Реферати українською » Государство и право » Договірна робота в юридичному відділі ВАТ "МІнБ"


Реферат Договірна робота в юридичному відділі ВАТ "МІнБ"

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>ГОУВПОРОСТОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «>РИНХ»

>ЮРИДИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ

>КАФЕДРА «КОНСТИТУЦІЙНОГО ІМУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА»

>ОТЧЕТ

ПроПРОХОЖДЕНИИОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

період із 12.01.2009 р. по 01.02.2009 р.

на ВАТ «>МИнБ»

>Виполнил

студент юридичного факультету

групи 615зв

Бондарєв А.В.

Керівник практики від кафедри

Доцент

Лавриненко Н.І.

Керівник практики від організації

Віце-президент на ВАТ «>МИнБ»

>Елисеев А.Є.

Дата захисту «__»________2009 р.       

Оцінка__________

Ростов-на-Дону2009г.


План

Запровадження

1. Ознайомлення з внутрішньої структурою юридичної особи з відділами і службами, їх функціями і повноваженнями

2. Вивчення нормативної бази, регулюючої діяльність організації, локальних нормативно-правових актів, установчих документів

3.Договорная робота у юридичному відділі ВАТ «>МИнБ»

Укладання


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Основною метою проходження практики є закріплення отриманих теоретичних знань у галузі права, глибше засвоєння питань організації, методів і форм роботи юридичного відділу на практичному матеріалі підприємства.

Досягнення цього вирішити такі:

вивчити правові основи діяльності, юридичного статусу організації, основних напрямів її діяльність;

проаналізувати функціональні особливості діяльності організації, її структуру, функції і завдання;

досліджувати взаємодії з іншими організаціями різних галузей державного устрою і муніципального управління і господарювання; встановити порядок роботи з документами, їх підготовкою, узгодження, прийняття (затвердження) і виконання;

- скласти уявлення внутрішньої структурі та організації діяльності окремих органів прокуратури та організацій, у яких працюють юристи.

Проходження ознайомчої практики є важливим елементом процесу з підготовки фахівця у галузі юриспруденції.

Під час її проходження майбутній юрист застосовує отримані у процесі навчання знання, вміння і навички практично.

Як інформаційної бази використовувалися установчі документи, статут товариства, штатний розклад, положення про внутрішньому розпорядку та інші дані, надані у створенні.

Відповідно до навчальним планом ознайомча практика тривала від 12.01.09 по01.02.09г. минало в юридичному відділі ВАТ «>МИнБ».


1. Ознайомлення з внутрішньої структурою юридичної особи, з відділами і службами, їх функціями і повноваженнями

Відкрите товариство ВАТ «>МИнБ» розміщено за адресою: р. Ростов-на-Дону, вул. Соціалістична,д.74 і є комерційної організацією, діяльність якої регулюється законодавством Російської Федерації і установчими документами суспільства. Основними джерелами правовим регулюванням діяльності суспільства є: Конституція РФ, цивільний кодекс РФ і федеральний закон «Про відкритих з акціонерних товариствах».

Учасниками Товариства є і юридичних осіб.Целями діяльності ВАТ «>МИнБ» є здійснення підприємницької діяльності, й одержання цій основі прибутку.

Акціонерне суспільство самостійним юридичною особою і має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки, печатку, бланки і штампи зі своїм найменуванням.

ВАТ «>МИнБ» задля досягнення цілей своєї діяльності вправі від імені і підставі доручення здійснювати угоди, набувати майнові та особисті немайнові правничий та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному і третейському суді. ВАТ «>МИнБ» є власником належить йому майна України та здійснює згідно з законодавством Російської Федерації володіння, користування і розпорядження які у його власності майном, відповідно до цілями своєї роботи і призначенням майна, відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинним законодавством.

Вищим органом управління ВАТ «>МИнБ» є учасники акціонерного товариства (акціонери), яких зазнають ризик збитків, що з діяльністю, не більше вартості їхніх акцій.

ВАТ «>МИнБ» проводить відкриту підписку на випущені їм акції та їх продаж за умов, встановлюваних законом й іншими правовими актами.

2. Вивчення нормативної бази, регулюючої діяльність організації, локальних нормативно-правових актів, установчих документів

>Текущее керівництво діяльністю філії ВАТ «>МИнБ» здійснює одноособовий виконавчий орган Віце-президент - начальник філії, котра за дорученням діє від імені ВАТ «>МИнБ», представляє її інтересів усім підприємств і установах, робить угоди, укладає трудові договори, відкриває рахунки, видає межах своєї компетенції накази.

Трудові відносини у ВАТ «>МИнБ» регулюються чинним законодавством Російської Федерації, Статутом, внутрішніми документами, трудовими договорами,заключаемими ВАТ «>МИнБ».

Штатний розклад стверджує начальник філії або приватна особа їм уповноважена та головний бухгалтер. Штатний розклад містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадові оклади, надбавки і місячному фонді зарплати. Документ дає керівництву декларація про укомплектування організації та її структурних підрозділів працівниками. За підсумками штатного розкладу кадрова служба веде добір співробітників навaкaнтниe посади, формує для висування, організує на підвищення кваліфікації кадрів.

Усі співробітники підпорядковуються правилам внутрішнього трудового розпорядку. Під час прийому працювати працівника на ВАТ «>МИнБ» з нею підписується трудового договору. З трудового договору видається наказ про наймання співробітника на певну посаду.


3.Договорная робота у юридичному відділі ВАТ «>МИнБ»

Договір - угоду двох або кількох осіб встановити, зміні чи припинення цивільних правий і обов'язків.

Види договору:

1) двосторонній - у договорі бере участь дві сторони, існуєвcтpeчность їх прав, багатосторонній - у договорі беруть участь понад обох сторін, відсутнявстречность їх прав (кожна сторона виникають правничий та обов'язки стосовно до решти сторонам);

2)возмездний - договір, яким сторона повинна щось одержати плату чи інше зустрічну надання (договір купівлі-продажу), безплатний договір, яким один бік зобов'язується надати інший без отримання оплати чи від іншого зустрічного надання (договір дарування);

3) реальний - договір, який вважається пов'язаним із моменту передачі майна чи скоєння іншого дії;

4)консенсуальний - договір, який вважається пов'язаним із моменту досягнення угоди сторонами з його істотним умовам.

Принципи дії договору.

Свобода договору означає право суб'єктів цивільних правовідносин вступати чи утриматися від вступу до договірні відносини будь-якого типу. Свобода договору означає, що: спонука до висновку договору заборонена; боку можуть укласти як передбачений законом, не передбачений ними договір; боку можуть укласти змішаний договір (у якому елементи різних видів договорів); умови договору формуються на розсуд сторін (виняток – умови прямо передбачені Законом).

Відповідність договору закону. Інколи справа, коли договір відповідає або суперечить Закону, застосовуються правила про недійсності угод. У цьому недійсність частини договору не тягне недійсності інших його частин, якщо припустити, що договір було б укладено і включення недійсною частини. Якщо після підписання договору було ухвалено Закон, який встановлює інші правила для сторін, ніж, які за укладанні договору, то умови укладеного договору зберігають силу. Винятком буде спеціальне встановлення закону, яке поширюється на відносини, які з раніше укладених угод (зворотна сила закону).

Договір то, можливо полягає у наступних формах: усній, письмовій, нотаріально засвідченій.

Письмова форма є: складання одного документа, підписаного сторонами; обмін документами за допомогою поштового, телеграфної, електронної чи іншого зв'язку, що дозволяє напевно встановити, від когось виходить документ.

Договір набирає чинності уже й стає обов'язковим для сторін з реєстрації, від цього ж моменту договір підлягає виконанню. Моментом підписання договору є момент: досягнення згоди по істотним умовам (>консенсуальний договір); передачі майна чи скоєння іншого дії (реальний договір). Сторони можуть передбачити, що умови договору застосовуються і до взаємин, що виникли раніше укладеного договору. Закінчення термін дії договору ще тягне припинення зобов'язань сторін із цим договором. Разом про те законом чи договором то, можливо передбачена таку можливість. У кожному разі закінчення термін дії договору перестав бути підставою звільнення від відповідальності над його порушення.

договір має утримувати суттєві умови. Ними є умови про об'єкт договору ЄС і названі законом як суттєві для договору цього виду.

У договорі також може бути передбачено, що його окремі умови визначаються зразковими умовами. Вони може мати різну форму (умови договору, його текст, типовий договір). Зразкові умови мають рекомендаційний характері і стають обов'язковими у разі спеціального вказівки це у договорі.

>Возмездний договір повинен мати умова ціну. Договір виповнюється за ціною:

- встановленої угодою сторін;

- встановленої уповноваженими державними органами (тарифи, розцінки, ставки);

- стягнутої за аналогічні товари, роботи, послуги, якщо ціна договорі не передбачено й може бути визначено з умов договору.

Зміна ціни можливе випадках і умовах, передбачених договором чи законом.

Договір вважається пов'язаним із моменту досягнення сторонами угоди з всім істотним умовам. Такими зізнаються умови: про об'єкт договору, і навіть певні законом чи договором як суттєві.

Стадії підписання договору:

-пропозицію укласти договір (напрям оферти).

-прийняття пропозиції (акцепт).

Місцем підписання договору визнається місце проживання громадянина чи місцезнаходження юридичної особи, який направив оферту, як у договорі немає інше, а моментом підписання договору - час обличчям, який надіслав оферту, її акцепту.

>Оферта - пропозицію, адресований одній або кільком особам, точно висловлює намір обличчя і має відповідати наступним вимогам:

- з її має точно слідувати волевиявлення на підписання договору, а чи не просто інформацію про можливостей його укладання;

- пропозицію повинна утримувати всі істотні умови договору;

пропозицію адресується конкретній особі (часом невизначеному колі осіб, наприклад виставлені торговому залі зразки товарів).

>Оферта пов'язуєнаправившее її обличчя з адресатом з її отримання. Якщо повідомлення про відкликання оферти надійшло раніше чи разом з самої офертою, вона вважається неодержаної.Оферта може бути відкликана протягом терміну, певного для акцепту й у випадках, встановлених у самій оферті.

>Акцепт - відповідь особи, якому адресована оферта, про її прийнятті має бути цілковитим і беззастережним. Тому такі відповіді, як:

- відмову і зустрічна оферта;

- акцепт з деякими змінами чи додатковими умовами;

- невизначений акцепт чи у якому посилання додаткове узгодження умов, - є акцептом і тягнуть підписання договору.

>Акцептом є:

- мовчання, якщо те передбачає закон, звичаєм ділового обороту чи випливає зі старих відносин сторін;

дії з виконання умов договору термін, встановлений для акцепту, обличчям, його які мають.

>Акцепт вважається відкликаним, якщо повідомлення звідси надійшло до обличчя,направившему оферту, раніше чи разом з акцептом.

Договір вважається ув'язненим:

- якщо акцепт отримано у зазначений при цьому в оферті термін;

- якщо акцепт отримано у термін, певний законом, чи нормально необхідний

при цьому термін, як у оферті не визначено;

- якщо акцепт заявлено негайно на оферту, зроблену усній формі;

- акцепт, отриманий із запізненням, коли особа,направившее оферту, негайно

повідомить про набуття такого акцепту.

Однією з способів підписання договору є підписання договору на торгах. Цей спосіб укладення договорів застосовується у таких сферах, як інвестиційні конкурси, державні закупівлю та підряди, продаж акцій акціонерних громад тощо. Публічні торги служать також способом реалізації майна боржника, яким судом звернено стягнення.

Організатором торгів може бути:

- власник майна чи володар майнового права;

-спеціалізована організація, діюча виходячи з договору з власником.

Торги проводять у формі аукціону чи конкурсу. Різниця з-поміж них полягає у способі визначення переможця. Аукціон ви являє переможця, здатного запропонувати найвищу ціну. Конкурсна форма торгів передбачає вибір переможця, який запропонував кращі економічні умови, визначених конкурсної комісією. Спільним ознакою цих форм торгів є змагальність учасників, які конкурують між собою і злочини що висувають найвигідніші пропозиції.

Якщо підписання договору до котроїсь із сторін обов'язковий, закон передбачає особливий порядок реєстрації.

1.Обязанной укласти договір є сторона, отримавши оферту. Сторона на отриману оферту (проект договору) зобов'язана спрямувати у протягом 30 днів боці:

- акцепт;

- відмови від акцепту;

- акцепт оферти на інших умовах (протокол розбіжностей нині проектом).

Сторона, спрямувала оферту, отримавши повідомлення акцепту на інших умовах (протокол розбіжностей), вправі за тридцяти днів передати розбіжності в руки суду.

2.Обязанной укласти договір є сторона, спрямувала оферту. Сторона, спрямувала оферту (проект договору), отримавши протокол розбіжностей, за тридцяти днів має сповістити інший бік:

- ухвалення договору новій редакції;

- про відхилення протоколу розбіжностей.

Друга у разі відхилення її протоколу розбіжностей або за неотриманні будь-якого сповіщення вправі передати розбіжності в руки суду. При передачі розбіжностей в руки суду умови договору, які узгоджені сторонами, визначаються судом.

Суперечки за заявами про спонуці укласти договір підлягають судового розгляду якщо:

- підписання договору обов'язково іншої боку з закону чи попереднього договору;

- у боку є право вимоги підписання договору з закону.

Підставами зміни і розірвання договору є:

- угоду сторін;

- у деяких випадках, передбачені законами чи договором;

-суттєва зміна обставин, у тому числі боку виходили під час укладання договору, якщо інше не в законі передбачено чи договором. Істотним зміною обставин був частиною їхнього зміна настільки, що, якби боку передбачали це, договір взагалі було б укладено чи укладено інших умовах.

Договір можна змінити чи, розірваний зв'язки України із істотним зміною обставин за згодою сторін або за рішенням суду, якщо угоду був досягнуто. Суд розриває договір за відсутності угоди між сторонами при суттєву зміну обставин, якщо:

- в останній момент підписання договору боку виходили речей, що таке зміни обставин не станеться;

- зміна обставин викликано причинами, які зацікавлена сторона не могла подолати після їх виникненню за тієї міри дбайливості і обачності, від неї була потрібна характером договори та умовам обороту;

- виконання договору без зміни умови настільки порушило б відповідне договору співвідношення майнових інтересів сторін і призвело до для зацікавленої сторони та дідька лисого збитки, що вона у значною мірою втратила б, потім мала право розраховувати під час укладання договору;

- зі звичаїв ділового обороту чи істоти договору не випливає, що ризик зміни обставин несе зацікавлена сторона.

Зміна договору в судовому порядку допускається лише у разі, якщо розірвання суперечить громадським

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація