Реферати українською » Государство и право » Процедура ліквідації боржника


Реферат Процедура ліквідації боржника

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Контрольна робота

Здисципліни:

“>Господарськезаконодавство”

 

Процедураліквідаціїборжника


>Змістконтрольної роботи

 

1. Процедураліквідаціїборжника

2. Порядоквідкриття таобслуговуваннябанківськогорахунку

3.Поняття тавидисанкцій загосподарським правом

>Література

 


1. ПРОЦЕДУРАЛІКВІДАЦІЇБОРЖНИКА

>Керуючись нормамичинногозаконодавствабанкрутство -цевизнанагосподарським судомнеспроможністьборжникавідновити своюплатоспроможність тазадовольнитивизнані судомвимогикредиторів неінакше як череззастосуванняліквідаційноїпроцедури Таким чином,банкрутствоєоднією ізюридичнихпідставліквідації підприємстваВідповідно в Україну "Провідновленняплатоспроможностіборжника чивизнання йогобанкрутом", щоєосновнимзаконодавчим актом пробанкрутствопередбачена процедураліквідаціїборжникаЛіквідаційна процедурарозпочинається ізприйняттяпостановигосподарським судом провизнанняборжникабанкрутомСтрокліквідаційноїпроцедури неможеперевищуватидванадцятимісяців таможе бутипродовжений нашістьмісяцівПрийняттягосподарським судомпостанови провизнанняборжникабанкрутом йвідкриттяліквідаційноїпроцедурипередбачаєнаступнінаслідки:

-підприємницька діяльністьбанкрутазавершуєтьсязакінченнямтехнологічного циклу ізвиготовленняпродукції уразіможливостіїї продаж;

- рядківвиконання всіхгрошовихзобов'язаньбанкрута тазобов'язаннящодосплатиподатків йзборіввважається таким, що наставши;

-припиняєтьсянарахування неустойки (штрафу,пені),процентів таіншихекономічнихсанкцій по всіх видахзаборгованостібанкрута;

-відомості профінансове становищебанкрутаперестають бутиконфіденційними чистановитикомерційнутаємницю;

-укладенняугод,пов'язаних ізвідчуженняммайнабанкрута чипередачею йогомайнатретім особам,допускається в порядку,передбаченомуцимрозділом;

-скасовуєтьсяарешт,накладений намайноборжника,визнаногобанкрутом, чиіншіобмеженнящодорозпорядження майном такогоборжника.Накладення новихарештів чиіншихобмеженьщодорозпорядження майномбанкрута недопускається;

-вимоги зазобов'язаннямиборжника,визнаногобанкрутом, щовиникли под годинупроведення процедурбанкрутства,можутьпред'являтися лише вмежахліквідаційноїпроцедури;

-виконаннязобов'язаньборжника,визнаногобанкрутом,здійснюється увипадках й порядку,передбаченомуцимрозділом.

Атакожкерівникбанкрутазвільняється із роботи у зв'язку ізбанкрутством підприємства, про щоробитьсязапис у йоготрудовійкнижці,припиняютьсяповноваженняорганівуправліннябанкрута таповноваженнявласникамайнабанкрута,якщо цого не було бзробленораніше.Опублікуваннявідомостей провизнанняборжникабанкрутом йвідкриттяліквідаційноїпроцедуриздійснюєтьсяліквідатором уофіційнихдрукованих органах зарахунокбанкрута уп'ятиденний рядків із дняприйняттяпостанови провизнанняборжникабанкрутом. При цьому недозволяєтьсяопублікування чирозголошенняіншим чиномвідомостей провизнанняборжникабанкрутом досіприйняттягосподарським судомпостанови провизнанняборжникабанкрутом.

>Відомості провизнанняборжникабанкрутом й провідкриттяліквідаційноїпроцедуриповинніміститинайменування таіншіреквізитиборжника,визнаногобанкрутом,найменуваннягосподарського суду, впровадженніякогознаходиться справа пробанкрутство, датуприйняттягосподарським судомпостанови провизнанняборжникабанкрутом йвідкриттяліквідаційноїпроцедури,відомості проліквідатора.

Упостанові провизнанняборжникабанкрутомгосподарський судвідкриваєліквідаційну процедуру,призначаєліквідатора в порядку,передбаченомучиннимзаконодавством.Господарський судмає правопризначитиліквідатором особу, Якавиконувалаповноваженнярозпорядникамайна чикеруючогосанацієюборжника. Заклопотаннямліквідатора,погодженим ізкомітетомкредиторів,господарський судпризначаєчленівліквідаційноїкомісії. Уразіліквідації державного підприємства чи підприємства, устатутномуфондіякогодержавначасткаскладає более ніждвадцятьп'ятьвідсотків,господарський судпризначає членамиліквідаційноїкомісіїпредставника державного органу ізпитаньбанкрутства та принеобхідності - органу місцевого самоврядування.Ліквідаторвиконує своїповноваження дозавершенняліквідаційноїпроцедури агосподарський суд своючергурозглядаєскарги на діїучасниківліквідаційноїпроцедури таздійснюєїхніповноваження.

Доповноваженьліквідаторівслідвіднести:

-прийняття до своговіданнямайнаборжника,вжиттязаходів позабезпеченню йогозбереження;

-виконанняфункції ізуправління тарозпорядження майномбанкрута;

-здійсненняінвентаризації таоцінкимайнабанкрута згідно іззаконодавством;

-аналізфінансове становищебанкрута;виконанняповноваженькерівникабанкрута;

-очоленняліквідаційноїкомісії таформуванняліквідаційноїмаси;

-пред'явлення дотретіхосібвимогщодо Поверненнядебіторськоїзаборгованостібанкруту;

- декларація проотримання кредиту длявиплативихідноїдопомоги працівникам, щозвільняютьсявнаслідокліквідаціїбанкрута,якийвідшкодовується впершучергу зарахуноккоштів,одержаних від продажмайнабанкрута;

-повідомленняпрацівниківбанкрута прозвільнення.Виплатавихідноїдопомогизвільненим працівникамбанкрутапровадитьсяліквідатором упершучергу зарахуноккоштів,одержаних від продажмайнабанкрута чиотриманого дляцієї мети кредиту;

-заява вустановленому порядкузаперечення позаявлених доборжникавимогахпоточнихкредиторів зазобов'язаннями, котрівиникли под годинупровадження усправі пробанкрутство, йєнеоплаченими;

-подання догосподарського суду заяви провизнаннянедійснимиугодборжника;вжиттязаходів,спрямованих напошук,виявлення та Поверненнямайнабанкрута, щознаходиться утретіхосіб;

- передача увстановленому порядку назберіганнядокументибанкрута, котрівідповідно донормативно-правовихдокументівпідлягаютьобов'язковомузберіганню;

-реалізаціюмайнабанкрута длязадоволеннявимог,включених дореєструвимогкредиторів;

-повідомлення просвоєпризначеннядержавний орган ізпитаньбанкрутства вдесятиденний рядків із дняприйняттярішеннягосподарським судом танадає державному органу ізпитаньбанкрутстваінформації дляведення єдиноїбазиданихщодопідприємств-банкрутів;

-здійсненняіншихповноважень.

>Протягомп'ятнадцятиднів із дняпризначенняліквідаторавідповідніпосадові особинибанкрутазобов'язаніпередатибухгалтерську таіншудокументаціюбанкрута, печатки йштампи,матеріальні таінші ціностібанкруталіквідатору. Уразіухилення відвиконаннязазначених обовязківвідповідніпосадові особинибанкрута несуть відповідальністьвідповідно в Україну 3 дняпризначенняліквідатора доньогопереходять правакерівника.Ліквідатормає правозамовитивиготовленнядубліката печатки таштампів уразі їхньоговтрати. До складуліквідаційноїкомісіївключаютьсяпредставникикредиторів,фінансовихорганів, аразінеобхідності -такожпредставники державного органу усправахнагляду застраховоюдіяльністю, Антимонопольногокомітету України, державного органу ізпитаньбанкрутства,якщобанкрутомвизнанодержавнепідприємство, тапредставникорганів місцевого самоврядування.Діїліквідатора чиліквідаційноїкомісіїможуть бутиоскаржені догосподарського судувласникоммайнабанкрута;особою, Якавідповідає зазобов'язаннямибанкрута;кожним кредиторомокремо чикомітетомкредиторів;особою, котра,посилаючись на свої прававласника чиіншупідставу,передбачену законом чи договором,оспорюєправомірністьвіднесеннямайновихактивів чикоштів доліквідаційноїмаси. Приздійсненнісвоїхповноваженьліквідатормає правозаявитивимоги дотретіхосіб, котрівідповідно дозаконодавства несутьсубсидіарну відповідальність зазобов'язаннямиборжника у зв'язку іздоведенням його добанкрутства.Розмірзазначенихвимогвизначаєтьсявиходячи ізрізниціміжсумоювимогкредиторів йліквідаційноюмасою.Стягненісумивключаються вліквідаційнумасу йможуть бутивикористані лише длязадоволеннявимогкредиторів у порядкучерговості, щовизначеназаконодавчо [2].

>Усівидимайновихактивівбанкрута, котрі належатийому направівласності чи
>повногогосподарськоговідання на датувідкриттяліквідаційноїпроцедури тавиявлені входіліквідаційноїпроцедури,включаються у складліквідаційноїмаси, завиняткомоб'єктів державногожитлового фонду, до тогочислігуртожитків,дитячихдошкільнихзакладів таоб'єктівкомунальноїінфраструктури, котрі вразібанкрутства підприємствапередаються в порядку,встановленомузаконодавством, докомунальноївласностівідповіднихтериторіальних громад бездодаткових умів йфінансуються вустановленому порядку.Речі,визначеніродовимиознаками, що належатибанкруту направіволодіння чикористування,включаються у складліквідаційноїмаси.Майнобанкрута, щоє предметомзастави,включається у складліквідаційноїмаси, але йвикористовуєтьсявиключно дляпершочерговогозадоволеннявимогзаставодержателя.Індивідуальновизначеніречі, що належатибанкруту напідставіречових прав,крім прававласності йповногогосподарськоговідання, неможуть бутивключені у складліквідаційноїмаси. Занаявності ускладімайнабанкрутамайна,виключеного із обороту,ліквідаторзобов'язанийпередати йогоіншим особам вустановленому порядку.Ліквідатор,виявившичастку, Яканалежитьбанкруту вспільномумайні, ізметоюзадоволеннявимогкредиторів вустановленому порядкупорушує запитання провиділенняцієїчастки.Майно, на якузвертаєтьсястягнення уліквідаційнійпроцедурі,оцінюєтьсяарбітражнимкеруючим. Длямайна, якупродається нааукціоні,оціночнавартістьєпочатковою. Дляздійсненняоцінкимайнаарбітражнийкеруючиймає правозалучати напідставі договоруспеціалістів ізоплатою їхніпослуг зарахуноккоштів,одержаних відвиробничоїдіяльностіборжника,визнаногобанкрутом, чиреалізації йогомайна,якщоінше невстановленокомітетомкредиторів.

>Післяпроведенняінвентаризації таоцінкимайнабанкруталіквідаторрозпочинає продажівмайнабанкрута навідкритих торгах.Ліквідаторзабезпечує череззасобимасовоїінформаціїоповіщення про порядок продажмайнабанкрута, склад,умови та рядкипридбаннямайна. Порядок продажмайнабанкрута, склад,умови та рядкипридбаннямайнапогоджуються ізкомітетомкредиторів. При цьому продажівмайнапідприємств-банкрутів,заснованих надержавнійвласності,здійснюється ізурахуваннямвимогчинного
>законодавства ізпитаньприватизації. Уразінадходження двох й понадпропозиційщодопридбаннямайнабанкруталіквідатор проводити конкурс.Майнобанкрута,щодообігуякоговстановленообмеження,продається назакритих торгах. Узакритих торгахберуть доля особини, котрівідповідно дозаконодавстваможуть матірзазначенемайно увласності чи напідставііншогоречового права. Продажівціннихпаперів, що належатибанкруту направівласності,здійснюєтьсявідповідно дозаконодавства.Уступкавимогбанкрутаздійснюється в порядку,передбаченомуцивільнимзаконодавством України, зазгодоюкомітетукредиторів.Ліквідатормає правовиставити навідкриті торгивимогибанкрута,якщоінший порядок продаж чи поступкивимогбанкрута невстановленокомітетомкредиторів.Ліквідаторзобов'язанийвикористовувати припроведенніліквідаційноїпроцедури лише одинрахунокборжника вбанківськійустанові.Іншірахунки,виявлені припроведенніліквідаційноїпроцедури,підлягаютьзакриттюліквідатором.Залишкикоштів нацихрахункахперераховуються наосновнийрахунокборжника.

>Кошти, котрінадходять припроведенніліквідаційноїпроцедури,зараховуються наосновнийрахунокборжника. З основногорахункупроводятьсяпоточнікомунальні таексплуатаційніплатежі таіншівитрати,пов'язані зздійсненнямліквідаційноїпроцедури. Продажівмайнабанкрутаоформляється договорамикупівлі-продажу, котріукладаютьсяміжліквідатором йпокупцем.Ліквідатор нерідше одного разу намісяцьнадаєкомітетукредиторівзвіт про свою діяльність,інформацію профінансове становище ймайноборжника на деньвідкриттяліквідаційноїпроцедури та припроведенніліквідаційноїпроцедури,використаннякоштівборжника, атакожіншуінформацію навимогукомітетукредиторів.Ліквідаторзобов'язаний навимогугосподарського суду чи державного органу ізпитаньбанкрутстванадаватинеобхіднівідомостіщодопроведенняліквідаційноїпроцедури. Уразіневиконання чиненалежноговиконанняліквідаторомсвоїх обовязківгосподарський суд заклопотаннямкомітетукредиторівможеприпинитиповноваженняліквідатора й, запропозицієюкомітетукредиторів,призначає новоголіквідатора.

>Кошти,одержані від продажмайнабанкрута,спрямовуються назадоволеннявимогкредиторів, унаступному порядку:

1) упершучергузадовольняються:

а)вимоги,забезпеченізаставою;

б)виплатавихідноїдопомогизвільненим працівникамбанкрута, у томучислівідшкодування кредиту,отриманого націцілі;

в)витрати Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб, щопов'язані ізнабуттям ним прав кредиторащодо банку, - урозмірівсієїсумивідшкодування за внескамифізичнихосіб;

р)витрати,пов'язані ізпровадженням усправі пробанкрутство вгосподарськомусуді тароботоюліквідаційноїкомісії, у томучислі:

-витрати на оплату державногомита;

-витратизаявника напублікаціюоголошення пропорушення справ пробанкрутство;

-витрати напублікацію вофіційнихдрукованих органахінформації про порядок продажмайнабанкрута;

-витрати напублікацію взасобахмасовоїінформації пропоновленняпровадження усправі пробанкрутство у зв'язку ізвизнанняммирової догодинедійсною;

-витратиарбітражногокеруючого (>розпорядникамайна,керуючогосанацією,ліквідатора),пов'язані ізутриманням йзбереженняммайновихактивівбанкрута;

-витратикредиторів напроведення аудиту,якщо аудитпроводився зарішеннямгосподарського суду зарахунок їхнікоштів;

-витрати на оплату роботиарбітражнихкеруючих (>розпорядникамайна,керуючогосанацією,ліквідатора).

>Переліченівитративідшкодовуютьсяліквідаційноюкомісією послереалізації неючастиниліквідаційноїмаси;

2) у другучергузадовольняютьсявимоги, щовиникли ззобов'язаньбанкрута передпрацівникамипідприємства-банкрута (завинятком Поверненнявнесківчленів трудового колективу достатутного фонду підприємства),зобов'язань, щовиникливнаслідокзаподіянняшкодижиттю таздоров'югромадян, шляхомкапіталізаціївідповіднихплатежів у порядку,встановленомуКабінетом міністрів України, атакожвимогигромадян-довірителівдовірчих товариств чиіншихсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності, котрізалучалимайнодовірителів;

3) утретючергузадовольняютьсявимогищодосплатиподатків йзборів.Вимоги центрального органувиконавчої влади, щоздійснюєуправліннядержавним резервом;

4) учетвертучергузадовольняютьсявимогикредиторів, незабезпеченізаставою, у томучислі йвимогикредиторів, щовиникли ззобов'язань упроцедурірозпорядження майномборжника чи впроцедурісанаціїборжника;

5) уп'ятучергузадовольняютьсявимогищодо Поверненнявнесківчленів трудового колективу достатутного фонду підприємства;

6) ушостучергузадовольняютьсяіншівимоги.

>Вимогикожноїнаступноїчергизадовольняються вмірунадходження нарахуноккоштів від продажмайнабанкрута послеповногозадоволеннявимогпопередньоїчерги. Уразінедостатностікоштів,одержаних від продажмайнабанкрута, дляповногозадоволення всіхвимогоднієїчергивимогизадовольняютьсяпропорційносумівимог, щоналежитькожномукредиторовіоднієїчерги. Уразівідмови кредитора відзадоволеннявизнаної вустановленому порядкувимогиліквідаційнакомісія невраховує сумугрошовихвимог цого кредитора.Вимоги,заявлені послезакінчення рядок,встановленого для їхньогоподання, нерозглядаються йвважаютьсяпогашеними.Вимоги, незадоволені занедостатністюмайна,вважаютьсяпогашеними.

Уразіякщогосподарським судомвинесеноухвалу проліквідаціююридичноїособи-банкрута,майно, щозалишилося послезадоволеннявимогкредиторів,передаєтьсявласникові чиуповноваженому ним органу, амайнодержавнихпідприємств -відповідному органуприватизації длянаступного продаж.Кошти,одержані від продаж цогомайна,спрямовуються в Україну.

>Післязавершення всіхрозрахунків із кредиторамиліквідаторподає догосподарського судузвіт таліквідаційний баланс, доякогододаються:

-показникивиявленоїліквідаційноїмаси (>даніїїінвентаризації);

-відомості прореалізаціюоб'єктівліквідаційноїмаси ізпосиланням наукладені домовкупівлі-продажу;

-копіїдоговорівкупівлі-продажу таактиприймання-передачімайна;

-реєстрвимогкредиторів ізданими пророзмірипогашенихвимогкредиторів;

-документи, котріпідтверджуютьпогашеннявимогкредиторів.

>Господарський суд послезаслуховуваннязвітуліквідатора та думичленівкомітетукредиторів чи окремихкредиторіввиноситьухвалу прозатвердженнязвітуліквідатора таліквідаційного балансу.Ліквідаторповідомляєдержавний орган ізпитаньбанкрутства прозавершенняліквідаційноїпроцедури.Якщо за результатамиліквідаційного балансу послезадоволеннявимогкредиторів незалишилосямайна,господарський судвиноситьухвалу проліквідаціююридичної особини -банкрута.Копіяцієїухвалинаправляється органу,якийздійснивдержавнуреєстраціююридичної особини -банкрута, та органам державної статистики длявиключенняюридичної особини ізЄдиного державногореєструпідприємств таорганізацій України, атакожвласнику, органам державноїподатковоїслужби замісцезнаходженнямбанкрута.

>Якщомайнабанкрутавистачило,щобзадовольнити усівимогикредиторів,вінвважається таким, що немаєборгів, йможепродовжувати своюпідприємницьку діяльність.Господарський судможевинестиухвалу проліквідаціююридичної особини, щозвільнилася відборгів,лише уразі,якщо внеїзалишилосямайновихактивів менше, ніжвимагається дляїїфункціонування згідно ззаконодавством. Уразіякщогосподарський суддійшоввисновку, щоліквідатор невиявив чи нереалізувавусінаявнімайновіактивиліквідаційноїмаси,необхідні дляповногозадоволеннякредиторів,вінвиноситьухвалу пропризначення новоголіквідатора.Новийліквідаторочолюєліквідаційнукомісію.Якщоліквідатор невиявивмайновихактивів, щопідлягаютьвключенню доліквідаційноїмаси,вінзобов'язаний податігосподарському судуліквідаційний баланс,якийзасвідчуєвідсутність убанкрутамайна.

2. ПОРЯДОКВІДКРИТТЯ ТАОБСЛУГОВУВАННЯБАНКІВСЬКОГОРАХУНКУ

>Керуючисьположеннями Закону України „Про банки йбанківську діяльність”банківськимирахункамиєрахунки, на якіобліковуютьсявласнікошти,вимоги,зобов'язання банкустосовно йогоклієнтів йконтрагентів та котрідаютьможливістьздійснюватипереказкоштів задопомогоюбанківськихплатіжнихінструментів.Відкриття таведеннярахунківклієнтівєрізновидомбанківськихоперацій, щоможутьздійснювати банки напідставібанківськоїліцензії.Стаття 51 зазначеного законурегламентує, що дляздійсненнябанківськоїдіяльності банкивідкривають таведутькореспондентськірахунки уНаціональному банку України таінших банках в Україні й заїї межами,банківськірахунки дляфізичних таюридичнихосіб у гривнях таіноземнійвалюті[3].Банківськірозрахункипроводяться уготівковій табезготівковій формах згідно з правилами,встановлениминормативно-правовими актамиНаціонального банку України.Безпосередній порядоквідкриття таобслуговуваннярахунківрегламентуєтьсяінструкцією про порядоквідкриття,використання йзакриттярахунків унаціональній таіноземній валютах, Якарозробленавідповідно до господарського комплексу України,Цивільного кодексу,іншогозаконодавства, щорегулюєбанківську діяльність [5].

>Суб'єктигосподарювання,нерезиденти-інвестори,іноземніпредставництва йфізичні особинимають правовідкриватирахунки для забезпеченнясвоєїгосподарськоїдіяльності йвласних потреб убудь-яких банках Українивідповідно довласноговибору,крімвипадків, коли банк немаєможливостіприйняти набанківськеобслуговування.Умовивідкриттярахунку таособливості йогофункціонуванняпередбачаються вдоговорі, щоукладаєтьсяміж банком й йогоклієнтом.Операції зарахункамиздійснюються задопомогоюплатіжнихінструментів за формами,установленимибанківськими правилами. Банкможевідмовитиклієнту вобслуговуваннірахунку лише увипадках,передбаченихзаконодавством України. Банкивідкривають своїмклієнтам за договоромбанківськогорахункупоточнірахунки, за договоромбанківського внеску -вкладні (>депозитні)рахунки.

>Поточнийрахунок -церахунок, щовідкривається банкомклієнту надоговірнійоснові длязберігання грошей йздійсненнярозрахунково-касовихоперацій задопомогоюплатіжнихінструментіввідповідно до умів договору тавимогзаконодавства України.

Допоточнихрахунківтакож належати:

-рахунки заспеціальними режимами їхнівикористання, щовідкриваються увипадках,передбачених законами України чи актамиКабінету міністрів України;

-поточнірахунки типу "М", щовідкриваються внаціональнійвалютіофіційнимпредставництвам йпредставництвамюридичнихосіб-нерезидентів, котрі незаймаютьсяпідприємницькоюдіяльністю на територї України;

-поточнірахунки типу "П", щовідкриваються внаціональнійвалютіпостійнимпредставництвам;

-картковірахунки, щовідкриваються дляоблікуоперацій заплатіжнимикартками;

-поточні (>накопичувальні)рахункивиборчихфондів.

>Вкладний (>депозитний)рахунок -рахунок, щовідкривається банкомклієнту надоговірнійоснові длязберігання грошей, щопередаютьсяклієнтом вуправління навстановлений рядків чи що такої рядок подвизначений відсоток йпідлягаютьповерненнюклієнтувідповідно в Україну та умів договору [4].

Узаконодавчому порядку передбачене рядособливостейщодовідкриттяпоточнихрахунків типу «М» та «П»,рахунків віноземнійвалюті дляіноземнихпредставництв,поточнихрахунківустановамміжнароднихорганізацій,депозитнихрахунківіноземнимпредставництвам,рахунківвиборчихфондів тощо тавикористаннякоштів по них.

>Розглянемо более детально порядоквідкриттяпоточних тадепозитнихрахунків та їхньогообслуговування.Договірбанківськогорахунку тадоговірбанківського внескуукладаються вписьмовійформі.Письмова форма договорубанківського внескувважаєтьсядотриманою,якщовнесеннягрошовоїсуми навкладнийрахуноквкладникапідтверджено договоромбанківського внеску ізвидачеюощадної книжки чиіншого документа, щовідповідаєвимогам,установленим законом,іншиминормативно-правовими актами у сферібанківськоїдіяльності йзвичаямиділового обороту.Клієнтиможутьвідкриватилише одинпоточнийрахунок дляформуваннястатутного фондугосподарського товариства (унаціональнійта/абоіноземнійвалюті) та одинпоточнийрахунок (унаціональнійта/абоіноземнійвалюті) закожноюугодоюсумісноїдіяльності безстворенняюридичної особини.Юридичніособи-нерезидентиможутьвідкривати в російських банках Українипоточнірахунки дляздійсненняінвестицій унаціональній таіноземних валютах.

Уразівідкриття поточного чи вкладногорахункупідприємцю доотримання банкомповідомлення провзяттярахунку наоблік органом державноїподатковоїслужбиоперації зацимрахункомздійснюютьсялише ззарахуваннякоштів.Видатковіоперації зарахункомвідокремленогопідрозділуюридичноїособи-підприємцяздійснюються послеотримання банкомповідомлення провзяттярахунку наоблік органом державноїподатковоїслужби замісцезнаходженнямвідокремленогопідрозділу.

Уразінаявності в банкумотивованоїпідозрищодоподанняклієнтом длявідкриттярахункупідробленихдокументів чи таких, щомістятьнедостовірнуінформацію, банкповідомляє процеорганивнутрішніхсправ йспеціальноуповноважений органвиконавчої влади ізпитаньфінансовогомоніторингу ззазначеннямідентифікаційнихданихклієнта тапаспортнихданих особини, Якаподаєдокументи навідкриття цогорахунку.

Банкизобов'язаніздійснитиперевіркуподанихдокументів длявідкриттярахунків навідповідність їхньогочинномузаконодавству,зокрема

а)підписиосіб назаяві провідкриття поточногорахункумають бутирозшифровані ізобов'язковимзазначеннямпрізвища таініціалів йзвірені ізпідписами, щонаведені вкартці ззразкамипідписів йвідбитка печатки;

б)свідоцтво про тихмаєвідповідативстановленомузразку, згідноПоложення продержавнуреєстраціюсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності;

в)нотаріальнезасвідченнядокументів йкопійдокументівмаєвідповідативимогамІнструкції про порядок скоєннянотаріальнихдійнотаріусами України.Посвідчувальнінаписинотаріуса на документахуважаютьсядійсними,якщо смердотівідповідають формам,затвердженим наказомМіністерстваюстиції України "Прозатвердження формреєстрів дляреєстраціїнотаріальнихдій,нотаріальнихсвідоцтв,посвідчувальнихнаписів наугодах йзасвідчуваних документах" йзареєстрованим уМіністерствіюстиції;

р)документи,подані длявідкриттярахунків, котрі буливидані на територїіноземної держави,мають бутилегалізовані вустановленому порядку,якщоміжнародними договорами, у якібере доля Україна, не передбаченеінше.Цідокументиможуть бутизасвідчені згідно ззаконодавством країни йоговидачі,перекладені наукраїнськумову (>крімдокументів,викладенихросійською мовою) талегалізовані вконсульськійустанові України, чизасвідчені впосольствівідповідної держави в Україні талегалізовані вМіністерствізакордоннихсправ України, чизасвідчені шляхомпроставленняапостиля,передбаченогостаттею 4Гаазькоїконвенції, щоскасовуєвимогулегалізаціїіноземнихофіційнихдокументів.Копіїцихдокументівмають бутинотаріальнозасвідченими. Уразіпред'явленняклієнтоморигіналівдокументів,поданих длявідкриттярахунків,уповноваженомупрацівнику банкудозволяєтьсязасвідчуватипідписомкопіїдокументів яктакі, щовідповідаютьоригіналу документа

Уразівідкриття поточногорахункуклієнту в йогозаявіуповноваженийпрацівник банкузазначає датувідкриття та номеррахунку. Назаявіклієнтамають бутизазначеніпідписи одного ізкерівників банку чиуповноваженої ним особини, наякого згідно ізвнутрішнімиположеннями банкупокладенообов'язокприйматирішення провідкриттяпоточнихрахунківклієнтів, атакожуповноваженихосіб банку, котрівідповідно довнутрішніхположень банкуздійснюютьперевірку надостовірність йвідповідністьчинномузаконодавствудокументів такопійдокументів, щоподаютьсяклієнтом, атакожконтролюютьправильністьприсвоєння номерирахункуклієнта та йоговідповідністьвнутрішньому планурахунків банку.

>Тексти заяви провідкриття поточногорахунку такартки ззразкамипідписівможуть бутизазначені вдоговорібанківськогорахункуміж банком йклієнтом -фізичноюособою задовільноюформою, але й ззбереженнямреквізитів.Під годинувідкриттяфізичним особампоточнихрахунків ізобмеженими режимами їхньоговикористання банкимають забезпечитицихосібінформацією про режимвикористанняцихрахунків у порядку,установленомувнутрішнімиположеннями банку. Здокументів, котрівимагаються відклієнта вразівідкриттярахунківформується справа ізюридичногооформленнярахунку. Банкамзабороняєтьсявідкривати та вестианонімнірахунки, тому смердотізобов'язаніідентифікуватиклієнтів, котрівідкриваютьрахунки, атакожосіб,уповноваженихдіяти від їхніімені, у порядку,установленомузаконодавством України.

>Відкриття поточногорахункусуб'єктугосподарюваннявперше у банкуздійснюється унаступному порядку.Особи, котрі відіменіюридичної особини чивідокремленогопідрозділувідкриваютьпоточнийрахунок,мають:

-пред'явити паспорт чи документ, що йогозамінює, йдокументи, щопідтверджують їхніповноваження.Фізичніособи-резидентидодатковопред'являють документ,виданийвідповідним органом державноїподатковоїслужби, щозасвідчує

-присвоєнняїмідентифікаційного номериплатникаподатків;

- податідокументи (>копіїдокументів),засвідчені вустановленому порядку.

Напідставізазначенихвищедокументівуповноваженийпрацівник банкуздійснюєідентифікаціюклієнта таосіб,уповноваженихрозпоряджатисяпоточнимрахунком.Між банком йклієнтомукладається вписьмовійформідоговірбанківськогорахунку.

>Якщорахуноквідкриваєюридична особа, топотрібно податітакідокументи:

- заяву провідкриття поточногорахунку,підписанукерівником йголовним бухгалтеромюридичної особини.Якщо в штатномурозписі немає посади головного бухгалтера чиіншої особини, на якоїпокладенофункціюведеннябухгалтерськогообліку тазвітності, то заявупідписуєлишекерівник;

-копіюсвідоцтва продержавнуреєстраціююридичної особини ворганівиконавчої влади,іншомуоргані,уповноваженомуздійснюватидержавнуреєстрацію,засвідченунотаріально чи органом,якийвидавсвідоцтво продержавнуреєстрацію. Уразівідкриттяпоточнихрахунківюридичним особам, котріутримуються зарахунокбюджетів,цей документ невимагається;

-копіюналежним чиномзареєстрованогоустановчого документа,засвідчену органом,якийздійснивреєстрацію, чинотаріально.Положенняюридичнихосібпублічного права, котрізатверджуютьсярозпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу владиАвтономноїРеспубліки Крім чи органу місцевого самоврядування,засвідчення непотребують.Юридичні особинипублічного права, котрідіють напідставі законів,установчий документ неподають;

-копіюдовідки провнесенняюридичної особини доЄдиного державногореєструпідприємств таорганізацій України,засвідчену органом, щовидавдовідку, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку,

-копію документа, щопідтверджуєвзяттяюридичної особини наоблік воргані державноїподатковоїслужби,засвідчену органом, щовидав документ, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку,

-картку ззразкамипідписів йвідбитка печатки,засвідченунотаріально чиорганізацією,якійклієнтадміністративнопідпорядкований, вустановленому порядку Докарткивключаютьсязразкипідписівосіб,якимвідповідно в Україну чиустановчихдокументівюридичної особининадано праворозпорядженнярахунком тапідписаннярозрахунковихдокументів.

>Юридичні особини, котрівикористовуютьнайманупрацю йвідповідно в Українуєплатникамистраховихвнесків,додатково довищезазначеногоперелікудокументівмають податікопію документа, щопідтверджуєреєстраціююридичної особини увідповідномуорганіПенсійного фонду України,засвідчену органом, що йоговидав, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку,копію страховогосвідоцтва, щопідтверджуєреєстраціююридичної особини уФондісоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійнихзахворювань України якплатникастраховихвнесків,засвідчену органом, що йоговидав, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку

>Інформацію про ті, щоюридична особа невикористовуєнайманупрацю й неєплатникомстраховихвнесків,клієнтобов'язковозазначає взаяві провідкриття поточногорахунку в рядку ">Додатковаінформація"

>Якщорахуноквідкриваєтьсявідокремленимпідрозділом, тонадається:

-заява провідкриття поточногорахунку,підписанукерівником та бухгалтером;

-клопотанняюридичної особини чивідповідного органуприватизації (>щодоструктурнихпідрозділів, котрівідокремлюються впроцесіприватизації) до банку, уякомувідкриваєтьсяпоточнийрахуноквідокремленомупідрозділу, провідкриттярахунку, ззазначенняммісцезнаходженняюридичної особини,їїідентифікаційного коду, номери поточногорахунку таназви банку, уякомувінвідкритий, органу державноїподатковоїслужби, уякомуюридична особаперебуває наобліку, атакожінформації про ті, чиєвідокремленийпідрозділплатникомстраховихвнесків Уразіодночасноговідкриття в банкупоточнихрахунківкількомвідокремленимпідрозділамоднієїюридичної особиниподаєтьсяоднеклопотанняюридичної особини ізвищезазначеноюінформацією йперелікомвідокремленихпідрозділів,якимвідкриваютьсярахунки, такопії цогоклопотання вкількості,потрібній дляформуваннясправ ізюридичногооформленнярахунків закожним ізвідокремленихпідрозділів,

-копіясвідоцтва продержавнуреєстраціююридичної особинизасвідченанотаріально чи органом,якийвидавсвідоцтво продержавнуреєстрацію Уразівідкриттяпоточнихрахунківвідокремленимпідрозділамюридичнихосіб, котріутримуються зарахунокбюджетів,цей документ невимагається,

-копіяналежним чиномоформленогоположення провідокремленийпідрозділ,засвідченунотаріально чиюридичноюособою, щостворилавідокремленийпідрозділ,

-копіядовідки провнесеннявідокремленогопідрозділу доЄдиного державногореєструпідприємств таорганізацій України,засвідчена органом, щовидаввідповіднудовідку, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку,

-копія документа, щопідтверджуєвзяттяюридичної особини наоблік воргані державноїподатковоїслужби,засвідчену органом, щовидав документ, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку,

-копія документа, щопідтверджуєвзяттявідокремленогопідрозділу наоблік воргані державноїподатковоїслужби замісцезнаходженням цогопідрозділу,засвідчену органом, щовидав документ, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку,

-картка ззразкамипідписів йвідбитка печатки,засвідченанотаріально чипідписомкерівникаюридичної особини, у складякої входитивідокремленийпідрозділ Докарткивключаютьсязразкипідписівуповноваженихосібпідрозділу,якимвідповідно в Україну йвідповідними документамиюридичної особининадано праворозпорядженнярахунком тапідписуваннярозрахунковихдокументів.

>Якщовідокремленийпідрозділрозташований на територїіншоїтериторіальноїгромади ніжюридична особа, що йогостворила,маєокремий баланс,здійснюєрозрахунки із оплати роботисамостійно йєплатникомстраховихвнесків, тоцейпідрозділдодатково довищезазначеногоперелікудокументівмає податікопіївідповіднихдокументів, щопідтверджуютьреєстраціювідокремленогопідрозділу увідповідномуорганіПенсійного фонду України та Фондусоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійнихзахворювань України.Цікопіїмають бутизасвідчені органами, що їхні бачили, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку.

>Перелікдокументів длявідкриттярахункуфізичноі-особипідприємцявключає:

- заяву провідкриття поточногорахунку, щопідписанафізичноюособою-підприємцем;

-копіюсвідоцтва продержавнуреєстраціюфізичноїособи-підприємця,уповноваженим органом державної влади України,засвідченунотаріально чи органом, що йоговидав;

-копію документа, щопідтверджуєвзяттяфізичноїособи-підприємця наоблік воргані державноїподатковоїслужби,засвідчену органом, щовидав документ, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку;

-копію документа, щопідтверджуєреєстраціюфізичноїособи-підприємця увідповідномуорганіПенсійного фонду України,засвідчену органом, що йоговидав, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку;

-картку ззразкамипідписів.

>Якщофізичнаособа-підприємецьвикористовуєнайманупрацю, тододатковомає податікопію документа, щопідтверджує іреєстрацію увідповідномуоргані Фондусоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійнихзахворювань України,засвідчену органом, що йоговидав, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку. Уіншомуразіфізичнаособа-підприємецьобов'язковомаєзазначити про ті, що вона невикористовуєнайманупрацю, узаяві провідкриття поточногорахунку в рядку ">Додатковаінформація".

>Професійна спілка чиоб'єднанняпрофспілок привідкриттірахункуподає:

- заяву провідкриття поточногорахунку ізвідповіднимипідписамикерівника та бухгалтера;

-копію статутупрофспілки,засвідченунотаріально;

-копіюдовідки провнесенняпрофспілки доЄдиногоДержавногореєструпідприємств таорганізацій України,відповіднозасвідчену;

-картку ззразкамипідписів йвідбитка печатки. Докарткивключаютьсязразкипідписівосіб,якимвідповідно в Україну чиустановчихдокументівпрофспілкинадано праворозпорядженнярахунком йпідписаннярозрахунковихдокументів.

>Профспілка, котралегалізувалася шляхомповідомлення навідповідністьзаявленому статусу,крімвищезазначенихдокументів,має податікопіюсвідоцтва пролегалізаціюпрофспілки увідповідномуорганівиконавчої влади,засвідчену органом, що йоговидав, чинотаріально чипідписомуповноваженогопрацівника банку.Інформацію про ті, щопрофспілка нелегалізована,клієнтобов'язковозазначає взаяві провідкриття поточногорахунку в рядку ">Додатковаінформація".

>Оренднепідприємство,довірчетовариство,військовічастини,установи йорганізаціїЗбройних сил України,Служби безпеки,Державногокомітету усправахохорони державного кордону,міністерствавнутрішніхсправ,Управління державноїохорони таінших центральнихорганіввиконавчої влади, щомають упідпорядкуваннівійськовіформування й ввідповідному банкурахунків, длявідкриття поточногорахункуподає до банкудокументи,передбачені дляподачідокументівюридичноюособою длявідкриття поточногорахунку.

>Якщосуб'єктгосподарювання ужемає в цьому банкупоточнийрахунок,цейклієнтідентифікований банком йсформована справа ізюридичногооформленнярахунку, товідкриття нового поточногорахункуздійснюється заумовиподанняцимклієнтом заяви провідкриття поточногорахунку тазасвідченої вустановленому порядкукартки ззразкамипідписів йвідбитка печатки.Відокремленийпідрозділ разом ізцими документамитакожмає податіклопотанняюридичної особини провідкриття поточногорахунку йоговідокремленомупідрозділу.Якщосуб'єктгосподарювання ужемає увідповідному банкувкладнийрахунок,ідентифікований банком йсформована справа ізюридичногооформленнярахунку, то тут длявідкриття поточногорахунку такомуклієнтупотрібнододатково податі заяву провідкриття поточногорахунку такартку ззразкамипідписів йвідбитка печатки,засвідчену вустановленому порядку.Суб'єктгосподарювання,якийвикористовуєнайманупрацю йєплатникомстраховихвнесків,додатковомає податікопіївідповіднихдокументів, щопідтверджують йогореєстрацію уПенсійномуфонді України йФондісоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійнихзахворювань України.Інформацію про ті, щосуб'єктгосподарювання невикористовуєнайманупрацю й неєплатникомстраховихвнесків,клієнтобов'язковозазначає взаяві провідкриття поточногорахунку.Відокремленийпідрозділ разом ізцими документамимає податіклопотанняюридичної особини провідкриття поточногорахунку йоговідокремленомупідрозділу.

>Законодавчовстановленоособливостівідкриттяпоточнихрахунків. Зметою забезпечення такихвидівдіяльності, яквиробничакооперація,спільневиробництво таіншівидиспільноїдіяльності, щоздійснюються напідставідоговорів безутворенняюридичної особини, у банкувідкривається одинпоточнийрахунок.Уповноваженаучасниками договору особаподає до банкутакідокументи:

- заяву провідкриття поточногорахунку, щопідписанауповноваженоюучасниками договоруособою;

-копію договору проведенняспільноїдіяльності,засвідченунотаріально;

-рішенняучасників договору провизначенняосіб,якимнадається праворозпорядчогопідпису под годинупроведеннягрошовихоперацій зацимрахунком, щооформляється уформідовіреності;

-картку ззразкамипідписів йвідбитка печатки,засвідченунотаріально;

-копію документа, щопідтверджуєвзяття наоблік воргані державноїподатковоїслужбизасвідченуналежним чином.

>Відмітка банку провідкриттярахункуробиться натитульнійсторінці Першогопримірника договору.

>Під годинувідкриття поточногорахунку дляформуваннястатутного фондугосподарського товаристваподається:

-заява,копіязасновницького договору,рішеннязасновників провизначення особини,якійнадається праворозпорядчогопідпису под годинупроведеннягрошовихоперацій зацимрахунком;

-картка ззразкамипідписів йвідбитка печаткиналежним чиномоформлені.Кошти нацейрахунокперераховуютьсязасновниками дляформуваннястатутного фондугосподарського товариства до його державноїреєстрації якюридичної особини.Цейрахунокпочинаєфункціонувати якпоточний лише послеодержання банкомдокументівщодо державноїреєстраціїгосподарського товариства вустановленому порядку. Уразівідмови вдержавнійреєстраціїгосподарського товариства чи віншихвипадках,передбаченихзаконодавством України, напідставі аркуша ззазначенням заподійзакриттярахунку,підписаногоуповноваженоюзасновникамиособою,коштиповертаютьсязасновникам, арахунокзакривається.

>Передбаченотакожперелікдокументів длявідкриттярахунку дляформуваннястатутногокапіталуновостворюваного банку,зокрема заяви,копіїзасновницького договору,карткизізразкамипідписів йвідбитком печатки,належним чиномоформлених.Рахуноквикористовується дляакумулюваннякоштівзасновниківновостворюваного банку ізметоюформуваннястатутногокапіталу банку до години їхньоговнесення нанакопичувальнийрахунок,відкритий уНаціональному банку читериторіальномууправлінніНаціонального банку замісцемстворення банку.Післяперерахуваннякоштів нанакопичувальнийрахунокцейрахунокзакривається напідставі заяви прозакриттярахунку, щопідписанаособою,уповноваженоюукладати домов тадіяти відіменізасновників банку.

Запоточнимирахунками, щовідкриваються банкамисуб'єктамгосподарювання внаціональнійвалюті,здійснюються усівидирозрахунково-касовихопераційвідповідно до умів договору тавимогзаконодавства України.Поточнийрахунок віноземнійвалютівідкриваєтьсясуб'єктугосподарювання длязберігання грошей йпроведеннярозрахунків умежахзаконодавства України вбезготівковій таготівковійіноземнійвалюті дляздійсненняпоточнихоперацій,визначенихзаконодавством України, та длязарахування,використання йпогашеннякредитів віноземнійвалюті. При цьомуперелікоперацій запоточнимирахункамичіткорегламентований взаконодавчому порядку згідноінструкції про порядоквідкриття,використання йзакриттярахунків

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація