Реферати українською » Государство и право » Відносини Батьків и ДІТЕЙ у стародавніх Рімі


Реферат Відносини Батьків и ДІТЕЙ у стародавніх Рімі

>Самостійна робота

ізримського права

на задану тему

>Правовівідносинибатьків йдітей

уСтародавньомуРимі

>Підготував студентгрупиІП-12

>Ластовецький Олександр


На нашпогляд,розпочатице запитанняслідпочатирозглядати ізвзаєминміжматір'ю йдітьми.Цівідносиниглибокорізні взалежності від того, чи матір ушлюбіcummanu чи вшлюбіsinemanu. Маті, котраскладається вшлюбіcummanu, длядітейєlocosororisіразом із нимипідпорядкована влади свогочоловіка чи йогоpaterfamilias,якщо Чоловік самзнаходиться in patriapotestate.Зв'язокматері іздітьми вшлюбі-найбільштісний после зв'язкуpaterfamiliasзісвоїмипідвладними.Навпаки, ушлюбіsinemanu матір внайдавнішомуправі непов'язана іздітьми.Вона не член сім'ї батькасвоїхдітей, вон -агнаткасвоєїстарої сім'ї, вякій вонауспадковує й члениякоїуспадковують посленеї йздійснюють над неюопіку.Теперперейдемо дорозглядувзаємин батька йдітей.Цівідносини булипобудованіінакше, ніжвідносиниматері йдітей: Дляцихвідносин було ббайдуже,складався чи батько вшлюбіcummanuабоsinemanu.Дітизавждизнаходяться подвладою батька, in patriapotestas. Завизначенням Гая "подвладою батьказвичайнобувають йчоловіки йжінки,сімейної жвладічоловікапідкоряються лишежінки."Ця влада,спочаткубезмежна,поступово,проте,пом'якшувала.Основною причиною для цогоєрозпадколишньоїселянської сім'ї тарозвиток ремесел: сині все понадведутьсамостійнегосподарство.Поряд ізцим, синінабуваютьсамостійноположення у ужепостійноїармії й державномуапараті.Вже внайдавніше годину владаpaterfamilias надособистістюдітейстримувативпливомсімейної заради.Наприкінціреспубліки й на початкуперіодуімперії був уведень рядобмежень правpaterfamilias наособистістьдітей.Підвладний сінмає йlibertas, й civitas; вобластіпублічного прававінстоїтьпоруч ізбатьком,можезайматидержавні посади. Алі в сім'ївінцілкомпідпорядкованийбатьківської влади,притомувікзначення немає, йнавіть коливін ужеперебуває ушлюбі ймаєдітей.Важливопідкреслити, що влада наддітьминалежитьсамебатькові, а чи необомбатькам.Винятковість станудітейвизначаласядвомаобставинами: смердоті над сутосімейної ізпідстав влади батька, а і були "подвладою"особливого роду,якоїпередбачалисядодатковіправовіможливостібатьків повідношенню додітей.Підбатьківську уладовідітипотраплялитрьомашляхами:

Черезнародження в законномушлюбі

Черезусиновлення

Черезузаконення.

УРимідіяло правило, згідно ізякимкожендитина,народженазаміжньоюжінкою,вважавсясином чидочкоюїїчоловіка,поки не якщодоведенепротилежне.Слідпідкреслити, щобатькомдитини,народженої вшлюбі,вважається Чоловік.Ця формула якщопотімзасвоєна кодексом Наполеона, як й багато чогоіншого.Батьківська влада могла бутивстановлена шляхомузаконеннядітей лише відконкубіни.Узаконення можнавизначити яквизнаннязаконнимидітейданихбатьків,народжених ними поза законногошлюбу.Існувалокількашляхів (>способів)узаконення:Шляхомподанняпозашлюбногосина вordoмісцевихдекуріонов ізнаділенням йоговідомиммайновим цензом;Шляхомподальшогошлюбубатьків;Шляхомвиданняспеціальногоімператорського указу. Навідміну відузаконення,якийдававположеннязаконнихдітей особини,народжених відданихбатьків, але й позашлюбом,усиновленнявстановлювалобатьківську уладові надсторонньоюособою.Узаконеннярозрізнялося двохвидів:Arrogatio,якщоусиновляти persona suiiuris. Унайдавнішічасиarrogatioпроводилася на народних зборах заучастю верховногожерця й вприсутності якусиновителя, то йвсиновлюється.Проте, впізнішічаси, ізостаточнимприпиненнямскликання народнихзборів,arrogatioпроводилася шляхомотримання тихімператорського рескрипту.Adoptio,якщоусиновляти personaalieniiuris.Adoptioпроводиласяспочаткускладним обрядомманципації, лишеЮстиніанзамінивцюскладну процедуру вибачимозаявою перед судом.Теперцей видусиновленняздійснювалося шляхомзанесення всудовий протокол догодиколишнього господарявсиновлюється ізусиновлювачем уприсутностівсиновлюється. ДоЮстиніанаadoptio, як йarrogatio, вводилаусиновленоївагнатичнусім'юусиновителя, але йЮстиніан послабившиїїзначення: вона незнищувала patriapotestas кревного батька,лишевстановлюючи правоуспадкуванняусиновленої послеусиновлювача.Можнавиділитизагальнінеобхідніумовиусиновлення:

>Усиновлятиміг, як правило, Чоловік;

>Усиновлювачмає бути persona suiiuris

>Усиновлюваних винен бутимолодшеусиновителя на 18 років й понад.

>Особисті права йобов'язкибатьків йдітейкорінним чином булирізні нарізнихетапахримськоїісторії. Влада батькасімействапередбачаланаступні прававідноснодітей: праворозпоряджатисяжиттямдитини вбудь-якомувіці додосягнення неюповноліття, але йце праворегулювалосязвичаями, атакожвимагалоучастісімейного заради; право облишитиновонародженогобездоглядними;право-обов'язоквідповідати заправопорушення,скоєнихдітьми.Відповідальність могла бутиособистої чи жбатьковінадавалося правовидатидитинипозивачеві головою;продатисина чи дочку в рабство; декларація провіндікаційнийпозоввідносноутримують йогодітей. Зплином годининастількисувора владапом'якшилася.Врешті-решт влада батьказвелася до його правузастосовуватидомашнімірипокараннядітей, дообов'язкидітейнадаватиповагубатькам. У сферімайновихвідносиндіти були,мабуть, ранодопущені доскоєнняугод від свогоімені,тобтоволоділиiuscommercium.Алевсі права із такихугодвиникали дляpaterfamilias.Обов'язки ж ізцихугод длянього невиникали.Одночасно ізпослідовнимобмеженням владичоловіка наддружиною йрозширенням колаюридичнихнаслідків ізугодрабівздійснюється процеспоступовоговизнанняправо-ідієздатностіпідвладнихдітей. УРиміувійшло узвичайвиділятипідвладномусинові, а то й для рабамайно всамостійнеуправління.Такемайноназивалосяpeculium.Слідпідкреслити, щопекулій-майно,наданепідвладно лише вуправління такористування;власникомпекуліязалишається господаря.Пекуліарнівідносини батька йсина багато вчомусхожі навідносини із приводурабськоїпекулія. Так саметреті особини, вступив у догоди ізпідвладними, малі до господарятакі ждодаткові кликни, котрідавалися ізугодрабів. Уразі смертипідвладногопекулій не переходити успадок, а й простоповертається вбезпосереднєволодіння батька. Уразі смерти господаряпекулій переходити до йогоспадкоємцівпоряд із всіміншим майном.Якщопідвладний сінзвільняється відбатьківської влади, й батько при цьому незажадавпекулій, тоостаннійвважаєтьсяподарованимсинові. У зв'язку ізвиділеннямпекуліяпідвладномувідбулися йдеякііншізміни. У зв'язку ізцієюпрактикою було бвизнаноможливимвстановлення ">натуральних"зобов'язальнихвідносинміж членамиоднієї сім'ї. Зплином годинипоряд ізцим виглядомпекуліяз'явилисяінші,значнорозширилимайновусамостійністьпідвладних йзробили їхньогоповноціннимиучасникамигромадянського обороту.Наприклад,військовийпекулійскладався вфактичномууправлінніпідвладного, але й йналежавйому направівласності задеякимиобмеженнями йвиключеннями. З початку 4століття зв. е.юридичнеположення військовогопекулія було бпоширено на будь-якого родупридбаннясина,зроблені надержавній,придворної,духовноїслужбі, але вслужбі вякості адвоката.Нарешті,звизнанням праваспадкуваннядітей послематері, щоскладалася ушлюбіsinemanu,неможливо було б незахистити віддомагань ізбокуpaterfamiliasмайно,успадкованедітьми відматері. У 4 в. зв. е.цемайно було боголошеноналежитьдітям із правомpaterfamiliasнадовічнекористування йкеруванняїм.Розвитокзавершилосяпостановою, щоpaterfamiliasзберігає правовласностілишенатоскладається уволодіннідітеймайно, яку чипридбано накошти батька, чиотримано відтретьої особини, котрабажаєстворитивідомувигоду дляpaterfamilias, але вмайно, яку батько передавшипідвладним,бажаючиподарувати його, Алі якузалишилосявласністю батька знедійсностіугодміж ним йпідвладнимидітьми.Всііншімайна належатипідвладно.Батьківська влада наддітьмиприпинялася лише зсмертю господаря чи задопомогоюособливоговивільненняз-під влади.Вивільнення було б чидобровільним актом господаря (>manumissio),якийприрівнювався довивільнення раба волю; чипримусово-правовим (запорушенняобов'язкибатьківстосовнодітей); чи посилі приватного права.Післяemantipatio батькозберігав декларація прокористування половиноюмайнасина.Нарешті, варто короткорозповісти проопіку йпіклування.Особа suiiuris у зв'язку ізвіком, станомздоров'я чидеякихособливимстановищемможепотребуватидопомоги таохороні приздійсненнісвоєїцивільноїправоздатності.Цимцілям служили вримськомуправіОпіка (>tutela) наднеповнолітніми, надгультяями, атакож рановтратилапрактичнезначенняопіка наджінками (, йпіклування (>Cura) надбожевільними, надмінору, надгультяями.Різницяміжопікою йпіклуваннямвиражалося до ладудіяльностіопікуна й попечителя.Опікунформальним актомзгодинадаєюридичну силуопераціях, до скоєння якіпідопічнийнездатний; попечитель жвисловлює своюзгоду неформально,можливонавітьнеодночасно ізугодою.Наприклад,жінка, Яказалишалася взалежності відопікуна, неможескладатизаповіту без йогозгоди; віншомувипадку,заповітїї ізцивільного права, якщонедійсна.

Таким чиномнайвищу уладові уримськіймав батько й його владапоширювалась на всіхчленів родини.


Схожі реферати:

Навігація