Реферат Види складів злочину

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження_ 3

Глава 1 Поняття, структура і значення складів злочину. 5

§ 1 Поняття і структура складу якихось злочинів_ 5

§ 2 Значення складу якихось злочинів_ 12

Глава 2 Класифікація складів злочинів. 15

§ 1 Поїзди злочинів по законодавчої конструкції. 15

§ 2 Поїзди злочинів по моменту закінчення (матеріальний, формальний, урізаний). 18

Укладання_ 21

>Библиографический список: 23


Запровадження

Кримінальний закон встановив єдину підставу кримінальної відповідальності – це його присутність серед дії (бездіяльності) особи ознак складу якихось злочинів. Як відомо, злочину, скоєних нині, часто дуже складно відрізнити одне одного. Їх ознаки практично ідентичні, назви статей, які передбачають відповідальність за скоєні діяння дуже схожі. І часом слідчі органи, суд заходять у безвихідь, намагаючись накинути у скоєних діяннях ознаки чи іншого злочину. Від його правильних і законних дій залежить доля багатьох, котрі відбувають покарання (або які перебувають під наслідком), і навіть їх близьких.

 Однією з основних принципів Кримінального права є принцип гуманізму, що полягає у цьому, емоційне обличчя, скоїла злочин на повинен відбувати покарання більший належного терміну (чи гірших умовах), аніж це вказує кримінально - правова норма, інакше відбування покарання перетворюється на катування і безпосередньо порушує конституційними правами особистості (впротивоположенной ситуації порушиться принцип соціальну справедливість). Саме з здобуття права жодного зобщеправових принципів, і навіть правий і законних інтересів особистості були порушено, необхідно правильно кваліфікувати злочинні діяння за складом, у тому, і полягає актуальність даної курсової роботи, адже помилки у встановленні складу якихось злочинів можуть спричинити незаконне залучення особи до кримінальної відповідальності.

Ця курсова робота присвячена одного з найважливіших питань кримінального права – проблемі правильного встановлення складу якихось злочинів. Воно складається з двох глав, розділених на параграфи.

У першій главі даної роботи розглядається поняття і структура складів злочинів у Російському кримінальному праві.

У другій мною розглянута класифікація складів злочинів різноманітні підставах.

Метою згаданої курсової роботи є підставою аналіз кримінально-правових аспектів даної тематики, вивчення проблемних сторін визначення складу якихось злочинів, з наступним внесенням коригувань і доповнень для врегулювання можливих правових прогалин у цій галузі.

Під час написання даної курсової роботи, було поставлено такі:

1. Вивчити загальні характеристики, і навіть особливості проблематики правильної кваліфікації злочинів за складом кримінальне право Росії.

2. Проаналізувати вивчений матеріал, розглянути цю проблематику з кількох позицій.

3. Запропонувати власні шляху виходу, рішення знайдених правових прогалин.

Під час написання даної курсової роботи було використані праці наступних учених – юристів: Л.Д.Гаухман,Н.Ф. Кузнєцова, І.М.Тяжкова,Е.А Фролов, А.І.Рарог, та інших.

Під час написання даної праці були використані такі методи:

-Систематизации отриманої інформації.

- Синтезу.

- Порівняння.
Глава 1 Поняття, структура і значення складів злочину.

 

§ 1 Поняття і структура складу якихось злочинів

Склад злочину, будучи підставою кримінальної відповідальності, є юридична підстава – необхідна компонента, передумову, умова – кваліфікації будь-якого злочину. Кваліфікація злочину, коли його накинути у узагальненому і стиснутому вигляді як наслідок, - це фіксація тотожності ознак фактично досконалого суспільно небезпечного діяння ознаками складупреступления[1].

Теоретично кримінального права склад злочину окреслюється сукупність чи систему об'єктивних і суб'єктивних ознак, характеризуючих у кримінальній закону суспільно небезпечне діяння якпреступления[2].

Склад злочину називається саме складом, оскільки складається з складових частин, які іменуються елементами. У складі злочину чотири елемента. Спільно вони є взаємозв'язану систему і містяться у складі злочину за точно певної послідовності, тобто кожен елемент займає своє заздалегідь відведений його місце. Суворо певна послідовність обумовлена специфікою кожного елемента та зв'язку з-поміж них.

>Элементами складу якихось злочинів є: 1) об'єкт злочину, 2) об'єктивна сторона злочину (складу якихось злочинів), 3) суб'єкт злочини минулого і 4) суб'єктивний бік злочину (складу якихось злочинів). У кожному складі злочину обов'язково повиннібать чотири елемента. Відсутність будь-якого їх означає відсутність коштів та складу якихось злочинів загалом.

Об'єктом якихось злочинів є то, на кого спрямовано злочин, чого це йде на чи може завдати шкоди, що в результаті порушується злочином. Об'єктом злочину зізнаються суспільні відносини, охоронювані кримінальним законом. Законодавчий перелік об'єктів злочину дається в ч.1 ст.2 КК РФ. Це правничий та свободи людини і громадянина, власність, суспільний лад і громадська безпеку, довкілля, конституційний устрій РФ, світ образу і безпеку людства.

Представник науки кримінального праваН.С.Таганцев визначав злочин “як діяння,посягающее за показ такої охоронюваний нормою інтерес життя (об'єкт), котре у даній країні, тепер визнається дуже вагомі, що у вигляді недостатності інших заходів загрожуєпосягавшему нею покаранням “[3]

Загальний об'єкт підрозділяється на «родової», «видовий» і «безпосередній» об'єкт.

А.І.Рарога, під родовим об'єктом розуміє об'єкт, яким охоплюють певний коло однорідних зі своєї економічної, або соціально-політичної сутності громадських відносин, що з цього мають охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних кримінально – правовихнорм[4].

Він також пише, що видовий об'єкт – це сукупність громадських відносин всередині родового об'єкта, що відбивають і той ж інтерес учасників цих відносин, чи висловлюють хоча й ідентичні, але дуже тісно взаємозалежніинтереси[5], цим, погоджуючись із думкоюЕ.А. Фролова.

Безпосередній об'єкт – це конкретне громадське ставлення, яким спрямоване зазіхання і якого злочинпричиняется шкода, або створюється загроза заподіяння такоговреда[6].

Під громадськими відносинами розуміються відносини для людей у процесі їхньої спільної діяльності чи спілкування, і навіть відносини держави, окремими підприємствами, організаціями та громадянами щодо виконання кожним із цих суб'єктів своїх завдань, повноважень, правий і обов'язків. І злочин порушує ці суспільні відносини, завдає шкоди суспільству. Але поняття об'єкт злочину як громадському відношенні наближається до таких злочинів, як, наприклад здирство, крадіжка, розкрадання, де об'єктом виступають відносини власності, а чи непохищаемое майно (їй немає наноситься шкоди), а до таких злочинів, як вбивство, згвалтування, викрадення, тобто. злочинів проти особистості, мій погляд, теорія об'єкта злочину, як громадського відносини не підходить.

Отже, об'єктом злочину є охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, яким злочинпричиняется шкода чи створюється безпосередня загроза заподіяння шкоди. Ці відносини є історично мінливу категорію. Шкода об'єкту злочинупричиняетсяпосредствам суспільно-небезпечного на одне із елементів його структури; може бути заподіяно як суб'єктом що охороняється відносини («зсередини» - наприклад, при перевищенні посадових повноважень, винесенні явно неправосудної судового акта), і стороння особа («ззовні» - при убивстві, розкраданні, згвалтування, порушенні авторськихправ)[7].

Об'єктивний бік злочину – Це зовнішній прояв злочину за об'єктивної дійсності, прояв те, що можна сприйняти через слух, зір, дотик, нюх івкус[8]. Як Л.Д.Гаухман, це зовнішній бік злочину, тобто його зовнішній прояв в суспільно небезпечному діянні, суспільно небезпечних наслідки та інших обставин, які впливають суспільну небезпечність і (чи) їїстепень[9].

Суб'єктом злочину визнається фізичне осудне обличчя, досягла віку кримінальної відповідальності.

Вони повинні характеризуватися зазначеними у законі ознаками, саме:

>1.Вменяемость.

>2.Достижение встановленого кримінальним законом віку за скоєний злочин.

Положення про те, що суб'єктом злочину може лише фізична особа, випливає з низки статей КК. Наприклад, вст.11-13 КК РФ говориться у тому, що суб'єктами злочини і кримінальної відповідальності може бути громадяни РФ, іноземним громадянам й обличчя без громадянства. Звідси можна дійти невтішного висновку, що суб'єктами злочину неможливо знайти юридичних осіб.

У теоретичному плані проблема відповідальності юридичних осіб залишається дискусійною. Класичним принципом кримінального права є принцип особисту відповідальність винного, тобто. відповідальності лише конкретного, яке сягнуло певного віку фізичної особи.Провозглашен він є ще у 18-ти столітті під час французької революції. У феодальну епоху кримінальної відповідальності наступала як за винна злочини, але й заподіяння будь-яких шкідливих і найнебезпечніших наслідків. Професор А.В. Наумов наводить на такому факті: у Росії 1553 року засудили за державне злочин церковний дзвін, “яка закликала” народ до повстання вУгличе, бунтівний дзвін покарали батога і висланий вСибирь.[10]

Суб'єктивна сторона складу якихось злочинів – це передбачена кримінальним законом внутрішня сторона злочину, демонстрована в цілком здорових психічно особи до здійснюваногопреступлению[11].

Кожен елемент складу якихось злочинів характеризується ознаками, передбаченими кримінальним законом. Загалом понятті складу якихось злочинів що характеризують його об'єктивні і суб'єктивні ознаки поділяються, зокрема, на обов'язкові, включаючи альтернативні, і факультативні.

Обов'язкові – це такі ознаки, наявність котрих необхідно ав будь-якому складі злочину. Відсутність кожного з них виключає наявність складу якихось злочинів.

>Факультативние – це ознаки, які є над кожному складі злочину: тільки в складах злочинів вони обумовлено і для цих складів обов'язковими, а інших – немає.

Кожен елемент загалом понятті складу якихось злочинів характеризується обов'язковими і факультативними ознаками, хоча б тим і тим.

Так, об'єкту злочину притаманний один обов'язковий ознака – власне об'єкт і двоє факультативних ознаки: 1) предмет злочини і 2) потерпілий від злочину.

Об'єктивний бік складу якихось злочинів характеризується однією обов'язковою і вісьмома факультативними ознаками. Обов'язковою знаком є діяння (дію або бездіяльність), а факультативними: 1) наслідок, 2) причинний зв'язок між діянням і наслідком, 3) місце, 4) час, 5) обстановка (умови), 6) спосіб, 7) гармати й 8) кошти скоєнняпреступления[12]. Слід зазначити, що наслідок і причинний зв'язок між діянням і наслідком, бувши факультативні ознаки стосовно всім складам злочинів, є у той час обов'язковими для злочинів із матеріальними складами.

Для суб'єкта злочину характерні три обов'язкових і тільки факультативний ознака. Обов'язковими є такі ознаки, як: 1) фізична особа, 2) осудне обличчя і трьох) обличчя, досягла віку кримінальної відповідальності, встановленого кримінальним законом за конкретний вид злочину.Факультативним є передбачений кримінальним законом додатковий до вказаних ознака, що характеризує ті, чи інші особливості суб'єкта злочину, що об'єднуються словосполученням «спеціальний суб'єкт злочину».

Суб'єктивна сторона складу якихось злочинів характеризується однією обов'язковою ознакою, яким є провина, і двома факультативними ознаками, до яких належать: 1) мотив і 2) мета.

Також ознаки складів злочинів можуть підрозділятися наконкретно-определенние та "оціночні.Конкретно-определенние ознаки - це ознаки, чітко які звуть ту чи іншу діяння, що визначають його як злочин. Наприклад, ст.152 КК РФ, у ній розшифровується поняття “торгівля неповнолітніми” як “купівля-продаж неповнолітнього або вчинення інших угод на відношенні неповнолітнього у вигляді передачі і оволодіння ним”. Абост.293 Кримінального кодексу “Халатність”, тобто. невиконання чи неналежне виконання посадовими обличчям своїх зобов'язань внаслідок несумлінного чи недбалого ставлення до службі, якщо це спричинило істотне порушення правий і законних інтересів громадян або організації.

Оціночні ж основні ознаки містять у собі такі поняття, як “заборгованість великому розмірі (>ст.177 КК РФ), або “ великий збитки” (>ст.180 КК РФ), або “корислива зацікавленість істотний збитки” (ст.182 КК РФ).

§ 2 Значення складу якихось злочинів

Значення складу якихось злочинів багатоманітно. Воно неоднаково стосовно конкретному складу злочини і до спільного поняттю складу якихось злочинів. Конкретний склад злочину має переважно прикладне, практичного значення, а загальне поняття складу якихось злочинів –фундаментально-прикладное,теоретико-практическое значення.

Конкретний склад злочину має як соціальне, і правові-правову-правова-правовий-кримінально-правове значення.

>Общесоциальное значення у тому, що у сукупності ознак, котра утворює конкретний склад злочину, виражена негативна оцінка суспільством, державою і право відповідного поведінки, тобто складів злочину – ценорма-запрет, чиантинорма поведінки членаобщества[13].

>Уголовно-правовое значення конкретного складу якихось злочинів визначається поруч моментів. По-перше, він являє собою нормативну, переважно законодавчу базу для кримінально-правової оцінки фактично досконалого діяння, зокрема, для кваліфікації злочину. Конкретний склад злочину – це еталон, з якимсопоставляются ознаки фактично скоєного.

По-друге, конкретний склад злочину грає провідної ролі у процесі кваліфікації злочину. Юрист, здійснює той процес, зіставляє ознаки фактично досконалого діяння саме з відповідними ознаками конкретного складу якихось злочинів, і в спосіб вибирає потрібну, яка забороняє скоєне норму, встановлену КК РФ.

По-третє, правильне, відповідне закону визначення конкретного складу злочину й усіх її ознак забезпечує точну кваліфікацію злочину,понимаемую як наслідок, оскільки це дозволяє зіставити зазначені ознаки з ознаками фактично досконалого діяння, встановити та юридично закріпити відповідність серед тих та інші.

По-четверте, констатація тотожності, з одного боку, ознак конкретного складу злочину й, з іншого – ознак фактично досконалого діяння, є одним із гарантій права особи, вчинила злочин, вимагати кваліфікації його діяння точно відповідно до законом.

По-п'яте, встановлення конкретного складу злочину й усіх її ознак є дотримання принципу законності при застосуванні кримінально-правових норм до слідчої і судовоїпрактике[14].

Значення загального поняття складу якихось злочинів зумовлено щодо широким колом обставин. Основні з яких є такі:

1) Загальне поняття складу якихось злочинів відбиває правову структуру будь-якого конкретного складу злочину й закономірності побудови як цього у цілому, і кожного зі складових якого елементів і ознак.

2) Ця поняття є теоретичну основу кожного окремого конкретного складу якихось злочинів, його елементів і ознак, оскільки концентрує властиве їм, як загальне, і конкретне.

3) Загальне поняття складу якихось злочинів є науковим фундаментом поглибленого, конкретизованого пізнання кожного з елементів всіх конкретних складів злочинів.

4) Дане поняття – методологічна передумова раціонального вивчення і засвоєння суті окремих конкретних складів злочинів та його елементів і ознак.

5) Це є наукове підгрунтя, що забезпечує формування та реалізацію інтелектуального моменту кваліфікованого і цивілізованогоправотворчества, який перебуває як і визначенні, формулюванні кримінально-правових норм, і у їх вдосконаленні.

6) Загальне поняття складу якихось злочинів створює теоретичну передумову для з'ясування змісту конкретних складів злочинів, їх елементів і ознак при застосуванні кримінального закону практично.

>Отмеченное дозволяє констатувати високий рівень значимості категорій конкретного складу злочину й загального поняття

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація