,однакова для всіхсуб’єктів –фізичнихосіб (у томучислііноземців таосіб безгромадянства). Для державноїреєстраціїсуб’єктів –фізичнихосіб передбаченеспрощену процедуру таскороченийвичерпнийперелікдокументів, щоподаються до органу державноїреєстраціїзаявником, асаме:

>реєстраційнакарткавстановленогозразка (>відрізняється відкартки, щоподається для державноїреєстраціїюридичнихосіб), котраєводночасзаявою продержавнуреєстрацію.Уразінеобхідностіреєструючий органнадаєбезкоштовнудопомогузаявникові взаповненніреєстраційноїкартки;

>копіядовідки проприсвоєнняідентифікаційного номерифізичнійособі –платникуподатків таіншихобов’язковихплатежів –довідкавидається органами державноїподатковоїслужби замісцемпроживання чимісцем роботи особини. Дореєструючого органуподаєтьсяксерокопіятакоїдовідки;

> документ, щозасвідчуєвнесення плати задержавнуреєстрацію (>державнареєстраціясуб’єктівгосподарюванняплатна).Розмір плативстановлюється КМУ. Оплата проводитисяготівкою черезкасиустановбанків України,доказомсплатикоштів задержавнуреєстраціюєоригіналквитанції чиїїксерокопія. [2,с.100]

>Державнареєстраціясуб’єктівпідприємницькоїдіяльності проводитися принаявності всіх необходимихдокументів зазаявницьким принципомпротягом не понадп’ятиробочихднів.Органи державноїреєстраціїзобов’язаніпротягом цоготерміну внестидані ізреєстраційноїкартки доРеєструсуб’єктівпідприємницькоїдіяльності тавидатисвідоцтво продержавнуреєстраціювстановленогозразка ізпроставленимідентифікаційним номеромфізичної особини –платникаподатків таіншихобов’язковихплатежів.

>Відмова удержавнійреєстраціїможливалише напідставах,визначених законом.Такавідмоваможлива приздійсненнібудь-якоїреєстраційноїпроцедури.

>Відповідно до ст.8 Закону України «Пропідприємництво» такимипідставамиє:

>невідповідністьустановчихдокументіввимогам закону;

>відсутністьчастинидокументів необходимих дляреєстрації

>Відмова удержавнійреєстрації винна бутивикладена уписьмовійформі іззазначеннямпідстав,підписана йвиданазаявнику протягом 5днів (у томусамий рядків,протягомякогоздійснюєтьсядержавнареєстрація). Увідмові винне бутивизначеноякомусаме закону невідповідаютьустановчідокументи.Уснавідмова недопускається. [18,с.52]

3.2Ліцензування йпатентуваннядіяльностіфізичноїособи-підприємця

Удеякихвипадках,передбачених Законом,недостатньо державноїреєстрації, длязайняттяокремими видамидіяльностіпотрібнотакожодержанняліцензії.

>Перелікблизько 60видівдіяльності, що неможутьздійснюватися безліцензії,визначений уЗаконі «Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності» від 01.06.2000 р., щоєосновнимнормативно-правовим актом, щорегулюєліцензування.

Уцій сферіосновнимиєпоняття «>ліцензія» йліцензування», щовизначені в цьомузаконі.

>Ліцензія – документ державногозразка, щозасвідчує праволіцензіата напровадження зазначеного у виглядігосподарськоїдіяльностіпротягомвизначеного рядок заумовивиконанняліцензійних умів.

>Ліцензування –видача,переоформлення таанулюванняліцензій,видачадублікатівліцензій,веденняліцензійнихсправ таліцензійнихреєстрів, контролю наддодержаннямліцензіатамиліцензійних умів,видачарозпоряджень проусуненняпорушеньліцензійних умів, атакожрозпоряджень проусуненняпорушеньзаконодавства у сферіліцензування. [12,с.61]

>Крім того,відповідно до Закону «продержавнерегулюваннявиробництва йторгівлі спиртометиловим,коньячним йплодовим,алкогольниминапоями татютюновимивиробами»ліцензуваннюпідлягаютьтаківидидіяльності:

>виробництво спиртуетилового, коньячного й плодового,алкогольнихнапоїв татютюновихвиробів

>оптова йроздрібнаторгівля спиртометиловим,коньячним йплодовим,алкогольниминапоями татютюновимивиробами. [19,с.11]

Таким чиномліцензуваннюпідлягає широкий, спектрвидівгосподарськоїдіяльності.Деякі із нихзаборонені дляфізичноїособи-підприємця, про щойшлосявище (>космічна діяльність, діяльність,пов’язана ізобігомнаркотичнихречовин, тощо), але йє ітакі,провадження якідоступне і дляфізичноїособи-підприємця (>медична практика,перевезенняпасажирів автотранспортом, тощо).

>Фізичнаособа-підприємець, щомаєнамірпровадитипевний видгосподарськоїдіяльності, щоліцензується,особисто чи черезуповноважений ним орган чи особузвертається довідповідного органуліцензування ззаявоювстановленогозразка провидачуліцензії.

Узаяві провидачуліцензіїповинніміститисятакідані:

>відомості просуб’єктагосподарювання-заявника:прізвище,ім’я, по-батькові,паспортнідані (>серія, номер паспорти, кім й коливиданий,місцепроживання),ідентифікаційний номерфізичноїособи-платникаподатків таіншихобов’язковихплатежів

> видгосподарськоїдіяльності, напровадженняякогозаявникмаєнаміродержатиліцензію.

До заяви провидачуліцензіїдодаєтьсякопіясвідоцтва продержавнуреєстраціюсуб’єктапідприємницькоїдіяльності чикопіядовідки провнесення доЄдиного державногореєструюридичнихосіб тафізичнихосіб-підприємців,засвідченанотаріально чи органом,якийвидаворигінал документа. [6,с.65]

>Подальша часткадокументів,поданих дляодержанняліцензії,може бути такою:

> заяву провидачуліцензіїзалишають безрозгляду;

>приймаютьрішення провидачуліцензії

>відмовляють увидачіліцензії.

>Заяву провидачуліцензіїоргановіліцензування дозволено нерозглядатилише за таких умів:

> заяву подала (>підписала) особа, Яка немає натакі діїніякихповноважень;

>документи оформлено ізпевнимипорушеннями (>неповний комплект,неправильніназви,зайвідокументи тощо).

>Рішення провидачуліцензії органліцензуваннямуситьприйнятипротягом десятиробочихднів віддатинадходження заяви тадоданих донеїдокументів.Рішення провідмову увидачіліцензіїприймаютьтакожпротягом десятиробочихднів.

>Підставами длявідмови увидачіліцензіїможуть бутитакі:

>недостовірністьвміщених у документахданих, що їхнівказавзаявник под годинузаповнення;

>невідповідністьзаявника (згідно із документами)ліцензійнимумовам,встановленим у тому видугосподарськоїдіяльності,якийзазначено взаяві. [19,с.17]

>Анулюванняліцензіївизначено вЗаконі якпозбавленняліцензіата органомліцензування права напровадженняпевного видугосподарськоїдіяльності.

>Анулюванняліцензіїєоднією ізрозповсюдженихсанкцій, щозастосовувалисьЛіцензійноюпалатою України.

>Анулюванняліцензії зарішенням органуліцензування,передбачене в ст.21 Закону «Проліцензуванняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності»,єоднією ізнайбільшсерйознихоперативнихзасобівохоронноїспрямованості. Навідміну від ст.4 Закону «Пропідприємництво» щовтративчинності, Якавизначала трипідставианулюванняліцензії, ст.21 Закону «Проліцензування...»називає десятьпідставїїанулювання. [12,с.67]

>заяваліцензіата проанулюванняліцензії;

> акт проповторнепорушенняліцензіатомліцензійних умів;

>рішення проскасування державноїреєстраціїсуб’єктагосподарювання;

>нотаріальнозасвідченакопіясвідоцтва про смертьфізичної особини –суб’єктапідприємницькоїдіяльності;

> акт провиявленнянедостовірнихвідомостей у документах,поданихсуб’єктомгосподарювання дляодержанняліцензії;

> акт провстановлення фактупередачіліцензії чиїїкопіїіншійюридичній чифізичнійособі дляпровадженнягосподарськоїдіяльності;

> акт провстановлення фактунеподання в установлень рядківповідомлення прозмінуданих,зазначених в документах, щододавалися до заяви провидачуліцензії;

> акт проневиконаннярозпорядження проусуненняпорушеньліцензійних умів;

>неможливістьліцензіата забезпечитивиконанняліцензійних умів,встановлених дляпевного видугосподарськоїдіяльності;

> акт провідмовуліцензіата впроведенніперевірки органомліцензування чиспеціальноуповноваженим органом ізпитаньліцензування. [6,с.68]

>Деяківидипідприємницькоїдіяльностівимагаютьодержання торгового патентом.Патентування –умоваздійсненнядеякихвидівпідприємницькоїдіяльності,зазначених уЗаконі «Пропатентуваннядеякихвидівпідприємницькоїдіяльності», щоозначаєнеобхідністьодержання торгового патентом увстановленомузаконодавством порядку.

>Відповідно до ст. 1 Закону України «Пропатентуваннядеякихвидівпідприємницькоїдіяльності»торговельна діяльність заготівковікошти, атакож ізвикористаннямінших формрозрахунків такредитнихкарток на територї України, діяльність ізобмініготівковихвалютнихцінностей (>включаючиоперації ізготівковимиплатіжнимизасобами,вираженими віноземнійвалюті, та ізкредитнимикартками), атакож діяльність ізнаданняпослуг у сферіпобутовихпослуг,вимагаєодержання торгового патентом. [12,с.73]

>Тобто дляпридбання патентом в цьомуразінеобхіднаодночаснанаявністьдекількох умів:

а) діяльність винна матірознакиторговельної.Згіднозі ст. 3 Закону «Пропатентуваннядеякихвидівпідприємницькоїдіяльності» подторговельноюдіяльністюрозумієтьсяроздрібна таоптоваторгівля, діяльність уторговельно-виробничій (>громадськехарчування) сфері;

б)торговельна діяльність винназдійснюватися вготівковійформі,тобто заготівковікошти, атакож ізвикористанняміншихготівковихплатіжнихзасобів та ізвикористаннямкредитнихкарток на територї

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація