Реферати українською » Государство и право » Експертиза технічного рішення та оформлення патентних прав на винахід


Реферат Експертиза технічного рішення та оформлення патентних прав на винахід

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Технічний університет «ХПІ»

>МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ ПОВЫПОЛНЕНИЮКУРСОВОГО ПРОЕКТУ

«ЕКСПЕРТИЗАТЕХНИЧЕСКОГО РІШЕННЯ ІОФОРМЛЕНИЕ

>ПАТЕНТНЫХ ПРАВ НА ВИНАХІД»

для студентів спеціальності 7.000002

денна форма навчання

ХАРКІВ 2009


>Курсовой проект оформляється з одного боку аркушів стандартного розміру А 4, які потім брошуруються. Загальний роботи вистачить становить 30–40 сторінок.

На титулі курсового проекту мають бути зазначені: найменування курсового проекту, індекс групи, прізвища, імена і по батькові обожнює, і керівника, рік виконання та інші дані.

Розділ 1.ОПРЕДЕЛЕНИЕТЕХНИЧЕСКОЙСУЩНОСТИОХД

 

1.1 Призначення і науковотехнологічна галузь застосування рішення

Винахід відповідно до українського законодавства має належить до будь-якої області технології. Тому, передусім, необхідно з'ясувати, чи є передбачене винахід технічним рішенням завдання.

У розділі наводиться опис технічного рішення, що є предметом винаходи.Описивается призначення, області застосування і чітку мету.

Приклад: «Спосіб отримання комплексних покриттів на виробах включає…

Винахід належить до областіхимико-термической обробки вуглецевих матеріалів і можна використовувати у металургійній і машинобудівної промисловості підвищення стійкості електродів сталеплавильних печей, катодів і сопла плазмотронів.

 

1.2 Визначення завдання і цілі рішення

При формулюванні завдання рішення звичайно вказуються громадська та виробнича потреби, що у будь-якої галузі народного господарства. Причому завдання має бути сформульована у початку загалом, та був конкретно мета, здійснювану у вигляді винаходи.


1.3 Аналіз об'єкта

При виявленні сутності рішення найчастіше описується не знайдене рішення, тоді як із можливих форм цього рішення, конкретний об'єкт (речовина, пристрій) чи конкретний спосіб розв'язання будь-якої завдання.

Аналіз такого об'єкта починають із складання переліку характеризуючих його ознак.

Для устрою становлять перелік вузлів і деталей, які входять у цей прилад, перераховують ознаки, що характеризують зв'язку, та ознаки, що визначають співвідношення розмірів.

Для способу становлять перелік дій, порядку виконання таких дій (послідовно, одночасно, у різних поєднаннях), умов його виконання (режим). До того ж перелік використаних речовин (матеріалів, реагентів, каталізаторів) чи пристроїв (інструментів, пристосувань тощо.).

Для речовини становлять перелік ознак характеризуючих якісний склад (наявність атомів певних елементів) і кількісний склад (число атомів кожного елемента); зв'язок між атомами, взаємне розташування атомів в молекулі, виражених хімічної чи структурної формулою.

Якщо речовина є композицією (сполуки, суміші, розчини, сплави т. п.), то складається перелік ознак, характеризуючих якісний (інгредієнти) і кількісний (зміст інгредієнтів) склади, і навіть структуру композиції чи структуру інгредієнтів.

 

1.4 Визначення істотних ознак

Кожен ознака з переліку аналізують, абстрагуючись від конкретного об'єкту і доводять необхідність тобто. суттєвість задля досягнення поставленої мети.

Мета аналізу – визначити суттєвість ознаки на вирішення поставленого завдання сукупності з іншими ознаками. І тому використовують відомі відомості у цій галузі і областях (якщо ознака – нагрівання, необхідно з'ясувати, важлива чи визначену температуру чи навіть нагрівання).

Істотні ознаки потім формулюються через поняття, узагальнюючі все значення, у яких можна досягти зазначена мета рішення. І тому видове поняття замінюється родовим у разі, якщо досягаються однакові результати, які можна отримані для кількох представників цієї своєрідної (сірчана кислота – мінеральні кислоти). Або узагальнюють з допомогою поняття, що висловила функцію чи призначення ознаки (засувка – замикаюче пристосування).

Після цього ознаки класифікують, тобто. відокремлюють суттєві ознаки, виражені загальними поняттями, від ознак їх пояснюючих, розвивають чи доповнюють. Розвиваючі іпоясняющие ознаки називають додатковими і запроваджують у додаткових пункти формули.

 

1.5 Визначення виду об'єкта

Через війну аналізу визначено суттєві, додаткові ознаки і не дуже ознаки. Отримана в такий спосіб сукупність ознак дає характеристику технічної сутності знайденого рішення. Обрані ознаки розбивають на групи, які стосуються різних видів об'єктів. Потім у результаті аналізу визначають основний об'єкт захисту (якщо більше набирає ознак, що описують послідовність дій то об'єкт – спосіб), інші ж окремі суттєві ознаки, які належать іншим об'єктах, використовують із характеристики основного об'єкта.

Якщо сукупність ознак у різних групах достатня для характеристики різнорідних об'єктів, то цьому випадку у вирішенні є комплексний об'єкт (спосіб життя і пристрій щодо його здійснення).


Розділ 2.ОПРЕДЕЛЕНИЕОХРАНОСПОСОБНОСТИОХД

Через війну аналізу технічного рішення було встановлено, якого виду об'єкта вона ставиться, які має суттєві ознаки, і яке завдання вирішує. Визначення відповідності цього заходу критеріям патентоспроможності (новизна, винахідницький рівень, промислова придатність) складає основі даних, які є результатом проведення патентного пошуку. Для проведення пошуку становлять регламент пошуку.

 

2.1 Упорядкування регламенту пошуку

Регламент пошуку є програму, визначальну область проведення пошуку по фондам патентної, науково-технічної, зокрема іконъюнктурно-економической інформації. Для встановлення галузі пошуку необхідно сформулювати предмет пошуку, вибрати джерела інформації, визначити ретроспективу пошуку, країни, якими слід проводити пошук, і класифікаційні рубрики (>МКИ,НКИ,УДК та інших) з формулювання предмета пошуку, і навіть ключове слово.

2.1.1 Вибір предмет пошуку

Предмет пошуку визначають, виходячи з категорії об'єкта (пристрій, речовина, спосіб), і навіть речей, які її елементи, параметри, властивості та інші характеристики передбачається досліджувати.

Якщо досліджується пристрій, то предметами пошуку може бути: пристрій загалом; принцип роботи устрою; вузли і деталі; матеріали, використовувані виготовлення окремих елементів устрою; області можливого застосування.

Якщо досліджується технологічний процес (спосіб), то предметами пошуку може бути: процес загалом; його етапи, якщо вони є самостійніпатентоспособние об'єкти; вихідні продукти; проміжні продукти і їх отримання; кінцеві продукти і їх застосування; устаткування, з урахуванням якого реалізується цей спосіб.

Якщо досліджується речовина, то предметами пошуку може бути: саме речовина (його якісний і кількісний склад); спосіб отримання речовини; вихідні матеріали; області можливого застосування.

Формулювати предмет пошуку слід, наскільки можна, з допомогою термінології, ухваленій у відповідної системі класифікації.

2.1.2 Вибір країн пошуку інформації

Для перевірки новизни технічного рішення пошук повинен проходить за країнам мінімуму РСТ (США, Франції, Великобританії, ФРН, Японії, Швейцарії, Росії), Україні та інших країнах, у найбільш розвинена досліджувана область техніки, і навіть за матеріалами відділу міжнародних організаційЕПВ, ВОІВ і Євразійського патентного відомства.

2.1.3 Вибір глибини пошуку інформації

При дослідженні технічних рішень, які стосуються профілюючим напрямам діяльності організацій, і технічних рішень, намічуваних до по закордонах, пошук проводиться, зазвичай, на глибину 50 років.

При дослідженні новизни розробок, не які стосуються профілюючим напрямам діяльності, пошук проводиться на глибину щонайменше 15 років.

Для нових областей техніки пошук проводиться, починаючи із перших за часом публікацій патентних документів.

У разі пошук проводився на глибину ……., оскільки ……

2.1.4 Визначення класифікаційних рубрик

Для правильного проведення пошуку інформації необхідно визначити класифікаційні рубрики з кожного предмета пошуку. Для пошуку науково-технічної інформації використовуютьУДК і ББК, на допомогу пошуку патентів –МКИ іНКИ. Приблизний їх перелік індексівУДК іМКИ виявляють за результатами попереднього пошуку за даними галузевих реферативних журналів і галузевих картотек. Перелік усіх класифікаційних рубрикМКИ іНКИ визначають кожному за предмета пошуку безпосередньо по покажчикам класів винаходів,алфавитно-предметним покажчикам та інших документівСПА.

>МПК7 А63В 33/00 –Окуляри дляплавання йпірнання.

>УДК 685.3

2.1.5 Вибір джерел інформації

Правильний вибір джерел інформації впливає на якість і достовірність пошуку, і навіть на трудовитрати за його проведенні.

Найбільш широке коло джерел інформації використовується під час проведення пошуку для вивчення досягнутого у світі рівня техніки, що стосується об'єктів пошуку. І тому, передусім, вивчають офіційні патентні бюлетені,реферативную інформацію про останніх досягненнях науку й техніки, повні описи винаходів до патентів, звіти про НДР,ПКР і ДКР, звіти про патентних дослідженнях,конъюнктурно-економическую інформацію (проспекти, каталоги, фірмові довідники та інших.), книжки, галузеві часописи й інші науково-технічні джерела.

Для пошуку відібрали ….

2.1.6 Оформлення регламенту пошуку інформації

Відповідно до ДСТУ 3575 – 97 регламент пошуку оформляється як форми наведеної у таблиці 2.1. Назви джерел інформації використовуваних під час проведення патентного пошуку викликають регламенті пошуку мовою оригіналу.


>Таблиця 1.1 – Форма У. Регламентпошуку.Найменування тими:Окуляри дляплавання іпірнання

>Початокпошуку 10.03.2009 р.Закінченняпошуку 30.05.2009 р.

Предметпошуку (>ОХД, йогоскладові) Метапошукуінформації Державапошуку >Класифікаційнііндекси МПК, НПК,МКПЗ,МКТП,УДК >Ретроспективністьпошуку >Джерелаінформації

>Окуляри дляплавання йпірнання.ОправаЛінзи

>Перемичка

>Оформленняпатентних прав навинахід

США

>Франція

ВеликаБританія

>Німеччина

>Японія

>Швейцарія

>Росія

Україна

>ЄПВ

>ВОІВ

>ЄАПВ

>МПК7 *:

А63В 33/00;

>НКІ США

606–108

2–442

2–428

>Великобританія

З 2J

>УДК:

685.73 (088.8)

1995–2002

№8

1998–2007

№1

1998–2001

1998–2009

1995–2009

2001–2009

>Патентнаінформація

>Реферативнийзбірник «Винаходи країн світу»;

>Офіційнийбюлетень України «>Промисловавласність»

>БюлетеньЄвразійського патентноговідомства «>Винаходи (>євразійські заявки іпатенти)»;Повнийопис допатентіввибірково;

>Іншанауково-технічнаінформація

Сайтfips

2.2 Визначення новизни

2.2.1 Аналіз документації, відібраною внаслідок пошуку

Через війну пошуку відбираються релевантні (відповідні темі пошуку) документи, які належать до предмета пошуку. Що стосується сумніви щодорелевантности документа, відібраного за різними джерелами сигнальній інформації, вивчають утримання документа (патенту, статті, звіту). У цьому визначають, чого конкретно він ставиться до – об'єкта у цілому або для її частинам, до завданню і цілі рішення.

Результати пошуку відбивають у таблицях 2,3.

Таблиця 2.2. ФормаГ1.1 Патентна документація, відібрана на подальше аналізу

>ОХД, його складові Документи на об'єкти промислової власності
>Библиографические дані Дані про їхнє дії >Примеча-ние

>Окуляри дляплавання йпірнання.ОправаЛінзи

>Перемичка

>Ремінь

Україна,Пат. №1406986,

>МПК4А02F 1/28,А63В 33/00,Інститутколоідноїхімії ім. А.В.Думанського АН України;

№4076798; Дата подачі 16. 08. 86;

Датапубл. 30. 04. 93;

>Окуляри

Діє Наводиться стисле опис технічної суті винаходи

Таблиця 2.3 ФормаГ1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана на подальше аналізу

>ОХД, його складові Джерела інформації >Библиографические дані

>Окуляри дляплавання йпірнання.ОправаЛінзи

>Перемичка

>Ремінь

Книжка: Екологічна біотехнологія

Журнал «Спорт»

К.Ф.Форстер,Д.В.М. Джонстон,

Д.Барнес / Пер. з анг. В.А.Дишмина; Під. ред. А.І.Гинака. – Л.: Хімія, 1999. – 123 з.

М. – 2000, №1 – 2005, №2

2.2.2 Вибір аналогів і прототипу.

За підсумками результатів попереднього аналізу всієї відібраною інформації вибирають аналоги досліджуваного на новизну технічного рішення, відомі рішення тієї ж завдання, подібні до досліджуваним рішенням із технічної суті Доповнень іполучаемому результату. З отриманих аналогів спочатку вибирають найближчі із технічної сутності до досліджуваного об'єкту, та був – подостигаемому ефекту.

Визначення подібності із технічної сутності передбачає порівняльний аналіз сукупності істотних ознак досліджуваного рішення з ознаками відібраних відомих рішень. Такий аналіз зазвичай проводять із допомогою таблиці

Таблиця 2.4Сопоставительний аналіз досліджуваного і відомих рішень

Назва

ознаки

Ознаки

>ОХД

Ознаки відомих рішень

аналог 1

п. US №…….

аналог 2

>з.FR №…….

аналог 3

>п.UA №…….

Деталь
Зв'язок із іншими

У перший графу виписують узагальнені назви ознак об'єкта, до якої належить досліджуване рішення. Наприклад, для влаштування у цієї графи то, можливо записано: вузли і деталі; зв'язок між вузлами і деталями; взаємне розташування вузлів і деталей тощо. У другій графі – відповідні суттєві ознакиОХД, і навіть ознаки, розвиваючі, уточнюючі ці ознаки. Наступні графи записують ознаки відомих рішень, відібраних як аналогів. З усіх ознак, характеризуючих аналоги, в таблицю записують в повному обсязі ознаки аналогічних рішень, а лише ті, що є ідентичними або еквівалентними, або подібними з ознаками досліджуваногоОХД.

Аналог подостигаемому результату вибирається подібно аналогу із технічної сутності. Однак у графи таблиці записують назви показників, властивостей, характеризуючих об'єкти, (продуктивність, енергоспоживання,прочностние дані та інших).

2.2.3Сопоставительний аналіз досліджуваного технічного рішення і прототипу

Як прототипу, найближчого із технічної сутності аналога, вибирають відоме рішення, має найбільше ідентичних, еквівалентних чи подібних ознак.

Через війну зіставлення з оцінкою значень вибирають ……….

І на цій стадії проводять порівняльний аналіз досліджуваного рішення і прототипу. Це зіставлення краще здійснювати з допомогою таблиці (заповнення якої послуговуються даними з табл. 2,4 у якій описувалися аналоги.

Таблиця 2.5Сопоставительний аналіз технічного рішення і прототипу

>Ознаки

>Істотні

>ОГД

>Подібні,ідентичні чиеквівалентні прототипові

>Відмітні

>ОГД

>Оправа

–иконана ізгнучкогоматеріалу

–відформована заоднеціле

–маєотвір, длялінз

–має формувісімки

>Оправа

–виготовлена згнучкогоматеріалу

–відформована заоднеціле

–має відчини, длялінз

>Оправа

-

-

-

–має формувісімки

>Лінзи

–виконані заоднеціле ввидіпластини ізгнучкогоматеріалу

–мають формувісімки

– пластина герметично вформовані в оправу

>Лінзи

– 2 прим.виконані, якзнімніелементи

– ізпрозорого твердогоматеріалу

– герметичнокріпляться задопомогою прокладки

>Лінзи

–виконані заоднеціле, ввидіпластини ізгнучкогоматеріалу

–мають формувісімки

– пластина герметично вформовані в оправу

>Перемичка заоднеціле ізоправою йлінзами >Перемичкавиконана заоднеціле ізоправою >Перемичкавідформована заоднеціле ізоправою йлінзами
>Ремінецькріпиться дооправи,маєзастібку длярегулюваннядовжини >Ремінецькріпиться дооправи

>Маєзастібку длярегулюваннядовжини

-

З табл. видно, що з досліджуваногоОХД і прототипу є ідентичні ознаки і подібні, і навіть ознаки, які відрізняють досліджуванеОХД.


2.3 Визначення новизни

При встановленні новизни технічного рішення враховують два чинника: час, яким визначається новизна, і той, з якою провадиться порівняння.

Новизна визначається на дату подачі заявки в Патентне відомство чи, є пріоритет, – на дату пріоритету. Порівняння здійснюється з відомим рішенням тієї ж завдання, близьким з технічного змісту ідостигаемому результату, сутність якого розкрито України чи кордоном невизначеному колі осіб настільки, який став можливим його виконання.

Достовірність виведення підвищується, якщо новизна визначається по широкого кола джерел інформації та за максимально період.

Поняття «новизна» немає кількісної характеристики. Тому достатньо лиш мати будь-яке відмінність досліджуваного рішення від прототипу, щоб дійти невтішного висновку про його новизні. Для встановлення новизни має значення, скільки ознак відрізняють досліджуване рішення від відомого і який їх характер.

Винахід відповідає критерію новизна у разі, тоді як техніці існує рішення, якому властиві ознаки, ідентичні чи еквівалентні усім своїм ознаками.

Новими ознакамиОХД є …….

 

2.4 Визначення істотної різниці

Для віднесення досліджуваного рішення до винаходу необхідно, щоб відмінності між прототипу були суттєвими, тобто. такими, які засвідчили произобретательском рівні.

виявляються з урахуванням визначення новизни і переваг використання проти прототипом. Але тільки даних про новизні і перевагах проти прототипом замало виведення произобретательском рівні досліджуваного

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація