Реферати українською » Государство и право » Виконання господарських зобов'язань


Реферат Виконання господарських зобов'язань

Страница 1 из 2 | Следующая страница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Виконаннягосподарськихзобов’язань.


ПЛАН

>Вступ.................................................................................................................................................. 3

>Розділ 1.Загальніположення прогосподарськізобов’язання............................................. 4

1.1Поняттягосподарськогозобов’язання........................................................ 4

1.2Загальніумовиукладаннядоговорів, щопороджуютьгосподарськізобов'язання 7

>Розділ 2.Умовивиконаннягосподарськихзобов'язань....................................................... 10

2.1Загальніположення.................................................................................... 10

2.2Місцевиконаннягосподарськогозобов'язання........................................ 12

2.3Забезпеченнявиконаннягосподарськихзобов'язань таумовиприпиненнягосподарськихзобов'язань............................................................................... 13

2.4Розірвання танедійсністьгосподарськогозобов'язання.......................... 16

>Розділ 3.Господарсько-правовоївідповідальності заневиконаннязобов’язань........... 18

3.1Ознакигосподарсько-правовоївідповідальності...................................... 18

3.2Функціївідповідальності............................................................................ 19

3.3.Видивідповідальності............................................................................... 22

3.4.Підставивідповідальності......................................................................... 29

>Висновок......................................................................................................................................... 32

Списоквикористаноїлітератури............................................................................................... 34


>Вступ

>Основні засадиринковоїекономікипередбачаютьповнугосподарськусамостійністьпідприємств йорганізацій, щофункціонують у народномугосподарстві,вступаючи при цьому врізноманітнівиробничі,господарські таіншізв'язки.Всіцісуспільнівідносини (якміжпідприємствами таорганізаціями -безпосереднімитоваровиробниками, то йміж ними йдержавними таіншими органами)потребують правовогорегулювання,внаслідокякого смердотінабувають характеруправовідносин.

>Перехідекономіки України дорозвиненихринковихвідносин багато вчомузалежить від правового забезпеченняринкових реформ, відстворенняналежних умівфункціонуваннясуб'єктівгосподарськоїдіяльності, відсуворогододержанняостаннімивимогчинногозаконодавства.

>Основна позначка >даноїкурсової роботиполягає удослідженніособливостейрегулюваннягосподарським правом забезпеченнявиконаннягосподарськихзобов’язань.

Поставлено позначкаобумовиланеобхідністьвирішення рядувзаємопов’язаних >завдань:

·дослідитисутністьпоняттягосподарськезобов’язання;

·розглянутиумовивиконаннягосподарськихзобов’язань;

·вивчитивидивідповідальності заневиконаннягосподарськихзобов’язань.

         Предметомданоїкурсової роботиє низькавзаємовідносин, котрівиникають впроцесівиконаннягосподарськихзобов’язаньміжсуб’єктамигосподарювання.

         >Об’єктомкурсової роботивиступаютьгосподарськізобов’язання.

        Курсова роботаскладається зтрьохрозділів, в якіпослідовноаналізується поставлено проблему.


>Розділ 1.Загальніположення прогосподарськізобов’язання

1.1Поняттягосподарськогозобов’язання

>Господарськимвизнаютьсязобов'язання, щовиникаєміжсуб’єктомгосподарювання таіншимучасником (>учасниками)відносин у сферігосподарювання ізпідстав,передбаченихГосподарським Кодексом, зякого одинсуб’єкт (>зобов'язана сторона, у томучисліборжник)зобов'язанийвчинитипевнудіюгосподарського чиуправлінсько-господарського характеру накористьіншогосуб’єкта (>виконати роботу,передатимайно,сплатитигроші,надатиінформацію тощо), чиутриматися відпевнихдій, аіншийсуб’єкт (>управнена сторона, у томучислі кредитор) маг правовимагати відзобов’язаноїсторонивиконанняїїобов'язку.

>Основними видамигосподарськихзобов'язаньємайново-господарськізобов'язання таорганізаційно-господарськізобов'язання.

>Сторониможуть завзаємноюзгодоюконкретизувати чирозширитизмістгосподарськогозобов'язання впроцесі йоговиконання,якщо законом невстановленоінше.

>Господарськізобов'язанняможутьвиникати:

·безпосередньо з закону чиіншого нормативно-правового акта, щорегулюєгосподарську діяльність;

· із актууправліннягосподарськоюдіяльністю;

· ізгосподарського договору таіншихугод,передбачених законом, атакож ізугод, непередбачених законом, але й таких, котрійому несуперечать;

·внаслідокзаподіянняшкодисуб’єкту чисуб’єктомгосподарювання,придбання чизбереженнямайнасуб’єкта чисуб’єктомгосподарювання зарахунокіншою особини бездостатніх тихпідстав;

· урезультатістворенняоб’єктівінтелектуальноївласності таіншихдійсуб’єктів, атакожвнаслідокподій, ізякими законпов’язуєнастанняправовихнаслідків у сферігосподарювання.

>Майново-господарськимивизнаютьсяцивільно-правовізобов'язання, щовиникаютьміжучасникамигосподарськихвідносин приздійсненнягосподарськоїдіяльності, з якізобов'язана сторона виннавчинитипевнугосподарськудію накористьдругоїсторони чиутриматися відпевної дії, ауправнена сторона маг правовимагати відзобов’язаноїсторонивиконанняїїобов'язку.

>Майновізобов'язання, котрівиникаютьміжучасникамигосподарськихвідносин,регулюютьсяЦивільним кодексом України ( 435-15 ) ізурахуваннямособливостей,передбаченихГосподарським Кодексом.

>Суб’єктамимайново-господарськихзобов'язаньможуть бутисуб’єктигосподарювання,зазначені у з статтею 55 господарського Кодексу, негосподарюючісуб’єкти -юридичні особини, атакожоргани державної влади,органи місцевого самоврядування,наділенігосподарськоюкомпетенцією.Якщомайново-господарськезобов'язаннявиникаєміжсуб’єктамигосподарювання чиміжсуб’єктамигосподарювання й негосподарюючимисуб’єктами -юридичними особами,зобов'язаною тауправненою сторонамизобов'язанняєвідповідноборжник - кредитор.

>Зобов'язаннямайнового характеру, щовиникаютьміжсуб’єктамигосподарювання та негосподарюючимисуб’єктами -громадянами, неєгосподарськими йрегулюютьсяіншими актамизаконодавства.

>Суб’єктигосподарювання увипадках,передбаченихГосподарським Кодексом таіншими законами,можутьдобровільнобрати у собізобов'язаннямайнового характеру накористьіншихучасниківгосподарськихвідносин (>благодійництво тощо).Такізобов'язання неєпідставою длявимогщодо їхніобов'язковоговиконання.

>Організаційно-господарськимивизнаютьсягосподарськізобов'язання, щовиникають упроцесіуправліннягосподарськоюдіяльністюміжсуб’єктомгосподарювання тасуб’єктоморганізаційно-господарськихповноважень, з якізобов'язана сторона винназдійснити накористьдругоїсторонипевнууправлінсько-господарську (>організаційну)дію чиутриматися відпевної дії, ауправнена сторона маг правовимагати відзобов’язаноїсторонивиконанняїїобов'язку.

>Організаційно-господарськізобов'язанняможутьвиникати:

·міжсуб’єктомгосподарювання тавласником,якийєзасновникомданогосуб’єкта, чи органом державної влади, органом місцевого самоврядування,наділенимгосподарськоюкомпетенціющодо цогосуб’єкта;

·міжсуб’єктамигосподарювання, котрі разоморганізовуютьоб’єднанняпідприємств чигосподарськетовариство, та органамиуправлінняцихоб’єднань чи товариств;

·міжсуб’єктамигосподарювання, уразіякщо один із нихєщодоіншогодочірнімпідприємством;

· віншихвипадках,передбаченихГосподарським Кодексом,іншимизаконодавчими актами чиустановчими документамисуб’єктагосподарювання.

>Організаційно-господарськізобов'язаннясуб’єктівможутьвиникати із договору танабуватиформи договору.Суб’єктигосподарюваннямають право разомздійснюватигосподарську діяльність длядосягненняспільної мети, безутворенняєдиногосуб’єктагосподарювання, наумовах,визначених договором проспільну діяльність. Уразіякщоучасники договору проспільну діяльністьдоручаютькерівництвоспільноюдіяльністю одному ізучасників, наньогоможе бутипокладенообов'язокведенняспільнихсправ.Такийучасникздійснюєорганізаційно-управлінськіповноваження напідставідоручення,підписаногоіншимиучасниками.


1.2Загальніумовиукладаннядоговорів, щопороджуютьгосподарськізобов'язання

>Майново-господарськізобов'язання, котрівиникаютьміжсуб’єктамигосподарювання чиміжсуб’єктамигосподарювання й негосподарюючимисуб’єктами -юридичними особами напідставігосподарськихдоговорів,єгосподарсько-договірнимизобов'язаннями.

>Кабінет міністрів України,уповноважені ниморганивиконавчої владиможутьрекомендуватисуб’єктамгосподарюванняорієнтовніумовигосподарськихдоговорів (>примірні домов), а й увизначених закономвипадках -затверджуватитипові домов.

>Укладеннягосподарського договоруєобов'язковим длясторін,якщовінзаснований на державномузамовленні,виконанняякогоєобов'язком длясуб’єктагосподарювання увипадках,передбачених законом, чиіснує прямавказівка законущодообов’язковостіукладення договору дляпевнихкатегорійсуб’єктівгосподарювання чиорганів державної влади чиорганів місцевого самоврядування.

Приукладеннігосподарськихдоговорівсторониможутьвизначатизміст договору наоснові:

·вільноговолевиявлення, колисторонимають правопогоджувати насвійрозсудбудь-якіумови договору, що несуперечатьзаконодавству;

·примірного договору,рекомендованого органомуправліннясуб’єктамгосподарювання длявикористання приукладенні нимидоговорів, колисторонимають право завзаємноюзгодоюзмінюватиокреміумови,передбаченіпримірним договором, чидоповнювати йогозміст;

· типового договору,затвердженогоКабінетом міністрів України, чи увипадках,передбачених законом,іншим органом державної влади, колисторони неможутьвідступати відзмісту типового договору, але ймають правоконкретизувати йогоумови;

· договоруприєднання,запропонованогооднієюстороною дляіншихможливихсуб’єктів, колицісуб’єкти уразівступу вдоговір помиляюсянаполягати назміні йогозмісту.

>Зміст договору, щоукладається напідставі державногозамовлення, виненвідповідати цьомузамовленню.

>Суб’єктигосподарювання, котрізабезпечуютьспоживачівелектроенергію,зв'язком,послугамизалізничного таіншихвидів транспорту, а й увипадках,передбачених законом,такожіншісуб’єктизобов’язаніукладати домов ізусімаспоживачамиїхньоїпродукції (>послуг).Законодавствомможуть бутипередбаченіобов’язковіумови такихдоговорів.

>Господарські домовукладаються за правилами,встановленимиЦивільним кодексом України (435-15) ізурахуваннямособливостей,передбаченихГосподарським Кодексом,іншиминормативно-правовими актамищодо окремихвидівдоговорів.

>Змістгосподарського договорустановлятьумови договору,визначеніугодою йогосторін,спрямованою навстановлення,зміну чиприпиненнягосподарськихзобов'язань, якпогоджені сторонами, то й тих, щоприймаються ними якобов'язковіумови договорувідповідно дозаконодавства.

>Господарськийдоговірвважаєтьсяукладеним,якщоміж сторонами упередбачених законом порядку таформідосягнутозгодищодо всіх йогоістотних умів.Істотнимиєумови,визнані такими за законом чинеобхідні длядоговорівданого виду, атакожумови,щодо які навимогуоднієї зсторін винна бутидосягнутазгода.

Приукладеннігосподарського договорусторонизобов’язані убудь-якомуразіпогодити предмет,ціну та рядків дії договору.

>Умови про предмет угосподарськомудоговоріповиннівизначатинайменування (номенклатуру,асортимент) такількістьпродукції (>робіт,послуг), атакожвимоги до їхніякості.Вимогищодоякості предмета договорувизначаютьсявідповідно дообов'язкових длясторіннормативнихдокументів,зазначених у з статтею 15 господарського Кодексу, а й уразі їхнівідсутності - вдоговірному порядку, іздодержанням умів, щозабезпечують захистінтересівкінцевихспоживачівтоварів йпослуг.

>Ціна угосподарськомудоговорівизначається в порядку,встановленомуцим Кодексом,іншими законами, актамиКабінету міністрів України. Зазгодоюсторін угосподарськомудоговоріможе бути передбаченедоплати до установленоїціни запродукцію (роботи,послуги)вищоїякості чивиконанняробіт ускорочені рядки порівняно ізнормативними.

Уразівизнанняпогодженої сторонами вдоговоріціни такою, щопорушуєвимогиантимонопольно-конкурентногозаконодавства,антимонопольний орган маг правовимагати відсторінзміниумови договорущодоціни.

>Строком діїгосподарського договорує годину,впродовжякогоіснуютьгосподарськізобов'язаннясторін, щовиникли наоснові цого договору. Назобов'язання, щовиникли усторін доукладення нимигосподарського договору, непоширюютьсяумовиукладеного договору,якщо договором не передбаченеінше.Закінчення рядок діїгосподарського договору незвільняєсторони відвідповідальності за йогопорушення, що маломісце под годину дії договору.


>Розділ 2.Умовивиконаннягосподарськихзобов'язань

2.1Загальніположення

>Суб'єктигосподарювання таіншіучасникигосподарськихвідносинповиннівиконуватигосподарськізобов'язанняналежним чиномвідповідно до закону,іншихправовихактів, договору, а й завідсутностіконкретнихвимогщодовиконаннязобов'язання -відповідно довимог, що упевнихумовахзвичайноставляться. ДовиконаннягосподарськихдоговорівзастосовуютьсявідповідніположенняЦивільного кодексу України (435-15) ізурахуваннямособливостей,передбаченихГосподарським Кодексом.

Кожна сторона виннавжити всіхзаходів, необходимих дляналежноговиконання неюзобов'язання,враховуючиінтересидругоїсторони та забезпеченнязагальногосподарськогоінтересу.Порушеннязобов'язаньєпідставою длязастосуваннягосподарськихсанкцій,передбаченихГосподарським Кодексом,іншими законами чи договором.Застосуваннягосподарськихсанкцій досуб'єкта,якийпорушивзобов'язання, незвільняє цогосуб'єкта відобов'язкувиконатизобов'язання внатурі,крімвипадків, колиінше передбачене законом чи договором, чиуправнена сторонавідмовилася відприйняттявиконаннязобов'язання.

>Управнена сторонамає право неприймативиконаннязобов'язаннячастинами,якщоінше не передбачене законом,іншиминормативно-правовими актами чи договором, чи невипливає ззмістузобов'язання.Зобов'язана сторонамає правовиконатизобов'язаннядостроково,якщоінше не передбачене законом,іншимнормативно-правовим актом чи договором, чи невипливає ззмістузобов'язання.Зобов'язана сторонамає правовідмовитися відвиконаннязобов'язання уразіненалежноговиконаннядругоюстороною обовязків, щоєнеобхідноюумовоювиконання.

Недопускаються однобокавідмова відвиконаннязобов'язань,крімвипадків,передбачених законом, атакожвідмова відвиконання чивідстрочкавиконання із мотивацію, щозобов'язаннядругоїсторони за межі не було бвиконаноналежним чином.Управнена сторона,приймаючивиконаннягосподарськогозобов'язання, навимогузобов'язаноїсторони виннавидатиписьмовепосвідченнявиконаннязобов'язанняповністю чи йогочастини.

>Виконаннягосподарськогозобов'язанняможе бутипокладено вцілому чи вчастині натретю особу, що неєстороною взобов'язанні.Управнена стороназобов'язанаприйнятивиконання,запропонованетретьоюособою -безпосереднімвиконавцем,якщо з закону,господарського договору чи характерузобов'язання невипливаєобов'язоксторонивиконатизобов'язанняособисто.Неналежневиконаннязобов'язаннятретьоюособою незвільняєсторони відобов'язкувиконатизобов'язання внатурі,крімвипадків,передбаченихчастиноютретьою з статтею 193 господарського Кодексу.

>Управненийсуб'єктгосподарськогозобов'язання,якщоінше не передбачене законом,можепередатидругійстороні, заїїзгодою,належнійому за законом, статутом чи договором права наодержаннямайна відтретьої особини по вирішеннюпевнихпитаньщодоуправління майном чиделегувати права дляздійсненнягосподарсько-управлінськихповноважень.Передачу (>делегування) таких правможе бутизумовленопевнимстроком. Актпередачі праввважаєтьсячинним із дняодержанняповідомлення процезобов'язаноюстороною, а актделегуваннягосподарсько-управлінськихповноваженьіншомусуб'єкту - із дняофіційногоопублікування цого акта. Передача (>делегування) правтягне за собоюобов'язоксуб'єкта,який здобувши урезультатітакоїпередачі (>делегування)додатковіповноваження,вирішувативідповідне доцихповноважень кологосподарськихпитань та нести відповідальність занаслідкирішень, що нимприймаються.

Уразіякщо вгосподарськомузобов'язанніберуть долякількауправнених чикільказобов'язанихсуб'єктів,кожний ізуправненихсуб'єктівмає правовимагативиконання, акожний ззобов'язанихсуб'єктів виненвиконатизобов'язаннявідповідно дочастки цогосуб'єкта,визначеноїзобов'язанням. Уразіякщоце передбаченезаконодавством чи договором,зобов'язання винневиконуватисясолідарно. Присолідарномувиконаннігосподарськихзобов'язаньзастосовуютьсявідповідніположенняЦивільного кодексу України ( 435-15 ),якщоінше не передбачене законом.

2.2Місцевиконаннягосподарськогозобов'язання

>Господарськезобов'язанняпідлягаєвиконанню замісцем,визначеним законом,господарським договором, чимісцем, якувизначенозмістомзобов'язання.

Уразіякщомісцевиконаннязобов'язання невизначено,зобов'язання винне бутивиконано:

· зазобов'язаннями,змістом якіє передача прав набудівлю чиземельнуділянку,іншогонерухомогомайна - замісцезнаходженням приміщення чиземельної ділянки,іншогонерухомогомайна;

· загрошовимизобов'язаннями - замісцемрозташуванняуправненоїсторони на даний моментвиникненнязобов'язання, чи зановиммісцемїїрозташування заумови, щоуправнена сторонасвоєчасноповідомила проньогозобов'язану бік;

· заіншимизобов'язаннями - замісцезнаходженнямпостійнодіючого органууправління (>місцемпроживання)зобов'язаноїсторони,якщоінше не передбачене законом.

Уразівідсутностіуправненоїсторони,ухиленняїї відприйняттявиконання чиіншогопрострочення неювиконаннязобов'язана сторона загрошовимзобов'язанняммає право внестиналежні ізнеїгроші чипередати зазобов'язаннямцінніпапери до депозитунотаріальноїконтори, котраповідомляє процеуправнену бік.Внесення грошей (>ціннихпаперів) до депозитунотаріальноїконторивважаєтьсявиконаннямзобов'язання.

>Платежі загрошовимизобов'язаннями, щовиникають угосподарськихвідносинах,здійснюються убезготівковійформі чиготівкою черезустановибанків,якщоінше невстановлено законом.

>Грошовізобов'язанняучасниківгосподарськихвідносинповинні бутивиражені йпідлягаютьоплаті у гривнях.Грошовізобов'язанняможуть бутивиражені віноземнійвалютілише увипадках,якщосуб'єктигосподарюваннямають правопроводитирозрахункиміж собою віноземнійвалютівідповідно дозаконодавства.Виконаннязобов'язань,виражених віноземнійвалюті,здійснюєтьсявідповідно до закону.Відсотки загрошовимизобов'язаннямиучасниківгосподарськихвідносинзастосовуються увипадках,розмірах та порядку,визначених законом чи договором.

2.3Забезпеченнявиконаннягосподарськихзобов'язань таумовиприпиненнягосподарськихзобов'язань

>Виконаннягосподарськихзобов'язаньзабезпечується заходамизахисту прав тавідповідальностіучасниківгосподарськихвідносин,передбаченимицим Кодексом таіншими законами. Запогодженнямсторінможутьзастосовуватисяпередбачені законом читакі, щойому несуперечать,види забезпеченнявиконаннязобов'язань, котрізвичайнозастосовуються угосподарському (>діловому)обігу.

Довідносинщодо забезпеченнявиконаннязобов'язаньучасниківгосподарськихвідносинзастосовуютьсявідповідніположенняЦивільного кодексу України.Зобов'язаннясуб'єктівгосподарювання, котрі належати до державного сектораекономіки,можуть бутизабезпеченідержавноюгарантією увипадках та успосіб,передбачених законом.

>Гарантіяєспецифічнимзасобом забезпеченнявиконаннягосподарськихзобов'язань шляхомписьмовогопідтвердження (>гарантійного аркуша) банком,іншоюкредитноюустановою,страховоюорганізацією (>банківськагарантія) прозадоволеннявимогуправненоїсторони урозміріповноїгрошовоїсуми,зазначеної уписьмовомупідтвердженні,якщотретя особа (>зобов'язана сторона) невиконаєвказане уньомупевнезобов'язання, чинастанутьіншіумови,передбачені увідповідномупідтвердженні.Зобов'язання забанківськоюгарантієювиконуєтьсялише написьмовувимогууправненоїсторони.

Гарантмає правовисунутиуправненійсторонілише тихпретензії,висунення якідопускаєтьсягарантійним листом.Зобов'язана сторона помиляюсявисунути гарантузаперечення, котрі вон могла бвисунутиуправненійстороні,якщоїїдоговір із гарантом неміститьзобов'язання гаранта внести догарантійного аркушазастереженнящодовисунення такихзаперечень.

Зметоюнейтралізаціїнесприятливихнаслідків відекономічнихзлочинів закономможе бути передбаченеобов'язоккомерційнихбанків,страховиків,акціонерних товариств таіншихсуб'єктівгосподарювання, котрізалучаютькошти чицінніпаперигромадян йюридичнихосіб,передаватичастинусвоїхкоштів дляформуванняєдиного страхового фондупублічноїзастави.

>Господарськезобов'язанняприпиняється:виконанням,проведенимналежним чином;зарахуваннямзустрічноїоднорідноївимоги чи страховогозобов'язання; уразіпоєднанняуправненої тазобов'язаноїсторін воднійособі; зазгодоюсторін; черезнеможливістьвиконання та віншихвипадках,передбаченихГосподарським Кодексом чиіншими законами.

>Господарськезобов'язанняприпиняєтьсятакож уразі йогорозірвання чивизнаннянедійсним зарішенням суду. Довідносинщодоприпиненнягосподарськихзобов'язаньзастосовуютьсявідповідніположенняЦивільного кодексу України ізурахуваннямособливостей,передбаченихГосподарським Кодексом.

>Господарськезобов'язання, усіумовиякоговиконаноналежним чином,припиняється,якщовиконанняприйнятоуправненоюстороною. Уразіякщозобов'язана сторонаналежним чиномвиконалаодне із двох чикількохзобов'язань,щодо які вон мала правовибору (>альтернативнезобов'язання),господарськезобов'язанняприпиняєтьсявиконанням.Господарськезобов'язанняприпиняєтьсязарахуваннямзустрічноїоднорідноївимоги, рядківякої наставши чи рядківякої незазначений чивизначений моментомвитребування. Длязарахуваннядостатньо заявиоднієїсторони.Господарськезобов'язанняможе бутиприпиненозарахуванням страховогозобов'язання,якщоінше невипливає із закону чизмісту основного чи страховогозобов'язання.

Недопускаєтьсязарахуваннявимог,щодо які зазаявоюдругоїсторониналежитьзастосувати рядківпозовноїдавності й рядківцей минувши, аіншихвипадках,передбачених законом.

>Господарськезобов'язанняможе бутиприпинено зазгодоюсторін,зокремаугодою прозаміну одногозобов'язанняіншимміжтими самими сторонами,якщо таказаміна несуперечитьобов'язковому акту, напідставіякоговиниклопопереднєзобов'язання.Господарськезобов'язанняприпиняється уразіпоєднанняуправненої тазобов'язаноїсторін воднійособі.Зобов'язаннявиникаєзнову,якщоцепоєднанняприпиняється.Господарськезобов'язанняприпиняєтьсянеможливістювиконання уразівиникненняобставин, за котріжодна із йогосторін невідповідає,якщоінше не передбачене законом.

Уразінеможливостівиконаннязобов'язанняповністю чичастковозобов'язана сторона ізметоюзапобіганняневигідним длясторінмайновим таіншимнаслідкам виннанегайноповідомити процеуправнену бік, Якамаєвжити необходимихзаходівщодозменшеннязазначенихнаслідків.Такеповідомлення незвільняєзобов'язану бік відвідповідальності заневиконаннязобов'язаннявідповідно довимог закону.

>Господарськезобов'язанняприпиняєтьсянеможливістювиконання уразіліквідаціїсуб'єктагосподарювання,якщо недопускаєтьсяправонаступництво зацимзобов'язанням. Уразінеспроможностісуб'єктагосподарювання черезнедостатність йогомайназадовольнитивимогикредиторіввінможе бутиоголошений зарішенням судубанкрутом.Умови, порядок танаслідкиоголошеннясуб'єктівгосподарюваннябанкрутамивстановлюютьсяГосподарським Кодексом таіншими законами.Ліквідаціясуб'єктагосподарювання -банкрутаєпідставоюприпиненнязобов'язань за йогоучасті.

2.4Розірвання танедійсністьгосподарськогозобов'язання

>Господарськезобов'язанняможе бутирозірвано сторонамивідповідно до правил,встановленихстаттею 188 господарського Кодексу.Державний контрактпідлягаєрозірванню уразізміни чискасування державногозамовлення,яким передбаченеприпинення дії контракту, із моменту, коли проце сталовідомо сторонамзобов'язання.Наслідкирозірвання державного контракту для йогосторінвизначаютьсявідповідно до закону.Господарськезобов'язання, що невідповідаєвимогам закону, чивчинено ізметою, котразавідомосуперечитьінтересам держави йсуспільства, чиукладеноучасникамигосподарськихвідносин ізпорушеннямхоча б одним із нихгосподарськоїкомпетенції (>спеціальноїправосуб'єктності),може бути навимогуоднієї зсторін, чивідповідного органу державної владивизнано судомнедійснимповністю чи вчастині.Недійсноюможе бутивизнанотакожнікчемнуумовугосподарськогозобов'язання, котрасамостійно чи впоєднанні ізіншимиумовамизобов'язанняпорушує права тазаконніінтересидругоїсторони читретіхосіб.Нікчемнимивизнаються,зокрема,такіумовитиповихдоговорів йдоговорівприєднання, що:

·виключають чиобмежують відповідальність виробникапродукції,виконавцяробіт (>послуг) чивзагалі непокладають назобов'язану бікпевних обовязків;

·допускаютьодностороннювідмову відзобов'язання із боцівиконавця чиодностороннюзмінувиконавцем його умів;

·вимагають відодержувача товару (>послуги)сплатинепропорційно великогорозмірусанкцій уразівідмови його від договору й невстановлюютьаналогічноїсанкції длявиконавця.

>Виконаннягосподарськогозобов'язання,визнаного судомнедійснимповністю чи вчастині,припиняєтьсяповністю чи вчастині із днянабраннярішенням судузаконноїсили яктаке, щовважаєтьсянедійсним із моменту йоговиникнення. Уразіякщо зазмістомзобов'язання воно таможе бутиприпиненолише намайбутнє,такезобов'язаннявизнаєтьсянедійсним йприпиняється намайбутнє.

>Якщогосподарськезобов'язаннявизнанонедійсним яктаке, щовчинено ізметою, Яказавідомосуперечитьінтересам держави йсуспільства, то "занаявностінаміру вобохсторін - уразівиконаннязобов'язанняобома сторонами - у дохід держави зарішенням судустягується всеодержане ними зазобов'язанням, а й уразівиконаннязобов'язанняоднієюстороною іздругоїсторонистягується у дохід держави всеодержане нею, протеналежне ізнеїпершійстороні навідшкодуванняодержаного. Уразінаявностінамірулише уоднієї зсторін усеодержане нею винне бутиповерненодругійстороні, аодержанеостанньою чиналежнеїй навідшкодуваннявиконаногостягується зарішенням суду у дохід держави.

Уразівизнаннянедійснимзобов'язання ізіншихпідставкожна зсторінзобов'язанаповернутидругійстороні всеодержане зазобов'язанням, а й занеможливостіповернутиодержане внатурі -відшкодувати йоговартістьгрошима,якщоіншінаслідкинедійсностізобов'язання непередбачені законом.


>Розділ 3.Господарсько-правовоївідповідальності заневиконаннязобов’язань

3.1Ознакигосподарсько-правовоївідповідальності

>Господарсько-правовійвідповідальностівластивіособливіознаки. З точкизоруформиця відповідальністьєюридичною,тобтоявляє собоюдію (>вплив) кредитора (>потерпілого) направопорушникабезпосередньо чи задопомогоюарбітражного суду (суду,третейського суду).Юридична природатакоївідповідальностіполягає унегативнійоцінціповедінкиправопорушника із боці держави й впрямійвимозі чисанкції законузастосувати донього заходьматеріальноговпливу увиглядівідшкодуваннязбитків,сплати неустойки, штрафу,пені тощо.Загальним принципомцієївідповідальностієдержавназабезпеченістьщодозастосуванняпередбачених договором чи закономмайновихсанкцій. Державагарантуєзастосування їхньогозавдякисистеміспеціальних йзагальнихправозахиснихдержавнихорганів,функцією якієсамезастосуваннямайновихсанкцій.

>Щодозмістугосподарсько-правова відповідальністьзагаломєматеріальною йзастосовується уформіпевноїсистемимайнових (>економічних)санкцій,передбачених чидозволених нормамигосподарськогозаконодавства.Господарюючісуб'єкти якорганізаціїможуть нестилишематеріальнівитрати як відповідальність (>примусовівиплати,неодержанняналежних торб,зменшеннямайнавнаслідоквідшкодуваннязбитків й т.ін.). Закон України "Про підприємства в Україні"закріплює принципповноїматеріальноївідповідальностігосподарюючихсуб'єктів аж добанкрутства.Стаття 24 зазначеного Законупередбачає, що ">підприємствонесеповну відповідальність задодержаннякредитнихдоговорів йрозрахунковоїдисципліни.Підприємство, яку невиконуєсвоїхзобов'язань порозрахунках,може бутиоголошеноарбітражним судомбанкрутом у порядку,встановленому Законом України "Провідновленняплатоспроможностіборжника чивизнання йогобанкрутом". Таким чином,найвищоюекономічноюсанкцією згідно ззаконодавством можнавважатипроцесуальне (>арбітражне)оголошеннягосподарюючогосуб'єкта-боржникабанкрутом.

>Господарсько-правова відповідальністьзастосовуєтьсялише уразіправопорушення,тобто натакійюридичнійпідставі, якоб'єктивніпротиправні дії чибездіяльністьправопорушника, йзагаломбазується напрезумпції його звинувачуй.

Уфункціональномувідношеннігосподарсько-правова відповідальністьпокликанастимулюватиналежневиконаннягосподарських таіншихзобов'язань. Отже,їїголовноюметоює забезпечення правопорядку у сферіекономіки (вгосподарськихвідносинах).

3.2Функціївідповідальності

>Функціїгосподарсько-правовоївідповідальностівизначаються яксукупністьдійщодозастосування доправопорушника у сферігосподарюванняпередбачених законом чи договоромсанкцій, атакожправовихнаслідків такогозастосування.Види йзмістфункційгосподарсько-правовоївідповідальності втеоріїгосподарського прававизначаютьсяпо-різному.Узагальненоєпідставивиділитип'ятьосновнихфункцій.

>Стимулюючафункція.Господарсько-правова відповідальність, Якаполягає узастосуванні доправопорушникаекономічних (>майнових)санкцій,передбачаєспонукання (>негативнестимулювання) його й доприпиненняправопорушення, й до реальноговиконаннязобов'язання.Стимулюванняцеєнегативним у томурозумінні, що особа, котравчинилагосподарськеправопорушення,несепевнімайновівитративнаслідокзастосування донеїекономічнихсанкцій.Стимулюючафункціявластива практично усім видамсанкцій,передбачених чисанкціонованих нормамигосподарського права.Вонамає наметі,насамперед,задовольнитиекономічнийінтереспотерпілогосуб'єкта шляхомстимулювання (>економічного,майнового)правопорушника доправомірнихдій.Є тут йсуспільнийінтерес.Реальневиконаннягосподарськихзобов'язаньпідприємствами таорганізаціямиозначаєнормальнезадоволеннясуспільних потреб упродукції, роботів,послугах.

>Штрафнафункція. >Відповідальністьсуб'єктівгосподарськихправовідносинєоднією із формюридичноївідповідальності. як така, воназумовлюєтьсяпротиправноюповедінкою (>господарськимправопорушенням,невиконанням чиненалежнимвиконаннямзобов'язань)правопорушника. У цьомурозуміннігосподарсько-правова відповідальністьєретроспективною,тобтореакцією на ужевчиненіпротиправні дії (>бездіяльність) увиглядісамевідповідальності якпокаранняправопорушникаекономічнимисанкціями.Загаломштрафнафункціяпокладена натаківидигосподарсько-правовихсанкцій, як неустойка, штраф, пеня (такзваніштрафнісанкції).

>Функціяпопередженняправопорушень. Сутьцієїфункціїполягає до того, щовнаслідокзастосуваннявідповідальності нелишеусувається фактгосподарськогоправопорушення, а ізастосовуються (>арбітражним судом, судом)правові заходь,спрямовані наусунення його причин та умів. якпопереджувальнийзасібгосподарсько-правова відповідальністьнайефективніша в тихийвипадках, колимаємісцематеріально-правовийзв'язоквідповідальностігосподарюючогосуб'єкта ізматеріальноювідповідальністю йогопрацівників,передбаченоютрудовим правом.Відшкодування,господарюючимсуб'єктомзбитків,сплата неустойки (штрафу,пені) -це такзваніневиробничівитрати, котрівідносяться наприбутокпідприємств таорганізацій. Отже, віднедобросовісних (>неправомірних)дій окремихосібмайновівтрати несутьтрудовіколективи.Звідсицілкомсправедливоюєнеобхідністьперсоніфікаціїматеріальноївідповідальностігосподарюючихсуб'єктів,застосуваннямайновихзаходів згідно із нормами трудового права допрацівників,винних узастосуваннісанкцій догосподарюючогосуб'єкта.

>Компенсаційнафункція.Сутністькомпенсаційної (>відновної)функціїгосподарсько-правовоївідповідальностіполягає увідновленніпорушеногоправопорушенняммайнового станупотерпілого шляхомзастосування на йогокористькомпенсаційнихмайновихсанкцій,стягуваних ізпорушника.

>Сторона-кредитор удоговірних таіншихзобов'язанняхзавждиризикує своїммайновимстановищемвнаслідокпорушеннязобов'язанняборжником. Томуправовісистемицивілізованихкраїнвідпрацювали ймають усвоємуарсеналізасоби правовогозахисту, котріє употерпілоїсторонизобов'язання.Цізасобиґрунтуються на так званомуправісправедливості йзастосовуються чибезпосередньопотерпілоюстороною, чи правозастосовним органом.Найбільшюридичнеуніверсальним йдієвимзасобом правовогозахиступотерпілоїсторонизобов'язання, якузастосовуєтьсятрадиційно "по правосправедливості",євідшкодування (>компенсація)збитків.Сутність йогополягає до того, щокожнепорушення договору чиіншогозобов'язаннядаєпотерпілійстороні декларація провідшкодуваннязбитків, які вонзазнала. Так, ст. 203Цивільного кодексуназивається ">Обов'язокборжникавідшкодуватизбитки".Термін ">відшкодувати"якраз йвказує тих, що дана формавідповідальностівиконуєкомпенсаційну (>відшкодувальну)функцію.

>Таку самуфункціюзаконодавецьпокладає й на такзванузалікову неустойку.Відповідно до год. 1 ст. 204Цивільного кодексуякщо заневиконання чиненалежневиконаннязобов'язаннявстановлено неустойку (штраф, пеню), тозбиткивідшкодовуються участині, непокритійнеустойкою (штрафом,пенею).

>Інформаційна (>сигналізаційна)функція. Фактпред'явленняпретензії, покличу,стягненнязбитків чи неустойки -цеюридичнаінформація пронеблагополучний стан,наявніхиби угосподарськійдіяльностісуб'єкта. разом із тімце іінформація пронеобхідністьвжиттявідповіднихзаходівщодополіпшеннясправ,наведення порядку напідприємстві, ворганізації.


3.3.Видивідповідальності

>Відповідальністюєзастосування доправопорушникавстановлених законом чи договоромсанкцій,внаслідок чоговінзазнаємайновихвтрат. Отже,поняттягосподарсько-правовоївідповідальностівключає у собі ймайновінаслідкизастосуваннясанкцій. У своючергугосподарсько-правовасанкціястановитьвизначенубезпосередньо законом чи договоромміру (масштаб, величину)відповідальностіправопорушника. Цегранична величинамайново-примусовоговпливу направопорушника,якийможезастосувати донього кредитор чивідповідний орган (суд,арбітражний суд).

>Господарсько-правовісанкції усвоїйсутностієекономічно-юридичними. Тому взаконодавствівизначенняекономічні ймайновіможутьвживатися яктотожні.Термін ">економічні"означає, що зазмістомгосподарсько-правова відповідальністьєекономічною. Ценегативнийекономічнийвплив направопорушника,щобстимулювати йоговиконатизобов'язання.

>Термін ">майновісанкції"єюридичнимеквівалентомпопередньоготерміна йозначає, що із точкизоруформигосподарсько-правова відповідальністьєюридичноювідповідальністю.Цю відповідальністьзастосовуютьлише управовійформі,якоюєпередбачені законом чи договороммайнові (>економічні зазмістом)санкції.

>Видигосподарсько-правовоївідповідальностірозрізняютьзалежно відвидівгосподарськихправопорушень йсанкцій,встановлених заціправопорушення. Зацимкритерієм утеоріїгосподарського праварозрізняють: 1)відшкодуваннязбитків; 2)штрафнісанкції; 3)оперативно-господарськісанкції; 4)конфіскація; 5)господарсько-адміністративніштрафи; 6)планово-госпрозрахункові (>оціночні)санкції; 7)господарсько-організаційнісанкції.

>Відшкодуваннязбитків як видвідповідальностірізнобічневрегульовано законом.По-перше,визначеноюридичніпідстави йогозастосування: "Уразіневиконання чиненалежноговиконаннязобов'язанняборжникомвінзобов'язанийвідшкодуватикредиторовізавдані нимзбитки" (год. 1 ст. 203 ЦК).По-друге,визначеновидивтрат кредитора, котрівизначаються якзбитки. Цевитрати кредитора;втрата чипошкодження йогомайна;доходи, котрівін здобувши бі,якбиборжниквиконавзобов'язання (год. 2 ст. 203 ЦК). як правило,збитки неємайновоюсанкцієюзаздалегідьвизначеногорозміру.Саме в цьомуполягаєуніверсальність їхнізастосування.Протетруднощі вобрахуванніїхньогорозмірузумовлюютьскладністьзастосуваннязазначеноїсанкції.По-третє,законодавецьзастосовуєофіційнетлумаченнязбитків тапевніспособивизначенняїхньогорозміру.

>Відшкодуваннязбитківзастосовується якмайновасанкція,виходячи ізаналізувідповідних статейЦивільного кодексу таіншихзаконодавчихактів:

· увідносинахкупівлі-продажуміжгосподарюючимисуб'єктами. Так,продавецьзобов'язанийповідомитипокупця про усі праватретіхосіб напродануріч: правоорендаря, правозастави тощо.Невиконання цого правиладає правопокупцеві нарозірвання договору йвідшкодуваннязбитків (ст. 229 ЦК).Якщопродавець продавширіч, але й напорушення договору непередаєїїпокупцеві,останніймає правовимагатипередачіпроданоїречі йвідшкодуваннязбитків,спричиненихпростроченнямвиконання (ст. 231 ЦК), чивідмовитися від договору йвимагативідшкодуваннязбитків.Аналогічні правамаєпродавець уразівідмовипокупцяприйнятипродануріч чизаплатити занеївстановленуціну (ст. 232 ЦК).Якщо проданорічненалежноїякості,покупець як один ізальтернативнихваріантівможевимагатирозірвання договору йвідшкодуваннязбитків (ст. 234 ЦК);

· увідносинах поставкипостачальниквідшкодовуєпокупцевізбитки,завданіпоставкоюпродукціїненалежноїякості чинекомплектної (год. 2 ст. 253 ЦК);

· згідно із договоромпідряду накапітальнебудівництвовідповідальна заневиконання чиненалежневиконання обовязків сторонасплачуєвстановлену неустойку (пеню), атакожвідшкодовуєзбитки всумі, непокритійнеустойкою (год. 1 ст. 356 ЦК);

· уперевезенняхвантажіввантажовідправник йвантажоодержувачзобов'язанівідшкодуватиперевізниковізбитки,завдані із їхні звинувачуйвнаслідокперевантаженнятранспортнихзасобів,пошкодженнярухомого складу принавантаженні чирозвантаженні,неправильнихнавантаження,пакування,кріпленнявантажу;

· увипадкахгосподарськихделіктів (>заподіянняшкоди)збиткивідшкодовуютьсясуб'єктамигосподарювання за правилами статей 440-442, 450-453 ЦК.

>Чиннимгосподарськимзаконодавствомпередбачаються ііншівипадкивідшкодуваннягосподарюючимисуб'єктамизбитків.

>Штрафнісанкції.Штрафнагосподарсько-правова відповідальністьвідрізняється відвідшкодуваннязбитківнасамперед тім, що вонвиконуєкаральну чидисциплінуючуфункцію.Господарськезаконодавствовстановлюєштрафну відповідальністьщодо тихийвидівгосподарськихправопорушень, за скоєння які досуб'єктівгосподарськихвідносиндоцільнозастосовуватиштрафні (>каральні)економічнісанкції.Розмірцієївідповідальностізагаломзалежить відступенясерйозностігосподарськогоправопорушення, а чи не відсумизавданогокредиторовізбитку.Крім того,штрафна відповідальністьможезастосовуватися "понадзавданізбитки",якщо законом чи договором невстановленоінше.

>Штрафну відповідальністьзастосовують згідно ззаконодавством увиглядіштрафнихекономічнихсанкцій.Цісанкціївстановлені, як правило,нормативними актами, щорегулюютьокремівидигосподарськихвідносин (>положення про поставкипродукції йтоварів,транспортнікодекси йстатути таін.).

>Загальнепоняттяштрафів яквідповідальності угосподарськихвідносинахвизначаєзаконодавець.Згіднозі ст. 179Цивільного кодексу "штрафомвизнаєтьсявизначена законом чи договоромгрошова сума, якоїборжник виненсплатитикредиторові вразіневиконання чиненалежноговиконаннязобов'язання,зокрема вразіпростроченнявиконання".

Законрозрізняє тривидиштрафнихекономічнихсанкцій: штраф увласномурозумінні, пеню та неустойку.Всі смердотіпокликанівиконуватиштрафну,каральнуфункцію, хочмають йпевнівідмінності.

>Розмір штрафу якекономічноїсанкціїрегулюєтьсязаконодавствомтрьома способами:

· штраф утвердійсумі.Прикладом цого виду штрафуєштрафи, що їхньогосплачуютьперевізник йвідправник заневиконання планувантажнихперевезень (ст. 359 ЦК). їхнірозміривизначаютьтранспортністатути йкодексиокремостосовно шкірного виду транспорту;

· штраф у процентномувідношенні досумивсьогозобов'язання чиневиконаноїчастинизобов'язання.Наприклад,якщо поставленапродукція не було заякістю стандартам чиумовам договору,постачальниксплачуєпокупцеві штраф урозмірі 20відсотківвартостіпродукціїненалежноїякості;

· штраф у кратномурозмірі доти предмета,якийзахищається штрафом.Наприклад, запошкодженнявагонів чиконтейнеріввідправником чиодержувачемвантажу под годинунавантаження чирозвантаженнявантажівїхнімизасобамицісуб'єктисплачуютьзалізниці штраф урозміріп'ятикратноївартостіпошкодженогомайна.

>Неустойкаєрізновидомштрафноїекономічноїсанкції,розмірякоївизначається законом чи договором у процентномувідношенні досуминевиконаноїчастинизобов'язання.Неустойказастосовується, як правило, якштрафнасанкція уразіпростроченнявиконаннямайновихзобов'язань (постачання,купівля-продаж,міна тощо).Розмір неустойки запростроченнявиконаннязобов'язаньзагалом незалежить відтермінупростроченнявиконання.Наприклад, запрострочення чи недопоставкупродукціїпостачальниксплачуєпокупцеві неустойку у вісімвідсотківвартостінепоставленої у рядківпродукції закожноюокремоюпозицієюноменклатури.Зазначена неустойкаєштрафною,оскільки сторона, Яка порушилаумови договору поставки,відшкодовуєіншійсторонізаподіянівнаслідок цогозбитки беззарахування торбнеустойок.

разом із тім законом чи договоромпередбачаються такзванізалікові неустойки (ст. 204 ЦК).Залікова неустойкамаємісце до тогоразі, колиправопорушниквідшкодовуєіншійсторонізбитки участині, непокритійнеустойкою.

Пеня якштрафнаекономічнасанкціязастосовується в основному вразіпростроченнявиконаннягрошовихзобов'язаньсуб'єктамигосподарськоїдіяльності.

>Особливістюпеніє ті, що вонавстановлюється у процентномувідношенні допростроченоїсуми,причому протягом дняпрострочення, докизобов'язання не якщовиконано (ст. 214 ЦК).Тобторозмірцієїсанкціїзбільшуєтьсязалежно відпродовженняправопорушення.Залежністюсумипені відкількостіднів (>терміну)простроченнявиконання вонавідрізняється від неустойки яксанкції загосподарськеправопорушення.

>Оперативно-господарськісанкції. Цепередбаченізаконодавством чи договоромзасоби оперативноговпливу направопорушника,спрямовані назапобіганнягосподарськогоправопорушення чизменшення йогошкідливихнаслідків.

>Такісанкціїзастосовуютьбезпосередньо самсуб'єктигосподарськихправовідносин в оперативному порядку. Навідміну відмайновоївідповідальностіоперативнісанкціїдіють направопорушника незагрозою державногопримусу, аоперативнимвтручанням, що хоч йзачіпаємайнову сферуправопорушника, але й недаєніякихвидимихкомпенсаційних благ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація