Реферати українською » Государство и право » Віді адміністратівніх порушеннях митного законодавства


Реферат Віді адміністратівніх порушеннях митного законодавства

>Міністерствоосвіти й науки України

>Одеськийдержавнийуніверситет

>Юридичний факультет

>Контрольна робота ізМитного таподаткового права

>Видиадміністративнихпорушеньмитногозаконодавства


>Виконала студентка

__________________________

__________________________

          

>Науковийкерівник

__________________________

>Реєстраційний номер_________

Дата ______________________

>Підпис_____________________

>Одеса 2005


>Видиадміністративнихпорушеньмитногозаконодавства

>Адміністративнимправопорушенням (провиною)визнаєтьсяпротиправна,винна (>умисна чинеобережна)дія чибездіяльність, Якапосягає надержавний чи громадський порядок,власність, права йсвободигромадян, навстановлений порядокуправління й за якоїзаконодавством передбаченеадміністративну відповідальність (ст.9КпАП).

Узаконіодночаснонаводяться дватерміни: ”>адміністративнеправопорушення” й ”>адміністративний провина”, але йостанній неєособливимрізновидомадміністративнихправопорушень.

>Адміністративніправопорушеннямитногозаконодавствавстановлені главою 57 МК України.Вониєхарактерними длямитнихзаконодавствіншихкраїн. У МК України передбаченетаківидимитнихправопорушень:

ст. 329 —порушення режимузонимитного контролю.

Такимєпереміщеннятоварів,транспортнихзасобів, атакожпересуванняосіб, у томучисліпосадовихосіборганів державної влади (>кріммитних) через зонумитного контролю, атакожпроведення вційзонівиробничої таіншоїкомерційноїдіяльності бездозволумитного органу чи скоєнняіншихдій,якимипорушуєтьсявстановленийзаконодавством режимзонимитного контролю.

Цепорушеннятягне за собою завідсутностітоварів,транспортнихзасобів —безпосередніхпредметівпорушеннявимог —накладення штраф нарозмірі додвадцятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян. титану сам дії занаявностітоварів,транспортнихзасобів —безпосередніхпредметівпорушеннявстановленихвимог —тягнуть за собоюнакладення штраф нарозмірі відп’ятдесяти до станеоподаткованихмінімумівгромадян;

ст. 330 —неподаннямитному органудокументів, необходимих дляздійсненнямитного контролю.

>Неподаннямитному органу в установленьзаконодавством рядківдокументів,передбаченихзаконодавством дляздійсненнямитного контролютоварів,транспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України,незалежно відподанняписьмовоїдекларації,тягне за собоюпопередження чинакладення штрафу нагромадян урозмірі доп’ятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян, але впосадовихосіб — до десятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 331 —видачатоварів,транспортнихзасобів бездозволумитного органу чи їхнівтрата.

>Видача бездозволумитного органу чивтрататоварів,транспортнихзасобів, щознаходяться подмитним контролем,тягне за собоюнакладення штраф нарозмірі відп’ятсот дотисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 332 —недоставлення домитного органутоварів,транспортнихзасобів,документів.

>Недоставлення домитного органутоварів,транспортнихзасобів, щоперебувають подмитним контролем йперевозяться із одногомитного органу доіншого, атакожприйнятих дляпередачімитному органумитних чиіншихдокументів націтовари,транспортнізасобитягне за собоюнакладення штраф нарозмірі відп’ятдесяти до станеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 333 —незупинення транспортногозасобу.

>Незупинення взонімитного контролю транспортногозасобу, щопереміщується черезмитний кордон України,тягне за собоюнакладення штрафу урозмірі доп’ятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 334 —відправлення транспортногозасобу бездозволумитного органу.

>Відправлення бездозволумитного органу транспортногозасобу, щоперебуває подмитним контролем,тягне за собоюнакладення штрафу урозмірі доп’ятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян, але впосадовихосіб — до десятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 335 —причалювання до судна, щоперебуває подмитним контролем,інших суден таінших плавучихзасобів бездозволумитного органутягне за собоюпопередження чинакладення штрафу нагромадян урозмірі додвадцятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян, але впосадовихосіб — дотридцятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 336 —неправомірніоперації із товарами,транспортнимизасобами, щоперебувають подмитним контролем, зміну їхні стану,користування тарозпорядження ними.

>Здійсненняоперацій із товарами,транспортнимизасобами, щоперебувають подмитним контролем, асаме зміну їхні стану,користування тарозпорядження ними бездозволумитного органутягненакладенням штрафу нагромадян урозмірі до стапроцентів торбвартостізазначенихтоварів,транспортнихзасобів чиконфіскацієюцихтоварів,транспортнихзасобів, але впосадовихосіб — урозмірі до станеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскаціюцихтоварів,транспортнихзасобів, але впосадовихосіб — урозмірі від ста доп’ятисотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскаціюцихтоварів,транспортнихзасобів;

ст. 337 —вантажні таіншіоперації, щопроводяться бездозволумитного органу.

>Навантаження,вивантаження,перевантаження,усуненняпошкоджень упаковки,розпакування,переупакуваннятоварів, щоперебувають подмитним контролем, чи змінуідентифікаційнихзнаків чимаркування нацих товарах чи їхніупаковці бездозволумитного органутягне за собоюнакладення штрафу нагромадян урозмірі до десятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян, але впосадовихосіб — додвадцятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 338 —пошкодження чивтратамитного забезпечення.

>Пошкодження чивтрата пломб, печаток чиіншихзасобівмитного забезпечення,зазначених утоваросупровідних документах,тягне за собоюнакладення штрафу нагромадян урозмірі до десятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян, але впосадовихосіб — додвадцятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 339 —порушення порядкупроходженнямитного контролю в зонах (коридорах)спрощеногомитного контролю,тобтонаявність под годинупроведеннямитного контролю в особини, котраформоюпроходженнямитного контролюобралапроходження черезтаку зону (коридор)товарів,заборонених чиобмежених допереміщення черезмитний кордон України, читоварів укількостях, щоперевищуютьнеоподатковувану нормупереміщення черезмитний кордон України,тягне за собоюнакладення штраф нарозмірі відп’ятдесяти до станеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскаціюцихтоварів;

ст. 340 —недекларуваннятоварів,транспортнихзасобів, щопереміщуються черезмитний кордон України,тобтонезаявлення завстановленоюформоюточнихвідомостей (>наявність,найменування чиназва,кількість тощо) протовари,транспортнізасоби, котріпідлягаютьобов’язковомудекларуванню уразіпереміщення черезмитний кордон України,тягне за собоюнакладення штрафу нагромадян урозмірі від ста дотисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскаціюцихтоварів,транспортнихзасобів, але впосадовихосіб — відп’ятисот дотисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскаціюцихтоварів,транспортнихзасобів;

ст. 341 —пересилання черезмитний кордон України уміжнароднихпоштових таекспрес-відправленняхтоварів, котріперебувають подмитним контролем чи натериторіяхспеціальнихмитних зон.Пересилання черезмитний кордон України уміжнароднихпоштових таекспрес-відправленняхтоварів,заборонених до такогопересилання,тягне за собоюконфіскаціюцихтоварів;

ст. 342 —перешкоджанняпосадовійособімитного органу вдоступі дотоварів,транспортнихзасобів йдокументів.

>Перешкоджанняпосадовійособімитного органу под годинуздійснення неюмитного контролю чипровадження всправах про контрабанду тапорушення норммитногозаконодавства удоступі дотоварів,транспортнихзасобів йдокументів, атакожнепред’явлення в установленьзаконодавством рядків безповажних причин такихтоварів,транспортнихзасобів йдокументівпосадовійособімитнихорганів чипризначеному неюексперту чиспеціалістутягне за собоюнакладення штрафу урозмірі дотридцятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 343 —неподаннямитному органузвітностіщодотоварів, котріперебувають подмитним контролем чи натериторіяхспеціальнихмитних зон йввозяться,вивозяться,зберігаються,переробляються,виготовляються,купуються тареалізуються безпопередньогодозволумитного органу, атакожпорушення порядкуведеннязвітностіщодо такихтоварівтягне за собоюнакладення штрафу нагромадян урозмірі відтрьох дотридцятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян, але впосадовихосіб — доп’ятдесятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 344 —неподаннямитному органудокументів тазразківтоварів дляпроведеннядослідження (>аналізу,експертизи).

>Неподання увипадках,передбаченихзаконодавством, навимогумитного органувідповіднихдокументів тазразківтоварів, необходимих дляпроведеннядослідження (>аналізу,експертизи),тягне за собоюпопередження чинакладення штраф нарозмірі дотридцятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 345 —переміщеннятоварів черезмитний кордон України ізпорушенням правінтелектуальноївласності,ввезення намитнутериторію України чививезення замежіцієї територї ізкомерційноюметоютоварів ізпорушеннямохоронюваних законом правінтелектуальноївласностітягне за собоюнакладення штрафу нагромадян урозмірі від десяти до станеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян ізконфіскацієюконтрафактнихтоварів, але впосадовихосіб — відтридцяти до стап’ятдесятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян ізконфіскацієюконтрафактнихтоварів;

ст. 346 —порушення порядкузберіганнятоварів намитнихліцензійних складах таздійсненняоперацій зцими товарами.

>Порушеннявстановленогозаконодавством порядкурозміщеннятоварів намитнихліцензійних складах длязберігання,недотриманнявстановленихстроків, умів й порядкузберіганнязазначенихтоварів, атакожпроведенняоперацій із товарами, щозберігаються намитнихліцензійних складах, бездозволумитного органутягне за собоюнакладення штраф нарозмірі відп’ятисот дотисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 347 —порушеннявстановленого порядкузнищення (>руйнування)товарів, щоперебувають подмитним контролем,тобтопорушеннявстановлених умів,заборон таобмеженьщодознищення (>руйнування) такихтоварівтягне за собоюнакладення штраф нарозмірі відп’ятдесяти додвохсотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 348 —порушеннязобов’язання прозворотневивезення чизворотневвезеннятоварів.

>Невивезення замитний кордон Українитоварів, котрі булитимчасововвезені намитнутериторію України подзобов’язання прозворотневивезення, чиневвезення намитнутериторію Українитоварів, котрі булитимчасововивезені замитний кордон України подзобов’язання прозворотневвезення, у рядків,зазначений узобов’язанні прозворотневивезення (>зворотневвезення)зазначенихтоварів,тягне, за собоюнакладення штрафу нагромадян урозмірі відп’ятисот дотисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскацію такихтоварів;

ст. 349 —порушеннязобов’язання про транзит.

>Невивезення замитний кордон Українитоварів,транспортнихзасобів,ввезених ізметою транзиту черезтериторію України, у поетичні рядки,встановленімитним органом,тягне за собоюнакладення штраф нарозмірі відп’ятисот дотисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскаціюцихтоварів татранспортнихзасобів;

ст. 350 —порушеннявстановленого маршрутупереміщеннятоварів.Ухилення відвстановленогоКабінетом міністрів України маршрутупереміщеннятоварівтериторією Українитягне за собоюнакладення штраф нарозмірі відп’ятидесяти до станеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскаціюцихтоварів;

ст. 351 — дії,спрямовані напереміщеннятоварів,транспортнихзасобів черезмитний кордон України позамитним контролем,тобто їхньогопереміщення черезмитний кордон України позамісцемрозташуваннямитного органу чи поза годиноюздійсненнямитногооформлення, чи ізвикористанням незаконногозвільнення відмитного контролювнаслідокзловживанняслужбовимстановищемпосадовими особамимитного органу, завідсутностіознакзлочинутягнуть за собоюнакладення штраф нарозмірі відп’ятисот дотисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскаціюцихтоварів, атакожконфіскаціютранспортнихзасобів, щовикористовувалися дляпереміщеннятоварів —безпосередніхпредметівпорушеннямитних правил черезмитний кордон України;

ст. 352 — дії,спрямовані напереміщеннятоварів черезмитний кордон України ізприховуванням відмитного контролю,тобто ізвикористаннямспеціальновиготовленихсховищ (>тайників) таіншихзасобів чиспособів, щоутруднюютьвиявлення такихтоварів, чи шляхомнадання одним товарамвиглядуінших, чи ізподанняммитному органу якпідстави дляпереміщеннятоварівпідробленихдокументів,документів,одержанихнезаконним шляхом,документів, щомістятьнеправдивідані, завідсутностіознакзлочинутягнуть за собоюнакладення штраф нарозмірі відп’ятисот дотисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскаціюцихтоварів, атакожконфіскаціютоварів зспеціальновиготовленимисховищами (схованками) татранспортнихзасобів, щовикористовувалися дляпереміщеннятоварів черезмитний кордон України;

ст. 353 —зберігання,перевезення,придбання чивикористаннятоварів,транспортнихзасобів,ввезених намитнутериторію України позамитним контролем чи ізприховуванням відмитного контролю,тягнуть за собоюнакладення штраф нарозмірі віддвохсот доп’ятисотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян чиконфіскаціюцихтоварів,транспортнихзасобів;

ст. 354 —використаннятоварів,відносно якінаданопільгищодосплатиподатків йзборів, віншихцілях, ніж тих, узв’язку ізякими було бнаданотакіпільги,тягне за собоюнакладення штраф нарозмірі віддвохсот доп’ятисотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

ст. 355 — дії,спрямовані нанеправомірнезвільненнявінсплатиподатків йзборів чизменшення їхнірозміру.

Заяви вмитнійдеклараціїнеправдивихвідомостей танаданнямитному органудокументів із такимивідомостями якпідстави длязвільнення відсплатиподатків йзборів чизменшення їхнірозміру, чинесплатаподатків йзборів у рядків,встановленийзаконодавством, атакожіншіпротиправні дії, щоспричинилинедобориподатків йзборів, завідсутностіознакзлочинутягнуть за собоюнакладення штрафу нагромадян урозмірі від ста доп’ятисотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян, але впосадовихосіб — відп’ятисот дотисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.

>Вартозауважити, що у новому МК Українивикористано Єдинийкритерійвизначеннярозміру штрафу —неоподатковуваниймінімумдоходівгромадян. У тієї ж годину упорівнянні зпопередньоюредакцієюсуттєвозбільшенірозміриштрафів.Крім того, узв’язку знаслідками танебезпечністю тихий чиіншихпорушеньмитних правилсанкції із годиноюможутьзмінюватися у тому чиінший бік.

>Законодавецьслушновідмовився відвиокремлення у межах МК Україниадміністративноївідповідальностіекспертів таперекладачів.


>Використаналітература

1.Конституція України:Прийнята нап’ятийсесіїВерховної Заради України 28червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 июля.

2. Кодекс України проадміністративніправопорушення //Кодекси України. До.,ЮрінкомІнтер, 1998.

3.Адміністративне право України:Підручник / За ред.Ю.П.Битяка. —Харків, Право, 2001.

4.Андрійчук У. М.Коментар доМитного кодексу України. — До.,Юстініан, 2004.

5. Васильєв О.С. Адміністративне це право України. — Харків, Одіссей,2001.Коваль Л. В.Адміністративне право: Курслекцій. До.,Вентурі, 1996.

6.Жорін Ф. Л.,Звягіна І. М.Правові засадимитної справ України. — До.,Магістр — ХХІсторіччя, 2005.

7. КолпаковВ.К.Адміністративне право України:Підручник. — До.,ЮрінкомІнтер, 1999.

8.Митна справа в Україні. — До.,КНТ, 2004.


Схожі реферати:

Навігація