Реферати українською » Государство и право » Виконання покарання у віді Арешт


Реферат Виконання покарання у віді Арешт

>Виконанняпокарання увидіарешту


1.Загальний порядоквиконанняпокарання увидіарешту

>Арешт,відповідно до ст. 51 КК України,є одним ізвидівкримінальнихпокарань. Ценове длякримінального правапокарання.

>Частина 1 ст. 60 КК Українивстановлює, щопокарання увидіарештуполягає втриманнізасудженого вумовахізоляції йвстановлюється на рядків від одного до шестимісяців.

>Арештєосновнимпокаранням,відповідно доякогозасуджений на рядків,встановленийвироком суду,поміщається в спе-ціальнуустанову —арештнийдім (ст. 50КВК України).Засуджені доарештувійськовослужбовцівідбуваютьпокарання на військовихгауптвахтах.

>Відповідно до год. 2 ст. 50КВК Українизасудженийвідбуває весь рядківпокарання в одномуарештному домі.

>Переведеннязасудженого доарешту із одногоарештного дому доіншогодопускається уразі йогохвороби чи для забезпечення йогоособистої безпеки, а й заіншихвинятковихобставин, щоперешкоджаютьподальшомузнаходженнюзасудженого вданомуарештному домі (год. З ст. 50КВК України, п.19 Правилвнутрішньогорозпорядкуустановвиконанняпокарань).

>Згідно із п. 19 Правил особини,засуджені доарешту,тимчасово, достворенняарештнихдомів,відбуваютьпокарання вслідчихізоляторах замісцемзасудження.

Порядок йумовивиконанняарештурегулюється главою 12КВК України йрозділом 3 Правилвнутрішньогорозпорядкуустановвиконанняпокарань.

>Засудженізабезпечуютьсяжилоюплощею за нормами,встановленими ст. 115КВК України, йтримаються в окремих камерах по 3-10осіб воднійкамері.

Уразінеобхідності та ізметоюзахистузасудженого відможливихпосягань на його життя із боцііншогозасудженого чизапобіганнявчиненню ним новогозлочину чи занаявностімедичноговисновку замотивованоюпостановою начальникаустанови їхньогоможутьтримати водиночних камерах.

>Відповідно до ст. 51КВК України й п. 19 Правилзасудженихрозміщують у камерах іздотриманням таких умів:

—чоловікиокремо віджінок;

—неповнолітні —окремо від всіхіншихкатегорійзасуджених;

—засуджених, яківпершепритягнуто докримінальноївідповідальності, —окремо відосіб, котріранішепритягались докримінальноївідповідальності;

—засуджених, котріранішевідбувалипокарання увидіпозбавленняволі, —окремо відзасуджених, котріраніше невідбувалипокарання увидіпозбавленняволі;

—засуджених, котріранішепрацювали всуді, органахпрокуратури,юстиції таправоохоронних органах, —окремо відіншихзасуджених;

—іноземнихгромадян йосіб безгромадянства, як правило, —окремо відіншихзасуджених.

Прирозміщеннізасуджених у камерахобов'язкововраховуютьсярекомендаціїсоціально-психологічноїслужбиустанови.

>Засуджені доарештумаютьобов'язки йкористуються правами, котрівстановленізаконодавством України, ізобмеженнями, щопередбачені дляцієїкатегоріїзасуджених, атакожвипливають ізвироку суду тавстановленіКВК України длявідбуванняпокарання цого виду.

>Засуджені доарештумають право:

- нащоденнупрогулянкутривалістю 1 година;

— навосьмигодинний сон унічний годину;

— матір присобі йзберігати вкамеріособистіпредмети йречі,перелік яківстановлено Правилами;

—одержувати йвідправлятилисти безобмеження їхньогокількості;

—витрачати намісяць дляпридбанняпродуктівхарчування йпредметівпершоїпотребигроші всумі до70%мінімальногорозміру заробітної плати;

—віндивідуальному порядкувідправлятирелігійніобряди,користуватисярелігійноюлітературою;

—звертатися ізпропозиціями,заявами йскаргами додержавнихорганів,громадськихорганізацій й дослужбовихосіб.Пропозиції, заяви йскаргинадсилаютьсявідповідно довимог Правил заналежністю йвирішуються вустановленому законом порядку.Пропозиції, заяви йскарги,адресовані прокурору,УповноваженомуВерховної Заради із правлюдини,переглядові непідлягають й непізніше добинадсилаються заналежністю, аякщо смердотіподані унеробочі чисвятковідні, то ми непізніше доби із їхнізавершення. Прорезультатирозглядупропозицій,заяв йскаргоголошуєтьсязасудженим подрозпис;

—користуватисянастільнимиіграми;

— матірпобачення із адвокатом вустановленому порядку;

—користуватися книжками, журналами, газетами ізбібліотекиустанови.

Завинятковихобставинзасудженому доарештуможе бутинадано декларація протелефоннурозмову ізблизькими родичами.

>Засуджені доарештузобов'язані:

—дотримуватись норм, котрівизначають порядок йумовивідбуванняпокарання,розпорядок дняустанови,правомірнихвідносин ізіншимизасудженими, персоналомустанови таіншими особами;

—дотримуватисьсанітарно-гігієнічних правил, матірохайнийвигляд,постійно підгримувати чистоту в камерах, заграфікомчергувати у яких;

—дбайливо ставитися доінвентарю,обладнання таіншого державногомайна;

—виходячи напрогулянку,дотримуватисьвстановлених дляпрогулянки правилповедінки;

— привідвідуванніприміщень, детримаютьсязасуджені,працівникамикримінально-виконавчоїсистеми йіншимипосадовими особамивставати йвітатися.

>Засудженим доарештузабороняється:

—установлюватизв'язки із особами, котрітримаються вінших камерах;

—придбавати,виготовляти,вживати йзберігатипредмети,вироби йречовини,зберігання якізасудженимзаборонено;

-продавати,дарувати чивідчужуватиіншим шляхом накористьіншихосібпредмети,вироби йречовини, котріперебувають вособистомукористуванні;

—грати внастільні таіншіігри ізметоюотриманняматеріальної чи

>іншоїкористі;

—наноситисобі чиіншимзасудженимтатуювання;

—завішувати чиміняти бездозволуадміністраціїспальнімісця,затулятиоглядовевічко;

—створюватиконфліктніситуації ізіншимизасудженими чи персоналомустанови;

— матірпобачення із родичами таіншими особами, завиняткомадвокатів;

—одержуватипосилки (>передачі) йбандеролі, завиняткомпосилок(передач), щомістятьпредметиодягу за сезоном.

>Відповідно до ст. 52КВК України та п.21 Правилзасуджені доарештуможутьзалучатися без оплати роботи доробіт ізблагоустроюарештнихдомів, атакожполіпшенняжитлово-побутових умівзасуджених чи додопоміжнихробіт з забезпеченняарештнихдомівпродовольством.

Доцихробітзасудженізалучаються, як правило, в порядкучерговості й не более як надвігодини на день.

>Засудженівиводяться на роботу, девстановлюютьсядодатковізасобинагляду тазабезпечуєтьсянадійнаізоляція,щобзазначені особини вперіод роботи було неможливовступати вконтакти ізіншимизасудженими.

>Особливостікомунально-побутового тамедичногообслуговуваннязасуджених доарештувизначаються ст. 53КВК України й п. 22 Правил, Дезазначається, щоматеріально-побутове забезпечення ймедичнеобслуговуваннязасуджених доарештуздійснюєтьсявідповідно до норм,встановлених дляосіб, котрівідбуваютьпокарання увидіпозбавленняволі.

>Засудженимнадаєтьсяіндивідуальне спальнімісце йвидаютьсяпостільніречі,замінапостільних промовздійснюється вднімиття вбані — одного разу натиждень.

>Засудженіспеціальнимодягом незабезпечуються йвідбувають весь рядківпокарання уцивільномуодязі.

>Приміщення, детримаютьсязасуджені,радіофікуються. Часрадіотрансляціївизначаєтьсярозпорядком дняустанови.

>Засуджені доарештузабезпечуютьсятриразовимгарячимхарчуванням згідно ззатвердженими нормамидобового забезпечення продуктамихарчування длязасуджених, котрітримаються вприміщеннях камерного типувиправнихколоній максимальногорівня безпеки.

>Особливостісоціально-виховної роботи ззасудженими доарештурозглядаються п.20 Правил.Соціально-виховна робота ззасудженими доарештуспрямована наформування тазбереженнясоціальнекориснихнавичок,нейтралізацію негативноговпливу умівізоляції наособистістьзасуджених,профілактику тапопередження їхньогоагресивноїповедінкищодо персоналу,іншихзасуджених тащодо собі,усвідомленняпровини завчиненізлочини тарозвитокпрагнення довідшкодуваннязаподіяноїшкоди.

>Основними формамисоціально-виховної роботи ззасудженими доарештує:

—індивідуальна робота;

—просвітницька такультурно-масова робота;

—правовевиховання.

>Самодіяльніорганізаціїсередзасуджених доарешту нестворюються.

>Організаціясоціально-виховної роботи ззасудженими доарештубезпосередньопокладається наінспектора ізсоціально-виховної роботи.

>Стаття 54КВК Українивстановлює заходьзаохочення тастягнення, щозастосовуються доосіб,засуджених доарешту.

Засумліннуповедінку доосіб,засуджених доарешту,можутьзастосовуватисьтакі заходьзаохочення:

—подяка;

—достроковезняттяранішенакладеногостягнення.

Запорушення порядкувідбуванняпокарання увидіарешту доосіб,засуджених доарешту,можутьзастосовуватись заходьстягнення:

—догана;

-поміщення до карцерастроком до десятидіб.

>Рішення прозастосуваннязаходівстягнення йзаохоченняприймає начальникарештного дому чи його заступник.Стягнення увидіпоміщення до карцеразастосовується запостановою начальникаарештного дому.

2.Особливостівиконанняпокарання увидіарештувідносновійськовослужбовців

>Відповідно до ст. 55КВК Українивійськовослужбовці,засуджені доарешту,відбуваютьпокарання нагауптвахті.

>Стаття 55КВК Українирегулюєтакож йіншізагальні запитання порядку та уміввідбуванняарештувійськовослужбовцями, але й более детальноці запитаннярозглядаються успеціальномувідомчому нормативно-правовомуактіМіністерства оборони України —Інструкції про порядок йумовивідбуванняарештузасудженимивійськовослужбовцями,затвердженій наказомМіністра оборони України №81 від 26.02. 2002 р. (далі —Інструкція).

>Слідзазначити, щовідповідно до п. 1Інструкції вонстосується не лишепитаньвідбуванняарештувійськовослужбовцямиЗбройних Сил України, але й ііншимивійськовослужбовцями, котрі належати добудь-яких,утворенихвідповідно в Україну, військовихформувань (>Державноїприкордонноїслужби України,Міністерства ізпитаньнадзвичайнихситуацій таліквідаціїнаслідківЧорнобильськоїкатастрофи,внутрішніхвійськ МВС України,Державного департаменту України ізпитаньвиконанняпокарань таінших).

Навійськовослужбовців,засуджених доарешту,поширюєтьсядіявідповіднихвимогКВК України тавимогидодатку 12Статутугарнізонної тавартової службЗбройних Сил України.

>Частина 2 ст. 55КВК Українимістить правилароздільноготримання нагауптвахтізасуджених доарештувійськовослужбовців,зокремавизначає, що нагауптвахтітримаються:

—засудженівійськовослужбовці із числаофіцерського складуокремо відіншихкатегорійвійськовослужбовців;

—засудженівійськовослужбовці, котрімаютьзванняпрапорщиків,мічманів,сержантів й старшин,окремо відвійськовослужбовців пересічного складу;

—засудженівійськовослужбовці, котріпроходять службу запризовом,окремо відзасудженихвійськовослужбовців за контрактом.

>Крім того, наказМіністра оборони України №81 від 26.02.2002 р.визначає, щозасуджені доарештувійськовослужбовціжіночоїстатівідбуваютьпокарання наокремійгауптвахті —гарнізоннійгауптвахтімістаКіровограда.

>Засуджені доарештувійськовослужбовцінаправляються на гауптвахту длявідбуванняпокарання вдесятиденний рядків послеотриманнярозпорядження суду провиконаннявироку.

Провідправленнязасуджених доарештувійськовослужбовців домісцявідбуванняпокараннякомандуваннявійськовоїчастинизобов'язано удесятиденнийтермінповідомити йогосім'ю чиблизькихродичів про ті,куди й коливінвідряджений. Зцієюметоюзасудженому,якийвідбуває,видаєтьсяпоштовий конверт, дезасудженийзаповнює адресою,прізвище,ім'я та по-батькові, комувіннадсилається. Задорученням командиравійськовоїчастини улистівміщується текстповідомлення про ті,хто, колисаме йкуди (адресигарнізонноїгауптвахти)вибувзасуджений длявідбуванняпокарання.

>Військовослужбовці,засуджені доарешту,направляються нагарнізонну гауптвахту завироком суду подвартою, котраозброюєтьсяштатноюзброєю. При цьому длясупроводузасудженихвійськовослужбовців з числаофіцерського складу,прапорщиків,мічманівпризначаютьсяофіцерськіварти чи із числапрапорщиків,мічманіввідповідно. Длясупроводу домісцявідбуванняпокараннявійськовослужбовців-жінокпризначаєтьсяварта із числавійськовослужбовців-жінок відпідрозділівтериторіальногоуправліннявійськовоїСлужби правопорядкумістаКіровограда.

>Усівійськовослужбовці,засуджені доарешту, котріприбули на гауптвахту,підлягаютьобов'язковомумедичномуогляду.Організаціямедичногоогляду танаданнямедичноїдопомогипокладається на начальникамедичноїслужбигарнізону.

Командиромвійськовоїчастини через начальникавартинадсилаються догауптвахтитакідокументи:

—супровідний лист;

—копіявироку суду, а й уразізмінивироку —копіяпостанови судье чиухваливідповідного суду;

—особова справа (>обліково-послужнакартка);

—медична книжка;

—посвідченняофіцера (прапорщика чимічмана),військовий квиток;

—особистіречі таописособистих промовзасудженого. Доописузаносятьсяпредметипершоїпотреби, котрідозволяється матірзасудженомупротягомусього рядокпокарання успеціальнійкімнаті длязберіганняособистих промовповсякденногокористування.

>Предметамипершоїнеобхідності заІнструкцієює:

— бритваелектрична (>механічна) чибезпечна ізкасетними головками разовогокористування;

—запальнички (для тихий,хто курити) —дві штуки;

—сигарети — одного блоку;

-предмети туалету ( мило,зубні паста тащітка,гребінець,креми длягоління йдезінфекції, шампунь) тапластмасовіфутляри для їхньогозберігання — один комплект;

—туалетний папір —чотирирулони;

— рушниквафельний — два;

—письмовий папір, ручка ,конверти, марки.

>Крім того, дляжінок: халат,хустка,шпильки, вата,губна помада, пудра.

Пункт 3.2Інструкціїміститьперелікзагальних правзасудженихвійськовослужбовців, котріїмнадаються под годинувідбуванняарешту. В частности,засудженівійськовослужбовцімають право:

— нащоденнупрогулянкутривалістю одна година;

— навосьмигодинний сон унічний годину;

— матір присобі йзберігати вкамеріособистіречі йпредмети,перелік які було б наведеновище;

—одержувати йвідправлятилисти безобмеження їхнікількості;

— віндивідуальному порядкувідправлятирелігійніобряди,користуватисярелігійноюлітературою;

—звертатися ізпропозиціями,заявами йскаргами доорганів державної влади,громадськихорганізацій,

—користуватисянастільнимиіграми;

—прослуховувати радіо;

—користуватися книжками, журналами й газетамигарнізонноїгауптвахти;

— матірпобачення іззахисником дляодержанняправовоїдопомоги вустановленомукримінально-виконавчимзаконодавством порядку.

>Уразівиникненнянадзвичайнихобставин (принаявностітехнічнихможливостей та запогодженням начальникатериторіальногоуправлінняСлужби правопорядку )засудженимвійськовослужбовцямможе бутинадано правоплатноїтелефонноїрозмови ізблизькими родичами.

Пункт 3.3Інструкціївизначаєобов'язкизасудженихвійськовослужбовців, котрівідбуваютьарешт, асаме:

—додержуватисьрозпорядку,встановленого нагарнізоннійгауптвахті, йвиконуватизаконнівимоги начальникагарнізону,

—дотримуватисьсанітарно-гігієнічних правил,

—дбайливо ставитися доінвентарю,обладнання таіншого державногомайна;

—виходячи напрогулянку,дотримуватисьвстановлених одну годинупрогулянки правилповедінки;

>Відповідно до п.3.4Інструкціїзасудженимвійськовослужбовцівзабороняється:

—встановлюватизв'язки із особами, котрітримають вінших камерах;

-зберігати такористуватисязасобамимобільного зв'язку;

—грати внастільні таіншіігри ізметоюотриманняматеріальної чиіншоїкористі;

—наноситисобі чиіншимзасудженимтатуювання;

— матірпобачення із родичами таіншими особами, завиняткомзахисників;

—одержуватигрошовіперекази, атакожпосилки (>передачі) йбандеролі, завиняткомпосилок (передач), щомістятьпредметиформиодягу за сезоном, туалету,письмовеприладдя танеобхідні длялікуваннямедичніпрепарати.

>Засудженівійськовослужбовцітримаються нагарнізоннихгауптвахтах в окремих камерах по 2-5осіб укожній завідповіднимикатегоріями, при цьому нормажитловоїплощі однієїзасудженоговідводиться ізрозрахунку не менше 2,5квадратнихметрів.

Уразіпотреби та ізметоюзахистузасудженоговійськовослужбовця відможливихпосягань на його життя із боцііншогозасудженого чизапобіганнявчиненню ним новогозлочину чи занаявностімедичноговисновку замотивованимрішенням начальникагауптвахти їхніможутьтримати водиночних камерах.

>Основними формамисоціально-психологічної тавиховної роботи ззасудженимивійськовослужбовцямиє:

—індивідуальна робота;

—гуманітарна такультурно-виховна робота;

—правовевиховання.

>Засуджені доарештувійськовослужбовцізабезпечуютьсятриразовимгарячимхарчуванням за нормами,визначенимипостановоюКабінету міністрів України №426 від 29березня 2002 р. «ПронормихарчуваннявійськовослужбовцівЗбройних Сил таінших військовихформувань».

>Засудженіприймаютьїжу у камерах чи вїдальні пригарнізоннійгауптвахті. Уїдальніїжавидається урізний годину:окремо для солдатів (>матросів),окремо длясержантів (старшин) іокремо дляпрапорщиків (>мічманів) таофіцерів.Засуджені, котріутримуються водиночнійкамері,їжуотримують укамері.

>Відповідно до год. 6 ст. 55КВК України под годинувідбуванняарештузасудженийвійськовослужбовець неможе бути уявлень доприсвоєннячергового військовогозвання,призначений навищу посаду, переведень нановемісцеслужби,звільнений ізвійськовоїслужби, завиняткомвипадківвизнання йогонепридатним довійськовоїслужби за станомздоров'я.

>Засудженимвійськовослужбовцям под годинувідбуванняарештувиплачується оклад завійськовезвання.Фінансовим органом,якийзабезпечує діяльністьгарнізонноїгауптвахти,цікоштизараховуються наособистийрахунокзасудженого. На йогопроханняцікоштиможуть бутипереведеніпоштовимпереказом йогорідним.

Часвідбуванняарешту взагальний рядківвійськовоїслужби йвислуги років дляприсвоєннячергового військовогозвання незараховується,крімвипадків, колизарахування рядокарештуможевідбуватися якзахідзаохочення засумліннуповедінку йставлення довійськовоїслужби.

Запорушення порядкувідбуванняпокарання дозасудженихвійськовослужбовцівможутьзастосовуватись заходьстягнення увиглядіДогани чи перекладу водиночну камеру на рядків до десятидіб.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Види складів злочину
  >Оглавление Запровадження_ 3 Глава 1 Поняття, структура і значення складів злочину. 5 § 1 Поняття і
 • Реферат на тему: Види стільникового шахрайства
  Зміст Запровадження 2 Технічне шахрайство_ 3 Контрактне шахрайство_ 4 >Процедурное шахрайство_ 5
 • Реферат на тему: Види співучасників злочину
  >Оглавление >Введение……………………………………………………………………..3 Глава 1. Види співучасників злочин з карному
 • Реферат на тему: Види соціальних інтересів
  Зміст Запровадження 1. Функціональне представництво чи державній управлінні 2. Поняття, види,
 • Реферат на тему: Види судово-медичних експертиз
  року міністерство освіти Російської Федерації >Дальневосточний державний університет Юридичний

Навігація