Реферати українською » Государство и право » Правовий режим Використання и охорони надр України


Реферат Правовий режим Використання и охорони надр України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Рівненськийдержавнийгуманітарнийуніверситет

Кафедраполітичних наук

>Курсова робота

на задану тему:

«Правовий режимвикористання йохоронинадр України»

>Виконала:

студентка ІІІ курсу

>історико-соціологічного факультетугрупиІЮ-31

>ВездецькаЮ.П.

>Перевірив:

>НевиннийК.М.

>Рівне

2007


План

>Вступ

>Розділ 1 Надра якоб’єктвикористання таправовоїохорони

>Розділ 2Поняття йзмістправовоїохоронинадр

>Розділ 3Відповідальність запорушення правилкористуваннянадрами

>Розділ 4 Доляорганіввнутрішніхсправ вохоронінадр

>Висновки

Списоквикористанихджерел талітератури

>Додатки


>Вступ

>Актуальність тими. Проблемавзаємодіїсуспільства іприродимаєглобальнийпланетарний характер.Зберегти природу, ізокремаекологічний балансземнихнадр встані,придатному для життялюдини, можна лишезагальнимизусиллями населеннявсієї землі. Томукожнакраїназобов'язана берегти своїнадра та нестиморальну таюридично відповідальність перед всімсві тому за їхньогоналежнуохорону.

>Загальновідомо, щоприродніявищазмінюютьсяповільніше, ніжсуспільні.Обумовленоцеспецифікою законіврозвиткуприроди. Тому держава,уособлюючиінтересисуспільства йздійснюючиекологічнуфункцію,визначаєправовіформирегулюваннясуспільнихвідносин, щовиникають упроцесі не лишевизначенняприналежностіприроднихоб'єктів, а і їхньоговикористання,відтворення йохоро ні природногосередовища.Такасоціальна діяльність виннаспри ятізміцненнювзаємодіїсуспільства йприроди нанауковообгрунтованомурівні, реальномувідображенню їхнівзаємодії.

Ос-кількиземнінадрає чи ненайголовнішим танайперспективнішимджереломрізноманітнихприроднихресурсів длялюдства, до тогочислі і длянашої держави, то їхніналежнаохорона на державномурівні тадостатняврегульованістьєзапорукамиекологічної безпеки таматеріальногодобробуту людей. Цебезумовноспонукає доподальшихнауковихпошуків уційцарині та допоглибленоїфактологічної таконцептуальної розробкиданоїнаукової проблематики.

>Метоюдослідженняєвідтворенняособливостейсистемизаконодавчогорегулюваннявикористання тазахисту земельнінадр України.Окреслена позначкаспонукаєвиокремитинаступні заподіяннядослідження:

->розкритиправовий режимвикористання таохоронинадр вукраїнськійдержаві;

-проаналізуватиосновніпроблеми танедолікиекологічногозаконодавства України в сферікористування таохоронинадр держави;

-розробити системуекономічно-правовоїоптимізаціївикористаннянадр.

>Об’єктомдослідженнянадра держави Україна таправовий режимвикористання таохоронинадр.

Предметомдослідженнявиступаютьсуспільніекологічнівідносини, щопостають із приводувикористання таправовоїохоронинадр України.

>Практичнезначення роботиполягає в детальномурозкриттімеханізмувикористання таправовоїохоронибагатствземнихнадр української держави та внаведеннішляхівпідвищенняефективностівикористання таохорони вод.Також врозділахкурсової роботирозкритоосновніпроблемні запитання, щостосуютьсявикористання таправовоїохоронинадр на територї України.


>Розділ1. Надра якоб’єктвикористання таправовоїохорони

Надра -цечастиназемної кору, щорозташована подповерхнеюсуші та дномводоймищ йпростягається доглибин,доступних длягеологічноговивчення таосвоєння.

>Гірничіправовідносини –цеврегульовані нормами прававідносиниміжсуб’єктами із приводугеологічноговивчення,використання йохоронинадр.Суб’єктамигірничихправовідносинєВерховна Рада України,Верховна РадаАвтономноїРеспубліки Крім ймісцеві Заради народнихдепутатів, через котрі народ Україниреалізуєсвоєвиключне правовласності нанадра,органи державної влади,якимзаконодавством України наданііповноваженнящодорозпорядженнянадрами,органи, щоздійснюютьдержавнеуправління угалузігеологічноговивчення,використання йохоронинадр, атакожкористувачінадрами.Користувачаминадрможуть бути підприємства,установи,організації,громадяни України, атакожіноземніюридичні особини тагромадяни.

>Громадяни та їхньогооб'єднаннясприяютьмісцевимРадам народнихдепутатів йспеціальноуповноваженим органам державноївиконавчої влади уздійсненнізаходівщодораціональноговикористання таохоронинадр.

Узалежності відоб’єктурегулюваннягірничівідносини можнаподілити на:

-гірничівідносини із приводугеологічноговивченнянадр;

-гірничівідносини із приводувикористаннянадр;

-гірничівідносини із приводуохоронинадр.

Кодекс України пронадрадаєпримірнийперелікюридичнихфактів, котріпороджуютьгірничіправовідносини,тобтоможуть бутипідставами їхньоговиникнення,зміни йприпинення. В частности, впроцесіреалізаціїРадами всіхрівнів,Кабінетом міністрів, таіншими органамиповноважень вгалузігеологічноговивчення,використання йохоронинадр, котріпередбачені Кодексом пронадра, нимиприймаютьсярішення, котрієпідставамивиникнення,зміни йприпиненнягірничихправовідносин.

>Відповідно до запланованих 4 Кодексу України пронадра,надраєвиключноювласністю народу України йнадаються лише укористування.Угоди чи дії, котрі впрямій чиприхованійформіпорушують правовласності народу України нанадра,єнедійсними. Народ Україниздійснює правовласності нанадра черезВерховну Раду України,Верховну РадуРеспубліки Крім ймісцеві Заради народнихдепутатів.Окреміповноваженнящодорозпорядженнянадрамизаконодавством Україниможутьнадаватисявідповідним органам державноївиконавчої влади.

>Суб’єктом прававиключноївласності нанадрає народ України. Закон України “Провласність” (ст.9)середіншихоб’єктів прававиключноївласності народу Українипередбачає йнадра.Відповідно до з статтею 5 Кодексу пронадра, в Україністворюєтьсядержавний фонднадр тадержавний фондродовищкориснихкопалин.Державний фонднадрвключає як ділянкинадр, щовикористовуються, то й ділянкинадр, незалучені довикористання, до тогочислі континентального шельфу йвиключної (>морської)економічноїзони.

>Родовищакориснихкопалин -ценагромадженнямінеральнихречовин внадрах, наповерхніземлі, вджерелах вод тагазів, надніводоймищ, котрі закількістю,якістю таумовамизаляганняєпридатними дляпромисловоговикористання.

>Техногенніродовищакориснихкопалин -цемісця, денакопичилисявідходивидобутку,збагачення тапереробкимінеральноїсировини,запаси якіоцінені ймаютьпромисловезначення.Такіродовищаможутьвиникнутитакожвнаслідоквтрат призберіганні,транспортуванні тавикористанніпродуктівпереробкимінеральноїсировини.

>Усіродовищакориснихкопалин, у томучислітехногенні, із запасами,оціненими якпромислові,становлятьДержавний фондродовищкориснихкопалин, а усіпопередньооціненіродовищакориснихкопалин - резерв цого фонду.Державний фондродовищкориснихкопалинєчастиною державного фондунадр.Кориснікопалини за своїмзначеннямподіляються накориснікопалинизагальнодержавного й місцевогозначення.

як ужезазначалося,надранадаються лише укористування.Відповідно до з статтею 13 Кодексу пронадра,користувачаминадрможуть бути підприємства,установи,організації,громадяни України, атакожіноземніюридичні особини тагромадяни.

Надранадаються укористування для:

·геологічноговивчення, до тогочислідослідно-промислової розробкиродовищкориснихкопалинзагальнодержавногозначення;

·видобуваннякориснихкопалин;

·будівництва таексплуатаціїпідземнихспоруд, непов'язаних ізвидобуваннямкориснихкопалин, у томучисліспоруд дляпідземногозберіганнянафти, газу таіншихречовин йматеріалів,захороненняшкідливихречовин йвідходіввиробництва,скиданнястічних вод;

·створеннягеологічнихтериторій таоб'єктів, щомаютьважливенаукове,культурне,санітарно-оздоровчезначення (>науковіполігони,геологічнізаповідники, заказники,пам'яткиприроди,лікувальні,оздоровчізаклади таін.);

·задоволенняінших потреб.


>Розділ 2.Поняття йзмістправовоїохоронинадр.

У Українівідносини угалузіохоронинадррегулюються Законом “Проохоронунавколишнього природногосередовища”, атакожрозробленимвідповідно донього Кодексом пронадра.Стаття 56 Кодексу пронадравстановлюєосновнівимоги вгалузіохоронинадр.

>Основнимивимогами вгалузіохоронинадрє:

· забезпеченняповного й комплексногогеологічноговивченнянадр;

·додержаннявстановленогозаконодавством порядкунаданнянадр укористування йнедопущеннясамовільногокористуваннянадрами;

·раціональневилучення йвикористаннязапасівкориснихкопалин йнаявних воникомпонентів;

·недопущенняшкідливоговпливуробіт,пов'язаних ізкористуваннямнадрами, назбереженнязапасівкориснихкопалин,гірничихвиробок йсвердловин, щоексплуатуються чизаконсервовані, атакожпідземнихспоруд;

·охоронародовищкориснихкопалин відзатоплення,обводнення,пожеж таіншихфакторів, щовпливають наякістькориснихкопалин йпромисловуцінністьродовищ чиускладнюють їхньогорозробку;

·запобіганнянеобгрунтованій тасамовільнійзабудовіплощзаляганнякориснихкопалин йдодержаннявстановленогозаконодавством порядкувикористанняцихплощ дляіншихцілей;

·запобіганнязабрудненнюнадр припідземномузберіганнінафти, газу таіншихречовин йматеріалів,захороненнішкідливихречовин йвідходіввиробництва,скиданністічних вод;

·додержанняіншихвимог,передбаченихзаконодавством проохоронунавколишнього природногосередовища.

Уразіпорушеннявимог вгалузіохоронинадркористуваннянадрамиможе бутиобмежено,тимчасовозаборонено (>зупинено) чиприпиненоспеціальноуповноваженими тихдержавними органами в порядку,встановленомузаконодавством України.

>Забудоваплощзаляганнякориснихкопалинвідбувається в порядку,передбаченомустаттею 58 Кодексу пронадра.Забороняєтьсяпроектування йбудівництвонаселенихпунктів,промисловихкомплексів таіншихоб'єктів безпопередньогогеологічноговивченняділянокнадр, щопідлягаютьзабудові.

>Рідкіснігеологічнівідслонення,мінералогічніутворення,палеонтологічніоб'єкти таінші ділянкинадр, котрістановлятьособливунаукову чикультурнуцінність,можуть бутиоголошені увстановленомузаконодавством порядкуоб'єктамиприродно-заповідного фонду.

Уразівиявлення прикористуваннінадрамирідкіснихгеологічнихвідшарувань ймінералогічнихутворень,метеоритів,палеонтологічних,археологічних таіншихоб'єктів, щостановлятьінтерес науці й культури,користувачінадрзобов'язанізупинити роботи навідповіднійділянці йповідомити процезаінтересованідержавніоргани (ст.59 Кодексу пронадра).

Права таобов'язкикористувачівнадр

>Користувачінадрмають право:

1)здійснювати нанаданійїмділянцінадргеологічневивчення,комплекснурозробкуродовищкориснихкопалин таінші роботи згідно ізумовамиспеціальногодозволу (>ліцензії);

2)розпоряджатисявидобутимикориснимикопалинами,якщоінше не передбаченеЗаконодавством чиумовамиспеціальногодозволу (>ліцензії);

3)здійснювати наумовахспеціальногодозволу (>ліцензії)консерваціюнаданого вкористуванняродовищакориснихкопалин чи йогочастини;

4) напершочерговепродовження рядоктимчасовогокористуваннянадрами.

>Користувачінадрзобов'язані:

1)використовуватинадравідповідно доцілей, для які їхнього було бнадано;

2)забезпечуватиповнотугеологічноговивчення,раціональне,комплексневикористання таохоронунадр;

3)забезпечувати безпечу людей,майна танавколишнього природногосередовища;

4)приводитиземельні ділянки,порушені прикористуваннінадрами, до лав,придатний дляподальшого їхнівикористання усуспільномувиробництві;

5)виконуватиіншівимогищодокористуваннянадрами,встановленіЗаконодавством України.

>Захист правкористувачівнадр

Правакористувачівнадрохороняються Законом йможуть бутиобмеженілише увипадках,передбаченихЗаконодавством України.Збитки,завданіпорушенням правкористувачівнадр,підлягаютьвідшкодуванню вповномуобсязівідповідно доЗаконодавчихактів України.

>Припинення правакористуваннянадрами.

Правокористуваннянадрамиприпиняється уразі:

1)якщовідпала потреба укористуваннінадрами;

2)закінченнявстановленого рядоккористуваннянадрами;

3)припиненнядіяльностікористувачівнадр,яким їхні було бнадано укористування;

4)користуваннянадрами іззастосуваннямметодів йспособів, що негативновпливають на станнадр,призводять дозабрудненнянавколишнього природногосередовища чишкідливихнаслідків дляздоров'я населення;

5)використаннянадр задлятієї мети, дляякої їхні було бнадано,порушенняіншихвимог,передбаченихдозволом (>ліцензією) накористуванняділянкоюнадр;

6)якщокористувач безповажних причинпротягом двох років не приступивши докористуваннянадрами;

7)вилучення увстановленомуЗаконодавством порядкунаданої укористування ділянкинадр.

Правокористуваннянадрамиприпиняється органом,якийнадавнадра укористування, а й увипадках,передбачених пунктами 4, 5, 6цієї з статтею, уразінезгодикористувачів, - у судновому порядку. При цьому запитання проприпинення правакористуванняземельноюділянкоювирішується увстановленомуземельнимЗаконодавством порядку.Законодавством Україниможуть бутипередбачені ііншівипадкиприпинення правакористуваннянадрами.

>Правоваохоронанадрпередбачає системуправовихзаходів й норм,спрямованих на забезпеченнягеологічноговивченнянадр, їхньогораціональноговикористання та надійна захист.Вимогищодогеологічноговивченнянадрвикладені в ст. 38 Кодексу України пронадра.

>Основнимивимогами вгалузіохоронинадрєтакі:

а) забезпеченняналежного правовогорегулюванняохоронинадр;

б)додержаннявстановленого порядкунаданнянадр укористування;

в)раціональневилучення йвикористаннязапасівкориснихкопалин йнаявних воникомпонентів;

р)Недопущенняшкідливоговпливуробіт,пов’язаних ізкористуваннямнадрами, назбереженнязапасівкориснихкопалин,гірничихвиробок йсвердловин, щоекспортуються чизаконсервовані, атакожпідземнихспоруд;

буд)охоронародовищкориснихкопалин відзатоплення,обводнення,пожеж таіншихфакторів, щовпливають на їхньогоякість йпромисловуцінністьродовищ чиускладнюють їхньогорозробку;

е)запобіганнянеобґрунтованій тасамовільнійзабудовіплощзаляганнякориснихкопалин йдодержаннявстановленогозаконодавством порядкувикористанняцихплощ дляіншихцілей;

>є)запобіганнязабрудненнюнадр припідземномузберіганнінафти, газу таіншихречовин йматеріалів,схованішкідливихречовин ввідходіввиробництва,скиданнястічних вод;

ж)додержанняіншихвимогпередбаченихзаконодавством проохоронунавколишнього природногосередовища.

>Зазначенівимогиєскладовоючастиноюкомпетенціївищих ймісцевихорганів державної влади йуправління у сферірегулюваннягірничихвідносин ДовіданняВерховної Заради України належати:

1)Законодавчерегулюваннягірничихвідносин;

2)Визначенняосновнихнапрямків державної політики вгалузігеологічноговивчення,використання йохоронинадр;

3)Визначенняповноваженьорганіввиконавчої влади,місцевих Радий народнихдепутатівщодовикористання таохоронинадр.

ДовіданняКабінету міністрів України належати:

1)Реалізація державної політики у сферірегулюваннягірничихвідносин;

2)Здійснення державного контролю загеологічнимвивченням,використанням таохороноюнадр;

3)Визначення порядкудіяльностіорганів державноївиконавчої влади вгалузівикористання йохоронинадр,координаціядіяльності;

4)Забезпечення розробкизагальнодержавних тарегіональнихпрограм;

5)Визначення порядкувикористаннянадр та їхніохорони;

6)Вирішенняіншихвитань.

>Відповідні запитання поохоронінадр умежахсвоєїкомпетенціївирішують,такожВерховна РадаАвтономноїРеспубліки Крім,області,міські,селищні йсільські Заради народнихдепутатів.

>Охоронунадрздійснюють ііншіоргани державногоуправління:Міністерствоекології таприроднихресурсів України,Комітет України ізпитаньгеології тавикористаннянадр,Комітет України понагляду заохороною роботи.

>Користувачінадрмають право:

-здійснювати нанаданійїмділянцінадргеологічневивчення, комплексурозробкуродовищкориснихкопалин таінші роботи згідно ізумовамиспеціальногодозволу (>ліцензії);

-розпоряджатисявидобутимикориснимикопалинами;

-здійснювати наумовахспеціальногодозволу (>ліцензій)консерваціюнаданого вкористуванняродовищакориснихкопалин чи йогочастини.

>Користувачінадрзобов’язані:

-використовуватинадравідповідно доцілей, для які їхнього було бнадано;

-забезпечуватиповнотугеологічноговивчення,раціональнекомплексневикористання таохоронунадр;

-виконуватиіншівимогищодокористуваннянадрами,встановленізаконодавством України.

Уохоронітакожсприяютьобмеження,тимчасовазаборона (>зупинення) чиприпиненнякористуваннянадрами вразіпорушеннявідповіднихвимог.Даніобмеженняможуть бутизастосовані органамиМіністерстваекології таприроднихресурсів України, державногогірничогонагляду, державногогеологічного контролю чиіншимиспеціальновповноваженим тихдержавними органами.

>Також одним ззаходівохоронинадрєзаборонапроектування йбудівництванаселенихпунктів,промисловихкомплексів таіншихоб’єктів безпопередньогогеологічноговивченняділянокнадр, щопідлягаютьзабудові.

>ІснуєспеціальнеПоложення про порядокзабудовиплощзаляганнякориснихкопалинзагальнодержавногозначення, яку було бзатвердженепостановоюКабінету міністрів України від 17 января1995р.

>Особливійохороніпідлягають ділянкинадр, щомаютьвеликенаукове такультурнезначення. Церідкіснігеологічнівідклади,мінеральніутворення,палеонтологічніоб’єкти.Такіоб’єктиможуть бутиоголошені увстановленомузаконодавством порядкуоб’єктамиприродно-заповідного фонду України.

>Відповіднезначення для забезпеченняохоронинадрмаєплатня за їхньогокористування.

>Вонасправляється увигляді:

1)платежів закористуваннянадрами;

2)відрахування загеологорозвідувальні роботи,виконанні зарахунок державного бюджету;

3)збору завидачуспеціальнихдозволів (>ліцензій);

4) акцизногозбору.

>Нормативиплатні закористуваннянадрамивстановлюєтьсяКабінетом міністрів України. 12вересня1997р.він затвердивши “>Базовінормативи плати закористуваннянадрами длявидобуваннякориснихкопалин та Порядкусправляння плати закористуваннянадрами длядобуваннякориснихкопалин”.

Оплата закористуваннянадрамиможесплачуватися увиглядігрошовихплатежів, то й в натуральномувигляді (>частинавидобутоїмінеральноїсировини чиіншоївиробленоїкористувачемнадрпродукції,виконанняробіт чинаданняіншихпослуг),крімматеріалів,продуктів тапослуг,перелік яківизначаєтьсяКабінетом міністрів України.

>Від плати закористуваннянадрамизвільняються:

а)землевласники йземлекористувачі, котріздійснюють увстановленому порядкувидобутоккориснихкопалин місцевогозначення длявласних потреб чикористуютьсянадрами длягосподарських йпобутових потреб нанаданихїм увласність чикористування земельніділянках;

б)користувачінадр – приорганізаціїгеологічнихоб’єктівприродно-заповідного фонду;

в)користувачінадр – заздійсненнярозвідкикориснихкопалин умежахгірничоговідводу,наданогоїм длявидобуткукориснихкопалин.


>Розділ 3.Відповідальність запорушення правилкористуваннянадрами

>Основнівимоги вгалузіохоронинадр.

>Основнимивимогами вгалузіохоронинадрє:

· забезпеченняповного й комплексногогеологічноговивченнянадр;

·додержаннявстановленогоЗаконодавством порядкунаданнянадр укористування йнедопущеннясамовільногокористуваннянадрами;

·раціональневилучення йвикористаннязапасівкориснихкопалин йнаявних воникомпонентів;

·недопущенняшкідливоговпливуробіт,пов'язаних ізкористуваннямнадрами, назбереженнязапасівкориснихкопалин,гірничихвиробок йсвердловин, щоексплуатуються чиЗаконсервовані, атакожпідземнихспоруд;

·охоронародовищкориснихкопалин відзатоплення,обводнення,пожеж таіншихфакторів, щовпливають наякістькориснихкопалин йпромисловуцінністьродовищ чиускладнюють їхнірозробку;

·запобіганнянеобгрунтованій тасамовільнійзабудовіплощзаляганнякориснихкопалин йдодержаннявстановленогоЗаконодавством порядкувикористанняцихплощ дляіншихцілей;

·запобіганнязабрудненнюнадр припідземномузберіганнінафти, газу таіншихречовин йматеріалів,захороненнішкідливихречовин йвідходіввиробництва,скиданністічних вод;

·додержанняіншихвимог,передбаченихЗаконодавством проохоронунавколишнього природногосередовища.

>Обмеження,тимчасовазаборона (>зупинення) чиприпиненнякористуваннянадрами.

Уразіпорушення з статтею 56 таіншихвимог цого Кодексукористуваннянадрамиможе бутиобмежено,тимчасовозаборонено (>зупинено) чиприпинено органамиМіністерстваохоронинавколишнього природногосередовища України, державногогірничогонагляду, державногогеологічного контролю чиіншимиспеціальноуповноваженими тихдержавними органами в порядку,встановленомуЗаконодавством України.

>Забудоваплощзаляганнякориснихкопалин.

>Забороняєтьсяпроектування йбудівництвонаселенихпунктів,промисловихкомплексів таіншихоб'єктів безпопередньогогеологічноговивченняділянокнадр, щопідлягаютьзабудові.Забудоваплощзаляганнякориснихкопалинзагальнодержавногозначення, атакожбудівництво наділянках їхньогозаляганняспоруд, непов'язаних ізвидобуваннямкориснихкопалин,допускаються увинятковихвипадкахлише запогодженням ізвідповіднимитериторіальнимигеологічнимипідприємствами та органами державногогірничогонагляду. При цьомуповинніздійснюватися заходь, котрі бзабезпечувалиможливістьвидобування ізнадркориснихкопалин. ПорядокзабудовиплощзаляганнякориснихкопалинзагальнодержавногозначеннявстановлюєтьсяКабінетом міністрів України.Забудоваплощзаляганнякориснихкопалин місцевогозначення, атакожрозміщення наділянках їхнізаляганняпідземнихспоруд, непов'язаних ізвидобуваннямкориснихкопалин,допускаються запогодженням ізвідповіднимимісцевимиРадами народнихдепутатів.

>Державний контроль йнагляд заведеннямробіт погеологічномувивченнюнадр, їхнівикористанням таохороноюспрямовані на забезпеченнядодержання всімадержавними органами,підприємствами,установами,організаціями тагромадянамивстановленого порядкукористуваннянадрами,виконанняінших обовязківщодоохоронинадр,встановленихЗаконодавством України.

>Державний контролю надгеологічнимвивченнямнадр (>державнийгеологічний контроль)здійснюєтьсяДержавнимкомітетом України погеології йвикористаннюнадр та його органами намісцях.Державнийнагляд заведеннямробіт погеологічномувивченнюнадр, їхньоговикористанням таохороною, атакожвикористанням йпереробкоюмінеральноїсировини (>державнийгірничийнагляд)здійснюєтьсяДержавнимкомітетом України понагляду заохороною роботи та його органами намісцях.Державний контролю надвикористанням йохороноюнадр умежахсвоєїкомпетенціїздійснюютьмісцеві Заради народнихдепутатів,органивиконавчої влади намісцях,Міністерствоохоронинавколишнього природногосередовища України та йогооргани намісцях.

>Повноваженняорганів державногогеологічного контролющодоздійснення контролю загеологічнимвивченнямнадр

>Органи державногогеологічного контролюперевіряють:

1)виконаннядержавнихпрограмгеологорозвідувальнихробіт;

2)виконаннярішень ізпитань методичного забезпеченняробіт погеологічномувивченнюнадр;

3)обгрунтованістьзастосування методик йтехнологій,якість,комплексність,ефективністьробіт погеологічномувивченнюнадр;

4)повнотувихіднихданих прокількість таякістьзапасівосновних йспільнозалягаючихкориснихкопалин;

5)своєчасність йправильність державноїреєстраціїробіт погеологічномувивченнюнадр,наявністьспеціальнихдозволів (>ліцензій) навикористаннянадр тавиконанняпередбачених ними умів;

6)виконаннярішеньДержавноїкомісії України по запасахкориснихкопалин;

7)дотримання под годинудослідноїексплуатаціїродовищкориснихкопалинтехнологій, котрі бзабезпечувалинеобхідне їхньоговивчення;

8)збереженнярозвідувальнихгірничихвиробок йсвердловин для розробкиродовищкориснихкопалин, атакожгеологічноїдокументації,зразківпорід,дублікатів проб, щоможуть бутивикористані приподальшомувивченнінадр.Органи державногогеологічного контролю вмежахсвоєїкомпетенціїзабезпечуютьвирішенняіншихпитаньщодогеологічноговивченнянадр.

>Органи державногогеологічного контролюмають право:

1)припиняти усівидиробіт погеологічномувивченнюнадр, щопроводяться ізпорушеннямстандартів та правил йможутьспричинитипсуванняродовищ,суттєвезниженняефективностіробіт чипризвести дозначнихзбитків;

2)зупиняти діяльністьпідприємств йорганізацій, щозаймаютьсягеологічнимвивченнямнадр безспеціальнихдозволів (>ліцензій) чи ізпорушенням умів,передбаченихцимидозволами;

3)даватиобов'язкові длявиконаннявказівки (>приписи) проусуненнянедоліків йпорушень под годинугеологічноговивченнянадр. Органам державногогеологічного контролювідповідно доЗаконодавства Україниможе бутинадано іінші праващодозапобігання йприпиненняпорушень правил й нормгеологічноговивченнянадр. Порядокздійснення державногогеологічного контролювизначаєтьсяКабінетом міністрів України.

>Відповідальність запорушенняЗаконодавства пронадра.

>ПорушенняЗаконодавства пронадратягне за собоюдисциплінарну,адміністративну,цивільно-правову йкримінальну відповідальність згідно ізЗаконодавством України.Відповідальність запорушенняЗаконодавства пронадра несуть особини,винні у:

-самовільномукористуваннінадрами;

-порушенні норм, правил йвимогщодопроведенняробіт погеологічномувивченнюнадр;

-вибірковомувиробленнібагатихділянокродовищ, щопризводить донаднормативнихвтратзапасівкориснихкопалин;

-наднормативнихвтратах йпогіршенніякостікориснихкопалин при їхньоговидобуванні;

-пошкодженняхродовищкориснихкопалин, котрівиключаютьповністю чисуттєвообмежуютьможливість їхніподальшоїексплуатації;

-порушеннівстановленого порядкузабудовиплощзаляганнякориснихкопалин;

-невиконанні правилохоронинадр тавимогщодо безпеки людей,майна йнавколишнього природногосередовища відшкідливоговпливуробіт,пов'язаних ізкористуваннямнадрами;

-знищенні чипошкодженнігеологічнихоб'єктів, щостановлятьособливунаукову йкультурнуцінність,спостережнихрежимнихсвердловин, атакожмаркшейдерських йгеодезичнихзнаків;

- незаконномузнищеннімаркшейдерської чигеологічноїдокументації, атакождублікатів пробкориснихкопалин, необходимих приподальшомугеологічномувивченнінадр йрозробціродовищ;

-невиконаннівимогщодоприведеннягірничихвиробок йсвердловин, котріліквідовано чиЗаконсервовано, до лав,якийгарантує безпечу людей, атакожвимогщодозбереженняродовищ,гірничихвиробок йсвердловин одну годинуконсервації.

>Законодавчими актами Україниможе бутивстановлено відповідальність і заіншіпорушенняЗаконодавства пронадра.

>Самовільнекористуваннянадрами тазабудоваплощзаляганнякориснихкопалин ізпорушеннямустановленого порядкуприпиняються безвідшкодуванняпонесенихвитрат.Підприємства,установи,організації тагромадянизобов'язанівідшкодуватизбитки,завдані нимивнаслідокпорушеньЗаконодавства пронадра, врозмірах й порядку,встановленихЗаконодавством України.


>Розділ 4. Доляорганіввнутрішніхсправ вохоронінадр

>Охоронунадрорганивнутрішніхсправздійснюють, головним чином, упроцесіохорони права державноївласності й впроцесі забезпеченнягромадського порядку. Надраєоб'єктомприроди йводночас —виключноювласністю народу України, якоїорганивнутрішніхсправзобов'язаніохороняти.Особливаувага при цьомуприділяєтьсязберіганнювидобутихкориснихкопалин відрозкрадання йбезгосподарноговикористання.Самеціправопорушення йзлочиниздебільшоговиявляються йприпиняютьсяпрацівникамиміліції.

>Органивнутрішніхсправсприяютьохоронінадр й тім, щозахищають праваїхніхкористувачів, котріможуть бутиобмеже анілише увипадках,передбаченихзаконодавством України. Цевідноситься доохорони прав всіхкористувачівнадр, яки миможуть бути підприємства,установи,організації,громадя ні України, атакожіноземніюридичні тафізичні особини.

>Однією із формохоронинадр органамивнутрішніхсправєсприяннямісцевим органам влади увиконаннітакоїважливоїфункції, якздійснення контролю, що передбачене Кодексом України пронадра.Виконуючицюфункцію,місцеві Заради народнихдепутатів й їхнівиконавчіорганиспираються надопомогуправоохороннихорганів.

>Важливу рольохоронінадр йвидобутихкорисних копалинвідіграютьпідрозділипротипожежної безпекисистемиМіністерствавнутрішніхсправ України, котріпокликані контролюватидотриманнявідповідних правилпожежної безпеки нагірничодобувнихоб'єктах,об'єктах попереробленнюмінеральноїсировини, атакожпідземнихспорудах, непов'язаних ізвидобуваннямкориснихкопалин, їхніголовнимзавданнямєзапобіганнявиникненнюпожежі таякомогашвидкогоїїпогашення.

Задіючимзаконодавствоммісцярозташуваннягірничодобувнихоб'єктів йпідземнихспоруд, непов'язаних ізвидобуваннямкориснихкопалин, у томучислі дляпідземногозберіганнянафти, газу таіншихречовин йматеріалів,захованнявідходіввиробництва,іншихшкідливихречовин йскиданнястічних вод, до початкупроектнихробітпогоджуються із репетуванняганами державногогірничогонагляду,охоронинавколишньо го природногосередовища, державногосанітарногонагляду, ізтериторіальнимигеологічнимипідприємствами,відповіднимиРадами народнихдепутатів таіншимизацікавленими органу ми. До такихслідвіднестиорганипротипожежної безпеки.

Усвоїйдіяльностіщодоохоронинадр органамвнутрішніхсправналежитькеруватись Кодексом України пронадра, За конями України «Проміліцію», «Проохоронунавколишнього природногосередовища»,відповіднимистаттями КодексуУкраїни проадміністративніправопорушення,Цивільного йКримінальногокодексів України,місцевимипрограмамирозвиткумінерально-сировинноїбази,раціональноговикористання йохоронинадр, котрірозробляютьсяобласнимиРадами народ нихдепутатіввідповідно до ст. 9 Кодексу України пронадра.

УЗаконі України «Проміліцію»визначеніїїосновні завдання,зокрема: забезпечення безпекигромадян, захист їхні прав йзаконнихінтересів; захиствласності відзлочинних посягань;виявлення йрозкриттязлочинів,розшукосіб, котрі їхньоговчинили;сприяння умежахсвоєїкомпетенціїдержавним репетуванняганам,підприємствам,установам йорганізаціям увиконанніпокладених ними законом обовязків;запобіганняправопорушенням та їхніприпинення.

>Зрозуміло, щовиконанняцихзавданьнеодміннопередбачаєохоронунадр.

>Здійснюватиохоронунадрзобов'язуєпрацівниківорганіввнутрішніхсправ й Кодекс України пронадра. У ст. 2 Кодексузазначено: «>Завданням Кодексу пронадраєрегулюваннягірничихвідносин ізметою забезпеченняраціонального, комуплексноговикористаннянадр длязадоволення потреб умінеральнійсировині таінших потребсуспільноговиробництва,охоронинадр,гарантування прикористуваннінадрамибезпе кі людей,майна танавколишнього природногосередовища, атакожохорона прав йзаконнихінтересівпідприємств, вуста новий,організацій тагромадян».

>Працівникиорганіввнутрішніхсправ неможуть бути бувайдужими й довиконаннявимог,передбаченихіншимистаттями Кодексу України пронадра: ст. 22передбачаєнаданнянадр длязахороненнявідходіввиробництва,іншихшкідливихречо вин таскиданнястічних вод; ст. 23регулює права землівласників йземлекористувачів навидобуваннякорисних допалин місцевогозначення, торфу тапріснихпідземних вод; ст. 50забороняєвведення вексплуатацію нових йреконструйованихгірничодобувнихоб'єктів,об'єктів попереробцімінеральноїсировини, атакожпідземнихспоруд, непов'язаних ізвидобуваннямкориснихкопалин, безпечу людей,майна йнавколишнього природногосередовища; ст. 55передбачаєпоря доккористуваннянадрами дляцілей, непов'язаних ізвидобуваннямкориснихкопалин, асаме:вжиттязаходів, котрі запобігли б їхньогопроникненню вгірничівиробки, наземну поверх ню таводніоб'єкти.

Уразіпорушеннязазначенихвимогскидання внадрастічних вод,захороненняшкідливихречовин йвідходіввиробництва винне бутиобмежено,тимчасовозаборонено (>зупи неале) чиприпинено органами державногогірничогонагляду чиіншимиспеціальноуповноваженими тихдержавними репетуванняганами.

>Брати доля вохоронінадрзобов'язуєпрацівниківорганіввнутрішніхсправ й ст. 12 Кодексу пронадра, вякійговориться про долягромадян та їхньогооб'єднань уздійсненні заходівщодораціональноговикористання таохоронинадр. Та кім чином,охоронанадрє не лишеслужбовим, а і громудянськимобов'язкомпрацівниківорганіввнутрішніхсправ.

>Зрозуміло, що доляорганіввнутрішніхсправ вохоронінадр якщо болееплідною,якщо смердоті своїзусилля будутьтіснішепоєднувати іззусиллямиорганів державногогеологічного контролю йорганів державногогірничогонагляду.


>Висновки

>Тисячоліттями люди й невідчуваливідповідальності зазбереженняприроди,відносились донеї як доневичерпногоджерела.Прозріння наставлише тоді, колиекологічна кризу сталазагрожуватибагатьомрегіонамнашоїпланети та саме муіснуваннюлюдства.

Усіцезмушуєпереосмислитискладнівзаємозв'язки йпроцеси унавколишньомусередовищі таусвідомити,наскіль ківиваженими,науковообгрунтованими тазаконодавчоврегульованимиповинні бутиекологічнівідносини,зокрема і у сферівикористання таохоронинадр. У забезпеченнюраціональноговикористання іохоронинадрважливемісцепосідаютьправовізасоби.

>Сьогоднінадзвичайноважливимзавданнямукраїнської держави йсуспільстваєстворенняобгрунтованого й детальнорозробленогоприродоохоронногозаконодавства та забезпеченнявпровадження його в життя.Необхідностворититакийправовиймеханізм, заякогонанесенняшкодиземнимнадрам,нераціональневикористання їхньогоресурсів були бневигідни мипідприємствам таіншимприродокористувачам.

>Щобвивести Україну ізекологічноїкризи,правовійнауці таюридичнійпрактицітребазробитинабагато понад у сферіекологічнихвідносин, ніжце було бзробленодотепер.Важливовраховувати і ті, щонауково-технічна революціяпостійнопідвищуєінтенсивністьвпливу людей нанадра.Якщо сус-пільство незумієзупинитипагубніекологічніпроцеси, котрінабули широкогорозмаху, у алеприречене нанеминучесамознищення.

>Важливимправовим заходом у сферіекологічної безпекиводнихресурсів винна статірозробка державної тамісцевихпрограмзапобігання йподоланняекологічнонебезпечнихнаслідків, вікликанихприроднимиявищами чистворенихдіямилюдини.

Навеликуувагузаслуговуємеханізмреалізаціїекологічногозаконодавства. Зметою йоговдосконаленнядоцільновикористатирізніорганізаційно-правовіважелі:матеріальнезаохочення добездоганноговиконаннявимогкористуваннянадрами,підвищенняюридичноївідповідальності за їхньогоневиконання чипорушення,посилення державного йгромадськогоекологічного контролю,створеннясистемиекологічноїосвіти йвиховання.Майбутнє Українидужетіснопов'язане ізекологічноюбезпекою, Якає, у своючергу,найважливішоюскладовою національної безпеки.


Списоквикористанихджерел талітератури.

>Нормативно-правовіакти

1. Закон України “Проохоронунавколишнього природногосередовища” №1264-ХІІ від 25червня 1991 року ізнаступнимизмінами йдоповненнями;

2. Земельний кодекс України. –Офіц. вид. – До., 2004. – 220 з.

3. Кодекс України Пронадра. –Офіц. вид. - До., 2004. – 78 з.

4.Конституція України. -Офіц. вид. - До., 2002. —72с.

>Підручники тамонографії

1.АндрейцевВ.І.Екологічне право: Курслекцій в схемах (>Загальначастина). – До., 1996. – 208 з.

2.Андрейцев У. І., Балюк Р. І.,Бобкова А. Р., Ковальчук Т. Р., Краснова М. У.Екологічне право.Особливачастина. — До., 2001. —544с.

3.Баб’якО.С.,БіленчукП.Д.Екологічне право України. – До., 2001. –216с.

4.Барбашова М. У..Екологічне право України. —Донецьк, 2003. —392с.

5.Великанова М.М.Аграрне таекологічне право України. –Ніжин., 2001. – 48 з.

6. ДмитренкоІ.А.Екологічне право України. – До., 2001. – 352 з.

7.Екологічне право:теорія,історія, практика. / Ред.М.І.Малишко. – До., 2004. – 60 з.

8.МалишкоМ.І.Екологічне право України. / Ред. В.З. Ярчук. – До., 2001. – 389 з.

9. Попов У. До., Гетьман А. П.,Размєтаєв З. У., Шахов У. З.,Кулініч П. Ф.Екологічне право України. — Х., 2001. —480с.

10. ТищенкоГ.В.Екологічне право України. До., 2003. – 256 з.

11.Шем’яковО.П.Правоверегулюваннявикористання таохоронинадр:Автореф.дис.канд.юрид.наук. –Харків, 2002. – 19 з.

>Наукові з статтею

1.АндрейцевВ.І. Правогромадян наекологічнунебезпеку:превентивнігарантіїреалізації на захист // Право України – 2001. - №212. – З. 15-20.

2.АндрейцевВ.І.,ЛапечукП.І.Екологічна безпека йїїконституційне забезпечення // Голос України, 1994. 15 апреля.

3.Гримайло У.Поняттяекологічногозлочину:новийкримінальний кодекс України //Юридичнийвісник України. – 2001.-19грудня.

4.Гриненко У.Екологія подохороною закону:кримінальна відповідальність за “>Злочинипротидовкілля” //Юридичнийвісник України. – 2001.3-9 листопаду.

5. Литвин Про.Кримінально –правовийекологічної безпеки // Право України. – 2005.-№2.-С.23-27.


>Додаток 1

ПОРЯДОК

>передачірозвіданихродовищкориснихкопалин

дляпромисловогоосвоєння

>ЗатвердженопостановоюКабінету міністрів України

 від 14 лютого 1995 р. № 144

1.Цей Порядоквизначаєумовипередачі дляпромислового освоєннярозвіданихродовищкориснихкопалин, у томучислі техногенних, чи їхніділянок,запасикориснихкопалин якіоцінені тавизнаніпідготовленими допромисловогоосвоєнняДержавноюкомісією по запасахкориснихкопалин (далі —ДКЗ) й котрівключені до державного фондуродовищкориснихкопалин.

У окремихвипадках, зазгодоюзаінтересованихкористувачівнадр,може бутиздійснено передачу дляпромисловогоосвоєнняродовищкориснихкопалин,запаси які неповністюпідготовлені допромисловогоосвоєння йпопередньооцінені.

2.Користувачінадр допередачіїмродовищкориснихкопалин дляпромисловогоосвоєнняповинніотримати вустановленому по рядкуліцензію накористуваннянадрами,якщоінше непередбаче але Кодексом України пронадра.

3.Держкомгеології чиінші підприємства, котрі проводилигеологорозвідувальні роботи,передаютькористувачамнадр на рядків троянд соромливікориснихкопалин,зазначений уліцензії:

- одинпримірникгеологічногозвіту пророзвідкуродовищкорис нихкопалин,запаси якіоціненіДКЗ;

-довідку провиконаннярекомендацій,зазначених урішенніДКЗщодооцінкизапасівкориснихкопалин;

- акттехнічного станусвердловин (дляродовищнафти та газу),якийскладається заучастюпредставниківвидобувнихпідприємств таорганів державногогірничогонагляду, атакожматеріалищодо всіхліквідованих упроцесірозвідкисвердловин;

-зразкигірськихпорід,кернисвердловин,дублікати проб, котрінадаліможуть бутивикористані упроцесівивчення,дорозвідки та троянд соромливіродовищкориснихкопалин, ацілей, непов'язаних .йвидобуваннямкориснихкопалин;

-збереженірозвідувальнігірничівиробки (>шахти,шурфи,канави тощо) тасвердловини, котріможуть бутивикористані под годину розробкиродовищ та дляцілей, непов'язаних ізвидобуваннямкорисних допалин;

-ліквідовані вустановленому порядкувиробки тасвердловини, віробничо-технічні приміщення,споруди таіншемайно;

-збережені упервинномувиглядіназемні іпідземніцентри та знакигеодезичної (>маркшейдерської)опорноїсітки тазйомочногообгрунтування, атакож знакибіляустярозвідувальнихвиробок (>свердловин,шурфів,штолень таін.), каталог координат,складений завстановленоюсистемою, тависотнихвідмітокпунктівзйомочногообгрунтування йустярозвідувальнихвиробок. Уразінеможливості-збереженнязнаківбіляустярозвідувальнихвиробок (наорнихзем лях, у руслахрічок тощо)ціустятопографічноприв'язуються дореперів,установлених навільнихділянкахземлі.

4. Дляпередачіродовищакориснихкопалин упромислове освоєнняспільним наказом підприємства, яку проводилогеологорозвідувальні роботи, та підприємства, якуприймаєродовище впромис ловіосвоєння,утворюєтьсяміжвідомчакомісія.

5. До складуміжвідомчоїкомісіївключаютьсяпредставники подприємства, яку проводилогеологорозвідувальні роботи,підприємства, якуприймаєродовище, тапредставникиорганів державно гогеологічного контролю й державногогірничогонагляду (зазгодою).

>Головоюміжвідомчоїкомісіїпризначаєтьсяпредставникпідприємства, якуприймаєродовище.

6.Міжвідомчакомісіяздійснює свою роботу, як правило, безпосередньо наоб'єкті,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація