Реферати українською » Государство и право » Фіктівне підприємництво


Реферат Фіктівне підприємництво

Страница 1 из 2 | Следующая страница

 

 

 

 

 

 

 

 

>Фіктивнепідприємництво.


ПЛАН

>Вступ.................................................................................................................... 3

>Розділ 1.Поняття таознакифіктивногопідприємництва................................. 5

1.1Об’єкт таоб’єктивна стороназлочину..................................................... 5

1.3Суб’єкт тасуб’єктивна стороназлочину............................................... 13

1.4Кваліфікаційніознакизлочину............................................................... 14

>Розділ 2. Проблемаіснуванняфіктивногопідприємництва........................... 16

2.1Підходи довизначенняфіктивногопідприємництва............................. 16

2.2 Невирішенні запитаннявизначенняфіктивногопідприємництва............ 19

>Розділ 3.Фіктивні підприємства в Україні: заподійвиникнення йшляхипротидії 23

>Висновок............................................................................................................ 36

Списоквикористаноїлітератури...................................................................... 37


>Вступ

>Протягомостанніх роківспостерігаєтьсяактивнепроникненняорганізованихзлочиннихугруповань упідприємницьку діяльність тастворення нимифіктивнихпідприємницьких структур.

>Фіктивнепідприємництво -це не лишедовірчі товариства йтрасти, котрібудувалираніше свою діяльність за принципом ">піраміди", а, якпоказує практика,набагатоширшазлочинна діяльність, щонабуває всебільшоговпливу напідприємницьку діяльність йекономічнуситуацію вдержаві.

>Зміни всуспільномужиттівикликали йвідповіднізміни вструктурізлочинності,механізмах скоєння окремихзлочинів звикористаннямфіктивнихсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності.

>Злочини, щовчиняються ізвикористаннямфіктивнихсуб'єктівпідприємницькоїдіяльностінабули такихмасштабів, щодедалі понадстановлятьзагрозуекономічнійбезпеці України,оскількичастинакапіталу держави (более ніж 50 %)знаходиться в ">тіньовому"обороті.Аналізоперативноїситуаціїпоказує, що смердоті вчиняються у сферіекономіки,зокрема вбюджетній,фінансово-кредитній,банківській,зовнішньоекономічнійдіяльності, у сферахприватизації,торгівлі,послуг,виробництва приватногобізнесу.Фіктивнепідприємництвонабуло поширення вбазовихгалузяхекономіки -паливно-енергетичномукомплексі,вугільній,металургійній,коксохімічнійпромисловості,агропромисловомукомплексі та віншихгалузях народногогосподарства.

>Основна позначкаданої роботиполягає удослідженнівизначенняфіктивногопідприємництва уКримінальномукодексі України таможливихшляхівборотьби із ним.

Поставлено позначкаобумовиланеобхідністьвирішення рядувзаємопов’язанихзавдань:

·визначитипоняттяфіктивногопідприємництва та йоготрактуванняКримінальним кодексом України;

·розглянутиможливіпідходи доборотьби ізфіктивнимпідприємництвом;

·напрацюватирекомендаціїщодозаконодавчогозахисту відфіктивногопідприємництва.

        Курсова роботаскладається зтрьохрозділів, в якіпослідовноаналізується поставлено проблему.


>Розділ 1.Поняття таознакифіктивногопідприємництва

1.1Об’єкт таоб’єктивна стороназлочину

>Основнийбезпосереднійоб’єктзлочину —встановленийзаконодавством порядокздійсненняпідприємницькоїдіяльності.Додатковимфакультативнимоб’єктомможуть бутивстановлений порядокоподаткування іотриманнякредитнихресурсів,добросовіснаконкуренція, правовласності.

>Об’єктивна стороназлочинувиражається водній із двохдій: 1)створенняюридичної особинибудь-якоїорганізаційно-правовоїформи —суб’єктапідприємницькоїдіяльності; 2)придбаннятакоїюридичної особини.

У розділі ст. 205встановлює відповідальність за дії, котрі іззовнішнього боцієцілкомлегальними. При цьомуключовоюхарактеристикоювиступаєзмістовний момент, асамефіктивність —відсутність уосіб, котрі відстоюватиствореним чипридбанимсуб’єктомпідприємництва,справжньогонаміруздійснювати діяльність,зафіксовану вустановчих документах йпов’язану ізвиробництвомтоварів,виконаннямробіт чинаданнямпослуг.Зазначені особинимають наметіінше —прикриваючисьюридичноюособою якширмою, смердотіпрагнутьприховати своюнезаконну діяльність.

>Підствореннямсуб’єктапідприємницькоїдіяльності у ст. 205слідрозуміти скоєннядій, результатом якімає статіюридичнезаснуваннянової,раніше неіснуючоїорганізації,котрапереслідує міткуодержанняприбутку. До такихдій належати,зокрема,розробка йприйняттяустановчихдокументів,оголошенняпідписки наакціїстворюваногоакціонерного товариства,поданняустановчихдокументів доорганів, котріздійснюютьдержавнуреєстраціюсуб’єктівпідприємництва,власнедержавнареєстраціяюридичної особини,відкриттябанківськихрахунків, постановка наоблік уподаткових органах,отриманнядозволу навиготовленняштампів й печаток.

Доюридичнихосіб,головноюметоюдіяльності якієодержанняприбутку,тобтосуб’єктівпідприємництва, належати: підприємства,засновані нарізних формахвласності;різноманітніоб’єднанняпідприємств (>асоціації,корпорації,консорціуми,концерни тощо);господарські товариства;виробничікооперативи;колективнісільськогосподарські підприємства,фермерськігосподарства.

>Утворенняфіктивнихнекомерційнихюридичнихосіб, щомає наметіприкриттязлочинноїдіяльності, занаявності для цогопідставповиннерозглядатись якготування довідповідногозлочину (>наприклад, дошахрайства приобтяжуючихобставинах,контрабанди).

>Якщо особафактичностворилаорганізацію, Яка без державної .>реєстраціїзаймаєтьсявиробництвомпродукції,наданнямпослуг чивиконаннямробіт,її діїповинні занаявності для цогопідставкваліфікуватися за ст. 202.

У розділі ст. 205 неохоплюєфіктивнепідприємництво, якуможеприкриватисьорганізаційно-правовоюформоюіндивідуальногопідприємництва, колисуб’єктомпідприємницькоїдіяльностівиступаєфізична особа, котрадіє безстворенняюридичної особини.

Неможутькваліфікуватися за ст. 205 дії особини, котрапідробилаустановчідокументи,документи продержавнуреєстраціююридичної особини чидокументиподатковихорганів,оскільки у такомуразісуб’єктпідприємницькоїдіяльності нестворюється.

>Ситуації, в якідержавнареєстрація підприємства невідбувається, а особини ізметоюзаволодіння чужим майном шляхом обману чишахрайства ізфінансовими ресурсамивикористовуютьпідробленідокументи,штампи й печаткинеіснуючого на самом деле підприємстваможутьохоплюватись ст. ст. 190, 222, 358 (366).Такою ж винна бутикваліфікація й до тогоразі, коливинні особини длярозкраданнямайна чишахрайства ізфінансовими ресурсамивикористовуютьреквізитиліквідованихпідприємств.

>Відкриття зазавідомопідробленими документами,наприкладсвідоцтвом продержавнуреєстраціююридичної особини —суб’єктапідприємницькоїдіяльності,банківськихрахунківмаєкваліфікуватись за год. З ст. 358, аякщоці діївчиненоособою, Яка сама їхньогопідробила, —додатково й за год. 1 чи год. 2 ст. 358.

>Придбаннясуб’єктапідприємницькоїдіяльностіозначаєнабуття прававласності намайноюридичної особини як уцілому, то й втійчастині, Якадозволяєфактичнокеруватидіяльністюданого підприємства,впливати наприйняттярішень йогокерівнихорганів (>купівля контрольного пакетаакційакціонерного товариства,придбаннямайна підприємства, якуприватизується, передачавласником прававласності намайно приватного підприємстваіншійособі, зміну складуучасниківсуб’єктапідприємництва,заснованого наколективнійформівласності,придбання одним чикількомаучасникамигосподарського товариствачастки у йогомайні, котраналежитьіншимучасникам).

Неможевизнаватисьпридбаннямсуб’єктапідприємницькоїдіяльностіодержання за плату чи ізіншихпідстав укористуванняустановчихдокументівюридичної особини,її печатки чи штампу із правомлишездійснювати відімені такогосуб’єктагосподарську діяльність.

>Фактичнездійснення тихийвидівдіяльності, котрі непередбаченіустановчими документамиюридичної особини, непідпадаючи под ст. 205,тягнезастосуванняіншихвидівюридичноївідповідальності:недійсність догоди,вчиненоїюридичноюособоювсуперечвстановленійметіїїдіяльності;скасування державноїреєстраціїсуб’єктапідприємницькоїдіяльності уразіздійсненняюридичноюособоюдіяльності, котрасуперечитьустановчим документам йзаконодавству.

Уразіприхованняпідприємством окремихнапрямківсвоєїреальноїфінансово-господарськоїдіяльності ізметоюухилення відоподаткування вдіяхслужбовихосіб такого підприємствавбачаютьсяознаки нефіктивногопідприємництва, аухилення відсплатиподатків,зборів,іншихобов’язковихплатежів (ст. 212),

>Особи, котріскоюютьфіктивнепідприємництво,можуть чиповністювідмовлятись відздійсненнятієїофіційноїдіяльності,котрафіксується ізустановчих документахюридичної особини, чи вестиїї умінімальномуобсязі, щодозволяєвважатикомерційну структуру такою, що на самом делефункціонує,тобтоімітуватипідприємницьку діяльність (>наприклад, у томущобвикликати до собідовіру із боцібізнесовихпартнерів).Доказамифіктивності конкретного підприємстваможутьвизнаватися,зокрема:реєстрація підприємства напідставну особу, запідробленими,втраченими,позиченими чивикраденими документами, документамипомерлихосіб, завигаданоююридичноюадресою;внесення вустановчідокументинеправдивихданих прозасновників йкерівників підприємства чи проіншіобставини;залучення допротиправноїдіяльності уформіпризначення на посадукерівника реальноіснуючого громадянина зспецифічнимсоціальним статусом (>малозабезпечені,психічнохворі тощо);відсутністьознакдіяльностіфірми,зазначеної вустановчих документах; короткийтермініснування підприємства (як правило, неперевищує одногоподатковогоперіоду, щозводитьнанівецьможливість контролю за йогодіяльністю;звідси йвідповіднатермінологія:фірми —одноденки,проліски,квартальніфірми );відсутність рухукоштів підприємства на йогобанківськихрахунках чи,навпаки,занадто великийобсягфінансовихоперацій набанківськихрахунках підприємства, якулишенещодавнозареєструвалось.

>Злочинвважаєтьсязакінченим із моментустворення чипридбаннязазначеної у год, 1 ст. 205юридичної особини.

>Дії, котрівчинюються відіменіфіктивного підприємства, із йоговикористанням ймістятьознакиіншого,відмінного відфіктивногопідприємництвазлочину,повиннідіставатисамостійнукримінально-правовуоцінку.Наприклад,створенняфіктивного підприємстванерідкоєпередумовою длянаступногошахрайськогозаволодіння чужим майном.Вчинене вподібнихситуаціяхналежитькваліфікувати засукупністюзлочинів,передбаченихстаттями 190, 205.

>Сукупністьвідповіднихзлочинівмаємісце й до тогоразі, коли особини подприкриттямфіктивного підприємствадосягаютьконкретноїзлочинної мети,наприклад,відмивають “>брудні”гроші,здійснюютьфіктивнебанкрутство,ухилення відсплатиподатків чи контрабанду,продаютьвикраденеМайно,вчинюютьухилення від Поверненнявалютноївиручки чишахрайство ізфінансовими ресурсами.

Прифіктивномупідприємництві легальна форма,притаманнакомерційнимюридичним особам,можевикористовуватись дляприкриттязабороненоїдіяльності,зайняттяякоюсаме пособіє кримінальнекараним (>наприклад,незаконневиробництво чивиготовленнянаркотичнихзасобів,психотропнихречовин чи їхньогоаналогів,посів чивирощування снодійного маку чиконопель,незаконневиготовлення й ремонтвогнепальної чихолодноїзброї,бойовихприпасів,вибуховихречовин чипристроїв).Діївинних такимвипадкахпотрібнокваліфікувати занаявністю для цогопідстав засукупністюзлочинів,передбаченихстаттями 205, 263, 307, 310.

>Аналізуючиоб'єктивну бікзлочину,передбачену ст. 205 КК України, котравиражається водній з двохдій ">створення чипридбаннясуб'єктапідприємницькоїдіяльності" у тому,щобприховати своюнезаконну діяльність, на форумі нашу думку, можнастверджувати, щоцякримінально-правова норма не точна йневизначена.Їїневизначеність, якбачимо,позначається вправотворчійдіяльностірізнимитлумаченнями цогозлочину й вправозастосовчійпрактицітруднощамикваліфікації.

Укоментарі,зокрема, говоритися про дії особинизіствореннясуб'єктапідприємницькоїдіяльності. До такихдій належатирозробка йприйняттяустановчихдокументів,оголошенняпідписки наакціїстворюваногоакціонерного товариства,поданняустановчихдокументів доорганів, котріздійснюютьдержавнуреєстраціюсуб'єктівпідприємництва,власнедержавнареєстраціяюридичної особини,відкриттябанківськихрахунків, постановка наоблік уподаткових органах,отриманнядозволу навиготовленняштампів й печаток.

Отже,створеннясуб'єктапідприємницькоїдіяльностівідбувається припідготовці йзборіособоюустановчих таіншихдокументів дляподання їхні доорганів державноїреєстрації. Продержавнуреєстрацію хоч й говоритися вкоментарі, але й ненаголошується,протедержавнареєстраціясуб'єктівпідприємницькоїдіяльності -це тієїрубіж (>рубікон),якийнеобхідноподолатиособі длянабуття статусуюридичної особини приствореннісуб'єктапідприємницькоїдіяльності,якщо вонавирішилазайматисьпідприємництвом.Кримінальна ж відповідальність особини, Якастворюєсуб'єктпідприємницькоїдіяльності ізметоюприховати своюнезаконну діяльність,настає послереєстрації органів посленабуття статусуюридичної особини.Всіінші дії особини, котрастворюєтакепідприємство до йогореєстрації органів, неєкримінально-карними.

>Щодопридбаннясуб'єктапідприємницькоїдіяльності вкоментарі говоритися пронабуття прававласності намайноюридичної особини як вцілому, то й втійчастині, Якадозволяєфактичнокеруватидіяльністю йогокерівнихорганів (>купівля контрольного пакетаакційакціонерного товариства,придбаннямайна підприємства, якуприватизується, передачавласником прававласності намайно приватного підприємстваіншійособі, зміну складуучасниківсуб'єктапідприємницькоїдіяльності,заснованого наколективнійформівласності,придбання одним чикількомаучасникамигосподарського товариствачастки у йогомайні, котраналежитьіншимучасникам).

Залогікоюкоментаря,якийтлумачитьцюкримінально-правову норму, особа припридбаннісуб'єктапідприємницькоїдіяльностіможе:

-придбаватисуб'єктипідприємницькоїдіяльності шляхомкупівлі у своювласність вцілому чичастинумайнадержавнихпідприємств, котріприватизуються;

-змінювати складучасниківсуб'єктапідприємницькоїдіяльності,заснованого наколективнійформівласності шляхомпридбання (>купівлі)особисто чисолідарно ізіншимиучасникамигосподарського товариствачастини у йогомайні, якуналежитьіншимучасникам;

-набувати праввласності намайноюридичної особини шляхомуспадкування,міни,дарування,оренди чикупівлі контрольного пакетаакційакціонерного товариства.

Отже, коли особанабуває правовласності намайноюридичнихосіб,тобтоюридичнооформляє насвоєім'я догодикупівлі-продажі,міни,дарування тощо, вонафактичностає йогоновимвласником,якийвідповідно в Україну "Про підприємства в Україні," "Пропідприємництво"має правоздійснюватибудь-яківидигосподарськоїдіяльності (>крімзаборонених), котріпередбачені статутом підприємства, атакожздійснюватигосподарськіоперації ізметоюодержанняприбутку,використовувати йрозпоряджатисьсвоєювласністю насвійрозсуд.

Аліновийвласник,змінившиколишньоговласника-суб'єктапідприємницькоїдіяльності,ще неможездійснюватизаконнугосподарську діяльність, так як,набувши праввласності намайноюридичної особини,він ненабуває статусуюридичної особини.Щобдосягти цого,вінмуситьперереєструватисуб'єктпідприємницькоїдіяльності насвоєім'я органів, атакожвідкрити своїбанківськірахунки, статі наоблік уподаткових органах,отриматидозвіл навиготовлення новихштампів й печаток у зв'язку ізможливимперейменуванням підприємства,зміни видудіяльності,передбаченістатутними чиустановчими документами тощо.

>Відповідно,якщо особа (>новийвласник) припридбанні підприємства,колишньогосуб'єктапідприємницькоїдіяльності, посленабуття праввласності, неперереєструєпідприємство й якщозайматисьпідприємницькоюдіяльністю без державноїперереєстрації, тоїї (його) діїповинні занаявностіпідставкваліфікуватись за ст. 202 КК України. На шкода, укоментарі ст. 205 КК України говоритися про відповідальність за ст. 202 КК України за дії лишеоднієїкатегоріїгромадян-осіб, котрістворилиорганізацію йзаймаютьсяпідприємницькоюдіяльністю без державноїреєстрації.

Отже,кримінально-правова норма ">створення чипридбання"суб'єктапідприємницькоїдіяльності (>юридичнихосіб) ізметоюприкриттянезаконноїдіяльності чиздійсненнявидівдіяльності,щодо якієзаборона,набуваєкримінальнихознакоб'єктивноїсторони не пристворенні чипридбаннісуб'єктапідприємницькоїдіяльності, якце говоритися в ст. 205 КК України, а лише увипадку,якщо особазареєструвала чиперереєструвалапідприємство органів,набувши при цьому статусюридичної особини,створюючираніше неіснуючий чипридбаваючи віншихосібсуб'єктпідприємницькоїдіяльності.

>Звідсивиходить, щооб'єктивна стороназлочину,передбаченого ст. 205 КК України, Якавиражається водній з двохдій -створення чипридбаннясуб'єктапідприємницькоїдіяльності (>юридичної особини) - невідповідаєїїзмісту, щоє одним знедоліківкримінальногозаконодавства.Якщо подствореннямсуб'єктапідприємницькоїдіяльностірозуміються дії особини,направлені напідготовку тазбірдокументів дляподання їхні удержавніоргани дляреєстрації, атакождержавнареєстрація ізметоюнабуття статусуюридичної особини, то подпридбаннямрозуміється лишенабуття праввласності намайноюридичноїособи-суб'єктапідприємницькоїдіяльностіособою, котраще непройшлаперереєстрацію підприємства органів йвідповідно неєсуб'єктомкримінальногопереслідування,передбаченогостаттею 205 КК, бо немає статусуюридичної особини.

Увипадках, коливласник ужемає статусюридичної особини,тобтоволодієпідприємством йвирішивстворити чипридбатище одинсуб'єктпідприємницькоїдіяльності, дляздійсненнянезабороненихвидівгосподарськоїдіяльностіновиммайбутнімсуб'єктомпідприємницькоїдіяльності,відповідно в Україну,власникзобов'язанийзареєструвати чиперереєструвати його органів.

Таким чином,необхідно доповнитидиспозицію ст. 205Кримінального кодексу Українизмінизамістькримінально-правовоїнорми ">створення чипридбаннясуб'єктівпідприємницькоїдіяльності"записати ">державнареєстрація чиперереєстраціясуб'єктівпідприємницькоїдіяльності". Новакримінально-правова норматочніше бвиражалакримінальний характердій громадянина,пов'язаних знабуттям статусуюридичної особини пристворенні чипридбаннісуб'єктапідприємницькоїдіяльності дляприкриттянезаконноїдіяльності чиздійсненнявидівдіяльності,щодо якієзаборона, й не носила бспірнихпитань управотворчійдіяльності йправозастосовчійпрактиці,стикувалася ззаконодавством, яку ужерегулюєреєстрацію тагосподарську діяльністьсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності,зокрема унормі Закону України "Про підприємства в Україні", дезазначається, щопідприємствонабуваєюридичної особини від дня його державноїреєстрації.

>Крім того,кримінально-правова норма ">державнареєстраціясуб'єктівпідприємницькоїдіяльності " ужеіснує вКримінальномукодексі ст. 202, Якавстановлюєкримінальну відповідальністьюридичних йфізичнихосібсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності запорушення порядкузаняттягосподарською табанківськоюдіяльністю без державноїреєстрації.

1.3Суб’єкт тасуб’єктивна стороназлочину

>Суб’єктомзлочинуможе бути; 1)осудна особа, Якадосягла16-річноговіку йвиступає як учредитель чинабувачсуб’єктапідприємництва —юридичної особини чи задопомогою чужих чипідробленихдокументівреєструє (>придбаває)такийсуб’єкт; 2)службова особа підприємства чиорганізації, Якаприйняларішення простворення чипридбанняіншоїюридичної особини; 3)власник (учредитель)юридичної особини,якийприйнявтаке жрішення.

>Дії особини, наім’яякої заїїзгодою було бзареєстрованофіктивнийсуб’єктпідприємництва,можутькваліфікуватися за ст. ст. 27 й 205 якпособництвофіктивномупідприємництву.Якщо така особа вдержавнійреєстраціїсуб’єктапідприємництва (>підписувала чи подавала длянотаріальногопосвідченняустановчідокументи,їїпризначено на посадукерівника підприємства тощо),її діїпотрібнорозцінювати якспіввиконавство узлочині,передбаченому ст. 205.

Уразі, коли особа, будучиформальним (>номінальним)керівникомфіктивного підприємства йвиконуючивказівкуфактичногоадміністратора,підписуєфінансово-господарськідокументи й при цьому неусвідомлюєсправжньогозмісту й характерувчинюваних неюдій, вона занаявностіознак складузлочину,передбаченого ст. 367,можепритягуватись довідповідальності заслужбовунедбалість. Уподібнихвипадках невиключаєтьсяоцінкавчиненого як казусу.Діїосіб, котріофіційно не дуже доскладання йподанняподатковоїзвітності чи пакетадокументів дляотриманнябанківського кредиту, неволодіють правомпідписуфінансово-господарськихдокументів, але йфактичнодіють відімені підприємства йспонукають формальногокерівникапідписативідповіднідокументи,маютьрозглядатись як “>посереднєвиконання”злочинів йкваліфікуватись,наприклад, застаттями 190, 212 чи 222.

>Суб’єктивна стороназлочинухарактеризуєтьсяпрямимумислом йспеціальноюметою —прикритинезаконну діяльність чиздійсненнявидівдіяльності,щодо якієзаборона.

>Незаконноюдіяльністю,прикрити якоїпрагнуть особини,винні уфіктивномупідприємництві,визнається,зокрема:легалізаціядоходів,отриманихзлочинним шляхом;одержаннякредитівнібито дляздійсненняпідприємницькоїдіяльності;ухилення відоподаткування;веденнянедобросовісноїконкурентноїборотьби;монополізаціяринкутоварів йпослуг;одержання ворендуприміщень й земельніділянок ізметою їхньоговикористання дляінших потреб,відмінних від легальногопідприємництва;залученнякоштів населення із їхніподальшімвикористанням увласнихінтересах,приховуванняроліфактичногоінвестора упридбанніпевногооб’єкта тощо. 

1.4Кваліфікаційніознакизлочину

 

>Кваліфікуючимиознакамизлочину (год. 2 ст. 205)є: 1)повторність; 2)заподіяннядержаві,банкові,кредитнійустанові,іншимюридичним особам чигромадянамвеликоїматеріальноїшкоди.

>Поняттямповторностіохоплюєтьсяюридична (>пов’язана ззасудженням) йфактична (непов’язана ззасудженням)повторністьдій,передбачених год. год. 1 чи 2 ст. 205.Критеріївизнанняматеріальноїшкоди великоювизначені упримітці до ст. 205.

>Матеріальна школаможе бутизаподіяна врезультаті:неповерненняодержаного кредиту, атакожвідсотків закористування кредитом;використання кредиту не було зацільовимпризначенням;витрачаннякоштів,зібраних у населення под годинупроведеннядовірчих чистраховихоперацій, напотреби, непередбаченіустановчими документами підприємства;несплатиналежних торбподатків;припиненнядіяльностіпридбаногосуб’єктапідприємництва тощо.Фактичноматеріальна школаспричиняється не скількистворенням чипридбаннямфіктивногосуб’єктапідприємництва, стільки не-,законнимидіяннями, зазарадиприховування які й бувстворена (>придбана) данаюридична особа.


>Розділ 2. Проблемаіснуванняфіктивногопідприємництва

2.1Підходи довизначенняфіктивногопідприємництва

>НаявнастатистичнаінформаціяДержавноїподатковоїадміністраціїсвідчить, що в січні 2005роцісереднійобігкоштів нарахунках одногофіктивного підприємствастановив понад 5 млн. грн.Враховуючи, щолише упродовж трьохмісяці поточного рокувиявленомайже 2 тис. такихпідприємств,загальнийобсягкоштів, проваджень через їхнірахунки ізметоюухилення відоподаткування,становив понад 20 млрд. грн. Урезультаті лише поподатку надоданувартість,якийєнайбільшпрогнозованимподатком, бюджет і неотримавблизько 3,5 млрд. грн. Отже,обігкоштів уцій сферіпідприємництва наближається допровідних сфер, щомаютьстратегічнезначення длярозвиткуекономіки України.

>Фіктивні підприємствавиникають не так напорожньомумісці. Томуважливимє запитанняунормування процедурстворення,перереєстрації таліквідаціїюридичнихосіб.

>Відсутністьзаконодавчовизначеногообов’язкуплатникащодозвернення доподатковихорганів увизначенийтермін после державноїреєстраціїпризводить доти, щоблизько 25відсотківновостворенихсуб’єктівгосподарюванняпорушують20-деннийтермінзвернення длявзяття наподатковийоблік.

>ПостановоюКабінету міністрів України від 25.05.98 р. № 740 “Про порядок державноїреєстраціїсуб’єктівпідприємницькоїдіяльності” введеноприскорену (>протягом дня)державнуреєстрацію (>перереєстрацію)суб’єктівпідприємницькоїдіяльності, за якоїсправляєтьсяпотрійнийрозмірвідповідногореєстраційногозбору.Цією жпостановоюзатверджено норму, згідно ізякоюплатникиможутьотриматидозвіл навиготовленняштампів та печаток довзяття наподатковийоблік, атакож встановленотермін у двадні дляпроведенняпроцедуривзяття наподатковийоблік. Процедураскасування державноїреєстраціїнадтоускладнена, а системаведення державногореєстру СПД танорми, щозабезпечуютьактуальністьданих уньому,фактично невизначені.

>Невиконання “>нематеріальних”обов’язків урозвиненихкраїнахінодікараєтьсяжорсткіше, ніжнедотриманнягрошовихзобов’язань. Так, згідно із параграфом 125 год. 1Кримінального кодексуЧеськоїРеспубліки, “>хтонадастьнеправдивівідомості чи грубовикривитьдані в документах, напідставі якіпроводяться записи до Торговогореєстру, чи неповідомитьістотнихданих,наявних уцих документах,...караєтьсяпозбавленнямволі на рядків від 6місяців до 3 років, чигрошовим штрафом, чизабороноюзайматисяпідприємництвом”, авідповідно до параграфу 125 год. 2 “тієї,хтостворитьзагрозу праваміншої особини чиїїобмежить прав тім, щоневідкладно ненадастьклопотання прозаписвстановлених закономвідомостей до Торговогореєстру, чи невнесецівідомості доЗбірникадокументів, увипадку заподіянняматеріальних чиіншихсерйознихзбитків (>шкоди)...караєтьсяпозбавленнямволі на рядків до 5 років”.

>Поняттямісцезнаходження таюридична адреси врізнихнормативних документахмаютьнеоднаковезмістовенавантаження.Законодавчо не передбаченечіткихвимог дорозміщенняюридичнихосіб вокремовиділенихприміщеннях,підтвердження праввласностіорендодавця наприміщення,орендованіособою, Якабажаєзареєструватися,мінімальнихтермінів діїдоговоріворендиприміщень,вимогщодонаявності нафасаді приміщеннявивіски пророзміщенняюридичної особини.

УЧехії, дезастосовуваласьреєстраціяюридичнихосіб задомашніми адресами, із 01.07.95 р.таку практикузаборонено. У м.Москві (>РосійськаФедерація) дляреєстраціїюридичної особини надомашню адресоюнеобхідноотриматизгоду всіхмешканців,однак, разом із тім,ця нормарозглядається якпільга ізастосовуєтьсялише длясуб’єктів малогопідприємництва.

>Вимоги достатутнихдокументівсуб’єктівпідприємницькоїдіяльності вчинномузаконодавствітакожчітко неокреслені.Значнакількістьреєструючихорганів, котрі немаютьспільногоінформаційногопростору, практично неможевиконативимогичинногозаконодавстващодо забезпеченняунікальностінайменуваннясуб’єктапідприємницькоїдіяльності.

>Норми,якими передбаченепроведення державноїреєстраціїзмін, щовідбулися вустановчих документах, непередбачають, що догоди,укладення якітягне за собоювнесеннязмін доустановчихдокументів,вважаються такими, що не набраличинності до моментувнесеннязмін до державногореєстру іфактичноє причиноюперетвореннялегальнихюридичнихосіб наінструментфіктивногопідприємництва.

>Підґрунтя длястворенняфіктивнихпідприємствдаєускладнена процедураскасування державноїреєстрації. Заданимиподатковихорганів понад 43 тис.платниківподатків не завершили процедуруліквідації. Позначнійчастині такихплатниківєрішеннясудівщодоскасування державноїреєстрації чивизнаннястатутнихдокументівнедійсними.

При цьомуприйняття судомрішення проскасування державноїреєстраціїплатника, що непровадивдіяльності і немавборгів до бюджету,автоматичноробить йогоборжником,оскільки наньогопокладаєтьсяобов’язоксплати державногомита всумі 85 грн.Станом на 01.10.2005 р. 3394платники, котріповинніліквідуватись, ізцієї заподій неможуть бутизняті ізподатковогообліку.

>Витрати, котрі держава зазналалише напідтримкусупроводженнязаписів про такихюридичнихосіб врізнихреєстрах, тасумивитрат, щовиникають узв’язку ізсудовимрозглядомсправназваноїкатегорії, непокриваються 85 грн., аускладнена процедураскасування державноїреєстрації практичноунеможливлюєвиключення такихюридичнихосіб із державногореєстру.


2.2 Невирішенні запитаннявизначенняфіктивногопідприємництва

>Зростаннязлочинів та їхніукриття усистеміоподаткуваннявиникає черезіснуючіневирішеніпроблеми,пов’язані іздіяльністю такзванихфіктивнихсуб’єктівпідприємницькоїдіяльності, асаме:

· насьогодніжоднимнормативно-правовим актом України невизначенопоняття “>фіктивного” підприємства таознакфіктивності. Урезультатіпротидія цьомуявищу немає системного характеру;

·найважливіше, на форумі нашу думку, ті, уумовахсьогодення реальноіснуючимсуб’єктампідприємницькоїдіяльностіекономічновигідноспівпрацювати ізфіктивнимифірмами.Чиннезаконодавство таіснуючий порядоквизнанняугод такими, щоукладенівсуперечінтересам держави, недаютьможливостіконтролюючим органам, ізокрема ДПА,наповнювати бюджет України зарахунокприпиненняправопорушень,пов’язаних іздіяльністюФСПД.Згіднозістатистичнимиданимитепер уже вгосподарських судахзадовольняється невеликакількістьпозовів вінтересах держави. У ДПА,наприклад,ця цифрастановитьприблизно 27%. Дляпорівняння: вНідерландахця цифрастановить 90%.

Томупроблемиіснуванняфіктивногопідприємництвапотребуютьякнайшвидшогозаконодавчоговрегулювання, асаме:

·законодавчогозакріпленняпоняття “>фіктивного” підприємства.Тобто “>фіктивне”підприємство —цевигадане (>фактично неіснуюче) чиофіційновнесене до державногореєструсуб’єктівпідприємництвапідприємство,зареєстроване чипереоформлене (процедурапереоформленняможе бутиздійснена не дуже докінця) напідставнихосіб.Нормативнезакріпленняпоняттяфіктивногосуб’єктапідприємницькоїдіяльності (>ФСПД) —цепершийкрок, послеякого (чиодночасно ізяким)необхідносистематизуватиіншізаконодавчіакти, котрірегламентуютьфінансово-господарську діяльністьпідприємств;

·законодавчоїпередачі органам державноїподатковоїслужбифункції державноїреєстрації іведенняреєструсуб’єктівпідприємницькоїдіяльності;

·запровадженнявідповідальностіпосадовихосіб, щопроводятьдержавнуреєстраціюфіктивнихпідприємств тадопускаютьпорушеннявстановленого порядкуреєстрації;

·внесеннязмін в Україну “Про банки табанківську діяльність” тавизначення права ДПА увипадкахвизнання підприємствафіктивнимотримувати відустановбанківвідомості про рухкоштів побудь-якому йогорахунку ізнаданнямінформації пропризначенняплатежів таіншихданих проконтрагентів.

>Крім того, ізметоюсистематизаціїборотьби ізфіктивнимипідприємствами, атакожповного Поверненнядержавізавданихзбитків було б бдоцільнотерміново внестизміни в Україну, атакожневідкладновирішити ряд такихпитань:

·спрощення таскороченняпроцедуривизнання СПДфіктивним. Процесвідчитьдосвідмайже всіх безвиняткуучасниківЄвропейського Союзу.Наприклад, уНідерландахпідприємствовизнаєтьсяфіктивним за рапортомпрацівникаподатковоїслужби,якийз’ясував, щосуб’єктпідприємницькоїдіяльності незнаходиться заюридичноюадресою, чинеможливознайтипосадовихосіб, котріфактичнозаймалисьфінансово-господарськоюдіяльністю;

·внесеннязмін до господарськогопроцесуального кодексу Українищодоспрощенняпроцедуривизнаннянедійснимиугодміжреальнимисуб’єктамипідприємницькоїдіяльності тафіктивнимипідприємствами;

·доповненняЦивільного кодексу Україниновоюстаттею (чи внестизміни до ст. 49Цивільного кодексу України) “Провизнанняугоднедійсними, коли один із СПДвизнанофіктивним”. передбачити в цьомувипадкубезумовневизнанняугод такими, щоукладенівсуперечінтересам держави, тапередбачитистягнення до бюджету всіхкоштів та ТМЦ зацимиугодами.Рекомендуватирозглядатитакікатегоріїсправпершочергово і внайкоротшийтермін.Законодавчевирішеннязазначенихпитаньнеобхідне таактуальне насьогодні,оскільки одним ізосновнихнапрямівборотьби ізфіктивнимипідприємствамиєведенняпретензійної роботи ізметоювизнаннянедійснимиугод,укладенихміжФСПД та їхні контрагентами;

·внесеннязмін в Україну “Проподаток надоданувартість”щодопризупинення натермін до 180дніввідшкодування ПДВ із бюджету увипадках, коли втоварних тагрошових потокахвиявляються підприємства ізознакамифіктивності;

·підвищеннябанківського контролю загрошовими потоками.Було бдоцільнонормативними документами НБУ запровадитиштрафнісанкції (дорозмірівнесплаченого ПДВ) добанківськихустанов, котрісприяютьфункціонуваннюпідприємств ізознакамифіктивності,відкриваютьїмрозрахунковірахунки. Уразівиявлення вокремійбанківськійустановіп’яти і понадрозрахунковихрахунків СПД, котрірішенням судувизнанофіктивними,заборонити такому банкувстановлювати тавикористовувати систему “банк —клієнт”.

Узв’язку ізнаведенимвважаємо занеобхіднезаконодавчовирішити запитаннящодоспрощення порядкувиключенняпідприємств із державногореєструсуб’єктівпідприємницькоїдіяльності,встановивши при цьому норму, заякої длявиконаннябудь-якихдій відімені, заучастю чи накористь підприємстванеобхіднонадаватиоригіналвиписки із державногореєстру, щоміститьактуальнідані прозасновників,учасників,керівників,посадовихосіб,юридичну адресою,назву,ідентифікаційний код заЄДРПОУ.

разом із тімнеобхідноунормувати:

· порядокстворення таформування складуліквідаційноїкомісії,їїповноваження,термінипроведенняліквідаційнихзаходів,джерела забезпеченняїїдіяльності уразівідсутностіактивів (>можливо, зарахунок страхового фонду,якийстворюється ізчастиниреєстраційногозбору);

· формуліквідаційного балансу, порядокзадоволеннявимогкредиторів, у томучислі за шлюбоммайна длязадоволення такихвимог, контролю надздійсненнямліквідації тощо;

·правовінаслідки длявласників чиліквідаційноїкомісії заухилення відздійсненняліквідаційнихзаходів чинесвоєчасне чинеякісне їхньогопроведення.

>Щодовиконаннясудовихрішень,правовимнаслідком якієліквідаціяпідприємств, то йогослід було б бпокласти надержавнувиконавчу службу шляхомвнесеннявідповіднихдоповнень в Україну “Продержавнувиконавчу службу” і “Провиконавчепровадження”.


>Розділ 3.Фіктивні підприємства в Україні: заподійвиникнення йшляхипротидії

 

>Здійснювані в Україні заходь із переходу доринковоїекономікистворилипередумову дляпідприємницькоїдіяльностігромадян, у напрямкурозвиткуякоїостаннімирокамизроблено рядрішучихкроків.

>Водночас процесстановленняринковихвідносин проходити складно тасуперечливо.Падінняжиттєвогорівня населення,соціальнанапруга,зростаннязлочинності,корупція таіншісупутникикризовихявищєвиразомзагостренняекономічних проблем,нерозв’язаність якістає назавадірозвиткупідприємницькоїдіяльності,зокремавпливає на безпечусуспільства й держави вцілому.

>Перехід нановіформигосподарювання,поряд зпозитивнимизмінами векономіці,викликавпоявуфакторів, щостворюютьумови для скоєннярізноманітнихзловживань. Таким чином,зміцненнязаконності й правопорядку вдержаві,підвищенняефективностіборотьбизізлочинністю йкорупцією, у томучислі ізїїорганізованими формами, всучаснихумовахзалишається одним зосновнихнапрямівдіяльності всіхдержавнихорганів йсуспільства вцілому.Скоординованим заходамивжитимиправоохоронними органами Українивдаєтьсяутримуватикриміногеннуситуацію под контролем, як вцілому, то й на окремихстратегічнихнапрямках та болеенаступально йефективно вестиборотьбу ззлочинністю.

Насьогодніорганізованізлочинніугрупованнямаютьзначнийвплив нарегіональнуекономіку убагатьох областях України.Діяльністьорганізованихзлочиннихугруповань векономічній сфері одну годинуздійснюється нависокомупрофесійномурівні зарахунокзалучення усвійбізнесвисококваліфікованихфахівців, щодозволяєкримінальним авторитетівреалізовуватискладніфінансовісхеми роботи,одночаснозав’язаних назначнукількістьпідприємств.

>Прослідковуєтьсязростанняактивностіорганізованихзлочиннихугруповань повходженню їхнього шляхомінвестування увисокорентабельнігалузіпромисловості,пов’язані із транзитом черезтериторію Україниекспортнихтоварів, щоє для державистратегічноважливими (>нафта,хімічнідобрива,енергоносії,металопродукція таін.).Таке становищенайбільшхарактерне длярегіонів ізрозвиненоюінфраструктурою.

>Відмінноюрисоюсучасностієлегалізаціязлочинногокапіталу шляхомстворенняцілої низькікомерційних структур, частофіктивних, щодаєможливістьлідераморганізованихзлочиннихугруповань танаближеним перед тим особамвідкритобрати доля всуспільномужитті,діяльностідержавнихустанов

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація