Реферати українською » Государство и право » Правові відносини в сфері торгівлі


Реферат Правові відносини в сфері торгівлі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

                    КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

                                       м. Санкт-Петербург

                                               2001 р.

          Тема А. ЮРИДИЧНІ ОБЛИЧЧЯ

   Кілька магазинів, є юридичних осіб, вирішили створити товариство. У цьому вони запитували:

- Хто то, можливо засновниками АТ?

- Які є види АТ і що різницю між ними?

- Несуть чи акціонери відповідальність за зобов'язаннями суспільства?

- Який величину статутного капіталу АТ та обмежено чи законом число акціонерів?

- Чи має право акціонери вільно розпоряджатися власними акціями?

- Який порядок створення АТ та її установчі документи?

- Як має бути організовано управління суспільством?

Скажіть на ці запитання.

 

          ВІДПОВІДЬ Тема А. ЮРИДИЧНІ ОБЛИЧЧЯ.

1. Відповідно до Цивільним Кодексом Російської

Федерації засновниками АТ може бути громадяни іюри-дические особи.

      Відповідно до статті 96 ДК РФ акціонерним суспільствомпри-знается суспільство статутний капітал якого розділений на певна кількість акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають з його зобов'язанням і несуть ризик збитків, що з діяльністю суспільства напреде-лах вартості їхніх акцій. Правовеположе-ние акціонерного товариства і право й обов'язкиакцио-неров визначаються відповідність до ДК РФ і Законом ПроАкционернихОбществах.

2. Акціонерні суспільства поділяються на кшталт на

>откритие(ОАО) й закриті (ЗАТ) (п.1 ст. 7 Федерального закону “Про акціонерних товариствах” від 26 грудня 1995 р. із змінами і доповненнями), різницю між якими проводяться зі способів емісії акцій і процедурі їх переуступки на вторинному ринку.

    По ознакою економічних відносин акціонерніобще-ства поділяються на основні, дочірні, залежні.     

    Відкрите товариство може використовувати дві форми емісії: відкриту і закриту підписку (публічне і приватне розміщення). При відкриту передплату акціїраспро-страняются серед необмеженого кола інвесторів. При закритою – серед заздалегідь відомих осіб. Можливість проведення закритою підписки ВАТ то, можливо обмежена статутом суспільства, чи вимогами правових актів. ЗАТ вправі робити тільки закриту підписку, тобто. може розподіляти акції серед засновників чи іншого заздалегідь певного кола осіб (п.1ст.97 ДК РФ; п.3 ст.7 Федерального закону). Кількість акціонерів закритого суспільства на повинен перевищувати п'ятдесяти. У протилежномуслу-чае суспільство підлягає перетворення на відкрите.

    Учасник відкритого акціонерного товариства неогра-ничен у праві відчужувати цінні папери. Учасник ж закритого суспільства за певних видах угод зобов'язаний оповістити про неї інших акціонерів і виждати термін, встановлений законом і статутом суспільства, протягом якого інші акціонери суспільства, чи самого суспільства можуть скористатися переважне право придбання акцій.

    Термін реалізації переважного права – щонайменше тридцяти і шістдесяти днів із моментупред-ложения акцій продаж.

    Товариства, засновниками яких виступають публічно-правові освіти, крім створених у процесі приватизації, може лише відкритими.

    3. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями нашого суспільства та несуть ризик збитків, пов'язані з його діяльністю, впре-делах вартості їхніх акцій. Особливо слідвоп-рос про відповідальність за банкрутство АТ, викликанедей-ствиями (>бздействиями) акціонерів та інших осіб, котрі мають давати обов'язкові до виконання вказівки чи іншим чином визначати його дії. На зазначених акціонерів та інших осіб, у разі недостатностіиму-щества суспільства" може лягтисубсидиарнаяответ-ственность за зобов'язаннями суспільства. Оскільки Закон встановлює, що кримінальну відповідальність “то, можливовозло-жена”, очевидно, що розв'язання цієї цього питання належить до компетенції суду, якщо відповідальні особи не визнають її добровільно за умови пред'явлення суспільством претензії.Слож-ность у реалізації встановленоїсубсидиарнойответствен-ности залежить від труднощі докази, щобанк-ротство стало наслідком тих чи інших дій чирас-поряжений.

    4. Статутний капітал суспільства складається зноми-нальной вартості акцій суспільства, придбанихакционе-рами. Він визначає мінімальний розмір майнаобще-ства, що гарантує забезпечення інтересів йогокреди-торов.

    Мінімальний статутний капітал може бути для відкритого суспільства – щонайменшетисячекратной сумимини-мальной зарплати, для закритого суспільства – щонайменшестократной суми.

    Закон встановлює, що статутний капітал може бути більше чистих активів суспільства.

    Статутний капітал суспільства" може збільшитися шляхом значного підвищення від номінальної вартості акцій чи розміщення додаткових акцій.

    Статутний капітал то, можливо зменшений за методом зниження від номінальної вартості акцій чи скорочення від кількості.

    Кількість акціонерів не нормована, проте число засновників закритого суспільства на повинен перевищувати 50.

      5. Учасник відкритого акціонерного товариства необмежений у праві відчужувати цінні папери. Учасник ж закритого суспільства за певних видах угод зобов'язаний оповістити про неї інших акціонерів і виждати термін, встановлений законом і статутом суспільства, протягом якого інші акціонери або сама суспільство можуть скористатися переважне право придбання акція. Термін реалізації переважного права – щонайменше тридцяти і шістдесяти днів із моменту пропозиції акцій продаж.

      6. Суспільство може бути створені шляхом установи нової чи реорганізації існуючого юридичної особи (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення). Основним установчим документом АТ є його Статут, затверджений засновниками.Учреди-тельний договір, регулюючий відносини засновників АТ у процесі її створення служить допоміжним засобом, полегшуючим створення АТ. Статут нема комерційну таємницю, й у акціонер проти неї ознайомитися з нею.

    Рішення про заснування суспільства, затвердженні його статуту, грошову оцінку вкладів, внесених засновниками як оплата акцій, приймаються засновниками одноголосно.

    Засновники укладають між собою договору про створенні товариства (порядок їхньої спільної діяльності, величина статутного капіталу суспільства, категорії і типи акцій, розміщуваних серед засновників, порядок її оплати, правничий та обов'язки засновників).

    Усі акції суспільства розміщуються серед засновників.

    Статут містить низку обов'язкових відомостей про суспільство:

      -цілковите і скорочена фірмову найменуванняобще-ства;

      -місце перебування суспільства;

      -тип суспільства (відкрите чи закрите);

      -кількість, номінальна вартість, категорії акцій і типи привілейованих акцій, розміщуваних суспільством;

      -права акціонерів – власників акцій кожної категорії;

      -величину статутного капіталу суспільства;

      -структура і компетенція органів управлінняобще-ства і Порядок ухвалення ними рішень;

      -порядок підготовки й проведення загальних зборів акціонерів, зокрема перелік запитань, рішення щодоко-торим приймається органами управління суспільстваквали-фицированним більшістю голосів чи одноголосно;

      -інформацію про філіях і представництвах суспільства;

      -інші становища, передбачені Федеральнимзако-ном.

      Державна реєстрація є завершальним етапом створення АТ. Відповідно до ст. 51 ДК РФгосу-дарственная реєстрація має здійснюватися органами юстиції. Проте до набрання чинності закону прогосу-дарственной реєстрації юридичних реєстраціяком-мерческих організацій здійснюється органами місцевого самоврядування чи органами виконавчоїсубъек-тов Федерації. Реєстрація акціонерного товариства має й певні особливості. Наприклад, при установі АТ у Санкт-Петербурзі в регіональну реєстраційну палату надається повідомлення ухваленняСанкт-Петер-бургским регіональне відділенняФКЦБ Росії документів реєстрацію випуску акцій, розподілених середучре-дителей акціонерного товариства.

      Процес державної реєстрації речових включаєсле-дующие стадії:

      1. Здача документів на реєстрацію.

      2. Проведення правової експертизи документів.

      3. Реєстрація врегистрирующем органі.

      4. Реєстрація органів статистики.

      5. Відкриття розрахункового рахунок у банку із внесенням до нього щонайменше 50% статутного капіталу.

      6. Виготовлення друку.

      7. Постановка на облік у податковій органі.

      8. Постановка на облік як у державнихвнебюд-жетних соціальних фондах.

      Відмова у реєстрації за мотивами недоцільність створення організації заборонена.

      Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації речових є правопорушенням.

      Дані про державної реєстрації речових, фірмову найменування, входять у єдиний реєстр юридичних.

      За загальним правилом, реєстрація юридичнихосу-ществляется за тридцяти днів із моменту звернення та інших документів для реєстрації в реєструючий орган. Проте, наприклад, у Москві постійнесвиде-тельство реєстрацію видається замість тимчасового лише тоді подання у45-дневний термін в один Московську реєстраційну палату документів, підтверджуютьоткри-тие розрахункового рахунки, постановки на облік вгосудар-ственних органах та інших.

      7. загальні збори акціонерів є найвищиморга-ном управління суспільства. Її збирають щорічно після закінчення фінансового року (річне збори). Позачергові загальні збори акціонерів проходить за рішенню складу директорів (спостережної ради) суспільства до підставі щодо його власної ініціативи.

      Рада директорів (спостережну раду) суспільства здійснює загальне керівництво діяльністю суспільства, крім вирішення питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

      Члени Ради директорів обираються загальними зборами акціонерів терміном однією рік. Голова Ради директорів обирається членами ради із них.

      Керівництво поточної діяльністю суспільстваосу-ществляет Правління, головою якого є генерального директора (директор), чи одноосібногене-ральний директор (директор). Організація управління будується з урахуванням внутрішніх документів (положень, стандартів, регламентів).

          

           Тема Б. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

      У профспілковий комітет АТ “Руслан” звернувся директор АТ з проханням - дати згоду на звільнення по п.1 ст. 33 КЗпП бухгалтераЕфремовой. Зблизька питання на профкомі з'ясувалося, що посадаЕфремовой несогкращается, а адміністрація вирішила звільнити Єфремову, аби перекласти їхньому посаду кваліфікованішого працівника, посаду котрого скорочується. Єфремова заперечувала проти звільнення, посилаючись на можливість те щоб її утриманні перебуває шестирічний син (чоловік помер) й батьки. Від перекладу в іншу роботу Єфремоваотка-залась.

 

     Питання:

1. Підстави і Порядок звільнення працівників із скорочення штатів.

2. Як має надійти профспілковий комітет?

3. Складіть проект уявлення адміністраціїпрофкому і постанови профкому.

 

          ВІДПОВІДЬ Тема Б. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

 

1. Чинне російське законодавство не

містить легального визначення поняття “скорочення штату працівників”. Насправді під скороченням штату розуміється скасування установленому порядку одній або кількох штатних одиниць по відповідним посадам, і навіть зменшення обсягів робіт. Скорочення штату також місце у результаті автоматизації і механізації виробничих процесів, навіть у своїй роботи вистачить не зменшується, а, навпаки, збільшується, тощо.

     Звільнення по п.1 ст. 33 КЗпП допускається за наявності наступних умов:

1) якщо скорочення штату справді мало

місце;

2) якщо звільнення по п.1 ст. 33 КЗпП саме

даного працівника продиктовано інтересами виробництва;

3) якщо звільнений працівник немаєпреиму-

>щественного права бути залишеним на роботу з порівнянню з працівниками, рівні з них щодо кваліфікації, іпроиз-водительности праці;

4) якщо роботодавець (адміністрація) неспроможна

перевести звільненого працівника чи він відмовився пропозиції перейти в іншу роботу.

      Факт зменшення кількості чи штату працівників може бути встановлений виходячи з наказів керівників підприємств, установ, організацій; штатних розкладів; довідок про зменшення фонду оплати праці та т.п.

      Законодавство про працю встановлює, що з скороченні чисельності чи штату працівниківпреиму-щественное декларація про залишення на роботі надається працівникам з вищої кваліфікацією іпроизво-дительностью праці.

      Відповідно до ст.34 КЗпП при рівної продуктивність праці і кваліфікації перевагу на залишення на роботі віддається:

     а)семейним – за двох або як утриманців;

     б)лицам, у яких немає інших працівників із автономним заробітком;

     в)имеющим тривалий стаж безперервної роботи цьому підприємстві (у пихатій інституції, організації);

     г)работникам, який отримав даному підприємстві (у пихатій інституції, організації) трудове каліцтво чипрофес-сиональное захворювання;

     д)работникам, що підвищує свою кваліфікацію без відриву з виробництва у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах;

     е)изобретателям;

     ж)работникам у складі звільнених в запас чиотстав-ку військовослужбовців супертермінової служби, прапорщиків,мич-манов чи осіб офіцерського складу – у тій роботі, яку вони надійшли вперше з часів звільнення здей-ствительной військової служби;

     з)лицам, які мають чи перенесли променеву хворобу і інші захворювання, пов'язані з променевим навантаженням, викликані наслідками Чорнобильської катастрофи,инва-лидам, проти яких встановлено причинний зв'язок приходу інвалідності з чорнобильською катастрофою, учасникам ліквідацію наслідків чорнобильськоїката-строфи у зоні відчуження з 1986-1990 рр., і навіть особам, евакуйованим із зони відчуженості та переселеним із зони відселення, іншим прирівняним до них особам. Уп.23по-становления Пленуму Верховного Судна РФ від 22 грудня 1992 р. вказується, що з проведенні зменшення кількості чи штату працівників адміністрація проти неї не більше однорідних професій і посад зробити перестановку (перегрупування) працівників ще й перекласти більшквали-фицированного працівника, посаду котрого скорочено, з його згодою, в іншу посаду, звільнивши з неї за вказаною підставі менш кваліфікованого працівника.

      Законодавство встановлює ряд гарантій і компенсацій для котрі вивільняються працівників. Так було всоот-ветствии зі ст. 40 КЗпП про майбутньому вивільненніад-министрация організації зобов'язана своєчасно, щонайменше як 2 місяці, попередити працівника персонально й під розписку. Вона має також запропонувати працівникові іншу роботу у тієї ж організації.

      Адміністрація зобов'язана щонайменше як по місяці надати відповідному профспілковому органуинфор-мацию можливий масовому вивільненні працівників і пізніше як 2 місяці довести даних про майбутньому вивільненні кожного працівника із зазначенням професії, спеціальності, кваліфікації, і розміру оплати праці.

      На котрі вивільняються працівників поширюєтьсядей-ствие ст.34 КЗпП.

     2.Виборний профспілковий орган підприємства мусив розглянути уявлення адміністрації про розірвання трудового договору, повинен з'ясувати законність,обосно-ванность і доцільність такого розірвання договору.

      Профспілковий орган маю повідомити в письмовійфор-ме прийняте рішення в десятиденний термін від дняполу-чения письмового уявлення керівника організації.

      У разі профспілковий орган має висловити незгоду зі звільненнямЕфремовой з таких підстав ч.2 ст. 170 КзпПр.

2.    ПРОЕКТ УЯВЛЕННЯАДМИНИСТРАЦИИ

    ПРОФКОМУ

                                ПРЕДСЕДАТЕДЮ

                             ПРОФСОЮЗНОГО КОМІТЕТУ

                             ИВАНОВУ А.В.

                    

       Адміністрація АТ “Руслан” просить розглянути на засіданні профспілкового комітету питання про усунення бухгалтераЕфремовой з таких підстав п.1 ст. 33 КЗпП. Від перекладу в іншу роботу Єфремова відмовилася.

Директор АТ “Руслан” (підпис)

       ПРОЕКТ ПОСТАНОВИПРОФСОЮЗНОГО КОМІТЕТУ

           П Про З Т А М Про У Л Є М І Є

      Профсоюзного комітету АТ “Руслан”

м. Санкт-Петербург “3” січня 2000 р.

>ПРИСУТСТВОВАЛИ: члени профспілкового комітету на кількості

                7 людина.

>ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: МиколаївК.И. – голова

                профспілкового комітету АТ “Руслан”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Питання звільненняЕфремовой по

                уявленню адміністрації.

>СЛУШАЛИ: Цой О.Ю., який зачитав уявлення адміні-

               страции АТ “Руслан” про звільнення бух-

               галтераЕфремовой згідно п.1

                ст. 33 КЗпП.

>СЛУШАЛИ: бухгалтера Єфремову, яка сказала, що є

                утримує шестирічного сина, і літніх

                батьків, і вважає своє звільнення не

                обгрунтованим, мотивуючи відмови від перекладу

                в іншу роботу меншим розміромзара-

               ботной плати.

>ПОСТАНОВИЛИ: У поданні адміністрації відмовити, так

                як Єфремова може бути звільнено по

                підставах п.1 ст. 33 КЗпП у вигляді того,

                що її посаду не скорочується. Крім

                того, вона не має утримує шестирічного

                сина, і літніх батьків, а ч.2ст.170

                КЗпП забороняє звільнення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація